Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
EESTI 20. SAJANDI AJALOO BAASKURSUS

SISUKORD


Seminarid / loengud 2
Sissejuhatus. Ülevaade Eesti ajaloost 2
Ülevaade Eesti ajaloost 20. sajandil 2
Haldus 5
Repressioonid 12
Majandus 17
Vaimuelu 22
Kodutööd 26
ESIMENE TÖÖ 26
TEKST 3: Toomas Hiio „ Seitse mõtet 20. sajandi Eesti ajaloost“ 26
TEINE TÖÖ 27
VARIANT 2: Eenok Kornel „Kuldset keskteed ei ole“ 27
KOLMAS KODUTÖÖ 32
VARIANT B: Indrek Paavle „Seadusest käskkirjani. NSV Liidu õigusaktide klassifikatsioonist ja kasutamisest ajaloo uurimises.“ 32
ÕPSIDELT: KOLMANDA KODUTÖÖ VASTUSED 33

Seminarid / loengud


Sissejuhatus. Ülevaade Eesti ajaloost

PUUDU

Ülevaade Eesti ajaloost 20. sajandil


 • Ristisõjad Eestis – „Muistne vabadusvõitlus“ 1207- 1228
 • Suur nälg 1695-1697
 • Põhjasõda Eestis ja katk 1700- 1711
 • Liivi sõda
 • Vene tsaaririik 19. saj II pool-1917 (saksa, vene ja eesti eliit )
 • Esimene maailmasõda 1914-1918
 • Eesti Vabadussõda 1918-1920
 • Eesti Vabariik 1920-1940 (eesti eliit)
 • ENSV Nõukogude Liidu osana 1944-1989 (eesti ja vene eliit)
 • Eesti Vabariik „liitudevahelisel ajal“ 1991-2004 (eesti eliit)
 • Eesti Vabariik Euroopa Liidu osana 2004-... (eesti eliit)
Muutuste teljed ja katkestused ( kaotatud põlvkonnad):
Katkestused (aastad):
Institutsioonid: tähtsamad muutused
 • 1905 – laiendas ajutiselt poliitilisi vajadusi (konstitutsiooniline monarhia , duuma valimised) ja nõrgendas tsensuuri, maailmasõja ajal taas surve tugevnemine
 • Pärast 1920 – demokraatliku vabariigi institutsioonid: riigikogu ja sellest sõltuv valitsus koos riigivanemaga
 • 1933 uus põhiseadus – valitav riigipea , valimised pidanuks olema aprillis 1934, märtsis aga Pätsi erakorraline seisukord (põhjenduseks vapside riigipöörde oht), korduv parlamendivalimiste „ edasilükkamine “. 1935 parteide tegevuste keelamine v-a „ühing“ Isamaaliit . Päts oli „riigihoidja“. 1937 Rahvuskogult uus põhiseadus – „autoritaarne konstitutsioonilisus“, presidendi ametikoht – 1938 Päts presidendiks.
 • Pöördeline 1940 – Siis ja pärast 1944 näiline demokraatia (valimiste mängimine jne)
 • 1988 – Eesti suveräänsusdeklaratsioon, 1990 nii Eesti Kongressi kui Ülemnõukogu valimised, uus põhiseadus 1992. Ühtaegu tagasi esimesse iseseisvusaega) ja edasi (lääne eeskuju, nõuanded, organisatsioonid ) vaatamine.
Välispoliitika , rahvusvahelised suhted
 • Pärast 1920 – liitlassuhete otsimine kui osa oma identiteedi määratlemisest, neutraliteet
 • Pärast 1944 – Eesti Nli koosseisus , enamiku lääneriikide mittetunnustamispoliitika. Mitmed riigid deklareerisid Balti riikide kodanikele NSVLi passi viisat andes lisalehel, et see ei tähenda nõukogude annektsiooni tunnustamist
 • Pärast 1991 – „Tagasi Euroopasse“ – õigusliku järjepidevuse tunnustamise tähtsus, suund liitumisele rahvusvaheliste organisatsioonidega: nt ÜROga ja OSCEga juba 1991, Euroopa Nõukoguga 1993, WTOga 1999, NATOga 2004, OECDga 2010
Rahvastik (demograafilised muutused)
 • 20. sajandi alguses – rahvastiku juurdekasv (sh hoolimatu sõdadest), linnastumine
 • Pärast 1920 – eestlaste osakaalu tõus (osa venelaste lahkumine , Venemaal elanud eestlaste Eestisse-tulek), eesti keele tähtsuse suur tõus. Linnastumise jätk.
 • Pärast 1944 – algul suur rahvastiku vähenemine: sakslaste ja rootslaste lahkumine, sõjakaotused, pagenenud, seejärel immigratsioon Nlist (nn mehaaniline iive). Senisest kiirem linnastumine.
 • Pärast 1991 – sisserände lõpp, väikese osa venekeelsete lahkumine, loomuliku iibe jätkuv langus
Ühiskond ja kultuur
 • 20. sajandi alguses – Noor-Eesti liikumine, haiduse, eestluse ja sotsiaalse õigluse küsimused, 1905. Aasta revolutsioon
 • Pärast 1920 – ühiskonna moderniseerumine igal rindel, läände reformi ideede ülevõtmine (nt maareform , sotsiaalhoolekanne , naiste roll); samas ka reaktsioon : „Rahvuse edendamine“ 1930ndatel
 • Pärast 1944 – ühiskonna rikkuse märksa radikaalsem ümbermängimine, tsensuur , samas osalt teatud ideede edasikestmine ( haridus jne), eriti 1960ndatel uus „moderniseerumislaine“

Majandus
 • Pärast 1920 – landeg ära Venemaa lai turgm aga säilis eraettevõtlus ja enamus ettevõtjaid jätkasid samal tegevusalal. See iseloomustas nii farmereid kui väikeettevõtjaid, kui ka kokku kuivanud suurööstust. NB! Maareform 1920.
 • Pärast 1944 – Nõukogude okupatsioon hävitas kapitalistlikud turumajanduslikud suhted. Muutused olid dramaatilised.
 • Pärast 1991 – EV taastamise perioodil mindi turumajandusele üle algul järk-järgult (kooperatiivid, ühisettevõtted jne), kuid tagasivaates ei saa muutuste sügavust siiski mitte alahinnata

Haldus

1940-1991
NSV Liidu võimustruktuur
 • Kommunistlik partei – poliitiline funktsioon
 • Valitsus (Rahvakomissaride Nõukogu kuni 1946/Ministrite Nõukogu) – täidesaatev-korraldav funktsioon
 • Ülemnõukogu – konstitutsioniline seadusandlik funktsioon
 • Ülemnõukogu Presiidium – täidesaatev-seadusandlik funktsioon
Partei ja riik
Kommunistlik Partei
Riigiinstitutsioonid
NLKP Keskkomitee
 • NLKP KK Poliitbüroo/Presiidium
 • NLKP KK Orgbüroo kuni 1952
 • NLKP KK Sekretariaat
 • ÜK(b)P KK Eesti Büroo (1944-47)
NSV Liit
 • Ülemnõukogu
 • Ülemnõukogu Presiidium
 • Rahvakomissaride Nõukogu/Ministrite Nõukogu
 • Rahvakomissariaadid, Ministeeriumid ja komiteed
EKP Keskkomitee
 • EKP KK Büroo/Presiidium
 • EKP KK Sekretariaat
ENSV
 • Ülemnõukogu
 • Ülemnõukogu Presiidium
 • Rahvakomissaride Nõukogu/Ministrite Nõukogu

Partei ja riigi vahekorrad
Kommunistlik partei
 • NSVL massipartei
 • Partei liikmed ja kandidaadid
 • NLKP liikmeskond 1986 üle 19 miljoni ehk ca 10% täiskasvanud elanikkonnast
 • EKP organisatsioon 1988 ligi 113 000 ehk ca 10% täiskasvanud elanikkonnast
Kommunistliku Partei hierarhia
Kongress
 • Kommunistliku partei kõigeim võimuorgan
 • Põhikirja järgi pidi kogumena 3 (1939) või 4 (1952, 1961) aasta tagant
 • 1941-1990 EKP kongresse 15
Kongressi pädevus
 • Keskkomitee ja revisjonikomisjoni valimine
 • Keskkomitee ja Keskrevisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja kinnitamine
 • Põhikirja ja programmi läbivaatamine ja muutumine
 • Üld- ja paljusõnaliste resolutsioonide vastuvõtmine partei, riigi ja ühiskonna arengu küsimustes

Keskkomitee
 • „Parteiparlament“
 • Liikmed ja liikmekandidaadid
 • Kogunemine kord 4 kuu tagant
 • Valis büroo (liikmed ja liikmekandidaadid)
 • Keskkomitee sekretärid ja parteiaparaadi kõrgemad töötajad
Büroo
 • Partei täitevorgan
 • Liiduvabariigi võimukeskus „valitsus“
 • Kogunes vähemalt üks kord nädalas
 • Olulisemad sotsiaalpoliitilised ja majandusotsused
 • Direktiivid riigiorganitele
 • Direktiivide täitmise kontroll
 • Parteisisesed küsimused
Keskkomitee Büroo (Presiidium)
Kindlad liikmed:
 • Keskkomitee I sekretär
 • Keskkomitee II sekretär
 • MN esimees
 • ÜNP esimees
 • Keskkomitee sekretärid (1-4)
Tõenäolisemad liikmed kohtade olemasolul:
 • Tallinna linnakomitee I sekretär
 • Sõjaväe esindaja
 • MN esimehe I asetäitja
 • Keskkomitee parteiorganisatsioonilise osakonna juhataja
 • Ametiühingute Nõukogu esimees
Ülemnõukogu – Riigikogu/Parlament
Konstitutsiooni järgi oli ülemnõukogu kõrgeimaks riigivõimuorganiks ja ainsaks seadusandlikuks organiks
Ülemnõukogu Presiisium – Valitsus, Riigikogu juhatus, Presidendi institutsioon
Konstitusiooni järgi oli ülemnõukogu presiidium (ÜNP) ülenõukogu alaliselt tegutsev organ, mis täitis kõrgeima riigivõimuorgani funktsioone ülemnõukogu istungjärkude vahelisel ajal (1977. Aasta konstitutsiooni järgi)
Ülemnõukogu töökorraldus
 • Saadikud töötasid rahvaesinduses ühiskondlikus korras
 • Koguneti keskmiselt 2 korda aastas
 • Istungijärgu pikkus ca 1-2 päeva
 • Parlamenaarse debati ja läbirääkimiste puudumine
Ülemnõukogu pädevused
 • ÜNP seadluste kinnitamine
 • Ülemnõukogu (ÜN) organite moodustamine
 • Valitsuse ametisse nimetamine
 • Kohtute koosseisude kinnitamine ja vabastamine
 • Eelarve ja rahvamajandusplaani kinnitamine
Ülemnõukogu Presiidium
 • ÜN alatine organ
 • Liikmed: palgalised töötajad ja mittepalgalised liikmed (10-12 inimest)
 • Reaalset võimu ei omanud
 • Tegutses kollektiivse „presidendina“
ENSV ÜNP koosseis
 • 9-13 liiget
 • ÜNP esimees
 • Kaks asetäitjat
 • Sekretär
 • Liikmed
ENSV ÜNP pädevused - praeguse presidendi , valitsuse
 • Enamuse seadusandlike aktide väljaandmine
 • Autasustamine
 • Armuandmine
 • Valitsusliikmete ametisse nimetamine ja vabastamine
 • Valitsusasutuste moodustamise ja likvideerimise küsimused
 • Kodakondsusesse vastuvõtmine (valitsus)
Rahvakomissaride Nõukogu / Ministrite Nõukogu
Jossif Stalin : „Rahvakomissaride Nõukogu esimehe tähtsaim ülesanne seisneb selles, et ta peab igapäevases praktilises töös viima ellu partei direktiive, mille väljatöötamisel ta isiklikult osaleb.“
Liiduvabariigi täitevvõimu (riigihalduse) organisatsioon
 • Ministrite Nõukogu
 • Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus
 • Ministeeriumid, komiteed, peavalitsused, valitsused, komisjonid :
  • Ülemliidulised (NSVL ainupädevus)
  • Liidulis-vabariiklikud (ühispädevus)
  • Vabariiklikud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #1 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #2 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #3 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #4 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #5 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #6 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #7 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #8 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #9 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #10 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #11 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #12 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #13 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #14 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #15 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #16 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #17 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #18 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #19 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #20 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #21 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #22 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #23 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #24 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #25 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #26 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #27 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #28 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #29 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #30 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #31 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #32 Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus #33
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 33 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-01-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Kadddii Õppematerjali autor

Lisainfo

Konspekt ja kodused ülesanded / kodutööd / testid / ülesanded (üksikud variandid)

LOENGUTE TEEMAD:
Ülevaade Eesti ajaloost 20. sajandil
Haldus
Repressioonid
Majandus
Vaimuelu

KODUTÖÖD:
TEKST 3: Toomas Hiio „Seitse mõtet 20. sajandi Eesti ajaloost“
VARIANT 2: Eenok Kornel „Kuldset keskteed ei ole“
VARIANT B: Indrek Paavle „Seadusest käskkirjani. NSV Liidu õigusaktide klassifikatsioonist ja kasutamisest ajaloo uurimises.“

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

34
docx
Zetterberg-lk 520-545-Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM
147
docx
Eesti XX sajandi algul
16
docx
Zetterberg-lk 555-571-Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM
204
pdf
Eesti uusima aja ajalugu
6
docx
Eesti ajaloo baaskursus 20 sajand
60
docx
Eesti ajalugu VI-lk 250-264 ja 274-287-Eesti 20-sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM
176
doc
Nõukogude Liidu ajalugu osa 2
55
docx
Eesti Lähiajalugu

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun