Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"lihtolevik" - 43 õppematerjali

lihtolevik – Present Simple I, you, we, they + I pv N: I work every day He, she, it + I pv + -s (-es) N: He works every day. Küsiv ja eitav vorm moodustatakse abitegusõnade do, does (he, she, it) abil.
thumbnail
1
doc

Present Simple - Lihtolevik

põhivorm ?(küsiv) do(does) + 1.põhivorm I do You do He, She, It does We do You do They do Do, Does = abitegusõnad. Abitegusõna Do, Does kasutatakse ainult eitavas ja küsilauses. 1) 3.pöördes lisatakse lõppu ­es, kui sõna lõpus on tähed ­ss,-sh,-ch,-x,-o nt: he does , he goes , he misses , he watches , he mixes . 2) 3.pöördes y -> muutub -> ies, kui y ees on kaashäälik nt: study ­ studies 3) 3.pöördes y -> ys , kui y ees on täishäälik. Present Simple ­ Lihtolevik väljendab: 1. Korduvat tegevust! 2. Püsivat olukorda! 3. Sõiduplaanide ja ajagraafikutega seotud tulevikku! 4. Tegevust mingil ajal! 5. Kõigile tuntud fakte! SPIKKERSÕNAD: 1) always - alati,2) sometimes ­ vahepeal,3) seldom ­ harva,4) usually ­ tavaliselt, 5) often ­ tihti,6) once a week ­ kord nädalas,7) twice a day ­ kakskorda päevas, 8) three times a month ­ kolm korda kuus,9) every day ­ igapäev.

Keeled → Inglise keel
86 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Lihtolevik - Present Simple

LIHTOLEVIK ­ Present Simple I, you, we, they + I pv N: I work every day He, she, it + I pv + -s (-es) N: He works every day. Küsiv ja eitav vorm moodustatakse abitegusõnade do, does (he, she, it) abil. N: küsiv- Do you work every day? Eitav- No, I do not (don't) work every day. Lõppu -es kasutatakse ainsuse 3. isiku puhul: · kui sõna lõpus on pass ­ passes -ss, -sh, -ch, -x push ­ pushes wach ­ watches mix ­ mixes · o-lõpulistes tegusõnades do ­ does ...

Keeled → Inglise keel
40 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Present Simple & Continuous

PRESENT SIMPLE I You work here. ... do not (don't) work ... We They Do you work here? ­ Yes, I do. / No, I don't. He She works here. ... does not (doesn't) work ... It Does she / he work here? ­ Yes, she / he does. / No, she / he doesn't. Time expressions always often not often never usually normally rarely sometimes occasionally hardly ever when after before unless in case as soon as until Uses - for permanent facts - for actions and situations which are generally true - for habits and routines PRESENT CONTINUOUS bebe++ ­ing ing I am (I'm) You are (you're) She/He/It is (she's/he's/it's) (not) + working here. We are (we're) They are (they're)...

Keeled → Inglise keel
133 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ajavormid

KESTEV OLEVIK AM, IS või ARE + tegusõna + ING Näited: She is reading a book now. She is not reading a book now. Is she reading a book now? LIHTOLEVIK Tegusõna 1. põhivorm. Eitavas ja küsivas lauses abitegusõna DO + tegusõna 1. põhivorm. Näited: They read a book every day. They don't read a book every day. Do they read a book every day? Erandid!!! Kui me räägime temast (he, she, it), siis lisatakse tegusõna lõppu S või ES. Eitavas ja küsivas lauses võetakse appi abitegusõna DOES ning tegusõna 1. põhivorm. Näited: She reads a book every day. She doesn't read a book every day. Does she read a book every day? LIHTMINEVIK Jaatavas lauses kasutatakse tegusõna 2. põhivormi. Eitavas ning küsivas lauses kasuta abitegusõna DID ning tegusõna 1. põhivormi. Näited: We played football yesterday. We didn't playfootball yesterday. Did we play football yesterday? TULEVIK BE GOING TO + tegusõna 1. põhivorm Näited: We are going to play football tomorrow. ...

Keeled → Inglise keel
50 allalaadimist
thumbnail
1
txt

The Present Simple - Lihtolevik

millele ainsuse 3.prdes lisatakse lpp -(E)S. Mnede tegusnade puhl lisatakse -ES: a)kui tve lppkaashlikuteks on ss, sh, ch, x, zz (misses) b)kui tve kaashlikuks on o - (goes;does) c)kui tve lpptishlik on kaashlikule jrgnev Y, mis prdelpu ees muutub I-ks (studies) Ajamrused: every day(week, month, year), often, usually, always, sometimes, etc. Kasutamine: Lihtolevik mrgib korduvat, harjumusprast vi sooritajale pidevalt omast tegevust, mis ldiselt ei toimu knelemise momendil. We get up at seven every day. The sun rises in the east. We learn English. NB! Kasutatakse ka tulevikus toimuva tegevuse vljendamiseks, mis on seotud siduplaanidega.

Keeled → Inglise keel
111 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Aegade nihe kaudses kõnes

MOODUSTAMINE ABITEGUSÕNAD AJAMÄÄRUSED AEGADE Et moodustada eitavat, küsilauset NIHE KAUDSES KÕNES AJAVORM Present Simple Tegusõna I põhivorm Always, often, usually, Lihtolevik (algvorm) do sometimes, seldom, does every .... , once a year, he / she / it +s twice a month ...... Past Simple Tegusõna II põhivorm did Yesterday, ..... ago, Lihtminevik (+ ed) last night / week / .....

Keeled → Inglise keel
12 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Lihtolevik ja kestevolevik. Present Simple ja Present count.

Lihtoleviku moodustamine Jaatav vorm Eitav vorm Küsiv vorm I make I do not make Do I make? He/she/it speaks He/she/it does not speak Does he/she/it speak? Do We/you/they go We/you/they do not go go? we/you/they NB! ERANDID! · Verbidele, mis lõpevad ­ss, -h, -ch, -tch, -x või ­o-ga, lisatakse ainsuse kolmdandas pöördes ­es. he does he goes he misses he watches he mixes · Verbid, mis lõpevad ­y-ga, mille ees on konsonant, muudavad y i-ks enne ­es lisamist. fly ­ he flies carry ­ he carries Võrdle: say ­ he says Lihtolevik väljendab: ...

Keeled → Inglise keel
54 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Inglise keele grammatika - ajavormide tabel

English Grammar - The most common tenses in English Tense Signal words Use Estonian Form Examples · something happens repeatedly *korduv tegevus every day · how often something happens *püsiv olukord sometimes, *tulevikus · one action follows another I work Present twice a week toimuv, seotud · things in general infinitive he works Simple always, often sõiduplaanidega · after the following verbs (to love, ...

Keeled → Inglise keel
815 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Ajavormid - 6 ajavormi

docstxt/1319115192148303.txt

Keeled → Inglise keel
25 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Inglise keele reeglid

Kui sa teed x, siis juhtub y (ALATI) Conditional sentences: 4 types No condition (facts) = zero conditional Possible conditions = first conditional Improbable conditions = second conditional Impossible conditions = third conditional Kasutamine We use the zero conditional to talk about something that is a general truth or fact (if= every time). ÜLDTÕED JA FAKTID. Sündmused, mis alati viivad samade tulemusteni. If the temperature is below 0° C, water freezes. Moodustamine: If + lihtolevik , + lihtolevik TINGIMUS TULEMUS If you heat water to 100° C, it boils. If you own a car, you have to pay for insurance. Laused võib ka ümber pöörata ­ SEL JUHUL EI OLE KOMA: Water boils if you heat it to 100° C. You have to pay for insurance if you own a car. Tingimuslaused: FIRST CONDITIONAL Kui sa teed x, siis suure tõenäosusega juhtub y. Kasutamine We use first conditional to talk about

Keeled → Inglise keel
15 allalaadimist
thumbnail
9
ppt

Grammar-present simple and present continuous

Grammar Present Simple (Lihtolevik) and Present Continuous (Kestev olevik) PRESENT SIMPLE - LIHTOLEVIK Lihtolevik väljendab: 1) Harjumuspärast tegevust või seisundit olevikus. What time do you usually get up? 2) Üldtuntud tõdesid ja fakte. It always rains in October. 3) Oskusi ja võimeid. She speaks English well. Juhul kui tegusõna lõpeb häälikuga `s` või ühenditega sh`, `ch`, lisatakse ainsuse kolmandas pöördes tegusõna lõppu ` ES` (switch ­ switches). Täpselt sama reegel kehtib tegusõnade kohta, mis lõpevad häälikuga `o` (go ­ goes).

Keeled → Inglise keel
31 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Inglise keel - future tenses

Will+lihtolevik (help,come jne) kindle tegevus  If you help me I will help you  You won’t pass your exam if you don’t start working harder I’m,are,is+ing (plaanid, kokkulepitud kohtumised)  I’m playing football tomorrow.  We are having a party tomorrow Lihtolevik (kindel aeg, kuupäev jne)  The holidays start next week  The train arrives at 6 in the morning (Be) going to (plaanid, kokkulepitud kohtumised, midagi võib juhtuda)  I’m going to drive to work today  I think its going to rain. Will be+ing (tegevus mis juhtub täpselt samal ajal nt nädala pärast) (tegevus mis on rutiinne)  This time next week I will be sun –bathing.  You will be seeing John in the office tomorrow, wont you? Will have+3 vorm (nähes ennast tulevikus ja vaadates tagasi lõpetatud tegevusele) ps: tavaliselt lause ees on month, year, week jne  A month from now he will have finished all his exams.  I...

Keeled → Inglise keel
1 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Table of tenses

TENSE ACTIVE PASSIVE WHEN? done Present Simple Am/is/are + Every day, year, often, I pv + do/does Have/ get + sth+ III pv Lihtolevik III pv usually, always Past Simple Yesterday, last year, II pv(-ed)+ did Was/ were + III pv Had/got + sth + III pv Lihtminevik last week Present

Keeled → Inglise keel
45 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ajavormid ja nende kasutamine

AJAVORMI NIMETUS MOODUSTAMINE KASUTAMINE ; SAGEDAMINI ESINEVAD AJAMÄÄRUSED THE PRESENT I pv ( +s ); do/does Tegevus toimub korduvalt, on harjumuspärane. ev SMPLE live, goes every day, usually, often, somtimes, always,never Lihtolevik THE PAST SIMPLE II pv; did ,lived, Tegevus toimus minevikus. Lihtminevik went yesterday, last week, two years ago, in 1998 THE FUTURE SMPLE ( shall ) / will +I pv. Tegevus toimub tulevikus. Lihttulevik will go tomorrow, next week, soon, later, In 2050 THE FUTURE IN THE ( should ) / would +I Kaudses kõnes tuleviku asemel, kui pealause on

Keeled → Inglise keel
47 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Ajavormid

PRESENT PAST TENSES FUTURE TENSES TENSES minevik tulevik olevik Present Simple Past Simple Future Simple lihtolevik Lihtminevik Lihttulevik I You + I põhivorm + II pv We ? , - Do + I pv. ?, - Did + I pv Will + I põhivorm They He + I põhivorm + S Tegevus tulevikus, mis ei She ?,- Does + I pv Lõpetatud tegevus ole ettekavatsetud It (yesterday, last week) (tomorrow, next week, next year) Korduv tegevus, faktid (always, often, usually, every day, normally) Present Continuous Past Continuous GOING-TO Future Kestev olevik Kestev minevik ...

Keeled → Inglise keel
57 allalaadimist
thumbnail
1
doc

The Tenses

THE TENSES AJAVORMID JA NENDE KASUTAMINE AJAVORMI NIMETUS MOODUSTAMINE KASUTAMINE; SAGEDAMINI ESINEVAD AJAMÄÄRUSED THE PRESENT SIMPLE I pv. (+ s); do/does + I pv. Tegevus toimub korduvalt, on harjumuspärane. püsiv olukord, ajagraafikutega seotud tulevik Lihtolevik live, goes every day, usually, often, sometimes, always THE PAST SIMPLE II pv.; did + I pv. Tegevus toimub minevikus. Lihtminevik lived, went yesterday, last week two years ago, in 1998 THE FUTURE SIMPLE be going to/ will + I pv. Tegevus toimub tulevikus.

Keeled → Inglise keel
89 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ajavormid

Ajavorm Mille puhul Tegusõna vorm: Näide kasutatakse? Peresent Simple - Tihti korduva Tegusõna algvorm You speak English. Lihtminevik tavalise teo puhul. (+es/s ­ ainult HE, (Sa räägid inglise Selleks võib olla SHE, IT puhul) keelt.) hobi; igapäevane She speaks English. plaanitud tegevus; (Ta räägib inglise tegevus, mis juhtub keelt.) tihti. Võib ka olla tegevus, mida unustatakse tihti või enamasti ei tehta. Past Simple - Lühiajaline tegevus, Tegusõna+ed või I called Debbie. Lihtolevik mis algas ja lõppes ebareeglipärane...

Keeled → Inglise keel
8 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Tenses

Present Simple (lihtolevik) Infinitive + He/she/it+-s Signal words: Every day, sometimes, always, often, usually, never + I work. He works. I go. He goes. - I don't work. He doesn't work. I don't go. He doesn't go. ? Do I work? Does he work? Do I go? Does he go? Present Continuous (kestev olevik) To be (am/are/is) + infinitive + -ing Signal words: now, at the moment, look!, listen! + I'm working. He's working. I'm going. He's going. - I'm not working. He isn't working. I'm not going. He isn't going. ? Am I working? Is he working? Am I going? Is he going? Present Perfect (täisolevik) Have/has+ infinitive + -ed / 3rd IRW Signal words: yet, never, ever, already, so far, since, for, recently + I have worked. He has worked. I have gone. He has gone. - I haven't worked. He hasn't worked. I haven't gone. He hasn't gone. ? Have I worked? Has he worked? Have I gone? Has he gone? Past Simple (lihtminevik) Infinitive+ -ed (/ 2nd IRW) Signal ...

Keeled → Inglise keel
92 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Inglise keele ajavormide tabel

Inglise keeles Eesti keeles + -/? Usage Näited 1. Present Simple Lihtolevik I ajavorm Do, don't, does, doesn't A permanent state, a generally Every day, always, often, (He, she, it + -s) known fact, usual or repeated usually, sometimes, rarely,

Keeled → Inglise keel
1028 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Inglise keele ajavormid

Present Simple (lihtolevik) Abitegusõnu do, does kasutatakse ainult + 1.põhivorm + (e)s he, she, it eitavates ja küsilausetes. - do (does) + not + 1.põhivorm ? do (does) + 1.põhivorm Väljendab: Korduvat tegevust, püsivat olukorda, sõiduplaanide jms. Seotud tulevikku Spikkrisõnad: always, sometimes, seldom, often, usually, once a week, twice a day, every day, on Mondays Present Continuous (kestev olevik) Be(am, is, are), kasutatakse jaatavates, + be (am, is, are) + 1.põhivorm ­ing eitavates ja küsilausetes. - be (am, is, are) + not+ 1.põhivorm -ing ? be (am, is, are) + 1.põhivorm ­ing Väljendab: Praegu toimuvat tegevust, praeguse momendi vältel toimuvat tegevust, ettekavatsetud tegevus tulevikus Spikkrisõnad: now, at the moment, at 6'clock, today Present perfect (täisminevik...

Keeled → Inglise keel
320 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Present and past tenses

Olevik: PS ­ He/she/it + -s /Does I/you/we sama /Do PC ­ am/is/are + -ing PP ­ ... + Have/has + III PPC ­ ... + Have/has been + -ing Minevik: PS ­ -ed/III PC ­ Was/were + -ing PP ­ I/she/it/you/they + Had + -ed/III PPC - ... + had + been + -ing PPS - ... + have/has + III Olevik: Present Simple ­ Lihtolevik: Tegijale harjumuspärane, tihti korduv tegevus, loodusseadused, sõiduplaanid, püsiv olukord. Eevery day/month/ year/once ­ twice a week /often/ usually/ always/seldom/never. Tulevikku väljendades pärast: when, after, as soon as, until. Olekut väljendavate tegusõnadega: Like, love, hate, enjoy, prefer, adore; See, hear, smell, taste, feel, look, sound; Know, believe, understand, realise, remember, forget, notice, recognise, think,

Keeled → Inglise keel
44 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Inglise keele tähtsamad ajavormid

PRESENT SIMPLE – lihtolevik – PIKAAJALINE SEISUND VÕI TEGEVUS I like Chinese food. Mulle meeldib hiina toit. You like classical music. Sulle meeldib klassikaline muusika He likes riding. Talle meeldib ratsutada. She likes cooking. Talle meeldib süüa teha. We like living in a flat. Meile meeldib korteris elada. They like eating out on Fridays. Neile meeldib reedeti väljas söömas käia. Do I work efficiently? Kas ma töötan efektiivselt? Do you work for Statoil? Kas sa töötad ...

Keeled → Inglise keel
20 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Keelte võrdlus(Inglise-Eesti)

Kelleni? Milleni?, Olev ­ lõpp: -s, -es. Ainsusel ei Kellena? Millena?, Ilmaütlev lisata mingit lõppu. - Kelleta? Milleta?, Kaasaütlev ­ Kellega? Millega? Keelte võrdlus Tegusõna vormistik Pöörded on ainsus ja mitmus. Pöörded on ainsus ja mitmus. Ajad on olevik, lihtminevik, Ajad on lihtolevik, kestev täisminevik ja enneminevik. olevik, lihtminevik, kestev Tegumood: isikuline ja minevik,täisminevik, umbisikuline. Kõneliik: enneminevik, lihttulevik. jaatav ja eitav. Tegumood: isikuline ja umbisikuline. Kõneliik: jaatav ja eitav

Eesti keel → Eesti keel
6 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Inglise keel, tegusõna passiivi ja aktiivi ajad, tabel.

then? hours? He will not have worked for twenty He will not have been worki years. TEGUSÕNA AKTIIVI AJAD (be + verb 3) Lihtolevik Kestev olevik Perfekti olevik [ minu käest küsitakse (alati [ (just praegu) küsitakse minu [ (täna) töötanud (juba arvamust) arvamust) ] käest (arvamust) ] küsitud ] O L E I am I am being I, you, we, they have been asked

Keeled → Inglise keel
74 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ajavormide tabel

Active + He/She + s + II pv/-ed -/? Do/Does -/? Did + I pv. Passive Am/Is/Are + III pv. Was/Were + III pv. (,,BY"- NÕUAB 99% PASSIVE AEGA!!) AJAVORMI MOODUSTAMINE KASUTAMINE; SAGEDAMINI NIMETUS ESINEVAD AJAMÄÄRUSED. THE PRESENT SIMPLE I pv. ( + s ) ; Do/Does Tegevus toimub korduvalt ja on Lihtolevik live,goes. harjumuspärane. Every day, usually, often, sometimes, always. THE PAST SIMPLE II pv. ; did Tegevus toimus minevikus. Yesterday, last Lihtminevik lived,went week, two years ago, in 1998. THE FUTURE SIMPLE (shall)/will + I pv. Tegevus toimub tulevikus. Tomorrow, Lihttulevik will go next week, soon, later, in 2009

Keeled → Inglise keel
216 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Inglise keele ajavormide tabel

Inglise keele ajavormid Tense Affirmative Negative Interrogative Adverbs Present Simple I do not + I 1) Do you go to school? every day (week, month, (Lihtolevik: Ma käin he, she, it } I-s he, she, it } does not + I 2) When does he go to year) koolis.) ex: I go to school. school? always often She goes to school. ! Who goes to school? sometimes usually once a week Past Simple ...

Keeled → Inglise keel
348 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

Present Simple I Make Do not make Do I make? (lihtolevik) He/she/it Speaks Does not speak Does they go? We/you/they Do not go Do not go Present Continuous I am speaking Am not speaking Am I speaking? (kestev olevik) He/she/it is going Is not going Is he going? We/you/they are making Are not making Are you making? Present Perfect I Have asked Have not asked Have I asked? (täisminevik) He/she/it Has gone Has not gone Has she gone? We/you/they Have made Have not made Have they made? Present Perfect I have been asking Have not been asking Have I been asking? Continuous (kestev He/she/it has been going Has not been going Has he been go...

Keeled → Inglise keel
64 allalaadimist
thumbnail
18
pdf

English grammar tenses intro

  Väidetavalt on üle poole inglise keele sõnavarast mitte anglo- saksi päritolu, ehk siis laenatud – kontrolli hoolega, kas ‘sympathy’ ikka tähendab ‘sümpaatiat! kaastunne Aari Juhanson, MA 2009 Tenses – Tegusõna ajad • Olevik (Present) • Minevik (Past) • Tulevik (Future) • Kaudne tulevik (Future-in-the-Past) Aari Juhanson, MA 2009 Present Tenses • Lihtolevik (Present Simple / Present Indefinite) – regulaarne, korduv tegevus • Kestev olevik (Present Progressive / Present Continuous) – pooleliolev, ühes tükis tegevus • Täisminevik !!! (Present Perfect) – tehtud, *lõpetamata* tegevus • Kestev täisminevik (Present Perfect Progressive) – äsja tehtud (tagajärjed veel näha), ka veel kestev tegevus Aari Juhanson, MA 2009 Present Simple • Korduv, regulaarne tegevus:

Keeled → Inglise keel
3 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Inglise keele ajavormid

PRESENT PRESENT PRESENT PRESENT PAST SIMPLE PAST PAST PERFECT PAST PERFECT SIMPLE CONTINIOUS PERFECT PERFECT CONTINUOUS SIMPLE CONTINUOUS SIMPLE CONTINUOUS Lihtolevik Kestev olevik Täisminevik Kestev Lihtminevik Kestev minevik Enneminevik Kestev täisminevik enneminevik I pv Am/is/are, I pv, Has/have, III Has/have, II pv, -ed Was/were, -ing Had, III pv Had, been, -ing -ing pv/-ed been, -ing *Recurring *Action *(Giving new *Acti...

Keeled → Inglise keel
69 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Ajavormid

PRESENT SIMPLE [s] lihtolevik · kestvad tegevused. Tom works in the market. · rutiinid. He works every day. · loodusseadused. The sun sets in the west. · ajatabelid ja programmid. The buss leaves at 7 am. · (spordi) kommentaarid. Ben passes ball to Tom. väljendid, mida kasutatakse: usually, often, always, every day/week etc, in the morning/afternoon/evening, at night/the weekend, on Friday etc. He works He don't work Does he work PRESENT CONTINUOUS [ is + ing] kestev olevik · tegevused, mis praegu leiavad aset. Karl is doing his homework at the moment. · plaanitud tegevus lähitulevikus. I am going to school tomorrow. · kui midagi toimub/muutub praegu. The number of burglaries is increasing. · alati sama korduv tegevus. You are always eating, when i wake up. väljendid, mida kasutatakse: now, at the moment, at present, these days, nowdays, still, today, tonight etc. He is working He isn't ...

Keeled → Inglise keel
176 allalaadimist
thumbnail
8
xls

Ajavormid

Ing Present Simple Present Progressive/Continuous (lihtolevik) (kestev olevik) I vorm (play) am JAATAV he is I vorm+ing (playing) she I vorm+s (plays) are it do not I vorm (don't play) am EITAV he is not I vorm+ing she does not I vorm are (not playing) it (doesn't play) Do I vorm (Do ... play ... ?) KÜSILAUSE ...

Keeled → Inglise keel
51 allalaadimist
thumbnail
8
xls

Inglise keele ajavormid ja nende kasutamine

Ing Present Simple Present Progressive/Continuous (lihtolevik) (kestev olevik) I vorm (play) am JAATAV he is I vorm+ing (playing) she I vorm+s (plays) are it do not I vorm (don't play) am EITAV he is not I vorm+ing she does not I vorm are (not playing) it (doesn't play) Do I vorm (Do ... play ... ?) KÜSILAUSE ...

Keeled → Inglise keel
15 allalaadimist
thumbnail
8
xls

Inglise keele ajavormid ja nende kasutamine

Ing Present Simple Present Progressive/Continuous (lihtolevik) (kestev olevik) I vorm (play) am JAATAV he is I vorm+ing (playing) she I vorm+s (plays) are it do not I vorm (don't play) am EITAV he is not I vorm+ing she does not I vorm are (not playing) it (doesn't play) Do I vorm (Do ... play ... ?) KÜSILAUSE ...

Keeled → Inglise keel
38 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Tegusõna aktiiv + passiiv + tuleviku vormid

end of November. Present Perfect Present Simple Present Continuous Present Perfect Continuous Lihtolevik Kestev olevik Perfekti olevik Perfekti kestev olevik I pv / DO/DOES AM/IS/ARE + ING HAVE/HAS + III pv HAVE/HAS + BEEN + ING Present Simple Present Continuous kasutatakse kui Present Perfect kasutamisel Present Perfect Continuous

Keeled → Inglise keel
77 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Past and Present tenses

PRESENT SIMPLE (lihtolevik) Form: 1st form (+s) Use: 1. Things in general. Nurses look after patients in hospitals. 2. Things that happen all the time or repeatedly. She usually goes away at weekends. 3. Laws of nature (things that are true in general). The sun rises in the east. 4. Timetable events. The train leaves at 6.50 p.m. Negative form: I don't (do not) normally eat my lunch here. He doesn't (does not) like this film at all. Question form: Do you live here? How often does it rain around here? Signal words: always, every day/month, never, normally, often, seldom, sometimes, usually etc. PRESENT CONTINUOUS/PROGRESSIVE (kestev olevik) Form: am/is/are + ing Use: 1. Unfinished actions happening at or around the time of speaking. Listen! Somebody is crying. They are building a new bridge in our town....

Keeled → Inglise keel
24 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Ajavormid

Affirmative tense Use Signal Words /Negative/Question · always · action in the present taking place Simple Present A: He speaks. · every ... once, never or several times ­ N: He does not speak. tegevus, mis toimub ühe korra, mitte · never Lihtolevik Q: Does he speak? · normally kunagi või mitu korda · ...

Keeled → Inglise keel
178 allalaadimist
thumbnail
28
ppt

Future Forms ( slaidid )

Minevik I'd rather not have gone home I'd rather you had (not) earlier last night. gone home. TÄISMINEVIK: HAVE+III I'd rather we had arrived earlier. ENNEMINEVIK: HAD+III Olevik I'd rather (not) go home. I'd rather you went. I'd Tulevik I'd rather go to the concert rather you didn't go. I'd with you than (go) with Doug. rather John finished earlier LIHTOLEVIK tomorrow. LIHTMINEVIK

Keeled → Inglise keel
11 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Inglise keele reeglid

INGLISE KEEL Sisukord Sisukord.................................................................................................................................. 2 Ajavormid ­ Tense vorms.......................................................................................................3 Lihtolevik ­ The present simple..................................................................................... 3 Lihtminevik ­ The past simple....................................................................................... 3 Lihttulevik ­ The future simple...................................................................................... 3 Kestev olevik ­ The present continuous......................................................................... 3

Keeled → Inglise keel
314 allalaadimist
thumbnail
19
pdf

Inglise keele reeglid

INGLISE KEEL Sisukord Sisukord 2 Ajavormid ­ Tense vorms 3 Lihtolevik ­ The present simple 3 Lihtminevik ­ The past simple 3 Lihttulevik ­ The future simple 3 Kestev olevik ­ The present continuous 3 Kestev minevik ­ The past continuous 4 Kestev tulevik ­ The future conrinuous 4 Täisminevik ­ The present perfect 4 Enneminevik ­ The past perfect 4 Ennetulevik ­ Future perfect 5

Keeled → Inglise keel
53 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Questions negative sentences 2

Fill in IN, ON, AT: 1. Dave was born in September. 2. He was born on the 16th of May 3. We agreed to meet at half past four. 4. On Christmas we all went to see our grandmother. 5. Jennifer came to England in 1992. 6. It started to snow on New Year's Day. 7. The First World War ended in 1918. 8. She arrived in spring. 9. We met on Sunday afternoon last week. 10. Do you drive at night? 11. It's Bruce's birthday next Wednesday. 12. Dick and Mary got married in 1993 on the 10th of July. 13. At midnight we heard footsteps. 14. In the morning we went to school as usual. 15. This castle was built in the 15th century. 16. My brother is taking his driving test at 2 o'clock on the 4th of October. 17. Mr Froster doesn't go to office on Saturdays. 18. We'll see Ken tomorrow evening. 19. It happened last week. 20. Can you come to see me on Friday morning? 21. Ron and Laura were in Italy...

Keeled → Inglise keel
2 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Inglise keele eksamiks

Unit 1/ Present Simple be /lihtolevik + - ? I am your teacher I'm not am I German? Yes- I am, you are, she/she/it is, we are, You are in room 13 you aren't am you German? you are, they are. He is jane he/she/it isn't Is he/she/it German? No ­ I'm not, you aren't, he/she/it isn't, we aren't, She is marta we aren't are we German? you aren't, they aren't. It is a school. you aren't are you German? We are students they aren't are they German? You are in class 12 They are teachers Unit 2 / present simple + - ? yes- I do, you do, he/she/it does. I work I don't work ...

Majandus → Ärijuhtimine
131 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Inglise keel

Lihtlause (The simple sentence) Lauseliikmed on alus (t/ie subject),iildis (the predicale), sihitis lthe objecr) ja mddrus (.the adver- blal1. Lau.eliikmek. rdih olla iiLl.,siksona r0i terve:dnade riihm ehl< lraas. faraline sdnajiirg on: Alus Oeldis Sihitis MAarus Tbm played sot:f yesteral0!-. My elder brother will play tahle tennis next week Lausete liigid (Klrds ol sentence.s) Viiitlaused (Statements'l teata...

Keeled → Inglise keel
32 allalaadimist
thumbnail
30
doc

Grammatika inglise keel

NB! ERANDID! · Verbidele, mis lõpevad ­ss, h, ch, tch, x või ­oga, lisatakse ainsuse kolmdandas pöördes ­es. he does he goes he misses he watches he mixes · Verbid, mis lõpevad ­yga, mille ees on konsonant, muudavad y iks enne ­es lisamist. fly ­ he flies carry ­ he carries Võrdle: say ­ he says Lihtolevik väljendab: · Antud momendil toimuvat tegevust, mis ei väljenda kestvat aega, näiteks see, hear, know. I see that man who you are pointing at. · Üldist, kogu aeg toimuvat või korduvat tegevust, pole oluline, kas tegevus toimub rääkimise hetkel. Teachers teach in schools. He usually goes to gym on Monday. · Tegevust mingil ajal. I go to school at 8 o´clock. You have to pay taxes once a month.

Keeled → Inglise keel
925 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun