Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"deliktiõigus" - 19 õppematerjali

deliktiõigus - Lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamist reguleeriv instituut.
34
doc

Võlaõigus (lepinguvälised võlasuhted) II

Tartu Ülikool õigusteaduskond, eraõiguse instituut Aine nimetus: Võlaõigus (lepinguvälised võlasuhted) II Lektorid: Tambet Tampuu, Janno Lahe, Tanel Saar Kordamisküsimused 2. kontrolltööks (teemad 6.) Kontrolltöö toimumise aeg: 22. ja 23.04.2008, 10. seminari ajal (5 küsimust, vastamiseks aega kokku 45 minutit) NB! Kõikide küsimuste juurde tuleb osata tuua näiteid (küsimustele lisatakse ülesanne...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
448 allalaadimist
22
doc

Karistusõigus

a vastu võetud ja 01. septembril 2002.a jõustunud karistusseadustikuga loobutakse senisest nõukogude kriminaalõiguse neljaelemendilisest deliktistruktuurist. Kasutusele võetud finalistlik delikti struktuuri, mis on välja arendatud klassikalisest deliktistruktuurist. Finalistlik süüteo mõiste erineb põhimõtteliselt senisest, tuues Eesti karistusõigusess...

Õigusteadus - Akadeemia Nord
328 allalaadimist
23
docx

Lepinguvälised võlasuhted II kontrolltöö küsimused

II kontrolltöö küsimused Deliktiõigus reguleerib vastutust õigusvastaselt ja lepinguväliselt tekitatud kahju eest. Kui vaadata VÕSi ülesehitust, saame eristada deliktilist üldvastutust (ka vastutus delikti üldkoosseisu alusel) (§§ 1043-1055). Teiseks reguleerib VÕS riskivastutust, mis on süüst sõltumatu vastutus (§§ 1056-1060). Kolmandaks on tootjavastutus ehk vastutus puudusega toote eest (§§ 1061-1...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
7
doc

Institutsiooniökonoomika

IÖ uuenduslik panus - *Sotsiaalteadused said enda käsutusse uue uurimismeetodi - majandusliku analüüsi (ökonoomika), mis võimaldas senisest erinevalt ja kokkuvõttes sügavamalt avada ühiskonnas toimuvat. *Majandusteaduse objektiks said lisaks turule ka inimeste teised eluvaldkonnad ja seal toimivad reeglid: alates riigist ja lõpetades perekonnaga.*Kujunesid uued ideed ja kontseptsioonid...

Institutsiooniökonoomika - Tartu Ülikool
96 allalaadimist
30
docx

Õiguse alused konspekt

Õiguse alused MÕISTED PÄHE ÕPPIMISEKS! ÕIGUSE OLEMUSEST Õigus on ühiskonna juhtimise vahend raha jaotamise (riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarve) kõrval. Õiguskord on teatud mängureeglite kogum, seaduste täitmine on selle mängu põhireegel. Terves ühiskonnas peab ühiskonnaliikmete enamus õigeks, vajalikuks ja võimalikuks seadusi jm. õigusnorme täita. Õigusnorm on sotsiaalne norm. Kõiki õ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
133 allalaadimist
54
doc

Õiguse alused (harjutusküsimused+vastused)

Õppeaine: õiguse alused Esialgsed harjutusküsimused loengute kohta (teemade edasisel käsitlemisel täiendatavad) Loeng 1: Õiguse mõiste. Õiglus. Õiguse allikad. Sotsiaalne norm. Õigusnorm. Normihierarhia. 1. Õigusnormi ja sotsiaalse normi vahetegu. Õigusnorm on sotsiaalne norm. Kõiki õigusnorme nimetatakse õiguseks objektiivses mõttes. Õigusnormid käivad tavaliselt kahe isiku kohta (kahe eraisik...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
248 allalaadimist
44
doc

Õiguse alused eksami konspekt

Õigus kujuneb ja selgub demokraatlikus protsessis otsustamisreegleid järgides. Selles protsessis otsustatakse, mis kellele lubatud, mis keelatud, kuidas õigused ja kohustused on jaotatud- need otsused pannakse õigusaktide vormi. Terves ühiskonnas peab ühiskonnaliikmete enamus õigeks, vajalikuks ja võimalikuks seadus...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
426 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

Kiilkirjaõiguse üldiseloomustus Kiilkiri oli kirjaviisina käibel IV aastatuhande teisest poolest eKR kuni meie ajaarvamise alguseni. Esimene oluline arheoloogiline kiilkirjaseaduste leid oli Babüloonia kuninga Hammurapi (valitses 1792-1250) seadusesammas, millesse on kaeverdatud Hammurapi koodeks koos proloogi ja epiloogiga....

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
413 allalaadimist
11
doc

Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis

a. sügis. 1. Iseloomustage 12. saj. renessansi lähenemist antiikkirjandusele. Vastus: Taasavastati käsikirju, elustati antiikaja kirjanduszanre. Võeti kasutusele müüdimotiiv, antiigi temaatika. Tekstide tõlkimine teistest kultuuridest, 12.sajandi Ladina keele õpetlased keskendusid peaaegu täielikult Vanakreeka ja Araabia tekstidele, mis rääki...

Antiigi pärand euroopa... - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
34
doc

Lepinguvälised võlasuhted

04.118). Vastutav õppejõud: Janno Lahe Kordamisküsimused 2. kontrolltööks (teema 6.) Kontrolltöö toimumise aeg: 16. ja 17. november 2015.a. (5 küsimust, vastamiseks aega kokku 45 minutit) NB! Kõikide küsimuste juurde tuleb osata tuua näiteid (küsimustele lisatakse ülesanne tuua näide või näited)! Deliktiõigus: 1. Mis hetkest muutub sissenõutavaks õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõue ja mis hetkest satub sellise kahju eest vastutav isik viivitusse kahju hüvitamisega? Muutub sissenõutavaks hetkest, mil on võimalik määratleda kahjuhüvitis ja selle suurus. Viivitusse satub hetkest, kui kannataja on kahju tekitajat teavitanud oma nõudest, esitanud hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Näide: A-le kukub pähe j...

Lepinguvälised võlasuhted -
59 allalaadimist
56
docx

Euroopa õiguse ajalugu eksami materjalid

Kui sugulast pole, siis suguvõsa liikmed. VI. Vara liikumine tehingutes. Mancipatio-vormi kohane ja pidulikku ostu ja vara omandamisõiguse üleminekutenigut. In iure cessio- preetori juures toimuvat õiguste üleminekut. Reguleeris ka iganemist ja abielunaise seisundit. Mehest vabaks-3ööd kodust ära. VII. Naabrite kaasomandiõigus nii linnas kui maal majanduses. VIII. Deliktiõigus , needmine, laimamine, kehavigastused, nõidumisest, õisest viljavargusest, süütamisest, metsavargusest, varastamisest, hädakaitsest ja avateolt tabatud varga kohtlemisest. IX. Eesõiguste keeld, karistus riigireetmise eest. X. Lahendas matustega seotud õigusküsimusi.Matmine linna piirides oli keelatud. Peale pärja polnud muud hauamanused lubatud. Hambakuld tuli enne matust eemaldada....

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
9 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Eksamil 4-6 küsimust + kaasus. I LOENG Lepingulisis suhteid reguleerivad: Tsiviilõigus tegeleb nõudeõiguse küsimustega. (kellelt, mida ja mis alusel nõuda saame) Võlaõigus tegeleb lepinguliste suhetega. Võlaõigus on võlasuhteid käsitlev õigus. Võlaõi...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
42
docx

Euroopa õiguse ajalugu

Kui sugulast pole, siis suguvõsa liikmed. VI. Vara liikumine tehingutes. Mancipatio-vormi kohane ja pidulikku ostu ja vara omandamisõiguse üleminekutenigut. In iure cessio- preetori juures toimuvat õiguste üleminekut. Reguleeris ka iganemist ja abielunaise seisundit. Mehest vabaks-3ööd kodust ära. VII. Naabrite kaasomandiõigus nii linnas kui maal majanduses. VIII. Deliktiõigus , needmine, laimamine, kehavigastused, nõidumisest, õisest viljavargusest, süütamisest, metsavargusest, varastamisest, hädakaitsest ja avateolt tabatud varga kohtlemisest. IX. Eesõiguste keeld, karistus riigireetmise eest. X. Lahendas matustega seotud õigusküsimusi.Matmine linna piirides oli keelatud. Peale pärja polnud muud hauamanused lubatud. Hambakuld tuli enne matust eemaldada. Kaks viimast tahv...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
3 allalaadimist
126
pdf

Lepinguvälised võlasuhted

. . . . . . . . . . . . 30 5.2.5 Mitteõigustatud isiku tasuta käsutusest tulenev kondiktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.2.6 Õigustatud isiku käsutusest tulenev kondiktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.2.7 Vastuvõtmiseks õigust mitteomavale isikule kohustuse täitmisest tulenev kondiktsioon . . . . 32 6 Deliktiõigus 33 6.1 Delikti üldkoosseis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6.1.1 Objektiivne teokoosseis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6.1.2 Õigusvastasus . . . . . . . . . . . . ....

Õigus - Keskkool
41 allalaadimist
58
docx

Lepinguvälised võlasuhted

Eksamil komplekskaasus, kuhu on komplekteeritud mitmeid erinevaid probleeme. VÕS kommenteeritud väljaanne (komm 1 ja komm 3). T. Tampuu, Lepinguvälised võlasuhted. ÕISis olevad kordamisküsimused kontrolltöödeks. Lepinguvälised võlasuhted: - Tasu avaliku lubamise õigus - Asja ettenäitamise nõudmise õigus - Käsundita asjaajamise õigus - Alusetu rikastumise õigus - Deliktiõigus 1-4 on esimeses kontrolltöös, viimane, deliktiõigus on teises kontrolltöös. Lepinguvälised on sellised võlasuhted, mis tekivad muul viisil, kui lepingu sõlmimisest. I kontrolltöö küsimused Üldküsimused: 1. Milles väljendub tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse dispositiivsus ja imperatiivsus lepinguväliste võlasuhete reguleerimisel ning missugustel võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel on lepinguväli...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
25 allalaadimist
62
docx

Õiguse ajalugu - eksamiküsimuste vastused

Koduvõim manus. Lahutuse korral tuli lasta naisel minna, hiljem tuli tagastada tema vara.  V – pärimine. Esikohal testament, siis sugulased.  VI – vara liikumine tehingutes. Mancipatio – kindla vormi kohane pidulik ost, näiteks maavalduse puhul; in iure cessio – preetori juures teatud vormis toimetatud õiguste üleminek.  VII - naabrite kaasomandiõigus nii linnas kui maal  VIII – deliktiõigus – needmine, laim, kehavigastused, nõidumine, süütamine, metsavargus. Kliendi kaitse patrooni eest.  IX – kriminaalõigus. Kedagi ei saa hukata teisiti kui kohtuotsuse alusel.  X – matused. Surnutekultus oluline, linna piiresse ei lubatud matta, piirati luksust.  Kaks viimast tahvlit sisaldasid parandusi eelmistele, tagasipöördumist traditsiooni. „Rahva tahte kõige viimane väljendus on seadus“. Protseduu...

Võrdlev õigussüsteemide... - Tallinna Ülikool
106 allalaadimist
22
docx

Õiguse alused. Kordamisküsimused

RIIGI TUNNUSED (ÕIGUSÕPETUS, LK. 11-14) Riigile on omased kolm tunnust 1) avalik võim, 2) territoorium, millel see avalik võim kehtib ning 3) rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikust seotud. Riik AVALIK VÕIM RAHVAS -...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
16
doc

Lepinguvälised võlasuhted

Õppematerjal: VÕS komm I (§§ 127-140) ja III. AÕS ja TsÜS. RK lahendite nimekiri ÕISs. Üldküsimused: 1. Milles väljendub TsÜS-i ja VÕS-i dispositiivsus ja imperatiivsus LVVS-te reguleerimisel ning missugustel VÕS-s sätestatud juhtudel on LVVS-t reguleeriv leping tühine? Imperatiivsus väljendub kahes aspektis: 1. is...

Lepinguvälised võlasuhted -
7 allalaadimist
19
docx

Lepinguvälised võlasuhted 2

KT-ks (teema 6.) Deliktiõigus: regul vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest. Eristatakse delikti üldkoosseis § 1043-1055 (kahju põhjustaja süü), riskivastutus § 1056-1060, tootja vastutus § 1061-1065. Eriseadusetes tuleb silmas pidada kas viide DÕ-le või DÕ erikoosseis. Nt AÕS § 84 lg 2 on deliktilise vastutuse erikoosseis. Sõltumata vastutuse alusest tuleb vastutuse ulatuse küs juures kohald VÕS üldosa kahju hüvit sätteid § 127-140. DÕ suhted r...

Lepinguvälised võlasuhted -
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun