Facebook Like
Küsitlus
Add link

Tuleohutus puidutöökojas - sarnased materjalid

valve, tuleohutus, territoorium, ohutusnõuded, tulepüsivus, tulekustuti, plats, seadmed, gaas, loetelu, saepuru, juhistik, torustik, tuleohutusnõuded, tuld, tuleohutusjuhend, piksekaitse, tuletööde, juhinduda, palgi, kasutamisel, hoones, katlamaja, puhastada, tulekustutite, vedelkütus, taara, klassifikatsioon, elektripaigaldis, akude, tootmismaht
18
pptx

Tuleohutus puidutööstusses

Tuleohutus puidutööstuses Evi Leet Juhendaja: Jürgen Dobris Tp-12 Sobivad käitumised! Teed mis oleks vabad ja viivad tulekustutusvahenditele ning –seadmestikule Puidutöötlemisettevõtte territoorium peab olema alati puhas Puidutöötlemisettevõtte terri...

Ametijuhend - Kutsekool
5 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

...aagrile tegevusloa väljastamiseks 21 Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm 22 Toiduhügieeni üldeeskiri 31 Noortelaagritele esitatavad tuleohutusnõuded 38 Tuleohutuse üldnõuded 40 Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus 56 Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise ja andmise kord ...

Amet - Keskkool
9 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

... 2.9.1 Märgade ja niiskete ruumide lahendused 82 2.9.2 Märgade ja niiskete ruumide seisukord ja peamised probleemid 83 4 2.10 Tuleohutus 86 2.11 Puitkorterelamute kasutusiga ja renoveerimise vajadus 89 3 Külmasillad 91 3.1 Meetodid ...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

...ud määratakse ehituse organiseerimis projekti alusel. Nendeks on : · ajutised ehitised · jooksvad kulud (ehitussoojakute vee, kanalisatsiooni, elektri tarbimine) · ehitusplatsi ajutised trassid ja autoteed, piirded, laoplatsid. · ehitusmasinate ja seadmete kasutamine. · tuleohutus. · veeärastus · ehitusplatsi soojakute, tänavate, platsi, poolelioleva ehitise korrashoid. · tööde talvine kallinemine ning abitööd Ehitusplatsi üldkuludeks on: · ehitustööde juhtimine; · objekti kindlustus; · lepingu tagatised. Firma üldkulud tekivad seoses firma kui terviku tegevusega ja neid ei saa...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
169 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Ain Tulvi LOGISTIKA Õpik kutsekoolidele ...

Logistika alused - Kutsekool
191 allalaadimist
7
pdf

Tuleohutusjuhend

...(allkiri) KIIRPUHASTUS OÜ ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) TULEOHUTUSJUHEND ___________________________ (ametikoht) 1. ÜLDOSA Käesolevad tuleohutusnõuded on kohustuslikud täitmiseks kõigile ettevõtte töötajatele. 2. TUL...

Ametijuhend -
21 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat Toimetaja Raul Adlas Koostajad: Andras Laugamets, Pille Tammpere, Raul Jalast, Riho Männik, Monika Grauberg, Arkadi Popov, Andrus Lehtmets, Margus Kamar, Riina Räni, Veronika Reinhard, Ülle Jõesaar, Marius Kupper, Ahti...

Esmaabi -
107 allalaadimist
94
docx

Töö- ja keskkonnaohutus, tuleohutus, ohutustehnika.

...r moodustas Egnatius Rufus orjadest tuletõrjebrigaadi, mis pakkus tasuta tuletõrjeteenust. Tulekahju korral moodustasid mehed lähima veeallika juurest inimketi ja andsid veeämbreid edasi, lisaks patrullisid nad tänavatel õigusega karistada füüsiliselt igaühte, kes rikkus tuleohutusnõudeid. Caesar Augustus lõi 24 eKr esimese riikliku tuletõrjeameti, mis koosnes 600 orjast, kes olid jaotatud seitsmesse Rooma tuletõrjedepoosse.[2] Euroopas oli tuletõrje 17. sajandini üsna algeline. Tuletõrjedepoosid hakati rohkem rajama alles pärast 1666. aasta Londoni suurt tulekahju kinnis...

Keskkond - Kutsekool
10 allalaadimist
29
doc

Kaugõppe materjal

AINE : TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS Koosneb neljast osast: 1. Tööõigus 2. Tuleohutus 3. Töötervishoid 4. Tööohutus TÖÖÕIGUS (16.06.1999a) RT I 1999, 60, 616, jõustunud 26.07.1999 OHUTEGURID · Füüsikalised ohutegurid §6 · Keemilised ohutegurid §7 · Bioloogilised ohutegurid §8 · Psühhofüsioloogilised ohutegurid §9 TÖÖANDJA KOHUSTU...

Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
408 allalaadimist
232
pdf

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I

... 30 2.6.1 Lagede konstruktsioon ja tarindus 30 2.6.2 Pööningu vahelagede tehniline seisund ja kahjustused 31 2.7 Avatäidete lahendused ning tehniline seisund ja kahjustused 32 2.8 Tuleohutus 33 2.8.1 Üldised tuleohutusnõuded maaelamutele Error! Bookmark not defined. 2.8.2 Uuritud elamute tuleohutusealane olukord Error! Bookmark not defined. 3 Sisetemperatuur ja suhteline niiskus elamutes ...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...ganisatsiooni ülesehitust, tööjaotust, töökohti ja ametlikke töösuhteid reguleerivad dokumendid ning fikseeritakse töökohtade vahelised suhted.192 Olulisemateks dokumentideks on organisatsiooni põhikiri (põhimäärus), tööleping, tööraamat, töösisekorraeeskiri, tööohutuse ja tuleohutuse üldjuhendid, isikukaart, kollektiivleping, töökirjeldus, ametinõuded jt. (vt ka p. 4.4.2.2) Töö analüüsi tulemusena koostatakse töökirjeldus ja ametinõuded, mis loovad aluse personali värbamiseks ja valikuks, hindamiseks ja hüvitamiseks. Nimetatud dokumendid ühendatakse mõnikord kokku üheks dok...

Juhtimine -
172 allalaadimist
67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

... Kirjanurk pole kohustuslik. Skeem (üldine) Terrass Tuulekoda Pesuruum Saun 1-3m2 7-10m2 köök-elutuba magamistuba Seletuskiri Ehituskonstruktsioonide kirjeldus, vundament, põrand, välissein, lagi, uksed-aknad. Tuleohutus Info Hinnatakse konstruktiivseid lahendusi Plaan, väliskuju 1 Korrektne vormistus Eeldus eksamile pääsuks 10% eksami hindest Töö tähtaeg 23 november 2007 Hoonete liigitus, tüp...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
183 allalaadimist
90
docx

Kinnisvara haldamise vastused.

... ette teatama vähemalt 15 päeva. Üürnik kohustub lubama üürileandja esindajaid takistamatult kõikidesse ruumidesse; hoiduma kahjustamast üürileandja vara; järgima üürileandja esindaja korraldusi, käskkirju, ettekirjutusi ning kehtestatud majutamise sisekorra-, tuleohutus- ja muid eeskirju; hoidma üüritud vara sanitaarses seisundis, vajadusel tegema jooksvat remonti oma vahendite arvelt ning kooskõlastama üürileandjaga kirjalikult kõik tehtavad ümberehitused; teatama viivitamatult üürileandja esindajale kõikidest ruumides toimunud avariidest, tulekahjudest jm...

Ehitus - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

...adama akvatooriumil; 4) veesõidukite sadamas seismise korraldus; 5) veesõidukite sadamast lahkumise korraldus; 6) osutatavad sadamateenused ja sadamateenuste osutamise korraldus; 7) reisijate teenindamise korraldus sadamas; 8) meditsiiniabi korraldus sadamas; 9) tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus; 10) päästeasutuse ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse väljakutsumise kord. 3) Riigi jäätmekava 2008-2013 eesmärk on jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, et n...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
40 allalaadimist
70
doc

Exami küsimused ja vastused laevaehituses

... ­ maagaas (LNG), metaan Konstruktiivselt on nad ideaalse isolatsiooniga ja isoleeriva ballastiga. Tankid on kas sfäärilised, silindrilised või kandilised. Materjaliks peab olema külmarabeduseta metall (näiteks alumiinium). Ohutusseadmeid on eriti palju. Ventilatsioon ja tuleohutus on ülimal tasemel. Kombineeritud kaubalaevad Mitme eri liiki kauba veoks on kasutusel kombineeritud kaubalaevad. Transporditav kaup on sageli väga erinev kasutusalalt, erikaalult kui ka lastimis-lossimistehnoloogia poolest. Levinumad alaliigid on: ­ OO e. tanker/maak (oil/ore carrier); ­ OB e. ...

Laevaehitus -
168 allalaadimist
75
doc

Laevade ehitus

... ­ maagaas (LNG), metaan Konstruktiivselt on nad ideaalse isolatsiooniga ja isoleeriva ballastiga. Tankid on kas sfäärilised, silindrilised või kandilised. Materjaliks peab olema külmarabeduseta metall (näiteks alumiinium). Ohutusseadmeid on eriti palju. Ventilatsioon ja tuleohutus on ülimal tasemel. Kombineeritud kaubalaevad Mitme eri liiki kauba veoks on kasutusel kombineeritud kaubalaevad. Transporditav kaup on sageli väga erinev kasutusalalt, erikaalult kui ka lastimis- lossimistehnoloogia poolest. Levinumad alaliigid on: ­ OO e. tanker/maak (oil/ore carrier); ­ OB e. ...

Laevandus -
34 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...ekodu elanik. Kui hajaküla maakodu on avalikust teest kaugemal kui 200 m, tuleb sellest mööduda võimaluse korral vähemalt 150 m kauguselt. Metsad võib kohalik omavalitsus põua ajal liikumiseks ajutiselt sulgeda, sellest teatatakse massiteabevahendite kaudu. Tuleohutuse tagamiseks võib niisuguse kitsenduse seada ka metsaomanik, selgitades sulgemise keeldu vastavatel tähistel. Mootorpaadiga võib sõita avalikul või avalikuks kasutuseks määratud veekogul, kuid alla 100 ha suurusel järvel loetakse seda kohatuks. Tava ei puuduta valve- ja päästeteenistuse m...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
60 allalaadimist
75
doc

Eksamipiletite küsimused ja vastused

... ­ maagaas (LNG), metaan Konstruktiivselt on nad ideaalse isolatsiooniga ja isoleeriva ballastiga. Tankid on kas sfäärilised, silindrilised või kandilised. Materjaliks peab olema külmarabeduseta metall (näiteks alumiinium). Ohutusseadmeid on eriti palju. Ventilatsioon ja tuleohutus on ülimal tasemel. Kombineeritud kaubalaevad Mitme eri liiki kauba veoks on kasutusel kombineeritud kaubalaevad. Transporditav kaup on sageli väga erinev kasutusalalt, erikaalult kui ka lastimis- lossimistehnoloogia poolest. Levinumad alaliigid on: ­ OO e. tanker/maak (oil/ore carrier); ­ OB e. ...

Laevaehitus -
67 allalaadimist
19
doc

Kinnisvara Haldamine ( eksamiküsimused - vastused )

... ette teatama vähemalt 15 päeva. Üürnik kohustub lubama üürileandja esindajaid takistamatult kõikidesse ruumidesse; hoiduma kahjustamast üürileandja vara; järgima üürileandja esindaja korraldusi, käskkirju, ettekirjutusi ning kehtestatud majutamise sisekorra-, tuleohutus- ja muid eeskirju; hoidma üüritud vara sanitaarses seisundis, vajadusel tegema jooksvat remonti oma vahendite arvelt ning kooskõlastama üürileandjaga kirjalikult kõik tehtavad ümberehitused; teatama viivitamatult üürileandja esindajale kõikidest ruumides toimunud avariidest, tulekahjudest jm...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
262 allalaadimist
44
doc

Kinnisvara haldamine eksamiküsimused vastused

...te teatama vähemalt 15 päeva. Üürnik kohustub lubama üürileandja esindajaid takistamatult kõikidesse ruumidesse; hoiduma kahjustamast üürileandja vara; järgima üürileandja esindaja korraldusi, käskkirju, ettekirjutusi ning kehtestatud majutamise sisekorra-, tuleohutus- ja muid eeskirju; hoidma üüritud vara sanitaarses seisundis, vajadusel tegema jooksvat remonti oma vahendite arvelt ning kooskõlastama üürileandjaga kirjalikult kõik tehtavad ümberehitused; teatama viivitamatult üürileandja esindajale kõikidest ruumides toimunud avariidest, tulek...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Ülikool
84 allalaadimist
74
docx

TÖÖOHUTUS

...e  elektriseeruvate pindade niisutamine  gaaside, vedelike puhastamine saastunud hõljuvosakestest  riietuse valimine (mitte kanda sünteetilisest materjalist, nailonist, perlonist rõivaid, varustada töötajad nahktaldadega jalatsitega).   Tuleohutus Põlemine  Põlemine on keemiline reaktsioon, kus aine ühineb hapnikuga nii kiiresti, et selle tulemusel tekib kõrge temperatuur ja valgus ning jääkained.  Leegiga põlemise saavutamiseks on tarvis samaaegselt nelja komponent: hapnik, põlev materjal...

Ergonoomika - Kutsekool
7 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...õige väljastuskordade arvu, kuid arvestada ka väljastatavaid kaubakoguseid  eelkõige väljastatavaid kaubakoguseid, kuid arvestada ka väljastuskordade arvu 11. Kui suure kaubaaluste varu hoidmine laoruumides on põhjendatud laoruumi kasutuse ja tuleohutuse seisukohalt, kui tööpäeva jooksul kasutatakse kauba vastuvõtul ja väljastamisel keskmiselt 50 kaubaalust?  50 tk 200 tk  400 tk  600 tk 12. Missugusel lao tööalal on kõige sobivam hoida kaubaaluste varu? ...

Logistika alused - Kutsekool
105 allalaadimist
103
doc

Meresõiduohutus ja laeva juhtimine

...ruumides saab merevee sissepihkumist avastada vett maitstes. Tavaline kondentsvesi on harilikult mage, sissetunginud merevesi aga soolane. Neis tingimustes sageli vajalikel keevitustöödel ei tohi nõrgendada nõuetekohaseid tuleohutusmeetmeid Avarii selles staadiumis (paremaid vabastamisvõimalusi või abistajaid-päästjaid oodates) tuleb koostada kinniistumise skeem ja sügavuste plaan. 13. Madalikul olevale laevale mõjuvad faktorid. Ettevalmistused madalikult vabastamiseks. Madalikult vabasta...

Ohutus ja ohuteave - Eesti Mereakadeemia
17 allalaadimist
6
doc

Üldine tuleohutusjuhend

TKK, TT ja TO- konspekt ÜLDINE TULEOHUTUSJUHEND (töötajate sissejuhatavaks tuleohutusalaseks juhendamiseks) 1. ÜLDOSA Käesolevad tuleohutusnõuded on kohustuslikud täitmiseks kõigile ettevõtte töötajatele. 2. TULEOHUTUSALANE JUHENDAMINE 2.1. Sissejuhatav ja esmane tuleohutusalane juhendamine Sissejuhatava ja esmase tuleohutusal...

Ohutustehnika - Kutsekool
79 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...jaühikus eelkõige väljastuskordade arvu, kuid arvestada ka väljastatavaid kaubakoguseid eelkõige väljastatavaid kaubakoguseid, kuid arvestada ka väljastuskordade arvu 11. Kui suure kaubaaluste varu hoidmine laoruumides on põhjendatud laoruumi kasutuse ja tuleohutuse seisukohalt, kui tööpäeva jooksul kasutatakse kauba vastuvõtul ja väljastamisel keskmiselt 50 kaubaalust? 50 tk 200 tk 400 tk 600 tk 12. Missugusel lao tööalal on kõige sobivam hoida kaubaaluste varu? vastuvõtualal loovutusalal ...

Laomajandus - Kutsekool
536 allalaadimist
9
docx

Ehitise tuleohutusnõuded

Võrumaa Kutsehariduskeskus EV-12 Sigrid Pau EHITISE TULEOHUTUSNÕUDED Referaat Juhendaja: Andres Aruväli Väimela 2012 SISUKORD 1. EHITISE JA SELLE OSADE TULEOHUTUSE JAOTUS 3 2. TULEOHUTUSKLASSID ...

Maalritööd - Kutsekool
10 allalaadimist
17
pdf

Konspekt tuleohutus

11. Tuleohutus 11.1. Ehitusmaterjalid ja põlemine Ehitusmaterjalide tulekindlus - fire-resistance (fire-proof materials) Tulekindlus on materjali omadus püsida sulamata kõrges temperatuuris. Liigitatakse tulekindluse mõõdu ­ sulamistemperatuuri t°s (°C ) järgi: 1) tulekindlateks (fire-proof ) t°s > ...

Ohutusõpetus - Keskkool
10 allalaadimist
214
doc

KINNISVARA HALDAMINE

...kulutada korrashoiule. Korrashoiukolmnurk: omanik, kasutaja ja haldaja-hooldaja. Kinnisvara korrashoiu tegevused Iga ehitis (sh ka hoone) peab olema sobiv selle otstarbele ja vastama järgmistele põhinõuetele: 1. mehaaniline tugevus ja püsivus, so stabiilsus; 2. tuleohutus; 3. hügieenilisus, tervislikkus ja keskkonnaohutus; 4. kasutusohutus; 5. tagama mürakaitse; 6. energiasäästlik ja piisava soojaisolatsiooniga. Korrasolekut tuleb jaotada või liigitada objekti korrashoiu määratluse seisukohast põhjendatud üksik-komponentideks:  arusaadavuse - krite...

Kinnisvara haldamine - Eesti Maaülikool
44 allalaadimist
252
doc

Merekool praktika aruanne tüürimeestele

...4 6.7. SART 26 7. Laeva sisesed sidepidamisvahendid, alarmsüsteemid ja nende kasutamine 27 7.1. Eraside 28 7.2. Tuleohutuse andurid 29 7.3. 6 ja 7 teki päästevahendite plaanid 30 8. IMO sümbolid laevas 31 8.1. Laevakorpuse vigastuste kõrvaldamist hõlbust...

Praktika aruanded - Kutsekool
13 allalaadimist
16
docx

Laeva jõuseadmete ehitus motoristile

...kkonna alaselt on vajaik võtta kütuselt proovid ja hoida alles kuni vastav punker on ära kasutatud, kuid mitte vähem aega kui 12 kuud punkri saamisest. Piigatid sulgeda. Tekkidel tuleks äravoolu torud sulgeda. Vältida lekkimist ja ülevoolu. Ülevoolukaitseks on ka vannid. Tuleohutus alaselt tuleks meeskonda ette teatada, et toimub tankimine. Masti tuleks tõmmata ka lipp "Bravo", et teavitada ka teisilaevu oma toimingust. Mastis peaks põlema ka punane tuli. Tuleks olla tuleohutus alaselt tähele panelikum. Peaks järgima ka kütuste leekpunkti ja koostist. 66.Lähim kallas -...

Laevamehhanismid - Kutsekool
78 allalaadimist
39
doc

Laevade ehitus EKSAM

...NG), metaan · Konstruktiivselt on nad väga hea soojus- isolatsiooniga · Tankid on kas sfäärilised, silindrilised või kandilised. · Materjaliks peab olema külmarabeduseta metall (näiteks alumiinium). · Ohutusseadmeid (andurid) on eriti palju. Ventilatsioon ja tuleohutus on kõrgel tasemel. Keemiakaubad on ohtlikud reageerimis- ja korrosioonivõime, mürgisuse ning tuleohtlikkuse tõttu. Mõned nõuavad jahutamist või kuumutamist (vedel väävel) ja mõned survetanke. Vaheseinad tankide ümber on võimalikult siledad, et oleks kerge jälgida tankide hermeetilisust ja...

Laevandus - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
34
docx

Laevade ehitus eksam

...i -164°C ­ maagaas (LNG), metaan Konstruktiivselt on nad ideaalse isolatsiooniga ja isoleeriva ballastiga. Tankid on kas sfäärilised, silindrilised või kandilised. Materjaliks peab olema külmarabenduseta metall (nt alumiinium). Ohuseadmeid on eriti palju. Ventilatsioon ja tuleohutus on ülimal tasemel. Vedelkemikaalide tenkerid Paljud keemiakaubad on ohtlukud reageerimis- ja korrosioonivõime, mürgituse ning tuleohtlikkuse tõttu. Mõned nõuavad jahutamist või kuumutamist ja mõned survetanke. Reeglina on see alaliik tankereid kohekordse pardaga. Vaheseinad ta...

Laevade ehitus - Eesti Mereakadeemia
83 allalaadimist
17
docx

Serveriruum

...aja sealjuures jälgida, on järgnevalt üles loetletud. Planeerimine ja kontseptsioon Serveriruumide planeerimisel on terve rea meetmete abil vaja hoolt kanda piisava füüsilise turvalisuse eest, nagu elektrivarustuse installeerimine, õhukonditsioneeri paigaldamine ja tuleohutus. Serveriruumis ei tohiks võimaluse korral olla veetorusid, sest lekked võivad tekitada suuri kahjusid, mis võivad viia kuni kõigi ITseadmete väljalangemiseni. Kui käideldavusele esitatakse suuremaid nõudmisi, peab serveriruum tagama piisava varu, mis planeeritakse juba tehnilise infrastrukt...

Informaatika - Kutsekool
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun