Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria projektijuhtimine - 18 õppematerjali

Haldus >> Projektijuhtimine
projektijuhtimine on meetodmittekorduvate tegevuste juhtimiseks ajaliste, ressursi- ning tõhususkitsenduste tingimustes, keskendudes tulemustele ning tagades tarbijaorientatsiooni ja tulemi kasulikkuse.
thumbnail
3
doc

Tsükkel

peatükk PROJEKTITSÜKKEL Selles peatükis seletatakse lahti projekti mõiste, tutvustatakse projektitsükli erinevaid faase ja etappe ning antakse lühiülevaade projektitsükli kasutamisest juhtimismeetodina. Projekti olemus Projekt on tegevuste kogum, mida seob Projektitsükkel teatud ajaperiood ja mida viiakse ellu ainulaadse tulemuse saavutamiseks, milleks on tavaliselt püsiv kvalitatiivne muutus, uus Piiravad tegurid teenus või toode. Mitte kõik eesmärgistatud protsessid pole AEG projektid. Projekti iseloomustavad kolm piiravat tegurit: aeg, ressurss ja tulemus. Aeg. Projekt toimub kindlas ajaraamis. Tal on konkreetne algus ja lõpp, mis määratleb RESSURSID TULEMUS tulemuste saavutamiseks antud...

Projektijuhtimine
58 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Strateegiline planeerimine

peatükk STRATEEGILINE PLANEERIMINE Selles peatükis käsitletakse detailsemalt programmi/projekti määratlemise etappi strateegilise planeerimise faasis; kirjeldatakse, kuidas tuvastada sidusgruppe, analüüsida probleeme ning tuletada neist eesmärke. Strateegiline planeerimine hõlmab tegevusi, mis leiavad aset enne projekti elluviimist. Strateegiline planeerimine Projekti edukus või läbikukkumine sõltub Strateegiline planeerimine tihti sellest, kui põhjalikult on läbi viidud strateegilise planeerimise protsess. Just selles hõlmab: faasis peab suutma ette näha kõiki otseselt ja kaudselt projekti mõjutavaid ning projektiga · Olukorra määratlemist seotud tegureid. · Probleemide analüüsi...

Projektijuhtimine
161 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Projekti kavandamine

peatükk PROJEKTI KAVANDAMINE Selles peatükis käsitletakse projektide planeerimist ja arendamist, tutvustatakse loogilist maatriksit, eesmärkide, väljundite, tegevuste ja sisendite sekkumisloogikat ning kirjeldatakse, kuidas on selle loogikaga seotud eeldused ja riskid. Loogilise maatriksi ehk LogFrame'i meetod LogFrame'i meetod on praktiline vahend nii projektide planeerimiseks kui ka nende teostamiseks ja hindamiseks. Tegemist on süsteemse lähenemisega, mis selgitab välja püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud toimingud. Selles protsessis näitab LogFrame'i meetod kätte tasandite vahelised loogilised seosed ning määratleb eelduste ja riskide kaudu tingimused, mille juures probleemi lahendamisse on võimalik sekkuda. Sekkumisloogika sõltub projekti otstarbest ning sätestab projekti üldised eesmärgid, väljundid, tegevused ja sisendid. LogFrame...

Projektijuhtimine
287 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Projekti meeskond

peatükk PROJEKTI MEESKOND Projekti kaasatud inimesed on projekti tulemuse seisukohalt olulisim ressurss. Selles peatükis selgitame, kellest koosneb projekti inimressurss ning milline on projektijuhi roll inimressursi juhtimisel. Samuti kirjeldame võtteid, millega tagada hea projekti meeskonna valik. Projekti inimressursid Projekti teostamiseks on meil käsutada teatud hulk rahalisi vahendeid projekti juhtimiseks ning know- how ostmiseks ehk teiste sõnadega inimressursi tarbeks. Projekti sisemise inimressursi moodustab peamiselt projekti meeskond ehk need inimesed, kes on kaasatud projekti käiku kogu selle aja vältel ning kelle tegevust koordineerib projektijuht. Projekti meeskonna liikmed on reeglina vastutavad konkreetsete komponentide või teadud liiki ülesannete, näiteks raamatupidamine, koolituse korraldamine jne. eest. Lisaks sellele on projekti...

Projektijuhtimine
118 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Lähteülesanne

peatükk LÄHTEÜLESANNE Selles peatükis tutvustatakse projekti lähteülesande olemust ja eesmärke. Samuti saate teada, kuidas lähteülesanne koostatakse ja missugune on selle struktuur. Oleme läbinud strateegilise planeerimise faasi. Programmi/projekti kavand on koostatud ja finantseerimine tagatud. Alanud on projekti teostamine, mis algab käivitamise etapist. Juhul kui projekti teostamiseks ei piisa kasusaava organisatsiooni teadmistest ja oskustest, tuleb teostaja leida väljastpoolt. Selleks on vajalik lähteülesande täpsustamine. Lähteülesanne on dokument, milles on esitatud täielik kirjeldus projekti eesmärkidest, oodatavatest väljunditest, tingimustest ja ressurssidest. Lähteülesanne on projekti lepingulisele teostajale kohustuslikuks alusdokumendiks. Lähteülesande otstarve Lähteülesanne on vajalik eelkõige siis, kui projekti teostab kolma...

Projektijuhtimine
61 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Phare projekti pakkumiskonkurss

peatükk PHARE PROJEKTI PAKKUMISKONKURSS Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas käivitada projekti pakkumiskonkursi kaudu. Aluseks on võetud suurima rahvusvahelise rahastaja Phare programmi reeglid ja tavad, mis on sätestatud detsentraliseeritud rakendussüsteemis (DIS). Ühtlasi tutvustame ka Phare programmi funktsioneerimise põhimõtteid. Phare Detsentraliseeritud Rakendussüsteem (DIS) DIS ehk detsentraliseeritud rakendussüsteem on reeglite, juhiste ja protseduuride kogum, mida peab järgima planeerides ja teostades Euroopa Liidu Phare programmi poolt rahastatavaid projekte. DIS määratleb ka nõutavate dokumentide standardformaadid. DIS on mõeldud järgimiseks kõigile Phare projektidega seotud töötajatele ­ programmi koordinaatoritele ja administraatoritele, kasusaajatele, hindajatele, lepingulistele teostajatele jne. Taust Phare programm loodi E...

Projektijuhtimine
38 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Kommunikatsioon

peatükk KOMMUNIKATSIOON Selles peatükis seletatakse lahti kommunikatsiooniprotsessi mõiste ning kirjeldatakse koordineerimise eesmärke ja tasandeid. Eraldi käsitletakse efektiivsete koosolekute korraldamise eeldusi ning antakse ülevaade projekti maine kujundamise võtetest. Kommunikatsioon ja informatsioon Mõistetel "kommunikatsioon" ja "informatsioon" on palju käsitlusi ja definitsioone. Seetõttu selgitame esmalt, mida selles käsiraamatus nende terminite all mõistetakse. Informatsioon on igasugune kirjalik, suuline või visuaalne teave, mida edastatakse kommunikatsiooniprotsessis. Kommunikatsioon on ühe- või kahesuunaline informatsiooni edastamise protsess. Kommunikatsiooniprotsessis edastatakse sõnum saatjalt vastuvõtjale. Kommunikatsioon hõlmab saatja, sõnumi ja vastuvõtja vahelist vastas...

Projektijuhtimine
59 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Aruandlus

peatükk ARUANDLUS Käesolev peatükk räägib sellest, miks on vajalik projekti aruandlus ning milliseid aruannete tüüpe rahvusvaheliste, sealhulgas Phare projektide puhul kasutatakse. Peatüki lõpus antakse näpunäiteid aruande vormistamise ja esitamise osas. Aruandluse eesmärk Projekti aruandlus täidab mitut eesmärki. Esmalt aitab ta dokumenteerida projekti käiku, Aruandlus tehtud otsuseid, muudatusi ja järeldusi. Aruandlust võib käsitleda projekti ühe Aruandluse eesmärk väljundina, kuna ta on projekti käigus loodud materiaalne väärtus. · Dokumenteerida projekti käiku; Aruandlusel on oluline tähendus ka projekti · Kinnitada tehtud töö; kestel, kuna tema kaudu saadakse heakskiit ja · Planeerida järgnevad tegevused; kinnit...

Projektijuhtimine
59 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Projekti hindamine

peatükk PROJEKTI HINDAMINE Selles peatükis käsitletakse projektitsükli viimast faasi. Räägime programmide/projektide hindamise olemusest, peamistest kriteeriumidest ning seostest loogilise maatriksiga. Samuti käsitleme hindamise erinevaid ajastamise võimalusi. Projekti hindamine on kindlatele kriteeriumidele tuginev projekti tulemuste ja mõju analüüs püstitatud eesmärgi kontekstis. Hindamist teostatakse selleks, et: kogemuste põhjal õppida, mis õnnestus ja mis mitte; kaaluda, kas projekti kavandamiseks ja elluviimiseks on paremaid mooduseid; kontrollida, kas täideti projekti üldised ja otsesed eesmärgid; tagada dokumenteeritud materjal juhuks, kui projekti lepingupartneriga tekib vaidlus teemal, mis saavutati ja mis mitte; hinnata, millised probleemid on lahendamata ning missuguseid edasisi tegevusi oleks vaja...

Projektijuhtimine
91 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ressursianalüüs

Ressursianalüüs 1. Kas on olemas projekti täitmiseks vajalik kvalifitseeritud inimressurss? Probleem on selles, et kuna projektid hõlmavad reeglina vaid teatud perioodi, tuleb selleks kokku seada ajutine projektimeeskond. Inimressursi rakendamise seisukohalt on oluline, milline on projekti täitva asutuse organisa- toorne tüüp: funktsionaalne, projektipõhine või maatrikskujuline. Funktsionaalsetes asutustes (näiteks ülikoolid) on töötajad põhikohaga tööl kindlates allüksustes ning projektikohased ülesanded on töötajatele üldjuhul täiendavad. Projektipõhistes asutustes võetakse inimesed tööle ajutiselt, vastavalt täidetavatele projektidele. Maatrikskujulistes asutustes on töötajad põhikohaga tool, kuid jaotatud täidetavate projektide vahel. 2. Kas on olemas projekti täitmiseks vajalik infrastruktuur? Olenevalt projekti iseloomust, peab analüüsima järgmiste ressursside piisavust: · töökohad,...

Projektijuhtimine
61 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Tarkvaraprojekti esijalgne kavandamine

See hõlmab järgmisi tegevusi: · Projekti visiooni määratlemine, · Põhiotsustaja määratlemine, · Projekti eesmärkide määratlemine, · Riskihaldus, · Efektiivsete personalikasutuse strateegiate kujundamine, · Ajaarvestus. Nagu eelmisest punktist nähtub, peab ka Tarkvaraarenduskava suhtes rakendama muudatuste juhtimise skeemi. Käsitleme järgnevas lühidalt tarkvaraarenduskava iga alajaotust. Projekti visioon. Enne mistahes projekti käivitamist peab projektimeeskond projekti põhieesmärgi suhtes kujundama ühised arusaamad ja need ka kirjalikult lühidalt formuleerima. Põhieesmärk peab olema kõrge, kuid reaalne. Halvim on, kui projekti täitjad saavad aru eesmärkide ebareaalsusest, kuid projekti juhtkond mitte; sellisel juhul täitjate motivatsioon langeb kiiresti. Visioonist peaks lähtuma, määratlemaks, mida loodav tarkvara peab võimalda...

Projektijuhtimine
111 allalaadimist
thumbnail
3
doc

WBS

3. Määra põhiosade alamosad. Korda 2. punkti. 4. Kontrolli liigenduse korrektsust. Joonis 1. WBS loomise blokkskeem. Projekti osade kirjeldamisel tuleb lähtuda sellest, kuidas projekt organiseeritakse. Näiteks põhiosad võivad olla projekti põhietapid (joonis 2) või tegevusvaldkonnad (joonis 3). Iga projekti oluline osa on juhtimine. Projektijuhtimine võiks olla üks liigenduse põhitasemeid. Selle alamosadeks on vahendid ja tehnikad, mida konkreetse projekti planeerimisel ja teostamisel kasutatakse. Joonis 2. WBS, mis on loodud projekti üldiste faaside järgi. Joonis 3. WBS, mis on loodud projekti tegevusvaldkonna eripära arvestades. Iga osa peab olema: 1. üheselt mõistetav; 2. mõõdetav. See lihtsustab hilisemat kohustuste jagamist ja täitmise kontrollimist....

Projektijuhtimine
44 allalaadimist
thumbnail
25
pptx

Projektijuhtimne

Projektijuhtimine Mis asi on projekti juhtimine? Projekti definitsioon- hästi defineeritud tegevuste loetelu, millel on: algus lõpp eesmärgistatus juhitud kindlate inimeste poolt kasutab erinevaid ressursse on mitte-rutiinne tegevus palju riske palju konflikte 2 Mis asi on projekti juhtimine? · Projekti edukust mõõdetakse tavaliselt kolme kategooria abil: 1. tulemi kvaliteet (ootustele vastavus) 2. ajapiiridest kinnipidamine 3. eelarves püsimine ·. Veel olulisem? ­ tegijate rahulolu ·. Juhtimine... ·. Kas see on õpitav? 3 Definitsioon Interdistsiplinaarne "teadus" kuidas juhtida projekte edu...

Projektijuhtimine
128 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Projekti plaanimine

Personali plaanides tuleb läbida mitu etappi: · Personali vajaduste plaanimine · Personali kvalifikatsiooni plaanimine · Konkreetsete töötajate plaanimine · Töötajate koolituse plaanimine · Tähtaegade plaanimisega peab tagama projekti ajaliselt võimalikult täpne realiseerumine · Ajagraafikut on vaja selleks, et kõik projekktis osalevad töötajad, tellija ja projekti juhtorganid näeksid mida tuleb projekti käigus teha · Millises järjekorras tuleb tegevusi läbi viia · Kui kaua üksik töö kestab · Kuidas tegevus edeneb Ajagraafiku loomisel tähtsamateks eesmärkideks on : · Projekti osade litmine · Konkreetsuse taamine · Tegevuste ajaline planeerimine · Tegevuste teistele arusaadavaks tegemine · Nõrkade või kriitiliste kohtade leidmin...

Projektijuhtimine
140 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Projekt Pealinna

EESMÄRGI PÜSTITAMINE SITUATSIOON Kolimine Tallinnasse · Kuidas kolida? · Milliste vahenditega kõige otstarbekam? · Milliseid ressursse ja kui palju on tarvis? · Kuidas leida korter ning milline variant oleks antud olukorras parim valik? · Kuidas leida soodsaim kvaliteetne koolitus? PROBLEEM Arenguvõimaluste puudumine Võrumaal Ajutiselt või pikemaajaliselt Tallinnasse kolimine on vältimatu võimaluste puudumise tõttu. PROBLEEMI KANDJAD, OLEMASOLU TÕESTUS Projektikoostaja huvid Probleemi kandjad on otseselt ning kaudelt projektikoostaja ja lähedased ning koolitajad, tulevased kliendid jne SOOVITUD OLUKORD · Olemas on üürikorter · Koolituse eest on tasutud · Pooleks aastaks on koostatud plaan majanduslikult hakkama saamisek...

Projektijuhtimine
90 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Euroopa noored

EUROOPA NOORED Fondi huvi: Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd. Rahastatakse noortevahetusi, -algatusi, -seminare, demokraatiaprojekte, Euroopa vabatahtlikku teenistust ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojekte (vabatahtlik teenistus, noortealgatus, noortevahetus, demokraatiaprojekt, noorteseminar, koostöö el naabruspiirkondadega, koolitustegevus ja võrgustikud, koostöö teiste maailma riikidega). Fondi eesmärgid: 1. Fondi eesmärgid: Toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt. 2. Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus. 3. Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas. 4. Panustada noorte ettevõtmisi toetavate tege...

Projektijuhtimine
6 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Projekt: “Drive-in” kino Rakveres

Rakvere Ametikool Vitautas Galinkevitšus AV12b Projekt: “Drive-in” kino Rakveres Juhendaja: Jelena Laidinen Rakvere Ametikool 2014/2015 Sisukord 1.Projekti määratlus............................................................................................... 3 1.1Taust ja põhjendus......................................................................................... 3 1.2Ülesanne ja eesmärgid..................................................................................3 1.3Sihtrühm ja kasusaajad.................................................................................3 1.4Teostamise strateegia.................................................................................... 3 1.5Tulemuse kirjeldus ja piiritlu...

Projektijuhtimine
27 allalaadimist
thumbnail
13
pdf

Äriplaan - Taksofirma

[email protected] Tartu 2018 SISUKORD KOKKUVÕTE 3 1. VISIOON, MISSIOON, EESMÄRGID 4 1.1. Visioon 4 1.2. Missioon 4 1.3. Eesmärgid 4 2. ETTEVÕTLUSKESKKONNA KIRJELDUS 5 3. TOOTED JA TEENUSED 7 4. KLIENT, TURG JA KONKURENTS 8 4.1. Klient 8 4.2. Turg 8 4.3. Konkurents 8 5. TEGEVUSPLAAN 9 6. RISKIANALÜÜS 10 7. FINANTSPROGNOOS 12 2 KOKKUVÕTE Ettevõtte kirjeldus Taksofirma Suur õde/vend on mõeldud laste turvaliseks transportimiseks soovitud sihtkohta. Autojuhtideks on sõbralikud, kontrollitud taustaga noored inimesed, kes uurivad...

Projektijuhtimine
25 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun