Nüüd on õige aeg krüptot osta! Ära riski ja kauple turvalisel lehel! Tee konto Sulge
Facebook Like
Add link

"rekonstrueerimisega" - 19 õppematerjali

13
doc

Hüdrobioloogia spikker

Hüdrobioloogia on veeloomade ja -taimede elu ning veekogudes toimuvaid bioloogilisi protsesse käsitlev bioloogia haru - teadus elust ja eluprotsessidest vees. Hüdrobioloogia - teadus veeökosüsteemidest ja veeorganismide suhteist ümbruskonnatingimustega (vesikeskkonna), vesikeskkonda uuriv ökoloogiaharu. /Veeorganismide ja nende koosluste ning veekogudes toimuvate bioloogiliste protsesside uurimise a...

Hüdrobioloogia - Eesti Mereakadeemia
74 allalaadimist
28
doc

Sport ja tervislikud eluviisid

Referaat Sport ja tervislikud eluviisid Erik Alviste EMA Merekool I kursus 29. detsember 2008. a. Sport & Tervislikud eluviisid Tervislik eluviis tähendab seda, et toitud ja elad tervislikult. Näiteks ei tasu süüa liiga palju rasvaineid. Kindlasti tuleb kasuk...

Kehaline kasvatus - Keskkool
236 allalaadimist
11
doc

Kvaliteedi nõuded ehitusel

TÖÖDE TEOSTAMISE ALUSDOKUMENDID Tööde teostamise aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja normatiivid ning lähteülesandes ja tehnilises kirjelduses nimetatud dokumentatsioon. Õigusaktid ja normatiivid Ehitustööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele, sh koole ja...

Ohutustehnika - Kutsekool
95 allalaadimist
32
doc

Eksami küsimuste vastused

Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhul. Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
497 allalaadimist
13
pdf

Raudbetoon, mördid

RAUDBETOON 8.1. PÕHIMÕISTEID RAUDBETOONIST Raudbetoon on liitmaterjal (komposiit-materjal), mis koosneb betoonist ja terasest. Betoon võtab vastu peamiselt survejõude ja teras tõmbejõude. JOONIS 8.1.1. Raudbetoontala töötamise põhimõte: a- sarruseta betoontala, mis puruneb...

Ehitus alused - Kutsekool
133 allalaadimist
8
docx

Turunduse alused

TURUNDUSE ALUSED UURIMUSTÖÖ K&H AJALUGU 1991 tegevust alustab ehituse ja geodeesia valdkonnas AS K&H . 1994 tegevust alustab teede ja tänavate ning kommunikatsioonide projekteerimisega AS K&H projektbüroo. 1996 tegevust alustab AS K&H Tallinna osakond. 1997 Tallinna osakonnast kasvab välja tütarettevõte AS K&H Tallinn (10...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
77 allalaadimist
5
docx

Keskkonna säästlik rekonstrueerimine

Tallinna Ehituskool Keskkonna säästlik rekonstrueerimine Kaspar Liivak R:12 26.04.12 Sisukord Materjali valik..........................1 Projekteerimine..............................1 Suurem ajakulu..........................1 Rohkem piiranguid ehitamisel..............2 Suurem pühendumine tulemusele...

Ehitus alused - Kutsekool
13 allalaadimist
8
doc

Ehitus alused - Renoveerimine

Remontimine ­ parandamine või korda seadmine See liigitub: - Hooldusremont ­ perioodilise hooldustöö ehitise normaalne toimimise tagamiseks ning kasutusea pikendamiseks - Kapitaalremont ­ hoone kulunud ja lagunenud tarindite taastamine või arendamine Kapitaalremont jaguneb omakorda: - Osaline kapitaalremont ­ hoone üksikute tarindite ja seadmete taastamine. -...

Ehitus alused - Kutsekool
98 allalaadimist
3
doc

Eesti elektrijaamad

Eesti elektrijaamad Kunda hüdroelektrijaam ehitati 1893 Kunda jõe ürgorgu oli tolle aja Baltimaade ja Tsaari-Venemaa üks moodsamaid veejõuseadmeid. Kunda jõgi mille pikkuseks on 64 km ja languseks 90 m sellest Kunda mõisa ja mere vaheline langus on 38 m. Sellest tulenevalt on jõe energiaressurs päris suur. Seepärast asuti seda tehnika arenedes koh...

Elektrotehnika - Kutsekool
29 allalaadimist
16
doc

Nimetu

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Evert Alba XII tahvli seadus Allika analüüs Võrdlev õigussüsteemide ajalugu Õppejõud: Maie Ruus Tallinn 2011 Sissejuhatus Rooma ühiskonda on nimetatud õigusühiskonnaks tulenevalt sellest, et 451. - 450. a. sai valatud vana e tavaõigus uude vormi ­ ius scriptum ( kirjal...

Ainetöö -
32 allalaadimist
3
rtf

Renoveerimine

Konserveerimine- Tööde kompleks, mis tõkestab objekti edasise hävinemise selle konstruktiivse ja dekoratiivsete elementide kindlustamise ja kaitsega ilma neid muutmata. Revaloriseerimine, taasvääristamine ­ ehitise, ansambli, ajaloolise linnaosa varjatud või minetatud ehituskunstilise väärtuse taastamine (väärtust vähendavate elem...

Renoveerimine - Kutsekool
18 allalaadimist
33
docx

Põllumajandusökonoomika põhikursus EKSAM

Sissejuhatus põhikursusesse 1.1. Põllumajandusökonoomika põhikursuse sisu Inimtegevuse ressursid on maailmas ebaefektiivselt jaotatud (selle näiteks arengumaad, kaubanduspoliitika). Põllumajandusökonoomika, s.o rakenduslik sotsiaalteadus, mis selgitab põhjuslik-tagajärgseid suhteid ja struktuurseid seoseid, mis vastavas tootmisviisis välja kujunenud või kujunemas. Põllumajandusökonoomika spetsiaalne...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
318 allalaadimist
14
docx

KEEL KUI SÜSTEEM

Keel kui süsteem Keele all mõistetakse eelkõige loomulikku inimkeelt. Normaalse kognitiivse arenguga inimesed omandavalt vähemalt ühe keele varajases lapsepõlves. Keel on süsteemide süsteem (koosneb paljudest alasüsteemidest). Keel on struktuuride ja nende kombineerimisreeglite kogum. Reeglite kogum võib olla ainult abstraktne ja mitte konkreetne, kunagi ei re...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

Hoone ehituslik maht ja pinnad oluliselt ei muutu. Hoone plaanilahend ja tema ruumide kasutusotstarve võivad muutuda. Kui ehitustööde käigus ehitis ei säili või säilib ainult alus või vundament, on tegemist uue ehitise ehitamisega, mitte ehitise rekonstrueerimisega . Tallinna linna 1932. aasta ehitusmäärus kasutas terminit «ümberehitamine», mille all mõisteti „töid, millega muudetakse ehitise väliskuju, tehakse avausi välisseintesse või sisemistesse kapitaalseintesse või tehakse ümber või kinni nendes seintes olevaid avausi, vahetatakse ehitise kapitaalosade materjali teise materjali vastu või muudetakse ehitise sisemiste kapitaalseinte, treppide ja trepikodade, ahjude, kollete, korstna...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
60
docx

ÕPIMAPP

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse- ja majandusarvestuse õppetool K14KÕ Jana Annuk TOIDUKAUBAÕPETUS Õpimapp Juhendaja: Liina Maasik. MA Mõdriku 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Toidukaubaõpetus -
16 allalaadimist
58
docx

Molekulaarne evolutsioon

3. Geeniekspressiooni regulatsioon üle mRNAle seostuvate miRNAde 4. Valkude kokkupakkimise optimeerimine Fülogeneetika Fülogeneesi- e evolutsioonipuud 7. Millega tegeleb fülogeneetika? Tegeleb organismirühmade evolutsioonilise arengukäigu ehk fülogeneesi uurimise ja rekonstrueerimisega . Ehk uutib organismirühmade teket ja muutumist ajas. 8. Mis on fülogeneesi- e evolutsioonipuu? Milles seisneb fülogeneesipuu ja fenogrammi põhiline erinevus? Fülogeneesipuu on fülogeneesi kujutis ehk organismide evolutsioonilise arengukäigu (tekke ja muutumise) kujutamine puuna. Fenogramm on puu, mis on konstrueeritud üldist sarnasust arvestades, võib, aga ei pruugi sisaldada infot fü...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
22 allalaadimist
214
doc

KINNISVARA HALDAMINE

plaanilahedused; hoone ehituslik maht ja pinnad oluliselt ei muutu, muutub hoone plaanilahend ja tema ruumide kasutusotstarve. Renoveerimine - olemasoleva hoone, tema tarindite javõi ruumide taastamine esialgsel kujul koos põhitarindite või tehnosüsteemide olulise rekonstrueerimisega ; hoone mahulised ja pinna põhiparameetrid ei muutu; hoone säilitab oma kasutusotstarbe. Lammutamine - olemasolevate konstruktsioonide kas osaline või täielik demonteerimine, mis toob kaasa kas kogu ehitise eemaldamise või osaliselt ehitise plaanilahenduse ning kasutusotstarbe muutumise (rekonstrueerimine). Parendadauuendada kinnisvara – tegevuste kompleks selleks et, muutmata ehitise kasutusotstarvet, tagada selle korrashoid k...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist
148
pdf

Elektrirajatiste projekteerimine I - II

Elektrisüsteemide pidev areng tähendab vajadust pidevalt tegelda elektri- süsteemi, seal hulgas elektrivõrkude arengu planeerimisega ja projektee- rimisega ning uute elektrirajatiste (elektriliinid, alajaamad, jaotussead- med) projekteerimisega (ja muidugi ka ehitusega) ning vananenud rajatis- te rekonstrueerimisega . ELEKTRIRAJATISTE PROJEKTEERIMINE © TTÜ elektroenergeetika instituut, Peeter Raesaar, Eeli Tiigimägi SISSEJUHATUS 4 Käesoleva kursuse eesmärgiks on tundma õppida elektrivõrgu ja tema põhiliste elementide – elektriliinide ja alajaamade − projekteerimise alus- te tundmaõppimine. Kursus koosneb viiest suhteliselt iseseisvast osast. I osa. Sissejuhatus. Käsi...

Elektrivõrgud -
49 allalaadimist
5
pdf

AJALUGU Kodutöö nr 6

Totalitaarne linnaehitus. Mis on iseloomulik. Tooge näiteid. ● Keelustati funktsionalism ● Tugines neoklassitsismile ja antiikarhitektuurile ● Ehitatud hooned ainult kallist materjalist ● Triumfiarhitektuur, ametlik arhitektuur, memoriaalarhitektuur ● Suurejooneline ● Rõhutab võimu tähtsuse. Näiteks Itaalias - Mussolini tähts...

Ajalugu -
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun