Facebook Like

Otsingule "coase" leiti 16 faili

12
docx

Test 7: TURU MITTETÄIUSLIKKUS. RIIGI OSA MAJANDUSES

SMRS = MRSkõigi VALE b. SMRT = MRTkõigi c. SMRT = SMRS ÕIGE d. SMRS = MPX  MPY VALE Küsimus 2 Küsimuse tekst Ühiskondlikud hüvised on need, mis: Vali üks: a. on ühiskondlikus omanduses b. eristuvad nende mitterivaalsusega c. eristuvad nende mittevälistatavuse ja mitterivaalsusega üheaegselt ÕIGE d. eristuvad nende tarbimise mittevälistatavusega Küsimus 3 Coase teoreem: Vali üks: a. väidab, et teatud juhtudel riik ei pea sekkuma väliskuludest tulenevate probleemide lahendamiseks ÕIGE b. on kasutatav seal, kus välised effektid on olulised, aga tehingute sõlmimise kulud kõrged c. kasutatav siis, kui riik on sunnitud kehtestama korrigeeriva maksu erafirmasdele, et kõrvaldada negatiivsed välised efektid d. väidab, et riiklikud subsiidiumid tuleb ette näha neile firmadele, kelle ühiskond...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
92 allalaadimist
7
doc

Institutsiooniökonoomika

IÖ uuenduslik panus - *Sotsiaalteadused said enda käsutusse uue uurimismeetodi - majandusliku analüüsi (ökonoomika), mis võimaldas senisest erinevalt ja kokkuvõttes sügavamalt avada ühiskonnas toimuvat. *Majandusteaduse objektiks said lisaks turule ka inimeste teised eluvaldkonnad ja seal toimivad reeglid: alates riigist ja lõpetades perekonnaga.*Kujunesid uued ideed ja kontseptsioonid...

Institutsiooniökonoomika - Tartu Ülikool
96 allalaadimist
35
doc

Majanduse alused

Mikro- ja makroökonoomika Sissejuhatus SISSEJUHATUS MAJANDUSSE Käsitletakse: · Majandusteadust ja majandusteooriat ja selle alustalasid · Majanduse põhiprobleemi · Majandusmõtte arengut · Majandusteaduse meetodit ja analüüsi vahendeid · Majandusliku ringvoo mudelit 1.1. Majandusteooria olemus Tänapäeva inimest on nimetatud mitme...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
157 allalaadimist
24
docx

Sotsioloogia

August Comte kasutas sotsiaalse füüsika mõistet. Sotsiaalne kujutlus ­ isikliku ja ühiskondliku kogemuse erinevus. Sotsiol. vaatekoha olemus koosneb vastastikustest seostest ja kontekstist/tähendusest. Sotsiaalne fakt ­ sotsiaalse elu aspektid, kujundavad iga in. indiv. käitumisviise tegevusi. Sotsiaa...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tehnikakõrgkool
71 allalaadimist
27
doc

Keskkonnaökonoomika eksamikonspekt

Keskkonnaökonoomika definitsioon ja valdkond. Keskkonnaökonoomika on · majandusteaduse rakendusharu, mis käsitleb inimeste sotsiaal-majanduslikku tegevust mõjutavaid tegureid ja nende seoseid keskkonnaga · majandusteaduse haru, mis käsitleb looduskeskkonna kaitse ja loodusressursside (nii taastuvate kui taastuvate) kasutamisega seotud majandusküsimusi · ökonoomika, mis tegeleb loodusk...

Keskkonnaökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
534 allalaadimist
8
pdf

Ettevõtja õiguslikud vormid

Äriühingute vormide võrdlus Ettevõtja õiguslikud vormid Õigusvormid Täisühing Usaldusühing Osaühing Aktsiaselts Kirjanduses e...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
45 allalaadimist
29
doc

Avaliku sektori ökonoomika eksami konspekt

Avaliku sektori ökonoomika aine ja põhimõisted Avaliku sektori ökonoomika (public economics) uurib avaliku sektori kulude, maksustamise ja majandusagentide (kodumajapidamiste, firmade ja valitsuse) vahelisi suhteid. Avalik haldus (public administration) keskendub riigi tegevuse korraldamisele, selle institutsionaalsele aspektile. Riigi r...

Majandus -
136 allalaadimist
4
docx

Test 7.1 (Turu mittetäiuslikkus. Riigi osa majanduses)

MCXMCY = PXPY b. MCX = MCY = MUX = MUY c. MCX = MCY = PX = PY d. MCXMCY = MRT 17. Väliskulu probleemi ei suuda lahendada: a. Subsiidiumid b. Maksud c. Trahvid d. Regulatsioonid 18. Pareto-efektiivsuse saavutamist ei sega: a. Firmade turujõud b. Täiuslik konkurents c. Loomulik monopol d. Välisefektid 19. Coase teoreem: a. Väidab, et teatud juhtudel riik ei pea sekkuma väliskuludest tulenevate probleemide lahendamiseks b. Kasutatav siis, kui riik on sunnitud kehtestama korrigeeriva maksu erafirmasdele, et kõrvaldada negatiivsed välised efektid c. On kasutatav seal, kus välised effektid on olulised, aga tehingute sõlmimise kulud kõrged d. Väidab, et riiklikud subsiidiumid tuleb ette näha neile firma...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
113 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

Tootja (firma) sisekulu on kulutused tootmistegurite muretsemiseks, sellele tuleks juurde liita tema poolt teistele tekitatud kahju. Valitsused reageerivad mitmeti. Negatiivsete puhul püüavad reguleerida tegevust, kehtestatakse normatiivid ja trahvid ületamise eest ja positiivsete puhul kasutatakse preemiaid, subsiidiume. Coase`i teoreemi kohaselt on välismõjude probleemi võimalik majandusagentidele sobivalt lahendada, kui majanduses on: 1) omandiõigused selgelt määratletud, 2) asjassepuutuvate majandussubjektide arv ei ole suur, 3) individuaalsete kokkulepete sõlmimiseks tehtavad kulutused pole liiga suured. 5.Avalik sektor ja turg kui teineteise täiendajad Toome näitena mingi kalli ja hinnalise toote valmistamise( hotell, kino, laev) erasektori poolt. Se...

Majandusõpe -
84 allalaadimist
22
pdf

Majandusteooria arvestustestid

1. 1. Alternatiivkulu on saamatajäänud kasulikkus parimast kasutamata jäetud võimalusest. Tõene 2. Majanduskasv nihutab võimaliku tootmise piiri 0-punktist paralleelselt kaugemale. Väär 3. Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimesel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende saavutamiseks. Tõene 4. Majandusteooria on teadus,...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
390 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

Maailmas tuhandete kaupa kaitstavad doktoritööd sisaldavad üha rohkem mudeleid ja üha vähem sõnumit. Õelad kriitikud kommenteerivad olukorda järgmiselt: “Kui mingi mõte oli vanasti väljaütlemiseks liiga rumal, siis sellest lauldi. Nüüd avalikustatakse aga rumal mõte ökonomeetrilisel kujul”. R. H. Coase (nobelist 1991) on öelnud: “Minu noorpõlves võidi rumalused välja naerda, nüüd võidakse neile matemaatiline väljendus anda”. Majanduspoliitika kontseptsioonide klassifitseerimise aluseks võivad olla ka järgmised näitajad. o Majandusprotsessi sihipärase kujundamise ulatus.  Haruspetsiifiline (isoleeritud) poliitika. Tunnuseks on sektoraa...

Akadeemiline kirjutamine -
24 allalaadimist
66
pdf

Avaliku sektori ökonoomika

Selle üksuse piirkulu arvestaks sel juhul üksuse ühe osa negatiivse mõjuga teisele üksuse osale, piirkasulikkus aga arvestaks eri osade poolt vastastikku avaldatavat positiivset mõju. 164. Mis probleemid on seotud välismõjusid hüvitavatekompenseerivate lepingutega? Coase -i teoreem väidab, et välismõjude ilmnemisel saavad osapooled alati kokku tulla ja kokku leppida nende kompenseerimises, et kindlustada majanduslik efektiivsus ressursside jaotamisel. Samas vaatamata sellele, et kokkuleppevõimalus on olemas, seisneb põhiidee omandiõigusest tulenevast võimalusest tekitatud kahjud sisse nõuda või omadiõiguse omanikule kahju tekitamisest hoidumise eest kompensatsiooni maksta. Kõik omandiõi...

Avaliku sektori ökonoomika -
32 allalaadimist
80
docx

Rahanduse konspekt

Konkurentsisurve. Maksutulud riigile. Keskkonnamaksud praktikas: saastemaksud – vastavalt saaste kogusele. Tootemaksud – maksustatakse tooteid, mis on keskkonnale kahjulikud. Mõtekas siis, kui emissioone pole kerge mõõta ja kui tarbijate arv on suur. Eraviisilised lahendused välismõjudele: Stiglitz – välismõju muutmine sisemiseks, omandiõiguse kindlaksmääramine, õigussüsteemi kasutamine. Ronald Coase : välismõjud on kahepoolne vastastikune suhe, et välismõju eksisteeriks peab olema vähemalt 2 osapoolt. Kui ’ohvrit’ ei oleks, ei oleks ka välismõju. Eesmärk lahenduse otsimisel – suurema kahju vältimine: kummal on odavam oma tegevust muuta? Coase teoreem: kui pole tehingukulusid (neoklassikalise koolkonna eeldus), siis negatiivsete välismõjude tekitajad ja nende ohvrid jõuavad ise omavahel läbirääkides efektiivse lahendu...

Riigirahandus -
18 allalaadimist
44
doc

Keskkonnaökonomika

Kasum väheneb pindala a võrra. Samas tekib keskkonnakasum, mille suurus langeb kokku pindalaga b. Kuna b on a-st suurem, võivad võitjad kaotajaid kompenseerida. Saastemaksu rakendamine vastab Pigou ettepanekule viia sisse väliskuludega võrduv saastemaks. Efektiivne reguleerimine on võimalik ka ameerika majandusteadluse Coase ’i soovituste järgi. Coase põhjendas välismõjusid ebaselge või puuduliku omandiõigusega. Ta näitas, et tehingukulude puudumisel tekib efektiivne lahend kokkuleppe teel sõltumata sellest, kellele omandiõigus kuulub või antakse. Välismõjude probleemi on võimalik efektiivselt lahendada, kui asjassepuutuvate majandussubjektide arv on väike ja individuaalsete kokkulepete sõlmimise kulud (tehingukulud) kas puuduvad või on madalad, valitsuse sekk...

Keskkonnaökonoomika -
36 allalaadimist
40
doc

Introduction of SCM

Second, technological changes, particularly the dramatic fall in information communication costs, a paramount component of transaction costs, has led to changes in coordination among the members of the supply chain network (Coase, 1998). Many researchers have recognized these kinds of supply network structure as a new organization form, using terms such as "Keiretsu", "Extended Enterprise", "Virtual Corporation", Global Production Network", and "Next Generation Manufacturing System" (Drucker, 1998; Tapscott, 1996; Dilts, 1999). In general, such structures, can be defined as "a group of semi-independent organizations, each with their capabilities, which collab...

-
1 allalaadimist
2
doc

Keskkonnaökonoomika 2017/2018

Kodutöö 2 TTK0020 Keskkonnaökonoomika 2017/2018 Kodutöö 2 vastused tuleb esitada trükitud kujul või käsitsi kirjutatuna (loetavas käekirjas). paberkandjal viiendas harjutustunnis. Soovitatav on lahendada ülesanded rühmatööna (2-3 inimest). Rühma liikmete nimed ja matriklinumbrid tuleb esitada koos kodutööga. Rühmatöö eeldab seda, et ülesandeid ja probleeme arutatakse ja lahendatakse koos. Rühma liikm...

Keskkonnaökonoomika -
7 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun