Kategoorias lepinguõigus leiti 20 faili

Õigus >> Lepinguõigus
lepinguõigus on see võlaõiguse osa, mida iseloomustab lepingu olemaolu.
Lepinguõigus
docx

Lepinguõigus

Üldisemat lepinguõigusest- esindusõigus, lepingute ülesütlemine, õiguskaitsevahendid jne...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
II KT lepinguõigus
docx

II KT lepinguõigus

(1) Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. (2) Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. (3) Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut, ku...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
Lepinguõigus 2-kt
6
docx

Lepinguõigus 2. kt

Tööleping Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Hetkel kehtiv tunnipalga alammäär on 2,13 eurot ning kuupalga alammäär 355 eurot. Tööleping sõlmitaks...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
Lepinguõigus kordamisküsimused
26
docx

Lepinguõigus kordamisküsimused

Kui töötaja on tööle lubatud ning teeb tööd, mille eest eeldatakse tasu saamist, on juba tööleping sõlmitud. Proovipäevi pole õigust nõuda. Seaduse kohaselt on proovitöö Eesti Töötukassa pakutav teenus, mis kestab ühe päeva. Sellise proovitöö korraldamise eeldus on, et tööandja otsib vabale töökohale töötajat töötukassa kaudu 10. Mis on lepinguvabadus? Lepinguõiguse printsiip, mis tugineb individuaalse autonoomia ja vabatahtliku kokkuleppe ideele. Selle printsiibi kohaselt võivad pooled sõlmida igasuguseid lepinguid, sõltumata sellest, et vastavat liiki lepinguid ei ole seaduses eraldi reguleeritud. 11. Mis on hea usu ja mõistlikkuse põhimõtte sisu ja tähendus? Võlausaldaja ja võlgnik peavad teineteise suhtes käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt.(2) Võlasuhtele ei kohaldata sead...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused
15
doc

Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused

Tööleping Töölepingu mõiste. (1) Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. (2) Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. (3) Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsundu...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
355 allalaadimist
FRANTSIISILEPING
2
pdf

FRANTSIISILEPING

Frantsiisilepingu mõiste Frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat õiguste ja teabe kogumit, muu hulgas õigust frantsiisiandja kaubamärgile, ärilisele tähistusele ja oskusteabele. Frantsiisileping on eelduslikult tasuline leping ja...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
Lepinguõiguse kontrolltöö 40 küsimust vastustega
34
docx

Lepinguõiguse kontrolltöö 40 küsimust vastustega.

Lepinguliste suhete üldiseloomustus Võlaõigus koosneb lepinguõigusest, lepingusarnastest suhetest (käsundita asjaajamine jt.) ning lepinguvälistest õigussuhetest. Lepinguõigus on see võlaõiguse osa, mida iseloomustab lepingu olemaolu. Sellisel juhul reguleerib leping poolte õigusi ja kohustusi määral, mis ei ole seaduse imperatiivse normiga vastuolus 2. Lepingulistele...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist
Lepinguõiguse kontrollküsimused
docx

Lepinguõiguse kontrollküsimused

...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
Lepinguõiguse kontrolltöö küsimused ja vastused
15
pdf

Lepinguõiguse kontrolltöö küsimused ja vastused

Võlaõiguse koht eraõiguse süsteemis. Võlasuhte mõiste. Loetlege võlasuhte tekkimise alused. Võlasuhe ja vastutus. Võlaõiguse mõiste ­ tsiviilõiguslik suhe, iseloomulik tunnus (selles osalevate subjektide võrdsus, aga ei pruugi alati nii olla), võlasuhe on seotud väärtuste vahetamisega ­ ühe hüve vastu antakse teine hüve. Võlasuhe on õigussuhe, millest tulen...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
379 allalaadimist
Seaduse dispositiivsuse ja lepinguvabaduse põhimõte
6
docx

Seaduse dispositiivsuse ja lepinguvabaduse põhimõte

Kui see on kuulutuses võimalik välja lugeda, siis ongi üürnik aktsepteerinud, et tal on kohustus maakleritasu maksta. Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Lepinguvabadus on lepinguõiguse printsiip, mis tugineb individuaalse autonoomia ja vabatahtliku kokkuleppe ideele. Selle printsiibi kohaselt peab iga isik saama õigussuhteid, ka lepinguid, kujundada enesemääramise teel ning omavastutuslikult. Ehk lepinguvabaduse põhimõtte kohaselt peab isik saama vabalt otsustada, kas ja kellega, mis sisuga ning millises vormis ta lepingu sõlmib. Lepinguvabaduse põhimõtte kohaselt võivad isikud ise valida:  Kas...

Lepinguõigus - Keskkool
8 allalaadimist
TÖÖÕIGUSE ja SEADUSANDLUSE ARVESTUSE ÜLESANDED
5
doc

TÖÖÕIGUSE ja SEADUSANDLUSE ARVESTUSE ÜLESANDED

TEKO TÖÖÕIGUSE ja SEADUSANDLUSE ARVESTUSE ÜLESANDED 1) Arutle põhjalikud kõik võimalikud seadusest tulenevad võimalused läbi, selgita, mida sina samas olukorras teeksid ning mida teha, et selliseid olukordi vältida! 2) Kui võimalik tugine seaduse sätetele, kuid kirjuta need ka lahti! A. Mart on 15-aastane müüja kohalikus poes, külas on elanike vähe, tööjõud on piiritletud, seega pea...

Lepinguõigus -
36 allalaadimist
Tööleping vs Töövõtuleping
3
doc

Tööleping vs Töövõtuleping

Tööleping (TL) Töövõtuleping (TVL) Töölepingu alusel teeb füüsiline isik Mõiste (töötaja) teisele isikule (tööandja) Üks isik (töövõtja) kohustub valmistama või tööd, alludes tema juhtimisele ja muutma asja või saavutama teenuse kont...

Lepinguõigus - Kutsekool
47 allalaadimist
Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused ja vastused
13
docx

Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused ja vastused

Lepinguliste suhete üldiseloomustus Lepinguline suhe ehk võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb võlgniku kohustus teha võlausaldaja kasuks tegu või sellest hoiduda ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Lepinguliste suhete olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viisil arvestada teise võlasuhte poole õiguste ja huvidega. Võlasuhe võib sellega ka piirduda. Õig...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
210 allalaadimist
Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused
78
doc

Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused

Võlaõigus kuulub tsiviilõiguse valdkonda. Viimane reguleerib varalisi suhteid ühiskonnas, sõltumata subjektidest (üksikisik, organisatsioon, riik) ning üksikuid mittevaralisi suhteid (nt. autorsust). Tsiviilõigus on osa eraõigusest. Eraõigus erineb avalikust õigusest selle poolest, et viimases teostab üks pool (riik või kohalik omavalitsus) võimu, mida ei saa te...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
Lepinguõiguse II KT kordamisküsimused
22
docx

Lepinguõiguse II KT kordamisküsimused

(1) Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. (2) Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist
Lepinguõiguse kaasused koduseks lahendamiseks 1
4
doc

Lepinguõiguse kaasused koduseks lahendamiseks 1

Kaasuste lahendamisel kirjelda olukorda ja järelduste tegemisel põhjenda oma väiteid viidetega õigusnormidele. 1.Spordiklubi S ja keskkool K sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt S treener annab K andekatele lastele talvel kolme kuu vältel Pirita metsas suusatunde ning kool tasub tundide eest, s.h. 23 kokkulepitud summast makstakse ettemaksuna ja 13 lepinguperioodi lõpus. Ootamatult on ag...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
182 allalaadimist
Lepinguõiguse kaasused koduseks lahendamiseks 2
docx

Lepinguõiguse kaasused koduseks lahendamiseks 2

Lepinguõiguse kaasused koduseks lahendamiseks...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
Lepingu- ja Ühinguõigus
docx

Lepingu- ja Ühinguõigus

Esimeste loengute olulised asjad...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
Lepinguõiguse kaasused kodus lahendamiseks vastustega
4
docx

Lepinguõiguse kaasused kodus lahendamiseks vastustega

Kaasuste lahendamisel kirjelda olukorda ja järelduste tegemisel põhjenda oma väiteid viidetega õigusnormidele. 1. Spordiklubi S ja keskkool K sõlmisid kokkuleppe , mille kohaselt S treener annab K andekatele lastele talvel kolme kuu vältel Pirita metsas suusatunde ning kool tasub tundide eest , s.h. 23 kokkulepitud summast makstakse ettemaksuna ja 13 lepinguperioodi lõpus. Ootamatult on aga kõne...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
Lepingu -ja ühinguõiguse kaasused kodus lahendamiseks 2018
docx

Lepingu -ja ühinguõiguse kaasused kodus lahendamiseks 2018

1.Justiitsministeerium korraldab Gruusia abiprojekti raames koolituse Gruusia vanglaametnikele. Selleks koostatud 100-leheküljeline konspekt tuleb tõlkida vene keelde, mis on projekti töökeeleks. Justiitsministeerium sõlmis 10. oktoobril Maire Kuusikuga lepingu koolituse konspekti tõlkimiseks eesti keelest vene keelde, tähtajaga 1...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist