FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS: ETTEVÕTTE PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE (0)

1 HALB
Punktid
 
Säutsu twitteris
TALLINNA MAJANDUSKOOL 
Majandusarvestuse  ja maksunduse  osakond  
 
 
 
 
Maria Kashirova 
FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS: ETTEVÕTTE 
PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE 
Lõputöö 
 
  
 
                                                                                          Juhendaja : Rene  Pihlak  
 
 
 
 
 
 
Tallinn 2011 
 
SISUKORD 
SISSEJUHATUS ............................................................................................................................... 4 

1  ETTEVÕTETE FINANTSSTABIILSUSE KUJUNEMISE TEOREETILISED ALUSED .............. 6 

1.1 Finantsstabiilsus ja pankrotioht..................................................................................................... 6 
1.2 Meetodid pankrotistumiste prognoseerimiseks .......................................................................... 8 
1.3 Finantsstabiilsuse reitingu skoori meetod .................................................................................10 
1.4 Likviidsuse näitajad .................................................................................................................12 
1.4.1 Käibekapital .....................................................................................................................13 
1.4.2 Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja................................................................................14 
1.4.3  Likviidsuskordaja  .............................................................................................................14 
1.4.4 Kiire maksevalmiduse kordaja ..........................................................................................15 
1.5 Finantsvõimenduse näitajad .....................................................................................................15 
1.5.1 Omakapitali  suhtarv  ..........................................................................................................16 
1.5.2 Võlakordaja ......................................................................................................................16 
1.5.3 Finantsstabiilsuse suhtarv .................................................................................................17 
1.5.4 Kapitaliseerituse tase ........................................................................................................17 
1.5.5 Omafinanseerimise kattekordaja .......................................................................................17 
1.5.6 Finantsvõimenduse suhtarv ...............................................................................................18 
2  EESTIS TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE FINANTSSTABIILSUSE HINNANG ........................19 
2.1  Finantsstabiilsuse reitingu skoori meetodi kasutamine ettevõtte finantsseisundi uurimisel .......19 
2.1.1 Likviidsuse ja finantsvõimenduse näitajaite valimine ........................................................20 
2.1.2 Valitud näitajate tegelikke väärtuste leidmine ...................................................................22 
2.1.3 Valitud näitajate väljendamine punktides ..........................................................................34 
2.1.4  Hinnete  suurendamise või vähendamise tingimuste määratlemine .....................................34 
2.1.5 Finantsstabiilsuse klassi määratlemine ..............................................................................35 
2.2  Diskriminantanalüüsil põhinevate meetodite kasutamine ettevõtte finantsseisundi uurimisel ...37 
2.2.1  Altmani  Z-seisu võrrand ...................................................................................................37 
2.2.2 Springate´i mudel .............................................................................................................39 


 

2.2.3. T - mudel .........................................................................................................................40 
2.2.4 Meetodite effektiivsuse võrdlemine ..................................................................................42 
KOKKUVÕTTE ...............................................................................................................................45 
KASUTATUD ALLIKAD ................................................................................................................48 
Lisa 1 Ettevõtete näitajate  tegelikud  väärtused 2005.a. ......................................................................50 
Lisa 2  Ettevõtete näitajate tegelikud väärtused 2006.a. .....................................................................51 
Lisa 3 Ettevõtete näitajate tegelikud väärtused 2007.a. ......................................................................52 
Lisa 4 Ettevõtete näitajate tegelikud väärtused 2008.a. ......................................................................53 
Lisa 5 Ettevõtete näitajate punktide  kogusumma  2005.a. ...................................................................54 
Lisa 6 Ettevõtete näitajate punktide kogusumma 2006.a. ...................................................................55 
Lisa 7 Ettevõtete näitajate punktide kogusumma 2007.a. ...................................................................56 
Lisa 8 Ettevõtete näitajate punktide kogusumma 2008.a. ...................................................................57 
Lisa 9  Ettevõtete  finantsstabiilsuse  hinnangud   Z-seisu võrrandi järgi 2005-2008. a. ........................58 
Lisa 9  Ettevõtete  finantsstabiilsuse hinnangud  Springate´i mudelii järgi 2005-2008. a. ...................59 
Lisa 9  Ettevõtete  finantsstabiilsuse hinnangud  T- mudelii järgi 2005-2008. a. .................................60 
Lisa 10 Uuringutes  esindatud  ettevõtete nimekiri ..............................................................................61 
РЕЗЮМЕ .........................................................................................................................................62 
 
 
 
 
 
 
 


 
SISSEJUHATUS 
 

Äri   lahutamatu  omadus  turumajanduses  on  ettevõtluse   riskid ,  mis  on  seotud  pankrotiohuga. 
Firma  pankrotiohu   uurimine   on  vajalik  nii  aktsionäridele,  firma  juhtkonnale,  krediitoritele, 
äripartneritele  kui  ka  konkurentidele.  Kui  võimalikult  varem on  avastatud  pankrotiks  juhtiv 
trend ,  seda varem on võimalus korraldada  meetmed  äriühingu päästmiseks, ja seda suurem 
on tõenäosus, et ettevõtte väljub kriisist.  
Pankrotiohu  prognoosimiseks  on  välja  töötatud  erinevad  metoodikad.  Osad  neist  annavad 
väga  täpset  prognoosi,  kuid  ainult  selles  keskkonnas,  kus  nad  olid  arvutatud.  Teistel 
metoodikatel  puuduvad  piisava  ulatusega  eksperimentaalsed  katsed.  Eestis  on  pankroti 
prognoosimise  mudelite  koostamise  ja  meetodite  tõestamise  praktika  vähene.  Kuid  kuna 
lähiminevikust  on  palju  näited  nii  väike  ettevõtete,  kui  ka  mitmete  suurettevõtete 
pankrotistumisest, siis on piisavalt suur vajadus konkreetsete uurimuste järele.  
Töö uudsus väljendub järgnevates  aspektides
•  Eestis  läbiviidud  uurimustes  on  vaatluse  all  olnud  tööstusettevõtted  ja 
kaubandusettevõtted  kuid  käesolevas  töös  on  käsitletud  ka  teiste  valdkondade 
ettevõteid. 
•    Senini   on  autorile  teadaolevalt  Eestis  pankrotistumiste  uurimiseks  rakendatud 
ainult diskriminantanalüüsi, logit-analüüsi,  korduva  ositamise meetodi, kuid autor 
kasutab ka finantsstabiilsuse reitingu skoori meetodit. 
•  Autorile  teadaolevalt  Eestis  ei  ole  reitingu  skoori  meetodi  järgi  pankrotistumiste 
alaseid uurimusi läbi  viidud
Autori  eesmärgiks  lõputöö  koostamisel  on  välja  selgitada  finantsstabiilsuse  reitingu  skoori 
meetodi  rakendamise  effektiivsust  nii  maksevõimetuse,  kui  ka  pankrotiohu  prognoosimisel, 
kasutades  selleks  Eestis  tegutsevate  ettevõttete  andmeid  ja  saadud  tulemuste  võrdlemine 
diskriminantanalüüsil põhinevate mudelite tulemustega.  
Lõputöö   teoreetilise   põhjenduse  moodustab   enamuses   võõrkeelne  kirjandus.  Eestikeelse 
kirjanduse  vähese kasutamise põhjuseks on  lihtsalt vastavasisuliste allikate puudumine, kuid 
siiski on töös  viidatud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #1 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #2 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #3 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #4 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #5 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #6 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #7 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #8 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #9 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #10 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #11 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #12 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #13 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #14 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #15 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #16 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #17 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #18 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #19 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #20 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #21 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #22 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #23 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #24 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #25 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #26 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #27 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #28 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #29 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #30 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #31 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #32 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #33 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #34 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #35 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #36 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #37 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #38 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #39 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #40 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #41 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #42 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #43 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #44 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #45 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #46 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #47 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #48 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #49 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #50 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #51 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #52 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #53 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #54 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #55 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #56 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #57 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #58 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #59 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #60 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #61 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #62 FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS-ETTEVÕTTE-PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE #63
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 63 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-10-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 192 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Maria Kashirova Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Autori eesmärgiks lõputöö koostamisel on välja selgitada finantsstabiilsuse reitingu skoorimeetodi rakendamise effektiivsust nii maksevõimetuse, kui ka pankrotiohu prognoosimisel, kasutades selleks Eestis tegutsevate ettevõttete andmeid ja saadud tulemuste võrdlemine diskriminantanalüüsil põhinevate mudelite tulemustega.
majandus , finantsanalüüs , pankrotioht , kattekordaja , võlgnevusekattekordaja

Mõisted

Sisukord

 • FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS: ETTEVÕTTE
 • PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE
 • SISUKORD
 • SISSEJUHATUS
 • ETTEVÕTETE FINANTSSTABIILSUSE KUJUNEMISE
 • TEOREETILISED ALUSED
 • Finantsstabiilsus ja pankrotioht
 • EESTIS TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE
 • FINANTSSTABIILSUSE HINNANG
 • 3,26x
 • 6,72x
 • 1,05x
 • 3,07x
 • 0,66x
 • 0,348x
 • 0,306x
 • KOKKUVÕTTE
 • KASUTATUD ALLIKAD
 • Lühiajalise
 • Likviidsusk
 • Kiire
 • Omakapit
 • Omafinanse
 • Omakapita
 • Likviidsu
 • Omakapital
 • Omafinan
 • Lüh
 • Likviids
 • Makseva
 • Omakapi
 • Omafinan
 • Omakap
 • Makseval
 • Omafina
 • Ettevõtte nimi
 • Likviidsuskor
 • РЕЗЮМЕ

Teemad

 • TALLINNA MAJANDUSKOOL
 • Majandusarvestuse ja maksunduse osakond
 • Maria Kashirova
 • Lõputöö
 • Juhendaja: Rene Pihlak
 • Tallinn 2011
 • ETTEVÕTETE FINANTSSTABIILSUSE KUJUNEMISE
 • Finantsstabiilsus ja pankrotioht
 • Meetodid pankrotistumiste prognoseerimiseks
 • Finantsstabiilsuse reitingu skoori meetod
 • Likviidsuse näitajad
 • Käibekapital
 • Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja
 • Likviidsuskordaja
 • Kiire maksevalmiduse kordaja
 • Finantsvõimenduse näitajad
 • Omakapitali suhtarv
 • Võlakordaja
 • Finantsstabiilsuse suhtarv
 • Kapitaliseerituse tase
 • Omafinanseerimise kattekordaja
 • Finantsvõimenduse suhtarv
 • EESTIS TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE
 • Finantsstabiilsuse reitingu skoori meetodi kasutamine ettevõtte
 • finantsseisundi uurimisel
 • Likviidsuse ja finantsvõimenduse näitajaite valimine
 • Valitud näitajate tegelikke väärtuste leidmine
 • Valitud näitajate väljendamine punktides
 • Hinnete suurendamise või vähendamise tingimuste määratlemine
 • Finantsstabiilsuse klassi määratlemine
 • Diskriminantanalüüsil põhinevate meetodite kasutamine ettevõtte
 • Altmani Z-seisu võrrand
 • Springate´i mudel
 • T - mudel
 • Meetodite effektiivsuse võrdlemine
 • Lisa 1 Ettevõtete näitajate tegelikud väärtused 2005.a.(autori koostatud)
 • Lisa 2 Ettevõtete näitajate tegelikud väärtused 2006.a.(autori koostatud)
 • Lisa 3 Ettevõtete näitajate tegelikud väärtused 2007.a.(autori koostatud)
 • Lisa 4 Ettevõtete näitajate tegelikud väärtused 2008.a.(autori koostatud)
 • Lisa 5 Ettevõtete näitajate punktide kogusumma 2005.a. (autori koostatud)
 • Lisa 6 Ettevõtete näitajate punktide kogusumma 2006.a. (autori koostatud)
 • Lisa 7 Ettevõtete näitajate punktide kogusumma 2007.a. (autori koostatud)
 • Lisa 8 Ettevõtete näitajate punktide kogusumma 2008.a. (autori koostatud)
 • Lisa 9 Ettevõtete finantsstabiilsuse hinnangud Z-seisu võrrandi järgi 2005-2008. a
 • autori koostatud)
 • Lisa 9 Ettevõtete finantsstabiilsuse hinnangud Springate´i mudelii järgi 2005-2008. a
 • Lisa 9 Ettevõtete finantsstabiilsuse hinnangud T- mudelii järgi 2005-2008. a. (autori
 • koostatud)
 • Lisa 10 Uuringutes esindatud ettevõtete nimekiri (autori koostatud)
 • ettevõte nimi
 • registrikood tegevusvaldkond

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

126
doc
Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
1072
pdf
Logistika õpik
161
pdf
Juhtimise alused
638
pdf
Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
37
doc
Finantsarvestus I osa
62
doc
Majandusarvestus ja finants analüüsi praktika aruanne
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !