Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

KLASSIKALINE GENEETIKA (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millisteks osadeks jaotub rakutsükkel ?
 • Mis on mitoosi bioloogiliseks funktsiooniks ?
 • Mis on meioosi bioloogiliseks funktsiooniks ?
 • Miksa on mehed geneetiliselt kaitstud, naised aga mitte ?
 • Mis on krossingover ?
 • Mis on geen, genotüüp, genofond, genoom ?
 • Mis on feen, fenotüüp, fenofond, proteonoom ?
 • Mis on alleelid ja kuidas nad tekivad ?
 • Mis on telomeer, tsentromeer, kääviniit, sünapsis, mikrotuubulid, kinetohoor ?
 • Mis on eukromatiin ja heterokromatiin ?
 • Mis on tinglikult letaalsed mutatsioonid ?
 • Mis on eugeenika ?
 • Mis on homosügoot, hemisügoot ja heterosügoot ?
 • Mis on analüüsiv ristamine ?
 • Millised lahknemissuhted saadakse ?
 • Mida ütleb gameetide puhtuse seadus ?
 • Mis on pärilik e. geneetiline eelsoodumus ?
 • Kuidas testitakse mutatsioone allelismi suhtes ?
 • Mida tähendab geenide diferentseeruv aktiveerumine ?
 • Mis on sugupuu ja kuidas seda koostatakse ?
 • Millised tunnused päranduvad mööda vertikaali ja millised mööda horisontaali ?
 • Mis on domineerimise ja ko- ja semidomineerimise ning intermediaarsuse vahe ?
 • Mis on mitmene allelism ?
 • Mis on alleeliseeriad ja kuidas nad tekivad ?
 • Mis on geeni penetrantsus ja ekspressiivsus ?
 • Miks eluajal omandatud tunnused ei pärandu edasi järglastele ?
 • Mis on modifikatsiooniline muutlikkus ja pärilik reaktsiooni norm ?
 • Milles seisneb ühe- ja erimunakaksikute erinevus. Mis on konkrodantsuskoefitsent ?
 • Kuidas on sugu määratud inimesel ?
 • Kuidas on sugu määratud äädikakärbsel ja mis on interseksid ?
 • Mis on geneetilised mosaiigid ja günandromorfid ?
 • Kuidas toimub X-kromosoomi inaktivatsioon ?
 • Mis on testikulaarne fermentatsioon, barri kehakesed ja frimartism ?
 • Mis on Kleinfelteri ja Downi sündroomid, mono- ja trisoomia-X ?
 • Mis on Edwardsi ja Patau sündroomid ?
 • Mis on X-liiteliste geenide doosi kompensatsioon ?
 • Mis on aneuploidsus, hüpo- ja hüperoloidsus ?
 • Mis on euploidsus, auto- ja allopolüploidsus ?
 • Kuidas saada viljakaid allopolüploide ?
 • Mis on suguliitelise pärandumise eripärad ?
 • Mis on deletsioonid ja duplikatsioonid ?
 • Mis on inversioonid ja translokatsioonid ?
 • Mis on tasakaalustatud letaalsus ja paigalhoidjad kromosoomid ?
 • Mis on Robertsoni translokatsioonid ?
 • Mis on geenide komplementaarne toime ja millised lahknemissuhted tekivad ?
 • Mis on geenide epistaatiline toime ?
 • Mis on geenide duplikaatne toime ja millised lahknemissuhted tekivad ?
 • Mis on geenide polümeerne toime ja millised lahknemissuhted tekivad ?
 • Mis on IQ e. intelligentsuskoefitsient ?
 • Mis on geenide pleiotroopne efekt ?
 • Mis on inbriiding ja autbriiding ning inbreedingu depressioon ?
 • Mis on pärandumine kitsamas ja laiemas tähenduses ?
 • Mida väljendab selektsioonikoeftsient ?
 • Mis on geenide aheldumine ?
 • Mis on Morganiid, kokkulangevus ja interferentsi nähtus geneetikas ?
 • Kuidas määrata geenide asukohta aheldusgrupis ?
 • Mis on vanemtüüp, mittevanemtüüp ja tetratüüp ?
 • Milles seisneb DNA ahelate antiparalleelsus ?
 • Mis takistab endast allavoolu (tavaliselt ?
 
Säutsu twitteris
KLASSIKALINE GENEETIKA
1. Kas tütarkromatiidid on geneetiliselt identsed vôi ei ja miks?
On, sest nad tekkisid replikatsiooni tulemusel (samad geenid , samad alleelid ).
2. Kas homoloogilised kromosoomid on geneetiliselt identsed vôi ei ja miks?
Ei, sest üks on saadud isalt ja teine emalt.
3. Millisteks osadeks jaotub rakutsükkel?
Interfaas (G1, S, G2), profaas , metafaas, anafaas , telofaas (meioosi puhul jagunemisi 2).
4. Mis on mitoosi bioloogiliseks funktsiooniks?
Organismi kasv, mittesuguline paljunemine, hävitatud rakkude asendamine; geneetiliselt identsete tütarrakkude saamine.
5. Mis on meioosi bioloogiliseks funktsiooniks?
Geneetilise materjali ümberkombineerimine suguliselt sigivatel organismidel.
6. Miksa on mehed geneetiliselt kaitstud, naised aga mitte? Geneetiline konsultatsioon .
Naistel munarakkude eellasrakkude arv määratud juba sünnihetkel ja elu jooksul neid juurde ei moodustu, seega vôib sinna kuhjuda kôikvôimalikke mutatsioone . Meestel uute spermatosoidide moodustumine vältab kogu elu.
Geneetiline konsultatsioon - mingi haiguse tekke tôenäosuslik hinnang (mida môjutab genotüüp).
7. Mis on krossingover ? Meioosi I profaasi etapid.
Krossingover - homoloogiliste kromosoomide piirkondade vastastikune vahetumine ( kromatiidid ühenduvad uues jarjekorras), mis viib sidestatud geenide rekombinatsioonile.
Leptoneema e. peente niitide staadium - kromosoomide kondensatsiooni algus. Kromomeerid (kromosoomi piirkond) on nähtavad
Sugoneema e. ühinevate niitide stadium - tekkivad bivalendid ja tetrad (homoloogilised kromosoomid moodustavad uhist kromosoomset struktuuri). Toimub krossingover.
Pahhuneema e. paksude niitide staadium - tütarkromatiidid on nahtavad. Krossingover.
Diploneema e. kaksikniitide st. - homoloogiliste kromosoomide voi nende piirkondade vahel tekkivad kiaasmid (x-kujuline kromosoomide paigutus ).
Diakinees e. kaksikniitide eraldamise st. - kromosoomid on maksimaalselt lühenenud spiralisatsiooni kaigus
8. Mis on geen, genotüüp, genofond , genoom ?
Geen - nukleotiidide jarjestus, mis on vajalik funktsionaalse valgu sunteesimiseks. Genotüüp - konkreetse organismi geenide kogum. Genofond - erinevate geenide erinevate alleelide kvalitatiivne koosseis ja suhteline arv mingi liigi populatsioonides. Genoom - koikide geenide kogum.
9. Mis on feen , fenotüüp, fenofond , proteonoom?
Feen - elementaarne, diskreetne , geneetiliselt tingitud tunnus kindla organismi fenotuüübis. Fenotüüp - kindla organismi ehituse ja elutegevuse eripärad, mis on tingitud tema genotüübi ja keskkonna faktorite vastastikuse toimega.
Fenofond - elementaarsete tunnuste kvalitatiivne koosseis ja suhteline arv mingi liigi populatsioonides.
Proteoom - valkude kogum.
10. Mis on alleelid ja kuidas nad tekivad? Mis on lookus ?
Alleelid - uhe ja sama geeni erinevad seisundid, mis asetsevad homoloogiliste kromosoomide identsetes piirkondades. Koosnevad nukleiinhappest. Alleelid tekivad üksteisest geenmutatsioonide tagajärjel. Paaris olevad alleelid lahknevad ühekaupa sugurakkudesse. Lookus - koht kromosoomis, kus asub geen voi geenid.
11. DNA sôrmejäljed, PCR reaktsioon . Geeniteraapia .
PCR reaktsioon - meetod, mis vôimaldab lühikese ajaga amplifitseerida e. paljundada spetsiifilisi DNA segmente , kasutades väga vähest algmaterjali.
DNA sôrmejäljed - saadud DNA varieeruvuse alusel saadakse nn. DNA sôrmejäljed.
Geeniteraapia - pärilike haiguste kôrvaldamine asendades defektsed geenid normaalsete geenidega .
12. Mis on telomeer , tsentromeer , kääviniit, sünapsis, mikrotuubulid , kinetohoor?
Telomeer - kromosoomi lôpp-piirkond.
Tsentromeer - kromosoomi piirkond, mis hoiab koos kromatiide ning sisaldab mitoosi- vôi meioosikäävile kinnitumise kohta.
Kääviniit - niitjas moodustis , mis tekkib looma- voi taimerakkus mitoosi kaigus ja osaleb kromosoomide lahknemises.
Sünapsis - homoloogsete kromosoomide ajutine lähenemine kahe kaupa, mille kaigus vôib toimuda krossingover.
Mikrotuubulid - tsütoskeletti moodustised, mis osalevad kromosoomide eraldumises mitoosi voi meioosi kaigus.
Kinetohoor - tsentromeeris paiknev kromosoomi mehhaaniline keskus, millele kinnituvad kääviniidid.
13. Mis on eukromatiin ja heterokromatiin?
Heterokromatiin - interfaasi tugevalt värvunud kromatiini piirkond, kus DNA kondendsatsiooni aste on suur ja on tavaliselt transkriptsiooniliselt inaktiivne.
Eukromatiin - interfaasi kromosoomi piirkond, mis interfaasi tuumades paikneb hajusalt ning kondenseerub mitoosis.
14 .Mis on tinglikult letaalsed mutatsioonid ?
Tinglikult letaalne mutatsioon - mutatsioon, mis pohjustab surma ainult homosügootses olekus.
15. Mis on eugeenika ? Pärilikud haigused.
Eugeenika - ôpetus inimese tôupuhtusest. Idee, et kunstliku valikuga saab parandada inimtôugu voi rasse. Parilikud haigused on tingitud defektse geeni olemasoluga (sugurakkudes?) ja selle ekspressiooniga (nt. Hemofiilia , Huntingtoni haigus, tsüstiline fibroos ).
16. Mis on homosügoot, hemisügoot ja heterosügoot?
Heterosügootsus - diploidse (või polüploidse) indiviidi genotüübi seisund, kus homoloogiliste kromosoomide samas lookuses asuvad erinevad alleelid.
Homosügootsusele - homoloogiliste kromosoomide vaadeldavate geeni(de) alleel (id) on identsed.
Heterosügoot - heterosügootse genotüübiga indiviid (?).
Hemisügootsus - geenide (lookuste) esinemine genotüübis ühekordselt (mitte alleelipaaridena). Nii on heterogameetsel sugupoolel nii X- kui ka Y-liitelised geenid hemisügootses seisundis (st. puuduvad homo- ja heterosügootsed genotüübid ning alleelide dominantsus -retsessiivsus-suhted).
17. Mendeli I seadus - e. ühetaolisuse seadus (law of uniformity).
Erinevate homosügootsete isendite ristamisel on esimese põlvkonna järglased kõik ühetaolised heterosügoodid (sõltumata ristamise suunast ).
18. Mendeli II seadus - e. lahknemisseadus (law of segregation).
Heterosügootide (hübriidide) järglaskonnas toimub geneetiline lahknemine kindlates sagedussuhetes; tekivad nii homosügootsed kui ka heterosügootsed isendid.
19. Mis on analüüsiv ristamine ? Millised lahknemissuhted saadakse?
Esimese hübriidse pôlvkonna tagasiristamine kaksikretsessiivsete isenditega, kus nii geno - kui ka fenotüübiline lahknevus saadakse 1:1.
20. Mida ütleb gameetide puhtuse seadus?
Gameetide moodustumisel lahknevad faktorite paarid selliselt , et alleelid ei segune ja igas gameedis on igast paarist esindatud vaid üks 'puhas' faktor (alleel); faktorid jaotuvad 1:1.
21. Mis on pärilik e. geneetiline eelsoodumus ? Geneetiline selektsioon . Sirprakuline aneemia .
Kui konkreetsetes tingimustes ühel inimesel ilmneb patoloogiline tunnus aga teisel ei ilmne, siis räägitakse pärilikust eelsoodumusest. Genetiline selektsioon - selektsioon, mis pôhineb genetiliselt tingitud tunnuste eelistamisel. Tüüpiline näide asendusmutatsioonide kohta on sirprakuline aneemia (üks hemoglobiinopaatia vormidest) - langeb hemoglobiini hapnikku siduv vôime, samas kaasneb resistentsus malaaria vastu.
22. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tunnuste erinevused.
1) Kvantitatiivsed tunnused: isendi suurus (môôtmed), elusmass, varavalmivus , produktiivsus, konstitutsioonitüüp jne. - st. sellised tunnused, mis leitakse môôtmise, loendamise ja arvutamise teel. Suurusi väljendatakse ühikutes kg, t, tk, cm, m, % jne. ja koefitsientidena. Määratud paljude geenide poolt.
2) Kvalitatiivsed tunnused: isendite erinevus üksteisest välimuselt - värvus, sarvede, kôrvade kuju jm. Määratud ühe vôi mône geeni poolt.
23. Kuidas testitakse mutatsioone allelismi suhtes?
Testertüvega ristates. Sellist analüüsi saab läbi viia retsessiivsete mutatsioonide uurimiseks. Ristamisse võetav testertüvi on homosügootne teatud geeni retsessiivse alleeli suhtes. Juhul, kui ka järglaskonnal avaldub mutantne fenotüüp, on mutantne alleel sama geeni variant, mille alleel testertüvel retsessiivne on. Saab teada, kas mutantne fenotüüp on põhjustatud sama geeni alleelsete vormide poolt või mitte. Struktuurne allelism - samas punktis mitu erinevat mutatsiooni, selgitamine rekombinatsioonitestiga
Funktsonaalne allelism - komplementatsioonitestiga
24. Mida tähendab geenide diferentseeruv aktiveerumine??
Organismi individuaalne areng on geenide diferentseeruv aktiveerumine, mis toimub kooskõlas organismi arenguprogrammiga (erinevatel ajamomentidel puffid erinevates kohtades). Kôikides rakkudes on ju meie kôik geenid olemas, tähtis on see, mis, kus ja millal aktiivsed on.
25. Nimetage pärilikkuse (geneetilise info) 4 erinevat külge.?
Pärilikkus on bioloogilise instruktiivse informatsiooni kodeeritud säilitamine, kopeerimine, kodeerimine, kombineerimine ja edastamine organismide sigimisel vanempõlvkonnalt järglaspõlvkonnale ning selle informatsiooni realiseerimine organismide arenemise ja eneseuuendumise käigus tunnuste kujul. voi: Geneetilise informatsiooni
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
KLASSIKALINE GENEETIKA #1 KLASSIKALINE GENEETIKA #2 KLASSIKALINE GENEETIKA #3 KLASSIKALINE GENEETIKA #4 KLASSIKALINE GENEETIKA #5 KLASSIKALINE GENEETIKA #6 KLASSIKALINE GENEETIKA #7 KLASSIKALINE GENEETIKA #8 KLASSIKALINE GENEETIKA #9 KLASSIKALINE GENEETIKA #10 KLASSIKALINE GENEETIKA #11 KLASSIKALINE GENEETIKA #12 KLASSIKALINE GENEETIKA #13 KLASSIKALINE GENEETIKA #14 KLASSIKALINE GENEETIKA #15 KLASSIKALINE GENEETIKA #16 KLASSIKALINE GENEETIKA #17 KLASSIKALINE GENEETIKA #18 KLASSIKALINE GENEETIKA #19 KLASSIKALINE GENEETIKA #20 KLASSIKALINE GENEETIKA #21 KLASSIKALINE GENEETIKA #22 KLASSIKALINE GENEETIKA #23
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-11-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 94 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Mumm Õppematerjali autor

Lisainfo

Klassikaline geneetika: kordamisküsimused ja vastused eksamiks
KLASSIKALINE GENEETIKA , GENEETIKA

Mõisted

miksa, geneetiline konsultatsioon, krossingover, leptoneema, sugoneema, pahhuneema, diploneema, genotüüp, genofond, feen, fenotüüp, fenofond, alleelid, lookus, pcr reaktsioon, geeniteraapia, telomeer, tsentromeer, kääviniit, sünapsis, mikrotuubulid, kinetohoor, heterokromatiin, eukromatiin, eugeenika, heterosügootsus, homosügootsusele, heterosügoot, hemisügootsus, genetiline selektsioon, struktuurne allelism, pärilikkus, domineerimine, intermediaarsus, kodominantsus, heterosügoodil, mitmene allelism, polüalleelsuse korral, alleeliseeriad, erinevates indiviidides, konkrodantsuskoefitsient, interseksid, günandromorfid, barry kehakesed, frimartism, karüogramm, downi sündroom, monosoomia, trisoomia, organismirühmadel, aneuploidsus, hüperpolidsus, hüpoploidsus, euploidsus, autopolüploidsus, kromosoomikomplektid, allopolüploidsus, inbriiding, autbriiding, heteroos, inbriidingu koeffitsient, deletsioon, duplikatsioon, inversioon, translokatsioon, komplementaarsus, epistaas, polümeersus, kitsamas tähenduses, selektsiooni koefitsent, morganiid, 1cm, interferentsi nähtus, geneetilist kromosoomikaarti, hiid, hiid, vanemtüüp, mittevanemtüüp, tetratüüp, hübridiseerimine, kloonimine, tuumkloonimine, dna, gmo, sporo, pneumokokk, transfektsioon, nukleotiidid dna, viie c, primaarne struktuur, sekundaarne struktuur, kvaternaarne struktuur, chaperonid, antiparalleelsus, kromosomaalne dna, dna ahelad, interkonversioon, lineaarne dna, konkatemeerid, konkatemeerid, kromatiin, superspiraliseerub 30, tsentromeer, cen, telomeerid, ühinemast, elements 6, sünteesil, palindroomsed, restriktaasid, eksonukleaasid, endonukleaasid, dna ahelat, üksikahelalist dna, dna helikaasid, ssb, sünteesitavat ahelat, transkriptsioon, kaks a, konsensusjärjestus, pärast 8, elongatsioon, terminatsioon, sekundaarseid kaksikahelaid, rho sõltuv, terminatsioonijärjestus 50, rho, mrna mono, cis, cis, tagurpidi nukleotiid, katket 11, speisserjärjestus, eemaldatakse pre, juuksenõel, giid, vana pre, antisens rna, üksikute n, spetsiifilise rna, dmd, splaissosoomides, ribosoom, lahustuvad rna, trnafmet, aminoatsuul, supressormutatsioonid, initsiaator, geeni segmendid, cib, yks x, tekivad mutatsioonid, ketovorm a, amesi test, transposoon, transposoonid, fotoreaktivatsioon, sos vastus, ektsisioonreparatsioon n, kahjustamata dna, dna, chi, kasutatakse rec, holliday mudel, holliday struktuur, testi olemus, cis konfiguratsioon, rekombinatsioon, geeni komplementatsioon, kuumad punktid, polaarne mutatsioon

Kommentaarid (1)

reio2 profiilipilt
14:28 08-06-2017


Sarnased materjalid

96
doc
Sissejuhatus geneetikasse
94
doc
Klassikaline ja molekulaargeneetika-geneetika rakendus kaasajal
53
doc
Taime geneetika
34
docx
GENEETIKA
22
doc
Geneetika I eksami kordamisküsimused
48
docx
Veterinaarne geneetika
13
doc
Geneetika I kordamisküsimused
36
doc
Geneetika I kordamisküsimusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun