Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Äriplaani juhend (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas koostada äriplaani ?
 • Mis on äriplaani komponendid (ehk millistest osadest äriplaan koosneb) ?
 • Mida on vaja teada äriplaani teksti ja numbrilise osa koostamise juures ?
 • Kuhu tahetakse välja jõuda ?
 • Kuidas sinna välja jõuda ?
 • Milles seisneb ettevõtte roll ?
 • Missugune on teie toode/teenus ?
 • Kuidas seda saab kasutada ­ kelle poolt, miks (kvaliteet, hind, sellega kaasa käiv teenindus) ?
 • Millised on olemasolevate toodete puudused ?
 • Kui ei, siis kuidas seda puudust korvata ?
 • Millist kasu saab klient vaadeldava toote omandamisest ?
 • Mis teevad teie toote eriliseks ja konkurentide omast erinevaks ?
 • Kuidas on tagatud toote kvaliteet ?
 • Kuidas jaguneb tarbimine kliendigruppide vahel ?
 • Millises vahemikus on toote eest keskmiselt makstav hind ?
 • Millega konkurentidest eristuda ?
 • Kui palju on plaanis kulutada töötajate koolitamisele ?
 • Millised on kõige tõenäolisemad välisfaktorid, mis võivad teie ettevõtet ohustada ?
 • Mida oleks võimalik ette võtta nende riskide vähendamiseks ?
 • Kui suureks hindate väliste ohtude riski ?
 
Säutsu twitteris

                                          
 
 
               EESTI TÖÖTUKASSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÄRIPLAANI KOOSTAMISE 
JUHEND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallinn 2009 
SISUKORD 
  
SISSEJUHATUS ............................................................................................................................ 3 
1. KOKKUVÕTE ........................................................................................................................... 4 
2. ETTEVÕTTE ÜLDANDMED .................................................................................................. 4 
3. ÄRIIDEE .................................................................................................................................... 4 
4. VISIOON , MISSIOON  JA EESMÄRGID ................................................................................. 4 
4.1 Visioon ..................................................................................................................................... 4 
4.2 Missioon ................................................................................................................................... 4 
4.3 Slogan  ....................................................................................................................................... 5 
4.4 Eesmärgid ................................................................................................................................. 5 
5. ÄRIKESKKONNA ANALÜÜS ................................................................................................ 6 
6. SWOT  – ANALÜÜS .................................................................................................................. 6 
7. TOODE/TEENUS ...................................................................................................................... 8 
8. TOOTMINE/TEENINDAMINE ................................................................................................ 8 
9. TURU ANALÜÜS ..................................................................................................................... 9 
10. KONKURENTS  ..................................................................................................................... 10 
11. TURUNDUSPLAAN  ............................................................................................................. 12 
12. PERSONAL JA JUHTIMINE ................................................................................................ 13 
13. FINANTSPLANEERIMINE  .................................................................................................. 14 
13.1 Investeeringute katmise  allikad ............................................................................................ 17 
13.2 Kasumiaruande prognoos ..................................................................................................... 17 
13.3 Bilansi prognoos ................................................................................................................... 18 
13.4 Rahavoogude prognoos ........................................................................................................ 19 
14. RISKIANALÜÜS .................................................................................................................. 20 
15. ÄRIPLAANI LISAD .............................................................................................................. 20 
Lisa 1. Hinnapakkumise (lihtsustatud) näidis............................................................................... 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISSEJUHATUS  
 
Käesoleva juhendi eesmärk on selgitada äriplaani koostamise põhinõudeid.  
 
Äriplaanis  peab  olema  võimalikult  selgelt  väljendatud  äriidee  ja  selle  teostus.  Äriplaani 
koostamine on omamoodi test, kas idee töötab või mitte – kui ”asi” näib  paberil  tulus ja toimiv, 
siis  on  mõtet  hakata  ideed  realiseerima.  Vastasel  juhul  kui  idee  ei  anna   positiivset   tulemust 
teoreetiliselt,  siis  pole  mõtet  teha  kulutusi  ning   asuda   realiseerima  äriideed,  mis  suure 
tõenäosusega ei saagi hakata tulu tootma
Juhendmaterjal   on  äriplaani  struktuuri  aluseks  võttes  lahti  kirjutatud  äriplaani    alapunktid, 
asjakohased  näited   toetavad   õpitava  kinnistamist,  jälgida  võib  samaaegselt  ka  näidisäriplaani 
antud käsiraamatu lisana .  
Juhendi  läbitöötamise  käigus  valitud  äriideed  äriplaaniks  vormistades  omandavad  äriplaani 
koostajad teadmisi oma äriidee analüüsimisest, planeerimis- ja prognoosimise tehnikatest, mida 
korrektse äriplaani koostamisel vaja läheb,  
Teema küsimused, millele antud juhendis vastuse leiate: 
  Kuidas koostada äriplaani? 
  Mis on äriplaani komponendid (ehk millistest osadest äriplaan koosneb)? 
  Mida on vaja teada äriplaani teksti ja numbrilise osa koostamise juures? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
1. KOKKUVÕTE 
Kuigi  kokkuvõte  on  äriplaani  esimene  osa,  on   soovitav   selle  kirjutada  viimasena. 
Kokkuvõtte  koostamisele  tasub  palju  tähelepanu  pöörata,  sest  see  on  äriplaani  kõige  rohkem  loetud  osa. 
Äriplaani kokkuvõttest peab saama kiire ülevaate, mida ja milliste vahenditega plaanitakse saavutada. 
Kokkuvõte ei tohiks olla pikem kui 1 lehekülg. Veelkord - kokkuvõttes tuleb esile tuua ainult olulisim!  
2. ETTEVÕTTE ÜLDANDMED 
Alapeatükis antakse ülevaade ettevõttest, tuues  välja (tabeli kujul): 
  Ettevõtte nimi 
  Ettevõtte juriidiline vorm 
  Aadress 
  Telefonid 
   Faks  
  E-mail 
  Juhatuse liikmed 
  Põhikapital, st aktsiakapital/ osakapital  
   Omanikud , nende osa  kapitalist  
  Kontaktisik, tema telefon 
3. ÄRIIDEE 
Äriidee
  on  mõte  hakata  tegelema  mingi  teenuse  pakkumise  või  toote  tootmisega  ning  teenida  sellega 
kasumit. Äriidee võimalikud komponenendid mida antud äriplaani osas kirjeldada on: 
  ärivaldkond; 
  toode/teenus (lühidalt);  
   sihtgrupp
  idee uudsus ja erilisus
  teie ettevõtte omadused, oskused, kogemused, võimalused (eeldused) idee elluviimiseks (miks just teie ja 
ei keegi teine); 
  teie idee koht turul; 
  tegevuse alustamine: kus, kuidas; 
  mõjud keskkonnale (negatiivsete mõjude olemasolul  nende kõrvaldamise sammud). 
4. VISIOON, MISSIOON JA EESMÄRGID 
4.1 Visioon 
Visioon – kuhu tahetakse välja jõuda?  Visioon on võimalikult  realistlik  kirjeldus, millisena ettevõtja tahab 
oma ettevõtet tulevikus näha.  
Visioon määratakse vähemalt 5 aasta perspektiivis, Visioon peegeldab teatud ideaali ja ei sisalda  numbreid
va aastaarv .  
Kõrget kvaliteeti ja kõrgel tasemel tegevust käsitlev visioon on pidevalt muutuvas maailmas suunanäitajaks 
ning peab olema loodud ja läbi tunnetatud võimalikult paljude inimeste poolt. Kui  meeskond  on visiooniga 
kursis, on see võimsaks motivaatoriks. 
Näiteks  ettevõtte  OÜ  Aken  visioon  on  olla  aastaks 2014  Põhjamaade tuntuim  aknatootja,  kelle tooted on 
laialdaselt nõutud.
 
4.2 Missioon 
Missioon  –  kuidas  sinna  välja  jõuda?  Ärimissioon  –  ettevõtte  eksistentsi  põhiprintsiip:  kelle,  milliseid 
vajadusi, kuidas ettevõte  rahuldab  pikaajalises perspektiivis. 
  Lühike, kergesti arusaadav ja meeldejääv, pandlik ning eristav. 
  Milles seisneb ettevõtte roll? 
  Mida lühemalt õnnestub missioon kirja panna, seda parem! 
Näiteks  ettevõtte  Aken  missioon  on  pakkuda  tööd  kaasaegse  tehnoloogiaga  firmas,   koolitada   oma  ala 
spetsialiste  ning  toota  kõrgekvaliteedilist  toodangut,  mida  müüakse  Euroopa  Liidu   turgudel ,   pakkudes  
rahulolu nõudlikele klientidele.
 
4.3 Slogan 
Missiooniga  peaks  olema  kooskõlas  ärilause  ehk  slogan,  mida  ettevõte  kasutab  nii  ettevõttesiseks  kui  ka 
avalikkusega suhtlemiseks, reklaamis.  
Sloganite näiteid:  
“Meie täidame Sinu lubadused ” – DHL   
Connecting  People” – Nokia   
“Felix muudab hea paremaks” – Felix   
Slogan  on  eelkõige  turundusliku  eesmärgiga  -  slogan  on  üks  vahenditest,  millega  soovitakse  toodet  või 
teenust konkurentidest eristada ja klientidele meeldejäävaks muuta. 
4.4 Eesmärgid 
Ettevõtja eesmärgid peavad olema kõrged, aga  realistlikud . Seda on kerge öelda, aga kuidas leida tasakaal 
edu aluseks oleva optimistliku ellusuhtumise ja lüüasaamise vältimiseks vajaliku realismi vahel?  
Eesmärgid tuleb kindlasti kirjalikult  formuleerida , sest see annab võimaluse aeg – ajalt eesmärkide süsteem 
üle vaadata ja vajadusel miskit muuta ning aitab viia eesmärgid kõikide töötajateni. Viimane aspekt on aga 
äärmiselt tähtis, sest eesmärke ei ole võimalik realiseerida kui töötajad neid ei  aktsepteeri  või isegi ei tea, 
misssuguseid  eesmärke  ettevõttes  järgitakse.  Eesmärkide  formuleerimisel  on  oluline  arvestada  ka  ajalist 
aspekti.  
Äriplaani kontekstis räägitakse: 
  lühiajalistest eesmärkidest (kuni 1 aasta); 
  keskmise pikkusega (1- 5 aastat); 
  pikaajalistest (üle 5 aasta) eesmärkidest. 
Tähtis  on,  et  lühiajalised  kui  ka  keskmise  pikkusega  eesmärgid  oleksid  välja  töötatud  pikajalistest 
eesmärkidest  lähtuvalt  ning  toetaksid  nende  elluviimist.  Eesmärgid  ei  ole   dogmad .  Kaugemad  eesmärgid 
sõnastatakse üldisemana. Mida lähemale eesmärgile liigutakse, seda enam see täpsustub. 
Mõningad tüüpilised eemärgid, mida väikettevõtja saab püstitada seoses turu ja klientidega: 
  üksikute toodete müügimaht nii naturaalühikutes kui rahalises  mahus
  turu või turusegmendi osa, mida tahetakse võita konkreetse toote/teenuse turul; 
  toote/teenuse  kohandamine  väikeettevõtte tarbeks. 
Nõuded eesmärkidele. Eesmärgid peavad olema: 
1.   Juhitavad  -  Kui eesmärgi saavutamist ettevõtja ise olulises mahus mõjutada ei saa, ei ole mõistlik sellist 
eesmärki ka püstitada. 
2.  Realistlikud  -  Eesmärgi  realistlikkuse  nõue  on  seotud   eelmisega .  Eesmärk  peab  olema  vastavuses  turu 
suuruse ja ressurssidega, millega ettevõtja opereerib, konkurentsi tasemega valdkonnas. 
3.  Defineeritavad - See nõue on vajalik määratlemaks, millal on eesmärk saavutatud. 
4.  Mõõdetavad. Ainult defineeritava ja mõõdetava eesmärgi suunas liikumist on võimalik kontrollida: kas ja 
millises tempos lähenetakse sihile. 
5.  Liigendatavad  -  Liigendatavus  võimaldab  püstitada  vahe-eesmärke,  parandada  ressursikasutust  ja 
korrigeerida senist tegevust, sh muuta tegutsemisviisi, s.t. strateegiat.  
Näiteks  ettevõtte  OÜ  Aken  pikaajaline  eesmärk  on  kasvamine  üheks  kiiremini  arenevaks  aknatootjaks 
Põhjamaades. 

Keskmise pikkusega eesmärkide näited: 
1.  Saavutada  tootmismaht  6000 akent kuus 1. juuliks 2009. 
 

2.  Sama  aasta  1.  oktoobriks  eesmärk  saavutadatootmismaht   8000   akent  kuus  ja  saada  üheks   suuremaks  
aknaid tootvaks ettevõtteks Baltimaades. 
Lühiajaline eesmärk on ehitada lõpuni  tootmishoone
 
5. ÄRIKESKKONNA ANALÜÜS 
Makrokeskkonna analüüs 
Ärikeskkonna  all  mõistetakse  kõike,  mis  ettevõtja  tegevust  mõjutab,  kuid  mida  ettevõtja  ise  otseselt 
mõjutada ei saa. Oluline on prognoosida sõltumatuid muutusi, nende muutuste arengut ja kasutada võimaluse 
korral muutusi ettevõtte huvides.  
Makrokeskkonna analüüs käsitleb makromajanduslikke muutusi riigis, kus me tegutseme ning riikides, kus 
asuvad meie kliendid/konkurendid. Makrokeskkonna faktorid  on näiteks: 
  Poliitiline keskkond (seadusandlus, majanduspoliitilised prioriteedid jne). 
  Majanduslik keskkond (majandustsüklid, töötus,  inflatsioon  jne). 
  Sotsiaalne keskkond (demograafiline seisund, religioossed iseärasused jne). 
  Tehnoloogiline keskkond ( uurimis -ja arendustöö tase,  tootearendus  jne). 
  Seadusandlik keskkond (kehtivad seadused, väliskaubandusbarjäärid jne). 
  Ökoloogiline keskkond (keskkonnaõigus, ilm jne). 
 
Et prognoosida oma võimalusi tulevikus ja maandada ärikeskkonnast tulenevaid riske: 
  vali välja ettevõtte seisukohast  olulised ärikeskkonna faktorid; 
  leia allikad, kust saad infot faktorite kohta; 
  informatsioonist lähtudes prognoosi võimalikke ärikeskkonna faktorite arenguid; 
 
Pane tähele: 
  analüüsi 5-10  faktorit; 
  vali välja ettevõtte tegevust kriitiliselt mõjutavad faktorid; 
  järjesta faktorid mõju tugevuse järgi. 
 
Otsi sobivad info allikad: 
   otsesed   allikad  (ettevõtete  aastaaruanded,  riiklikud   dokumendid   (arengukavad),  infokogumikud,  kõned, 
jms). 
   kaudsed allikad (ajalehtede artiklid, intervjuud jms). 
 
Informatsiooni leiad ka alljärgnevatelt kodulehtedelt: 
   http://www.stat.ee 
   http://www.eestipank.info 
   http://mkm.ee 
   http://www.fin.ee 
   http://www.envir.ee/ 
   http://www.sisemin.gov.ee/ 
   http://www.vm.ee/ 
   http://www.eas.ee/ 
Mikrokeskkonna analüüs 
Mikrokeskkond   kujuneb  tasandil,  kus  ettevõte  tegutseb  ja  konkureerib.  Ettevõtte  tegevust  siinjuures 
mõjutavad kliendid/tarbijad, konkurendid, hankijad
Mikromajanduslik  analüüs  on   tegevusala   (nt  transpordiäri  või  iluteenindus  valdkonnad)  analüüs,  kus  tuleb 
jälgida järgmiseid näitajaid: 
  peamised edutegurid majandusharus (tegevusalal); 
 

  viimaste aegade trendid majandusharus (tegevusalal); 
  sisenemisbarjääri olemasolu; 
  varustajate/ostjate võimu olemasolu; 
   konkurentsisituatsioon majandusharus (mitu ettevõtet, nende suurus, omanikud jms); 
  ennustatavad arengud majandusharus; 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Äriplaani juhend #1 Äriplaani juhend #2 Äriplaani juhend #3 Äriplaani juhend #4 Äriplaani juhend #5 Äriplaani juhend #6 Äriplaani juhend #7 Äriplaani juhend #8 Äriplaani juhend #9 Äriplaani juhend #10 Äriplaani juhend #11 Äriplaani juhend #12 Äriplaani juhend #13 Äriplaani juhend #14 Äriplaani juhend #15 Äriplaani juhend #16 Äriplaani juhend #17 Äriplaani juhend #18 Äriplaani juhend #19 Äriplaani juhend #20 Äriplaani juhend #21 Äriplaani juhend #22
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-05-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 274 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor hellov_ca Õppematerjali autor

Lisainfo

Põhjalik materjal, mille abil saab äriplaani koostada.
äriplaan , prognoosi , konkurent , prognoosid , konkurents , kasumiaruande

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (2)

cenjorita profiilipilt
cenjorita: Sisukas ja sellest oli palju abi, tänud!
14:00 12-11-2013
Rollu89 profiilipilt
Rollu89: Hea
16:06 31-01-2017


Sarnased materjalid

16
doc
ÄRIPLAANI STRUKTUUR
1072
pdf
Logistika õpik
92
docx
Äriplaan kohvikule
161
pdf
Juhtimise alused
31
docx
Äriplaani koostamise juhend
126
doc
Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
60
doc
Ettevõtluse alused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun