Kordamiskusimused I Pakendus (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas pakendeid liigitatakse ?
 • Milliste nõudmistega tuleb arvestada pakendi kavandamisel ?
 • Mis on pakendi korduskasutus ?
 • Mis on pakendijäätmete taaskasutus ?
 • Mis on pakendijäätmete ringlussevõtt ?
 • Mis on taaskasutusorganisatsioon ?
 • Mis on tagatisraha, pant ?
 • Mis on pakendiaktsiis ?
 • Millise märgistuse on pakendaja kohustatud pakendile kandma ?
 • Mis on taaskasutusorganisatsioon ?
 • Millised on pakendiettevõtja kohustused ?
 • Milliseid valdkondi kajastab pakendile kantud märgistus ?
 • Milline teave esitatakse pakendit iseloomustavas märgistuses ?
 • Milliseid nõudeid esitataks pakendimaterjalidele ?
 • Millised materjalid on paberi ajaloolised eellased ?
 • Millest võib paberit toota ?
 • Milliseid metalle/sulameid kasutatakse toiduainete pakendamisel ?
 • Mis on pakend ?
 • Mis on olulised pakendi kujundamisel ?
 
Säutsu twitteris
se9Kordamisküsimused I. 
(Kõigis vastustes tuua võimaluse korral näiteid, 1-3 näidet)

1. Mis on pakend?

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba 
mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle 
kauba olelusringi vältel:toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte 
jõudmiseni. Sinna alla loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.
Pakend on mis tahes materjalist valmistatud mis tahes  laadi  toode, mida kasutatakse 
kaupade kaitseks, käitlemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks, mis võib olla mis 
tahes  toormaterjali  või töödeldud tootena ja mis antakse tootjalt edasi kasutajale või 
tarbijale. Samal eesmärgil kasutatavaid tagastamatuid tooteid tuleb samuti lugeda 
pakenditeks.
Määratlusest järeldub, et pakend peab olema kasutusel või kättesaadavaks tehtud 
koos kaubaga. See tähendab, et tühi pakend või pakendimaterjal enne selle 
pakendamisel kasutamist, ei ole pakendiseaduse reguleerimisalas.

2. Kuidas pakendeid liigitatakse? (tuua näiteid ja iseloomustada  igat  pakendi liiki)

a. Otstarbe järgi
b. Taaskasutuskordade  järgi
Rühmapakendi moodustab veopakendisse pakitud ühik, mille sees on omakorda 
müügipakendid.
Müügipakend on pakend, millega kaup lõpptarbija kätte jõuab. Müügipakendil on 
harilikult ka teave kauba ja selle tootja kohta ning selle kujundus võib olla õiguslikult 
kaitstud.
Pakendeid võib liigitada otstarbe järgi:

Müügipakend – kuulub tarbija poolt ostetud kauba juurde. Tüüpiliseks 
müügipakendiks loetakse lõpptarbijale müüdava toiduaine või esmatarbekauba  pakendit
Nt jogurtitopsid, joogipudelid,  kilekotidkarbid , tuubid,  purgid , aga ka televiisori ümber 
olev pappkast.d

Rühmapakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas. 
Mõnel juhul müüakse pakend koos kaubaga lõppkasutajale, samas kasutatakse 
rühmapakendit kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks. Nt 
pudelikastid, pakkekiled.

Veopakend - mõeldud kaupade käsitsemiseks transpordil, et vältida kauba füüsilisi 
kahjustusi ning lihtsustada kauba ladustamist transpordil. Nt kaubaalus, puidust  raamid
metalllindid jne.
Pakendeid liigitatakse ka sõltuvalt taaskasutuskordadest:

Korduskasutuspakend – läbib oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis mitu 
käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja –kõlblikkusest. Nt 
klaasist korduskasutuspudelid, korduskasutuses olevad kaubaalused , metallvaadid.

Ühekorrapakend – mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks ning muutub peale 
kasutamist jäätmeks. Nt  kilekott , toidukile.

3. Milliste nõudmistega  tuleb arvestada pakendi kavandamisel? 

Pakendite disain ja  konstrueerimine  on üks osa pakendatava toote loomise protsessist. 
Üldjoontes on pakendi loomine eraldiseisev protsess, kuid on tihedalt seotud 
pakendatava toote  loomisega . Disainiprotsess saab alguse pakendile esitatavate nõuete 
paika panemisega: pakendi  konstruktsioon , turunduslik välimus, toote säilivusaeg, 
kvaliteedi tagamise kindlus, logistilised parameetrid, seadustes  sätestatud nõuded, 
keskkonnaalased aspektid jne. Kehtestatud peavad olema konkreetse pakendi 
kriteeriumid, tootmise viis, valmistamise aeg, eesmärgid, kasutatavad vahendid ning 
kulude ulatus.
Pakendi loomise protsessi kuuluvad prototüüpide loomine, disaini loomine 
arvutiprogrammide abil,  automatiseeritud  tootmine ja  automaatne  andmetöötlus.
Teatud tüüpi toodete pakenditele on kehtestatud seadustega erinõuded. Näiteks 
toiduainete pakendamisel peavad toksikoloogid (vt toksilisus) ning toiduteadlased 
veenduma , et toiduga kokkupuutuv materjal vastab kehtestatud nõuetele. Insenerid 
peavad kindlustama, et pakend hoiab toodet värskena oma säilivusaja lõpuni. Pakendite 
loomise protsess on suunatud tarbija heaolule.

4. Mis on pakendi korduskasutus? 

  Pakendi korduskasutus on mis tahes toiming, mille käigus korduskasutuspakend 
täidetakse uuesti või kasutatakse pakendit algselt mõeldud otstarbeks, tehes seda turul 
leiduvate ning pakendi uuesti täitmist võimaldavate abitoodete abil või selliste 
abitoodete abita. Selline korduvalt kasutatud pakend muutub pakendijäätmeteks, kui ta 
ei kuulu enam korduskasutusele.

5.  Mis on pakendijäätmete  taaskasutus ? 

(1) Pakendijäätmete taaskasutus on jäätmete taaskasutamine jäätmeseaduse § 15 
tähenduses, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
 (2) Pakendijäätmete taaskasutus toimub pakendijäätmete ringlussevõtuna või 
energiakasutusena.
Arenenud riikides koguneb aastas 100-300 kg jäätmeid inimese kohta, Eestis ~100, 
maailmas keskmiselt 30 kg inimese kohta. Olmejäätmete massist ~1/3  (mahult ~60%) 
on pakend. Alates 1970-ndatest  aastatest  on pakendite hulk iga 5 aastaga 
kahekordistunud. Materjalid lagunevad aeglaselt: merre visatud klaaspudel või 
polüstüreen püsib 1000 aastat, konservikarbid 500 a. kilekotid 10-20 a. , pabersalvrätt 3 
kuud (merevees).

6. Mis on pakendijäätmete ringlussevõtt?

(1) Pakendijäätmete ringlussevõtt on jäätmetes sisalduva materjali töötlemine 
tootmisprotsessis eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel või muul  otstarbel , kaasa 
arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud energiakasutus.
 (2) Bioloogiline ringlussevõtt on pakendijäätmete biolagunevate osade  aeroobne  
(kompostimine) või anaeroobne (metaankääritus) töötlemine kontrollitavates 
tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud 
orgaanilised jääkmaterjalid või  metaan . Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise 
ringlussevõtu vormiks.

7. Mis on taaskasutusorganisatsioon? 

Taaskasutusorganisatsioon  on käesoleva seaduse § 17 lõike 5 alusel keskkonnaministri 
poolt akrediteeritud juriidiline isik, mille  asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või 
nende moodustatud juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on 
pakendiettevõtjad.
 (2) Taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on korraldada talle käesoleva seaduse § 16 
lõike 2 alusel kohustused üle andnud pakendiettevõtjate pakendi ja pakendijäätmete 
üleriigilist kogumist ja  taaskasutamist  ning arendada edasi taaskasutussüsteemi 
eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamine vähemalt käesoleva seaduse §-s 36 
sätestatud taaskasutuse sihtarvude ulatuses.

8. Mis on tagatisraha , pant? 

(1) Pakendile määratakse tagatisraha, mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit 
väärtustav tasu ühe pakendi eest.
(2) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi,  siidri
perry ja  karastusjoogi  korduskasutuspakendile, milleks on:
 1) klaaspakend;
 2) plastpakend.
(3) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, 
perry ja karastusjoogi ühekorrapakendile, milleks on:
 1) klaaspakend;
 2) plastpakend;
 3) metallpakend

9. Mis on pakendiaktsiis ?

Pakendiaktsiisi seadusega sätestatakse pakendiaktsiisiga maksustatavad  pakendid  ja 
neile vastavad aktsiisimäärad.

10. Millise märgistuse on pakendaja kohustatud pakendile kandma?

3) Pakendi ja pakendijäätmete kogumise, korduskasutuse ja taaskasutuse 
lihtsustamiseks võib pakendiettevõtja kanda pakendile või etiketile:
 1) märgi, mis näitab pakendiettevõtja kohustuste üleandmist vastavalt käesoleva 
seaduse § 16 lõikele 2;
2) pakendimaterjali iseloomustava märgistuse vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 
97/129/EÜ,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Kordamiskusimused I Pakendus #1 Kordamiskusimused I Pakendus #2 Kordamiskusimused I Pakendus #3 Kordamiskusimused I Pakendus #4 Kordamiskusimused I Pakendus #5 Kordamiskusimused I Pakendus #6 Kordamiskusimused I Pakendus #7 Kordamiskusimused I Pakendus #8 Kordamiskusimused I Pakendus #9 Kordamiskusimused I Pakendus #10 Kordamiskusimused I Pakendus #11 Kordamiskusimused I Pakendus #12 Kordamiskusimused I Pakendus #13 Kordamiskusimused I Pakendus #14 Kordamiskusimused I Pakendus #15 Kordamiskusimused I Pakendus #16 Kordamiskusimused I Pakendus #17
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-04-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 15 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor chocopie Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Taimne pärgament
 • Poolpärgament
 • Pärgamiin
 • Glassiin
 • Vahapaber
 • Kriitpaber
 • Glasuurkoega paber
 • Polümeerid
 • Monomeer
 • Tavaliselt mõeldakse monomeeri all
 • Monomeeri molekulid võivad liituda ka mõne teise monomeeri molekulidega moodustades
 • Monomeerid on näiteks
 • Pe PP eelised puudused
 • ei talu kõrget temperatuuri,halb rasvakindlus,halb soojuskindlus, laseb läbi gaase
 • Kallis, halb külmakindlus
 • Eelised – odav, kergus ja vastupidavus õhu ja vee suhtes, 
 • Puudused – pehme, kergesti kriimustatav, vähene mehaaniline vastupidavus
 •  keemiline aktiivsust hapete suhtes
 • Paberi ja papi kui pakendimaterjali 
 • Puudused – biolagunevad materjalid (tekitavad 20x tugevamat gaasi kui 
 • CO₂), paber on kergesti purunev, toodetakse puidust
 • Eelised – odav, hea taaskasutada, papp on tugev
 • Vahapaber

Teemad

 • se9Kordamisküsimused I
 • otstarbe järgi
 • taaskasutuskordadest
 • kuidas pakendeid liigitakse 
 • loetlege ja iseloomustage erinevad paberi liikid 

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

1072
pdf
Logistika õpik
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
27
doc
Keemia kordamisküsimused
90
pdf
Öko ja keskkonnakaitse konspekt
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
77
doc
TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM
192
pdf
NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !