Otsingule "ökonišš" leiti 23 faili

ökonišš – populatsiooni püsimiseks tarvilike tegurite olemasolu (ökoamplituudide vahemik). Liigi koht ökosüsteemis • Fundamentaalne e. põhinišš – eluks vajalike tegurite olemasolu • Realiseerunud e. tegelik nišš – reaalses keskkonnas kujunenud nišš
2
doc

Ökonišš/ökoniss

Ökoniss · Võilille ökoniss Eluvorm mitmeaastane ühekojaline rohttaim. Kõrgus 5...70 cm. Taimedel on valge piimmahl.Süstemaatiline kuuluvus Kuulub sugukonda korvõielised, perekonda võilill. Harilik võilill on kollektiivliik, mille alla koondatakse Eestis kasvavad 165 võilille pisiliiki. Kasvab meil peamiselt rohke inimmõjuga kohtades: tee- ja põll...

Bioloogia - Keskkool
7 allalaadimist
5
doc

Evolutsioon ja evolutsioonimehhanismid

Darwinlik evolutsioonitooria ­ ei evolutsioneeru mitte üksikindiviidid, vaid indiviidide rühmad ­ populatsioonid ja liigid. Populatsioon ­ tavaliselt on liik jaotunud eri aladel elutsevateks asurkondadeks ­ populatsioonideks. Populatsiooni moodustavad nt mingi kalaliigi isendid ühes järves, mingi taimeliigi isendid ühes metsa...

Bioloogia - Keskkool
86 allalaadimist
4
doc

Keskkonnakaitse kokkuvõte

Tarbeveeks sobivat magevett saadakse põhjaveest või pinnaveest ja peale kasutamist juhitakse reostunud vesi tagasi kas veekogudesse või pinnasesse. Põhjavee kvaliteet on hea, kuid tuleb arvestada ammendumist, sest varud uuenevad aeglaselt ja liigne veetarbimine võib tuua kaasa maapinna vajumise ja soolase vee tungimise põhjavette. Kui veevarud oleks jaotunud ühtlaselt, jä...

Keskkonnakaitse -
6 allalaadimist
5
doc

Ökoloogia

Millised on peamised bioloogilise mitmekesisuse tasemed? 1. liikide mitmekesisus ehk liigirikkus 2. geneetiline mitmekesisus ehk liigisisene ­ sama liigi isendid erinevad üksteisest, see suurendab liigi kohanemis- ja ellujäämisvõimet, tagab uute liikide tekke. 2. Selgita, kuidas ja miks muutub liikide arv, kui liikuda: a) rannajoonelt avamerele- M...

Bioloogiline mitmekesisus... - Keskkool
23 allalaadimist
2
doc

Elui mitmekesisus avaldub mitmetel tasemetel

s elevate liikide arv ja isendite rohkus 3. See tähendab sama liigi isendite omav...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
12
doc

Keskkonnakaitse konspekt

Eriti oluline keskkonnamürkide koosmõjul. (Erinevatest allikatest sattunud mürgid koos teise ühendiga võib muutuda doksiliseks). Ökoniššiks nim. mingi liigi ökoloogiliste amplituudide kogumit, kõige olulisemate keskkonnategurite suhtes. Põhinišš on see ala kus organism põhimõtteliselt elada saab. Tegelik organismide ökonišš kujuneb välja isereg. teel konkurentse ting. erinevate tegurite koosmõjul. Sellele aitab kaasa inimese maj. tegevus. Kahel liigil ei saa olla ühte ja sama ökonišši. Looduses ei leidu vabu ökonišše. KESKKONNAMUUTUSTE TAGAJÄRJED. Keskkond on keerukas ajalooline moodustis, milles looduslikule lähtealustele lisanduvad järk järgult inimpõlvede töö tulemusel. Inimese ja looduse suhted on pidevas muutumises ja arengus. Mida kaugem...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
11 allalaadimist
28
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia 1 KT

32. Mutageenne aine - mutatsioone tekitavad või nende ilmumise sagedust suurendavad organismivälised tegurid 33. Mutualism (sünergism) - kahe erinevat liiki organismi vaheline suhte tüüp ökosüsteemis, millest mõlemad liigid saavad kasu 34. Nekrofaagid – raipetoiduline organism 35. Noosfäär - mõistusesfäär 36. Ökoloogiline nišš (ökonišš) - iseloomustab liigi või populatsiooni suhtumuslikku positsiooni eripära ökosüsteemis. 37. Ökoloogiline püramiid - ökosüsteemi troofilise struktuuri kujutis astmikpüramiidina. 38. Ökoloogiline suktsessioon - Ökosüsteemide arengut, mis seisneb erinevate koosluste vahetumises ajas 39. Parasitism – üks organism kasutab peremeesorganismi oma elutegevuseks. 40. Populatsioon - kõik organismid, mis kuuluvad samasse liiki ja...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
10 allalaadimist
28
docx

Pärandkoosluste eksam

Ökoloogiline nišš tähendab liigi rolli ökosüsteemis. See kujuneb suhetes teiste liikidega ning eluta keskkonnaga. Ökonišš on vaadeldav liigi ökoloogiliste amplituudide summana, seega iseloomustab see liigile elus ja eluta looduse poolt avaldatavaid mõjusid, aga ka liigi isendite elutegevuse mõju teistele ökosüsteemi osadele. Liigi kadumisel ökosüsteemist hõivatakse tema ökonišš teiste liikide poolt. Liebigi miinimumseadus sätestab, et organismi elutegevust piirab liigi jaoks kõige rohkem miinimumis olev tegur, hoolimata teiste tegurite soodsusest liigile. Seda seaduspära tunneme igapäevaelus nn keti kõige nõrgema lüli reeglina – keti tugevuse määrab nõrgim lüli, hoolimata teiste lülide tugevusest. Shelfordi tolerantsusreegel laiendab eelmist, sätestades, et liigi elutegevust piiravad liigi jaoks nii...

Pärandkooslused -
13 allalaadimist
22
doc

Keskkonnakaitse ja säästev areng kordamisküsimused

Keskkonnakaitse olemus ja ülesanded: Mõiste – meetmete kogum elusorganismide ja nende elueskkonna säilitamiseks, kaitseks ja talitluse tagamiseks. Olemus – teaduslike, praktiliste, tehniliste tegevuste kompleks, mille ülesanne on tõhusamalt ja säästlkumalt kasutada loodusressursse ning vältida reostust. Eesmärk – kasutada selliseid tehnoloogiaid, mis o...

Keskkonna õpetus -
45 allalaadimist
36
doc

Ökoloogaia lühikonspekt

1. osas on mõisted ja 2. osas tuleb mõisted kokku vedada, võib kasutada materjaale. Ökoloogia ja keskkonnakaitse arvestus Mõisted: seletus (1 punkt) Näide (1 punkt) 1. Ökoloogia 2. populatsioon 3. kooslus 4. ökosüsteem 5. biosfäär 6. abiotilised keskkonnategurid 7. sünergism 8. Populatsiooni tihedus 9. Pop...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
8 allalaadimist
2
docx

Ökoloogia aine mõisted

Ökoloogia – on teadus organismide ja keskkonna vahelistest suhetest Ökosüsteem – on isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad toitumissuhete kaudu üksteisega seotud organismid koos neid ümbritseva keskkonnaga Sünergism – on erinevate keskkonnatingimuste koosmõju Keskkonnamahutavus e. kandevõime – populatsiooni arvukus, mille puhul populatsioon kasutab keskkonna varusid samal määral, kus need looduslikult uuenevad Elustra...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
8 allalaadimist
20
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitsetehnoloogia 1. KT

32. Mutageenne aine - toksiline aine, mis võib põhjustada geenide mutatsioone 33. Mutualism (sünergism) – e sümbioos – kahe organismi vaheline suhe, mis on mõlemile kasulik ja vajalik – üks ilma teiseta ei saa elada. 34. Nekrofaagid – raipetoiduline organism 35. Noosfäär - süsteem, millesse kuluvad tehnikaseadmed ja see osa loodusest, mida hõlmab inimese sihipärane tegevus. 36. Ökoloogiline nišš (ökonišš) - näitab liigi rolli koosluses, mis kujuneb suhetes teiste liikidega ja keskkonnaga. 37. Ökoloogiline püramiid - Troofiliste tasemete kvantitatiivseid erinevusi väljendav püramiid, mille esimesel tasemel on tootjad ning teistel erinevate astmete tarbijad, püramiidi tipus on tipptarbijad ehk tippkiskjad. 38. Ökoloogiline suktsessioon - Koosluste vahetumine ja teisenemine ökosüsteemi arengus. 39. Parasitism - organismide vaheline...

Ökoloogia ja... - Keskkool
11 allalaadimist
8
pdf

Mõisted Ökoloogia arvestuseks

Mõisted Ökoloogia arvestuseks Abiootiline keskkond ehk ökotoop – kõik elutaloodus (õhk, muld, vesi, kliimakomponendid: valgus, temp. niiskus). Abiootilised tegurid – eluta looduse tegurid, st keskkond. Biootilised tegurid – eluslooduse tegurid, st organismidevahelised suhted. Adaptatsioon ehk kohanemine – pöörduv, ontogeneetiline. Adaptatsioon ehk kohastumine – pöördumatu, evolutsiooniline . Aeroobn...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
22 allalaadimist
14
pdf

Ökoloogia mõisted

Abiootiline keskkond ehk ökotoop on kõige eluta looduse komplekt (abiootiline oleluskeskond: õhk, muld, vesi + kliimakomponendid: valgus, temp, niiskus) ehk substraat + parameetrid. Eluta osa ehk ökotroop = elukeskkond + seal esinevad abiootilised tegurid (see on kliimakomponendid: valgus, temperatuur, niiskus.) 2. Abiootilised tegurid on organisme mõjutavad eluta keskkonna tegurid (keskkond) nagu näiteks valgus, temperatuur...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
3 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

See kujuneb suhetes teiste liikidega ning eluta keskkonnaga. Ökonišš on vaadeldav liigi ökoloogiliste amplituudide summana, seega iseloomustab see liigile elus ja eluta looduse poolt avaldatavaid mõjusid, aga ka liigi isendite elutegevuse mõju teistele ökosüsteemi osadele. Liigi kadumisel ökosüsteemist hõivatakse tema ökonišš teiste liikide poolt. Eristatakse: a) fundamentaalset põhinišši- terviklike abiootiliste tingimuste kompleks ellujäämiseks ja sigimiseks; b) realiseerunud e tegelik nišš- reaalses biootilises keskkonnas konkurentide, kiskjate, parasiitide jne. olemasolul kujunev tingimuste kompleks; piirid, milles liik reaalselt elab. 116. Kohanemine ja kohastumine, o...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
74
docx

Ökoloogia kordamisküsimused

Sageli on koosluses evolutsiooniline võidujooks jõudnud niikaugele, et juurdetulnud võõrliik sureb välja. Vahest on võidujooks samal tasemel kui liigi oma looduslikus koosluses, sel juhul suudab võõrliik hõivata mingi ökonišši ja saavutada sarnase populatsioonitiheduse kui tema looduslikus elupaigas. Vahel aga on võõrliik pärit kooslusest, kus evolutsiooniline võidujooks on jõudnud kõrgemale tasemele kui uues elupaigas, sel juhul on tegemist uue koosluse jaoks väga konkurentsivõimelise liigiga, kes suretab välja looduslikke liike ja võib hävitada terve koosluse. Selliste katastroofide suhtes on kõige vastuvõtlikumad isoleeritud kooslused nagu saared j...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
12 allalaadimist
10
doc

Ökoloogia ja looduskaitse kordamisküsimused

Joonistage vihikusse ja kirjeldage ökoloogilise teguri toime graafikut kasutades õpiku joonist lk 69 joonis 1.5. Selgitamisel kasutage mõisteid graafikult. Kõiki organismi mõjutavaid tegureid võib iseloomustada sellise graafikuga. Organismid elavad järelikult tegurite amplituudide summa poolt määratud „ruumis“ e. ökoniššis . Ökonišš on nagu organismi „amet“ s.t. haarab organismi mõjutavaid kõiki elus- ja eluta looduse tegureid. (suhteid).Organismid on kohastunud elama oma ökonišis. ÖKONIŠŠ (e. liigi ökonišš) Mingi liigi kõigi oluliste ökoloogiliste tegurite ökoamplituudide kogum Teades kõike eelnevat vasta küsimustele: 1. Milliseid organisme saab kasutada bioindikaatoritena; kas elusolendeid, keda iseloomu...

Ökosüsteem - Keskkool
8 allalaadimist
22
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng eksami kordamisküsimused

ökonišš: liigi v populatsiooni püsimiseks vajalike keskkonnategurite kogum taluvusala: toimeväli, mille piires liigi isendid taluvad muutusi ökoamplituud: mingi ökoloogilise teguri (keskkonnaparameetri) intensiivsuse vahemik, milles vaadeldava liigi isendid saavad elada, kasvada ja paljuneda suktsessioon: ehk kooslusejärgnevus on koosluste vahetumine ja teisenemine ökosüsteemi arengus kliimaks: ehk lõppkooslus on ökoloogias ökosüsteemi(de)...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
36 allalaadimist
9
doc

Keskkonnakaitse kordamisküsimused

Mis on ökosüsteemiteenused? Loetlege neid. Ökosüsteemiteenused- hüved, mida elus ja eluta keskkond inimesele pakub nt. varustusteenused (toit, vesi, puit, kiudmaterjalid), reguleerimisteenused (kliima reguleerimine, sademete hulk, jäätmete lagundamine, haiguste levik), tugiteenused (mullateke, fotosüntees, toitai...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
6 allalaadimist
34
docx

Ökoloogia eksam 2017

Ökoloogia sisu ja mõiste. Ökoloogia teadusharud. Populatsioon, kooslus, ökosüsteem, biosfäär. Gaia hüpotees. Ökoloogia mõiste – Ökoloogia uurib elusorganismide ja keskkonna vahelisi suhteid. Ökoloogia teadusharud Autökoloogia (organismiökoloogia) – uurib liigi ja keskkonnategurite vahelisi suhteid Demökoloogia (populatsiooniökoloogia) – uurib populatsioonide ja keskkonnatingimuste vahelisi suhteid Sünökoloogia...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
19 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !