Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"rekombineerumise" - 19 õppematerjali

8
doc

Vesinik

Vesinik on keemiline element järjenumbriga 1[1]. Ta on lihtsaima aatomiehitusega ning väikseima aatommassiga element[2]. Keemiliste elementide perioodilisuse süsteemis kuulub ta 1. perioodi ja s-blokki. Teda paigutatakse mõnikord I rühma, mõnikord VII rühma, mõnikord mitte ühessegi rühma[3]. Elektronkonfiguratsi...

Keemia - Kutsekool
43 allalaadimist
108
pdf

Elektroonika alused (õpik,konspekt)

Uudo Usai ELEKTROONIKA KOMPONENDID Elektroonika alused TPT 1998 ELEKTROONIKAKOMPONEND1D lk.1 SISSEJUHATUS Kaasaegsed elektroonikaseadmed koosnevad väga suurest hulgast elementidest, millest on koostatud vajaliku toimega lülitused. Otstarbe tähtsuselt jagat...

Elektroonika - Kutsekool
495 allalaadimist
30
pdf

BIOLOOGIA AINEKAVA projekt

10.2006 BIOLOOGIA 1. ÜLDALUSED 1.1. Aine põhjendus Bioloogia kuulub loodusainete hulka, millel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku maail- mapildi kujunemises. Bioloogia õppimise kaudu kujunevad õpilastel loodusalased ja mitmed teised olulised kompetentsused, omandatakse positiivne hoiak kõige elava suhtes...

Bioloogia - Põhikool
27 allalaadimist
81
doc

Elektroonika aluste õppematerjal

POOLJUHTIDE OMADUSI............................................................................................................................................3 1.1.Üldist...

Elektroonika alused - Kutsekool
338 allalaadimist
3
doc

Evolutsioon

Elu ajaloolist arengut liikide üksteisest põlvnemise ja muutumise kaudu nim elu evolutsiooniks ehk bioloogiliseks evolutsiooniks. Evolutsioonilisi muutusi iseloomustab kindel suund ja pöördumatus. 4 evolutsioonivormi: 1) füüsikaluine evolutsioon- ebapüsivatest elementaarosakestest aatomite ja molekulideni 2) keemiline evolutsioon- lihtsatest anorgaanilistest ainetest polümeersete orgaaniliste aine...

Bioloogia - Keskkool
48 allalaadimist
13
doc

Looduskaitsebioloogia

6.5 mlrd 1Kui suur on inimasurkonna kasvu vahe arenenud ja vähearenenud riikides? 2 , . ( ~ 10 ) 3Kui suur on inimese jalajälg, mida maakera suudab pikemaajalisest taluda? Praegu keskmine jalajälg maailmas? Eesti jalajälg? Aastas 2003 inimese jalajälg, mida maakera on suuteline taluda oli 1,8 glob. ha isilu peale. Maailma keskmine...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
114
doc

Elektroonika alused

ELEKTROONIKA ALUSED Elektroonikaseadmete koostaja erialale 2007 SISUKORD ........................................................................................................................................... 24 I...

Elektriahelad ja elektroonika... - Kutsekool
122 allalaadimist
34
docx

GENEETIKA

See on mikrosatelliitse kordus DNA määramine. Mikrosatelliidid on kiiresti muteeruvad mittekodeerivad DNA lõigud, mis koosnevad tandeemselt korduvatest nukleiididest. Kuna nad muteeruvad suhteliselt kiiresti, siis populatsioonid erinevad korduste arvu poolest. Esmalt koguti üle Aafrika eri elevantide fecest, eraldati sealt DNA ja määrati referents proovid. Seejärel eraldati...

Geneetika - Tallinna Ülikool
83 allalaadimist
11
doc

Evolutsiooni kursuse konspekt

Lamarcki ja Darwini vaated evolutsioonile ­ kokkulangemised ja erinevused Lamarck Darwin Erinevus: Darwin arvas, et kogu elu võib olla tekkinud ühest liigist (DNA uurimine kinnitab seda mõtet). Olemasolevad liigid ei ole tekkinud ega loodud, vaid LV käigus välja kujunenud varem eksisteerinud liikudest. Lükkas ümber arvamuse, et liikide arv on muutumatu ­...

Evolutsioon - Tartu Ülikool
75 allalaadimist
13
odt

Hapnik ja Vesinik

Referaat VESINIK JA HAPNIK Koostaja: Jonathan Simson VII B 1 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................3 1.0 Mis On Hapnik?....................................................................................4 1.1 Hapnikutarve...

Keemia - Keskkool
34 allalaadimist
6
docx

Evolutsioon

Evolutsiooniteooriad Kuna kristlik maailmavaade õpetas uksuma autoriteetide ideesi ja ei lubanud kahelda piiblis kirjapandus, siis jäi evolutsiooniline mõtlemine kauaks tahaplaanile. Prantsuse loodusteadlane GEORGES-LOUIS LECLERC DE BUFFON koostas 44-köitelise loodusloo entsüklopeedia ning seadis kahtluse alla piibli väite, et Maa on vaid 6000 aastat vana. Tema arvates arenesid liigid suhteliselt väikes...

Bioloogia - Keskkool
18 allalaadimist
10
doc

Evolutsiooniteooria mõisted 2013

Karüotüüp liigispetsiifiline kromosoomistik 2. Sügoot viljastatud munarakk 3. Lookus koht kromosoomis, mis määrab liigispetsiifilise tunnuse 4. Geneetiline aheldus geneetiliste markerite seostatus pärandumisel, mis piirab nende vaba kombineerumist e. sõltumatut lahknemist. (st. nad päranduvad valdavalt vanematele omastes alleelsetes kombinatsioonides). 5. Haplotüüp genoomis lähestikku paiknevad...

Evolutsioon - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
18
docx

Looduskaitsebioloogia eksami küsimused/vastused

Millised protsessid tekitavad geneetilist mitmekesisust? - Geneetiline mitmekesisus suureneb •Mutatsioonide toimel •Sugulise paljunemise käigus rekombineerumise teel - Põhiline varieeruvuse allikas – mutatsioonid - Rekombineerumine – suurendab siiski märkimisväärselt mitmekesisust 4. Millisest kahest komponendist koosneb liigi geneetiline mitmekesisus? Liigi geneetiline mitmekesisus = asurkonna sisene +asurkondade vaheline varieeruvus 5. Missuguseid liigi definitsioone sa tead? Bioloogiline definitsioon – see on grupp tegelikult või potentsiaalselt om...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
194
docx

Molekulaarbioloogia

Sellest sõltub aga tulemus, sest ühel juhul tekib rekombinantne tulemus, teisel juhul vana olukord tagasi. Need alleelid, mis enne olid erinevates molekulides, on nüüd samas molekulis. ’-dega ahelad vahetavad omavahel kohti. Holliday mudel 82 See on mudel, mis ei peegelda tegelikkust, vaid iseloomustab toimuvat reaktsiooni. Ei põhine katsetel, vaid sellel, et rekombineerumise tulemusel tekivad rekombinantsed DNA molekulid. Esinevad kaks kaheahelalist ahelat – komplementaarne ja teine alleel. Ahelad, mis tähistatud erinevalt, sisaldavad samu geene. Tehakse üheahelalised katked ja nad (sama alleel) vahetab ahelaid. Omavahel vahetavad nii, et tekiks komplementaarne DNA. Kui ahelad vahetatakse, tekib ühendus. Teine ahel ikka samamoodi koos. Ahela ühendus liigub ja liikumise käigus aluspaarid ühelt poolt...

Bioloogia -
54 allalaadimist
88
odt

Evolutsioon: usk, Darwin

George G. Simpson võttis selles valguses kokku uued paleontoloogilised leiud (Tempo and Mode of Evolution, 1944). Julian Huxley Evolution: The Modern Synthesis (1942) liitis kokku süstemaatikat ja geneetikat. Ja muidugi oli veel palju teisi suurepäraseid teadlasi. Seega: sünteesi põhiolemuseks on seisukoht, et: populatsioonid sisaldavad geneetilisi variante, mis tekivad juhuslikult mutatsioonide ja rekombineerumise tulemusel (st. mitte adapteerumisest tingituna); populatsioonid arenevad tänu geenisageduste muutustele, mida põhjustab juhuslik geneetiline triiv ja eelkõige looduslik valik; enamus geneetilisi variante, mis sooduatavad adaptatsiooni, omavad vaid kerget fenotüüpilist effekti, nii et muudatused on graduaalsed ja aeglased; et diversifitseerumine viib liigitekkele (lisandub reproduktiivne isolatsioon); et nende kõikide koosmõju...

Bioloogia -
7 allalaadimist
102
docx

Molekulaarne ja rakenduslik immunoloogia

Antigeenid võivad olla seotuna B raku pinnale või esineda sekreteeritud kujul: vereseerumis ja kudedes, ka immuunkomplekside e Ag-Ak komplekside koostises. Igal inimesel võib arvestuslikult olla kuni ca. 100 miljonit erinevat immunoglobuliini molekuli, mis on määratletud Ig-de geeni-blokkide rekombineerumise kaudu. Kõrgematel imetajatel esineb 5 klassi immunoglobuliine: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, mille erinevus seisneb molekulide suuruses, laengus, aminohappelises ja valgulises koostises. Erinevused esinevad mitte ainult klasside vahel, vaid ka iga klassi piiris. Normaalse vereseerumi elektroforeesil esinevad immunoglobuliinid kõikides fraktsioonides α-st γ- Ig-de strukturaalsed komponendid. (IgG näitel) Peamin...

immunoloogia -
34 allalaadimist
36
doc

Geneetika I kordamisküsimused

DNA süntees, mis kaasneb rekombinatsiooniga, toimub profaasi alguses. Kiasmid – homoloogiliset kromosoomide paardumisel tekkinud ühendused. Kiasmide arv on proportsionaalne kromosoomide pikkusega. 35. Millal toimub ristsiire? Rekombinatsiooni osa evolutsiooniprotsessis. Toimub meioosi profaasis, pachynema staadiums. Rekombineerumise tagajärjel tekivad uued alleelide kombinatsioonid. Võimalus suurendada geneetilist varieeruvust. Näiteks 1 liik paljuneb suguliselt, teine paljuneb mittesuguliselt. Mittesugulisel paljunemise puhul puudub võimalus kasulike mutatsioonide rekombineerumiseks ja edasiseks kooselevimiseks populatsioonis. 36. Geenide kaardistamine Neurospora crassa askuste analüüsil. Leides rekombinantide tekkesageduse ning kesk...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
8 allalaadimist
147
docx

Mikroobifusioloogia

03.022 Riho Teras Sisukord 1. Bakterite kasv ja toitumine................................................................................ 4 1.1. Bakterite kasvatamine laboritingimustes.....................................................4 1.2. Elutegevuseks vajalikud elemendid.............................................................7 1.3. Söötmed bakterite kas...

Mikroobifüsioloogia -
10 allalaadimist
2
pdf

Gaaslahendused

Sädelahendus: Sädelahendus ilmneb, kui vooluallikas ei ole võimeline sõltumatut elektrilahendust pikema ajavahemiku vältel säilitama. Sädelahendus kestab lühiajaliselt, seda seetõttu, et lahenduse ajal toimub märgatav pinge langus. Sädemed tekivad vooluahelate katkestamisel, näiteks lüliti või relee kontaktide vahel. Sädelahendust rakendatakse nt sisepõlemismootori süütesüsteemis ja metallipinna sädetöötlemisel. Loo...

Füüsika - Keskkool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun