Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria õigusõpetus - 13 õppematerjali

Õigus >> Õigusõpetus
thumbnail
2
docx

Õigusõpetus - Kodutöö õiguse rakendamise kohta

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Ettevõtluse instituut Õigusõpetus Kodutöö õiguse rakendamise kohta Juhendaja: Koostaja: Õppegrupp: Tallinn 2012 OÜ Arvutipood AKT 15...

Õigusõpetus
140 allalaadimist
thumbnail
59
doc

Õigusõpetus

Moraal ja tava on enne õigust · Tava ­ kõige vanem käitumise korrastaja, mis on kujunenud pika ajaperioodi jooksul läbi paljukordsete inimkäitumiste aktide ja on saanud harjumuseks. Tavad kujundasid väga kindla kvaliteediga korra inimeste käitumises. Praegugi kujundavad tavad mõnel alal kindlama korra kui õigus. · Moraal - tekib juurde korrareegleid. Tavale järgnev korrareeglistik on moraalinormid. Moraali põhjal hinnatakse mõned korrareeglid ümber ja käitutakse vastavalt moraalile. Tekib erinevaid võimalusi käitumiseks ­ igas inimühiskonnas on mitu moraali ­ käitumissituatsioone hinnatakse erinevalt juba oi-oi kui kaua. · Religioon ­ väga vana teatud korrareeglite kogum. On ka institutsioonid (kirik, usuühingud...

Õigusõpetus
72 allalaadimist
thumbnail
44
doc

õigusõpetuse kordamis küsimused

Iseloomustage levinumaid õigussüsteeme? Õigussüsteem on õiguskordade kogum, millel on sarnane õigusfilosoofiline käsitlus riigist ja õigusest. Sealjuures on eriti olulised arusaamad õigusnormist, õiguse allikatest, õiguse loomisest ja kohaldamisest. Levinuimad õigussüsteemid-kontinentaalne ja üldine õigussüsteem. Eesti kuulub kontinentaalsesse õigussüsteemi. 2. Kuidas jaguneb õigus ja millised on õiguse allikad? Õiguse jagunemine-õigusinstitutsioonideks ja õigusharudeks, eristatakse kahte osa eraõigust-reguleerivad suhteid üksikisikute vahel ja avalikkuõigust-üheks pooleks riik ja meedod on autoriaataarne Õiguse allikad- Selleks, et õigusnorm oleks täidetav, peab ta olema väljendatud mingil kujul. Väljendusvorme on nimetatud ka õiguse allikaks. 1) tavaõigus (e. õiguseks muutunud tava) 2) kohtu- ja halduspretsedent 3) õigusteadus e. juristide arvamus 4) leping...

Õigusõpetus
524 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tööaeg

Suure veeavarii tagajärgede likvideerimiseks ja lao tühjendamiseks oli vaja töötajaid nädalavahetusel (puhkepäevadel) tööle rakendada. Seda korraldust ei soovinud täita rase ja naine, kellel oli 5-aastane laps.Kas nende keeldumine on seaduspärane. Keda ei tohi üldse tööle rakendada. Kuidas puhkepäevadel töötamine kompenseeritakse. Eriliste asjaolude tõttu võib TA kohustada töötajaid ületunnitööle hea usu põhimõttel, rasedat saab tööle rakendada üksnes tema nõusolekul, 5 ­ aastase lapsega naist saab tööle rakendada viimasel juhul kui kõik teised töötajad on tööle rakendatud ja tööjõust jääb puudu, ületunnitööl rakendatakse samu põhimõtteid mis öötöö puhul. 2. Seoses erakorralise tellimuse täitmisega soovis tööandja töötajaid tööle rakendada kolmel päeval peale tööpäeva lõppu. Kuidas toimub ületunnitööle rakendamine. Keda ei saa rakendada. Mill...

Õigusõpetus
77 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

Notar- kas eraõiguse või avaliku õiguse esindaja

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Ettevõtluse Instituut Turunduse eriala Mait Adoma NOTAR- KAS ERAÕIGUSE VÕI AVALIKU ÕIGUSE ESINDAJA Referaat Juhendaja: Karin Ploom TARTU 2011 Elame õigusriigis, kus poliitiline kohustus on inimese moraalne suhe riiki. Poliitiliste kohustuste probleem on nii mitmetahuline, nagu ka inimesed ise. Probleemide tekkides seaduste raames on õnneks kehtestatud mitu vastavat ametiposti, kust abi võib saada- juristid, prokurörid, notarid ja kohtutäiturid. Käesoleva referaadi raames tutvume lähemalt notari ametiga. Uurime kuidas on võimalik üldse notariks saada, mis see amet endast õigupoolest kujutab ja millised on notari funktsioonid. Otsime vastust küsimusele, kas notar on eraõiguse või avaliku õigus...

Õigusõpetus
40 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Isikud

Üldosaks on tsiviilõigus, mis korraldab üldiseid õigussuhteid isikute vahel. T/õ pm. on sätestatud tsiviilseadustiku üldosa seaduses. T/õst isel. lepinguvabadus ehk ,,kõik mis ei ole keelatud on lubatud". Eraõigus: rahvusv. eraõigus, ühinguõigus, intellektuaalne omand, tsiviilõigus, tööõigus.(Võlaõigusliku lepinguga ei omandata mitte kunagi mitte ühtegi asja) Digesta ehk Pandectae nimest on tuletatud tänap. pandektilise süsteemi nimetus. Selle süsteemi järgi eraldadakse kogu T/õ-st üldised küsimused ja nendest moodustatakse üldosa, millele järgnev neljast osast koosnev eriosa: võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus. Avalik õiguse haru on haldusõigus, mille normid regul. avalikku haldust teostavate org.de moodustumist ja funktsioneerimist. Avalik õigus: Alluvussuhted, kuid teostatakse avalikku võimu. Eraõiguses võimu teostamist ei toimu. A...

Õigusõpetus
87 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tehingud

TEHING on isiku tahtel põhinev õiguspärane tegu ja sellega väljendab isik soovi saavutada konkreetset õiguslikku tagajärge. Väljendatud tahteavaldus muutub kehtivaks kui teine pool saab selle kätte. Tahteavaldus loetakse kättesaaduks kui see on isiklikult saajale teatavaks tehtud, jõudnud saaja elu- või asukohta ja saajal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda. Vastuvõtmist mittevajavad avaldused saab tagasi võtta enne tahteavalduse jõudmist saajani. Tahteavaldus tuleb esitada arusaadavalt. Esimene toiming, et jõuda kokkuleppeni on suunatud pakkumine(pakkumus) ehk ofert. Pakkumus tehakse alati konkreetsele isikule ja kõik olulised tingimused peavad olema pakkumuses ära toodud. Need on sellised tingimused mida pakkuja enam tagasi võtta ei saa. Oferent on ostja. Akseptant on vastuvõtja. Tehing võid olla...

Õigusõpetus
127 allalaadimist
thumbnail
3
docx

õigustloov akt

Sellisteks väljendusvormideks on olnud õiguslik tava, kohtupretsedent, õigusteadlaste arvamus, leping ning normatiivne akt. Neist tähtsaimal kohal on normatiivne ehk õigustloov akt. Õigusaktid on dokumendid, milles riigiorganid vastavalt oma pädevusele kehtestavad ühiskondlikest suhetest osavõtjatele õigusi ja panevad kohustusi. Normatiivsed aktid kehtestatakse erinevate riigiorganite poolt. Iga riigiorgan omab õigusloomeks teatud pädevust, sõltuvalt riigiorgani kohast riigiaparaadis, tema funktsioonidest ja tema kompetentsi ulatusest. Vastavalt riigiorgani asendile riigiaparaadis erineb ka õigustloovate aktide juriidiline jõud. Kõige kõrgemaks organiks kõikides riikides on parlament(meil siis Riigikogu), kellele kuulub ka seadusandlik võim. Õigusakte jagatakse 1. üldaktid e normatiivaktid e õigustloovad aktid - sisaldavad üld...

Õigusõpetus
138 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Õigusõpetuse EKSAM mai 2010

Kas testament on leping? Jah ____ Ei ____ Milline tehing on leping? 2. Kas üks isik saab samaaegselt osaleda mitmes õigussuhtes? Selgitage lühidalt (näide). 3. Millel tugineb tehingu kehtivus? 4. Mida tähendab tehingu vormivabadus? 5. Mis vahe on eksimusel ja pettusel tehingu tühistamise seisukohast? Palun lühikest, arusaadavat selgitust! 6. Kas iga tehingut saab tühistada põhjusel, et minu tahe mõne aja möödudes muutub? Jah __ Ei __ 7. OÜ juhatus on äriühingu: a) seadusjärgne ____ b) tehinguline eindus ____ OÜ müügijuht esindab OÜ-d: a) seaduse alusel ____ b) tehingulisel alusel ____ 8. Mis on volitus? Kas volikiri võib olla ka suuline? Jah ____ Ei ___ 9. Tähtaeg (palun lahendage kaasus, varustage oma seisukoht viitega seadusesätte(te)le): Mis päevaks (st. nimetage kuupäev) peab tööandja esitama töötukassale avalduse töötaja (staazi koondamise päevaks üle 7 aasta) koondamishüvituse saamiseks, kui...

Õigusõpetus
224 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Essee valdusest

Samas ei saa valdust pidada siiski õiguseks, kuna see ei ole asjaõigus ega võlaõigus, ega ka mitte asja koormamine; seda ei saa ka kanda kinnistusraamatusse. Valdaja on isik, kelle tegeliku võimu alla asi on, sõltumata sellest, kas tal on selleks õigus või ei. Seetõttu tuleb valdust selgelt eristada omandist, kui õiguslikust võimust asja üle. Asja on võimalik vallata nii otseselt kui kaudselt ja valduse esemeteks võivad olla nii asjad kui loomad kui ka asja reaalosad. Otsene valdaja valdab asja rendi-, üüri-, hoiu-, pandi- või muu taolise lepingu alusel. Selline leping annab talle õiguse teise isiku asja ajutiselt vallata. Teine isik valdab asja kaudselt. Valdajaks ei saa olla isik, kes teostab tegelikku võimu teatud asjade üle, aga teeb seda kellegi teise korraldusel ja mitte oma majapidamises või ettevõttes. Valdus on seaduslik juhul kui...

Õigusõpetus
46 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Töötasu

Isik asus tööle 02.03., 26.03. saadeti ta riigisisesele töölähetusele 3 päevaks. Millistele hüvitustele ja tagatistele tal on õigus. Selleks hetkeks oli tal välja teenitud 6300 krooni. Töötajal on õigus tsekkide alusel nõuda sõidukulude, majutuskulude, sidekulude jms kompensatsiooni. Õigus nõuda ettemaksu ja õigus keelduda kui TA seda ei tee. 2. TA soovis töötajad saata osaliselt tasustatavale puhkusele makstes neile poole nende töötasust, s.o 3000 krooni. Kas tööandja saab selliselt toimida, mida tal oleks õigus teha. Mida on töötajatel õigus teha. . Töömahu vähendamine peab tulenema TA mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest ehk peab olema ettenägematu põhjus töömahu vähendamiseks. TA saab seda teha 12 kuulises ajavahemikus 3 kuuks. T õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses. Enne töötasu alandamist peab T pakkuma teist tööd. T võib erakorraliselt lepingu üles öelda ja talle...

Õigusõpetus
69 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Õigusrakendamine

DS-1-E-P-tal Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Õigusõpetus AKT Tallinn 7.aprill 2011 Ettevõte nimetus: OÜ Aruvutid Adressaat: klienditeenindaja K Klienditeenindaja K teatas,et eelmisel päeva jooksul oli tekkinud kassa puudujääk, milleks on 2000 (kaks tuhat) krooni. Töötaja ei tunnista oma süü. Töötaja K-ga oli sõlmitud kirjalikult Varalise vastutuse leping vastavalt TLS § 75-le, kust...

Õigusõpetus
71 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Juhtimise klassitöö nr3

Klassitöö 3 Tähtaeg ja tähtpäev - Kui kiri, mis tuleb saata tööandjale ja ka KOV-le panna postiga teele siis seda oleks pidanud tegema kas 22. (esmaspäeval) või 23. (teisipäeval) märtsil 2010. See, kummal päeval kiri posti panna, oleneb muidugi ka sellest, mis standardiga kiri saadetakse ­ kas liht-, täht- või väärtstandardkirjana. Kui seda oleks saadetud lihtkirjana ja pandud posti 23. märtsil, siis oleks jõudnud kiri KOV ja tööandjale 24. märtsiks ehk kolmapäevaks. Ja kuna KTLS § 18 (3) järgi tuleb hoiatusstreigist tööandjale ja KOV-le kirjalikult ette teatada 3 päeva, siis KOV-l ja tööandjal on alates kolmapäevast kiri olemas. Ja need kolm päeva, (mil jõutakse otsusele, kas lubatakse streik, või mitte) on: kolmapäev, neljapäev, reede. - Kui teadetis/kiri viia isiklikult kohale, siis oleks seda pidanud tegema 24. märtsil eh...

Õigusõpetus
62 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun