Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"hovland" - 17 õppematerjali

11
doc

Meedia ,massikommunikatsioon

Meedia ja kommunikatsiooni mõisted. Terminiga massimeedia tähistatakse lühidalt suure levialaga kommunikatsiooni vahendeid, mis jõuavad ühiskonnas igaüheni. Võib öelda, et ajakrjad, ajalehed, teevisioon, film on meediumid. Peamine uue meedia esidaja on Internet. Meie elus meedia ja kommunikatsioon mängivad olulised rollid. Näiteks, meedia on vaba aja veetmise keskpunkt. Kommunikatsiooni mõistel on pal...

Reklaam ja imagoloogia - Tallinna Ülikool
143 allalaadimist
6
docx

Kommunikatsiooniteooria

Sissejuhatus 1sõnumite siirdamine a-lt b-le Kommunikatsioon on imeline 2 tähenduste loomine ja vahetus Kommunikatsiooni seos ühiskonnaprotsessidega, kommunikatsiooniteooria võimalused sotsiaalsete 3 sümboliline protsess, mis loob, peab üleval ja muudab protsesside...

Kommunikatsioon - Tallinna Ülikool
61 allalaadimist
1
docx

Pikoloflööt

Välimuselt sarnaneb ta suurele flöödile, kuid on sellest pisem ning ulatuselt kõrgem. Pikoloflööt kõlab oktaav kõrgemalt kui noodis kirjas. Pikoloflöödi kõlavärv on särav, terav ja kõrges registris kiledavõitu. Algselt oli pikoloflööt valmistatud puust, tänapäeval valmistatakse neid lisaks veel näiteks hõbedast või pl...

Muusika - Põhikool
4 allalaadimist
6
doc

Biheivioristlikud ja käitumuslikud lähenemised massikommunikatsiooni uurimisel

Biheivioristlikud ja käitumuslikud lähenemised massikommunikatsiooni uuringutes- peamine uurimiseesmärk oli selgitada välja meedia mõju Mõju ­ inimeste juures jälgitavad käitumis- ja kogemisprotsessid, mille lähtekohaks võib pidada asjaolu, et inimene on massikommunikatsiooni väljal vastuvõtjaks. (Maletzke 1963) ­ põhipüüdlus on mõista seost meedia sisu ja auditooriumi reaktsiooni vahel ­ eelda...

Meediateooriad - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
8
doc

Mõjustamise teoreetilised eeldused

Mõjustamise teoreetilised eeldused I Käitumise vormimine Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) käitumise modifitseerimine 1.1 Sarrustamine/kinnitamine (reinforcement) · positiivne sarrustamine/kinnitamine (soovitava lisamine) · negatiivne sarrustamine/kinnitamine (mitte...

Mõjustamisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist
20
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

ABC (hoiaku) mudel: Nn Benjamin Bloom’i kolmik: Affective factorAfektiivneHedooniline komponent (tunnetel põhinev, eksponeerimisefektist sõltuvad). Behavioral factorKäitumuslik (teatud käitumise tagajärjest tulenev, kogemuslik). Cognitive factorKognitiivne (uskumustel ja teadmistel põhinev). Enamik hoiakutest on jälgimise ja õppimise tulemus. Hoiakuid saab muuta mõjustamise abil. Carl Hovland : „On oluline mõista, et hoiaku muutumine on kommunikatsiooni tulemus.“ Hovland ja tema kolleegid esitasid neli faktorit, mis määravad sõnumi mõjusust. Faktorid, mis määravad ära sõnumi mõjususe määra: 1. Vastuvõtjasihtrühma omadused – - Arukusintellekt – intelligentsed inimesed on raskemalt mõjustatavad ühepoolse kommunikatsiooni abil. - Enesehinnang – võiks arvata, et pigem kõrge enesehin...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
36 allalaadimist
15
docx

ckospekt

reklaamipsühholoogia Reputatsioon ­ klientide, investorite, töötajate ja avalikkuse emotsionaalne reaktsioon ettevõtte nime kuuldes. Maine pole midagi rohkemat ega vähemat kui peegeldus sellest, mida peetakse eetiliseks konkreetses ühiskonnas teatud aja jooksul Maine ja imago ei ole toote küljes kinni. Ei ole nende objektiivne omadus. Reputatsiooni ei saa 100% kontrollida, saab aga juhtida. Saab and...

Reklaamipsühholoogia -
17 allalaadimist
24
docx

Reklaamiteooria konspekt

Peamine hoiaku uuringu meetod: Likert’i skaala (Linkert Scale) Kategoriaalse, mittevõrdleva skaala tüüp, mis määrab ära vastajate nõustumise astme teatud väidetega, mis on seotud mingi hoiaku hindamisegamõõtmisega: kindlalt ei nõustu-pigem ei nõustu-neutraalne. Nn. Benjamin Bloom’i kolmik: Affective(tunnetel põhinev) Behaviour(kogemustel põhinev), Cognitive(uskumused, tedmised). Hovlandi(hoiaku muutmine on kommunikatsiooni tulemus) 4 faktorit, mis määravad sõnumi mõjusust: 1)Vastuvõtja omadused(intelligents, enesehinnang, meelelaad, meeleolu, tuju) 2)Allika omadused(usaldusväärsus, atraktiivsus) 3)Sõnumi omadused(sõmuni vormistus) 4)Mõjustusteed: tsentraalne(arst), perifeerne(staar). Reklaamipsühholoogias on olulised mitu hoiaku tasandit: reklaamteatesse, tootesse, isikusse, kes reklaamib, firma, reklaami, teabekanal. Hedooniline-me...

Reklaam -
7 allalaadimist
64
docx

Positsioneerimine

Kuidas huvi saab veendumuseks? Kuidas saab soovist kujuneda liikumapanev jõud? Allika usaldusväärsus on oluline! 1953 Karl Hovland ’s model Exposure (avalikustamine) --> Attention --> Comprehension (mõistmine) --> Acceptance --> Retention (talletamine, mäletamine) --> Behavioral) Change 1961 R. J. Lavidge, G. A. Steiner’i mudel: teadlik mõtlemine (conscious thinking) --> emotsioonidtunded --> hoiaku muutus --> otsus 1957 Festingeri kognitiivse dissonantsi teooria Inimene taotleb tunnetuslikku kooskõla ja satub segadusse, kui ebakõlad ilmnevad tema tõekspi...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
15 allalaadimist
66
pdf

Talis Bachmann "Reklaamipsühholoogia"

2) Katse ja eksituse meetod. Pärastsõjaaegses reklaamipsühholoogias (1945-1970) mõjukamas suundmised: 1) Sotsiaalpsühholoogiline sotsioloogiline suundmus. 2) Psühhoanalüütiline freudistlik suundmus. 1 Sotsiaalpsühholoogiline sotsioloogiline suundmus (peamised teoreetilised konstruktid): 1) Kommunikatsioonteooria (Lassweill, Lazarsfeld, Schrammi, Parsons, Beresonsi, Hovland ) - tööd massikomunikatsiooni protsessist ja selle efektidest. 2) Moodsam sotsiaalpsühholoogia (McGuire, Sherif, Festinger, Janis, Fishbein, Heider) - tööd kongnitiivsest dissonantsist, hoiakumuutusest, sisendatavusest, gruppiprotsessidest jms. Sotsioloogilise suundmuse raames rakendatakse reklaami vastuvõtu- ja mõjuprotsessi käsitlemiseks tuntud kommunikatsioonmudeleid või mõjutamismudeleid. Kognitiivse dessonantsi teoo...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
64 allalaadimist
42
pdf

Nicky Hayes "Sotsiaalpsühholoogia alused"

End teate ebameeldiva allika kuulamisega sidumine tekitab meil tunnetusliku ebakõla ja tulemaks toime sellega, veename me end tõenäolisemalt, et teade oli tõesti kuulamist väärt. Teateallika aspektid: 1) Edastaja usaldusväärsus. 2) Kuidas infot struktureeritakse ja milline on selle mõju. 3) Emotsionaalne mõju. 4) Haridustase. Esmamõjud veenmise puhul pole tugevad, nad ilnesid ainult olukordades (Hovland): 1) Kui katsealused ei teadnud, et lisaks esitatule tuuakse välja teinegi seisukoht. 2) Kui katseisikuil paluti võtta avalikult kohustus seisukohavõttuks enne teise teate kuulmist. - Assimileerumine - protsess, milles see, kelle ome seisukohad on sarnased talle esitatavatega, püüavad teadet rõhutada nii, et need kaks seisukohta tunduksid veel lähedasematena. Väga äärmuslikel positsioonidel olevatel inimestel on palju v...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
12
docx

Reklaamipsühholoogia

Alates 20.saj II poolest Lisaks eelmistele – intuitsiooni ja loovust puudutavad teemad; teemad, mille käsitlemisel toetutakse neurofüsioloogiale; reklaami efektiivsuse mõõtmise temaatika. 1953 Hovland ’i mudel: „uinumisefekt“ 1949, sõnumi „allika usaldusväärsus“ kui olulisim tegur hoiaku muutmiselmuutumisel 1951 1961 Lavidge, Steiner’i mudel: teadliktahtlik mõtlemine  emotsioonidtundedhoiaku muutusotsus 1957 Festinger’i kognitiivse dissonantsi teooria: Inimene püüdlebtaotleb tunnetuslikku kooskõlajärjepidevust ja satub segadusse, kui ebakõlad ilmnevad tema uskumustetõekspidamiste ja reaalselt koget...

Reklaamipsühholoogia - Keskkool
11 allalaadimist
6
docx

Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia - Psühholoogia haru, mille raames rakendatakse üldisi psühholoogia seaduspärasusi inimese kui reklaami vastuvõtja käitumise analüüsimiseks, seletamiseks, ennustamiseks ning reklaamide ja inimtüüpide liigitamiseks - Psühholoogia oskusteabe rakendamine reklaami efektiivsuse tõstmiseks. Reklaamipsühholoogia tegeleb...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
9 allalaadimist
30
xlsx

Meedia ja kommunikatsiooni teooriaid kokkuvõttev tabel

Lisaks on keskne teema tähendust andvad praktikad, s.t tähenduse loomine teksti kaudu, samuti viiside uurimine, kuidas tähendust luuakse erinevates kontekstides. Peamised uurimisküsimused Peamised uurimisobjektid Kitsas suunitlus Lasswell: sõnum+ mõju (hiljem ka (mikrotasand): Kuidas panna sõnumi ja sisu vastuvõtt+mõju); konkreetset isikut käituma Hovland (+) sõnumi omadused teatud viisil? (hiljem ka vastuvõtja + sõnumi allikas) Mida on vaja teha selleks, et Kommunikatsiooni protsessi moonutused sidekanalites tehnilised ja füüsilised aspektid - oleks võimalikult väikesed ja info, sõnum (Shannon; Weaver); et moonutatud signaale oleks Meediumi ja sõnumi tasand (lk.36), võimalik osaliseltki situatsioon mõjutab sõnumi dekodeer...

Meedia ja kommunikatsioon -
40 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

· 1953 Karl Hovland 's model Exposure Attention Comprehension Acceptance Retention (talletamine, mäletamine) (Behavioral) Change (Communication and Persuasion, 1953) Hovland: "uinumisefekt" 1949, sõnumi "allika usaldusväärsus" kui olulisim tegur Hoiaku muutmisel/muutumisel 1951 · 1961 R. J. Lavidge, G. A....

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
12 allalaadimist
22
docx

Reklaamipsühholoogia

L. Hollingworth, „Advertising and Selling”, New York, 1913 • Ch. Von Hartungen, „Psychologie der Reklame”, Stuttgart, 1921 ka • Daniel Starch (1883–1979) Edward Kellogg Strong, Jr. (1884 – 1963 -Peale Teist Maailmasõda Kuni tänaseni on kaks peamist teaduspõhist lähenemist: Sotsio-kognitiivne – toetus sotsiaalpsühholoogia ja kommunikatsiooniteooriatele: Scott, Hovland , Festinger, Petty, Cacioppo, Berelson, Lasswell, Lazarsfeld, Parsons, Heider, MacGuire jt -Psühhoanalüütiline, pertseptuaalne lähenemine S. Freud’i, Jung’i töödele (instinktid, tungid, vajadused, sümbolid ...) ning Heath, Feldwick, Damasio (emotsioonid) -Alates 20.saj. 2. poolest-intuitsiooni ja loovust puudutavad teemad, teemad, mille käsitlemisel toetutakse neurofüsioloogiale, reklaami efektiivsuse mõ...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
46
pdf

Sotsiaalpsühholoogia loengud

Sotsiaalpsüholoogia olemus ja meetodid, Toivo Aavik, 13.02.2018 La Piere eksperiment Richard La Piere, reisis 30ndatel 2 a USAs ringi koos hiina päritolu ameeriklaste paariga. Külastasid 251 hotelli ja restorani ja ainult ühe korra aeti nad ukse tagant minema. Tol ajal oli hiinlaste osas USAs vastuseis. Peale reisi saatis ta kõikidele ettevõtetele küsimustiku, küsis: kui teie asutuse ukse taha...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
30 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun