Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Eesti seadusandluse uurimine (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milliste töötajate gruppide kohta kehtivad erinõuded töötervishoiu ja -ohutuse alal?
 • Kes on töökeskkonnavolinik ja keda ta esindab?
 • Kes on töökeskkonnaspetsialist?
 • Mis on töökeskkonnanõukogu ning kas see peab koos käima igas ettevõttes?
 • Kes peab tööõnnetuse korral osalema tööandja poolt läbiviidavas uurimises?
 • Kellele teatab tööandja raskest tööõnnetusest ning surmaga lõppenud tööõnnetusest?
 • Mille poolest erineb töötervishoiuarst perearstist?
 • Kes diagnoosib kutsehaiguse?
 • Millal peab korraldama töökeskkonna riskianalüüsi?
 • Kui kaua säilitab kasutaja riskianalüüsi protokolli?
 • Mis on ohutuskaart?
 • Kes koostab kemikaalile ohutuskaardi?
 • Mis on ohtlik ettevõtte?
 • Millised andmed peavad olema ohtliku kemikaali pakendil?
 • Millised on nõuded töötaja töötoolile ning töölauale?
 • Millised on nõuded mehaaniliselt avatavatele ustele töökohas?
 • Millises töökeskkonnas peab olema silmaduss?
 • Mis on ohumärguanne?
 • Mis liiki ohutusmärgiga on tegu?
 • Mis infot märk edastab?
 • Mis liiki ohutusmärgiga on tegu värv ning otstarve?
 • Mis infot märk edastab?

Lõik failist

Tallinna Tehnikaülikool TMT 0030 Ergonoomia ja tervis
TÖÖ
NR 1: “ Eesti seadusandluse uurimine

Töö nr:1
EL ja Eesti seadusandluse analüüs, infoallikatega tutvumine , TTO organisatsioonid
Nimi:
Viktoria Reinaru
Kuupäev:
28.01. 2019
Tööinspektsioon www.ti.ee
või
Riigiteataja : https://www.riigiteataja.ee/
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur http://osh.sm.ee
1
Ohutegurite jaotus (nimetada grupid ning 3 näidet iga grupi kohta)
Ohutegur
Näited:

 • müratase üle 80 dB; müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus, infrapunane kiirgus) ja elektromagnetväli
 •  kõrgrõhutingimused, näiteks töö kessoonis, barokambris või tuukrina
 •  pidev madal õhutemperatuur (kerge füüsiline töö ruumis temperatuuril alla +19 °C, keskmise raskusega füüsiline töö ruumis temperatuuril alla +16 °C);
 •  pidev kõrge õhutemperatuur (kerge füüsiline töö ruumis temperatuuril üle +26 °C, keskmise raskusega füüsiline töö ruumis temperatuuril üle +24 °C).
 •  õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk
 • masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid.

 • Keemilised ohutegurid

 • ohtlikud ained või neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud «Kemikaaliseaduse» alusel järgmiste ohusümbolite ja riskilausetega: ohusümbol T ja riskilause R23, R24, R25, R39, R45, R46, R48, R60, R61 või nende ühendlaused
 • ohusümbol T+ ja riskilause R26, R27, R28, R39 või nende ühendlaused; ohusümbol C ja riskilause R34 või R35; ohusümbol E ja riskilause R2 või R3; ohusümbol Xn ja riskilause R39, R40, R42, R43, R45, R46, R48, R60, R61 või nende ühendlaused; ohusümbol Xi ja riskilause R12, R42, R43 või nende ühendlaused
 •  plii või selle ühend
 • asbest.
 • Bioloogilised ohutegurid

 
mikroorganismid ( bakterid , viirused , seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.
 • Füsioloogilised ohutegurid

füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuseni.
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid

monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis.
2
Milliste töötajate gruppide kohta kehtivad erinõuded töötervishoiu ja -ohutuse alal?
 • Alaealised töötajad ja puuetega inimesed
 • Rasedad ja rinnaga toitvad naised

3
Kes on töökeskkonnavolinik ja keda ta esindab?
Ettevõttes, milles on kümme või enam töötajat, valivad töötajad enda hulgast vähemalt ühe töökeskkonnavoliniku. Töökeskkonnavolinik on ettevõttes töötajate valitud isik, kes esindab töötajate arvamust ja seisukohti töötervishoiu- ja tööohutusealastel läbirääkimistel tööandjaga.
Töökeskkonnavolinik valitakse .....4...... aastaks
4
Töökeskkonnavolinik valitakse üks ..................4................. töötaja kohta
5
Kes on töökeskkonnaspetsialist?
Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest , peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kes tunneb töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte, ettevõtte töötingimusi, jälgib ja kontrollib neid ning vajadusel võtab kasutusele abinõud ohutu töö tagamiseks.
6
Mis on töökeskkonnanõukogu ning kas see peab koos käima igas ettevõttes?
Töökeskkonnanõukogu on suuremates ettevõtetes moodustatav töörühm, milles lahendatakse töötajate ja tööandja koostöös ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse ettevõtetes, kus töötab 150 või enam töötajat, nõukogusse kuulub võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajaid. 
7
Kas tööõnnetuste hulka loetakse kodust tööle ja töölt koju juhtunud õnnetused?
Tööõnnetused pole aga tahtlikud enesevigastused, teel tööle ja töölt juhtunud õnnetused ning vigastused, mis seonduvad üksnes kannatanu haigusseisundiga juhul, kui puudub põhjuslik seos tema tööga. 
8
Kes peab tööõnnetuse korral osalema tööandja poolt läbiviidavas uurimises?
Tööandja peab uurima kõiki tööõnnetusi ning selgitama välja nende asjaolud ja põhjused.Uurimises osaleb ka töökeskkonnavolinik, tema puudumisel töötajate usaldusisik. 
9
Kellele teatab tööandja raskest tööõnnetusest ning surmaga lõppenud tööõnnetusest?
Teavitab tööinspektsiooni, surmaga lõppenud tööõnnetusest teatab politseisse
10
Tööõnnetuse raporti allkirjastab ka (palun vali 1 õige vastus):
 • Perearst
 • haigekassa jurist
 • töökeskkonnavolinik või töötajate usaldusisik
 • esmaabiandja
11
Toimunud tööõnnetuse kohta koostatud raportit ei pea edastama (palun vali 1 õige vastus):
 • TI kohalikule asutusele
 • Koostajale (tööandjale)
 • kannatanule või tema huve kaitsjale
 • haigekassale

12
Kui töökohal töötavad samal ajal vähemalt kahe tööandja töötajad siis, kes vastutab töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse eest?
Kui töökohal töötavad samal ajal vähemalt kahe tööandja töötajad ja üks tööandja korraldab töid, vastutab see tööandja töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse eest.
13
Kui tööü lesandeid täidetakse renditööna, tagab kasutajaettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete tä itmise kasutajaettevõtja juures.
Vali üks:
 • Tõene
 • Väär
14
Mille poolest erineb töötervishoiuarst perearstist?
Töötervishoiuarst võib kindlaks määrata isiku tervisliku seisundi konkreetse töökoha jätkamise võimaluse seisukohast ning anda ebarahuldava terviseseisundi korral sobiva meditsiinilise dokumendi töövõimetuse võimatuse kohta ning perearst on multidistsiplinaarne kõrgelt kvalifitseeritud spetsialist, kes pakub igat esmatasandi arstiabi vanuseni.
15
Kes diagnoosib kutsehaiguse?
Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst, kes teeb kindlaks töötaja terviseseisundi ning kogub andmed tema praeguste ja varasemate tööolude ning töö laadi kohta.
16
Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise …esimese.. (mitmenda) kuu jooksul
17
Naistele ja meestele peab olema eraldi tualettruumid.
Naistele ja meestele peavad võimalusel olema eraldi tualettruumid
Vali üks:
 • Tõene
 • Väär
18
Millal peab korraldama töökeskkonna riskianalüüsi?
Töökeskkonna ohutuse seadus näeb ette, et iga tööandja on kohustatud läbi viima oma ettevõttes/asutuses töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse ohutegurite mõju töötaja tervisele.
Vali üks:
a. Kui tegu on vaid ohtliku tööga nagu ehitus, keemialabor jne
b. Kui töökohas puudub töökeskkonnaspetsialist
c. Kohe ettevõtte alustamisel
d. Ainult siis kui töökohas töötab üle 10 inimese
19
Kui kaua säilitab kasutaja riskianalüüsi protokolli?
55 aastat
20. Ohutusalane juhendamine peab hõlmama
Vali üks või enam:
a. juhiseid kuidas õpetada välja uusi töötajaid;
b. juhiseid tegutsemiseks õnnetusohu korral;
c. teavet töötamiskohal või selle lähedal olevatest suurema ohuga töövahenditest;
d. töövahendi kasutamisest saadud kogemusi;

Kemikaaliseadus


1
Mis on ohutuskaart ? Kes koostab kemikaalile ohutuskaardi?
Kemikaali ohutuskaart on professionaalseks (erialaseks) kasutamiseks mõeldud dokument, mis sisaldab ohtliku kemikaali kohta seaduses ettenähtud piisavat informatsiooni kemikaali ohutuks käitlemiseks, teavitab potentsiaalsest ohust (kõrvaltoimete tekkimise tõenäosusest) inimese tervisele ja keskkonnale ning peab võimaldama tarvitusele võtta vajalikud abinõud töötajate tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks ettevõttes. Ohutuskaart on vahend teabe edastamiseks tarneahelas.
Ohutuskaardi esitab kemikaali Eestis turustamise eest vastutav isik kemikaali kasutajale ja Kemikaalide Teabekeskusele «Kemikaaliseaduse» §-s 19 nimetatud juhtudel ja tingimustel.
2
Mis on ohtlik ettevõtte?
Ohtlik on ettevõte, kus kemikaale käideldakse summaarse ohtlikkuse alammäärast suuremas koguses.
3
Millised andmed peavad olema ohtliku kemikaali pakendil?
Kemikaali märgistusel peavad olema esitatud järgmised andmed:
 1) aine või valmistise nimetus
 2) EÜ number (EC No), kui aine on EINECS- või ELINCS- loetelus ;
 3) valmistises sisalduvate ohtlike koostisainete nimetused;
 4) kemikaali ohusümbol ja ohu sõnaline tähendus;
 5) kemikaali riskilaused;
 6) kemikaali ohutuslaused ;
 7) kemikaali turustamise eest vastutava isiku identifitseerimiseks andmed: nimi või ärinimi ja asukoha aadress või registrijärgne asukoht, telefoninumber, võimaluse korral e-posti aadress;
 8)  sõnad «EÜ märgistus» (EC label) ainete puhul, mis on esitatud määruse (EÜ) 1272/2008 VI lisa 3. osas
 9) kemikaali nimikogus, väljendatuna SI süsteemi massi- või mahuühikutes (nimimass või nimimaht) – jaemüügis turustatavate kemikaalide korral.

Töökohale
esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded • Millised on nõuded töötaja töötoolile ning töölauale?
  Nõuded toolile
  Nõuded lauale
  • Töötool olema püsikindel, istme kõrgus ja seljatoe asend reguleeritavad, vajadusel peab töötaja saama kasutada jalatuge
  • Tooli ja töölaua või töötasandi paigutus peavad tagama töötajale ergonoomiliselt õige kehaasendi. Töötooli konstruktsioon ja muud omadused peavad vastama töö laadile. Töötooli kõrgus peab üldjuhul olema reguleeritav ning seljatoe kõrgus ja kaldenurk muudetavad.
  • Laud peaks andma ergonoomiliselt õige kehaasendi.
  •  Töölaud või -pind olema küllaldaselt suur, et võimaldada kuvari, klaviatuuri ja osutusseadiste ( hiir ), dokumendihoidja ning kuvariga ühenduses olevate välisseadmete sobivat paigutamist

 • Tööruumis peab olema mehaaniline ventilatsioon.
  Vali üks:
  • Tõene
  • Väär

 • Millised on nõuded mehaaniliselt avatavatele ustele töökohas?
  Mehaaniliselt avatavad uksed ja väravad peavad liikuma ohutult ning olema varustatud pidurdusseadisega, mis asub nähtaval ja kergesti juurdepääsetaval kohal.Kui vooluava korral elektrilised uksed ei avane automaatselt, tuleks ette näha nende käsitsi avamine
  4.
  Töötaja kohta peab tööruumis olema õhuruumi vähemalt 10 (mitu) m3
  Töötaja kohta peab tööruumis olema õhuruumi vähemalt 10 m3 (õhuruumi arvestamisel võetakse ruumi kõrgusest arvesse kuni 3,5 m).
  5.
  Millises töökeskkonnas peab olema silmadušš?
  Kui töökohas on võõrkeha või kemikaali silma sattumise oht, peaks silma pesupesu paiknema ligipääsetavas ja selgelt märgistatud kohas.

  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas


  Ohumärguannete kasutamise nõuded
  töökohas

  • Mis on ohumärguanne?

  Ohumärguanne
  on vastavalt olukorrale kasutatav märgistus, märk või värvus,
  valgusmärguanne või helisignaal ning suuline või käemärguanne,
  mis osutab teatud esemele, tegevusele või olukorrale ning tagab
  vajaliku ohutusalase teabe või tegevusjuhise.
  • Mis liiki ohutusmärgiga on tegu? Mis infot märk edastab?

  KOHUSTUSMÄRGID
  1.………Kanna kaitsekiivrit!…………………………………
  ……………………
  2..………Kanna silmakaitsevahendit!……………………………
 • Kanna kuulmiskaitsevahendit!
  Mis liiki ohutusmärgiga on tegu (värv ning otstarve)? Mis infot
  märk edastab?
  ……KEELUMÄRK………PUUDUTAMISE
  KEELD
  …HOIATUISMÄRK…LASERKIIRGUS
  ………KOHUSTUSMÄRK…………JALAKÄIJATE
  TEE
  ………TEABEMÄRK…………………………ESMAABIDUŠŠ
 • Joonista ohutusmärk vastavalt antud olukorrale!
  Tööline peab mürarikkas töökeskkonnas kandma kõrvaklappe.
  Selles ruumis töötatakse bioloogiliste ainetega nagu bakterid, viirused jms.
  Radioaktiivsete ainetega kokkupuude !
  Kanna kiivrit!
  Kui juhtub õnnetus, siis siin asub esmaabikapp!
  Süttimise korral leiad siit tulekustuti!
  4. 5.
  4. Laserkiirgus ……………………………
  5. Oksüdeeruv
  aine………………………………………………………
  6. 7.
  6. Joomise keeld………………………………………………
  7. Kõrvalisel
  isikul sisenemise keeld…………
  11

 • Vasakule Paremale
  Eesti seadusandluse uurimine #1 Eesti seadusandluse uurimine #2 Eesti seadusandluse uurimine #3 Eesti seadusandluse uurimine #4 Eesti seadusandluse uurimine #5 Eesti seadusandluse uurimine #6 Eesti seadusandluse uurimine #7 Eesti seadusandluse uurimine #8 Eesti seadusandluse uurimine #9 Eesti seadusandluse uurimine #10 Eesti seadusandluse uurimine #11
  Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
  Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2019-03-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 10 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor kusja Õppematerjali autor

  Kasutatud allikad

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  7
  docx

  TÖÖ NR 2: “ Eesti seadusandluse uurimine”

  Tallinna Tehnikaülikool TMT 0030 Ergonoomia ja tervis TÖÖ NR 2: " Eesti seadusandluse uurimine" Töö nr: 2 Nimi: EL ja Eesti seadusandluse analüüs, infoallikatega tutvumine, TTO Kuupäev: organisatsioonid 2018 Tööinspektsioon www.ti.ee või Riigiteataja: https://www.riigiteataja.ee/ Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur http://osh.sm.ee 1 Ohutegurite jaotus (nimetada grupid ning 3 näidet iga grupi kohta) Ohutegur Näited: müra

  Töökeskkond ja ergonoomika
  thumbnail
  8
  docx

  Eesti seadusandluse uurimine

  Tallinna Tehnikaülikool TMT 0060 Riski- ja ohutusõpetus logistikas LABORATOORNE TÖÖ NR 2: " Eesti seadusandluse uurimine" Töö nr: 2 Nimi: EL ja Eesti seadusandluse analüüs, Getlin Rohtla Kuupäev: infoallikatega tutvumine, TTO 15. veebruar organisatsioonid 2016 Tööinspektsioon www.ti.ee või Riigiteataja: https://www.riigiteataja.ee/ Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur http://osh.sm.ee 1 Ohutegurite jaotus (nimetada grupid ning 3 näidet iga grupi kohta) Ohutegur Näited: müra

  Ergonoomika
  thumbnail
  7
  docx

  Eesti seadusandluse uurimine

  TMT 0060 Riski- ja ohutusõpetus logistikas LABORATOORNE TÖÖ NR 2: " Eesti seadusandluse uurimine" Töö nr: Nimi: EL ja Eesti seadusandluse analüüs, infoallikatega tutvumine, TTO Kuupäev: organisatsioonid Tööinspektsioon www.ti.ee või Riigiteataja: https://www.riigiteataja.ee/ Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur http://osh.sm.ee 1 Ohutegurite jaotus (nimetada grupid ning 3 näidet iga grupi kohta) Ohutegur Näited: Müra

  Riski- ja ohutusõpetus
  thumbnail
  6
  pdf

  Seadusandlus 1. kodutöö

  Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEVTÖÖ NR 3: SEADUSANDLUSE UURIMINE I Töö nr: Nimi: 3 Mihkel Pedak

  Riski- ja ohuõpetus
  thumbnail
  6
  docx

  Seadusandluse uurimine I

  Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEVTÖÖ NR 1: SEADUSANDLUSE UURIMINE I Töö nr: Nimi: Seadusandluse uurimine I Kuupäev: Kursus: Täiendanud: Autor: TTÜ Tõmba antud tööjuhend endale arvutisse ja täida ära. Valmis töö saada PDF formaadis juhendajale e-posti teel esitamiskuupäevaks. Töö on individuaalne! TÖÖ EESMÄRGID 1

  Ergonoomika
  thumbnail
  12
  docx

  SEADUSANDLUSE UURIMINE

  Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEV TÖÖ NR 1: SEADUSANDLUSE UURIMINE Töö nr: 01 Nimi: Seadusandluse uurimine Kuupäev: Matrikli nr: Tõmba antud tööjuhend endale arvutisse ja täida ära. Valmis töö saada PDF formaadis juhendajale e-posti teel esitamiskuupäevaks või lae üles Moodle keskkonnas. Töö on individuaalne! TÖÖ EESMÄRGID 1. Tutvuda töötervishoiu, tööohutuse ja ergonoomia alaste seadusandlike nõuetega Eesti riigis. 2. Õppida funktsionaalsemalt kasutama: · Riigiteatajat http://www.riigiteataja.ee ;

  Õigus
  thumbnail
  6
  docx

  ISESEISEVTÖÖ NR 1: SEADUSANDLUSE UURIMINE I

  Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEVTÖÖ NR 1: SEADUSANDLUSE UURIMINE I Töö nr:1 Nimi:Oskar Kuupäev: Seadusandluse uurimine I Kursus:2 10.09.2012 Täiendanud: Jana Paju Autor: TTÜ Tõmba antud tööjuhend endale arvutisse ja täida ära. Valmis töö saada PDF formaadis juhendajale e-posti teel esitamiskuupäevaks. Töö on individuaalne! TÖÖ EESMÄRGID 1

  Ergonoomika
  thumbnail
  5
  docx

  Seadusandlus töökeskkond ja ergonoomika

  Tallinna Tehnikaülikool TÖÖ NR 2: SEADUSANDLUSE UURIMINE Töö nr: 2 Nimi: Simone Soomuste Kuupäev: Seadusandluse uurimine Kaitstud: 07.09.2021 Töö on individuaalne! TÖÖ EESMÄRGID 1. Tutvuda töötervishoiu, tööohutuse ja ergonoomia alaste seadusandlike nõuetega Eesti riigis. 2. Õppida funktsionaalsemalt kasutama:  Riigiteatajat http://www.riigiteataja.ee;  Tööinspektsiooni kodulehte http://www.ti.ee. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Tööinspektsiooni kodulehekülg: http://www.ti.ee → Töötervishoid ja tööohutus → Õigusaktid Või Riigiteataja: www.riigiteataja.ee 1. Ohutegurite jaotus (nimetada grupid ning 3 näidet iga grupikohta) Ohutegur: Näited:

  Töökeskkond ja ergonoomika
  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun