FIE raamatupidamine referaat (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas eristada isiklikku vara ja ettevõtluse vara ?
 
Säutsu twitteris

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL
Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool
Ä09KÕ
Nastasja Musienko

FIE RAAMATUPIDAMINE

referaat

õppejõud: Malle Kasearu

Mõdriku
2019
1. Ettevõtlus, ettevõtja, ettevõte- määratlemine, FIE olemus.
Ettevõtja on isik, kes on idee teostamise nimel nõus riskima oma karjääri ja rahalise kindustatusega, kulutades oma aega ja kapitali ebakindlas ettevõtmises.
Ühe teise seisukoha järgi on ettevõtlus võimaluste avastamise, hindamise ja ära kasutamise protsess. Ettevõtjat võib määratleda, kui kedagi, kes rakendab kõik hetkel kasutatavad ressursid tulevikus ehk teostuva võimaluse nimel.
Eristatakse ka ettevõttesisest ettevõtlust, mis kirjeldab suurettevõtete sees toimavat ettevõtlust. Äriseadustikus avatud mõiste ettevõte tähendab majandusüksust, mille kaudu ettevõtja tegutseb. Majandusüksus aga ei saa lihtsalt niisama olla mingi riigipoolse tegevuse või toetuse taotlejaks, taotlejaks saab olla isik (juriidiline või füüsiline) ehk ettevõtja. Ettevõtja omakorda võib Kaubanduskoja käsitluses olla füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing. Kasutades mõistet ettevõte, jääb mõnikord ebaselgeks, kas mingi tegevus või tulevased meetmed kavatsetakse suunata kõigile ettevõtjatele, sh füüsilisest isikust ettevõtjatele või ainult äriühingutele. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tõlgendus näiteks võimaldaks mõlemat.
Ettevõtte ja ettevõtluse määratlused on Euroopa riikide seadusandluses üldiselt sõltuvad kontekstist, milles neid antakse. Paljud riigid peavad ettevõtlus puhul fundamentaalseks töö pakkumise või tööandmise tingimust. Kui äriseadustikes seataksegi mingid lisatingimused ettevõtluse määratlustele, siis tehakse seda tavaliselt võimalikult üldiselt, täpsustades neid tingimisi vastavalt reguleerimisevaldkonna vajadustele. Maksu jm soodustused kehtivad ettevõtjatele või ettevõtetele mitte niivõrd riikide äriseadustikes leiduvate erinevate juriidiliste määratluste vahendusel. Neid pakutakse kas riiklike programmide, ettevõtluse organisatsioonide vm kaudu, ja need toimivad tavaliselt ettevõtte loomise staadiumis ning mõningatel juhtudel ka sõltuvalt riigi majanduskonjunktuurist, eriti muutustest tööturul. Ettevõtlusstatistikat korjatakse vastavalt riikide vajadusele ja paljud riigid, eriti Vahemeremaad teevad seda väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse kohta, pidades ajalooliselt just väike-ettevõtlust riigi majanduse mootoriks . FIE on füüsiline isik, kes pakub omal nimel tasu eest kaupu või teenust.
2. FIE ettevõtluse eelised ja puudused.
FIE-na tegutsemise plussid:
 • puudub vajadus omada partnerit;
 • odavus – FIE-na tegevuse alustamine ei nõua väljaminekuid põhikapitali osas, Äriregistrisse kandmise eest tuleb maksta väiksemat riigilõivu kui osaühingu või aktsiaseltsi asutamisel ning ei ole vaja maksta notaritasu asutamislepingu tõestamise eest;
 • lihtsus – äritegevuse alustamine ja korrastamine on seadusandlikult reguleeritud minimaalselt, raamatupidamine ja aruandlus on suhteliselt lihtsad;
 • kui FIE majandusaasta realiseerimise netokäive ei ületa 250 000 krooni, võib FIE-ks registreerida kohalikus maksuametis ;
 • ettevõtlustuludest saab maha arvata kõik ettevõtlusega seotud kulud.
  FIE-na tegutsemise miinused:
 • FIE vastutab temale kuuluva ettevõtte kohustuste eest kogu oma varaga;
 • sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustus põhitöökoha puudumisel.

  3. FIE registreerimine äriregistris.
  FIE äriregistrisse kandmiseks on kaks võimalust: esitada kohtu registriosakonnale digiallkirjastatud kandeavaldus ettevõtjaportaali kaudu või esitada notariaalselt kinnitatud kandeavaldus.
  Notariaalselt kinnitatud kandeavalduse puhul on kaks võimalust:
  1. Koostada kandeavaldus ise ning notariaalselt kinnitada vaid allkiri (notaritasu allkirja kinnitamise eest 12,75 eurot pluss käibemaks). Kui notar edastab kandeavalduse registriosakonnale, lisandub sellele edastamise tasu, seega kokku 25,5 eurot pluss käibemaks. Avalduse koostamise täpsemad juhised ja tingimused on loetletud allpool.
  2. Notar koostab kandeavalduse projekti, kinnitab avalduse esitaja allkirja ja edastab avalduse ning vajalikud dokumendid registriosakonnale (notari tasu on 35,75 eurot, millele lisandub käibemaks). Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule teisest isikust alates tema allkirja kinnitamise tasu 6,39 eurot.
  Kandeavalduse koostamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele.
 • Äriregistrisse kantakse teid mitte elukoha, vaid teie ettevõtte asukoha järgi.
 • Kui teil on mitu ettevõtet, siis kantakse teid äriregistrisse mitu korda (näiteks kasutades ärinimesid Juku Juurika Mäeotsa turismitalu , Juku Juurika “Oruveere” vabaõhukohvik jne).
 • Äriregistrisse kantud FIE ärinimi peab sisaldama teie ees- ja perenime ja võib sisaldada ka muid täiendeid (näiteks kaupluse vms ettevõtte nime).
 • Kui tegelete põllumajandussaaduste tootmisega, olete talupidaja. Talupidaja võib ees- ja perenime asemel või koos sellega kasutada ärinimes talu nime. Talu nime kasutamisel ärinimes tuleb jälgida, et selle nimega maatükk oleks kinnistusraamatusse kantud ning teil peab olema õigus seda kasutada (omanikuna, kasutusvaldajana, rentnikuna). Kui olete rentnik, peate äriregistrit pidavale kohtule rendisuhet tõendama. Kui olete omanik või kasutusvaldaja, kontrollib kohus seda ise kinnistusraamatust . Kui kaotate kinnistu kasutamise õiguse, peate ennast selle ettevõtte osas äriregistrist kustutama .
 • kandmisel saate registrikoodi ning olete võrdväärne äriühingutega. Teie ärinimel on seaduse kaitse ning teil on õigus kohtu kaudu lihtsas hagita menetluses keelata oma ärinime kasutamine teise isiku poolt (näiteks siis, kui konkurent kasutab seda oma kaupluse vm ettevõtte tähistamiseks). Teil on õigus kanda registrisse oma prokurist (ärivolinik). Lisaks saate oma majandustegevusega seotud vallasvarale seada laenutagatisena kommertspandi. Sarnaselt äriühingutega saate endale registreerida .ee-lõpulise domeeninime (tavaline eraisik saab vaid teise taseme domeeni: .pri.ee -lõpulise).
 • Te võite äriregistri pidajale teatada ka oma tegevuse peatamisest, ajutisest või hooajalisest tegevusest. Nimetatud andmed kantakse teie registrikaardile. Äriregistri pidaja teavitamine sellisest asjaolust on teie enda huvides, sest tegevuse peatamise perioodil pole kohustust maksta ettevõtlusega seotud makse, hooajalise ja ajutise tegevuse puhul on maksuõiguslikud tagajärjed vaid tegutsemise perioodil. Ajutise tegutsemise korral kantakse registrisse tegutsemise alg- ja lõppkuupäev. Lõppkuupäeva saabudes kustutatakse teid automaatselt äriregistrist. Kui te seda ei soovi, tuleb registripidajale esitada muutmiskandeavaldus, muutes oma tegevuse pidevaks või hooajaliseks.
 • kandmisel võtab maksu- ja tolliamet teid automaatselt arvele kui ettevõtlusega tegeleva tulu- ja sotsiaalmaksu maksja, eraldi taotlust ei ole vaja esitada. Kuid see ei puuduta käibemaksu. Kui teie aastakäive ületab 16 000 eurot, peate end maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslaseks registreerima. Vabatahtlikult võite seda teha ka juba enne sellise käibe saavutamist.
  Dokumentide vormistamise üldnõuded.
 • Kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud allkirjadega või esitatud digitaalallkirjastatult äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.
 • tuleb esitada originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad .
 • Koopiaid võib lisaks notarile kinnitada valla- ja linnasekretär.
 • Allkirju ja koopiaid võib lisaks notarile kinnitada konsulaaresindaja.
 • Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk.
 • Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend (rahandusministeeriumi konto : SEB 10220034796011, Swedbank 221023778606). Ülekannet tehes märkige kindlasti ettevõtja ärinimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega (Juku Juurika kingsepatöökoda, äriregistri kanne) ning viitenumber: Viru maakohtus 2900076433; Pärnu maakohtus 2900072372, Harju maakohtus 2900076420, Tartu maakohtus 2900072709.
  Esitada tuleb järgmised dokumendid:
  (1) avaldus, milles väljendatakse soovi kanda ennast äriregistrisse. Avaldus adresseeritakse vastavale kohtu registriosakonnale ning see peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 • ettevõtja ärinimi (ärinime nõudeid vt äriseadustiku paragrahvidest 7–15), talunime kasutamise korral ka viide kinnistu numbrile kinnistusraamatus;
 • FIE ettevõtte postiaadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber);
 • FIE andmed (ees- ja perenimi , Eesti isikukood , selle puudumisel sünniaeg);
 • majandusaasta algus ja lõpp;
 • vajadusel andmed ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (vt äriseadustiku § 3 lg 3);
  (2) sidevahendite numbrid (telefon, telefaks, e-post, interneti kodulehekülje aadress jms) - eraldi lehel.
  (3) teave kavandatud põhitegevusala kohta. Talupidajal võib erinevalt teistest FIE-dest olla äriregistris kaks tegevusala (näiteks turismitalus tegeletakse korraga nii põllumajandussaaduste tootmise kui ka majutusteenustega).
  (4) riigilõivu tasumise tõend.
  Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja
 • Notar edastab kandeavalduse ja selle aluseks olevad dokumendid kohtu registriosakonnale (vt lisaks notariaadiseaduse § 30 lg 2-21 ja § 33 lg 1 ning notari tasu seaduse § 312).
 • Kui te soovite avalduse sisulist tõestamist notari poolt, siis hõlmab tõestamistasu ka juriidilist konsultatsiooni, avalduse projekti koostamist ning infot selle kohta, kui palju te peate riigilõivu maksma.
 • Lisaks on notaril osalejate taotlusel õigus ja kohustus koostada ja edastada rahvastikuregistrile elukohaandmete muutmise teade ja notariaadimäärustiku lisas 1 nimetatud tegevusloa, litsentsi ja registreeringu taotlus (vt notariaadimäärustiku § 37).
  Notari tasu .
 • ühe allkirja kinnitamise eest 12,75 eurot pluss käibemaks;
 • kandeavalduse registriosakonnale edastamise eest 12,75 eurot pluss käibemaks;
 • kandeavalduse projekti koostamine, ühe allkirja kinnitamine ja registriosakonnale edastamine – 35,75 eurot pluss käibemaks. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,39 eurot;
 • dokumendi ärakirja (sh digitaalse dokumendi ärakirja) või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine – 3,19 eurot lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot (tasule lisandub käibemaks);
 • soovi korral kande- või kohtumääruse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  FIE raamatupidamine referaat #1 FIE raamatupidamine referaat #2 FIE raamatupidamine referaat #3 FIE raamatupidamine referaat #4 FIE raamatupidamine referaat #5 FIE raamatupidamine referaat #6 FIE raamatupidamine referaat #7 FIE raamatupidamine referaat #8 FIE raamatupidamine referaat #9 FIE raamatupidamine referaat #10 FIE raamatupidamine referaat #11 FIE raamatupidamine referaat #12 FIE raamatupidamine referaat #13 FIE raamatupidamine referaat #14 FIE raamatupidamine referaat #15 FIE raamatupidamine referaat #16 FIE raamatupidamine referaat #17 FIE raamatupidamine referaat #18 FIE raamatupidamine referaat #19 FIE raamatupidamine referaat #20 FIE raamatupidamine referaat #21 FIE raamatupidamine referaat #22
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-05-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 130 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Nastasja Musienko Õppematerjali autor

  Lisainfo

  sellega saad ettevalmistada kontrolltööks
  fie , raamatupidamine , fie raamatupidamine , erisoodustused

  Mõisted

  Sisukord

  • LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL
  • Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool
  • Ä09KÕ
  • Nastasja Musienko
  • FIE RAAMATUPIDAMINE
  • Mõdriku
  • Lisal 1
  • Lisal 2
  • Lisal 4

  Teemad

  • Ettevõtlus, ettevõtja, ettevõte- määratlemine, FIE olemus
  • FIE ettevõtluse eelised ja puudused
  • FIE registreerimine äriregistris
  • Juku Juurika “Oruveere” vabaõhukohvik
  • Juku Juurika
  • kingsepatöökoda, äriregistri kanne
  • Ärinimi
  • FIE tegevuse lõpetamine ja registrist kustutamine
  • FIE ettevõtluse tulud
  • FIE ettevõtluse kulud
  • Erikonto avamine ja kasutamine
  • Kuidas eristada isiklikku vara ja ettevõtluse vara?
  • FIE ja Sotsiaalmaks
  • aastal on 278,02 eurot
  • FIE ja Tulumaks
  • FIE ja Käibemaks
  • FIE maksukohustused tööandjana
  • www.emta.ee
  • Ettevõtlustulu deklaratsiooni vorm E ülesehitus

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  25
  docx
  FIE RAAMATUPIDAMINE
  37
  docx
  Praktiline raamatupidamine
  34
  docx
  Raamatupidamise alused
  6
  doc
  Finantsraamatupidamise spikker
  54
  docx
  Raamatupidamise alused
  19
  doc
  Raamatupidamine III kursus
  29
  docx
  Raamatupidamise aruanne
  46
  doc
  Finatsraamatupidamine

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !