Facebook Like
Add link

Zu kasutamine lausetes - sarnased materjalid

tegus, gibt, fahren, bitte, muss, modaalverbide, mutter, spielen, brauchen, besuchen, bitten, seine, machen, macht, sport, beginnen
4
rtf

Will/shall kasutamine lauses.

Will ja shall kasutamine 1) Sarah goes work every day.She is always there from 8.30 until 4.30. It is 11 o clock now.Sarah is at work. At 11 o clock yesterday , she was at work. At 11 o clock tomorrow , she will be at work. Will +infinitive (will be / will win / will come etc.): I/we/you/they Will (`ll ...

Inglise keel - Põhikool
17 allalaadimist
134
docx

Saksa keele materjal algajatele

...ad on muutumatud abisõnad mis väljendavad sõnade vahelisi suhteid Eessõnu kasutatakse kindla käändega Dativ Mit – koos aus - -st lõpp Nach – pärast ausser – peale (selle; midagi veel) Bei – juures von - -lt lõpp Zu - juurde seit – alates Akkusetiv Durch – läbi gegen - vastu Für – jaoks is - kuni Ohne – ilma entlang – piki-, mööda (mida) Om – ümber Akkusetiv + Dativ Wohin/Kuhu=Akkusetiv Wo/Kus=Dativ An – äärde ...

Saksa keel - Keskkool
18 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

...ha, võib ta tõsta üksnes käe, näitamaks, et leidis õige asja. · Sõnavara võib harjutada ja kinnistada ka käelise tegevuse toel. Laste lemmik- tegevusi on joonistamine, mida võib edukalt rakendada ka keeleõppes. Joonis- tatud piltide järgi asjade nimetamine, fraaside kasutamine ja hiljem jutustamine kinnistavad tekstis esinenud keelendeid. Keeletunnis joonistab kolme-nelja-aas- tane laps vaid üksikuid lihtsaid esemeid. Keeleõppe edu tagab õpetaja hoolikas planeerimine: kõik eelnevalt omandatu peab leidma kasutust. Seetõttu vaatab õpetaja iga tegevust e...

Eesti keel -
54 allalaadimist
11
docx

Sissejuhatus keeletüpoloogiasse

Kordamisküsimused eksamiks.

Eesti keel - Tartu Ülikool
69 allalaadimist
19
doc

Saksa keele tähtsamad osad

... für ohne um gegen entlang bis läbi jaoks ilma ümber vastu piki kuni Eessõnad datiiviga. mit nach bei seit von aus außer zu entgegen gegenüber koos pärast juures alates millestki.seest peale juurde vastu vastas von ­"pealtütlev""pinnaltütlev", aus ­ "seestütlev" 7 Eessõnad akusatii...

Saksa keel - Keskkool
46 allalaadimist
10
docx

Kõnetegevuse psühholoogia 3. seminar

...alimise juurde käib ka keelevahendite valik, intonatsioon, toon jne., mis võib toimuda osaliselt ebateadlikult. Suhtlemistaktika on eesmärgi ja strateegia konkreetne realiseerimine: sõnavalik, ütluse hargnevus, suhtlusruumi dimensiooni valik, emotsinaalsuse aste jne. Taktika kasutamine sõltub keele valdasmisest ja suhtlemiskogemusest. Millised on peamised suhtlemisvormid lapse ja täiskasvanu vahel erinevatel arengu etappidel? Isikulis-situatiivne suhtlemine: esimese eluaasta esimene pool. Naeratud, pilgu fikseerimine, häälitsused.Laps ootab täiskasvanult sõbralikku tähelepanu, s...

Eesti keel -
178 allalaadimist
9
docx

Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus

...il 1234 Kutsete vormistamisel kasutatakse kuhu-käändeid nii verbide kutsuma ja paluma kui ka ootama puhul. Olete oodatud kaupluse avamisele. Ootame teid Viljandisse (aadressil) pargi 4a. Palume Teid Sakala keskusesse pidulikule koosviibimisele. Täna, hetkel, momendil. Täna kasutamine sõnade praegu, nüüd, tänapäeval asemel on bürokraatiakeele ilmingud. Ei tasuks liialdada ka sõnade hetkel ja momendil kasutamisega. Kaasaeg tänapäev Bürokraadi seoses /seonduvalt, raames, korras Halvem Parem Näitleja haigestumisega seonduvalt/s...

Eesti keel - Tartu Ülikool
140 allalaadimist
22
doc

Eesti keele vormiõpetuse eksamiks kordamine

...ljendatud tegevus ei ole sihiline, nt käima, minema, venima, solvuma, suplema, kaklema. Nagu ikka keeles on siingi olemas vaherühm, kuhu kuuluvad verbid kannavad enam ühte kui teist omadust ning selget piiri sihiliste ja sihitute verbide vahel pole, nende kasutamine sõltub valitud lausemallist. Nt. jooksma üldiselt sihitu verb, mida vaid teatud kindlas tähenduses võib kasutada sihilisena, nt jookseb sadat meetrit. Või magama üldiselt sihitu, kuid magas rasket und ­ muutub sihiliseks. Sihilised verbid jagatakse sihitise käände järgi: 1) Kolmekäändelise...

Eesti keel - Tartu Ülikool
359 allalaadimist
90
pdf

Hispaania keele grammatika

...d 51 TEGUSÕNA 52 Tegusõna SER pööramine 52 Tegusõna ESTAR pööramine 53 ESCUCHA & REPÍTE 43 Tegusõnade SER ja ESTAR kasutamine 54 Tegusõna HABER 55 Üldolevik 55 Üldminevik 62 Üldtulevik 66 Käskiv kõneviis ...

Hispaania keel -
44 allalaadimist
29
doc

Sõnade ortograafia

...2. asendav - tähistab liitsõna korduvat sõna, nt teede- ja majandusminister, poolaasta- või aastatellimus jt. Täpsemalt 3. lugemist hõlbustav - pikemates liitsõnades, nt korvpalli-meistrivõistluse, jää-äärne, pool-elutu jt. Kõige vabam on lugemist hõlbustava sidekriipsu kasutamine, kindlamalt on reeglistatud liitsõnade sidekriipsukasutus. Kontekstireegel - Kui täiendsõnal on täiend, kirjutatakse omadussõna eelnevast sõnast lahku. Kokku- ja lahkukirjutamise ülevaade Tüüpsõna aitab reeglit meeles pidada ja krjutamisprotsessis samalaadset sõna ära tunda. Täheortogra...

Eesti keel - Põhikool
336 allalaadimist
54
pdf

VENE KEELE GRAMMATIKA

...ussõnade käänamine 16 ASESÕNA 17 Isikuliste asesõnade käänamine 17 Omastavate asesõnade käänamine 17 Näitav asesõna 19 ARVSÕNA 20 Põhiarvsõnade kasutamine nimisõnaga 21 Järgarvsõnade kasutamine nimisõnaga 22 Järgarvsõnade kasutamine ajamäärustes 23 TEGUSÕNA 24 Tegusõnade algvorm 24 2 Tegusõnade pööramine 24 Olevik ...

Vene keel - Keskkool
34 allalaadimist
32
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

...ilgu suunamine mujale näitab vastuvõtjale, millal kõnevoor lõpeb, millal avaneb võimalus vooru vahetada. 3. Keel kui struktuur (keele sümbolilisus, keele allsüsteemid, keelesüsteemi avatus). Keelel on kaks põhilist allsüsteemi - häälikute süsteem ja tähenduste süsteem. Keele kasutamine seisneb tähenduste edasiandmises hääliksümbolitega. Tähendus- ja hääliksüsteem tingivad keele duaalse(kaheplaanilise) põhiolemuse. Sümboli vormi suhe sõna potentsiaalsetesse referentidesse ja teiselt poolt tähendusse on arbitaarne e meelevaldne. Sümboli motiveerimatus. Onomatopoeetilised...

Eesti keel - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
28
doc

Eesti keele vormiõpetuse kordamisküsimused eksamiks

...üübis, III kk tervikuna (kõne, tubli, lauljanna), VI kk-s rööpvormina peaaegu kõikides sõnades. 3) lõputa osastav e tüvemitmus (tunnuseks on e, i, u). Tüvemitmus on enamiku sõnade puhul reaalselt võimalik vaid partitiivis, muudes vormides on selle kasutamine enamasti stilistiliselt markeeritud. Erilise markeeringuta on tüvemitmuse vormid vaid ik-liitelistel sõnadel, nt õnneliké/l, asuniké/le, politseiniké/lt. i-mitmuse tunnus on neis vormides sulanud kokku tüvevokaaliga. Osal pesa-tüübi sõnadest esineb tüvemitmus rööpvormina,...

Eesti keel - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
25
doc

Tekstiõpetus

...ist, motiivis arenduse vms. Moto tavaliselt mingile kirjanduslikust allikast valitud juhtlause või tekst. Enamasti on motodeks tsitaadi proosateostest või luulest, aforismid, vanasõnad ning kõnekäänud. Moto peab aitama teksti ideed avada, ainult sel juhul on tema kasutamine õigustatud. Pealkiri MOTO Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst . . . 11 TEKSTI KEEL JA STIIL Stiili...

Eesti keel - Keskkool
42 allalaadimist
16
pdf

Soome keel

...ä on kirja. – Kõnelejal on raamat käes või vähemalt käeulatuses. Tuo ja nuo näitavad objekti või kohta, mis pole kõneleja juures, aga on siiski näge- misulatuses. Tuo kirja on hauska. - Rääkija näeb raamatut (laual), kuid see pole ta käeulatuses. Se ja ne kasutamine lauses viitab objektile või kohale, mida pole näha, kuid mis on kuulmiskaugusel või mille olemasolu põhineb teadmisel. 11 Se kirja on...

Soome keel - Keskkool
20 allalaadimist
1
doc

Kokku ja lahku kirjutamine

... omastavas - omamoodi, imeväel, KOKKU(liik, laad, mis LAHKU (kuuluvus, kelle? mille?) tükkhaaval liiki?) 7. Sidekriipsu kasutamine: jahikoer, käekell, sõiduauto, naabri auto, õpiku autor, varsa kabi, looduse 1) Tähed, sümbolid, arvud - T-kujuline, sise-MM, teksti-TV, de-mitmus, varsakabi, maikuu, kalapüük, ilu, 50-aastane; liivahunnik (mereliiva kü...

Eesti keel - Kutsekool
34 allalaadimist
44
doc

Vene keel - Grammatika Reeglite Tabelid

...¤htsamaid erandeid ja iseärasusi. Käsiraamatus on käsitletud järgmised teemad: 1. Nimisõna (sugu, arvukategooria, käänamine, eesõna ja nimisõna); 2. Omadussõna ( käänamine, omadussõna võrdlusastmed, lühivormid); 3. Määrus (võrdlusastmed, kasutamine); 4. Asesõna ( käänamine); 5. Tegusõna ( pöördkond, ajad, käskiv kõneviis, tegusõnade aspektid, liikumisverbid). 6. Kesksõna (vormid, käänamine) Raamat on mõeldud Sulle ainult abimeheks. Tegelik töö käib tunnis läbi praktilise tegevuse. ...

Vene keel - Keskkool
24 allalaadimist
23
doc

Eesti keele reeglid

...i ole. manager (tsitaatsõna), mänedzer (võõrsõna), müügijuht (omasõna) Kui keeles on sobiv omasõna olemas, siis ei soovitata tsitaat- ega võõrsõnu kasutada. VÕÕRNIMI Üldreegel: võõrad isiku-, koha- jm nimed kirjutatakse nii nagu lähtekeeles. Venezuela, John Erandid: mõne ajalootegelase nimi (Aleksander Suur, Katariina II); eestikeelsed nimed ehk eksonüümid (Saksamaa, Rootsi); mugandnimed (Helsingi, Korsika) VÕÕRNIMETULETIS Üldreegel: liited -lik, -lane, -lus, -ism, -ist liidetakse nimele ilma ülakomata; kirjutatakse väikese algustähega. ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
120 allalaadimist
44
doc

Grammatika edasijõudnule

...eiselt poolt tähtsamaid erandeid ja iseärasusi. Käsiraamatus on käsitletud järgmised teemad: 1. Nimisõna (sugu, arvukategooria, käänamine, eesõna ja nimisõna); 2. Omadussõna ( käänamine, omadussõna võrdlusastmed, lühivormid); 3. Määrus (võrdlusastmed, kasutamine); 4. Asesõna ( käänamine); 5. Tegusõna ( pöördkond, ajad, käskiv kõneviis, tegusõnade aspektid, liikumisverbid). 6. Kesksõna (vormid, käänamine) Raamat on mõeldud Sulle ainult abimeheks. Tegelik töö käib tunnis läbi praktilise tegevuse. ...

Vene keel - Keskkool
185 allalaadimist
27
doc

Eesti keele eksamiks kordamine

...2. asendav - tähistab liitsõna korduvat sõna, nt teede- ja majandusminister, poolaasta- või aastatellimus jt. Täpsemalt 3. lugemist hõlbustav - pikemates liitsõnades, nt korvpalli-meistrivõistluse, jää-äärne, pool-elutu jt. Kõige vabam on lugemist hõlbustava sidekriipsu kasutamine, kindlamalt on reeglistatud liitsõnade sidekriipsukasutus. Kontekstireegel - Kui täiendsõnal on täiend, kirjutatakse omadussõna eelnevast sõnast lahku. Kokku- ja lahkukirjutamise ülevaade Tüüpsõna aitab reeglit meeles pidada ja krjutamisprotsessis samalaadset sõna ära tunda. Täheortogra...

Eesti keel - Põhikool
213 allalaadimist
30
doc

Grammatika inglise keel

... ­ Ma olen näinud paari head filmi. Some friends of yours are asking about you. ­ Mõned sinu sõbrad küsivad sinu järgi. 2. some=mõned, mitte kõik Some teachers are children`s favorite. ­ Mõned õpetajad on laste lemmikud. 1. Umbmäärase artikli kasutamine · Umbmäärast artiklit kasutatakse asja või olendi esmakordsel mainimisel. Tihti kasutatakse sel juhul vorme there is, this is. There is a dog in our garden. ­ Meie aias on (üks) koer. This is a lion. ­ See on lõvi. · Umbmäärane artikkel n...

Inglise keel - Keskkool
838 allalaadimist
10
docx

Tekstivorming

...ele. Siia on tipitud teine lõik teksti. Muuda taandelõiku, liiguta alumist vasakpoolset piirajat. Vii see 3 cm kohale. Mis juhtus? Parempoolne piiraja nihuta 10 cm kaugusele. Et tekst näeks kena välja kasuta rööpjoondust. Siia on tipitud kolmas lõik teksti. Joonlaua kasutamine on sul nüüd selge. Proovi selle lõigu taanete määramisel kasutada korraldust VORMING/LÕIK. Joonda tekst vasakult 3 cm kaugusele ja paremalt 2 cm kaugusele. Esireataane 1,5 cm. Harjutus 7. Lase arvutil nummerdada tunniplaan alates 1-st 6. Emakeel 7. Matemaatika 8. Astronoomi...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
3
odt

Interpunktsioon, kirjavahe märgistamine, komade panek

... ent, aga -> Nende ette pannakse koma. N: Karl rääkis juttu, Gustav kuulas juttu, Miina rääkis Kertuga ja õpetaja oli õnnelik. Ma teadsin, et ta ei tule, aga ootasin väga. NB! Vaid, ja, ega ette ei panda koma seljuhul kui nad on lauses määrsõna rollis. Kooloni ja sidekriipsu kasutamine. Pannakse : kui järgneb ilmselge pikk seletus. Pannakse ­ kui järgneb lühike järeldus. VI Põimlause ­ Lause, kus on üks pealause ja teised sõltuvad kõrvallaused. Põimlause sidesõnad on alistuvad sidesõnad (sest, et, kes, mis, kelle, mille, keda, mida, kui, nagu, sest, olgugi et, sest et) 1. ---...

Eesti keel - Keskkool
119 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

...Ülalpool esitatud termini ja mõiste käsitlus on tugevasti lihtsustatud: terminit ja mõistet ei saa lõpuni kirjeldada vaid tunnuste abil. Ent tunnusteväliste asjaolude süstemaatiline kirjeldamine käib traditsioonilise loogika mõisteõpetusele üle jõu. Ka ainuüksi tunnuste kasutamine pole probleemivaba. Mõningaid tunnuseid võib termini kasutaja mitte teada. Ka kõiki teadaolevaid tunnuseid pole enamasti võimalik käsitleda ning tavaliselt piirdutakse selliste tunnustega, mis on konkreetse termini-kasutuse kontekstis olulised. Pole kindel, kas iga objekti puhul saab teadao...

Matemaatika ja loogika -
12 allalaadimist
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

...tatud termini ja mõiste käsitlus on tugevasti lihtsustatud: terminit ja mõistet ei saa lõpuni kirjeldada vaid tunnuste abil. Ent tunnusteväliste asjaolude süstemaatiline kirjeldamine käib traditsioonilise loogika mõisteõpetusele üle jõu. Ka ainuüksi tunnuste kasutamine pole probleemivaba. Mõningaid tunnuseid võib termini kasutaja mitte teada. Ka kõiki teadaolevaid tunnuseid pole enamasti võimalik käsitleda ning tavaliselt piirdutakse selliste tunnustega, mis on konkreetse termini-kasutuse kontekstis olulised. Pole kindel, kas iga objekti puhul saab...

Õigus -
26 allalaadimist
2
rtf

Eesti Keel: Lauseliikmed

... LInnud lendavad. 2) aluseks olevad hulka näitavad nimi- v määrsõnad hulk, rühm, palju - ainsuslik öeldist Rühm õpilasi sööb. Hulk rahvast seisab. 3) põhiarvsõna puhul öeldis võib olla nii ainsuses kui ka mitmuses. a) põhiarvsõna lause alguses - eelistatav mitmuse kasutamine - Kaksteist õuna ripuvad b) põhiarvsõna lause lõpus - eelistatav ainsuslik öeldis - Puuoksal ripub kaksteist õuna. c) hulk ebamäärane - ainsuslik öeldis - Sadakond mesilast ründas mind. Sihitis-näitab kellele või millele tegevus on sihitud - Aadam(alus) otsib(öeldis) Eevat(öeldis). või...

Eesti keel -
6 allalaadimist
55
docx

Keeleteadus konspekt 2018 sügis

...ne osa on millise osa tõlge. Kui on mitmekeelne korpus, siis on tõlked panud vastavusse (mis on mille tõlge) Korpusuuring on olemuslikult vaatluslik uurimus (observation). Ei saa muuta ­ jälgid järeldused Semantiliste tunnuste märgendamine. Kelle intuitsioon ­ kasutamine seda. Lubatakse enda intuitsiooni põhjal järeldusi teha, kui on väga suured andmemahud ­ mida suurte numbritega teha. Ideaalis on korpusuuring puhas kasutuspõhine lähenemine Korpusuuringus materjali semantiline märgendamine ­ otsustus on võrdlusprotsess oma intuitsiooniga? Korpusuuringute...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
40
docx

Keeleteaduse alused

...väli ­ tähendusvälja moodustavad omavahel tähenduslikult seotud sõnad, mis on omavahel semantiliselt määratletavates paradigmaatilistes suhetes. Nt. värvitähenduse väli ­ sinna kuuluvad kõik keele värvide nimetused. · Metafoor ­ ülekanne; ühe valdkonnamõistete kasutamine teises valdkonnas. · Kujundskeem (mage schema)-skeemkujutlus - skemaatiline tähenduse tekkimise aluseks olev mõiste või mõistete kogum (kogn. lingv). Usutakse, et kui me usume, et meil on peas mingi mõte maailma ja keele vahel, siis keeleteadlased huvitavab, mis on meie peas. K...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
6
pdf

Inglise keel

... ,lkonrrr.rkLri;;;i ,I....rrr.r'i,rr.iiil.:ll.rr'rliir.:r.rrr:r:r.r:i.,:..t,:..a.:.a.:aalaa.:):r.::tt:|.::a:a.r:'tl,:.t:..:...:.4.::. U mbmfl iirase artikli kasutamine Artikli puudumine . Asja vdi olendit esmakordselt mainide>. o Aastaaegade, kuude, niidalapiievade puhul. 4 boy came in. I liAe aurumn. Today it Vo...

Inglise keel - Keskkool
11 allalaadimist
12
docx

TÜÜPILISI ÕIGEKIRJAVIGU ESMAKURSUSLASTE KIRJALIKES TÖÖDES

...eie jaoks täiesti normaalne, et saame koguaeg osta normaalne, et saame kogu aeg osta värskeid kodutarbeid, autosid, uusi kodutarbeid, autosid, tehnikat tehnikat ja palju muud. ja palju muud. Võõrmõjuline ja kantseliitlik on sageli sõna `poolt' kasutamine koos umbisikulise tegumoega. Kui eesti keeles kasutatakse umbisikulist tegumoodi, siis tegijat ei nimetatagi. Kui tahetakse tegijat või tegijaid nimetada, kasutatakse isikulist tegumoodi. Vigane Õige Raamat on autori poolt kirjutatud Raamat on kirjutatu...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
23
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadustesse loengukonspekt

...ühe sõna kõik võimalikud referendid. (mitmetähendusliku sõna kõik tähendused) Tähendusväli - tähendusvälja moodustavad omavahel tähenduslikult seotud sõnad, mis on omavahel semantiliselt määratlevad pragmaatilistes suhetes. Metafoor - ülekanne; ühe valdkonna teema mõistete kasutamine teises valdkonnas. Kujundskeem(image schema) - skemaatiline tähenduse tekkimise aluseks olev mõiste või mõistete kogum (kogn.lingv) Polüseemia - mitmetähenduslikkus; üksuse tähendused on omavahel süstemaatiliselt seotud. Metakeeled *komponendid *joonised *''mappingud''-metafoorsed ülekanded *skeemid *primitiivid *tähendusvõrgust...

Sissejuhatus... - Tartu Ülikool
80 allalaadimist
31
rtf

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

...aliigist ekstensioon - ühe sõna kõik võimalikud referendid tähendusväli- moodustavad omavahel tähenduslikult seotud sõnad, mis on omavahel semantiliselt määratlevates paradigmaatilistes suhetes. (tähendusseost peab suutma seletada) metafoor - ülekanne, ühe valdkonna mõistete kasutamine teises valdkonnas (vt EKK), mõtlemise vahend, et keerukamaid asju keelendame lihtsamate vahenditega elu - elutee (Metaphors we live by - metafoor ei ole mitte keele-, vaid mõtlemise mehhanism) kujundskeem (image schema) - skemaatiline tähenduse tekkimise aluseks olev mõiste või mõistete kogum (kognitiivne l...

Üldine teatriajalugu - Tartu Ülikool
83 allalaadimist
1
odt

Tegusõna-BE

Inglis keele grammatika reeglid. Tegusõna BE Tegusõnal Be on olevikus kolm kolm vormi: I am He, she, it is we, you, they are a 1.isik I am young. Ma olen noor. I 2.isik you are strong. Sa ...

Inglise keel - Põhikool
19 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun