Facebook Like

Finantsjuhtimine kordamine (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
SISUKORD

Definitsioon, valem, rakendamisega seotud oluline

Nt mpv definitsioon, arvutusvalem ja tõlgendamine+kuidas kasutatakse

1) FINANTSJUHTIMISE EESMÄRK JA ÜLESANDED. VÄÄRTUSKONSEPTSIOON. VÄÄRTPABERID

Finantsjuhi eesmärk on leida uudseid meetodeid probleemide lahendamiseks ja kasutada seejärel nende meetodite rakendamiseks oma muutuste läbiviimise oskusi.
Ettevõtte majanduslik eesmärk: ettevõtte väärtuse maksimeerimine (sellise kapitalistruktuuri kujundamine). Esmalt makstakse kohustused. Laenude kasutamise tulemusena tekib finantsvõimendus ja saab suurendada ettevõtte väärtust.
• Juhtimiseesmärk: maksimeerida ettevõtte omanike heaolu (rikkust) => maksimeerida aktsia hind
• Aktsia hind = Kõigi tulevaste dividendide nüüdisväärtus diskonteerituna nõutava tulumääraga
Finantsjuhtimine on kapitali ehk rahaliste ressursside juhtimine. Hõlmab ettevõtte rahaliste
ressurssidega kindlustamist, nende ratsionaalset suunamist ja kasutamist. Ettevõtte finantsjuhtimises on aluseks ökonoomika ja majandusarvestus .
Finantsjuhtimise põhilised otsustusvaldkonnad:
 • Millised põhivarad on vaja soetada?
 • Kui palju vajatakse selleks pikaajalisi investeeringuid?
 • Milliseid finantseerimisallikaid kasutada pikaajaliste investeeringute rahastamiseks?
 • Kas võtta laenu või leida kaasomanikke firmasse?
 • Kuidas juhtida jooksvat finantstegevust?
 • Kuidas tagada firma maksevõime ?

Finantsanalüüsis selgitatakse ettevõtte tulude genereerimise võime, maksevõime, kapitali struktuur, efektiivsus, tootlus , risikide juhtimise vajadus.
Finantsjuhtimise otsustusprotsess hõlmab eesmärkide määratlemist, probleemide identifitseerimist ja analüüsimist, otsuse vastvõtmist, tegevust ning vastutuse võtmist.
Rahanduse põhiprintsiibid :
Turuosalised on ratsionaalsed
• Riski vältiv suhtumine
• Finantsiline mitmekesisus
• Igal finantstehingul on kaks osapoolt
• Mõõdikuks on rahavood
• Signaliseerimine ja informatsiooni asümmeetria
Finantsturud on efektiivsed
• Risk ja tulu on otseselt omavahel seotud
• Väärtuslikud ideed on olemas
• Finantsjuhtimise initsiatiiv
• Raha ajaväärtus ning väärtuse lisandumine

VÄÄRTPABERITE LIIGID JA NENDE VÄÄRTUSTE HINDAMISE ALUSED

Finantsinstrument- leping, mille tulemusena tekib ühele poolele finantsvara ja teisele poolele finantskohustus ehk võlainstrument või omakapitaliinstrument.
Omakapitaliinstrument- leping, mis annab õiguse osaleda ettevõtte netovaras (näiteks aktsia)
Kapitali allikad on laenud, võlakirjad , eelis- ja lihtaktsiad . Kuna erinevate invesotrie risikitase on erinev, siis erineb ka kapitaliallikate maksumus ettevõtete jaoks.
Ettevõtte kapitali väärtus on võlakirjade ja aktsiate turuväärtuste summa ehk V=D+S
Kapitali väärtuse hindamine - kasutatakse väärtuskontseptsiooni, mille kohaselt investor ei maksa vara eest kunagi rohkem kui selle tegelik väärtus on. Vara tegelik väärtus kujuneb turul, turuväärtus on ülim ning väärtuskontseptsioon baseerub raha ajaväärtuse teoorial.
Sisemine intressimäär - intressimäär, millega finantsvarast või -kohustustest tulenevaid rahavoogusid diskonteerides on tulemuseks antud vara/kohustuse hetke bilansiline maksumus. Diskonteerimine - tulevikus tekkivate rahaliste tulude ja kulude nüüdisväärtuse hindamine.
Raha nüüdisväärtuse kontseptsioon võlainstrumentide hindamisel- erinevad võlainstrumendid pakuvad erinevaid tulu teenimise võimalusi võlakirja ostjale. Et võrrelda võlainstrumentide väärtust kasutatakse raha nüüdisväärtuse kontseptsiooni , mille kohaselt praegusel hetkel makstav summa on väärtuslikum, kui tulevikus makstav sest vahepeal saab sellelt summalt intresse teenida.
Seda kontseptsiooni saab kasutada 4 tüüpi võlainstrumentide hindamiseks:
 • Tavaline laen- põhiosa makstakse alles perioodi lõpus
 • Annuiteetgraafikul põhinev laen- tehakse perioodilisi kindlaks määratud põhimakseid
 • Kupongi võlakiri - tehakse perioodilisi intressimakseid
 • Diskontovõlakiri - võlakiri emiteertakse(lastakse esmakordselt turule) alla nimiväärtuse

Võlakirja väärtust (P) arvutatakse rahavooge (CF) diskonteerides. Leitakse rahavoogude nüüdispuhasväärtus.
P-võlakirjaväärtus, CFt- rahavoog ajahetkel t, i- diskontomäär , n-aeg.
Võlakirja hindamise elemente on 3:
1. investorile laekuvate rahavoogude summa (perioodilised intressimaksed, nimiväärtus ),
2. laenu lunastamis- ehk kustutustähtaeg (aastates)
3. investori nõutav tulunorm (protsentides).
Võlakirjade tüüpe on ka 3:
 • Kupongideta võlakiri ehk diskontovõlakiri- lepingu põhjal toimub vaid üks makse võlakirjalunastamistähtajal. Kuna emitent(väärtpaberi väljaandja) maksab vaid nimiväärtuse, siis võlakirja väärtus=nimiväärtuse nüüdisväärtus.
 • Kupongidega võlakiri- kupongimaksed (kupongiintressimaksed) toimuvad võrdsete ajavahemike tagant, usually 1-2 korda aastas, võlakirja nimiväärtus makstakse lunastamistähtajal. Võlakirja väärtus=tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus=tulevaste kupongimaksete nüüdisväärtus+nimiväärtuse nüüdisväärtus. Kupongimaksed moodustavad annuiteedi , mille viimane makse toimub võlakirja lunastamistähtajal. Annuiteet on iga-aastane (või iga-perioodine) makse.
 • Konsool - lunastamistähtajata võlakiri ehk see võlakiri ei lõpeta kunagi kupongimaksete tasumist, võlakirju ei lunastata kunagi, emitendil on õigus võlakirjad tagasi kutsuda.
  Omakapitaliinstrumentideks on eelisaktsiad ja lihtaktsiad.
  Eelisaktsia dividend on konstantne .
  Perpetuiteet(ehk lõpmatu annuiteet ehk iga-aastane konstante rahavoogude seeria, mis kasvab lõpmatuseni): , kus P on aktsia turuhind, D on dividend ning k on eelisaktsia nõutav tulunorm.
  Lihtsaktsiate hind=aktsionäri poolt saadavate kõigi oodatavate tulevaste rahavoogude nüüdisväärtused. Intressitulu ega konstantne dividend ei ole garanteeritud. Kui firma suunab osa tuludest investeeringutesse, siis tulevane kasum ja ka dividendid peaksid kasvama. Seda peegeldab lihtsaktsia turuhinna kasv.
  , kus P on aktsia turuhind, D1 on dividend aastal 1, k on lihtaktsia tulunorm ja g on dividendide aastane kasvutempo.
  Lihtaktsia nüüdisväärtus, mille dividendid kasvavad kindla aastase tempoga, leitakse nüüdisväärtusena tulevasele dividendide jadale, mis kasvab tempoga g lõpmatuseni.

  2) RAHA AJAVÄÄRTUS JA SELLE FUNKTSIOONID

  SISSEJUHATUS VALDKONDA

  Mõisted:
  • Finantsvarad- aktsiad , osakud , võlakirjad, pangalaenud
  • Aktsiate turukapitalisatsioon- kõikide börsil noteeritud ettevõtete lihtaktsiate turuväärtus kokku liidetuna
  • Individuaalne investor- isik, kes investeerib väärtpaberitesse/muusse varasse, mis oodatavalt suurendavad tema investeerimisportfelli väärtus ja loovad rikkust, mis on aluseks tulevikuplaanie teostuseks
  • Institutsionaalne investor- reeglina organisatsioon (nt investeermis-/ pensionifond ), kes kaupleb suuremas koguses väärtpaberite/muu varaga, viies ellu suuremahulisi portfellinvesteeringuid
  • Agentuuriteooria- uurib majandusagentide suhteid ning nendest tulenevaid probleeme, mis võivad kahjustada majandusüksuse tulemuslikkust
  • Otsustusteooria- seondub selgitusega parima otsuste langetamise kohta ebakindluse juures
  • Rahandus -rahaliste ressursside genereerimine, paigutamine, vahetamine, juhtimine.

  Peamised uurimisteemad: eraisiku rahandus ( säästmine , investeeringud , laenamine), ettevõtte rahandus (ettevõtte kapitali suurendamine väärpaberite emissiooni kaudu, ressurside efektiivne paigutus ) ja riigirahandus (valitsuse tulude suurendamine läbi maksustamise, laenamine, kodanike teenindamise kulutused).
  Damodaran’i käsitlus finantsotsuste struktureerimisel= finantsotsused on jaotunud kolme kategooriasse: investeermisotsused (ettevõtte varade portfelli koostamine), finantseerimisoskused (raha hankimine kapitaliturgudelt) ja dividendiotsused. Kõik need otsused mõjutavad üksteist. Ettevõte on projektide sümbioos.
  Tegevusotsused ettevõttes: ettevõtte lähtub omanike rikkuse maksimeerimisest, võttes arvesse riski-tulu kompromissi. Otsustusprotsessis peab leidma optimaalse kapitali struktuuri, mis minimeeriks kulukuse määra, et teha häid investeerimisotsuseid. Omanike kogurikkust mõõdetakse ettevõtte omakapitali turuväärtuse järgi, ettevõtte olulisim tegevus on väärtuse loomine.
  Anglo-Ameerika kultuuris domineerib aktsionäride rikkuse maksimeerimise printsiip, euroopas ja Jaapanis ettevõtte rikkuse maksimeerimise printsiip, mis arvestab kõikide huvirühmade(omanikud, investorid , töötajad, juhtkond , tarnijad, kliendid) rikkuse maksimeerimisega.
  Erinevate ….-de maksimeerimised ei kõlba ettevõtte eesmärkideks:
  • Kasumi maksimeerimine ignoreerib raha ajaväärtust ja riski. Kas pikaajaline või lühiajaline kasum? Majanduslik või arvestuslik kasum?
  • Müügikäibe maksimeerimine ei eelda väärtuse loomist või suurendamist
  • Ettevõtte turuväärtuse maksimeerimine ei ole sama mis aktsionäride rikkuse maksimeerimine
  • Huvirühmade rikkuse maksimeerimine

  Üldiselt võtab ettevõttes otsuseid vastu tegevjuhtkond (ka finantsjuht ). Finantsjuhi peamine eesmärk on teha otsuseid alternatiivsete fondiallikate ja nende kasutamise üle, Kõik strateefilised otsused ( finantseerimis ja investeermis) tehakse lähtuvalt omanike rikkuse maksimeerimise eesmärgist ehk ka lihtsaktsia hinna maksimeerimisest. Ettevõtte finatsjuhi jaoks on peamised probleemid kui palju suudab ettevõtte investeerida ja kuhu on otstarbekas ning kuidas nõutavat rahahulka suurendada. Finantsjuht vastutab finantsanalüüsi ja -kavandamise eest, varade struktuuri juhtimise eest ning finantsstrukutuuri juhtimise eest. Tema tööülesanded:
  • Ettevõtte varade( aktivate ) finantseerimise planeerimine ja juhtimine
  • Ettevõtte käibevara mõjutavate otsuste finantsanalüüs ja -kontroll.
  • Ettevõtte käibevara efektiivsuse analüüs.
  • Debitoorse võlgnevuse juhtimine ja kontroll (klientide maksetähtaegade jälgimine, tähtajaliste laekumiste tagamine, aegunud debitoorse võlgnevuse sanktsioneerimine ja elimineerimise tagamine, ettepanekute tegemine klientidele maksetähtaegade ja allahindluse osas).
  • Tooraine ja materjali varude ning kreditoorse võlgnevuse juhtimine, maksete garanteerimine tarnijatele, tooraine soetamise analüüs.
  • Rahavoogude juhtimine ja optimeerimine.
  • Valuutariskide mõjutamine, valuutavoogude juhtimine.
  • Valuuta -, makse- ja laekumisriskide analüüs ja maandamine .
  • Laenupoliitika väljatöötamine ja rakendamine.
  • Laenuprojektide analüüs ja ettevalmistamine juhatusele esitamiseks .
  Finantsjuhtimine on rahavoogude juhtimine firmast sisse ja välja ning ka firmasiseste rahavoogude juhtimine.
  Finatsjuhi kohustusteks on finantside analüüs ka kavandamine ning bilansi passiva poole kujundamine, varade struktuuri juhtimine ja tulevaste projektide elluviimine , korraldab kreditoorset võlgnevust ehk kui bilansi maht suureneb siis suureneb proportsionaalselt ka kreditoorne võlgnevus .
  Väikestes ettevõtetes tegeleb finantsalase tööga raamatupidamisosakond, suurtes peadirektori asetäitja finantside alal.
  Ettevõte- viis kuidas organiseerida paljude üksikisikute majandustegevust. Eestis popimad ettevõtlusvormid AS, OÜ ja FIE, mujal maailmas levinud hoopis eraettevõtte(sole proprietorship), parterettevõte (partership), korporatiivettevõte ( corporation , corporate firm ). Meie eeldame selles aines et tegemist on korporatiivse ettevõtlusformiga. Ettevõtted jaotatakse veel eraettevõte (aktsiad pole börsil noteeritud) ja avalik ettevõte (aktsiad on börsil noteeritud).
  Agentuuri konflikt- uurib vastuolusid omanike, juhtkonna ja võlausaldajate vahel. Konflikt tekitab kulusid , mida tuleb hoida minimaalsena.

  VÄÄRTUSKONTSEPTSIOON

  Tegu on rahandusteooria alusteooriaga.
  Väärtuskontseptsiooni postulaat - investor ei maksa vara eest kunagi rohkem, kui vara tegelikult turul väärt on. Turg ei valeta ja turuväärtus on ülim. Vara( aktiva ) väärtuse teada saamiseks tuleb läbi viia väärtuse hindamine.
  Ajalugu: John Newton ’i liitintressi teooria, Edmund Halley ’ nüüdisväärtuste tabel, John Smart ’i osamaksete tabelikogumik, Richard Parry raha ajaväärtuste tabelite raamat. William Inwood’i tabelid , Alfred Marshall’i väärtuse hindamise valem, Irving Fisher ’i intressiteooria, L.W.Ellwood’i tabelid-väärtuste hindamise meetodid ja tabelid.

  RAHA AJAVÄÄRTUS

  Mõisted:
  Lihtintress ( simple interest ) – intress , mida arvutatakse igal järgneval perioodil ainult algsest põhisummast.
  Liitintress (compound interest) – intress, mida arvutatakse põhisummalt ning sellele lisandunud eelmiste perioodide intressidelt.
  Tulevikuväärtus (future value ) – olevikus (praegusel ajahetkel) liitintressiga investeeritud rahasumma
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Finantsjuhtimine kordamine #1 Finantsjuhtimine kordamine #2 Finantsjuhtimine kordamine #3 Finantsjuhtimine kordamine #4 Finantsjuhtimine kordamine #5 Finantsjuhtimine kordamine #6 Finantsjuhtimine kordamine #7 Finantsjuhtimine kordamine #8 Finantsjuhtimine kordamine #9 Finantsjuhtimine kordamine #10 Finantsjuhtimine kordamine #11 Finantsjuhtimine kordamine #12 Finantsjuhtimine kordamine #13 Finantsjuhtimine kordamine #14 Finantsjuhtimine kordamine #15 Finantsjuhtimine kordamine #16 Finantsjuhtimine kordamine #17 Finantsjuhtimine kordamine #18 Finantsjuhtimine kordamine #19 Finantsjuhtimine kordamine #20 Finantsjuhtimine kordamine #21 Finantsjuhtimine kordamine #22 Finantsjuhtimine kordamine #23 Finantsjuhtimine kordamine #24 Finantsjuhtimine kordamine #25 Finantsjuhtimine kordamine #26 Finantsjuhtimine kordamine #27 Finantsjuhtimine kordamine #28 Finantsjuhtimine kordamine #29 Finantsjuhtimine kordamine #30 Finantsjuhtimine kordamine #31 Finantsjuhtimine kordamine #32 Finantsjuhtimine kordamine #33 Finantsjuhtimine kordamine #34 Finantsjuhtimine kordamine #35 Finantsjuhtimine kordamine #36 Finantsjuhtimine kordamine #37 Finantsjuhtimine kordamine #38 Finantsjuhtimine kordamine #39 Finantsjuhtimine kordamine #40 Finantsjuhtimine kordamine #41 Finantsjuhtimine kordamine #42 Finantsjuhtimine kordamine #43 Finantsjuhtimine kordamine #44 Finantsjuhtimine kordamine #45 Finantsjuhtimine kordamine #46 Finantsjuhtimine kordamine #47
  Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
  Leheküljed ~ 47 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2019-06-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Lessar12345 Õppematerjali autor

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  31
  pdf
  Finantsjuhtimine
  30
  doc
  Rahandus
  74
  doc
  FINANTSJUHTIMINE
  74
  doc
  Finantsjuht-konspekt
  33
  pdf
  Finantsjuhtimine-Pangandus
  47
  docx
  Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus
  126
  doc
  Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
  64
  pdf
  Konspekt ettevõtte rahandus  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun