Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Hispaania keele grammatika (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis?) (keda / mida ?
  • Kelle / mille oma ?
  • Mis see seal on ?
  • Miks sa nii kurb oled ?
 
Säutsu twitteris
KUULA & KORDA
42
GRAMMATIKA
SISUKORD
ARTIKKEL 
44
 
Umbmäärane artikkel - UN / UNA 
44
 
Määrav artikkel – EL, LA  
44
ASESÕNA  
45
 
Isikulised asesõnad  
45
 
Omastavad asesõnad 
45
 
Näitavad asesõnad 
46
 
MUY ja MUCHO 
46
 
Umbmäärased asesõnad 
47
 
ALGÚN ja NINGÚN  
47
NIMISÕNA  
48
 
Nimisõnade sugu  
48
 
Nimisõnade mitmus  
48
OMADUSSÕNA  
50
 
Omadussõna kesk- ja ülivõrre 
50
 
Näitavad omadussõnad  
51
TEGUSÕNA  
52
 
Tegusõna SER pööramine  
52
 
Tegusõna ESTAR pööramine  
53
ESCUCHA & REPÍTE
43
 
Tegusõnade SER ja ESTAR kasutamine 
54
 
Tegusõna HABER  
55
 
Üldolevik  
55
 
Üldminevik 
62
 
Üldtulevik 
66
 
Käskiv kõneviis 
68
 
Tegusõna PODER  
77
 
Tegusõna SOLER 
77
 
Konstruktsioon TENER QUE  
78
 
Tegusõna GUSTAR 
79
 
Enesekohased tegusõnad  
79
EESSÕNA  
81
 
Eessõnad ajamäärustes  
81
 
Eessõnad kohamäärustes 
83
 
Veel eessõnu 
84
ARVSÕNAD 
85
KÜSISÕNAD 
86
44
KUULA & KORDA
ARTIKKEL
Hispaania keeles on kaks artiklit: 
1)  umbmäärane artikkel  - UN või UNA 
2)  määrav artikkel – EL, LA
 Umbmäärane artikkel - UN / UNA
Esemete või olendite esmamainimisel kasutatakse tavaliselt artiklit UN või UNA
UN (mitmuses UNOS) kasutatakse meessoost sõnade puhul.
UNA (mitmuses UNAS) kasutatakse naissoost sõnade puhul.
un bolígrafo 
(üks) pastakas
unos bolígrafos 
mõned pastakad
una pila 
(üks) patarei
unas pilas 
mõned patareid
 Määrav artikkel – EL, LA 
Rääkides kuulajale teadaolevatest asjadest või olenditest, kasutatakse nimisõna ees 
artiklit EL (LOS) või LA (LAS), mis tähendab ‘see’ või ‘need’:
EL (mitmuses LOS) kasutatakse meessoost sõnade puhul.
LA (mitmuses LAS) kasutatakse naissoost sõnade puhul.
El banco ya está cerrado. 
(See) pank on juba suletud. 
Võrdle:
UN / UNA
EL / LA
Es un cuadro muy bonito. 
Enséñame el cuadro.
See on (üks) ilus pilt.
Näita mulle seda pilti.
¿Hay una farmacia por aquí? 
La farmacia está cerrada.
Kas siin lähedal on apteeki / mõni apteek?
(See) apteek on suletud. 
ESCUCHA & REPÍTE
45
ASESÕNA
 Isikulised asesõnad
Alusekääne
Sihitisekääne
Sihitismäärus
(kes / mis?)
(keda / mida?
(kellele / millele?
yo
mina
me
mind
me
minule

sina
te
sind
te
sinule
él
tema (M)
lo 
teda (M)
le 
temale (M)
ella
tema (N)
la
teda (N)
le
temale (N)
lo
seda
usted
teie 
lo 
teid (M)
le
teile 
(viisakusvorm)
la
teid (N)
nosotros
meie (M)
nos
meid
nos
meile
nosotras
meie (N)
vosotros
teie (M)
os
teid
os
teile
vosotras
teie (N)
ellos
nemad (M)
los 
neid (M)
les
neile
ellas
nemad (N)
las
neid (N)
ustedes
teie (mitmuse 
los 
teid (M)
les
teile
viisakusvorm)
las
teid (N)
 Omastavad asesõnad
kelle / mille oma?
mi (mis)
minu
tu (tus)
sinu
su (sus)
tema 
su (sus)
teie (viisakusvorm)
nuestro/nuestra
meie 
(nuestros, nuestras)
vuestro/vuestra
teie 
(vuestros, vuestras)
su (sus)
nende 
su (sus)
teie (mitmuse 
viisakusvorm)
46
KUULA & KORDA
Omastavate asesõnade soolõpp ei sõltu sellest, mis soost on omanik, vaid sellest, 
mis soost on asi, mida omatakse. 
Este es nuestro coche. 
See on meie auto 
Esta es nuestra casa. 
See on meie maja.
 Näitavad asesõnad
 
Näitavad  asesõnad   ESTO   (see)  ja  AQUELLO  (see  seal)  on  kesksoost  ja  neid 
kasutatakse ilma nimisõnata küsimustes ja vastustes.
¿Qué es esto
Mis see on?
Esto es el Ayuntamiento. 
See on raekoda.
 ¿Qué es aquello
Mis see seal on?
Aquello es la universidad.  
See seal on ülikool.
 
 MUY ja MUCHO
MUY (väga) – kasutatakse omadussõnade ja määrsõnadega.
Es una casa muy  grande .
See maja on väga suur.
Vino muy tarde.
Ta tuli väga hilja.
MUCHO  (palju,  väga)  –  kasutatakse  nimisõnadega  ning  lõpp  muutub  vastavalt 
soole ja arvule. 
¿Tienes mucho tiempo?
Kas sul on palju aega?
¿Tienes mucha prisa?
Kas sul on väga kiire?
¿Hay muchos alumnos en esta clase?
Kas selles klassis on palju õpilasi?
¿Hay muchas personas en la playa?
Kas rannas on palju inimesi?
ESCUCHA & REPÍTE
47
 Umbmäärased asesõnad
Sõna ALGO (midagi) ja NADA (mitte midagi) kasutatakse tavaliselt siis, kui räägi-
takse ebamäärasest hulgast esemetest. 
¿Compraste algo
Kas sa ostsid midagi?
No compré nada
Ma ei ostnud mitte midagi.
Sõnad ALGUIEN (keegi) ja NADIE (mitte keegi) kasutatakse rääkides inimes-
test. 
¿ Viste a alguien? 
Kas sa nägid kedagi?
No vi a nadie. 
Ma ei näinud mitte kedagi.
 ALGÚN ja NINGÚN 
Sõnu ALGÚN (mingi) ja NINGÚN (mitte mingi) kasutatakse tavaliselt siis, kui 
räägitakse ebamäärasest või teadmata hulgast esemetest, olenditest vms. Mõlemad 
sõnad muutuvad vastavalt järgneva nimisõna soole ja arvule. 
¿Puedes darme algún analgésico?  
Kas te võite anda mulle mingit valu   
 
vaigistit?
¿Hay alguna cafetería por aquí? 
Kas siin lähedal on mingi kohvik ?
Compramos algunos pasteles. 
Me ostsime mõned koogid .
Hay algunas revistas sobre la mesa.  Laua peal on mõned ajakirjad .
No tengo ningún seguro médico. 
Mul ei ole mingit tervisekindlustust.
No encontré ninguna solución.   
Ma ei leidnud mingit lahendust.
Kui nimisõna ei järgne, kasutatakse sõnade ALGÚN ja NINGÚN asemel ALGUNO 
ja NINGUNO. Võrdle:
¿Hay algún café por aquí? 
Kas siin lähedal on mingit kohvikut?
Sí, hay alguno en la calle Madrid. 
Jah, mingi on Madriidi tänaval.
No, no hay ninguno por aquí. 
Ei, siin lähedal ei ole ühtegi.
48
KUULA & KORDA
NIMISÕNA
 Nimisõnade sugu 
Hispaania keeles jagunevad nimisõnad kolme gruppi: 
1) meessoost sõnad 
- lõpevad enamasti kaashäälikuga:
el jardín 
aed
- lõpevad o-ga või e-ga:
el bolígrafo 
pastakas
el cine 
kino
2) naissoost sõnad:
- lõpevad enamasti a-ga:
la sill
tool
- lõpevad ühenditega –ción ja –sión või kaashäälikuga –d: 
la habitación 
tuba
la ciudad 
linn
3) meessoost ja naissoost sõnad:
- lõpevad ühenditega –ista või –ente/ ante :
el/la period ista 
ajakirjanik 
el/la cantante 
laulja
Erandid:
el problema 
probleem
la mano 
käsi
la persona 
inimene
 Nimisõnade mitmus 
1) Kui nimisõna lõpeb täishäälikuga, lisatakse mitmuse moodustamiseks lõpp –S:
el estudiante  -  los estudiante
üliõpilane – üliõpilased
la fábrica – las fábrica
tehas - tehased
ESCUCHA & REPÍTE
49
2) kui nimisõna lõpeb kaashäälikuga, lisatakse mitmuse moodustamiseks lõpp –ES:
la postal – las postales 
postkaart - postkaardid
la ciudad – las ciudades 
linn - linnad
3) kui nimisõna lõpeb s-ga, jääb ainsuse ja mitmuse vorm samaks:
el miércoles – los miércoles 
kolmapäev - kolmapäevad
50
KUULA & KORDA
OMADUSSÕNA
Omadussõna ühildub üldjuhul nimisõnaga nii soos kui arvus.
Pablo es simpático
Pablo on sümpaaatne.
Pablo y Pedro son simpáticos
Pablo ja Pedro on sümpaatsed.
Luisa es morena.  
Luisa on brünett.
Luisa y Gema son morenas
Luisa ja Gema brünetid.
 Omadussõna kesk- ja ülivõrre
Keskvõrde moodustamiseks lisatakse reeglina omadussõna ette sõna MÁS ja üli-
võrde moodustamiseks sõna MÁS koos määrava artikliga. Artikkel omadussõna 
ülivõrde ees ühildub alati nimisõnaga nii soos kui arvus.
caro 
kallis
más caro 
kallim
el/la más caro/a 
kõige kallim
Este diccionario es barato
See sõnaraamat on odav.
Pero aquel es más barato
Aga see seal on odavam.
Aquel es el más barato
See seal on kõige odavam.
 
 
Valencia es una ciudad grande
Valencia on suur linn.
Barcelona es más grande que  
Barcelona on suurem kui Valencia.
Valencia.
Madrid es la ciudad más grande  
Madriid on Hispaania kõige suurem 
de España. 
linn.
Erandid:
Este es un buen mapa. 
See on hea kaart. 
Pero aquel es mejor
Aga see seal on parem.
Aquel es el mejor mapa que tenemos.  See seal on kõige parem kaart, mis 
 
meil on.
ESCUCHA & REPÍTE
51
Esta es una mala  idea
See on halb idee.
Esta idea es peor
See idee on halvem.
Esta es la peor idea. 
See on kõige halvem idee.
 Näitavad omadussõnad 
Näitavad omadussõnad ESTE (see) ja AQUEL (see seal) ühilduvad alati järgneva 
nimisõnaga nii soos kui arvus. 
estbolígrafo 
see pastakas
esta falda 
see seelik
estos coches 
need autod
estas casa 
need majad
aquel edificio 
see hoone seal
aquella iglesia 
see kirik seal
aquellos señores 
need härrad seal
aquellas señoras 
need prouad seal 
52
KUULA & KORDA
TEGUSÕNA
 Tegusõna SER pööramine 
Üldolevik:
(yo) 
soy
mina 
olen
(tú) 
eres 
sina 
oled
(él)
tema (M) 
(ella) 
es
tema (N)  on
(usted) 
teie 
olete  
(nosotros)  somos
meie 
oleme
(nosotras) 
(vosotros)  sois
teie 
olete
(vosotras)
(ellos) 
son
(ellas)
nemad 
on
(ustedes) 
son
teie 
olete
Üldminevik:
(yo) 
fui
mina 
olin
(tú) 
fuiste
sina 
olid
(él) 
tema (M) 
(ella) 
fue
tema (N)  oli
(usted) 
teie 
olite  
(nosotros)  fuimos
meie 
olime
(nosotras) 
(vosotros)  fuisteis
teie 
olite
(vosotras)
(ellos) 
fueron
(ellas)
nemad 
olid
(ustedes) 
fueron  
teie 
olite
ESCUCHA & REPÍTE
53
Reeglina jäetakse ei kasutata lauses koos tegusõnaga isikulist asesõna.
Soy estudiante. 
Ma olen üliõpilane.
Eituse moodustamisel lisatakse tegusõna ette sõna NO.
No soy de España. 
Ma ei ole pärit Hispaaniast. 
 Tegusõna ESTAR pööramine 
Üldolevik:
(yo) 
estoy
mina 
olen
(tú) 
estás   
sina 
oled
(él) 
tema (M) 
(ella) 
está
tema (N)  on
(usted) 
teie 
olete  
(nosotros)  estamos
meie 
oleme
(nosotras) 
(vosotros)  estáis
teie 
olete
(vosotras)
(ellos) 
están
(ellas)
nemad 
on
(ustedes) 
están 
teie 
olete
54
KUULA & KORDA
Üldminevik:
(yo) 
estuve
mina 
olin
(tú) 
estuviste   
sina 
olid
(él) 
tema (M) 
(ella) 
estuvo
tema (N)  oli
(usted) 
teie 
olite  
(nosotros)  estuvimos
meie 
olime
(nosotras) 
(vosotros)  estuvisteis
teie 
olite
(vosotras)
(ellos) 
estuvieron
(ellas)
nemad 
olid
(ustedes) 
estuvieron  
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Hispaania keele grammatika #1 Hispaania keele grammatika #2 Hispaania keele grammatika #3 Hispaania keele grammatika #4 Hispaania keele grammatika #5 Hispaania keele grammatika #6 Hispaania keele grammatika #7 Hispaania keele grammatika #8 Hispaania keele grammatika #9 Hispaania keele grammatika #10 Hispaania keele grammatika #11 Hispaania keele grammatika #12 Hispaania keele grammatika #13 Hispaania keele grammatika #14 Hispaania keele grammatika #15 Hispaania keele grammatika #16 Hispaania keele grammatika #17 Hispaania keele grammatika #18 Hispaania keele grammatika #19 Hispaania keele grammatika #20 Hispaania keele grammatika #21 Hispaania keele grammatika #22 Hispaania keele grammatika #23 Hispaania keele grammatika #24 Hispaania keele grammatika #25 Hispaania keele grammatika #26 Hispaania keele grammatika #27 Hispaania keele grammatika #28 Hispaania keele grammatika #29 Hispaania keele grammatika #30 Hispaania keele grammatika #31 Hispaania keele grammatika #32 Hispaania keele grammatika #33 Hispaania keele grammatika #34 Hispaania keele grammatika #35 Hispaania keele grammatika #36 Hispaania keele grammatika #37 Hispaania keele grammatika #38 Hispaania keele grammatika #39 Hispaania keele grammatika #40 Hispaania keele grammatika #41 Hispaania keele grammatika #42 Hispaania keele grammatika #43 Hispaania keele grammatika #44 Hispaania keele grammatika #45
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 45 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-11-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 44 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Katriiiiin Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

32
doc
Hispaania keele grammatika
32
pdf
Saksa keele grammatika
39
pdf
Inglise keele grammatika
54
pdf
VENE KEELE GRAMMATIKA
11
docx
Eesti keele grammatika
2
docx
Hispaania keele tegusõnad
4
docx
Hispaania keele verbide tabel
5
doc
Hispaania keel

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun