Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Harjutustöö: 2 (3)

4 HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Harjutustöö 2: Euroopa Liidu direktiivid
 • Council Directive 89/391 - " Framework Directive"
  Tööandja kohustused:
  Artikkel 5
  Üldsäte
  1. Tööandja kohustus on tagada töötajate ohutus ja tervis kõikides
  tööga seotud aspektides .
  2. Kui tööandja kasutab artikli 7 lõike 3 kohaselt pädevaid majaväliseid
  teenistusi või isikuid, ei vabasta see teda kõnealuses valdkonnas
  vastutusest.
  3. Töötajate kohustused töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas ei
  mõjuta põhimõtet, et tööandja vastutab.
  4. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide võimalust näha ette
  tööandja vastutusest vabastamine või tema vastutuse piiramine juhul,
  kui sündmused toimuvad ebatavalistel ja ettenägematutel asjaoludel
  ning tööandjast sõltumatult, või erakorraliste sündmuste puhul, mille
  tagajärgi ei oleks olnud võimalik ära hoida, hoolimata kõikidest asjakohastest
  abinõudest.
  Liikmesriigid ei pruugi esimeses lõigus nimetatud võimalust kasutada.
  Artikkel 6
  Tööandjate üldised kohustused
  1. Oma vastutuse piires võtab tööandja kõik töötajate ohutuse ja
  tervise kaitseks vajalikud meetmed, sealhulgas kutsealaste riskide
  ärahoidmine, teabe ja väljaõppe andmine ning vajaliku korralduse ja
  vajalike vahendite tagamine.
  Tööandja peab olema valmis neid meetmeid vajadusel kohandama , et
  võtta arvesse muutunud asjaolusid, ja olukorda parandama.
  2. Tööandja rakendab lõike 1 esimeses lõigus nimetatud meetmeid
  järgmiste üldiste ennetuspõhimõtete alusel:
  a) riskide vältimine ;
  b) vältimatute riskide analüüs;
  c) riskide tõrjumine nende tekkefaasis;
  d) töö kohandamine üksikisiku järgi, eelkõige töökohtade kujundamise,
  töövahendite valiku ning töö- ja tootmismeetodite valiku osas,
  pidades eriti silmas üksluise töö ja etteantud kiirusel töötamise
  leevendamist ning nendega seotud tervist kahjustavate mõjude
  vähendamist;
  e) kohandamine vastavalt tehnika arengule;
  f) ohtlike tegurite asendamine ohutute või vähem ohtlikega;
  g) sellise ühtse üldise ennetuspoliitika väljatöötamine, mis hõlmab
  tehnikat, töökorraldust, töötingimusi, sotsiaalsuhteid ja töökeskkonnaga
  seotud tegurite mõju;
  h) kollektiivsete kaitsemeetmete eelistamine üksikult võetavatele kaitsemeetmetele;
  i) töötajatele asjakohaste juhiste andmine.
  3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi muude sätete kohaldamist,
  peab tööandja ettevõtte ja/või asutuse tegevuse laadi arvesse võttes:
  a) hindama ohtu töötajate ohutusele ja tervisele, muu hulgas töövahendite
  valikul , keemiliste ainete või valmististe kasutamisel ja töökohtade
  sisustamisel.
  Pärast hindamist ja vastavalt vajadusele peavad ennetusmeetmed
  ning tööandja rakendatavad töö- ja tootmismeetodid:
  — tagama töötajatele pakutava ohutuse ja tervise kaitse taseme paranemise ,
  — olema kaasatud ettevõtte ja/või asutuse kõikidesse tegevusaladesse
  kõikidel hierarhilistel tasanditel;
  b) töötajale ülesannet andes võtma arvesse töötaja sobivust tervise ja
  ohutuse seisukohast ;
  c) tagama, et enne uute tehnoloogiate kavandamist ja rakendamist
  konsulteeritakse töötajate ja/või nende esindajatega küsimustes, mis
  käsitlevad seadmete valiku, töötingimuste ja töökeskkonna mõju
  töötajate ohutusele ja tervisele;
  d) võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et aladele, kus esineb tõsine
  ja konkreetne oht, pääseksid ainult asjakohaseid juhiseid saanud
  töötajad.
  4. Kui ühes ja samas töökohas töötavad mitme ettevõtte töötajad,
  peavad tööandjad tegema koostööd ohutust, tervishoidu ja tööhügieeni
  käsitlevate sätete rakendamisel, kooskõlastama oma tegevusala laadi
  arvesse võttes kutsealaste riskide suhtes kohaldatavad kaitse- ja ennetusmeetmed
  ning teatama üksteisele ja oma töötajatele ja/või töötajate
  esindajatele kõnealustest riskidest, ilma et see piiraks käesoleva direktiivi
  muude sätete kohaldamist.
  5. Tööohutust, -hügieeni ja -tervishoidu käsitlevad meetmed ei või
  mingil juhul tuua töötajatele kaasa rahalisi kulusid.
  Artikkel 7
  Kaitse- ja ennetusmeetmed
  1. Tööandja määrab ühe või mitu töötajat, kes tegelevad ettevõttes
  ja/või asutuses kutsealaste riskide suhtes kohaldatavate kaitse- ja ennetusmeetmetega,
  ilma et see piiraks artiklites 5 ja 6 nimetatud kohustuste
  täitmist.
  2. Määratud töötajad ei või kutsealaste riskide suhtes kohaldatavate
  kaitse- ja ennetusmeetmetega seotuse tõttu ebasoodsasse olukorda
  sattuda.
  Määratud töötajatele tuleb võimaldada piisavalt aega käesolevast direktiivist
  tulenevate kohustuste täitmiseks.
  3. Kui kõnealuste kaitse- ja ennetusmeetmete rakendamist ei ole
  võimalik korraldada põhjusel , et ettevõttes ja/või asutuses puuduvad
  selleks pädevad töötajad, kasutab tööandja pädevaid majaväliseid teenistusi
  või isikuid.
  4. Kui tööandja kasutab selliseid teenistusi või isikuid, teavitab ta
  neid teadaolevatest teguritest, mis mõjutavad või võivad mõjutada töötajate
  ohutust ja tervist, ning kõnealustel teenistustel ja isikutel peab
  olema juurdepääs artikli 10 lõikes 2 nimetatud teabele.
  5. Kõikidel juhtudel:
  — peavad määratud töötajatel olema vajalikud oskused ja vahendid,
  — majavälised teenistused või isikud, kellega konsulteeritakse, peavad
  selleks sobima ning neil peavad olema vastavad töötajad ja kutsealased
  vahendid ning
  — määratud töötajate ja konsulteeritavate majaväliste teenistuste või
  isikute arv peab olema piisav,
  et kaitse- ja ennetusmeetmete rakendamist korraldada, võttes arvesse
  ettevõtte ja/või asutuse suurust ja/või ohte , millega töötajad kokku
  puutuvad, ja nende ohtude levikut kogu ettevõttes ja/või asutuses.
  6. Käesolevas artiklis käsitletavate tervise- ja ohutusriskide suhtes
  kohaldatavate kaitse- ja ennetusmeetmete eest vastutab üks või mitu
  töötajat või langeb vastutus ühele või mitmele ettevõtte- ja/või asutusesisesele
  või majavälisele teenistusele.
  Töötaja(d) ja/või teenistus (ed) peavad vajaduse korral koos töötama.
  7. Pidades silmas tegevusalade laadi ja ettevõtete suurust, võivad
  liikmesriigid määratleda ettevõtteliigid, mille puhul tööandja võib ise
  võtta vastutuse lõikes 1 nimetatud meetmete kohaldamise eest, tingimusel
  et ta on selleks pädev.
  8. Liikmesriigid määratlevad lõikes 5 nimetatud vajalikud oskused ja
  sobivuse.
  Liikmesriigid võivad kindlaks määrata, milline on lõikes 5 nimetatud
  piisav arv.
  Artikkel 8
  Esmaabi, tulekustutustööd ja töötajate evakueerimine, tõsine ja
  otsene oht
  1. Tööandja:
  — võtab teisi kohalviibivaid isikuid arvesse võttes esmaabi andmiseks ,
  tulekustutustöödeks ja töötajate evakueerimiseks vajalikud meetmed,
  mis on kohandatud ettevõtte ja/või asutuse tegevusalade laadile ja
  suurusele,
  — korraldab vajalikud kontaktid välisteenistustega, eelkõige seoses
  esma- ja kiirabi ning pääste- ja tulekustutustöödega.
  2. Lõike 1 kohaselt määrab tööandja esmaabi andmiseks, tulekustutustöödeks
  ja töötajate evakueerimiseks töötajad, kes vastutavad kõnealuste
  meetmete rakendamise eest.
  Selliste töötajate arv, nende väljaõpe ja varustus peavad olema piisavad ,
  võttes arvesse ettevõtte ja/või asutuse suurust ja/või konkreetseid ohutegureid.
  3. Tööandja:
  a) teavitab võimalikult kiiresti kõiki tõsise ja otsese ohuga kokku
  puutuvaid või kokku puutuda võivaid töötajaid ohust ja rakendatud
  või rakendatavatest kaitsemeetmetest;
  b) võtab meetmeid ja annab juhiseid, mis võimaldavad töötajatel tõsise,
  otsese või vältimatu ohu korral töötamise peatada ja/või töökohast
  viivitamata lahkuda ja turvalisse paika minna;
  c) välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhul, ei nõua töötajatelt
  töö jätkamist olukorras, kus tõsine ja otsene oht püsib.
  4. Töötajad, kes tõsise, otsese ja vältimatu ohu korral oma töötamiskohast
  ja/või ohtlikust piirkonnast lahkuvad , ei või oma käitumise tõttu
  ebasoodsasse olukorda sattuda ning neid tuleb kaitsta kahjulike ja
  ebaõiglaste tagajärgede eest kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja/või
  tavadega.
  5. Tööandja tagab, et kõikidel töötajatel on nende ja/või teiste isikute
  ohutust ähvardava tõsise ja otsese ohu korral ning juhul, kui vahetu
  vastutav ülemus ei ole kättesaadav, võimalik võtta asjakohaseid meetmeid
  vastavalt oma teadmistele ja nende käsutuses olevatele tehnilistele
  vahenditele, et ära hoida kõnealuse ohu tagajärgi.
  Nad ei või oma tegevuse tõttu ebasoodsasse olukorda sattuda, välja
  arvatud juhul, kui nad on tegutsenud hooletult või ettevaatamatult.
  Artikkel 9
  Tööandjate muud kohustused
  1. Tööandja:
  a) käsutuses on töötervishoiu ja -ohutusega seotud riskide analüüs, mis
  käsitleb muu hulgas eririske, millega töötajate rühmad kokku
  puutuvad;
  b) otsustab kaitsemeetmete võtmise ja vajaduse korral kaitsevahendite
  kasutamise;
  c) peab nimekirja tööõnnetustest, mille tagajärjel on töötaja kaotanud
  töövõime rohkem kui kolmeks tööpäevaks;
  d) koostab pädevatele asutustele ja kooskõlas siseriiklike õigusaktide
  ja/või tavadega aruanded tööõnnetuste kohta, milles tema töötajad
  on kannatada saanud.
  2. Pidades silmas tegevusalade laadi ja ettevõtete suurust, määratleb
  liikmesriik kohustused, mida erinevad ettevõtteliigid peavad täitma
  seoses lõike 1 punktides a ja b sätestatud dokumentide koostamisega
  ja lõike 1 punktides c ja d sätestatud dokumentide ettevalmistamisel.
  Artikkel 10
  Töötajate teavitamine
  1. Tööandja võtab asjakohased meetmed, et ettevõtte ja/või asutuse
  töötajad ja/või nende esindajad saavad kooskõlas siseriiklike õigusaktide
  ja/või tavadega, mis võivad muu hulgas arvesse võtta ettevõtte ja/või
  asutuse suurust, kogu vajaliku teabe, mis käsitleb:
  a) ohtusid tervisele ja ohutusele ning kaitse- ja ennetusmeetmeid ja -
  tegevust nii ettevõtte ja/või asutuse kui ka iga töökohaliigi ja/või töö
  seisukohast;
  b) artikli 8 lõike 2 alusel võetud meetmeid.
  2. Tööandja võtab asjakohased meetmed, et tema ettevõttes ja/või
  asutuses töötavate teiste ettevõtete ja/või asutuste töötajate tööandjad
  saavad kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega asjakohast
  teavet lõike 1 punktides a ja b nimetatud küsimuste kohta, mis tuleb
  edastada kõikidele kõnealustele töötajatele.
  3. Tööandja võtab asjakohased meetmed, et töötajatel, kellel on
  töötajate ohutuse ja tervise kaitse seisukohast eriülesanded, või töötajate
  esindajatel, kellel on töötajate ohutuse ja tervise eest erivastutus, oleks
  oma ülesannete täitmiseks ja kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja/või
  tavadega juurdepääs:
  a) artikli 9 lõike 1 punktides a ja b nimetatud riskianalüüsile ja kaitsemeetmetele;
  b) artikli 9 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nimekirjadele ja aruannetele;
  c) teabele, mis on saadud kaitse- ja ennetusmeetmete kohaldamise tulemusel
  kontrolliasutustelt ning ohutuse ja tervishoiu eest vastutavatelt
  asutustelt.
  Artikkel 11
  Töötajatega konsulteerimine ja nende osalemine
  1. Tööandjad konsulteerivad töötajate ja/või nende esindajatega ning
  võimaldavad neil osaleda kõikidel aruteludel, mis käsitlevad töötervishoiu
  ja -ohutusega seotud küsimusi .
  See eeldab, et:
  — töötajad kuulatakse ära,
  — töötajatel ja/või nende esindajatel on õigus teha ettepanekuid ,
  — osalus on tasakaalustatud vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või
  tavadele.
  2. Töötajad või töötajate esindajad, kellel on töötajate ohutuse ja
  tervishoiu eest erivastutus, osalevad tasakaalustatult vastavalt siseriiklikele
  õigusaktidele ja/või tavadele aruteludes või tööandja konsulteerib
  nendega eelnevalt ja aegsasti küsimustes, mis käsitlevad:
  a) kõiki meetmeid, mis võivad ohutust ja tervishoidu oluliselt mõjutada;
  b) artikli 7 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 2 nimetatud töötajate määramist ja
  artikli 7 lõikes 1 nimetatud meetmeid;
  c) artikli 9 lõikes 1 ja artiklis 10 nimetatud teavet;
  d) vajaduse korral pädevate majaväliste teenistuste või isikute kasutamist
  vastavalt artikli 7 lõikele 3;
  e) artiklis 12 nimetatud väljaõppe kavandamist ja korraldamist.
  3. Töötajate esindajatel, kellel on töötajate ohutuse ja tervishoiu eest
  erivastutus, on õigus nõuda tööandjalt asjakohaste meetmete võtmist ja
  esitada talle ettepanekuid töötajaid ähvardavate ohtude vähendamiseks
  ja/või ohuallikate kõrvaldamiseks.
  4. Lõikes 2 nimetatud töötajad ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud töötajate
  esindajad ei või lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuse tõttu sattuda
  ebasoodsasse olukorda.
  5. Tööandjad peavad võimaldama töötajate esindajatele, kellel on
  töötajate ohutuse ja tervishoiu eest erivastutus, piisavalt tööst vaba
  aega, ilma et need seejuures töötasus kaotaksid, ja andma kõnealustele
  esindajatele vajalikud abivahendid , et võimaldada neil kasutada oma
  õigusi ja täita käesolevast direktiivist tulenevaid ülesandeid.
  6. Töötajatel ja/või nende esindajatel on õigus esitada kooskõlas siseriiklike
  õigusaktide ja/või tavadega kaebus töötervishoiu ja -ohutuse
  kaitse eest vastutavale ametiasutusele, kui nad leiavad, et tööandja
  võetavad meetmed ja kasutatavad vahendid ei ole töötervishoiu ja -
  ohutuse kindlustamiseks piisavad.
  Töötajate esindajatele tuleb anda võimalus esitada oma märkused
  pädeva asutuse kontrollkäikude ajal.
  Artikkel 12
  Töötajate väljaõpe
  1. Tööandja tagab, et kõik töötajad saavad tervishoiu ja ohutuse
  küsimustes asjakohase väljaõppe, eelkõige nende töötamiskohale või
  tööle eriomase teabe ja eriomaste juhiste vormis:
  — töölevõtmise ajal,
  — üleviimise või töövahetuse korral,
  — uute töövahendite kasutuselevõtmise või vahendite vahetamise
  korral,
  — uue tehnoloogia kasutuselevõtmise korral.
  Koolitust tuleb:
  kohandada uute või muutunud ohtude arvessevõtmiseks ja
  — vajaduse korral regulaarselt korrata .
  2. Tööandja tagab, et tema ettevõttes ja/või asutuses töötavad teiste
  ettevõtete ja/või asutuste töötajad on tema ettevõttes ja/või asutuses
  töötamise ajal tõepoolest saanud asjakohaseid juhiseid tervise ja ohutusega
  seotud ohtude kohta.
  3. Töötajate esindajatel, kellel on töötajate ohutuse ja tervishoiu
  kaitse eest erivastutus, on õigus saada asjakohast väljaõpet.
  4. Lõigetes 1 ja 3 nimetatud väljaõpe ei või toimuda töötajate või
  nende esindajate kulul.
  Lõikes 1 nimetatud väljaõpe peab toimuma tööajal.
  Lõikes 3 nimetatud väljaõpe peab toimuma tööajal ja kooskõlas siseriiklike
  tavadega kas ettevõttes ja/või asutuses või väljaspool seda.
  Eesti õigusakt:
   Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal : Elektrooniline Riigi Teataja , Publication date : 01/06/2002; Reference : (MNE(2003)54752)
   Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54545)
   Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 29/12/2003; Reference: (MNE(2003)55377)
   Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  Legal act: seadus, number: RT I,1999, 60, 616; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, number: RT I, 1999, 60, 616, Publication date: 01/07/2003; Reference: (MNE(2003)54299)
   Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54301)
   Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus
  Legal act: seaduse parandus, number: RTI, 09.07.2004, 54, 389 ; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, number: RTI, 09.07.2004, 54, 389 , Entry into force : 15/07/2004; Reference: (MNE(2004)51242)
   Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
  Legal act: Sotsiaalministri määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54319)
   Kantserogeensete ja mutageensete ainete kasutamisel esitatavad nõuded töökohal
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54347)
   Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54349)
   Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54353)
   Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54304)
  1.2
  1.2.01 Council Directive 89/654/EEC
  Tööandja kohustused:
  Artikkel 3
  Esmakordselt kasutusse võetavad töökohad
  Töökohad, mida kasutatakse esimest korda pärast 31. detsembrit 1992,
  peavad vastama I lisas sätestatud ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuetele.
  Artikkel 4
  Juba kasutuses olevad töökohad
  Töökohad, mis on kasutuses juba enne 1. jaanuari 1993, peavad
  vastama II lisas sätestatud ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuetele hiljemalt
  kolme aasta pärast alates kõnealusest kuupäevast.
  Portugali Vabariigi puhul peavad enne 1. jaanuari 1993 kasutuses
  olevad töökohad vastama II lisas sätestatud ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuetele
  hiljemalt nelja aasta pärast alates kõnealusest kuupäevast.
  Artikkel 5
  Töökohtades tehtavad muudatused
  Kui töökohtades tehakse muudatusi, laiendusi ja/või ümberkorraldusi
  pärast 31. detsembrit 1992, võtab tööandja vajalikud meetmed, et tagada
  selliste muudatuste , laienduste ja/või ümberkorralduste vastavus I lisas
  sätestatud asjakohastele miinimumnõuetele.
  Artikkel 6
  Üldnõuded
  Töötajate ohutuse ja tervise kaitseks peab tööandja tagama, et:
  — evakuatsioonipääsud ja -teed on kogu aeg vabad,
  — töökohta, eelkõige I ja II lisas nimetatud seadmeid ja vahendeid
  hooldatakse tehniliselt ja kõik leitud puudused, mis võivad töötajate
  ohutust ja tervist mõjutada, kõrvaldatakse võimalikult kiiresti,
  — töökohta, eelkõige I lisa punktis 6 ja II lisa punktis 6 nimetatud
  seadmeid ja vahendeid puhastatakse regulaarselt piisava hügieenitaseme
  saavutamiseks,
  — ohtude vältimiseks või kõrvaldamiseks ettenähtud, eelkõige I ja II
  lisas nimetatud ohutusvahendeid ja -seadmeid hooldatakse ja kontrollitakse
  regulaarselt.
  Artikkel 7
  Töötajate teavitamine
  Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ artikli 10 kohaldamist, teavitatakse
  töötajaid ja/või nende esindajaid kõikidest meetmetest, mida
  töökohas seoses tervishoiu ja ohutusega võetakse.
  Artikkel 8
  Töötajatega konsulteerimine ja nende osalemine
  Töötajate ja/või nende esindajatega konsulteerimine ja nende osalemine
  käesoleva direktiivi ja selle lisadega seotud küsimustes toimub direktiivi
  89/391/EMÜ artikli 11 kohaselt.
  Eesti õigusakt:
   Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, Publication date: 01/06/2002; Reference: (MNE(2003)54545)
   Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1
  Legal act: Vabariigi Valitsuse määrus, number: RTI, 28.06.2007, 42, 305 ; Official Journal: Elektrooniline Riigi Teataja, number: RTI, 28.06.2007, 42, 305 , Entry into force: 01/07/2007; Reference: (MNE(2007)55022)
  1.2.02 Council Directive 89/655/EEC
  Tööandja kohustused:
  Artikkel 3
  Üldised kohustused
  1. Tööandja võtab vajalikud meetmed tagamaks, et ettevõttes ja/või
  asutuses töötajate kasutusse antavad töövahendid sobivad tööülesande
  täitmiseks või on selleks nõuetekohaselt kohandatud ning töötajad
  saavad neid kasutada oma turvalisust või tervist ohustamata.
  Töötajate kasutusse antavate töövahendite valikul peab tööandja
  pöörama tähelepanu töötajate turvalisust ja tervist ohustada võivatele
  spetsiifilistele töötingimustele ja -laadile ning ettevõttes ja/või asutuses,
  eelkõige töökohal esinevale ohule ning samuti muudele kõnealuste
  töövahendite kasutamisega kaasneda võivatele ohtudele.
  2. Kui ei ole võimalik täielikult tagada, et töötajad saavad töövahendeid
  kasutada oma turvalisust või tervist ohustamata, peab tööandja
  võtma asjakohased meetmed ohtude minimeerimiseks.
  Artikkel 4
  Töövahendeid käsitlevad eeskirjad
  1. Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, peab tööandja hankima
  järgmised töövahendid ja/või neid kasutama:
  a) töövahendid, mis juhul, kui need on ettevõtte ja/või asutuse töötajate
  kasutusse antud esimest korda pärast 31. detsembrit 1992, vastavad:
  i) asjakohastele ja kohaldatavatele ühenduse direktiividele;
  ii) M1 I lisas ◄ sätestatud miinimumnõuetele, kui muid ühenduse
  direktiive ei kohaldata või kohaldatakse osaliselt;
  b) töövahendid, mis juhul, kui need on antud ettevõtte ja/või asutuse
  töötajate kasutusse 31. detsembriks 1992, vastavad M1 I lisas ◄
  sätestatud miinimumnõuetele hiljemalt nelja aasta pärast alates
  kõnealusest kuupäevast;
  c) ilma et see piiraks punkti a alapunkti i kohaldamist ja olenemata
  punkti a alapunktist ii ja punktist b, vastavad I lisa punkti 3 nõuetega
  kooskõlas olevad eritöövahendid, mis juba on antud ettevõtte ja/või
  asutuse töötajate kasutusse 5. detsembriks 1998, I lisas sätestatud
  miinimumnõuetele hiljemalt nelja aasta pärast alates kõnealusest
  kuupäevast.
  2. Tööandja võtab vajalikud meetmed tagamaks, et töövahendeid
  hoitakse kogu kasutusaja jooksul asjakohase hoolduse abil sellisel tasemel,
  mis vastavalt vajadusele on kooskõlas kas lõike 1 punktiga a või b.
  3. Liikmesriigid kehtestavad pärast tööturu osapooltega konsulteerimist
  ja siseriiklikke õigusakte ja/või tavasid arvesse võttes II lisas nimetatud
  eesmärkidele vastava ohutustaseme saavutamist võimaldavad
  menetlused.
  Artikkel 4a
  Töövahendite kontrollimine
  1. Tööandja tagab, et kui töövahendite ohutus sõltub nende paigaldustingimustest,
  kontrollivad siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele
  vastavad pädevad isikud neid eelnevalt (pärast paigaldamist ja enne
  esmakordselt kasutusse võtmist) ja pärast nende kokkupanemist uues
  kohas kindlustamaks, et töövahendid on paigaldatud õigesti ja toimivad
  nõuetekohaselt.
  2. Tööandja tagab, et siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele
  vastavad pädevad isikud kontrollivad töövahendeid, mida mõjutavad
  tingimused, mis neid kahjustavad ja millega võib kaasneda ohtlik
  olukord:
  — regulaarselt ja vajaduse korral katsetavad neid,
  — erandkorras juhul, kui erandlikud asjaolud nagu ümberseadistamine,
  õnnetused, loodusnähtused või pikaleveninud tööseisak võivad
  töövahendite turvalisust ohustada,
  et tagada tervishoiu- ja ohutustingimuste täitmine ning töövahendite
  kahjustuste õigeaegne avastamine ja parandamine.
  3. Kontrollitulemused tuleb registreerida ja need peavad olema asjaomaste
  asutuste käsutuses. Kontrollitulemusi tuleb säilitada piisava aja
  jooksul.
  Kui töövahendid asuvad väljaspool ettevõtet, peab nendega kaasas
  olema tõendusmaterjal kontrolli toimumise kohta.
  4. Liikmesriigid määravad kontrollide toimumise tingimused.
  Artikkel 5
  Töövahendid, millega kaasnevad eririskid
  Kui töövahendite kasutamine toob tõenäoliselt kaasa eririski töötajate
  ohutusele või tervisele, võtab tööandja vajalikud meetmed tagamaks, et:
  — töövahendite kasutamine oleks piiratud nende isikutega, kellele on
  antud ülesanne neid kasutada,
  — parandus-, ümberseadistamis-, hooldus- või teenindustöid teeksid
  ainult selleks konkreetselt määratud töötajad.
  Artikkel 5a
  Ergonoomia ja töötervishoid
  Tervishoiu ja ohutuse miinimumnõudeid kohaldades peab tööandja
  võtma täielikult arvesse töötajate tööasendit ja kehahoidu töövahendite
  kasutamisel ning ergonoomia põhimõtteid.
  Artikkel 6
  Töötajate teavitamine
  1. Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ artikli 10 kohaldamist,
  võtab tööandja vajalikud meetmed tagamaks, et töötajate käsutuses on
  piisav teave ja, vajaduse korral, kirjalikud juhised tööl kasutatavate
  töövahendite kohta.
  2. Teave ja kirjalikud juhised peavad sisaldama vähemalt piisavat
  tervishoiu ja ohutuse alast teavet, mis käsitleb:
  — töövahendite kasutamise tingimusi,
  — prognoositavaid ebatavalisi olukordi ,
  — töövahendite kasutamise kogemustest vajaduse korral tehtud järeldusi.
  Töötajad peavad olema teadlikud neid puudutavatest ohtudest, tööpiirkonnas
  või -kohas asuvatest töövahenditest ja neid mõjutavatest muudatustest,
  niivõrd kui need muudatused mõjutavad töötajate vahetus
  tööpiirkonnas või -kohas asuvaid töövahendeid, isegi kui nad neid otseselt
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Harjutustöö-2 #1 Harjutustöö-2 #2 Harjutustöö-2 #3 Harjutustöö-2 #4 Harjutustöö-2 #5 Harjutustöö-2 #6 Harjutustöö-2 #7 Harjutustöö-2 #8 Harjutustöö-2 #9 Harjutustöö-2 #10 Harjutustöö-2 #11 Harjutustöö-2 #12 Harjutustöö-2 #13 Harjutustöö-2 #14 Harjutustöö-2 #15 Harjutustöö-2 #16 Harjutustöö-2 #17 Harjutustöö-2 #18 Harjutustöö-2 #19 Harjutustöö-2 #20 Harjutustöö-2 #21 Harjutustöö-2 #22 Harjutustöö-2 #23 Harjutustöö-2 #24 Harjutustöö-2 #25 Harjutustöö-2 #26 Harjutustöö-2 #27 Harjutustöö-2 #28 Harjutustöö-2 #29 Harjutustöö-2 #30 Harjutustöö-2 #31 Harjutustöö-2 #32 Harjutustöö-2 #33 Harjutustöö-2 #34 Harjutustöö-2 #35 Harjutustöö-2 #36 Harjutustöö-2 #37
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 37 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-12-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 127 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kertu90 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Harjutustöö EL direktiividega. Hinne: 100%
  el direktiivid , ergonoomika

  Mõisted


  Kommentaarid (3)

  living profiilipilt
  living: Raske leida vajalikke loengumateriale:(
  16:48 16-12-2010
  Hkuuskla profiilipilt
  Hkuuskla: Tänan
  18:12 15-11-2010
  karine profiilipilt
  karine: Aitäh
  14:28 11-04-2011


  Sarnased materjalid

  4
  doc
  Euroopa Liidu töökeskkonna alased direktiivid
  7
  docx
  Euroopa Liidu direktiivid
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  30
  docx
  Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015
  53
  docx
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  214
  docx
  Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
  36
  docx
  Seadused ja määrused-lisatud sisukord

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun