Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milline on süsteemne materjalide korrosioonitõrje ?
 • Milliseid reaktsioone nimetatakse redoksreaktsioonideks ?
 • Millega iseloomus-tatakse neid sertifikaadis ?
 • Palju võib moodustuda katlakivi viiest kuupmeetrist veest (katlakivi koostiseks võtta CaCO3) ?
 • Milline protsess on lahustumine ?
 • Millistega? Millised keemilised protsessid toimuvad vee kuumutamisel üle 65 oC ?
 • Kui, siis kuidas on väimalik määrata vesilahuste pH väärtus ?
 • Kui: a) [H+]= 8,410-3 mol/L; b) [H+]= 4,210-12mol/dm-3 ?
 • Millised ained on happed ja millised alused ?
 • Millist ainet ja materjali nim tahkeks ?
 • Kuidas määratakse nende faasikoostist ?
 • Millist informatsiooni on võimalik saada röntgensaasianalüüsi abil ?
 • Mitmete kristalsete ainetega, põhjendage vastust ?
 • Millistel juhtudel toimub keemiline reaktsioon elektrolüütide vesilahustes ?
 • Kus seda leidub, kuidas tekib(on tekkinud) ?
 • Millest sõltub difusiooni kiirus ?
 • Millised reaktsioonid on redoksreaktsioonid ?
 • Millised ained on oksüdeerijad, millised redutseerijad ?
 • Kuidas valmistatakse tsinkkatet metallidele ?
 • Millest sõltub tsingikihi paksus terase kuumtsinkimisel ?
 • Millised on kasutatud kaitsmisviisi ohud ?
 • Millised on seal korrosioonitõrje meetmed ?
 • Milliseid protsesse nimetatakse elektrokeemilisteks ?
 • Kuidas seda määratakse ja millest oleneb selle suurus ?
 • Milline on kontaktkorrosioon ?
 • Millistel põhjustel need tekivad (moodustuvad) ?
 • Millised katoodiks ?
 • Millised soolad hüdrolüüsuvad ja kuidas ?
 • Kuidas määratakse vees HCO 3- sisaldust ?
 • Kui katlakivi koostiseks võtta CaCO3 ?
 • Kuidas töötavad Volta ja Jacobi galvaanielemendid (skeem ja toimuvad reaktsioonid) ?
 • Millistel tingimustel moodustuvad(tekivad) igapäevases elus galvaanielemendid ?
 • Milline protsess on elektrolüüs ?
 • Mis on lagunemispinge ja mis on ülepinge ?
 • Mida käsitlevad ja formuleerige Faraday seadused ?
 • Miks alumiiniumi kui materjali oksüdeeritakse ?
 • Milline nähtus on korrosioon ?
 • Milliste meetoditega kaitstakse metalle korrosiooni vastu (loetlege ja kirjeldage) ?
 • Milline on kemism ja tõrje meetodid ?
 • Millised reaktsioonid kulgevad alumiiniumi kokkupuutel raua ja vasega ?
 • Mis on märgamise kriteeriumiks ?
 • Kui on, siis kuidas, kui ei, siis miks ?
 • Mida nimetatakse keemiliseks reaktsiooniks ?
 • Kus ja milleks neid kasutatakse ?
 • Millest sõltub (lähtub) tsinkimise meetodi valik ?
 • Kui ja, siis kuidas ?
 • Milliste omaduste järgi hinnatakse tsinkkatte omadusi terasel ?
 
Säutsu twitteris
Keemia ja materjaliõpetus
 • Elemendi ja lihtaine mõisted/nimetused ning nende mõistete õige kasutamine praktikas. Süsteemsuse olemus ja süsteemse töötamise vajalikkus inseneritöös. Näiteid praktikast. Milline on süsteemne materjalide korrosioonitõrje?
  Keemiline element ehk element on aatomituumas sama arvu prootoneid omavate aatomite klass. Teise definitsiooni järgi on keemiline element aine, milles esinevad ainult ühe ja sama aatomnumbriga aatomid . Seega keemiline element on aine, mida ei saa keemiliste meetodite abil lihtsamateks aineteks lahutada. Lihtaine on keemiline aine, mis koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest. Näiteks puhtad metallid ja gaasid. Elementide ja nendest moodustunud lihtainetel on enamikel juhtudel üks ja sama nimi, st tuleb alati selgitada, kas tegemist on mingi elemendi aatomitega mõnes aines või selle elemendi aatomitest moodustunud puhta lihtainega või selle lihtaine osakestega mingis aines, materjalis või süsteemis. Nt kloor ja fluor esinevad ainetena Cl2 ja F2.
  Süsteem on kas vahetult omavahel seotud ja üksteist mõjutavate või ainult mõjutavate objektide ja nähtuste kogum. Kõik keemilised tehis - ja looduslikud protsessid kujutavad endast süsteemi, milles on ained, kemikaalid , seadmed , keskkond ja mõjutegurid. Seejuures võib vastasikune mõju olla väga erineva suuruse ja tähtsusega. Näiteks etamooli valmistamine koosneb tooraine ( kartul , teravili) valmistamisest, tootmistehnoloogiast, töötajatest ning aparatuurist; õlle valmistamine koosneb teravilja sordi ja kasvukoha valikust, linnaste valmistamisest, õlle valmistamise tehnoloogiast ja säilitamise viisist. Praktikas tuleb paljudel juhtudel lahendada mingis süsteemis olevat probleemi. Edukaks lahendamiseks tuleb tingimata määratleda vastava süsteemi kõige olulisemad objektid ja mõjutegurid. Kui aga jäetakse määratlemata süsteem, kus vastav aine, materjal või nähtus asub ning ilmneb, või tehakse seda ekslikult, saadakse eksitavad või valed tulemused, mis võivad viia väga tõsiste tagajärgedeni. Rajatiste ja ehitiste projektid on vastava reaalse süsteemi mudelid. Kui aga projektis jäetakse mõni süsteemi kuuluv nähtus kas üldse käsitlemata või käsitletakse ebapiisaval tasemel, võivad tagajärgedeks olla avariid, õnnetused, konstruktsioonmaterjalide hävimised jms.
  Millegi rajamisel tuleb arvestada materjalide sobivust: ükski roostevaba teras pole vastupidav kloriidioonide toimele; tsingitud terasest torudel peab kuuma vee temp olema kas alla 55o või üle 100o; kui süsinik on kontaktis teiste metallidega, siis teine metall alati hävib, ka kuld ja plaatina; õhk sisaldab alati veeosakesi aerosoolidena (Cl- ioonid ).
  NÄIDE:
  AS Paide Vesi: Roostevaba teraste keevitamine on äärmiselt probleemne, arvestamata jäeti ka roostevabaterase korrosioonispetsiifika – keevisõmbluste piirkond jäeti puhastamata keevitamisel tekkinud korrosiooniproduktidest, mistõttu roostetas keevisõblus nii õhukeseks, et võis iga hetk survele järele anda. Ning seetõttu oldi sunnitud ka kogu torustiku välja vahetama .
  Algpõhjuseks võib lugeda ebakvaliteetset projekti, nimelt puudub ''Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile''sätetes osa korrosioonitõrjest, korrosioonitõrjemeetoditest, kus oleks käsitletud materjalide kokkusobivus. Selle osa koostamine pole vastavate seadusandlike dokumentide alusel kohustuslik.
 • Aine ja materjali mõiste, nende eksisteerimise füüsikalised olekud tavatingimustel, rõhu ja temperatuuri mõju nende olekule ja püsivusele. Millest sõltuvad ainete ja materjalide kõik omadused? Ainete ja materjalide klassifikatsiooni skeemi algus keemia valdkonnas. Konkreetsed näited kõikide mõistete ja omaduste juurde.
  Aine on mateeria vorm (aineosakeste paiknemine /struktuur), mida iseloomustab nullist erinev seisumass ja suhteline stabiilsus. Aineosakeste hulka kuuluvad eelkõige prooton , neotron ja elektron , millest koosnevad kõik stabiilsed aatomid. Keemiline aine on aine, mille molekulidel on ühesugune koostis ja struktuur.
  Materjal on keemilisest seisukohast mistahes keemiline aine, mille kasutamisel /töötlemisel ei toimu keemilisi muutusi.
  Tavatingimused: 20oC (293K) ja 1 atm (101325 Pa). Kõik ained, mis on tavatingimustel vedelas olekus, on võimalik üle viia tahkesse olekusse, kuid mitte kõiki gaasilisse olekusse(temp tõustes ja rõhu langedes osad ained lagunevad); tavaolekus tahke aine võib viia vedelasse olekusse, aga mitte kõiki gaasilisse olekusse. Samuti on aineid ja materjale, mis eksisteerivad vaid kahes olekus (nt kuumutamisel jood sublimeerub ehk läheb otse tahkest olekust gaasilisse).
  Ainete ja materjalide füüsikalised omadused sõltuvad osakeste massist ja nende „kokkupakitusest”(tihedus), keemilise sideme tüübist ja struktuurist(kõvadus, sepistatavus, venitatavus , sulamis-ja keemistemperatuur ), laetud osakeste liikumisvõimest(elektrijuhtivus) jne. Keemilised omadused sõltuvad elektronide paigutusest aatomis(elektronskeemist), keemilise sideme tüübist, struktuurist ja energiamuutusest.
  Ainete ja materjalide klassifikatsioon ning tähistamine: Klassifikatseerimine toimub alati mingi tunnuse alusel, sama ainet võib klassifitseerida eri tunnuste järgi, st aine võib olla eritunnustega ja kuuluda samaaegselt erinevatesse klassidesse.
  1)NIMI: a) nimi ei anna infot aine päritolu, kasutamise ega omaduste kohta(kriit, vesi); b) nimes sisaldub mingi info ( sooraud , seebikivi , lubjakivi ); c) kaubanduslik nimi ei sisalda mingit infot ( nailon , määrdeõli, kiudained ).
  2)VALEM: a) empiiriline (lihtsaim valem) näitab aine elementaarkoostist ja elementide gruppide omavahelist suhet (N2,C6H6, CH4); b) struktuurivalem (lisaks elementide ja elementgruppide suhtele näitab ka kuidas need on omavahel seotud, keemilised sidemed.
  3) TÄHTEDE JA NUMBRITE KOMBINATSIOON: nt E100-E199 toiduvärvid, saab identifitseerida käsiraamatute või Interneri otsingumootorite abil.
  4) NOMENKLATUURSED NIMETUSED: standardiseeritud puhastele ainetele JUPAC poolt, nt FeO, raud(II) oksiid .
 • 1)Kolloidsete süsteemide klassifikatsioon. Näiteid nende kasutamisest, tekkimisest ja esinemisest nii loodus- kui tehiskeskkonnas ning mõjust insenerirajatistele ja ehitistele.
  Pihustatud aine olek
  GAAS
  VEDELIK
  TAHKE
  Pihus-tus-kesk- kond
  GAAS
  Vedel aerosool
  udu, pilved , atmosfäär
  Tahke aerosool
  suits, tolmune atmosfäär
  VEDELIK
  Vaht
  vahukoor , seebivaht
  Emulsioon
  majonees, kätekreem
  Kolloidne suspensioon
  piim, värvid, tint
  TAHKE
  Tahke vaht
  vahtpolüstürool
  Geel
  või, juust, tarrendid
  Tahke kolloid
  rubiinklaas
  Süsteemides, kus on tegemist suurte õhukogustega, võivad aerosoolsed osakesed tekitada häireid. Tuleb tarvitusele võtta meetmed, et enne õhu viimist süsteemi eemaldada aeerosoolsed osakesed õhus. Suruõhusüsteemid: perioodiliselt tuleb neil kompressorid lahti võtta ja puhastada seesmisi pindasi – mere ääres näiteks hakkab kogunema keedusool , mis on metallide korrosioonikiirendaja.
  Kõik settekivimid on suuremal või vähemal määral poorsed .
  2)Liht- ja liitaine , puhta aine, materjali, homogeense ja heterogeense segu mõisted. Vastavad näited.
  Lihtaine on keemiline aine, milles esinevad ainult ühe elemendi aatomid. Nt hapnik (O2), raud (Fe). Liitaine on keemiline ühend, milles esinevad kahe või enama keemilise elemendi aatomid. Nt vesi (H2O), keedusool (NaCl), süsihappegaas (CO2). Puhas aine on kindla koostisega aine, mis koosneb ainult ühe aine osakestest, põhiainet on 99.9999%(lisandeid on 0,0001%). Materjal on keemilisest seisukohast mistahes keemiline aine, mille kasutamisel/ töötlemisel ei toimu keemilisi muutusi. Nt alumiinium pottidena, metallid, looduslikud ja sünteetilised kivimid.
  Homogeenses süsteemis või – segus on süsteemi(segu) mistahes keemiline koostis ja struktuur ühesugune. Heterogeenne süsteem või segu koosneb kahest või enamast, kas keemilise koostise või struktuuri poolest erinevast homogeensest osast.
  Tuleb arvestada, et reaktsiooni kiirus oleneb: 1)homogeenses süsteemis: a)temperatuurist (temp kasvades reaktsiooni kiirus kasvab); b)kontsentratsioonist (konts kasvades reaktsiooni kiirus väheneb); c)gaaside ja aurude korral nende rõhust; 2)heterogeenses süsteemis: a,b,c + d) faaside kokkupuutepinna suurusest (pinna suurenedes kiirus suureneb); e)reaktsiooniproduktide difusioonikiirusest; f) 2-aatomiliste gaaside dissotsiat-sioonienergiast.
 • Ainete valemite mõiste, keemilise reaktsiooni võrrand ja nende seletused . Mis on keemiline reaktsioon , viis näidet. Milliseid reaktsioone nimetatakse redoksreaktsioonideks? Keemilise reaktsiooni võrrand, selle koostamine ja kasutamine praktikas.
  1) empiiriline (lihtsaim valem) näitab aine elementaarkoostist ja elementide gruppide omavahelist suhet (N2,C6H14, CH4). 2) molekulvalem kujutab lihtaine või ühendi ühe molekuli koostist ja näitab milliseid elemente molekul sisaldab ja milline on iga elemendi aatomite arv molekulis (nt vee molekul – H2O). 3) struktuurvalem näitab molekulis aatomite paigutust üksteise suhtes; valemis on märgitud ka kõik molekulis esinevad sidemed (CH3CH2CH2CH2CH2CH3 – heksaan).
  Keemiline reaktsioon on muundumine , mille tulemusena muutuvad aine keemilised omadused või moodustub uus aine. Keemilisel reaktsioonil tekivad lähteainetest saadused . Keemiline reaktsioon on protsess, kus tekib uus aine. Keemilisel reaktsioonil katkeb vähemalt üks ja tekib juurde vähemalt üks keemiline side erinevate elementide vahel. Toimub: 1) kahe erineva aine osakeste vahel (2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O ; CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu ; 2SO2 + O2=2SO3 ; CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O). 2) sama aine osakeste sees ( lagunemisreaktsioon : CaCO3 = CaO + CO2 ; NH4Cl =NH3 + HCl).
  1) Ühinemisreaktsioon: mood. kahest või enamast lähteainest üks uus. 2CO+O2=2CO2
  2) Lagunemisreaktsioon: moodustub ühe aine lagunemisel ja tekib 2 või enam uut ainet - 2H2O2=2H2O+O2
  3)Asendusreaktsioon: asendavad lihtaine aatomid ühendi koostises oleva elemendi aatomeid - Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4
  4) Vahetusreaktsioon : moodustub kahest liitainest koostisosade vahetamise tulemusena, tekib 2 uut lihtainet - CaCl2 + K2SO4 =CaSO4+2KCl
  5) Redoksreaktsioonid : 2Fe+3Cl2=2FeCl3 – on väga levinud: käärimine, mädanemine, põlemisreaktsiooni, metallide tootmine, korrosioon jne.
  Klassifitseerimine käib mitmete tunnuste järgi, kuid olulisem on oksüdatsiooniastme järgi: a) Kui reaktsiooni käigus muutub vähemalt ühe elemendi aatomite oksüdatsiooniaste, nim reaktsiooni redoksreaktsiooniks;
  b) Kui elemengi o-a ei muutu, nim seda liitumis-, asendus- vm reaktsiooniks.
  Keemilise reaktsiooni üleskirjutis sisaldab reageerivate ainete ja reaktsioonisaaduste keemilisi valemeid ning näitab reaktsioonis osalevate ainete moolide arvu. Nt 2H2 + O2 = 2H2O.
  Koostamise üldpõhimõtted: 1) võrrandi vasakule poole kirjutatakse lähteaine valemid, paremale saaduste valemid. Võrrandi pooli eraldab pöördumatu reaktsiooni korral või = , pöörduva reaktsiooni korral . 2)Võrrand tuleb tasakaalustada, st elemendi aatomeid on võrrandi vasakul ja paremal pool võrdselt.
  Praktikas kasutamine: fotokeemia - valgustamine; kiirguskeemia – kiiritamine - katalüüs.
 • Ainete ja materjalide iseloomustamise printsiibid nende pakenditel ja saatedokumentidel. Sertifikaat, mõiste kahesugune sisu, vastavad näited. Mis on vesilahuste peamised omadused, millega iseloomus -tatakse neid sertifikaadis?
  Ainete iseloomustus antakse selle aine ohutuskaardis. Ohutuskaardis peavad vastavate rahvusvaheliste seadusandlike aktide alusel olema 16 punkti; 9. füüsikalised ja keemilised omadused. Kui need andmed on puudulikud, siis tuleb hankida lisateavet keemiliste reaktsioonide kohta teiste ainetega kontakti sattudes ja kuidas nad käituvad muude mõjutegurite korral nagu nt UV-kiirgus, mehaanilised põrutused või elusorganismid .
  SERTIFIKAAT:
  a) on dokument, milles on kirjas konkreetse aine või materjali kõige olulisemad omadused ning nende määramise normdokumendid. Iga aine ja materjali pakendi ja partiiga peab olema kaasas ülalloetletud sisuga dokument.
  b) on dokument, mis antakse välja mingile tootele komisjoni poolt ja milles on fikseeritud nõuded, millele peab vastama iga vastav toode või toote (ained, materjalid, esemed) partii. Selliseid sertifikaate toodetega kaasa ei anta .
  Kui on vaidlused, avariid, materjalikahjustused, siis tuleb kindlaks teha, kas materjal vastab sertifikaadile, mis oli selle materjalipartiiga kaasas!
  SERTIFIKAATIDE TÜÜPSISU:
  1. Agregaatolek normaalrõhul ja toatemperatuuril (tahke, vedel, gaas).
  2. Värvus silmale nähtava spektri ulatuses.
  3. Tahke aine korral – osakeste kuju, suurus, fraktsiooniline koostis, osakeste pinna iseloomustus.
  4. Vedelike korral: viskoossus erinevatel temperatuuridel , lahuse korral kontsentratsioon, pH.
  5. Tihedus
  6. Sulamis – ja keemistemperatuur.
  Looduslikus vees on Ca2+ + Mg2+ sisaldus 5,2 mmol∙dm-3, HCO3- sisaldus 4,0 mmol∙dm-3, kui palju võib moodustuda katlakivi viiest kuupmeetrist veest (katlakivi koostiseks võtta CaCO3)?

  n((CaCO3) = 10,0mol
  M(CaCO3) = 100 g/mol m = n ∙ M m = 10,0 ∙ 100 = 1000 g CaCO3 – e viies m3 vees.
 • Aatomi, elektroni, molekuli, iooni, valemi, mooli, faasi ja süsteemi mõisted ja sisu, näited. Hapete ja aluste teooria, hapete ja aluste tugevuse ja reaktsioonivõime mõiste, näited. pH mõiste, näited. pH arvutamine prootonite kontsentratsioonist ja vastupidi.
  Aatom on keemilise elemendi väikseim osake, mis koosneb positiivse laenguga tuumast ja seda ümbritsevast elektronkattest ning millel on elemendile omased keemilised omadused. Elektron on negatiivse elektrilaenguga püsiv elementaarosake . Molekul on lihtaine või ühendi väikseim osake, mis eksisteerib iseseisvalt ja samal ajal säilitab selle elemendi keemilised omadused. Ioon on elektriliselt laetud osake, mis tekib siis, kui aatom loovutab või liidab ühe või mitu elektroni, et moodustada stabiilselt väliselektronkihti – jaguneb katioonideks ja anioonideks. Valem väljendab molekulide koostist – empiiriline valem näitab aine elementaarkoostist ja elementide gruppide omavahelist suhet; struktuurvalem näitab lisaks ka kuidas on elemendid omavahel seotud. Mool on aine hulga SI ühik. Aine hulk, mis sisaldab 6,02* 1023 mistahes aine osakest – Avogadro arv, osakeste arv ühe mooli kohta. Süsteem on ruumi osa, mis võib olla piiratud piirpindadega (suletud süsteem) või mitte piiratud (avatud süsteem). Homogeenne süsteem on igas süsteemi osas ühesuguse keemilise koostise ja struktuuriga. Homogeenses süsteemis, milles on mitu keemilist ainet, on kõik komponendid jaotunud ühtlaselt, kas molekulide, aatomite või ioonidena – homogeense süsteemi osi ei saa eraldada filtrimisel ega muul mehaanilisel teel; heterogeenne süsteem on mitteühtlane süsteem, mis koosneb kahest või enamast kas keemilise koostise või struktuuri poolt erinevast homogeensest osast (faasist) – heterogeenset süsteemi moodustavad komponendid on põhimõtteliselt üksteisest mehaaniliselt eraldatavad. Faas on ühtlane piirpindadega eraldatud süsteemi osa. Faas on heterogeense süsteemi üks homogeenne osa. Faasid võivad erineda üksteisest füüsikalise oleku, keemilise koostise või struktuuri poolest, st et faaside vahel on piirpinnad.
  Hapete ja aluste tugevuse määrab hapete ja aluste dissotsatsiooni määr. Tugevad alused ja happed on täielikult dissotseeruvad. Nõrkade korral on see osaline. Hapete ja aluste tugevusest sõltub nende reaktsioonivõime. pH iseloomustab lahuse happelisust/vesinikioonide sisaldust lahuses. Puhta vee pH = 7. Lahus on happeline kui pH 7 ja neutraalne kui pH = 7.


 • Gaasi ja auru mõiste, nende üldised omadused ning nende omadusi väljendavad põhiseadused (normaaltingimused, tiheduste väljendamine ja määramine, mooli ruumala, kriitiline temp ja rõhk, käitumine rõhu ja temperatuuri muutumise korral, segude iseloomustamine , osarõhud).
  Gaas on aine, mis normaalrõhul ja toatemperatuuril on täielikult gaasilises olekus. Gaasilise agregaatoleku mõtteliseks mudeliks on valitud ideaalgaas – kaootilises soojusliikumises olev molekulidest koosnev süsteem. Aur on selline aine gaasilises olekus, mis on tavatingimustes kas vedelas või tahkes olekus ning mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur, nt veeaur.
  Gaaside kõige iseloomulikumaks omaduseks on nende kokkusurutatavus ja võime paisuda. Gaasidel ei ole kindlat kuju, nad täidavad anuma, võttes selle kuju. Gaasi ruumala ühtib anuma ruumalaga, milles ta asub. Ruumala sõltub temperatuurist ja rõhust. Gaas avaldab anuma seintele püsivat rõhku, mis on kõikides suundades ühesugune. Sublimatsioon: kõiki gaase ja aure on võimalik viia rõhu tõstmisel ja temp alandamisel vedelasse ja tahkesse olekusse. Gaaside käitumist iseloomustatakse: kriitilise temperatuuriga – temp, millest kõrgemal ei saa gaasi veeldada rõhu suurendamisega; kriitilise rõhuga - rõhk, mille korral gaas on nii vedelas kui gaasilises olekus, st vedela ja gaasilise oleku vahel on tasakaal. Kui muuta temperatuuri ja rõhku, siis on võimalik viia gaase ja aure vedelasse ja sealt edasi tahkesse olekusse, millest järeldub, et neil on sulamis-, keemis- ja veeldumistemperatuur. Normaaltingimused: p = 101325Pa = 1atm = 760 mmHg, T = 273K = 0oC. Osarõhk on rõhk, mida mingi gaasisegu (nt õhu) keemiline komponent (nt hapnik) avaldaks, kui see vaadeldav komponent esineks üksi samal temperatuuril ja samal ruumalal. Mingi gaasisegu komponentide osarõhu summat väljendab gaasisegu kogurõhk - Daltoni seadus. Clapeyroni võrrand: ; Lussaci võrrand: .
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #1 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #2 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #3 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #4 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #5 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #6 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #7 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #8 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #9 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #10 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #11 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #12 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #13 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #14 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #15 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #16 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #17 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #18 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #19 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #20 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #21 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #22 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #23 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #24 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #25 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #26 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #27 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #28 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #29 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #30 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #31 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #32 Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011 #33
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 33 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-01-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 236 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor kristiinast Õppematerjali autor

  Meedia

  Lisainfo

  Mõisted

  Sisukord

  • Keemia ja materjaliõpetus
  • Pihustatud aine olek
  • Pihus
  • heksaan)
  • Klassifitseerimine käib mitmete tunnuste järgi, kuid olulisem on oksüdatsiooniastme järgi
  • Keemilise reaktsiooni üleskirjutis
  • Koostamise üldpõhimõtted
  • Praktikas kasutamine
  • SERTIFIKAAT
  • Aatomi, elektroni, molekuli, iooni, valemi, mooli, faasi ja süsteemi mõisted ja sisu, näited
  • Hapete ja aluste teooria, hapete ja aluste tugevuse ja reaktsioonivõime mõiste, näited. pH
  • Aatom
  • Osarõhk
  • Tihedus
  • Omadused: CO
  • Kasutamine
  • st põhjustatud ohud
  • Absoluutne niiskus
  • Suhteline ehk relatiivne niiskus (RH)
  • Vedelikud
  • Kondenseerumiseks
  • Kinnises süsteemis
  • Kapillaarsus
  • Lahus
  • Vedelate lahuste iseloomustamine
  • Üleküllastunud lahus
  • Vedelate lahuste käitumise seaduspärasused temperatuuri ja rõhu muutumisel
  • Lahustumiseks
  • Lahustumise põhireegel
  • Lahustuvust kasutatakse praktikad
  • Lahuste
  • Loodusliku vee koostis
  • Jääkkaredus
  • Mööduvat karedust
  • Vananemise põhjus
  • Lahuste pH väärtused
  • Happed
  • Hapete moodustumine
  • Aluste moodustumine
  • Hapete ja aluste tugevuse
  • Tugevad happed
  • Tugevad alused
  • Hapete reaktsioonivõime
  • Tahkeks
  • Tegelik tihedus
  • Puistematerjalid ja pulbrid
  • Eripinnad
  • Klassifikatsioon läbimõõdu järgi
  • Autoadhesioon
  • Agregaat
  • Aglomeraat
  • Pulbrite fraktsioonilise koostise määramine
  • Pulbrite segude lahutamine
  • Pulbrite koostist
  • Tüüpomadused
  • Keraamillisi
  • Elementaarrakk
  • Võre parameetrid
  • Kristallsüsteemide klassifikatsioon osakeste paiknemise geomeetria järgi
  • Kristallvõrede tüübid
  • Cu
  • Elektrolüüs
  • Katlakivi
  • CaCO
  • Mg(OH)
  • Plahvatuse korral
  • Argielus kõige plahvatusohtlikumad süsteemid
  • Difusioon
  • Adsorptsioon
  • Redoks
  • Korrosiooniks
  • Korrosiooni klassifikatsioon
  • Vedelikes
  • /Vees
  • Tsinkkatte valmistamine
  • Levinum kaitsmisviis korrosiooni vastu
  • Streami gaasitrassi rajamisel
  • Kõige suuremad korrosiooniriskid
  • Elektrokeemilised
  • Põhilised elektrokeemilised protsessid
  • Elektrood
  • Järeldused
  • Soola hüdrolüüs
  • M,HCl
  • Galvaanielemendid
  • Volta
  • Daniel-Jacobi
  • Elektrokeemiline
  • Printsipiaalne aparatuur
  • Lagunemispinge
  • Faraday I seadus
  • Faraday II seadus
  • Elektrokeemiline oksüdatsioon
  • Oksüdeerimata Al
  • Keemiline
  • Tüüpilised korrosioonikahjustuste ilmingud
  • Kontaktkorrosioon
  • Kontaktkorrosiooni vältimine
  • Korrosioonitõrje printsiibid
  • Pilukorrosioon
  • Vees ja vesilahustes
  • Reaktsioonid
  • Katoodkaitse
  • kuumpihustus
  • galvaaniline) katmine
  • Laeva kerede kaitsmiseks
  • Galvaaniliste katete valmistamine
  • Metalli pinna puhastamine
  • Molaarmass
  • Hüdrofoobsed
  • Märgumise
  • Ioonvahetajad
  • Keemiline reaktsioon
  • Valguse osa
  • Tsinkkatte valmistamine
  • Vedeliku kapillaartõusu
  • Korrosioonitõrje printsiibid
  • Betooni hooldamine ja korrosioonitorje

  Teemad

  • Elemendi ja lihtaine mõisted/nimetused ning nende mõistete õige kasutamine praktikas
  • Süsteemsuse olemus ja süsteemse töötamise vajalikkus inseneritöös. Näiteid praktikast
  • Milline on süsteemne materjalide korrosioonitõrje?
  • Aine ja materjali mõiste, nende eksisteerimise füüsikalised olekud tavatingimustel, rõhu ja
  • temperatuuri mõju nende olekule ja püsivusele. Millest sõltuvad ainete ja materjalide kõik
  • omadused? Ainete ja materjalide klassifikatsiooni skeemi algus keemia valdkonnas
  • Konkreetsed näited kõikide mõistete ja omaduste juurde
  • 1)Kolloidsete süsteemide klassifikatsioon. Näiteid nende kasutamisest, tekkimisest ja
  • esinemisest nii loodus- kui tehiskeskkonnas ning mõjust insenerirajatistele ja ehitistele
  • Pihus
  • kesk
  • udu, pilved, atmosfäär
  • suits, tolmune atmosfäär
  • vahukoor
  • seebivaht
  • majonees, kätekreem
  • piim, värvid, tint
  • vahtpolüstürool
  • või, juust, tarrendid
  • rubiinklaas
  • Liht- ja liitaine, puhta aine, materjali, homogeense ja heterogeense segu mõisted
  • Vastavad näited
  • homogeenses süsteemis
  • heterogeenses süsteemis
  • Ainete valemite mõiste, keemilise reaktsiooni võrrand ja nende seletused. Mis on keemiline
  • reaktsioon, viis näidet. Milliseid reaktsioone nimetatakse redoksreaktsioonideks?
  • Keemilise reaktsiooni võrrand, selle koostamine ja kasutamine praktikas
  • Koostamise üldpõhimõtted
  • Ainete ja materjalide iseloomustamise printsiibid nende pakenditel ja
  • saatedokumentidel. Sertifikaat, mõiste kahesugune sisu, vastavad näited. Mis on
  • vesilahuste peamised omadused, millega iseloomus-tatakse neid sertifikaadis?
  • SERTIFIKAAT
  • Looduslikus vees on Ca
  • sisaldus 5,2 mmol∙dm
  • HCO
  • sisaldus 4,0 mmol∙dm
  • kui
  • palju võib moodustuda katlakivi viiest kuupmeetrist veest (katlakivi koostiseks võtta CaCO3)?
  • mõiste, näited. pH arvutamine prootonite kontsentratsioonist ja vastupidi
  • Elektron
  • Molekul
  • Ioon
  • Valem
  • Süsteem
  • Homogeenne süsteem
  • heterogeenne süsteem
  • Gaasi ja auru mõiste, nende üldised omadused ning nende omadusi väljendavad
  • põhiseadused (normaaltingimused, tiheduste väljendamine ja määramine, mooli ruumala
  • kriitiline temp ja rõhk, käitumine rõhu ja temperatuuri muutumise korral, segude
  • iseloomustamine, osarõhud)
  • ideaalgaas
  • kriitilise temperatuuriga
  • kriitilise rõhuga
  • Normaaltingimused
  • Clapeyroni
  • võrrand
  • Lussaci võrrand
  • Väävelvesiniku (H
  • S) iseloomulikud omadused, leidumine tehis- ja looduskeskkonnas
  • moodustumise kemismid. Väävelvesinikust põhjustatud ohud inseneriasjanduses
  • Süsinikdioksiidi iseloomulikud omadused, leidumine tehis- ja looduskeskkonnas
  • moodustumise kemismid. “Tootmine” ja kasutamine. Süsinikdioksiidist põhjustatud ohud
  • inseneriasjanduses
  • Leidumine
  • Laboratoorselt saadakse
  • Kasutamine
  • st põhjustatud ohud
  • Vedelas olekus käibegaaside diagrammidelt temperatuur-aururõhk saadav informatsioon
  • CO, CH
  • Veeaur õhus. Absoluutne niiskus, suhteline niiskus. Kondensaat, selle tekkimise põhjused
  • õhus olevast veeaurust ja kondensaadi koguste arvutusskeemid: kondensaadi kogus – 1
  • kui muutub nii õhu rõhk kui temperatuur; 2. kui rõhk ei muutu, aga alaneb temperatuur; 3
  • kui temperatuur ei muutu kuid suureneb õhurõhk
  • kastepunktiks
  • Boyle´i – Mariotte seadusest
  • ülesanded
  • Vedeliku mõiste ja üldised omadused: aurumine(küllastatud auru rõhu mõiste), lendumine
  • keemine, kondenseerumine(mõiste ja tingimused), kondensaat(mõiste), tahkumine(mõiste
  • ja põhjused). Näited. Mis toimub tavatemperatuuridel vedelate lahustega(vedelik vedelikus
  • tahke aine vedelas lahustis) kinnises ja avatud süsteemis(aururõhud, lendumine
  • lahustunud tahke aine käitumine) ?
  • Aurumiseks
  • küllastunud aururõhuks
  • Keemiseks
  • Tahkumiseks
  • Vedelike lenduvus
  • ühel ja samal temperatuuril sõltub
  • Tahke aine vedelas
  • lahustis
  • Avatud süsteemis
  • Vedelik vedelikus
  • Vedeliku mõiste, vedelike saamine(tekkimine). Vedelike voolavuse, viskoossuse ja
  • pindpinevuse mõisted, millised välistegurid mõjutavad vedelike voolavust, viskoossust ja
  • pindpinevust. Vedelike käitumine tahke aine tasasel pinnal ning pragudes ja kapillaarides
  • Osmoos. Osmoosi mõju polümeerpinnetega metallide korrosioonile vees ja pinnastes
  • Näited
  • Voolamine
  • Viskoossuseks
  • Pindpinevus
  • Adhesiooni jõud
  • > F
  • F
  • koh
  • Osmoos
  • Vedelate lahuste (gaas vedelikus, vedelik vedelikus ja tahke aine vedelikus) mõiste
  • iseloomustamine (kontsentratsioonid, küllastamata, küllastatud ja üleküllastatud lahused)
  • ja käitumise seaduspärasused temperatuuri ja rõhu muutumisel(keemine, külmumine
  • aururõhud)
  • Lahusti
  • Vedelate lahuste iseloomustamine
  • Massiprotsent
  • Molaarne kontsentratsioon
  • Molaalne kontsentratsioon
  • Küllastamata lahus
  • Küllastunud lahus
  • Vedelate lahuste käitumise seaduspärasused temperatuuri ja rõhu muutumisel
  • lahustunud aine
  • alandab lahuse aururõhku
  • Lahuse keemistemp tõus ja
  • külmumistemp langus on võrdelised lahustunud aine hulgaga
  • Vees on Ca
  • Mg
  • sisaldus 2,0 mmol∙dm
  • HCO
  • sisaldus 4,5 mmol∙dm
  • kui palju võib
  • maksimaalselt tekkida katlakivi 12m
  • veest (katlakivi koostiseks võtta CaCO
  • Milline protsess on lahustumine? Ainete(tahked, vedelad, gaasid) vees lahustumise
  • iseloomustamine (ühikud, sõltuvus temp ja rõhust). Ainete lahustumisomaduste tähtsus
  • igapäevases elus ja kasutamine praktikas. Näited. Lahuste komponentide eraldamine
  • lahustest (tahke aine - , gaas ja vedelik vedelikus)
  • Lahustumise põhireegel
  • Ainete lahustuvuseks
  • Temperatuuri tõstmisel
  • Rõhu tõstmisel
  • molaarne kontsentratsioon
  • Lahustuvust kasutatakse praktikad
  • Lahustumisomaduste tähtsus igapäevaelus
  • komponentide eraldamine
  • destillatsiooni
  • Loodusliku vee koostis. Miks ja kuidas töödeldakse looduslikku vett ioonvahetajatega ja
  • millistega? Millised keemilised protsessid toimuvad vee kuumutamisel üle 65
  • C? Mis
  • toimub Fe
  • ioone sisaldava vee (põhjavesi) kokkupuutel õhuga? Milline on kõige lihtsam
  • raud(ΙΙ)ioonide sisalduse vähendamise viis vees?
  • Loodusliku vee koostis
  • Vee pehmendamiseks
  • Ioonvahetus
  • Vee kuumutamisel üle 65
  • Põhjavee kokkupuutel õhuga
  • Vee kareduse mõiste kaasaegne sisu (seletus näited). Vee kareduse mõiste vananenud
  • sisu ja vananemise põhjused. Kas mõisted vee karedus ja katlakivi on omavahel seaotud?
  • Kuidas?
  • üldkareduseks
  • karbonaatseks kareduseks
  • katlakivi
  • Vananemise põhjus
  • Vee dissotsiatsioon: prootonite kontsentratsioon, pH mõiste, vesilahuste pH väärtuste
  • diapasoon. Kas ja kui, siis kuidas on väimalik määrata vesilahuste pH väärtus? Millised on
  • lahuste pH väärtused, kui: a) [H
  • ]= 8,4∙10
  • mol/L; b) [H
  • ]= 4,2∙10
  • mol/dm
  • Dissotsiatsioon
  • Prootonite kontsentratsioon – kui prootoneid on rohkem
  • kui hüdroksiidioone, siis keskkond on happeline
  • pH= - log[H
  • Vesilahuste pH väärtusi on võimalik määrata
  • lihtsaim viis pH määramiseks on kasutada indikaatoreid, mis oma olemuselt kas
  • alused või happed. Olenevalt prootonite kontsentratsioonist lahuses, nihkub nende dissotsiatsiooni
  • * indikaatorite
  • * indikaatorpaberid
  • b) ioonselektiivsed elektroodid
  • *piim
  • *tee ekstrakt + lahus
  • Lahuste pH väärtused
  • Millised ained on happed ja millised alused? Hapete ja aluste moodustumine, näited. Milles
  • seisneb hapete ja aluste tugevus ning reaktsioonivõime? Tooge näiteid tugevatest ja
  • nõrkadest hapetest ja alustest. Millised on prootonite kontsentratsioonid järgmistest
  • alustes: a) pH = 2,7; b) pH = 8,8; c) pH = 12,8 ?
  • Alused
  • Hapete moodustumine
  • nõrgad happed
  • nõrgad alused
  • Millist ainet ja materjali nim tahkeks? Millega on määratud tahkete ainete ja materjalide
  • kõik omadused? Tahke aine ja materjali eksisteerimise vormid, tegelik ja efektiivne tihedus
  • mis on , kuidas määratakse), materjalide makro- ja mikrosisestruktuurid (poorsed
  • kihilised, kristalne, amorfne, klaasjas). Homogeensus ja heterogeensus tahkete ainete ja
  • materjalide korral. Käitumise üldised seaduspärasused temperatuuri ja rõhu mõjul, näited
  • Efektiivne tihedus
  • homogeensed
  • heterogeensed
  • Puistematerjalide ja pulbrite mõiste. Eripinnad. Pulbrite ja pooride klassifikatsioon
  • keskmise läbimõõdu järgi. Pulbrite autoadhesioon, agregaadid ja aglomeraadid(mõisted ja
  • moodustumise põhjused). Näited toodetavatest ja laialt tehnikas kasutatavatest
  • aglomeraatidest. Kuidas määratakse pulbrite fraktsioonilist koostist osakese suuruse järgi
  • ja kuidas määratakse nende faasikoostist?
  • Puistematerjalid
  • Pulbrid
  • Klassifikatsioon läbimõõdu järgi
  • grupp
  • grupp
  • grupp
  • Pulbrite segude lahutamine
  • ; b)
  • Pulbrite kasutamine praktikas
  • Aglomeraatidest insenerimaterjalid (loetleda enamkasutatavad): valmistamine ja näited
  • kasutamise kohta. Nende tüüpomadused
  • klinkertellis, keaamilised ehk
  • punased ehitustellised, mitmed põranda - ja seinaplaadid
  • Tüüpomadused
  • Millist informatsiooni on võimalik saada röntgensaasianalüüsi abil?
  • Mõisted kristallaine struktuurist: elementaarrakk, võre parameetrid. Võre klassifitseerimine
  • võre sõlmpunktides olevate osakeste ja nende paiknemise geomeetria järgi. Näoted. Kas
  • kristalseid aineid on võimalik identifitseerida nii puhtal kujul kui segudes amorfsete
  • ainetega ja mitmete kristalsete ainetega, põhjendage vastust?
  • Võrekonstant
  • osakeste järgi
  • Millistel juhtudel toimub keemiline reaktsioon elektrolüütide vesilahustes? Vee Ca
  • ja Mg
  • sisaldus on 4,2 mmol∙dm
  • HCO
  • sisaldus 3,5 mmol∙dm
  • kuidas neid arve on vaja
  • kasutada sellise vee kasutamisel aurugeneraatorites ja katlamajades? Mis asi on katlakivi
  • kus seda leidub, kuidas tekib(on tekkinud)? Näited. Millised keemilised reaktsioonid võivad
  • toimuda plahvatuse korral? Millised on kõige plahvatusohtlikumad süsteemid argielus
  • näited?
  • Cu Cl
  • Cl
  • Vee karedus
  • mittekarbonaatne karedus = üldine karedus – karbonaatne karedus
  • püsivaks ehk jäävkareduseks
  • CO
  • H
  • Difusiooni mõiste. Millest sõltub difusiooni kiirus? Difusiooni kiirus gaasides, vedelikes ja
  • tahkes aines (kiiruste võrdlev hinnang). Difusioon looduskeskkonnas. Difusiooni
  • kasutamine tootmisprotsessides (konkreetsed näited). Adsorptsioon. Adsorptsiooni
  • kasutamine praktikas
  • difusiooni intensiivsus
  • Tootmises
  • kromatograafia
  • Millised reaktsioonid on redoksreaktsioonid? Kirjutage vähemalt 4 redoksreaktsiooni
  • võrrandit. Millised ained on oksüdeerijad, millised redutseerijad? Loetlege
  • enamkasutatavaid oksüdeerijaid ja redut-seerijaid. Milline nähtus on metallide
  • korrosioon ? Millised protsessid leiavad aset metallide korrosioonil, näited
  • reaktsioonid
  • oksüdeerija
  • redutseerija
  • a) keemiline korrosioon
  • b) elektrokeemiline korrosioon
  • biokeemiline korrosioon
  • d) erosioon
  • Tsingi korrosiooni seaduspärasused vees ja vesilahustes ning atmosfääris. Milline on
  • tsingitud teraspleki ja tsingitud terasest konstruktsioonielementide korrosiooni kemism ja
  • mehhanism ? Kuidas valmistatakse tsinkkatet metallidele ? Milliste omaduste järgi
  • hinnatakse tsingikihi kvaliteeti ? Millest sõltub tsingikihi paksus terase kuumtsinkimisel ?
  • Atmodfääris
  • Tsinkkatte valmistamine
  • Tsinkpindega teraskonstruktsioonide ja lehtmaterjali ning veetorude
  • korrosioonimehanism vees ja atmosfääris
  • Milline on kõige levinum pinnases asuvate gaasi magistraaltorude kaitsmisviis korrosiooni
  • vastu ? Millised on kasutatud kaitsmisviisi ohud ? Milliseid materjale kasutatakse Nord
  • Streami gaasitrassi rajamisel ? Millised on seal korrosioonitõrje meetmed ? Millised on
  • kõige suuremad korrosiooniriskid
  • Levinum kaitsmisviis korrosiooni vastu
  • Kaitsmisviisi ohud
  • Nord
  • Korrosioonitõrje meetmed Nord Streami gaasitrassil
  • Kõige suuremad korrosiooniriskid
  • Milliseid protsesse nimetatakse elektrokeemilisteks? Konkretiseerige ja selgitage näidete
  • abil põhilisi elektrokeemilisi protsesse (metallide tootmine, mõnede kemikaalide tootmine
  • metallide rafineerimine, galvaaniliste katete valmistamine, metallist katete eemaldamine
  • detailidelt, detailide poleerimine)
  • Põhilised elektrokeemilised protsessid
  • Elektroodide mõisted ja tüübid elektrokeemias. Elektroodi standardpotentsiaali mõiste
  • kuidas seda määratakse ja millest oleneb selle suurus? Järjestage standardpotentsiaalide
  • suurenemise järjekorras puhtad Fe, Zn, Sn, Al ja Cu. Milline on kontaktkorrosioon? Millised
  • on praktikas tüüpilised kontaktkorrosiooni toimumise kohad? Kuidas tõrjuda
  • kontaktkorrosiooni ?
  • Katoodiks
  • anoodiks
  • standardpotentsiaalideks
  • Kontaktkorrosiooni vältimine
  • Millest olenevad reaalsed elektroodide potentsiaalid (Nernsti võrrand ja sellest tulenevad
  • järeldused). Elektrokeemilise korrosiooni kemism. Millest oleneb elektrokeemilise
  • korrosiooni kiirus ? Selgitage, mis on metallide korrosioonis anoodipiirkond ja mis
  • katoodipiirkond? Millistel põhjustel need tekivad (moodustuvad)?
  • Nernsti võrrand
  • Järeldused
  • Elektrokeemiline korrosiooniprotsess ehk galvaaniline
  • korrosioon
  • Elektrokeemilise korrosiooni
  • kiirus
  • anoodipiirkonnas
  • Katoodipiirkonnas
  • Puhaste metallide ja praktikas kasutatavate sulamite pingerida, nendes sisalduva
  • informatsiooni analüüs. Galvaanipaari mõiste, nende saamine (tekkimine)
  • metallide pingereaks
  • Pingereas vesinikust eespool
  • Mida enam vasakul pingereas
  • galvaanipaar
  • Anoodiks
  • katoodiks
  • suhtes
  • anoodideks, millised katoodideks: pronksid (Cu sulamid Sn, Si jm.); tsink,tsink+legeerivad
  • lisandid; alutsink; alumiiniumi sulamid; roostevaba terased 301, 304, 310, 410, 430;
  • messingid (Cu – Zn sulamid)
  • Millised eelmises punktis loetletud metallide sulamid on passiveerirud roostevaba teraste
  • mark 301, 304, 201, 286, 316L, suhtes galvaanipaarides anoodiks, millised katoodiks?
  • Millised soolad hüdrolüüsuvad ja kuidas ? Nende vesilahuste pH-de piirkond (kirjutage
  • vastavad reaktsioonivõrrandid)! Kuidas määratakse vees HCO
  • sisaldust ?
  • Vesilahuste pH piirkond
  • sisalduse määramine vees
  • Kui palju tekib katlakivi, kui Ca
  • Mg
  • sisaldus on 1,2 mmol
  • ja HCO
  • sisaldus 1,8 mmol
  • 5
  • st veest, kui katlakivi koostiseks võtta CaCO
  • Kuidas töötavad Volta ja Jacobi galvaanielemendid
  • skeem ja toimuvad reaktsioonid
  • Kuidas viiakse läbi elektrokeemilist poleerimist
  • skeem ja orienteeruvad tehnoloogilised
  • parameetrid)
  • ning alumiiniumi ja titaani elektrokeemilist oksüdeerimist?
  • poleerimine
  • ja Ti elektrokeemiline oksüdeerimine
  • Millistel
  • tingimustel moodustuvad(tekivad) igapäevases elus galvaanielemendid? Kuidas
  • saab valmistada galvaanielemente, tooge vähemalt viis näidet?
  • Milline protsess on elektrolüüs? Elektrolüüsi printsipiaalne aparatuur ja põhiparameetrite
  • suurusjärgud. Mis on lagunemispinge ja mis on ülepinge? Millest olenevad nende
  • suurused? Milliseid suurtes kogustes kasutatavaid aineid toodetakse elektrolüüsi abil
  • näited)?
  • Lagunemispinge
  • Ülepinge
  • Mida käsitlevad ja formuleerige Faraday seadused? Kuidas viiakse läbi elektrokeemilist
  • oksüdeerimist. Miks alumiiniumi kui materjali oksüdeeritakse ? Miks on enamikel juhtudel
  • saadav oksiidikiht värviline?
  • Milline nähtus on korrosioon? Metallide korrosiooni klassifikatsioon kulgemise kemismi
  • mehanismi järgi. Kirjeldage
  • joonistage)
  • korrosioonikahjustuste ilmingud, kuidas
  • klassifitseeritakse korrosiooni ilmingute järgi? Kuidas vältida (vähendada)
  • kontaktkorrosiooni? Selgitage, milline on metallide korrosioonis anoodipiirkond ja milline
  • katoodipiirkond?
  • Keemiline
  • 2)Elektrokeemiline
  • Erosioon
  • Bioloogiline
  • Kontaktkorrosiooni vältimine
  • anoodipiirkonnas
  • Raua ja raua sulamite korrosiooni seaduspärasused vees ja vesilahustes (pH, O
  • ja Cl
  • mõju) ning atmosfääris (SO
  • ja tolmu ning suhtelise niiskuse, temperatuuri ja terase
  • legeerivate lisandite mõju). Kuidas korrodeerub tsingitud ja tinatatud teras ning alutsink
  • sulamiga kaetud teras, vastus illustreerige
  • vajalike skeemide ja reaktsioonivõrranditega
  • Tsinkkattega terase
  • Tinatatud terase
  • Milliste meetoditega kaitstakse metalle korrosiooni vastu (loetlege ja kirjeldage)? Kus leiab
  • aset pilukorrosioon? Milline on kemism ja tõrje meetodid? Kuidas eristada välimuse järgi
  • galvaaniliselt tsingitud terasplekki teistest plekkidest?
  • pinna isoleerimine katetega
  • ; 3)
  • Protektorkaitse
  • elektrokeemiline kaitse
  • anoodkaitse
  • kaitsemäärded; 8) korrosioonitõrje kuiva
  • Katoodkaitse välise
  • vooluallika abil
  • Alumiiniumi korrosiooni seaduspärasused vees ja
  • vesilahustes(pH mõju)
  • lämmastikhappes (konts mõju) ja atmosfääris (atmosfääri tüübi ja oksiidikihi paksuse
  • mõju). Millised reaktsioonid kulgevad alumiiniumi kokkupuutel raua ja vasega?
  • Atmosfääris
  • Katoodkaitse, mõiste ja realiseerimise viisid. Kuidas elektrokeemiliselt kaitstakse terasest
  • ja alumiiniumist konstruktsioone magedas vees, merevees ja pinnases. Kodumasinate
  • elektrokeemilise korrosioonitõrje objektid ja viisid. Näiteid
  • Zn pulbervärv
  • ; 2)
  • kuumtsinkimine
  • kuumpihustus
  • elektrokeemiline
  • galvaaniline) katmine
  • difusiooni meetod
  • Anoodide mõiste, materjalid ja kasutamise printsiibid metallide elektrokeemilises
  • korrosioonitõrjes
  • anoodi
  • Elektrokeemiline kaitse
  • Anoodkaitse
  • Kuidas valmistatakse galvaanilisi katteid (millistest ainetest valmistatakse, milline on
  • protsessi skeem ja protsessi orienteeruvad põhiparameetrid)? Mis on ülepinge ja mis
  • lagunemispinge? Kuidas valmistatakse pindasid ette igasuguste katete pealekandmiseks
  • puhastamise meetodid, fosfatiseerimine, aktiveerimine)?
  • Ülepinge
  • Üldiselt
  • Molaarmassi mõiste sisu, mõõtühik. Kuidas määratakse(arvutatakse) molaarmassi
  • Hüdrofoobsed ja hüdrofiilsed pinnad. Millest oleneb tahke aine pinna märgamine vedelike
  • poolt? Mis on märgamise kriteeriumiks? Kas on võimalik mõjutada tahke aine pinna
  • märgamist vedelike poolt? Kui on, siis kuidas, kui ei, siis miks? Ioonvahetajad
  • Hüdrofiilsed
  • Mida nimetatakse keemiliseks reaktsiooniks? Keemilise reaktsiooni toimumise põhitunnus. Mis on
  • eelduseks keemilise reaktsiooni toimumiseks? Seosed keemilise reaktsiooni ja energia vahel
  • soojuse, valguse, elektrivoolu ja mehaanilise jõu mõju keemilisele reaktsioonile (näited)
  • Põhitunnus
  • Eeldus
  • keemilises reaktsioonis
  • mehhaanilise energia abil
  • Alumiiniumi elektrokeemiline oksüdeerimine: eesmärk, põhimõtteline skeem, valmistatava
  • kihi omadused (vastupidavus atmosfääris jt). Millised on piirangud alumiiniumi
  • kasutamisele konstruktsioonimaterjalina keemilise püsivuse seisukohalt?
  • Terase tsinkimise meetodid, loetlege ja seletage. Erinevate tsinkimismeetodite
  • omavaheline võrdlus. Millistest tsingikihi omadustest oleneb terase vastupidavus
  • korrosioonile? Kuidas on võimalik eristada kuumtsinkimismeetodil ja galvaanilisel
  • meetodil valmistatud tsingitud terasplekki. Elektrokeemiliselt tsingitud teraspleki
  • kindlakstegemine plekkide näidiste paketis. Selgitage, mis on metallide korrosioonis
  • anoodipiirkond ja mis katoodipiirkond
  • kuumtsinkimine
  • kuumpihustus
  • elektrokeemiline (galvaaniline) katmine
  • c) difusioonimeetod
  • d) tsinkpulbervärv
  • Zn-kihi kvaliteedi omadused
  • Tsingikihi paksus
  • Zn-Al sulamiga kaetud teras, selle iseloomulikud füüsiko-keemilised omadused, kasutamine
  • praktikas
  • Millised on vedelike liikumise seaduspärasused kapillaarides ja pragudes. Millest sõltuv vedeliku
  • tõusu kõrgus kapillaaris ja praos ? Milliseid aineid nimetatakse pindaktiivseteks ja milliseid
  • pindinaktiivseteks ning kus ja milleks neid kasutatakse?
  • pindpinevusjõust
  • Pindpinevus
  • pindaktiivseteks aineteks
  • pindinaktiivseteks
  • Metallkonstruktsioonide ja metallist detailide korrosioonitõrje meetodid – loetlege koos
  • vajalike seletustega ja näidetega. Milline on legeerivate lisandite Cu ja Ni sisalduse
  • efektiivsus süsinikterase vastupidavusele korrosioonile? Mille poolest erineb
  • ilmastikukindel teras süsinikterasest?
  • pinna isoleerimine katetega
  • metalli pinnale tekit mõne ühendi kiht
  • Elektrokeemilised
  • meetodid
  • a) Protektorkaitse
  • c) Katoodkaitse välise vooluallika abil
  • ; 5) korrosioonitõrje kuiva õhuga
  • Terase tsinkimise meetodid. Millest sõltub (lähtub) tsinkimise meetodi valik? Millised
  • on iga meetodi korral saadava tsingikihi paksus ? Kas terase koostis mõjutab
  • kuumtsinkimisel moodustuva tsingikihi paksust ? Kui ja, siis kuidas?
  • kuumtsinkimine
  • Kuumtsinkimisprotsessis
  • Tsingi korrosiooni seaduspärasused õhus, vees ja vesilahustes. Vastused anda graafiliselt
  • Raua ja rauasulamite korrosiooni seaduspärasused atmosfääris, vees ja vesilahustes
  • Vastused anda graafiliselt
  • Milliste omaduste järgi hinnatakse tsinkkatte omadusi terasel? Võrrelge erinevate
  • meetoditega saadud katete omadus
  • Terase korrosiooni seaduspärasused pinnases ja merevees ning pinnase ja
  • atmosfääri ning vee ja atmosfääri piirpinnal. Milliseid korrosioonitõrje meetmeid
  • tuleks sellistel juhtudel kasutada?
  • Kemikaalide tähistamine tehnilistes, juriidilistes ja kaubanduslikes dokumentides
  • Kemikaalide ohutuskaardid: mis need on, milleks neid kasutatakse ja milline on nende
  • kohustuslik sisu
  • Millised on tüüpilised kontaktkorrosiooni kohad ehitistes, rajatistes ja
  • kommunikatsioonides? Milliste viisidega saav vältida kontaktkorrosiooni ja vähendada
  • kontaktkorrosiooni kiirust? Näited praktikast (Cu – Fe, Cu – Al, Cu – Zn, Al – Fe jt.)
  • Milliseid korrosioonitõrje meetmeid tuleb kasutada uute ehitiste, rajatiste
  • kommunikatsioonide ehitamisel ja vanade renoveerimisel? Meetmed esitada kasutamise
  • järjekorras
  • Korrosioonikindlate sulamite kasutamine
  • Korrosioonikindlate metallkatete kasutamine
  • Mittematallsete katsekatete kasutamine
  • Betooni hooldamine ja korrosioonitorje

  Kommentaarid (2)

  pres profiilipilt
  pres: päris pikk jutt, väga hea
  14:40 04-12-2011
  Skyliner profiilipilt
  Skyliner: tundub ok
  18:32 07-01-2012


  Sarnased materjalid

  48
  doc
  Keemia eksam 2011
  30
  docx
  Keemia ja materjaliõpetuse eksami küsimuste vastused
  68
  docx
  Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014 2015 õppeaastal
  33
  doc
  Keemia ja materjaliõpetuse eksam
  80
  docx
  Keemia ja materjaliõpetus
  19
  docx
  Keemia ja materjaliõpetus kokkuvõte
  62
  doc
  YKI 3030 Keemia ja materjaliõpetus
  11
  pdf
  Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !