Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Uue LS muudatused liiklusreeglid 31.08.2010 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Uue liiklusseaduse muudatused
 võrreldes 
kehtivate
liiklusseaduse ja liikluseeskirjaga
Liiklusreeglid

) Liiklu
l shar
a i
r duspoliiti
i k
ti Li
a e
a  i
Lil k
l l
u ej
e
vi ate
jimi
m  t
ates u
 tt r
 kval
ror i
r s
i u
al s
d e tagam
e
ab Hari
ar i
 tagam n
d e
us - ja T
- ja  e
T ad
e usmi
m niste
s e
te r
e i
r um 
Muudatused üldsätete osas
Liiklejate turvalisuse tagamine
Liiklushariduspoliitika elluviimist korraldab  Haridus - ja Teadusministee-
rium

Kohalik  omavalitsus korraldab liiklusohutusalase selgitus- ja kasvatus-
töö läbiviimist elanikkonna seas,  koolides ja lasteasutustes oma haldus-
territooriumil

Planeeringute koostamisel ja kehtestamisel peab kohalik omavalitsus ta-
gama liiklusohutusnõuete järgimise

Muudatused üldsätete osas
Liikluskasvatus
Täiskasvanute liikluskasvatust viiakse läbi koolituste, massimeedia, 
liiklusohutuskampaaniate, infopäevade, sihtotstarbeliste teabematerja-
lide ja muu taolise vahendusel

Rahvuslik liiklusohutusprogramm
Rahvusliku liiklusohutusprogrammi eesmärgiks on meetmete efektiiv-
sem rakendamine liiklusohutuse järjepidevaks tõhustamiseks ja liik-
lusõnnetuste läbi hukkuvate ning vigastada saavate inimeste arvu pi-
devaks vähendamiseks

Muudatused üldsätete osas
Rahvuslik liiklusohutusprogramm
Rahvuslikku  liiklusohutusprogrammi  viivad  ellu   ministeeriumid   ja 
ametkonnad,  kelle  pädevuses  on  liiklusohutusalaste  meetmete  välja-
töötamine  ja rakendamine,  kohalikud  omavalitsused, riiklikud ja mitte-
riiklikud  institutsioonid,  kelle  pädevuses  on  liiklejate  koolitamine  ja 
nendes õigete hoiakute ning ohutute liiklusharjumuste kujundamine

Kohaliku  omavalitsuse  tasandil  korraldatakse  rahvusliku  liiklusohu--
tuseprogrammi elluviimist regionaalsete ja kohalike liiklusohutusprog-
rammide ning tegevuskavade kaudu

Liikluse  korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Liikluse korraldamine
Liikluse  korraldamisel  kasutatavad  liikluskorraldusvahendid  peavad 
vastama käesoleva seaduse ja teeseaduse nõuetele

Liiklusmärkide  ja  teemärgiste  (teekatte-  ja  püstmärgised)  tähendused 
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega

Liikluse korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Fooritulede tähendus
Jalgrattafoor  reguleerib  jalgrataste,  tasakaaluliikurite,  pisimopeedide  ja 
mopeedide  sõitu  nendele  eraldatud  rajal  või  jalgrattateel.  Jalakäija  ja 
jalgratta  kujutisega   foor   reguleerib  jalakäijate,   tasakaaluliikuri   juhtide  ja 
jalgratturite   liiklust .   Foori   kuju,   tulede   asetus  ja  tähendus  on  sama  mis 
ümartuledega  fooril.  Foori  tuledel  on  jalgratta  kujutis  või  jalakäija  ja 
jalgratta kujutis või ümartuledega fooriga kohakuti on lisateatetahvel jalg-
ratta kujutisega
Jalakäijafoor  reguleerib  jalakäijate  ja  tasakaaluliikuri  juhtide  liiklust. 
Jalakäijafoor  reguleerib  ka  jalgratturite  liiklust,  kui  jalgratta-  ja  jalgteel  ei 
ole  kasutatud  jalgrattafoori.  Foori  ülemises  osas  on  punane  jalakäija 
kujutis, mis keelab jalakäijal  ja tasakaaluliikuri juhil  ületada sõiduteed, ja 
all  roheline  jalakäija  kujutis,  mis  lubab  jalakäijal  ja  tasakaaluliikuri  juhil 
ületada  sõiduteed.  Foor  võidakse  varustada  helisignaaliga,  mille  kat-
kendlik heli  teatab , et põleb punane tuli, pidev heli aga, et põleb roheline 
tuli.  Jalakäijafoori  ülemist  punast  jalakäija  kujutisega   tuld   võib  vajaduse 
korral dubleerida

Jalakäijate ja jalgratturite liiklust reguleerivate fooride juures võidakse ka-
sutada sekundinäidikut, mis teatab, mitu sekundit jääb aega tule vahetu-
miseni

Liikluse korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Liikluse reguleerimine
Liiklust reguleerib politseiametnik või  abipolitseinik , kes on saanud selle-
kohase väljaõppe. 
Liiklust võib omandatud pädevuse piires reguleerida ka sellekohase välja-
õppe saanud: 

kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija kaitseväe ja  Kaitseliidu sõi-
dukite kolonni  liikluses  osalemise korral
päästeteenistuja ja päästetöödele kaasatud isik päästetöödel

looduskaitsetöötaja   kaitsealal   looduskaitseseaduse  tähendu-
ses, hoiualal,  püsielupaigas või kaitstava  loodusobjekti piiran-
guvööndis ning  selleni  viivatel teedel

riigimetsa  majandamist  korraldav  isik  või  riigiasutuse  töötaja 
metsateedel

kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja 
kiirabibrigaadi ohutuse  tagamisel
reguleerija väljaõpet saav isik praktilise väljaõppe ajal

Liikluse korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Liikluse reguleerimine
Reguleerijal  peab  olema  käesoleva  seaduse  § 11  lõike 1  kohane  märgu-
riietus või  vormiriietus

Kiireloomulisel  või  lühiajalisel  reguleerimisel  võib   erandina   kanda  käes-
oleva seaduse § 11 lõike 2 kohast ohutusvesti

Reguleerija  peab  olema  vähemalt  18-aastane  isik,  kes  on  saanud  kooli-
tuse vastavalt kehtestatud korrale.  Parklas  parkimist korraldav reguleerija 
võib  erandina  olla  vähemalt  16-aastane  isik.  Eriveost   saatev   reguleerija 
peab  lisaks  omama  vähemalt  CE-kategooria  autorongi  juhtimisõigust. 
Käesoleva seaduse § 8 lõike 3 punktides 8 ja 9 nimetatud reguleerijal peab 
olema  reguleerija   tunnistus   ning   terviseseisund   peab  vastama  vähemalt 
§ 101  lõike 10  alusel  B-kategooria  mootorsõiduki  juhile  kehtestatud   tervi -
senõuetele

Käesoleva  paragrahvi  lõikes 3  nimetatud  nõuded  ei   laiene   polit-
seiametnikele, kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerijatele

Liikluse korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Liikluse reguleerimine
Perioodiliselt  mittekorduva,  kuni  kolm  ööpäeva  kestva  reguleerimis-
vajadusega   ürituse  või  tegevuse  korral,  välja  arvatud  eriveose   saatmine
on reguleerija ettevalmistamise õigus ka isikul, kes on saanud käesoleva 
paragrahvi  lõikes 8  nimetatud  koolitajalt  reguleerija  ettevalmistuse.  Tee 
omanik,  kelle  teele  on  liikluse  reguleerimine  kavandatud,  võib  nõuda 
lõikes 3 nimetatud reguleerija kasutamist

Reguleerija  ettevalmistus  ja  Maanteeameti  tunnustatud   koolitaja   regulee-
rijakoolituse  praktiline  õpe  teel  peab  toimuma  vähemalt  24-aastase  käes-
oleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud reguleerija vahetu järelevalve all selle 
tee omanikult saadud nõusoleku ja tingimuste kohaselt

Käesoleva  paragrahvi  lõikes 3  nimetatud  reguleerija  tegevuse  peatamise 
õigus on politseiametnikul või teeomanikul, kui reguleerija ei saavuta oma 
reguleerimise eesmärki või loob oma tegevusega  reaalse liiklusohu

Liikluse korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Liikluse reguleerimine
Reguleerija  koolitamise  õigus  on  Maanteeameti  poolt  tunnustatud  kooli-
tajatel

Reguleerija koolitamise korra ja reguleerija tunnistuse vormi, väljaandmise 
ning  kehtetuks  tunnistamise  korra,  sealhulgas  õppekavad  ning  nõuded 
lektorite  kvalifikatsioonile  majandus-  ja  kommunikatsiooniminister  mää-
rusega

Liikluse korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Sõiduki peatamine liiklusjärelevalve teostamisel
Kui  liiklusjärelevalve   teostaja   on  tõstnud  käe  üles  ja  osutab  peatumis-
kohta,  peab  juht  kohe   peatuma   osutatud  kohal.  Kui  liiklusjärelevalve 
teostaja  pole  kohta  näidanud,  tuleb   peatuda   parempoolsel  teepeenral, 
selle puudumisel sõidutee parempoolse ääre lähedal

Liikluse korraldamine 
Muudatused üldsätete osas
Liikluspiirangud
Avalikult   kasutatava   tee  omanikul  on  õigus   ajutiselt   või  alaliselt 
pii- rata   sõidukite  liiklemist  lähtuvalt  massist,  teljekoormusest, 
mõõt-metest, kategooriast või jalakäijate liiklemist või keelata see 
liik-lejate  ohutuse  tagamiseks,  teehoiutööde  tegemiseks,  tee  ja 
teera-jatiste 

kahjustamise 
vältimiseks, 
looduskeskkonda 
kahjustava  mõ-ju  vähendamiseks  või  rahvatervise  seaduse 
tähenduses elukesk-konna tagamiseks

Kui  liikluse  piiramine  ei  ole  tingitud  looduslikest  mõjudest  (pinnase 
sulamine ,  tormi-,  vihmakahjustused  või  muu  selline  mõju)  või  teistest 
erakorralistest  asjaoludest,  peab  teeomanik  või  piirangu  kehtestaja  taga-
ma liiklejate juurdepääsu liikluspiirangualasse teiste teede kaudu, muu lii-
kumisvõimalusega või teisel ajaperioodil

Keskkonnakaitsenõuded
Õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või par-
gitud  sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit

Muudatused  liiklusreeglite  osas
Liikluskord
  Ajutise  (kollast  värvi)  ja  alalise  teekattemärgise  nõuete  vastuolu  korral 
tuleb  juhinduda  ajutise teekattemärgise nõudest

Keegi  ei  tohi  oma  tegevusega  või  tegevusetusega   ohustada   või   takis -
tada  liiklust.  Ohu  tekitanud  isik  peab   rakendama   kõiki  temale  jõu-
kohaseid  meetmeid  ohu  kõrvaldamiseks  või  selle  kahjulike  tagajärgede 
vähendamiseks. Vajaduse korral tuleb tekitatud ohust teavitada politseid

Teeomaniku loata ei tohi paigutada kõnniteele või teepeenrale seadmeid või 
materjale, mis ohustavad või takistavad jalakäija, eriti vanuri ja liikumispuu-
dega isiku liikumist

Muudatused liiklusreeglite osas
Sõidukiirus
Suurim lubatud sõidukiirus on:
bussil 60 kilomeetrit tunnis, kui bussis on seisvad või küljega sõidusuu-
nas asuvatel istmetel istuvad sõitjad

veoautol 60 kilomeetrit tunnis, kui  veoauto  kastis on  veost  saatev või  veose  
järele  minev  isik  või  kui  veoautot  kasutatakse  kaitseväes  ja  Kaitseliidus 
inimeste veol

pisimopeedil 25 kilomeetrit tunnis
tasakaaluliikuril 20 kilomeetrit tunnis
Muudatused liiklusreeglite osas
Liikleja  kohustused
Liikleja  peab  olema  viisakas  ja  arvestama  teiste  liiklejatega  ning  oma 
käitumises  hoiduma  kõigest,  mis  võib  takistada  liiklust,  ohustada  või 
kahjustada inimesi, vara või keskkonda

Liikleja peab täitma reguleerija korraldust isegi siis, kui see on  vastuolus  
käesoleva  seaduse  või   liikluskorraldusvahendi   nõudega,  välja  arvatud 
juhul, kui see ohustab isikute elu, tervist, vara või keskkonda

Liikleja  ei tohi  takistada  matuse- ega muud  rongkäiku,  täiskasvanute  saatel 
liikuvat lastegruppi või reguleerija poolt saadetavate sõidukite kolonni

Muudatused liiklusreeglite osas
Tee andmise kohustused
Parklast,  õuealalt,  puhkekohast,   teega   külgnevalt  alalt  või  nende  juurde-
sõiduteelt  teele  sõites  peab  juht  andma  teed  igale  teel  liiklejale,  kui  tee-
andmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti

Pinnasteelt  kruusateele  või   kattega   teele  sõites  ning  kruusateelt  kattega 
teele  sõites  peab  juht  andma  teed  igale  teel  liiklejale,  kui  teeandmise 
kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti

Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
sõiduteelt  ära  sõites  jalakäijale,  tasakaaluliikuri  juhile,  jalgratturile  ning 
mopeedi -  ja  pisimopeedijuhile,  kui  teeandmise  kohustus  ei  ole   liiklus -
korraldus-vahenditega reguleeritud teisiti

Muudatused liiklusreeglite osas
Tee andmise kohustused
jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile ning  mopeedi - ja pisimo-
peedijuhile,  kes  ületab  sõiduteed,  millele  juht  pöörab,  kui teeandmise 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #1 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #2 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #3 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #4 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #5 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #6 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #7 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #8 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #9 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #10 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #11 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #12 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #13 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #14 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #15 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #16 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #17 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #18 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #19 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #20 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #21 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #22 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #23 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #24 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #25 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #26 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #27 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #28 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #29 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #30 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #31 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #32 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #33 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #34 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #35 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #36 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #37 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #38 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #39 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #40 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #41 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #42 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #43 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #44 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #45 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #46 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #47 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #48 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #49 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #50 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #51 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #52 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #53 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #54 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #55 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #56 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #57 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #58 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #59 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #60 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #61 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #62 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #63 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #64 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #65 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #66 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #67 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #68 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #69 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #70 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #71 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #72 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #73 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #74 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #75 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #76 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #77 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #78 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #79 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #80 Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010 #81
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 81 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-01-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 11 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor günter lind Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

1072
pdf
Logistika õpik
62
doc
Ühiskonna riigieksami kokkuvõte
25
ppt
Auto ehitus
288
doc
Töövihik-Laondus ja veokorraldus
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
24
doc
Kodutöö liiklusjärelvalves
117
docx
Haldusõiguseõpik
200
doc
Masina osadest ja kontrollFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun