Facebook Like

800 ARK'i eksamis esinevat küsimust (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Millised dokumendid peavad autojuhil kaasas olema kontrollijale esitamiseks , kui ei sõideta ainult Eesti piires?
 • Sõiduki registreerimistunnistus.
 • Juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument.
  Mida nimetatakse manöövriks?
 • Igasugust pööret.
 • Mistahes sõiduraja vahetust
 • Sirgjoonelist tagurdamist.
  Mida peab tegema juht, kui ristmiku ees on see märk?
 • Jääma seisma märgi ees.
 • Jääma seisma stoppjoone ees.
 • Jääma stoppjoone puudumisel seisma lõikuva sõidutee ääre ees.
  Mida tähendab märgi ja lisateatetahvli ühend?
 • Järgneva 400 m ulatuses on samaliigiliste teedega ristmike ala.
 • 400m kaugusel on samaliigiliste teedega ristmik
  Milline märk lubab sõita otse?
  A B
 • A
 • B
 • A ja B
  Parkimine on lubatud ….
 • Sõiduautodele rööpselt sõiduteega;
 • D-kategooria autobussidele;
 • Sõiduautodele täielikult kõnniteel lisatahvlil näidatud viisil.
  Kas möödasõit B-kategooria sõidukiga selle märgi mõjupiirkonnas on keelatud?
 • Jah.
 • Ei.
  Ristmik on…
 • Samal tasandil lõikuvatest teedest moodustuv ala;
 • Parklast või tanklast teele suubumise koht;
 • Kattega tee ja kruusatee samatasandiline lõikumiskoht.
  Kas ühekordset valget katkendjoont tohib ületada?
 • Tohib, kui see eraldab sõiduradasid.
 • Tohib, kui see eraldab suunavööndeid.
 • Tohib, kui see eraldab sõiduradasid ristmikul .
  Millised tegevused kuuluvad juhi kohustuste hulka?
 • Peab enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus.
 • Peab teel olles jälgima sõiduki tehnoseisundit.
 • Mitte sõidutama sõitjat, kes pole nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud.
  Mida peab tegema juht, lähenedes selle märgiga tähistatud ristmikule ?
 • Valima sellise sõidukiiruse, et vajaduse korral saaks anda teed teistele liiklejatele.
 • Andma teed paremalt lähenevale sõidukile.
 • Alati jääma enne ristmikku seisma.
  Mida teatab see märk juhile?
 • Märk teatab kohustuslikust sõidusuunast märgile järgneval sõiduteede lõikumisalal.
 • Märk näitab soovitatavat sõidusuunda märgile järgneval sõiduteede lõikumisalal.
  Kas see märk keelab B-kategooria sõidukite sõidu?
 • Ei.
 • Jah, kui tegemist on B-kategooria veoautoga.
  Kas parkimiskohti tähistavaid ühekordseid pidevjooni tohib ületada?
 • Jah, alati.
 • Jah, ainult manööverdamisel.
  Milleks kohustab see märk juhti?
 • Seisma jääma lõikuva sõidutee ääre ees.
 • Seisma jääma märgi ees.
 • Andma teed lõikuval teel sõitvale juhile.
  Märgi ja lisateatetahvli ühend keelab parkida
 • Märgi taga
 • Märgi ees
 • Märgi taga kuni järgmise ristmikuni
  Kuhu tohib sõita mopeediga?
 • Otse
 • Vasakule
 • Otse, vasakule ja tagasi
  Kas veoautojuht on kohustatud pöörama paremale?
 • Ei
 • Jah
  Kuhu tohib sõita?
 • Otse
 • Tagasisuunas
 • Vasakule õue
  Kes vastutab liikluses kasutatava sõiduki liiklusohutu seisukorra eest?
 • Juht
 • Liikluskindlustus
  Mida näitab see märk?
 • Raudtee on ülesõidukohal mitmerööpmeline
 • Raudtee on ülesõidukohal üherööpmeline
 • Tõkkepuu puudumisel tähistab see märk raudteesõidukoha piiri
  Peatumine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine…
 • Sõitjate peale- või mahamineku ajaks
 • Veose laadimise ajaks
 • Vaatamisväärsusega tutvumise ajaks
  Mida keelab see märk?
 • Sõita ei tohi sõidukiga, mille kõrgus teepinnast on üle 3 m.
 • Sõita ei tohi sõidukiga, mis veab ohtlikku veost .
 • Sõita ei tohi autorongiga.
  Mida keelab see märk koos lisateatetahvliga?
 • Sissesõidu laupäeviti ja pühapäeviti
 • Sissesõidu pühiti
 • Sissesõidu ainult jäätumisohu korral
  Kus peab juht andma teed tähistatud peatusest väljasõitvale D-kategooria ühissõidukile?
 • Kõikjal
 • Asulateel, kus suurim lubatud kiirus on kuni 50 km/h tunnis
  Millised nõuded kehtivad selle märgiga tähistatud ülekäigurajal?
 • Möödasõit on keelatud
 • Tagasipööre on keelatud
 • Kiirus ei tohi ületada 30 km/h
  1 Halvaks nähtavuseks nimetatakse ilmast vöi muudest näh- tustest (udu, vihm , lumesadu, tuisk , tolm, vee- ja pori - pritsmed, vastupäike) tingitud ajutist olukorda, kui teel vaadeldavat objekti ei ole vöimalik taustast eristada ...
 • Alla 300 m kauguselt .
 • 500 m kauguselt.
 • 700 m kauguselt.
  4 Millisele söidukile peab juht andma teed?
 • Söidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur koos erilise helisignaaliga.
 • Söidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur ilma erilise helisignaalita.
 • Söidukile, mis töötab teel ja millel on sisse lülitatud kollane vilkur.
  1. Te sõidate mööda maanteed ja näete tee ääres metskitse. Kuidas tuleks tegutseda?
  Vormi algus
    Jälgima looma käitumist.
  Kiirust suurendama, et metskitsest kiiresti mööda jõuda.
   Kiirust vähendama ja olema valmis pidurdamiseks.Kiirust vähendama ja olema valmis pidurdamiseks. 
  2. Auto pidurdusteekond оn...
  Vormi algus
   juhi reageerimisteekonna ja aeglustusteekonna summa; 
   võrdne aeglustusteekonnaga; 
   piduri rakendumisteekonna ja aeglustusteekonna summa; 
  3. Peatuda ei tohi...
  Vormi algus
   trammiteel või lähemal kui 1 m sellest; 
   raudteeülesõidukohal; 
   sõiduteel piiratud nähtavusega kohas; 
  5. Millist ligikaudset pikivahet ееssõitjаgа реаb hoidma kuival asulateel?
  Vormi algus
   2 sekundit. 
   1 sekundit. 
  7. Milline juhi tegevus on õige?
  Vormi algus
   Juht valib parempoolse sõiduraja ja sõidab noole C suunas. 
   Juht valib vasakpoolse sõiduraja ja sõidab noole A suunas. 
   Juht valib parempoolse sõiduraja ja sõidab noole B suunas.
  9. Milline sõiduk оn ristmikul õigesti peatatud?
  Vormi algus
    Sõiduauto
    Mootorratas
  12. Kus on möödasõit keelatud?
  Vormi algus
   Reguleeritud ülekäigurajal. 
   Reguleerimata ülekäigurajal. 
   Raudtee-ülesõidukohal. 
  15. Milliste esituledega võib sõita mootorsõidukiga pimeda ajal, kui vastutulevale sõidukile ollakse sellisel kaugusel, et võidakse pimestada selle juhti?
  Vormi algus
    Lähi - ja udutuledega ning ääretuledega. 
   Eesmiste udu- ja ääretuledega. 
   Lähi- ja ääretuledega. 
  18. Mootorsõidukiga teel olles tuleb sõit katkestada, kui ...
  Vormi algus
   vihma või lumesaju ajal ei tööta juhipoolne esiklaasipuhasti; 
   numbrituli on rikkis; 
   autorongi haakeseade on rikkis; 
  19. Kas suunda muutvalt peateelt vasakule pöörav juht peab andma teed vastassuunast otse sõitvale juhile?
  Vormi algus
   Peab, kui see on buss
   Ei pea. 
   Peab, kui peatee muudab suunda paremale. 
  23. Milline tegevus on õige?
  Vormi algus
   Sõiduteede lõikumisalalt välja sõites ei tohi sattuda vastassuunavööndisse. 
   Annan teed paremalt lähenevale autole ja ületan ristmiku enne vasakult lähenevat autot.
   Annan teed vasakult lähenevale autole. 
  27. Missuguse märgi nimi on "tõkkepuuta raudteeülesõidu koht"?
  Vormi algus
   Parempoolse. 
   Vasakpoolse. 
  28. Liikluskindlustuse seaduse alusel hüvitatakse:
  Vormi algus
   vara ja isikukahju liiklusõnnetuses kannatanule; 
   liiklusõnnetuse põhjustanud jalakäija isikukahju; 
   liiklusõnnetuse põhjustanud juhi ravikulu raviasutusele; 
  29. Kas vingugaasi (СО) ja teiste kahjulike komponentide sisaldus heitgaasis оn normitud?
  Vormi algus
   Ei. 
   Jah. 
  30. Mis ei tohi olla suurem märgil näidatust?
  Vormi algus
   Sõiduki või autorongi tegelik mass. 
   Sõiduki registrimass
   Sõiduki kandevõime
  3. Mis tähega noole suunas toimub vasakpööre õigesti?
  Vormi algus
   C ja D. 
   A. 
   B. 
  4. Kuidas реаb juht käituma asulavälisel teel hädapeatumise korral valgel ajal?
  Vormi algus
   Lülitama sisse ohutuled
   Kui ohukolmnurga kasutamine оn kohustuslik, tuleb see paigutada nii, et see oleks nähtav vähemalt 100 m kauguselt.
   Lisaks ohutuledele lülitama sisse ääretuled. 
  5. Milline tegevus on õige?
  Vormi algus
    Ootan foori ees vastassuunast sõitja möödumist ja ületan ristmiku peatuseta.
   Sõidan ristmikule, annan teed vastassuunast otse sõitvale autole ja lõpetan pöörde.
   Oletan ristmiku enne vastassuunast sõitvat autot. 
  12. Milline tegevus on õige?
  Vormi algus
   Annan teed jalgratturile. 
   Ületan ristmiku enne jalgratturit. 
  13. Millega peab juht andma hoiatusmärguande, kui tema auto tagumine ääretuli ei põle?
  Vormi algus
   Ohutuledega. 
   Ohutulede puudumisel ohukolmnurga kasutamisega. 
   Tagumise udutulega. 
  14. Kas mootorsõidukiga tohib sõita selle märgiga tähistatud teel?
  Vormi algus
   Ei. 
   Jah. 
  17. Millises vahemikus on juhi reageerimisaja jooksul läbitud teepikkus , kui juhi reageerimisaeg on 0,8...1 s ja sõiduki kiirus 50 km/h?
  Vormi algus
   12...15 m. 
   3...5 m. 
   7...10 m. 
  20. Missuguselt sõidurajalt tohib mootorrattaga asulas sõita otse, kui pärisuunas on kolm sõidurada ja puudub märk "Sõidurajad ja -suunad"?
  Vormi algus
   Parempoolselt rajalt
   Kõikidelt radadelt. 
   Parempoolselt ja keskmiselt rajalt. 
  23. Milliseid sõidukeid tohib peatada asula sõiduteel kahes reas?
  Vormi algus
   Kõiki sõidukeid, kui neil on ohutuled sisse lülitatud. 
   Taksosid sõitjate peale- või mahamineku ajaks. 
   Haagiseta soolomootorrattaid.
  24. Te sõidate asulavälisel teel ja lähenete raudteeülesõidukohale. Kus peate ootama, kui tõkkepuu sulgub?
  Vormi algus
   Tõkkepuu ees. 
   Vahetult enne viimast hoiatusmärki "Ees on raudteeülesõidukoht". 
  29. Kuhu tohib sõita asulas eraldusribaga teel?
  Vormi algus
   Vasakule. 
   Otse. 
   Tagasi. 
  34. Milleks tohib juht kasutada parempoolset teepeenart?
  Vormi algus
   Мöödumisеks eessõitvast aeglasemast sõidukist asulavalisel teel. 
   Мöödumisеks vаsаkрöörеt tegevast sõidukist. 
   Peatumiseks asulavälisel teel. 
  39. Kuidas suureneb auto aeglustusteekond?
  Vormi algus
   Võrdeliselt kiirusega. 
   Võrdeliselt kiiruse kuubiga. 
   Võrdeliselt kiiruse ruuduga. 
  43. Kus on peatumine keelatud?
  Vormi algus
   Sõiduteel piiratud nähtavusega kohas. 
   Pärisuunalisel teepoolel vahetult peale ülekäigurada
   Raudteeülesõidukohal.
  46. Kus оn parkimine keelatud?
  Vormi algus
   Aeglustus- ja kiirendusrajal. 
   Lõikuva sõidutee äärele lähemal kui 5 m. 
   Sõiduteel raudteeülesõidukohale lähemal, kui 50 m. 
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  1. Kuidas toimida foori selle tule põledes?
   Tuleb oodata rohelise nooletule süttimist, mis võimaldab peatuseta vasakpööret.
   Võib sooritada pöörde vasakule. 
   Ristmikule väljasõit on keelatud. 
  2. Mida teatab see märk juhile?
   Märk näitab soovitatavat sõidusuunda märgile järgneval sõiduteede lõikumisalal.
   Märk teatab kohustuslikust sõidusuunast märgile järgneval sõiduteede lõikumisalal.
   Märk on pöördekohast eespool
  5. Milline tegevus on õige?
   Möödun tagasipööret sooritavast sõidukist paremalt, sõites vajadusel teepeenrale.
   Tagasipööret sooritav juht annab teed vastassuunast lähenevale autole. 
   Möödun tagasipööret sooritavast sõidukist paremalt sõidutee kaudu.
  6. Millise ohu eest hoiatab see märk?
   Tee läbib orgu. 
   Ees on pikem auklik teelõik. 
   Ees on üksik, teekatte pinnast madalam koht (näiteks vajunud truup). 
  7. Mida peab aeglaselt sõitva sõiduki juht tegema, kui asulavälisel teel on tema sõiduki taha kogunenud kiiremaid sõidukeid, mis ei saa tiheda vastassuunaliikluse tõttu mööda sõita? Ta peab...
   Järgmisel ristmikul ära pöörama. 
   Selleks sobivas kohas kiirematele sõidukitele möödasõitu võimaldama , hoidudes võimalikult paremale ja vajadusel peatuma .
   Sama kiirusega edasi sõitma. 
  8. Mida näitab see märk koos lisateadetetahvliga?
   Pidurdusmaa pikkust esimese kurvini. 
   Ohtliku teelõigu pikkust. 
   Kaugust esimese kurvini. 
  9. Milline pidurdusviis sobib kasutamiseks mõõdukalt libedal teel, kui autol puudub pidurite blokeerimisvastane seade (ABS)?
    Mootoriga pidurdamine
   Katkendlik vajutamine piduripedaalile (nn. tippimine). 
   Pidurdamine blokeeritud ratastega. 
  12. Mida tähendab selline lisateatetahvli ja märgi ühend?
   Edasi ei tohi sõita ühegi sõidukiga. 
   200 m kaugusel algab edasisõidu keeld. 
  13. Millal on silma kohanemiseks kuluv aeg pikem?
   Valgustatud teelt pimedasse sõitmisel. 
   Pimedast ereda valguse kätte jõudmisel. 
  16. Millise kiirusega tohib sõita esmase või piiratud juhtimisõigusega juht?
   Väljaspool asulat mitte kiiremini kui 90 km/h. 
   Asulateel lubatud suurima kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 90 km/h. 
   Väljaspool asulat mitte kiiremini kui 70 km/h. 
  17. Kummal juhil on eesõigus vastastikusel sõiduraja vahetamisel?
   Punase auto juhil. 
   Rohelise auto juhil. 
  9. Milline tegevus on õige?
   Ületan ristmiku esimesena. 
   Annan teed bussile. 
   Annan teed sõiduautole. 
  20. Kui kaugele tohib veos sõldukist ette- või tahapoole ulatuda, ilma et oleks vajalik seda tähistada?
   1 m. 
   2 m. 
  22. Kui kaua võtab tavaliselt aega 1,0 promilli alkoholi lagunemine veres?
   4 tundi. 
   1 tund. 
   10 tundi. 
  23. Kas möödasõit on lubatud selle märgi mõjupiirkonnas kui ees sõitva sõiduki kiirus on alla 30 km/h ja sõidutee keskel on valge pidevjoon, mille ületamine möödasõidu korral oleks vältimatu?
   Ei. 
   Jah. 
  24. Tagumised udutuled võivad põleda ...
   parkimisel halva nähtavuse tingimustes; 
   sõidul pimeda ajal valgustatud teel; 
   sõidu ajal halva nähtavuse korral asulavälisel teel; 
  27. Kuidas tuleb möödasõit lõpetada?
   Anda oma suunavööndisse naasmisest selgelt ja õigeaegselt märku. 
   Takistamata juhti, kellest mööda sõideti. 
   Reastudes tagasi oma suunavööndisse tihedalt möödasõidetava ette. 
  29. Millisel juhul tohib kasutada ühissõidukirada?
   Veose laadimiseks. 
   Sõitjate pealevõtmiseks. 
   Parkimiseks. 
  30. Mida peab tegema autojuht , kui tagasõitval autol töötavad sinine ja punane vilkur?
   Jätkama sõitu. 
   Vähendama kiirust ja hoiduma paremale, takistamata eritalituse sõiduki sõitu.
   Peatuma. 
  1. Mida tähistab joonisel kujutatud märgis , ruutudest koosnev teekättemärgis?
   Jalakäijate ülekäigurada. 
   Fooriga ülekäigurada. 
   Jalgrattatee ristumist sõiduteega. 
  3. Mis eesmärgil tohib liiklusmärgi " Parkimise keeld" mõjupiirkonnas seisma jääda?
   Kiire sisseostu sooritamiseks. 
   Sõitjate sisenemiseks või väljumiseks. 
   Koorma peale- või mahalaadimiseks.
  5. Mida põhjustab vesiliug?
  Vormi algus
    Rool muutub raskeks. 
   Sõiduk võib kaotada juhitavuse
   Pidurdusteekond pikeneb. 
  7. Mida näitavad need märgid?
  Vormi algus
   Ees on tõkkepuuga raudteeülesõidukoht. 
   Rööpapaare on raudteeülesõidukohal kolm. 
   Ees on tõkkepuuta raudteeülesõidukoht. 
  8. Te olete tiheda liiklusega teel vasakpöördeks ümber reastunud. Ristmikul avastate, et tahtsite tegelikult hoopis paremale pöörata. Kuidas käitute?
  Vormi algus
   Te hoiatate teisi liiklejaid ja pöörate seejärel paremale. 
   Te jääte seisma ja püüate tagurdades ümber reastuda. 
   Te pöörate vasakule ja otsite võimaluse umbersõiduks. 
  9. Mida peab aeglaselt sõitva sõiduki juht tegema, kui asulavälisel teel on tema sõiduki taha kogunenud kiiremaid sõidukeid, mis ei saa tiheda vastassuunaliikluse tõttu mööda sõita? Ta peab...
  Vormi algus
   Järgmisel ristmikul ära pöörama. 
   Selleks sobivas kohas kiirematele sõidukitele möödasõitu võimaldama, hoidudes võimalikult paremale ja vajadusel peatuma.
   Sama kiirusega edasi sõitma. 
  10. Kas autorongiga sõites on vaja hoida eessõitjaga suuremat pikivahet kui sõiduautoga sõites?
  Vormi algus
   Võib hoida lühemat pikivahet, sest autorongi juhi reageerimisaeg on sõiduharjumuse tõttu väiksem kui teistel juhtidel.
   Jah, sest autorongi suur mass ja pidurite rakendamiseks kuluv aeg ei võimalda sama kiiret peatumist.
   Autorongi peatumisteekond ei ole pikem kui sõiduautol , seega suuremat pikivahet ei pea hoidma.
  11. Millise suurima kiirusega tohib sõita BE-kategooria autorongiga asulavälisel teel?
  Vormi algus
   90 km/h. 
   70 km/h. 
   50 km/h. 
  12. Kas tähistamata veos tohib sõidukist ettepoole ulatuda?
  Vormi algus
   Ei. 
   Jah, kui veos ei ulatu ettepoole üle 1 m. 
  13. Kui kaua реаb liikuskahju saaja säilitama oma liiklusõnnetuses kahjustatud vara liiklusõnnetusest teatamise järgselt?
  Vormi algus
   Kuni ülevaatuseni kindlustaja esindaja poolt, või 7 päeva. 
    Kindlustusandja kirjalikul palvel kuni 15 päeva. 
   Kuni 2 päeva. 
  14. Kui pika vahemaa peab jätma painduv ühenduslüli pukseerimisel sõidukite vahele ja kuidas peab see olema tähistatud?
  Vormi algus
   Vahemaa peab olema 5...8 m. 
   Ühenduslüli keskosa peab olema selgesti nähtavalt tähistatud. 
   Vahemaa peab olema 2...3 m. 
  16. Millal satub möödаsõitjа ohtu?
  Vormi algus
   Kui möödаsõidеtаv alustab ise möödаsõitu. 
   Kui möödаsõidеtаv kiirust suurendab. 
   Kui möödаsõidеtаv оmа kiirust tunduvalt vähendab. 
  17. Milline märk kohustab peatuma tollipunkti juures?
  Vormi algus
   C. 
   B. 
   A. 
  18. Kuidas peab toimima sõiduauto A juht?
  Vormi algus
   Peatuma. 
   Siirduma parempoolsele rajale, et anda teed eritalituse sõidukile. 
  20. Peatuda ei tohi...
  Vormi algus
   teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval; 
   lähemal kui 15 m enne liiklusmärki "Trammipeatus"; 
    sillal ja silla all; 
  21. Kes võib vedada ohtlikku veost?
  Vormi algus
   Ilma asjakohase väljaõppeta juht mootorikütust teisaldavates kütusekonteinerites kuni 60 liitrit.
   Juht, kes on saanud asjakohase väljaõppe. 
   Mistahes kategooria sõiduki juht sõltumata asjakohasest väljaõppest. 
  22. Missuguste sõidukitega tohib liigelda?
  Vormi algus
    Jalgrattaga
   Mopeediga. 
   Mootorrattaga. 
  25. Kuidas peab juht käituma asulateel hädapeatumise korral pimeda ajal?
  Vormi algus
   Lülitama sisse ohutuled. 
   Sõiduki parema nähtavuse tagamiseks lülitama sisse lähituled. 
   Asetama autost vähemalt 25 m kaugusele teel ohukolm¬nurga, kui sõiduk paikneb piiratud nähtavusega koha
  26. Kuidas peab juht käituma väljaspool asulat hädapeatumise korral pimedal ajal?
  Vormi algus
   Autost või traktorist sõiduteele väljumisel ja sõiduteel viibimisel kandma ohutusvesti.
   Lülitama sisse sõiduki ääretuled. 
   Lülitama sisse ohutuled. 
  27. Millised tuled peavad põlema valgustamata teel parkival mootorsõidukil pimedal ajal?
  Vormi algus
   Lähi- ja ääretuled. 
   Ääre- ja numbrituled, asulavälisel teel tuleb lisaks kasutada ka ohutulesid. 
  28. Millal tuleb sõidukil sisse lülitada ohutuled?
  Vormi algus
   Kui sõites pimeda ajal või halva nähtavuse korral tagumine ääretuli ei põle. 
   Hädapeatuse korral kohas, kus peatuda ega parkida ei tohi. 
   Liiklusõnnetuse korral. 
  30. Kas sõidupidur töötab, kui blokeerumisvastane süsteem (ABS) lakkab töötamast ja selle märgutuli põleb pidevalt?
  Vormi algus
   Ei. 
   Jah. 
  31. Milline märk keelab sõita kiirusega alla 50 km/h?
  Vormi algus
   C. 
   A. 
   B. 
  4. Kus tuleb sõiduk peatada asulavälisel teel?
  Vormi algus
   Parempoolsel teepeenral. 
   Vasakpoolsel sõiduteeäärel. 
   Vasakpoolsel teepeenral. 
  36. Mis võib märjal sõiduteel tekitada vesiliu?
  Vormi algus
   Sissesõidetud rööpad sõiduteel. 
   Kulunud rehvid
   Suur kiirus. 
  37. Milline märk kohustab juhti andma teed jalakäijale?
  Vormi algus
   C. 
   B. 
   A. 
  38. Teie sõiduk оn rikke tõttu kiirteel seisma jäänud. Mida tuleb arvestada selle pukseerimisel?
  Vormi algus
   Pukseerimise ajal peavad mõlemal sõidukil ohutuled põlema. 
   Kiirteed möödа tohib sõita kuni selle ärарöörаmiskоhаni mis оn sobivale töökоjаlе kõige lähemal.
   Kiirteelt tuleb järgmises ärарöörаmisе kohas lahkuda. 
  39. Millistel nimetatud juhtudel toimub liikluskindlustuse tavalepingu ülesütlemine ?
  Vormi algus
   Kõigil juhtudel, kui sõiduk võõrandatakse Eestis elavale isikule. 
   Kui sõiduk on ärandatud, varastatud või röövitud ja esitatakse asjakohane politseiametniku poolt väljastatud tõend .
   Kui sõiduk on registrist kustutatud ja esitatakse kindlustusandjale vastav dokument.
  42. Milline lisateatetahvel näitab märgi mõjupiirkonda?
  Vormi algus
   C. 
   A. 
   B. 
  43. Millised nõuded kehtivad sellise märgiga tähistatud ülekäigurajal?
  Vormi algus
   Eessõitvast sõidukist on möödumine keelatud. 
   Sõidurada ei tohi vahetada. 
   Kiirus ei tohi ületada 40 km/h. 
  44. Mida mõista kaitsliku sõiduviisi all?
  Vormi algus
   Oluline pole oma õigusele kindlaks jääda. 
   Tuleb ette näha teiste liiklejate võimalikke vigu. 
   Enne igat ristmikku tuleb ettevaatlikult seisma jääda. 
  45. Märk "järsk lang" annab eesõiguse ...
  Vormi algus
    koormaga veoautole
   mäkke tõusjale; 
    mäest laskujale; 
  46. Kus tohib parkida asulatee vasakul poolel?
  Vormi algus
   Kahesuunalisel teel, mille keskel on trammitee. 
   Ühesuunalisel teel 
  48. Mis tähega noole suunas tohib sõita?
  Vormi algus
   A. 
   C. 
   B. 
  49. Milline tegevus on õige?
  Vormi algus
   Annan teed jalakäijatele. 
   Jalakäijatele tee andmine ei ole kohustuslik. 
  50. Miks võib olla ohtlik sõidukite rea viimase sõidukijuhina kohe möödasõitu alustada, kui vastutulevad sõidukid on just möödunud?
  Vormi algus
   Võib tekkida vajadus kolonni tagasi sõita, mis võib põhjustada ohtliku olukorra.
   Möödasõidutee pikkuse vale hindamine. 
   Ka eessõitvad võivad möödasõitu alustada. 
  52. Millele peate asulateede ristmikel ja külgnevatelt aladelt teele väljasõidukohtades erilist tähelepanu pöörama?
  Vormi algus
   Laiem tee on alati peatee. 
   Eranditult kõigil ristmikel ja teele väljasõidu kohtades kehtib "parema käe" reegel.
   Lõikuvad teed võivad olla sõidu eesõigusega, kuigi nad on kitsamad ja võivad olla hoonestuseta.
  53. Peatuse poolel, kui see takistab D-kategooria ühissõidukite liiklust ei tohi peatuda liiklusmärgile " Bussi - voi trollipeatus" lähemal kui...
  Vormi algus
   5 m; 
   10 m; 
   15 m; 
  56. Кiirteel sõitеs lõhkеs teie autol rehv . Kuidas käitute?
  Vormi algus
   Kui autot pole võimalik sõiduteelt eemaldada,lülitan sisse ohutuled ja раnеn vähemalt 100 m sõidukist tahapoole ohukolmnurga.
   Lülitan sisse ohutuled ja eemaldan auto sõiduteelt. 
   Аnnаn teistele juhtidele selgete käemärkide abil märku peatumiseks. 
  57. Millisel juhul реаb pukseeritava mооtоrsõiduki roolis olema juht?
  Vormi algus
   Kui pukseeritakse painduva ühenduslüliga. 
   Kui jäik ühenduslüli tagab pukseeritava sõiduki juhitavuse. 
   Kui sõidukit pukseeritakse osaliselt toetatuna. 
  59. Milline on nägemisteravus juhi nägemisväljas?
  Vormi algus
   Parem nägemisvälja keskel. 
   Parem nägemisvälja ääreosas. 
   Ühtlane. 
  60. Mida peab juht teadma ohutulede kasutamisest?
  Vormi algus
   Suunamärguanne tuleb anda käega. 
   Ohutuledega sõites ei ole vaja anda suunamärguannet. 
   Sisselülitatud ohutulede korral ei saa suunatuledega märku anda. 
  61. Millised ained võivad mõjutada juhtimisvõimet sarnaselt alkoholile?
  Vormi algus
   Tass kohvi. 
   Teatud ravimid ja uimastavad ained. 
   Tass teed. 
  62. Kuidas ületada ristmik?
  Vormi algus
   Pean andma teed veoautole. 
   Ületan ristmiku esimesena. 
   Pean andma teed sõiduautole. 
  63. Oma valduses oleva B-kategooria auto varustuses peab olema...
  Vormi algus
   tulekustuti. 
    ohukolmnurk
   tõkiskingad. 
  64. Missuguse koha peab juht liiklusummiku korral vabaks jätma?
  Vormi algus
   Tanklast väljasõidutee teega lõikumise koha. 
   Tähistatud bussipeatuse. 
   Ülekäiguraja. 
  65. Milline on suurim lubatud kiirus painduva ühenduslüliga pukseerimisel?
  Vormi algus
   Mis tahes teel liiklusoludele vastav kiirus, kuid mitte üle 50 km/h. 
   Asulavälisel teel liiklusoludele vastav kiirus, kuid mitte üle 70 km/h. 
   Kiirteel liiklusoludele vastav kiirus, kuid mitte üle 90 km/h.
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  68. Kuhu tohib sõita sõiduautoga?
  Vormi algus
   Vasakule. 
   Otse. 
   Paremale. 
  69. Kus оn parkimine keelatud?
  Vormi algus
   Eraldusribal. 
    Eraldusriba katkestuskohas. 
   Eraldusribapoolsel sõidutee äärel , välja arvatud liikluskorraldusvahendiga näidatud kohad.
  71. Te sõidate tihedas udus. Kas tohite sõidutee keskel teekatte märgisjoonel sõita?
  Vormi algus
   Ei, kuna see võib põhjustada vastutuleva sõidukiga kokkupõrke. 
   Jah, kuna udutuled on sisse lülitatud. 
   Jah, kuna nii väheneb oht teelt välja sõita. 
  72. Te tahate lisaks sõiduautos olevatele kaassõitjatele kaasa võtta ka esemeid, mille kinnitate katusele. Mis piirab katusele asetatavat koormust?
  Vormi algus
   Sõiduauto kandevõime. 
   Sõiduauto registrimass. 
  74. Milles peate veenduma enne sõidu alustamist?
  Vormi algus
   Et minu vaateväli ei oleks piiratud. 
   Et kaassõitjad on olemasolevad turvavööd nõuetekohaselt kinnitanud. 
   Et tagaaknal ei oleks lahtiseid esemeid (näiteks autoapteek, joogipudelid, fotoaparaat ).
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  75. Millega vähendatakse rataste blokeerimise ohtu libedal teel pidurdamisel sõidupiduriga, kui autol puudub pidurite blokeerimisvastane seade (ABS)?
  Vormi algus
   Piduripedaali järsu, tugeva vajutamisega. 
   Piduripedaali nõrga, katkendliku vajutamisega. 
  77. Kuidas ületada ristmik?
  Vormi algus
   Ületan ristmiku esimesena. 
   Pean andma teed autole. 
   Pean andma teed mootorratturile. 
  78. Millised nõuded nimetatutest peavad olema täidetud lapse sõidutamisel sõiduautos?
  Vormi algus
    Takso tagaistmel tuleb ülе 3 aasta vanune laps kinnitada turvаvöö patja kasutades täiskasvanu turvavarustusega.
   Kui kõik istekohad оn hõivatud, tohib alla 12 aasta vanune laps istuda tagaistmel turvavarustusega kinnitatud taiskasvanu süles.
    Väikelaps реаb istuma tema kasvule sobivas turvatoolis. 
  Vormi lõpp
  79. Kus on peatumine keelatud?
  Vormi algus
   Kohas, kus sõidurada tähistava pideva märgisjoone ja peatatud sõiduki vahe on alla 3 m.
    Hoovist väljasõidukoha ees. 
  Vormi lõpp
  81. Mis on möödasõit?
  Vormi algus
   Möödumine eesliikuvast sõidukist ühesuunalisel teel. 
   Ettejõudmine eesliikuvast sõidukist sõiduraja vahetamisega pärisuunavööndis.
   Ettejõudmine sõitvast sõidukist vastassuunavööndi kaudu. 
  82. Kas tohib sõita eraldusribale?
  Vormi algus
   Tohib hооldustöid tegeva sõidukiga. 
   Tohib, kui ei rikuta eraldusriba katet
   Tohib, kui see оn seotud sõiduki peatumisega. 
  83. Millele tuleb talverehvidega sõites tähelepanu pöörata?
  Vormi algus
   Rehvidele lubatud suurimat kiirust ei tohi ületada. 
   Talverehvid kuluvad suvesõidul kiiremini. 
   Naastrehvide kasutamine suvel on keelatud. 
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  84. Parkida ei tohi...
  Vormi algus
   Kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.
   Teepeenral raudteeülesõidukohale lähemal, kui 50 m. 
   Sõiduteel raudteeülesõidukohale lähemal, kui 50 m. 
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  85. Mida tuleb arvestada laste turvatooli kasutamisel ?
  Vormi algus
   Peab jälgima ainult seda, kas tegemist on patenteeritud lastetooliga. 
   Tool peab sobima vastavale sõidukiistmele kinnitamiseks. 
   Tool peab sobima lapse pikkuse ja kaaluga. 
  87. Mida peab juht teadma teele märgitud kiirendusrajast?
  Vormi algus
   Kiirendusrada tähistatakse valge laia katkendjoonega. 
   Kiirendusrajale põigates ei tohi takistada seal sõitvat juhti. 
   Kiirendusrajaga teele sõitmisel peab kasutama seda rada. 
  89. Mida tuleb arvestada rehvide valikul liiklusohutuse seisukohalt?
  Vormi algus
   Auto igal teljel tuleb kasutada sama tüüpi rehve. 
   Kasutatud rehvid peaksid olema ühtlaselt kulunud. 
   Detsembri, jaanuari ja veebruari kuul tuleb kasutada talverehve
  90. Lisateadetetahvel teatab, et keelatud on ...
  Vormi algus
   sõita suitseva mootoriga; 
   parkida töötava mootoriga; 
  94. Milles peab juht veenduma enne möödasõidu alustamist?
  Vormi algus
   Et möödasõiduks kasutatav rada on vajalikus ulatuses vaba. 
   Et eessõitja pole andnud vasaksuunamärguannet. 
   Et temast pole alustatud möödasõitu. 
  95. Kiirteel ei tohi ...
  Vormi algus
   pukseerida mootorsõidukit kaugemale lähimast ärapööramiskohast; 
   parkida väljaspool selleks määratud ala; 
   peatuda väljaspool selleks määratud ala; 
  97. Sõidate pimeda ajal valgustamata teel. Vahetult teie ees sõidab sõiduk. Millised tuled peavad teie sõidukil põlema?
  Vormi algus
   Ainult ääretuled. 
   Lähituled. 
    Kaugtuled
  98. Kus on peatumine keelatud?
  Vormi algus
   Kiirteel väljaspool selleks määratud ala. 
   Sõiduteel, kus nähtavus on piiratud. 
   Bussipeatuses, kui ühissõidukit ei takistata. 
  100. Millisel pärisuuna rajal tuleb sõita, kui sõidukiga ei saa tehnilistel põhjustel sõita kiiremini kui 40 km/h?
  Vormi algus
   Äärmisel vasakpoolsel. 
   Äärmisel parempoolsel. 
   Keskmisel. 
  2. Kummal joonisel sõidab juht õigesti?
  Vormi algus
   Vasakpoolsel. 
   Parempoolsel. 
  3. Millised kitsendused ja kohustused kehtivad nende märkide vahelisel alal?
  Vormi algus
   Seistes sõidutakistuse tõttu tuleb mootor seisata. 
   Tagurdamine ja tagasipööre on keelatud. 
   Suurim kiirus on 30 km/h. 
  5. Kas vasakpöördel tuleb teed anda möödasõidul olevale juhile?
  Vormi algus
   Ei. 
   Jah, kui see on mootorrattur
   Jah. 
  7. Millistel juhtudel nimetatutest ei hüvitata liikluskindlustuse seaduse alusel kannatanu mootorsõidukile tekitatud kahju?
  Vormi algus
    Liikluskahju põhjustanud mootorsõiduki juht oli joobeseisundis
   Liikluskahju põhjustati tundmatu sõidukiga. 
   Liikluskahju põhjustati mopeediga. 
  8. Millisel juhul nimetatutest peab sõitja autos kinnitama turvavöö?
  Vormi algus
   Jääteel sõites. 
   Sõites asulas takso tagaistmel. 
   Asulasõidul, kui sõiduk liigub õuealal. 
  9. Millised võivad olla tagajärjed mootori ülеkооrmаmisel?
  Vormi algus
   Löökkооrmus jõuülekandes. 
    Detonatsioon
   Veojõu vähenemine. 
  11. Mis tähega noole suunas tohib sõitа asulavälisel teel?
  Vormi algus
   Noole А suunas. 
   Noole В suunas. 
   Noole С suunas, kui minu kõrval paremal sõidab auto. 
  Vormi lõpp
  13. Te tahate mööda sõita põllumajanduslikust sõidukist, millel on taha külge haagitud kaugele väljaulatuv seade. Millele tuleb tähelepanu pöörata?
  Vormi algus
    Eelpool nimetatud sõidukist võib selle väikese kiiruse tõttu alati ohutult mööda sõita.
   Tagatuled võivad olla tugevalt määrdunud või varjatud, nii et sisselülitatud suunatulesid on näha halvasti.
   Pöördel vähendab külge haagitud seade vaba teeosa. 
  16. Kas on erinevust tunnusmärgil "Väljaulatuv veos", kui seda kasutatakse sõidukist ette- või tahapoole ulatuva veose korral?
  Vormi algus
   Etteulatuva veose tähisel peavad helkima valged vöödid
   Tahaulatuva veose tähisel peavad helkima punased vöödid. 
   Erinevusi ei ole. 
  17. Eesti Liikluskindlustuse Fond hüvitab kahju kannatanule, kui kahju tekitajal:
  Vormi algus
   oli sõlmitud piirikindlustuse leping; 
   oli sõlmitud tavaleping, kuid kindlustusmakse oli liiklusõnnetuse toimumise perioodi eest tasumata;
   oli kehtestatud korras väljastatud tõend kindlustuskohustusest vabastamise kohta;
  19. Pukseerida ei tohi ...
  Vormi algus
   külghaagisega mootorratast; 
   enam kui ühte mootorsõidukit; 
   autorongi; 
  24. Mis vihjab pidurivõimendi rikkele?
  Vormi algus
   Pidurdusteekonna pikenemine
   Piduripedaalile vajutamiseks kulub tavalisest rohkem jõudu. 
   
  27. Mida tähendab aku laadimise märgutule põlemine ?
  Vormi algus
    Rike võib olla generaatoris või elektrijuhtmestikus. 
   Generaatori ajamirihm võib olla lõtv või purunenud.
  28. Ülekäigurada on:
  Vormi algus
   Sõidutee osa, mis on ette nähtud jalakäijale tee ületamiseks; 
   Trammitee osa, mis on ette nähtud jalakäijale tee ületamiseks; 
  29. Mis tähega noole suunas tohib sõita asulavälisel teel?
  Vormi algus
   Noole A suunas. 
   Noole B suunas. 
   Noole C suunas, kui minu kõrval paremal sõidab auto.
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  2. Mis on kaitsliku (defensiivse) sõidu tunnus?
  Vormi algus
   Oma õiguse jäigast seisukohast loobumine. 
   Eesoleva olukorra õige hindamine. 
   Teiste liiklejate võimalike vigade arvestamine
  4. Kas tohite vasakpoolsel sõidurajal sõitvast autost paremalt möödudа?
  Vormi algus
   Ei. 
   Jah. 
  6. Kas ringristmikule sõites tuleb näidata suunda, kui ei kavatseta muuta sõidurada?
  Vormi algus
   Jah. 
   Ei. 
  10. Kuidas ületada ristmik?
  Vormi algus
   Pean andma teed trammile. 
   Ületan ristmiku esimesena. 
   Pean andma teed autole. 
  11. Te lähenete foori ja tõkkepuuga reguleeritud raudteeülesõidukohale. Punane tuli hakkab vilkuma,kuid tõkkepuu on veel üleval. Kuidas käitute?
  Vormi algus
   Jään seisma tõkkepuu ees. 
   Ületan raudteeülesõidukoha, kui ühtegi rööbassõidukit näha ei ole. 
   Sõidan edasi, kuni tõkkepuu on veel üleval. 
  12. Juht on kohustatud andma teed sõiduteed ületavale jalakäijale ...
  Vormi algus
   ristmikevahelisel teel, kui puudub ülekäigurada; 
   tagurdades; 
   pöörde lõpetamisel ristmikult välja sõites; 
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  15. Mida tuleb möödasõidul arvestada?
  Vormi algus
   Sõiduautost möödasõidul tuleb tingimata hoida suuremat külgvahet kui jalgratturist möödasõidul.
   Ei tohi juhti, kellest mööda sõideti, oma suunavööndisse naasmisel ohustada .
   Tuleb hoida piisavat külgvahet eelkõige jalgratturitega ja mopeedijuhtidega. 
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  8. Mis liiki on ristmik, kui foorides vilguvad kollased tuled?
  Vormi algus
   Reguleeritav ristmik. 
   Reguleerimata ristmik. 
  20. Milline mõju võib olla uimastite tarvitamisel?
  Vormi algus
   Võivad tekkida valearvestused kiiruse ja kauguste hindamisel. 
   Ohutunnetus võib väheneda. 
   Võib kasvada vigade hulk, mis tekib informatsiooni töötlеmisеl. Vormi lõppVormi lõpp
  Vormi lõpp
  21. Milliseid nõudeid tuleb täita selle märgi ja lisateatetahvliga tähistatud reguleerimata ülekäigurajal?
  Vormi algus
   Möödasõit on keelatud. 
   Tuleb olla eriti tähelepanelik, kuna ülekäigurada kasutavad tihti pimedad
   Ei tohi mööduda pärisuunavööndis naaberrajal sõitvast sõidukist. 
  22. Kas valget pidevjoont tohib ületada?
  Vormi algus
   Tohib, kui see eraldab vastassuunavööndeid. 
   Tohib, kui see tähistab sõidutee äärt. 
   Tohib, kui see eraldab sõiduradasid pärisuunavööndis. 
  23. Kas ühesuunalisel teel enne vasakpööret peab juht suunduma sõidutee vasaku ääre lähedale?
  Vormi algus
   Jah. 
   Ei, kui saab ka teisiti pöörata. 
   Ei, see pole kohustuslik. 
  19. Milliste esituledega võib sõita mootorsõidukiga pimeda ajal, kui tee valgustus tagab nähtavuse vähemalt 300 m ulatuses?
  Vormi algus
   Udu- ja ääretuledega. 
   Lähi- ja ääretuledega. 
   Ainult ääretuledega. 
  Vormi lõpp
  25. Märgi mõju kehtib ...
  Vormi algus
   märgist ettepoole; 
   märgist tahapoole; 
   järgmise ristmikuni; 
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  Vormi lõpp
  26. Kas enne vasakpööret tohib sõita pärisuunalisele trammiteele, kui on üles pandud osutusmärk "Sõidurajad ja -suunad"?
  Vormi algus
   Ei tohi. 
   Jah. 
   Jah, kui seal on sõidutee tasasem. 
  Vormi lõpp
  27. Millal ei ole vaja turvavööd kinnitada?
  Vormi algus
   Sõitjal, kui tal on kaasas arsti kirjalik otsus temal turvavöö kasutamise vastunäidustuse kohta.
   Sõites sõidukiga, milles on turvapadi
   Õuealal. 
  Vormi lõpp
  28. Tunnelis ei tohi...
  Vormi algus
   Lasta sõiduki mootoril töötada kestva sõidutakistuse ajal. 
   Tagurdada. 
   Pöörata tagasi. 
  Vormi lõpp
  29. Mida peate siin arvestama?
  Vormi algus
   Paremalt tulev sõidukijuht annab teile teed. 
   Paremalt võib tulla sõiduk. 
   Teie sõiduki pidurdusteekond pikeneb märja teekatte ja lehtede tõttu
  Vormi lõpp
  30. Kas tohib sõita
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  800 ARK i eksamis esinevat küsimust #1 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #2 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #3 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #4 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #5 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #6 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #7 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #8 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #9 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #10 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #11 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #12 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #13 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #14 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #15 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #16 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #17 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #18 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #19 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #20 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #21 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #22 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #23 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #24 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #25 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #26 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #27 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #28 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #29 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #30 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #31 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #32 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #33 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #34 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #35 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #36 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #37 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #38 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #39 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #40 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #41 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #42 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #43 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #44 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #45 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #46 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #47 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #48 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #49 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #50 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #51 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #52 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #53 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #54 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #55 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #56 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #57 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #58 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #59 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #60 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #61 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #62 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #63 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #64 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #65 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #66 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #67 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #68 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #69 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #70 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #71 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #72 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #73 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #74 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #75 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #76 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #77 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #78 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #79 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #80 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #81 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #82 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #83 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #84 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #85 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #86 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #87 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #88 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #89 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #90 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #91 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #92 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #93 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #94 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #95 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #96 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #97 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #98 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #99 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #100 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #101 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #102 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #103 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #104 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #105 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #106 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #107 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #108 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #109 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #110 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #111 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #112 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #113 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #114 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #115 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #116 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #117 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #118 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #119 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #120 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #121 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #122 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #123 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #124 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #125 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #126 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #127 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #128 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #129 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #130 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #131 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #132 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #133 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #134 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #135 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #136 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #137 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #138 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #139 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #140 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #141 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #142 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #143 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #144 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #145 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #146 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #147 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #148 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #149 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #150 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #151 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #152 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #153 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #154 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #155 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #156 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #157 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #158 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #159 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #160 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #161 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #162 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #163 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #164 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #165 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #166 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #167 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #168 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #169 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #170 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #171 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #172 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #173 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #174 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #175 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #176 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #177 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #178 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #179 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #180 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #181 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #182 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #183 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #184 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #185 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #186 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #187 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #188 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #189 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #190 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #191 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #192 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #193 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #194 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #195 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #196 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #197 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #198 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #199 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #200 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #201 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #202 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #203 800 ARK i eksamis esinevat küsimust #204
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 204 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2019-06-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor ProudEstonian Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Üle 800 ARK'is esineva küsimuse kokkuvõte
  Autokooli eksami spikker

  ARK , eksam , liiklus , autokool , spikker , materjal , testid , vastused , küsimused

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  1072
  pdf
  Logistika õpik
  81
  pptx
  Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  181
  doc
  A Palu mootorratta raamat
  24
  doc
  Kodutöö liiklusjärelvalves
  28
  ppt
  Terminid
  7
  doc
  LIIKLUSÕPETUS
  200
  doc
  Masina osadest ja kontroll  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun