Tarkvara õiguskaitse slaidid (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas on tagatud autoriõiguste kaitse ?
 
Säutsu twitteris
5.05. 2016
Tarkvara  õiguskaitse
Urmas Kukk
Iseseisev töö
Kuidas on tagatud autoriõiguste kaitse?
Facebook MySpace Orkut
Одноклассники
Google+
Dropbox
Instagram  Rate.ee tumblr
LinkedIn myHistro
5 li kmelised grupid, töö esitada 08.06., esitlus ja 
arvestus 10.06.
Uurimistöö kirjutamine
1
5.05. 2016
Tüüpiline lugeja ...
- tahab teha otsust
- on hõivatud
- on  skeptiline  ja otsib vigu
- ei taha näha ebaprofessionaalsust
- on grammatika, keelekasutuse jms 
suhtes konservati vne
Tekst
Omadused sõltuvad:
- kus on kasutusel
- kes kasutab
- mil eks kasutatakse
Tekst
Kirjutatud tekst on tervik, mil e vormi 
ja sisu kujundavad sõnad,  laused  ja 
fraasid.
2
5.05.2016
Tekst
Pikkus ei ole pi ratud.
Omab oma terviktähendust.
Tekst
Hinnatakse:
- grammatilisust
- vastuvõetavust
- sobivust
Tekst
Grammatilisus:
lauseehitus  vastab kirjakeele 
reeglitele
- laused on omavahel korrektselt 
seotud
3
5.05.2016
Tekst
Vastuvõetavus:
- teksti mõistetavus
- teksti aktsepteerimine
Tekst
Sobivus :
- vastuvõetavus kontekstis
- vastuvõetavus kasutussituatsioonis
Tekst
Teksti teevad terviklikuks kindel 
struktuur ja pi rid, algus ja lõpp.
Tekst peab moodustama sisulise 
(tähendusliku) terviku.
4
5.05.2016
Tekst
Argikeel
Ilukirjanduskeel
Tarbekeel
Tarbetekst
Annab edasi mingi asja sisu.
Tarbetekst
Ametlik
Teaduslik
5
5.05.2016
Tarbetekst
Tunnused:
- objekti vne suhtumine kirjutaja poolt
- keel  asjalik  ja ühemõtteline
- järeldused ja tähelepanekud 
üldistavad
- kõiki asjaolusid arvestavad
- faktidest  ühemõtteliselt  järeldatavad
- loogiline ülesehitus
- isikupära ei ole märgatav
Tarbetekst
Sõnad ja  väljendid :
- ühtvi si arusaadavad
- täpse sisuga
- neutraalsed
Tarbetekst
Ainult üldmuljete ja arvamuste põhjal 
ei saa ol a tulemuseks asjalik tekst.
6
5.05.2016
Selgus
Teksti ülesehitus:
- loogiline ja järjekindel
- kirjeldav ja seletav
- hindav ja kritiseeriv
võrdlev  ja vastandav
- keskendub suhetele ja seostele
- väljendab  suhtumist  
Selgus
Loetavaus on raske:
- palju arusaamatuid sõnu
- keerulised laused
- sõna, lause või fraasi 
mitmetähenduslikkus
Konkreetsus
Konkreetse tähendusega sõna – hea
Abstraktne  sõna – paha
7
5.05.2016
Tihedus
Jäta  välja kõik:
- mida lugeja juba teab
- mida ta ei peagi teadma
- mida ta oskab tekstist ise välja 
lugeda
Tõendusmaterjalid
Kõik mida saab kontrol ida otsesele 
vaatlusele toetudes või kogemusest 
lähtudes.
Tõendusmaterjalid
- faktid
- katsetulemused
statistilised  andmed
standardid , normid
8
5.05.2016
Tõendusmaterjalid
- normati vaktid
- aksioomid
- vi ted varem tõestatud asjaoludele
- vi ted eksperdi,  autoriteedi , klassiku 
arvamusele
Teadustekst
Lugeja:
- on harjunud sel iseid  tekste  lugema
- omab ettekujutust, mil ine teadustekst 
peab olema
Teadustekst
Usaldusväärsus
Põhjendus
Täpsus
9
5.05.2016
Teadustekst
Neutraalsus
Impersonaalsus
Teadustekst
Struktuur: 
- sissejuhatus
- teema arendus
- kokkuvõte
Teadustekst
Sissejuhatus:
- mil ise eriala al a kuulub
- töö eesmärk
- mil iseid materjale on kasutatud
- mil iseid  meetodeid  on kasutatud
10
5.05.2016
Teadustekst
Teema arendus:
- teoreetiline osa
- uuringu/prakitlise käitluse osa
Teadustekst
Kokkuvõte:
- lühidalt uurimuse tulemused
- vastused püstitatud küsimustele ja/või 
hüpoteesidele
Teadustekst
Li gendus:
1. Peatükk
1.1.  Alapeatükk
1.1.1 Alapeatükk
11
5.05.2016
Teadustekst
Kirjanduse kasutamine:
- al ikmaterjal
- kirjandus
Teadustekst
Kirjanduse kasutamine:
refereerimine
- tsiteerimine
“The  first   thing  we do, let’s kil  al  the
lawyers.”
ShakespeareKing   Henry  the  SixthPart  2
12
5.05.2016
Õigussüsteem
Avalik õigus – üheks pooleks alati ri k.
Kõik, mis ei ole lubatud, on keelatud.
Õigussüsteem
Eraõigus –  poolteks  võrdses seisus isikud.
Kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud.
Õigusaktid
Jõustunud normati vakt ei oma 
tagasiulatuvat jõudu.
Välja arvatud:
- kui see on aktiga ette nähtud, kuid ei tohi 
seada kohustusi ega pi  rata  õigusi
kriminaalseadus , mis kõrvaldab 
karistatavuse või kergendab karistust
13
5.05.2016
Õigusaktid
Kui vana akti ei ole kehtetuks tunnistatud:
- sama taseme aktide puhul kehtib hilisem
- erineva taseme aktide puhul kehtib 
kõrgema ri giorgani akt
- üldnorme ja erinorm kehtestavate aktide 
puhul kehtib erinorm.
Õigusaktide  andmebaasid
Ri gi  Teataja
www.ri giteataja.ee
EUR-Lex
eur-lex.europa.eu
Õigussuhe
Õiguse  realiseerimine  – õigusnormide 
el uvi mine õiguse subjektide tegevuses.
Eristatakse kolme vormi.
14
5.05.2016
Õigussuhe
1. Õigusnormi nõuetest  kinnipidamine  –
subjekt  käitub kooskõlas õigusnormi 
nõuetega.
Ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.
Õigussuhe
2. Õigusnormi kasutamine – subjekti vse 
õiguse realiseerimine õigussuhtes.
Toob kaasa õiguslikke tagajärgi aga ei vaja 
ri giorganite sekkumist.
Õigussuhe
3. Õigusnormi rakendamine –  täitmisele  
kohustamine/mittetäitmise õigustamine 
ri giorgani vahendusel.
Toob kaasa õiguslikke tagajärgi ri giorganite 
sekkumise  järel.
15
5.05.2016
Õigussuhe
Õigussuhe on õigusega reguleeritud 
ühiskondlik suhe.
Õigussuhte tunnused
1. Õigusnormi alusel tekkiv inimestevaheline 
seos.
Õiguslik suhe saab tekkida ainult si s kui on 
olemas sel ekohane  õigusnorm .
Õigussuhte tunnused
2. Seos  tekkib  inimeste subjekti vsete 
juri diliste õiguste ja kohustuste kaudu.
Õigusnorm annab õigused ja kehtestab neile 
vastavad kohustused.
16
5.05.2016
Õigussuhte tunnused
3. Õigussuhte säilimine on tagatud ri gi 
poolt.
Ri giorganid jälgivad normide täitmist ja 
vajadusel kohaldavad rikkujate suhetes 
sundi.
Õigussuhte tunnused
4. Õigussuhe on individualiseeritud.
Pooled on üksikjuhul konkreetsed, nimeliselt 
määratud isikud.
Õigussuhte objekt
Nähtus mil ele on suunatud poolte õigused 
ja kohustused.
Materiaalsed esemed.
Mittemateriaalsed väärtused.
17
5.05.2016
Õigussuhte subjekt
Õigussubjektsus  – võime ol a osaline 
õigussuhtes.
Õigusvõime
Teovõime
Deliktivõime
Õigussuhte subjekt
Õigusvõime – võime omada õigusi ja 
kohustusi.
Enne sündi
Sünniga
Teatud ea saabumisega
Õigussuhte subjekt
Teovõime – võime iseseisvalt teostada 
õigusi ja kohustusi.
Tekkib täisealiseks  saamisega .
Teovõimet võib pi rata isikul, kes kestvalt ei 
suuda oma tegudes aru saada või neid 
juhtida.
18
5.05.2016
Õigussuhte subjekt
Deliktivõime – võime kanda vastutust 
toimepandud õigusrikkumise eest.
Karistusseadustiku  järgi alates 14 
eluaastast.
Isikud
Füüsilised isikud
Juri dilised isikud
Füüsilised isikud
Kõige levinum õigussuhte osapool.
Võimalik ol a kõigi õigussuhete subjektiks 
(va rahvusvaheline õigus).
19
5.05.2016
Juri dilised isikud
Seaduse alusel loodud  õigussubjekt .
Eraõiguslik jur.isik – loodud erahuvides.
Avalik-õiguslik jur.isik – loodud  avalikes  
huvides.
Asjaõigus
Asjaõigused
Asjaõigused on:
- omand
- pi ratud asjaõigused
20
5.05.2016
Omand ja  valdus
Omand – täielik võim asja üle.
Valdus – tegelik võim asja üle.
Valdus
Seaduslik – õiguslikul alusel
Ebaseaduslik – õigusliku aluseta
Heauskne  – ei tea ega peagi teadma, 
et valduseks puudub õiguslik alus
Pahauskne  – teab või peab teadma, et 
valduseks puudub õiguslik alus
Valdus
Omandatakse tegeliku võimu 
saamisega asja üle või abinõude 
üle, mis seda võimaldavad.
Omandamiseks pi sab poolt 
kokkuleppest.
21
5.05.2016
Valdus
Omab seaduse kaitset omavoli vastu.
Valdust võib kaitsta omavoli vastu 
jõuga.
Omand
Esemeks  võib ol a iga asi, mil e 
omandamine ei ole seadusega 
keelatud.
Omand
Omanikul on õigus asja val ata, 
kasutada ja käsutada.
Omaniku õigus võib kitsendada ainult 
seadusega või teiste omanike 
õigustega.
22
5.05.2016
Omand
Ühine omand:
Kaasomand – üheaegselt  mitmele  
omanikule mõttelistes osades ühises 
asjas kuuluv omand.
Ühisomand – üheaegselt mitmele 
omanikule kindlaksmääramata 
osades ühises asjas kuuluv omand.
Tehingud
Tehing – toiming, mis sisaldab 
õigusliku tagajärje kaasatoomisele 
suunatud tahteavaldust.
Tehingud
Ühepoolne – vajalik ainult ühe isiku 
tahteavaldus
Mitmepoolne – vajalik kahe või enama 
isiku tahteavaldus
23
5.05.2016
Tehingud
Pacta  sunt servanda – lepingut peab 
täitma
Tehing
Leping loetakse sõlmituks kui pooled on 
saavutanud kokkuleppe.
Pakkumine – nõustumine
Muu tahteavaldus, mis on pi savalt selge 
kinnitamaks kokkulepet.
Tehing
Lepingu aluseks on tahteavaldus.
Otsene – selgelt avalduv  tahe  tuua kaasa 
õiguslikke tagajärgi.
Kaudne – tegu, mil est võib järeldada 
tahet tuua kaasa õiguslik tagajärg.
24
5.05.2016
Tehing
Poolte kohustused võivad ol a määratud 
lepingus või seadusega.
Kohustused peab täitma lepingu või 
seadusega ettenähtud kvaliteediga.
Kohustused peab täitma ettenähtud 
tähtajaks. 
Tehing
Kohustuse  rikkumine  on kohustuse 
täitmata jätmine või mittekohane 
täitmine.
Tehing
Rikkumise korral võib:
1. nõuda kohustuse täitmist
2. oma võlgnetava kohustuse täitmisest 
keelduda
3. nõuda kahju  hüvitamist
4. taganeda lepingust või öelda leping 
üles
5. nõuda vi  vist
25
5.05.2016
Tehingu vorm
Tehingu võib teha mis tahes vormis.
Seadusega võib sätestada tehingu 
kohustusliku vormi.
Tehingut saab muuta sel es vormis, 
mil es ta algselt tehti.
Tehingu vorm
Kohustuslikust  vormist  mitte 
kinnipidamine toob kaasa tehingu 
tühisuse.

Tehingu  kehtetus
Tühine algusest peale:
vastuolus  heade kommete või avaliku 
korraga
- seadusega vastuolus
- näilik tehing
Tühisel tehingul ei ole õiguslikke 
tagajärgi.
26
5.05.2016
Tehingu kehtetus
Tehingu võib tühistada:
- tehtud eksimuse mõjul
- tehtud pettuse mõjul
- tehtud ähvarduse või vägival a mõjul
- tehtud raskete asjaolude 
ärakasutamisega
Esindus
Esindus on õiguste kogum, mil e pi res 
esindajal on õigus tegutseda 
esindatava nimel.
Seadusejärgne esindus
Lepinguline  esindus
Tähtaeg ja  tähtpäev
Tähtaeg –  ajavahemik , mil ega on seotud 
õiguslikud tagajärjed.
Tähtpäev – tähtaja lõppemise päev.
27
5.05.2016
Tähtaeg ja tähtpäev
Tähtaega määratakse tähtaja või 
sündmusega.
Ri gipühale või puhkepäevale  langeva  
tähtpäeva puhul loetakse tähtpäev 
saabunuks järgneval tööpäeval.
Intel ektuaalne omand ja 
autoriõigused
Intel ektuaalne omand
Intel ektuaalne omand on õigused 
loometöö tulemustele.
28
5.05.2016
Intel ektuaalne omand
Õigused seoses: 
- kirjandus-, kunsti- ja teadusteostega
- esitajate poolt teoste ettekannetega, 
fonogrammidega, raadio- ja 
televisioonisaadetega
- leiutistega kõigis inimtegevuse 
valdkondades
Intel ektuaalne omand
Õigused seoses:
- teaduslike avastisega
- tööstusdisainilahendustega
- kaubamärkidega, teenindusmärkidega 
ja kaubanduslike nimede ning tähistega
kaitsega  kõlvatu konkurentsi vastu
Intel ektuaalne omand
Ja kõiki teisi õigusi, mis tulenevad 
intel ektuaalsest tegevusest tööstuse, 
teaduse, kirjanduse ja kunsti 
valdkondades.
29
5.05.2016
Intel ektuaalne omand
autoriõigus
autoriõigusega  kaasnevad õigused
tööstusomand
Autoriõigus
Autoriõigus tekkib kirjandus-, kunsti- ja 
teadusteostele.
Autoriõigus
Teoseks loetakse mistahes originaalset 
tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse 
valdkonnas, mis on väljendatud 
mingisuguses objekti vses vormis ja 
sel e vormi kaudu tajutav ning 
reprodutseeritav kas vahetult või mingi 
tehnilise vahendi abil.
30
5.05.2016
Autoriõigus
Teos on originaalne, kui see on autori 
enda intel ektuaalse loomingu tulemus.
Autoriõigused
1. Kirjanduslikud teosed
2.  Teaduslikud  ja populaarteaduslikud 
kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed
3. Arvutiprogrammid
4.  Suulised  teosed
5. Stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, 
libretod
Autoriõigused
6. Draama- ja muusikalised 
draamateosed
7.  Muusikateosed
8. Koreograafiateosed ja pantomi mid
9. Audiovisuaalsed teosed
10. Maalid,  graafika , trükised, 
joonistused, il ustratsioonid
31
5.05.2016
Autoriõigused
11.  Lavastused  ja lavakujundused
12.  Skulptuurid
13.  Arhitektuurne  graafika, projektide 
seletuskirjad , arhitektuuri- ja 
maastikuarhitektuuriteosed
14. Tarbekunstiteosed
15. Disaini- moekunstiteosed
Autoriõigused
16. Fotograafiateosed, slaidid ja 
slaidifilmid
17. Kartograafiateosed
18. Õigusaktide  projektid
19. Standardid ja standardite kavandid
20. Arvamused,  retsensioonid
eksperthinnangud
Autoriõigused
21.  Tuletatud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Tarkvara õiguskaitse slaidid #1 Tarkvara õiguskaitse slaidid #2 Tarkvara õiguskaitse slaidid #3 Tarkvara õiguskaitse slaidid #4 Tarkvara õiguskaitse slaidid #5 Tarkvara õiguskaitse slaidid #6 Tarkvara õiguskaitse slaidid #7 Tarkvara õiguskaitse slaidid #8 Tarkvara õiguskaitse slaidid #9 Tarkvara õiguskaitse slaidid #10 Tarkvara õiguskaitse slaidid #11 Tarkvara õiguskaitse slaidid #12 Tarkvara õiguskaitse slaidid #13 Tarkvara õiguskaitse slaidid #14 Tarkvara õiguskaitse slaidid #15 Tarkvara õiguskaitse slaidid #16 Tarkvara õiguskaitse slaidid #17 Tarkvara õiguskaitse slaidid #18 Tarkvara õiguskaitse slaidid #19 Tarkvara õiguskaitse slaidid #20 Tarkvara õiguskaitse slaidid #21 Tarkvara õiguskaitse slaidid #22 Tarkvara õiguskaitse slaidid #23 Tarkvara õiguskaitse slaidid #24 Tarkvara õiguskaitse slaidid #25 Tarkvara õiguskaitse slaidid #26 Tarkvara õiguskaitse slaidid #27 Tarkvara õiguskaitse slaidid #28 Tarkvara õiguskaitse slaidid #29 Tarkvara õiguskaitse slaidid #30 Tarkvara õiguskaitse slaidid #31 Tarkvara õiguskaitse slaidid #32 Tarkvara õiguskaitse slaidid #33 Tarkvara õiguskaitse slaidid #34 Tarkvara õiguskaitse slaidid #35 Tarkvara õiguskaitse slaidid #36 Tarkvara õiguskaitse slaidid #37 Tarkvara õiguskaitse slaidid #38 Tarkvara õiguskaitse slaidid #39 Tarkvara õiguskaitse slaidid #40 Tarkvara õiguskaitse slaidid #41 Tarkvara õiguskaitse slaidid #42 Tarkvara õiguskaitse slaidid #43 Tarkvara õiguskaitse slaidid #44 Tarkvara õiguskaitse slaidid #45 Tarkvara õiguskaitse slaidid #46 Tarkvara õiguskaitse slaidid #47 Tarkvara õiguskaitse slaidid #48 Tarkvara õiguskaitse slaidid #49 Tarkvara õiguskaitse slaidid #50 Tarkvara õiguskaitse slaidid #51 Tarkvara õiguskaitse slaidid #52 Tarkvara õiguskaitse slaidid #53 Tarkvara õiguskaitse slaidid #54 Tarkvara õiguskaitse slaidid #55 Tarkvara õiguskaitse slaidid #56 Tarkvara õiguskaitse slaidid #57 Tarkvara õiguskaitse slaidid #58 Tarkvara õiguskaitse slaidid #59 Tarkvara õiguskaitse slaidid #60 Tarkvara õiguskaitse slaidid #61 Tarkvara õiguskaitse slaidid #62 Tarkvara õiguskaitse slaidid #63 Tarkvara õiguskaitse slaidid #64 Tarkvara õiguskaitse slaidid #65 Tarkvara õiguskaitse slaidid #66 Tarkvara õiguskaitse slaidid #67 Tarkvara õiguskaitse slaidid #68 Tarkvara õiguskaitse slaidid #69 Tarkvara õiguskaitse slaidid #70 Tarkvara õiguskaitse slaidid #71 Tarkvara õiguskaitse slaidid #72 Tarkvara õiguskaitse slaidid #73 Tarkvara õiguskaitse slaidid #74 Tarkvara õiguskaitse slaidid #75 Tarkvara õiguskaitse slaidid #76 Tarkvara õiguskaitse slaidid #77 Tarkvara õiguskaitse slaidid #78 Tarkvara õiguskaitse slaidid #79 Tarkvara õiguskaitse slaidid #80 Tarkvara õiguskaitse slaidid #81 Tarkvara õiguskaitse slaidid #82 Tarkvara õiguskaitse slaidid #83 Tarkvara õiguskaitse slaidid #84 Tarkvara õiguskaitse slaidid #85 Tarkvara õiguskaitse slaidid #86 Tarkvara õiguskaitse slaidid #87 Tarkvara õiguskaitse slaidid #88 Tarkvara õiguskaitse slaidid #89 Tarkvara õiguskaitse slaidid #90 Tarkvara õiguskaitse slaidid #91 Tarkvara õiguskaitse slaidid #92 Tarkvara õiguskaitse slaidid #93 Tarkvara õiguskaitse slaidid #94 Tarkvara õiguskaitse slaidid #95 Tarkvara õiguskaitse slaidid #96 Tarkvara õiguskaitse slaidid #97 Tarkvara õiguskaitse slaidid #98 Tarkvara õiguskaitse slaidid #99 Tarkvara õiguskaitse slaidid #100 Tarkvara õiguskaitse slaidid #101 Tarkvara õiguskaitse slaidid #102 Tarkvara õiguskaitse slaidid #103 Tarkvara õiguskaitse slaidid #104 Tarkvara õiguskaitse slaidid #105 Tarkvara õiguskaitse slaidid #106 Tarkvara õiguskaitse slaidid #107 Tarkvara õiguskaitse slaidid #108 Tarkvara õiguskaitse slaidid #109 Tarkvara õiguskaitse slaidid #110 Tarkvara õiguskaitse slaidid #111 Tarkvara õiguskaitse slaidid #112 Tarkvara õiguskaitse slaidid #113 Tarkvara õiguskaitse slaidid #114 Tarkvara õiguskaitse slaidid #115 Tarkvara õiguskaitse slaidid #116 Tarkvara õiguskaitse slaidid #117 Tarkvara õiguskaitse slaidid #118 Tarkvara õiguskaitse slaidid #119 Tarkvara õiguskaitse slaidid #120 Tarkvara õiguskaitse slaidid #121 Tarkvara õiguskaitse slaidid #122
Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
Leheküljed ~ 122 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-05-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 15 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Chito Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Loengute slaidid (lühikesed märksõnad, mõisted) - antud välja enne rühmatöö koostamist (kasutatud loengutes).
Tekst, Õigussüsteem, Asjaõigus, Tehingud, Esindus, Tarkvara litsentsilepingud, Tarkvarapiraatlus, Isikuandmed jne.
122 lk-e

tarkvara õiguskaitse , autoriõigus , litsents , subjekt , litsentsilepingud , avalikustamine , töötleja

Mõisted

kirjutatud tekst, reeglitele, üldistavad, normatiivaktid, avalik õigus, eraõigus, eur, õiguse realiseerimine, õigusnormi kasutamine, õigusnormi rakendamine, õigussuhe, õigussubjektsus, teovõime, deliktivõime, heauskne, pahauskne, kaasomand, ühisomand, ühepoolne, kohustuse rikkumine, esindus, tähtpäev, intellektuaalne omand, televisioonisaadetega, draama, üldsus, isiklikud õigused, varalised õigused, teose autoril, teose autoril, teose autoril, teose autoril, teose autoril, teose autoril, teose autoril, ühisautorsus, kaasautorsus, andmebaas, tööstusomandi sisuks, patent, muutmise meetodeid, meetodeid, patenti, autorsus, leiutise autor, patendiomanik, patendiomanikul, kaitstud tooteid, mikrolülitus, kaubamärk, heade tavadega, tähist või, kaubamärgiga, autoriõigus, patendiõigus, oskusteave, ärisaladus, lepinguõigus, kaubamärk, tarkvara, ühilduvuse tagamiseks, litsentsimine, litsentsisaaja, leiutise kasutamiseks, maksmist, õigustest arvutiprogrammile, creative commons, regulatsioon, teose autor, tarkvarapiraatlus, võltsitud tarkvara, tarkvara rentimine, tarkvara laenutamine, kolmeaastase vangistusega, vahendusel kutse, tavapäraste andmebaasi, peopesajälje, individuaalsuse põhimõte, isikule edastamine, andmesubjekti nõusolek, andmesubjektil, andmesubjektil, nõusolekut andnud, andmesubjektil, vabadusi, võimaldamise lõpetamist, töötleja, tööandja, seaduslikke korraldusi, tööandja, tööandja, tööandja, tööandja, tööandja, tööandja, tööandja, tööandja, tööandja, koondamine, saada rasedus, rasedus, rasedus, katseajal

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

36
pdf
Intellektuaalne omand ja andmekaitse-konspekt
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
1072
pdf
Logistika õpik
57
doc
äriõigus konspekt
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspekt
161
pdf
Juhtimise alused
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
125
docx
Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !