Facebook Like
Add link

Elektripaigaldis ja selle seonduv - sarnased materjalid

elektripaigaldis, elektrienergia, kere, kasutamisel, seadmed, klient, juhistikus, neutraaljuhi, puutepinge, kaitsejuht, kontaktis, haldusmenetluse, elektriohutus, järelevalve, elektripaigaldised, otsepuude, lülitab, abonent, ulatuse, elektrimasinad, sertifitseerimise
30
doc

Elektripaigaldiste käit ja plokkskeeem

PÄRNU SAKSA TEHNOLOOGIAKOOL Sisetööde elektrik Elektripaigaldiste käit ja plokkskeeem Juhendaja: Pärnu 2015 Plokkskeem Käidu- ja hoolduskava ...

Elektrivõrgud - Kutsekool
26 allalaadimist
6
docx

Elektriohutusseaduse reguleerimisala

...skmisele ja kasutesele võtmisele, kastuamisele ning nõuetele vastavuse hidamise ja tõendamise korrale 2) Elektripaigaldmise omanikule, teavitatud asutusele, elektritöö ettevõtjale, tehnilisele kontrolli teostajale, personali sertifitseermise asututsele, elektripaigaldise käidu korraldajale ja elektritöö juhile 3) Ettevõtja registeermisele ja riiklikku järelvalve teostamisele Teiste seaduste kohaldamine 1) Kui elektriseadme või – paigaldisest tulenevate elektriliste ohtude või elektromagnetiliste häirete vältimise mõned nõuded on reguleeritud tei...

Elektriohutus -
2 allalaadimist
39
docx

Elektriohutus

Elektriohutus Terminoloogia: Elektripaigladis- üksteisega ühendatud elektriseadmete ja juhtide teatud otstarbega ja kokkusobitatud tunnussuurustega valmispaigaldatud kogum. Oma ulatuse järgi eristatakse nt: ruumi, korteri, hoone vms elektripaigaldisi. Sellesse kuuluvad ka elektrienergia salvestus seadmed nagu akupatarei, kondensaatorid jm salvestatud elektrienergia allikad. Elektripaigladiseks on nt: elektrijaam, elektrivõrk, jaotusvõrgu piirkond, alajaam, ülekandeliin aga ka madalpinge kilp koos väljuvate fiidritega->toiteliin, tootmis hoone elektriseadmed ...

Elektriohutus ja seadusandlus - Kutsekool
113 allalaadimist
3
pdf

Elektriohutus ja elektripaigaldised

7. Elektriohutus ja elektripaigaldised. Terminoloogia. Elektripaigaldis ­ üksteisega ühendatud elektriseadmete ja ­juhtide teatud otstarbega ja kokkusobitatud tunnussuurustega valmispaigaldatud kogum. Oma ulatuse järgi eristatakse nt ruumi, korteri, hoone vms elektripaigaldisi. Elektriseade ­ Igasugune seade, mida kasut...

Elektrotehnika - Kutsekool
80 allalaadimist
14
docx

Elektrivarustus

...Juhtmed · Kaablid · Latid · Siinid Mõni juht võib sisaldada mitut osajuhti ehk soont Kergesti painduvat juhti nimetatakse juhtmeks Ekeltrijuhid jagunevad: · Tööjuhid · Kaitsejuhid · Abijuhid Tööjuht- osaleb elektrienergia edastamises' Elektripaigaldis-on üksteisega elektriseadmete ja. Juhtide teatud otstarbega ja kokkusobitatud tunnussuurustega jaigaldatud kogum Paigaldise kooseis: · Ehituslik osa(paigaldus-, kande- piirtarandid) · Sedmete alused(vundamendid) · Elektrienergia salvestuseadmed(akudpatareid, kondensaatori...

Elektrimasinad - Kutsekool
37 allalaadimist
14
docx

Elektriohutus ja seadusandlus

Rikete kõrvaldamine 1.Edasilükkamatuid töid rikete kõrvaldamisel mis ohustavad või võivad ohustada elektrit, side ja telemehaanika ning soojusautomaatika seadmete normaalset tööd , tarbijate elektrivarustust või elektripaigaldist teenindav operatiiv personal teha töökäskloata kui need tööd on ameti või tööjuhendiga kohustuslikuks tehtud. 2.Rikete kõrvaldamisel kui on vaja taastada tarbijate elektrivarustus võib ühe poolse toitega 0,23-20kv liinidel ja 6-20kv ühe trafoga alajaamades töörühmajuhtija koos t...

elektriohutus ja seadusandlus... - Kutsekool
15 allalaadimist
44
doc

Elektriaparaadid ja paigaldised

1. ELEKTRIPAIGALDISTE ÜLDISELOOMUSTUS 1.1 Määratlused Elektripaigaldis (electrical installation) ­ paigaldis, mis koos- neb elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotami- seks ja/või kasutamiseks ettenähtud elektriseadmetest; elektripaigaldis võib sisaldada elektrienergia ...

Elektriaparaadid - Kutsekool
128 allalaadimist
4
doc

Elektriohutus konspekt

Üldist Käesoleva käidukava koostamise aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.juuni 2007 määrusega nr. 53 kehtestatud nõuded käidukorraldusele ja standard EVS-EN 50110-1. Nimetatud eeskiri sätestab elektripaigaldise ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Eeskiri kehtib nii elektritöödel kui ka mitte elektritöödel õhu- ja kaabelliinide läheduses. Käit on töö- jm.toiminguist koosnev tegevus elektripaigaldise talitushoiuks. Käidutoimingud hõlm...

Elektriohutus ja seadusandlus - Kutsekool
86 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

...l aastatel. Püstpalk-konstruktsiooni levik tulenes võimalusest kasutada erineva läbimõõduga puitu ning asjaolust, et püstpalkhoones on vähem ehitusjärgseid liikumusi ja vajumisi. Viimane omadus muutus eriti oluliseks 20. sajandi alguskümnenditel seoses elektripaigaldise levikuga. Nimelt ei saanud esimestel ehitusjärgsetel aastatel tugevasti “kokku vajuvasse” traditsioonilisse rõhtpalkmajja, eriti kahekorruselisesse majja, kus valmimisjärgne vajumine oli eriti suur, kohe juhtmeid panna, mistõttu hoone kasutusele võtmine venis ja see oli ka...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
34 allalaadimist
10
docx

Elektriohutus - Liigvoolukaitse elektripaigaldistes

Tallinna Polütehnikum SA-10 Liigvoolukaitse elektripaigaldistes Referaat Õpilane: Matis Himbek ...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
40 allalaadimist
57
doc

äriõigus konspekt

...oormatava kinnisasja omaniku huve. Tehnovõrgud ja ­rajatised. Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või rajatis (kütte, veevarustus või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni või elektrivõrk, nõrkvoolu, küttegaasi või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja oluline osa. VESI Avalikud veekogud. Avalikõigusliku juriidilise isiku omandis olev veekogu on avalik. Riigi omandis on territoriaalmeri, sisemeri ja teised piiriveekogud ning merepõhi, samuti muud sead...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
597 allalaadimist
19
doc

Kinnisvara Haldamine ( eksamiküsimused - vastused )

...e ehitamisel ja korrashoiul.Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnov...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
270 allalaadimist
44
doc

Kinnisvara haldamine eksamiküsimused vastused

...korrashoiul.Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel pa...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
23
pdf

Elektriohutus labor

...tamisel tuleks vastused läbi mõelda. Copy-paste tohib teha vaid seadusest ning vajaduse korral tuleb ka sinna lisada selgitused. Antud töö tuleb sooritada tunnis. Eraldi kaitsmine on vajalik. Antud küsimused võivad tulla ka arvestustöösse. 1 Mida loetakse elektripaigaldiseks ning kuidas neid liigitatakse? . V: Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum. Elektripaigaldised jaotatakse elektrist tuleneva ohu järgi esimese, teise ja kolmanda liigi elektripaigaldisteks. A:https://www.riig...

Riski- ja Ohutusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
18
docx

MADALPINGELISTE ELEKTRISEADMETE OHUTUSE UURIMINE JA HINDAMINE

... 1 Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus Antud töö tuleb sooritada tunnis. Eraldi kaitsmine on vajalik. Antud küsimused võivad tulla ka arvestustöösse. 1. Mida loetakse elektripaigaldiseks ning kuidas neid liigitatakse? V: Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum. Elektripaigaldised jaotatakse elektrist tuleneva ohu järgi esimese, teise ja kolmanda liigi elektripaigaldisteks. A: https://ww...

Elektriõpetus -
4 allalaadimist
14
pdf

Elektriohutus praktikum

...us Vastamisel tuleks vastused läbi mõelda. Copy-paste tohib teha vaid seadusest ning vajaduse korral tuleb ka sinna lisada selgitused. Antud töö tuleb sooritada tunnis. Eraldi kaitsmine on vajalik. Antud küsimused võivad tulla ka arvestustöösse. 1. Mida loetakse elektripaigaldiseks ning kuidas neid liigitatakse? V: Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum; Liigitatakse elektrist tuleneva ohu järgi esimese, teise ja kolmanda liigi elektripaigaldisteks. A: https://www.riigiteataja.ee/akt/127...

Töökeskkond - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
8
doc

Elektrivarustus

... Mõisted Elektriseade Elektriseade on elektrienergia tootmiseks, muundamiseks, edastamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks mõeldud elekrilisi või elektroonilisi komponente sisaldav seade. Elektripaigaldis Elektripaigaldis on elektriseadmete ja ­juhtide statsionaarselt paigaldatud talituslik kogum. Paigaldisse kuuluvad kõikvõimalikud elektriseadmed. Sellesse kuuluvad ka elektrienergia salvestusseadmed nagu akupatareid, kondensaatorid ja kõik muud salvestatud elektrienergia allikad. El...

Ärieetika - Kutsekool
40 allalaadimist
16
pdf

Elektriohutus

... vahetamiseks dielektrilised kindad >1000 V isoleerivad mõõtevardad dielektrilised kindad pingenäitajad kummisaapad isoleerivad ja mõõtetangid matid isoleerivad remondiseadeldised restid 11.2 Elektripaigaldiste liigid (MJMm RTL 1999, 84, 1033) Elektripaigaldised, mille kasutamisega kaasnevad kõrgendatud ohud, jaotatakse kahte liiki. 1. liigi elektripaigaldis on selline, millega kaasnevad ohud tingivad nende kasutuselevõtu kontrolli selleks volitatud asutuse poolt: · elektripaigaldis ter...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
25 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... Õpik kutsekoolidele Tallinn 2013 Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „KutseÃ...

Logistika alused - Kutsekool
340 allalaadimist
3
odt

Elektri- ja tuleohtus

...ett · eemaldada seade kiiresti vooluvõrgust ja kustutada leegid · E-märgistusega kustutiga saab kustutada ka pinge all olevaid seadmeid. Kõige paremini aitab tulekahju ära hoida tulekustuti ja suitsuandur!!! Elektriseadmete liigitus 1.Esimesse liiki kuuluvad elektripaigaldised,mis asuvad: 1. haiglas 2. plahvatusohutsoonis 3. suurõnnetusohuga objektil 2.Teise liigi elektripaigaldised on: 1. elektripaigaldis hoones,milles on enam kui kaks korterit 2. elektripaigaldis elektrotehnikaalase õppetööda seotud töö-ja laboratooriumiruumis 3. ...

Füüsika - Keskkool
7 allalaadimist
79
doc

Ehituskorraldus

...HITISE OSA STAADIUMITEKS JA JÄRKUDEKSS JAGAMINE MÄÄRATAKSE LEPINGUS TÜÜPILINE KAVANDI LIIGENDUS : · SELETUSKIRI · EHITISE ASENDIPLAAN · ARHITEKTUUR · SISEARHITEKTUUR · TARINDID (KONSTRUKTSIOONID) · KÜTE JA VENTILATSIOON · VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON · ELEKTRIPAIGALDIS s.h. AUTOMAATIKA JA NÕRKVOOLUSEADMED · TOOTMISTEHNOLOOGIA · EHITUSMAKSUMUS · KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID SELETUSKIRI A) EHITISELE TERVIKUNA B) EHITUSELE EHITISE ELEMENTIDE JA TÖÖLIIKIDE KAUPA ( SPETSIFIKATSIOONID ). MÄÄRAB ÄRA TELLIJA KVALITEEDINÕUDED MATERJALIDELE JA...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
222 allalaadimist
34
doc

Asjaõiguse konspekt

... kasutusõiguse üleandmiseks või koormamiseks kinnisasja omaniku nõusolek vajalik. * Tehnovõrk või ­ rajatis: maapinnal, maapõues ning õhuruumis asuv kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis (AÕS § 158 lg 1) ISIKL. KAS.ÕIGUSE LÕPPEMINE Aluseks lõpetav sündmus või kokkulepe Kustutamiseks tuleb esitada notariaalselt kinnitatud avaldus ja puudutatud isiku nõusolek (va kui lõppemisest möödas rohkem kui aasta, s...

Asjaõigus -
583 allalaadimist
30
docx

Tuleohutus puidutöökojas

... ja päästetehnikale palkide virnastamise platsi kvartalitele peavad märja hoiutehnoloogia korral olema kahest küljest ja kuiva hoiutehnoloogia korral kolmest küljest. OHUTUSNÕUDED TOOTMISPROTSESSI TULEOHUTUS Elektriseadmed  Puidutöötlemisettevõtte elektripaigaldis peab olema ehitatud “Ehitiste madalpinge elektripaigaldised” ning vastava osa puudumisel “Elektriseadmete ehituse eeskirjad” kohaselt (vt kirjanduse loetelust nr 19).  Puidutöötlemisettevõtte elektriseadmete ekspluatatsioonil tuleks juhinduda “Elektriohutu...

Ametijuhend - Kutsekool
10 allalaadimist
6
doc

Elekter kodus

...ndisse. · Kui kannatanu ei hinga, kuid pulss on olemas, alusta viivitamatult suust suhu hingamise tegemist. · Kui kannatanul ei ole pulssi, alusta viivitamatult südamemassaazi tegemist. Mis on elektriohutus? · Tavainimese jaoks tähendab elektriohutus elektripaigaldiste (elektrijuhtide ja seadmete kogum) ning sellega ühendatud kodumasinate ohutu kasutamise tagamist. · Elektriohutus tähendab ka seda, et te teate, kuidas käituda juhul, kui elektripaigaldis või mõni elektriseade on rikki läinud. Kodus olevate elektr...

Füüsika - Põhikool
62 allalaadimist
53
doc

Asjaõigus

... ja kasutamine o Metsas viibimine, metsasaaduste korjamine o Jahipidamine TEHNOVÕRGUD JA -RAJATISED: Ehitusseadus Mõiste: Kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis, surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis. Omaniku kohustus taluda olemasolevaid rajatisi ning lubada paigutada uusi; samuti teha hooldetöid EHITISE JAGAMINE: "... AÕSRS § 13 lg 4 pinnalt peaks mõistlikule seaduse lugejale olema selge, et ehitist saab j...

Õigus - Tartu Ülikool
752 allalaadimist
2
docx

Elektripaigaldiste kursuse ulatuses kontrolltöö

...uumis oleva pistiku liik, millist elektritarvitit ja pikendusjuhet võib selles ruumis kasutada. Tarviti ja pikendusjuhtme pistiku tohib ühendada vaid sellisesse pistikupessa, millesse pistik sobib pesa ehitust muutmata. 3. Millised on II liigi elektripaigaldised elektrivarustatuse järgi? · elektripaigaldis hoones, milles on enam kui kaks korterit; · elektripaigaldis elektrotehnikaalase õppetööga seotud töö- ja laboratooriumiruumis; · elektripaigaldis tervishoiuteenuse osutuja või haigla patsientide ravimiseks kasutatavas ru...

Elektripaigaldus - Kutsekool
6 allalaadimist
41
doc

Ehituse maksumuse hindamine - Eksami kordamisküsimuste vastused

...ralduskulud: Ajutised ehitised ehitusplatsil (soojakud ja olmeruumid, teed ja laod, kraanateed, seadmeplatsid ja töökohad, piirded ja reklaamtahhvlid, ehitiste kaitse, tööohutusmeetmed, tellingud, lavad ja tõstukid) Ajutised tehnosüsteemid (vesi ja kanalisatsioon, elektripaigaldis, valgustus, side ja infosüsteemid, ajutine küte) Masinad ja seadmed (betooni- ja segusõlmed, mobiilkraanad, tornkraanad, ehitusliftid, betoonipumbad) Tööriistad ja instrumendid Abimaterjal Energiakulu (elektrikulu, veekulu, gaasikulu, kütteõlikulu, kaugküte) Veod (materjalide vedu, sea...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
257 allalaadimist
6
docx

Rikkekaitse

...hendada jaotussusteemi maandatud punkti kaitsejuhtide voi PEN-juhtidega, mis tuleb maandada iga muunduri voi generaatori juures voi nende laheduses. Enamasti on toitesusteem vahetult maandatud punkt susteemi tahtuhenduse neutraalpunkt. Kui elektrivorguga liitunud elektripaigaldis saab toite vorgust, milles on kasutusel PEN-juht, tuleb liitumisel teha paigaldisele ka maandus. Hoonetest valjaspool olevas vorgus, milles kasutatakse PEN-juhti, tuleb maandus teha iga, vahemalt 200 m pikkuse, harundi loppu voi sellest maksimaalselt 200 m kaugusel. Jaotussusteemi kaitseseadmete...

Füüsika - Kutsekool
1 allalaadimist
22
docx

X ettevõtte turundusstrateegia

...ea, mida teeb ning mille eest klient maksma peab. Üldteenust tarbivad avatud elektriturul väiketarbijad, kes ei ole veel jõudnud või ei soovi elektrimüüjat valida. Väiketarbija on kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu. 6 Kuu Jaanua Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli Augus September r ...

Turunduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

KESKKONNAKAITSE JA KORRALDUS 1. loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused  Keskkonnakaitse: atmosfääri, maavarade, hüdrosfääri ratsionaalse kasutamise ja kaitse, jäätmete taaskasutamise või ladustamise, kaitse müra, ioniseeriva kiirguse ja elektriväljade eest. Keskkonnakaitse on...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
121 allalaadimist
214
doc

KINNISVARA HALDAMINE

.... veebruar – 4. loeng. Teema 5 5. 01. märts – 5. loeng. Teema 6,7. 6. 08. märts – 6. loeng. Teema 8. 7. 15. märts 7. loeng Teema 9. 8. 22. märts SEMINAR 9. 29. märts ARVESTUS Õpikud 1. Kinnisvarahooldaja käsiraamat. TTÜ kirjastus, 2008. 2. Kinnisvarahalduri käsiraamat. TTU kirjastus, 2007. Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit www.ekhhl.ee infomaterjalid Eesti Maaülikool Metsandus- ja maaehitusinstituut Geomaatika osakond Õppevahend aines KINNISVARA HALDA...

Kinnisvara haldamine - Eesti Maaülikool
70 allalaadimist
14
docx

„Ehitusprojekt. Staadiumud ja osad“

...- SA - sisearhitektuur - AS - asendiplaan - tuleohutus Konstruktiivne osa - K - konstruktsioon Eriosad - KV - küte- ja ventilatsioon + jahutus ja soojusvarustus - VK - veevarustus- ja kanalisatsioon - E - elektripaigaldis (tugevvool, nõrkvool, automaatika) - G - gaasivarustus Hoone projektdokumentatsiooni koosseisu ja projekteerimisetappe reguleeriv standard: EVS 811:2006 Hoone ehitusprojekt Standardis on esitatud hoone ehitusprojekti ja selle üksikute osade ning sta...

Ehitusõpetus - Tallinna Majanduskool
50 allalaadimist
56
docx

Eelarvestamise kursusetöö

... 19173,5 7241 DV40 306 SV119173.50 725 Ventilatsioonitorustikud 600 jm 0,4 0,8 5,2 3600 73 Tuletõrjevarustus 734 Tulekustutusseadmed 7341 Tulekustutid 9 tk 230 2070 74 Elektripaigaldis 741 Elektri peajaotussüsteemid 7411 Jaotuskilp korrustele 3 tk 8,0 6800,0 104,0 20712,0 Elektri energiakilbid 4 tk 8,0 1573,0 104,0 6708,0 7412 (peajaotuskilp) 7413 Elektrikilp ventilatsioon 1 tk 6,0 526,0 ...

Eelarvestamine - Tallinna Tehnikakõrgkool
102 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun