Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria uurimistöö alused - 14 õppematerjali

Muu >> Uurimistöö alused
thumbnail
24
docx

Uurimustöö aines Uurimismeetodite alused

Kadri Sigur MEESTE JA NAISTE TARBIMISHARJUMUSED RÕIVASTUSES EESTIS UURIMUSTÖÖ Õppeaines: UURIMISMEETODITE ALUSED Rõiva-ja tekstiiliteaduskond Õpperühm: TD 12 Juhendaja: Helina Prints Esitamiskuupäev:................ Allkiri:............................ Tallinn 2013 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS Antud uurimustöö raames läbiviidava küsituse eesmärgiks on saada ülevaatlik pilt sellest, millised on eestlaste rõivaostu ja ­ hooldamisega seotud harjumused. Küsitluse sihtgrupiks on valitud tööealine elanikkond vanuses 18.-52.eluaastat. Eesmärgiks on uurida, millest lähtuvalt teevad mehed ja naised valikuid rõivaste ostmisel, kuidas need erinevad ja kas võib leida ka sarnasusi? Samuti soovime teada saada, milliseid kohti eelistatakse peamiselt rõivaste ostmiseks ja kui palju kulutatakse raha...

Muu → Uurimistöö alused
32 allalaadimist
thumbnail
4
rtf

Kvalitatiivse meetodiga teadusartikli ülevaade

Valisin kvalitatiivseks teadusartikliks eesti keelse artikli "HIV-nakkuse emalt- lapsele leviku ennetamine". Artikli eesmärk on uurida naiste rahulolu HIV- nakkusega seotud tervisehoiu teenuste, teabe jms kohta, mis puudutab eelkõige HIV-nakkuse emalt-lapsele levikut . Seda teavet kasutatakse probleemkohtade vältimiseks ja arendamiseks. Alaeesmärkideks oli HIV naiste rahulolu kirjeldamine seoses raseduse ja rasedusjärgsete teenustega ja nende takistuste kirjeldamine. Samuti ka soovituste pakkumine vertikaalse leviku ennetamisega seotud teenuste parandamiseks. Uuring viidi läbi 20 HIVi nakatanud naisega, kes elavad Tallinnas. Kõigiga tehti süvaintervjuu, kus uuriti nende kogemusi tervisehoiuteenustega nii enne kui ka pärast sünnitust. Nende seas oli ka kaks naist, kelle laps oli HIVi nakatunud. Küsitletav pidi olema vähemalt 18 aastat vana. Suhtluskeeleks pidi olema eesti või vene keel. Kokku taheti viia läbi intervjuu 15 venelase ja 5 ...

Muu → Uurimistöö alused
86 allalaadimist
thumbnail
4
rtf

Erialase lõputöö tutvustus

Tutvustage loetud lõputööd (sh eesmärki, hüpoteese) lisage postitusele selle korrektne viide ja miks just see töö valituks osutus. Uuritavaks tööks sai Triin Kööp`i poolt esitatud lõputöö "Majutusettevõtete keskkonnaalase tegevuse arendamine Järvamaal ja naabermaakondades" (Pärnu 2014). Töö osutus valituks, sest keskkonnaalased teemad on pikaajaliselt olnud väga päevakohased ning isiklikult pakub huvi keskkonnasäästlik tegutsemine ettevõtluses. Huvitav on uurida, mida ettevõtjad kasutavad keskkonnasäästmiseks ning ehk on ka leidlike ideesid, kuidas keskkonnasäästliku mõtteviisi hoopis turundusstrateegiana enda kasuks pöörata või on tulnud mõni uudne keskkonnasäästlik võimalus majutusettevõtetesse. Selle lõputöö eesmärk on leida arendus-ja parandusettepanekuid Järvamaal ja naabermaakondades keskkonna poole pealt. Autor uurib erinevate majutusettevõtete teadlikust ja huvi keskkonnaprobleemide kohta, mis puudutavad turismi tege...

Muu → Uurimistöö alused
42 allalaadimist
thumbnail
4
rtf

Kvantitatiivse meetodiga teadusartikli ülevaade

Kvantitatiivse teadusartikli ülevaade Valisin teaduslikuks artikliks The Power of Reach and Frequency In the Age of Digital Advertising. Antud artiklis tuuakse välja reklaamiga seotud küsimustiku tulemused. Küsitluse põhieesmärgina uuriti erinevate turundusvõimaluste ulatust ja sagedust internetipõhise ja mitteinternetipõhise reklaami puhul. Küsitlustulemustes võrreldi ka varasemate aastate vastuseid ning toodi välja erinevaid turundusefektiivsuse analüüsimise meetodeid (nt. reach-and-frequency distribution). Uurimus toimus, sest sooviti teada, kui palju on internetireklaami suur areng mõjutama hakanud turundust. Kasutati selektiivset valimi koostamist. Küsitluses osales 104 USA Reklaamivaldkonnas kõrgpositsioonil tegutsevat juhatajat, kes on töötanud reklaamiagentuurides, mille aastane käive on üks million USA dollarit või üle selle. E-mailid valimi koostamiseks leiti Red Books andmebaasist, kasutades otsingusõnu “media director,” “me...

Muu → Uurimistöö alused
58 allalaadimist
thumbnail
42
docx

UUIRMISTÖÖALUSED

TEADMISTE LOOMINE • Teadmine kui kohanemisviis: homo sapiens sapiens – tark inimene. Ajaloost: tule kasutamine, ratta leiutamine, energiaallikad … • Teadmiste allikad: kollektiivne kogemus (suuline traditsioon/kiri), autoriteet, isiklik kogemus, uurimistöö … • Teadus – teaduslikku meetodit kasutava uurimistöö abil uue teadmise loomine • Teadusparadigma – põhimõtted, meetodid ja süsteem teaduspõhise teadmise loomiseks, säilitamiseks, kasutamiseks TEADMISTE TUNNUSED • Skeptiline eluhoiak. Tõestamata ei usu. Hirm absoluutsete tõdede ees • Ratsionaalsus. Mõistuseusk. Lääne tsivilisatsiooni alustala. • Kontrollitavus. Teadmise saamise protseduur on kirjeldatud ja järeletehtav. • Empiirialembus. Teadmine tuleb elust. • Meetodikesksus. Kuidas teadmine saadi? Keskne murekoht ja vaidlusteema. • Seostatus teadaolevaga. Teadmine süsteemi! • Avalikkus. Teaduse ag...

Muu → Uurimistöö alused
69 allalaadimist
thumbnail
8
docx

TÜ Pärnu kolledži üliõpilastööde blankett

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtlusosakond Sandra Peegel, Kristi Remmik, Merlin Mahlakas EP2 TÖÖ PEALKIRI Uurimistöö Juhendaja: lektor Margus Kõomägi, MA Pärnu 2017 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. Peatükk..........................................................................................................................4 1.1. Alapeatükk..............................................................................................................4 1.2. Alapeatükk..............................................................................................................4 2. Peatükk...................................................................................................................

Muu → Uurimistöö alused
5 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Küsitlus ja hüpotees

Uurimistöö metoodika kodutöö Lota Aadla OP 1 1. Uuritav probleem: Inimeste rahulolu Tallinna Optika kaupluses. 2. Hüpoteesi püstitamine: Inimesed on rahul Tallinna Optika kaupluse hinna, kvaliteedi ja teenindusega. 3. Metoodika valimine: Selle uurimistöö puhul oleks kõige efektiivsem kasutada valikvastustega küsitlust ning seda läbi viia prillipoe ukse ees, küsides kauplusest tulnud inimestelt antud ankeedi järgi küsimusi, nii on olemas otsene kontakt ja saab kõige paremini tulemused teada. Küsitluses tuleks kindlasti ära märkida ka vanus, et vastavalt vanusele saaks vaadelda probleeme näiteks hinna küsimuses. 4. Koostada küsitlus: Küsitlus on lk 2-3 5. Valim: Kõik prillipoodi külastavad kliendid, erinevates vanustes, et vaadelda probleeme erinevate nurkade alt. 6. Läbi viimine: Otsene kontakt, et saada lü...

Muu → Uurimistöö alused
13 allalaadimist
thumbnail
22
pptx

Retsensiooni koostamine

Retsensiooni koostamine Ceilis Keermann Mis on retsensioon? arvustus, kriitiline hinnang 1. Retsenseeritava töö vormi lühitutvustus 2. Esitatud seisukohtade sisuline analüüs 3. Kokkuvõttev hinnang töö õnnestumise ja tähtsuse kohta 07.10.14 Uurimistöö alused Tamsalu Gümnaasium 2 Eesmärk Konstruktiivne tagasiside töö positiivsete ja parandamist vajavate külgede kohta; Arvamus sisulise külje, autori saavutuste kohta; Hinnata töö kaitsmisele sobivust. 07.10.14 Uurimistöö alused Tamsalu Gümnaasium 3 Lühitutvustus 1-2 lõiku, millest töö räägib Nimetatud peab olema töö autor, pealkiri, ilmumis- või valmimiskoht ja töö maht Töö ülesehituse ja struktuuri tutvustamine 07.10

Muu → Uurimistöö alused
18 allalaadimist
thumbnail
13
docx

ALKOHOLISMI LEVIK NOORTE SEAS

Karilatsi Gümnaasiumis ALKOHOLISMI LEVIK NOORTE SEAS Uurimustöö Autor: Pille Pihlak Juhendaja: Tiit Tooming Karilatsi 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Antud uurimustöö autor valis teemaks alkoholismi leviku noorte seas, sest tahtis välja tuua alkoholi halvad mõjud ning alaealistele seda infot levitada, et see paneks noori aru saama, kui kahjulik joomine tegelikult on ning hoiaks ehk ära nii mõnegi seaduserikkumise ja halvale teele sattumise. Autor on selle teemaga kokku puutunud ja veendunud, et Eesti noorte seas on alkoholi tarbimine väga levinud ja sai sellest idee uurimistöö kirjutamiseks. Tekst on liigendatud erinevatesse peatükkidesse, mille eesmärgiks on kokku võtta probleemide ulatus, joomise põhjused ja mõjud alaealistele ning seadusega kehtestatud piirangud või keelud. Autor keskendus peamiselt just vägijookide tar...

Muu → Uurimistöö alused
6 allalaadimist
thumbnail
36
pptx

Andmekogumismeetodid - uurimistöö alused - esitlus

Andmekogumismeetodid Ankeet Mõiste Ankeet ­ küsitlusleht mingite andmete saamiseks, kirjalik ringküsitlus. Üks andmete kogumise meetodeid on ankeetküsitlus. Inimeste grupile jaotatakse kätte kas paberil või internetikeskkonnas küsimused kindla teema kohta. Ankeedi eesmärgiks on suurema grupi uurimine mingi teema teadlikkuse kohta või osaluse kohta. Ankeet Organiseeritud küsimuste kogu Saab koguda suure andmestiku. Võib haarata palju inimesi ja esitada neile rohkelt küsimusi Meetod on tõhus, sest säästab uurija aega ja vaeva Hoolikalt koostatud ankeeti saab kergesti arvuti abil analüüsida Ankeet sarnaneb struktureeritud intervjuuga ­ küsimused varem välja töötatud ja neid esitatakse kindlas järjekorras Ankeedi osad Viisakas pöördumine (kes uurib, mida uurib, miks uurib, kas ankeet on anonüümne jne.) Küsimused Tänusõnad Küsimuste tüübid ...

Muu → Uurimistöö alused
44 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Retsensioon Tormi Vahari teadustööle

Retsensioon 20. aprill 2013 Järgnevalt on esitatud retsensioon Tormi Vahari teadustööle ,, 13-16- aastaste noorte liikumine". Teadustöö teema on seotud rahvusvahelise projektiga Comenius ­ ,,Life in Harmony with nature". Teadustöö tegija poolt valitud töö teema on aktuaalne ja selgelt rakenduslik, mida kinnitab rohkete näidete olemasolu. Analüüs on olemas ja põhjendab piisavalt valitud teemat. Töö teoreetiline pool ja praktiline pool on omavahel tasakaalus. On olemas järeldused ja kokkuvõtted. Töös kasutatud metoodika oli test ­ sooritustest, kus õpilastele jagati sammumõõtjad seitsmeks päevaks, et jälgida nende liikumist. Tabelid ja joonised on vormistatud nõuete kohaselt. Kõik tabelid on korralikult pealkirjastatud ja nummerdatud (tabel 1 , jne) ja lahti seletatud. Töös ei olnud tsitaate, kuid olid refereeringud . Le...

Muu → Uurimistöö alused
49 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Väljalõikega püramiid, graafiline töö 2, variant 4

docstxt/13835796696833.txt

Muu → Uurimistöö alused
28 allalaadimist
thumbnail
19
docx

Hommikusöögi tähtsuse tervisliku toitumise teadlikus G1A õpilaste seas

Pärnu Koidula Gümnaasium Hommikusöögi tähtsuse ja tervisliku toitumise teadlikus Pärnu Koidula Gümnaasiumi G1A õpilaste seas Uurimistöö alused. Kursuse lõputöö Pärnu 2015 2 Sissejuhatus Hommikusöögi tähtsus ja tervislik toitumine on hetkel aktuaalne teema, sest tehnoloogia uuenemise, mugava eluviisi ja ebatervisliku toitumise leviku tõttu kasvab rasvunud inimeste protsent iga aastaga. Näiteks Tervise Arengu Instituudi täiskasvanute tervisekäitumise uuringu järgi oli 2006. aastal 15 protsenti Eesti täiskasvanutest tugevalt ülekaalulised ehk rasvunud ning 2008

Muu → Uurimistöö alused
7 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Iseseisev töö: Kvalitatiivne uurimissuund

Iseseisev töö 1. Kvalitatiivne uurimissuund uurib asju ning nähtusid, mida ei ole võimalik mõõta, ning selle juures vaadeldakse, kirjeldaks, võrreldakse jne objekte või nähtusi. Põhiküsimustele millele vastust otsitakse on, näiteks missugune?, miks? ja kuidas? Andmeid kogutakse intervjuu, vaatluse, teksti analüüsi või muu sõnalise suhtluse kaudu. Lisaks ei ole uurimise vastused arvulised. Kvantitatiivene uurimissuund, mis keskendub uuritava tunnuste kirjeldamisele läbi arvuliste mõõtmistele. Vastates küsimusele mitu?, kui palju? ja kui suur? on mingit nähtust, omadust või tunnust esineb. Selle uurimise eesmärgiks on saada statistilisi andmeid järelduste tegemiseks. Andmed kogutakse matemaatilisi meetodeid kasutades. Tulemused ning järeldused on kirjeldatud arvuliselt. Mõlema suuna peamine erinevus ongi see, et kvalitatiivne põhineb vaatlemistel, intervjuudel jne, ning teine põhineb arvuliste...

Muu → Uurimistöö alused
4 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun