Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Mikro- Makroökonoomika KT1 (0)

4 HEA
Punktid
Varia - Need luuletused on nii erilised, et neid ei saa kuidagi kategoriseerida

Lõik failist

TLM116  / TLM310  MIKRO - JA
MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE)
Question
1
Rahvamajandus  on õpetus majanduse üldistest seaduspärasustest.
Not yet answered
Select  one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
2
Üks põhjus, miks kauba nõutav kogus kasvab, kui tema hind  alaneb , on see, et
hinna langus toob kaasa tarbijate reaalsissetuleku kasvu, mis võimaldab neil
Not yet answered
rohkem osta.
Marked out of 1.0
Select  one:
True
False
Question
3
Keskmine toodang on  kogutoodang  ühe muutuva  tootmissisendi  ühiku kohta.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
4
Samasuskõver iseloomustab kahe hüvise kombinatsioone, mis annavad tarbijale
võrdse kasulikkuse.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
5
Tulu kasvades nihkub  nõudmiskõver  0-punktile lähemale.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
6
Luksuskauba  nõudlus  on väheelastne hinna kõrgemas sektoris.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
7
Nõudluskõver kajastab seost kauba hinna ja tootmiskulude vahel.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
8
Mikromajandusteoorias käsitletakse peamise nõudluse mõjutajana hinda.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
9
Piirkasulikkuse teooria kohaselt on piirkasulikkuse kõver alati kasvav.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
10
Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril
on ebaefektiivsed.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
TLM116 / TLM310 MIKRO- JA
MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE)
Question
11
Kogutulu  kasvab, kui hind tõuseb ja nõudlus on mitteelastne.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
12
Nõudluse hinnaelastsuse koe tsient väljendab nõudluskõvera nihke ulatust, kui
tarbijate sissetulek suureneb.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
13
Pakkumise seadus väidab, et mida kõrgem on hind, vähem soovivad tarbijad
seda toodet osta.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
14
Segamajanduseks loetakse majandussüsteemi, mille puhul esinevad
tavamajanduse ja nn  Robinson  Crusoe majanduse elemendid.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
15
Majanduskasv nihutab võimaliku tootmise piiri 0-punktile lähemale.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
16
Pikaajaline hinnatõus toob ressursse harusse juurde ja pakkumiskõver nihkub
paremale.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
17
Ühikelastse nõudluse puhul ei too hüvise hinna muutus kaasa  müüja  tulude
muutust.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
18
Nõudmise ja pakkumise ebatasakaal tähendab seda, et esimese tooteühiku
tootmine on kallim kui tema müügist saadav tulu ning sel juhul turutasakaalu ei
Not yet answered
teki.
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
19
Tulu kahanedes nihkub nõudmiskõver 0-punktist eemale.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
20
Kui kauba B nõudluskõver nihkub paremale, kuna kauba A hind alanes, siis on A
normaalkaup ja B  inferioorne  kaup.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
TLM116 / TLM310 MIKRO- JA
MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE)
Question
21
Kui kauba L hind tõuseb, siis  asenduskauba  H nõudluskõver jääb paigale.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
22
Kui kauba pakkumine väheneb ja nõudlus jääb samaks, siis kauba  tasakaaluhind
tõuseb.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
23
Konkurentsi vorme on kaks: täiuslik  konkurents  ja monopolistlik konkurents.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
24
Nähtamatuks käeks pidas Smith konkurentsi, mis suhtelistes hindades sisalduva
info alusel paigutab  tootlikud   ressursid   ebaefektiivselt .
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
25
Mikromajandusteoorias käsitletakse peamise nõudluse mõjutajana tarbijate
soove.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
26
Primaarkauba nõudlus on hinna  madalamas  sektoris ülielastne.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
27
Punktis, mis asub võimaliku tootmise piirist ülevalpool, kasutab ühiskond oma
ressursse ebaefektiivselt.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
28
Nõudmise pikaajaline proportsionaalselt suurem kasv võrreldes pakkumisega
viib tasakaaluhinna (pikaajaliselt) üles.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
29
Piirkasulikkuse all mõistetakse tarbija reageerimistundlikkust kaupade ostmisel,
kui kauba hind muutub.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
30
Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril
on efektiivsed ning  asudes  ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmist
Not yet answered
suurendada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel.
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
TLM116 / TLM310 MIKRO- JA
MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE)
Question
31
Kui kauba nõudluse hinnaelastsuse koe tsient on 2,5, siis hinna langus 2 eurolt
1,80-le toob kaasa nõutava koguse kahanemise 25% võrra.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
32
Üks põhjus, miks kauba nõutav kogus kasvab, kui tema hind alaneb, on see, et
hinna langus nihutab nõudluskõvera paremale.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
33
Kui kauba nõudlus suureneb ja pakkumine väheneb, siis kauba tasakaaluhind
tõuseb.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
34
Kogukasulikkus saavutab maksimumi seal, kus  piirkasulikkus  > 0
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
35
Kogukasulikkuse all mõistetakse kõigi tarbitud ühikute  piirkasulikkuste  summat.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
36
Samasuskõver iseloomustab kahe hüvise kombinatsioone, mis annavad tarbijale
võrdse piirkasulikkuse.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
37
Kogukasulikkus on maksimaalne, kui kõigi tarbitud kaupade ja teenuste
piirkasulikkused on võrdsed.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
38
Optimaalne  tootmismaht  on seal, kus  piirkulu  = piirtulu.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
39
Konkurentsi vorme on neli: täiuslik konkurents, monopolistlik konkurents,
oligopol  ja monopol.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
40
Kui  tarbimispunkt  liigub mööda samasuskõverat allapoole, siis tarbija
kogukasulikkus väheneb.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
TLM116 / TLM310 MIKRO- JA
MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE)
Question
41
Üks põhjus, miks kauba nõutav kogus kasvab, kui tema hind alaneb, on see, et
hinna langus nihutab pakkumiskõvera vasakule.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
42
Üks põhjus, miks kauba nõutav kogus kasvab, kui tema hind alaneb, on see, et
hinna langus nihutab nõudluskõvera vasakule.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
43
Majandusliku ratsionalismi eeldused  sõnastas  19. sajandil  majandusteadlane  ja
losoof  Alfred  Marshall.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
44
Kui tarbija maksimeerib oma kogukasulikkuse, siis on kõigi ostetud kaupade
viimaste ühikute piirkasulikkused rahaühiku kohta võrdsed.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
45
Tulu kasvades nihkub nõudmiskõver 0-punktist eemale.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
46
Pareto-efektiivsed on kõik punktid võimaliku tootmise piirist ülevalpool.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
47
Kui kauba B nõudluskõver nihkub paremale, kuna kauba A hind alanes, siis on A
ja B täiendkaubad.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
48
Kogukasulikkus saavutab maksimumi seal, kus piirkasulikkus = 0.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
49
Piirkasulikkus on  summaarne  kasulikkus, mida tarbija saab, tarbides mingit
kaupa või teenust.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
50
Keskmine kulu on püsikulu ja  muutuvkulu  summa.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
TLM116 / TLM310 MIKRO- JA
MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE)
Question
51
Nõudmise seadus väidab, et mida kõrgem on hind, seda suurem on tootjate
poolt pakutav kogus.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
52
Luksuskauba nõudlus on ülielastne hinna madalamas sektoris.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
53
Miinimumhinna kehtestamine põhjustab turul ülejäägi.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
54
Piirkasulikkus igast täiendavalt tarbitud hüviseühikust kindlasti alaneb iga
hüvise puhul.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
55
Kui tarbijate sissetulek suureneb, nihkub normaalkauba A nõudluskõver
paremale.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
56
Kui tarbija maksimeerib oma kogukasulikkuse, siis on kõigi ostetud kaupade
viimaste ühikute piirkasulikkused krooni kohta võrdsed.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
57
Tavamajanduse puhul on majanduslik  ratsionaalsus  allutatud ühiskondlikele
tavadele.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
58
Kui on teada, et  rma  püsikulud  aasta jooksul kasvavad ( ceteris  paribus), siis
suurenevad nii keskmine püsikulu kui keskmine kogukulu.
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Question
59
Mida vähem on kaubal asendajaid, seda hinnaelastsem on tema nõudlus.
Not yet answered
Select one:
Marked out of 1.0
True
False
Question
60
Ühiskond ei saa toota punktis, mis asub väljaspool võimaliku tootmise piiri, kuna
inimeste vajadused on  piiramatud .
Not yet answered
Marked out of 1.0
Select one:
True
False
Vasakule Paremale
Mikro- Makroökonoomika KT1 #1 Mikro- Makroökonoomika KT1 #2 Mikro- Makroökonoomika KT1 #3 Mikro- Makroökonoomika KT1 #4 Mikro- Makroökonoomika KT1 #5 Mikro- Makroökonoomika KT1 #6 Mikro- Makroökonoomika KT1 #7 Mikro- Makroökonoomika KT1 #8 Mikro- Makroökonoomika KT1 #9 Mikro- Makroökonoomika KT1 #10 Mikro- Makroökonoomika KT1 #11 Mikro- Makroökonoomika KT1 #12 Mikro- Makroökonoomika KT1 #13 Mikro- Makroökonoomika KT1 #14 Mikro- Makroökonoomika KT1 #15 Mikro- Makroökonoomika KT1 #16 Mikro- Makroökonoomika KT1 #17 Mikro- Makroökonoomika KT1 #18
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2017-11-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 418 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor jack cooper Õppematerjali autor
Mikro ja makro esimene KT 1 variant 1.

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
18
pdf

Majandusõpetus - Kontrolltöö 1 - ajapiirang 90 minutit 50p-60st KOMBINEERITUD

10/6/22, 5:57 PM Kontrolltöö-1 - ajapiirang 90 minutit (page 1 of 6) Time left 0:33:14 Question 1 Answer saved Marked out of 1.0 Kui kauba nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 2,5, siis hinna langus 2 eurolt 1,80-le toob kaasa nõutava koguse kasvu 2,5% võrra. Select one: True False Question 2 Answer saved Marked out of 1.0 Üks põhjus, miks kauba nõutav kogus kasvab, kui tema hind alaneb, on see, et hinna langus toob kaasa tarbijate reaalsissetuleku kasvu, mis võimaldab neil rohkem osta. Select one: True False Question 3 Answer saved Marked out of 1.0 Turumajanduseks nimetatakse niisugust majandussüsteemi, kus ostjad ja müüjad vahetavad kaupu vabalt kokkulepitud hindade alusel

Kategoriseerimata
thumbnail
12
doc

Mikroökonoomika Test 2

Question 1 Question text Turu ülejääk „surub“ turuhinnad üles, turu puudujääk aga „surub“ nad alla. Select one: True False Question 2 Question text Miinimumhinna kehtestamine põhjustab turul puudujäägi. Select one: True False Question 3 Question text Kui kauba nõudlus ja pakkumine üheaegselt kasvavad, siis kauba tasakaalukogus suureneb, tasakaaluhinna muutust ei saa aga prognoosida. Select one: True Fals Question 4 Question text Vastavalt nõudlusseadusele Select one: on kauba hind seda madalam, mida rohkem on turul ostjaid ostavad tarbijad teatud kaupa kõrgema hinna korral rohkem kui madalama hinna korral on kauba nõutav kogus ja hind pöördvõrdeliselt seotud on kauba hind ja nõutav kogus võrdeliselt seotud Question 5 Question text Nõudluskõver kajastab seost/suhet kauba Select one: nõutava koguse ja tarbija eelistuste vahel hinna ja tootmiskulude vahel nõutava koguse ja tarbijate s

Mikroökonoomika
thumbnail
17
odt

majanduse-kt

Seminaritöö-1 - ajapiirang 90 minutit Katse 1 ülevaade Alustatud pühapäev, 6. november 2011, 15:51 Lõpetatud pühapäev, 6. november 2011, 16:56 Aega kulus 1 tund 5 minutit Punktid 41/60 Hinne 68.3 out of a maximum of 100 (68%) Question1 Punktid: 1 Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende saavutamiseks. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 1/1. Question2 Punktid: 1 Punktis, mis asub võimaliku tootmise piirist ülevalpool, kasutab ühiskond oma ressursse ebaefektiivselt. Vastus: Õige Vale Väär Selle esituse hinded 0/1. Question3 Punktid: 1 Kui kauba B nõudluskõver nihkub paremale, kuna kauba A hind alanes, siis on A normaalkaup ja B inferioorne kaup. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 1/1. Question4 Punktid: 1 Kui o

Kategoriseerimata
thumbnail
38
odt

Mikro KT1

Seminaritöö-1 - ajapiirang 90 minutit Katse 1 ülevaade Alustatud pühapäev, 6. november 2011, 15:51 Lõpetatud pühapäev, 6. november 2011, 16:56 Aega kulus 1 tund 5 minutit Punktid 41/60 Hinne 68.3 out of a maximum of 100 (68%) Question1 Punktid: 1 Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende saavutamiseks. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 1/1. Question2 Punktid: 1 Punktis, mis asub võimaliku tootmise piirist ülevalpool, kasutab ühiskond oma ressursse ebaefektiivselt. Vastus: Õige Vale Väär Selle esituse hinded 0/1. Question3 Punktid: 1 Kui kauba B nõudluskõver nihkub paremale, kuna kauba A hind alanes, siis on A normaalkaup ja B inferioorne kaup. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 1

Mikromajandus
thumbnail
97
pdf

ilovepdf merged

Hindepunkte kõik nimetatu 1.0/1.0 ei oma mingit seost makroökonoomikaga uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist Jah. kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib Mikroökonoomika uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist, makroökonoomika aga majandust tervikuna majandusharu tasandil. Samas on mikro- ja makroökonoomika vahel olemas küllalt tugev seos, sest makoökonoomika baseerub kogu majandusteaduse aluseks oleva mikroökonoomika teooria põhjalikul tundmisel.

Majandus
thumbnail
97
pdf

Majandus testid 1-6

Hindepunkte kõik nimetatu 1.0/1.0 ei oma mingit seost makroökonoomikaga uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist Jah. kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib Mikroökonoomika uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist, makroökonoomika aga majandust tervikuna majandusharu tasandil. Samas on mikro- ja makroökonoomika vahel olemas küllalt tugev seos, sest makoökonoomika baseerub kogu majandusteaduse aluseks oleva mikroökonoomika teooria põhjalikul tundmisel.

Kategoriseerimata
thumbnail
97
pdf

Majandus testid 1-6

Hindepunkte kõik nimetatu 1.0/1.0 ei oma mingit seost makroökonoomikaga uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist Jah. kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib Mikroökonoomika uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist, makroökonoomika aga majandust tervikuna majandusharu tasandil. Samas on mikro- ja makroökonoomika vahel olemas küllalt tugev seos, sest makoökonoomika baseerub kogu majandusteaduse aluseks oleva mikroökonoomika teooria põhjalikul tundmisel.

Kategoriseerimata
thumbnail
13
docx

Seminaritöö-1 - ajapiirang 90 minutit

Seminaritöö-1 - ajapiirang 90 minutit Katse 1 ülevaade Finish review Alustatud pühapäev, 6. november 2011, 15:51 Lõpetatud pühapäev, 6. november 2011, 16:56 Aega kulus 1 tund 5 minutit Punktid 41/60 Hinne 68.3 out of a maximum of 100 (68%) Question1 Punktid: 1 Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende saavutamiseks. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 1/1. Question2 Punktid: 1 Punktis, mis asub võimaliku tootmise piirist ülevalpool, kasutab ühiskond oma ressursse ebaefektiivselt. Vastus: Õige Vale Väär Selle esituse hinded 0/1. Question3 Punktid: 1 Kui kauba B nõudluskõver nihkub paremale, kuna kauba A hind alanes, siis on A normaal

Majandusteaduse alused
Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun