Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Bilansi ja kasumiaruande näidis - sarnased materjalid

kahjum, finantstulud, aktsia, rahavood, ettemaksed, tulumaks, võlad, soetus, aktsiad, puhaskasum, ärikasum, omakapital, aruann, eraldised, kasumiaruanne, võlakirjad, osakapital, äritulud, müügitulu, käibevara, intressikulud, intressid, sotsiaalmaks, turustuskulud, aktsiakapital, reservid, emiteerimine, tegevuskulud, toore, tooraine, masinad
8
xlsx

Bilanss ja kasumiaruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS AASTA 2 AASTA 1 AK T I VA Käibevara 1. Raha ja pangakontod 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid 3. Nõuded ostjate vastu 3.1. Ostjatelt laekumata arved 3.2. Ostjate vekslid 3.3. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinusega) KOKKU rühm 3. 0 kr 0 kr 4. Mitmesugused nõuded 4.1. Nõuded ...

Finantsarvestus -
60 allalaadimist
23
ppt

Bilansi analüüs ja kasumiaruanne

8.tund Kasumiaruanne Bilansi analüüsi järeldused Käibevara muudab majandustegevuse käigus pidevalt oma vormi (raha-> materjal-> toode-> raha). Põhivara eeldab materiaalse vormi säilimist (hoone, masin, seade). Kas on tegemist käibe- või põhivaraga pole alati üheselt määratletav, sest see sõltub vara maksumusest ja otstarbest. Bilansi ana...

Majandus - Keskkool
66 allalaadimist
6
doc

Bilanss, kasumiaruanne

Bilanss, kasumiaruanne 1 Triin Muulmann RAAMATUPIDAMISE KONTOPLAAN KÄIBEVARA Käibevara bilansis seitsme põhirühmana: 1) raha ja pangakontod, 2) aktsiad ja muud väärtpaberid, 3) nõuded ostjate vastu, 4) mitmesugused nõuded, 5) viitlaekumised, 6) ettemakstud tulevaste perioodide kulud, 7) varud. Käibevara olemus Vara - mida ettevõte hoiab tavalise majandustegevuse käigus toimuva müügi...

Majandus - Kutsekool
238 allalaadimist
46
doc

Finatsraamatupidamine

.......................19 6. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eesmärk.......................................................19 7. Raamatupidamise aastaaruande koostamisest...................................................................19 8. Bilanss ja bilansi ülesehitus.............................................................................................. 20 9. Kasumiaruanne..................................................................................................................22 10. Rahavoogude aruanne...........................................................................

Finantsraamatupidamine - Estonian Business School
787 allalaadimist
40
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...ärtusliku põhivara piir on 1-9999 krooni objekti kohta. Osaühing ei pea väikevahendite arvestust. Väikevahendid kantakse kulusse ostudokumendiga. 6.8. Varade inventeerimine 12 Varade saldod inventeeritaks bilansipäeva seisuga, bilansipäev on majandusaasta viimane kuupäev. Inventuuri alguses viiakse raamtupidamises kõigi materiaalsete väärtuste sissetuleku- ja väljaminekudokumentide töötlemine, tehakse arvestusregistritesse vajalikud kirjendid ja viiakse välja jäägid inventuuri päevaks. Inventuurid viib ...

Raamatupidamine - Kutsekool
785 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

... laekub kokkuleppe kohaselt järgmisel kuul kajatatakse tehing alles järgmisel kuul. Tulu sellest tehingust arvestatakse raha laekumise momendil. Kontoplaan · koos konto nimetuste, kontonumbrite ja kontoklassidega · peab olema kasutatav nii bilansi, kasumiaruande, kui ka teiste aruannete koostamiseks ning juhtimisinfo saamiseks · Kontoplaani koostamisel lähtub ettevõte ennekõike *oma põhitegevusest ja majandustehingute olemusest, * klientide ja kreeditoride arvust ning asukohast, * kulude liikidest ja str...

Raamatupidamine -
55 allalaadimist
58
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...ande skeem 1 kirjeid ja ettevõtte vajadust. [1] Aruannete koostamine Raamatupidamise aastaaruandes esitatakse kogu informatsioon, mille järgi on võimalik saada ettevõtte varast, kohustustest, omakapitalist, kasumist (kahjumist) õige ja usaldusväärne ülevaade. Bilansikirjete summad tulenevad pearaamatus peetavate kontode käivetest ja saldodest. [1] 4. Rahaliste vahendite arvestus Ettevõttel on üks pangakonto Swedpangas. Kliendid maksavad aeg-ajalt kaardiga makseterminali kaudu. Kõik olulisemad tehingud toimuvad Swedpanga kaudu ja raamatupidamises vajam...

Raamatupidamine - Kutsekool
1768 allalaadimist
21
docx

Sise-eeskiri

...nto klass 18 - materiaalne põhivara, konto klass 22 - maksuarveldused riigiga (käibemaks, sotsiaalmaks, tulumaks jne.), konto klass 31- tulud toodangu müügist, konto klass 56 - büroo ja sidekulud, konto klass 61 - palk ja sellega seonduvad kulud jne (annaabi). Bilansi aktivakontod on kontod number 1-ga. Bilansi passivakontod on kontod nr. 2- ga. Nende kontode lõppsaldode põhjal koostatakse bilansi aktiva- ja passiva kirjed. Tulukontod 3 ja 4 bilansis ei esine. Neid kasutatakse tulude jooksvaks kirjendamiseks kasumiaruandes. Kulukontod 5 ja 6 bilansis ei esine. N...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
249 allalaadimist
6
doc

Finantsraamatupidamise spikker

... eurot päevas. Majutuskulude maksuvaba piirmäära arvestatakse iga ööpäeva kohta eraldi. Välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 eurot päevas. Töölähetuste kajastamine raamatupidamises Töölähetuse kulude kajastamine lähetusaruande põhjal: D D D K Töötasu arvestus Bilansis peetakse arvestust väljamaksmata töötasude kohta bilansikirjel ''Võlad töövõtjatele''. Nimetatud kirje kohta on kasutuses tavaliselt kaks kontot ­ ''Töötasu võlg'' ja ''Puhkusetasu reserv''. Kasumiaruande skeem 1 kajastatakse töötasu arvestusega seotud kulud grupis ''Tööjõukulud''. Kasumiarua...

Finantsraamatupidamine - Eesti Maaülikool
268 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

... .................................................................................................. 11 3 MAJANDUSTEHINGUTE KAJASTAMINE JA DOKUMENTEERIMINE ..................... 15 3.1 Majandustehingutest tingitud muutused bilansis............................................................ 15 3.2 Bilansikontod ja majandustehingute kirjendamine......................................................... 17 3.3 Arvestusregistrid (süstemaatiline ja kronoloogiline kirjendamine)................................ 21 3.4 Käibeandmik ......................................................................................

Raamatupidamise alused - Kutsekool
58 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

...ma 2006 BILANSS 1.1 Põhimõisted VARA - raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; OMAKAPITAL (netovara) - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; KOHUSTUS - raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. 1.2 Bilansi mõiste ja sisu Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Eesti Vabariigi bilansiskeem on kinnitatud Raamatupidamise seaduse lisaga 1. Bilansil on kaks osa ­ AKTIVA JA PASSIVA. Bilansi aktivas ka...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
41 allalaadimist
26
doc

Raamatupidamise aastaaruanne näidis

...aluutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske; 5) peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodikat. (4) Juhul kui äriühingust raamatupidamiskohustuslase omakapital bilansipäeva seisuga ei vasta äriseadustikus kehtestatud nõuetele, tuleb tegevusaruandes kirjeldada kavandatavaid tegevusi omakapitali taastamiseks. 08. aprill 2009 ____________________ Ants Saun Juhatuse liige ...

Raamatupidamine -
77 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

...tuslase asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud. Bilanss on pilt mis annab ettevõttest ülevaate teatud ajahetkel. Bilansis kajastatakse ettevõtte varad, kohustused ja omakapital rahalises väljenduses. Bilanssi võib kujutada kahepoolse tabelina. Bilansi vasakut poolt nimetatakse aktivaks ja see kajastab ettevõtte varasid. Bilansi paremat poolt nimetatakse passivaks ja seal on kajastatud kohustused ja omakapital. Vara ...

Raamatupidamine - Kutsekool
26 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

...tuslase asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud. Bilanss on pilt mis annab ettevõttest ülevaate teatud ajahetkel. Bilansis kajastatakse ettevõtte varad, kohustused ja omakapital rahalises väljenduses. Bilanssi võib kujutada kahepoolse tabelina. Bilansi vasakut poolt nimetatakse aktivaks ja see kajastab ettevõtte varasid. Bilansi paremat poolt nimetatakse passivaks ja seal on kajastatud kohustused ja omakapital. Vara ...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
52 allalaadimist
13
doc

Finantsarvutus ja finantsaruannete koostamise reguleerimine

...taks ja tulevikuks · Ülevaade olulisest finantsinfost viimase viie või kümne aasta kohta. Raamatupidamise aastaaruanne Majandusaasta aruande tähtsaim osa on raamatupidamise aastaaruanne. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb tegevjuhtkonna deklaratsioonist, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutmise aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise seadus näeb ette , et raamatupidamise aastaaruandega tuleb esitada kirjalik deklaratsioon, millele kirjutab alla kogu raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond, kes deklareerib oma vastutust raamatu...

Raamatupidamine - Keskkool
86 allalaadimist
25
pdf

Raamatupidamise alused

...damisregistrites. 2/9/2015 Mai Takkis 38 Raamatupidamise bilanss Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali (RPS §3) Bilansi aktiva kajastab raamatupidamiskohustuslase vara. Bilansi passiva kajastab raamatupidamiskohustuslase vara moodustamise allikaid, mis jaguneb - kohustused + omakapital Bilansi aktiva = Bilansi passiva Vara = Kapital 2/9/2015 Mai Takkis ...

Raamatupidamine - Eesti Mereakadeemia
21 allalaadimist
48
docx

Finantsraamatupidamise põhimõisted

...raldus. Ettevõtte normaalseks äritegevuseks, igapäevaste kulutuste katteks, kohustuste täitmiseks ning maksevõime tagamiseks peab olema piisavalt rahalisi vahendeid. Vaba raha osakaal peaks olema ettevõttes väike, kuna seisev raha ei too ettevõttele tulu. Bilansikirjel Raha kajastatakse peale sularaha kassas ning arveldusraha pangas veel nõudmiseni hoiused, paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse. Kõik see kokku moodustab ühtse finantsvara kogumi. Finantsvarade arvestamise juhised on toodud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 3 Finan...

Raamatupidamine - Kutsekool
18 allalaadimist
31
odt

Finantsraamatupidamine

...2.1 Algdokumendi eesmärk ............................................... 6 3 BILANSS ............................................................................. 8 3.1 Bilansi põhivõrdused ............................................................. 9 3.2 Kahekordne kirjendamine ...................................................... 10 4 KONTOD .....................................................................................

Finantsraamatupidamine -
141 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

...taaruande audit kohustuslik raamatupidamise seaduse tähenduses raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi: 1) müügitulu või tulu 2 000 000 eurot; 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000 000 eurot; 3) keskmine töötajate arv 30 inimest. Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik raamatupidamise seaduse tähenduses raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärg...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
36 allalaadimist
23
pdf

Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

...MISE AASTAARUANDE KOOSTISOSAD JA VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED 6-9 BILANSS 10-20 Üldreeglid 10-11 Spetsiifilised bilansiskeemid 12-13 Varade ja kohustuste lühi- ja pikaajaline eristamine 14-19 Varade ja kohustuste saldeerimine (kajastamine netosummas) 20 KASUMIARUANNE JA KOONDKASUMIARUANNE 21-33 Kasumiaruande üldreegl...

Ainetöö -
19 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...eliselt on ammendatavad ka aatomienergiavarud. Aatomienergeetika puhul on probleemiks ka seal tekkivate jäätmete ladustamine nii, et need ei reostaks keskkonda. Otstarbekas oleks orienteeruda taastuvate energiakandjate kasutamisele, kuid nende osatähtsus energiabilansis jääb ka tulevikus küllalt väikseks. Üheks põhjuseks on seejuures uue tehnoloogia suhteline kallidus ja teisalt ei saa alahinnata ka naftat eksportivate riikide mõjuvõimu maailmapoliitikas, kes jääksid ilma oma senisest kopsakast sissetulekust. Näiteks Saudi Araabias on terved linnad ehitatud kõ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
628 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

...eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud 16 3. Kulud ja hinna kujunemine 20 Optimaalse kasumi ja hinna prognoosimine. Kattetus punkt 22 4. Raha aja väärtus....

Majandus - Keskkool
162 allalaadimist
18
docx

BILANSISKEEM

BILANSISKEEM Bilansikirjete alaliigendusi võib bilansi asemel esitada lisades. Lähtudes olulisuse printsiibist, võib ebaolulisi bilansikirjeid avaldada summeeritult. Bilansikirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks bilansi informati...

Raamatupidamise alused -
34 allalaadimist
31
pdf

Majandusarvestus

...ele kirjutavad koos kuupäeva märkimisega alla raamatupidamis- kohustuslase tegevjuhtkond ning kõrgema juhtorganis liikmed, kui see organ on olemas. Audiitorkontroll on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kellel vähemalt kaks kolmest näitajast on aruandeaasta bilansipäeva seisuga suuremad kui: 1) müügitulu 6 milj. krooni; 2) bilansimaht 3 milj. krooni ja 3) töötajate arv 5 ja üle selle. Raamatupidamise aastaaruande eesmärk on õigesti ja õiglaselt kajastada raamatu- pidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
389 allalaadimist
18
doc

MERIT AKTIVA KASUTAMINE FIRMA SISE-EESKIRJADES

...i järgi ning kurssi on võimalik sisestada kassakande aknas lahtris Kurss. Kursivahed kajastatakse kassakande akna alumises osas muudes ärituludes ( kontol 3520) või ­kuludes (kontol 4950). Inventeerimisel arvestatakse välisvaluutas sularaha inventeerimis- ja/või bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi ümber ja valuutakursi muutused kajastatakse finantstulu (kontoö 6040) või ­kuluna (kontol 6041). Valuutakursi muutused kantakse sisse raamatupidamisõiendi alusel finantsmoodulis. 1.2 Arvestus arvelduskontodel Pangaarvelduste teostamiseks kasutat...

Raamatupidamine - Kutsekool
101 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

...eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud 16 3. Kulud ja hinna kujunemine 20 Optimaalse kasumi ja hinna prognoosimine. Kattetus punkt 22 4. Raha aja väärtus....

Finantsjuhtimine -
104 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

... 8 8. Võidakse müüa, kuna ettevõte ei õigusta end. 9. Asukoht ja ruumid ei pruugi olla sobivad kavandatud muutusteks. Ostetava ettevõtte väärtuse hindamise põhivõimalused: 1. Bilansiline väärtus (varadest lahutatakse kohustused). 2. Korrigeeritud bilansiline väärtus ­ hinnatakse ümber varad, mille bilansiline väärtus ei peegelda nende tegelikku hinda (nt hoone, vananenud kaup, ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele jne). 3. Likvideerimisväärtus ­ hinnang os...

Ettevõtluse alused -
139 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

...eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud 16 3. Kulud ja hinna kujunemine 20 Optimaalse kasumi ja hinna prognoosimine. Kattetus punkt 22 4. Raha aja väärtus....

Majandus - Keskkool
49 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

... 7. Ostuhind võib olla liiga kõrge või pole sobivat ettevõtet müügil. 8. Võidakse müüa, kuna ettevõte ei õigusta end. 9. Asukoht ja ruumid ei pruugi olla sobivad kavandatud muutusteks. Ostetava ettevõtte väärtuse hindamise põhivõimalused: 1. Bilansiline väärtus (varadest lahutatakse kohustused). 2. Korrigeeritud bilansiline väärtus – hinnatakse ümber varad, mille bilansiline väärtus ei peegelda nende tegelikku hinda (nt hoone, vananenud kaup, ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele jne). 3. Likvideerimisväärtus – h...

Ettevõtlus -
66 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

... kulude liigitamisel Finantsarvestuse seisukohalt toimub kulude jagamine tootmiskuludeks (otsesed ja kaudsed e lisakulud) ja mittetootmiskuludeks e perioodikulud. Kulusid ettevõtte raamatupidamises võidakse kajastada nii lõpliku kuluna (kasumiaruandes) kui ka varana bilansis (näiteks ettemakstud rent). Tootmiskulud ja tootmise lisakulud moodustavad toote soetusmaksumuse (omamaksumuse e omahinna). Tootmiskulud (põhikulu) ­ on seotud tootmisega (tooraine, materjal, põhitööliste palk). Need kulud transformeeruvad lõpptoodanguks. Tootmise lisakulud ­ on seotud l...

Ettevõtlus alused - Tallinna Tehnikaülikool
190 allalaadimist
40
pdf

Aruanne Baltic Premator

...rvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (kuni 31.detsembrini 2010 Eesti kroon). Välisvaluutas fikseeritud tehingut...

Raamatupidamine -
14 allalaadimist
11
docx

Finantsjuhtimise vastused

...skontomäär - *Suurendame vastavalt riskile diskonteerimismäära. *Taandame rahavood praegusesse hetkesse riskiga kohandatud diskonteerimismäära järgi. *Kasutame otsustamiseks tavalise NPV kriteeriumi, kus tõkkenormiks on riski arvestav diskoneetimismäär. 10) Bilansiskeem AKTIVA (varad) Käibevara Raha Lühiajalised finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud lühiajalised nõuded Ettemaksed teenuste eest Kokku Varud Tooraine ja materjal Lõpetamata...

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
286 allalaadimist
6
doc

Raamatupidamise mõisted ja teemad

...uanded: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne * Aruanded bilanss ja kasumiaruanne. Kuidas (mille alusel ja millises järjekorras) aruanne koostatakse. Mida saab sealt ettevõtte kohta teada.Vaadake üle nii kohustuslik bilansiskeem kui ka kasumiaruande skeem. Mida need aruanded ettevõtte kohta ,,räägivad", st mida sealt teada saab. Bilanss on aruanne, mis näitab ettevõtja varade, kohustuste ja omakapitali suurust kindla kuupäeva seisuga rahalises väljenduses. Kasumiaruanne kajastab ettevõtja tulude ja kulude ...

Raamatupidamine - Kutsekool
98 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun