Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria auditeerimine - 10 õppematerjali

Majandus >> Auditeerimine
auditeerimine on ettevõtte või asutuse võiorganisatsiooni raamatupidamisaruannete ja nendega seotud finantsinfo, kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt, et anda info kvaliteedile hinnang. Auditeerimisobjektiks võivad olla nii kasumit tootva kui mitte tootva juriidilise isiku finantsaruanded, sõltumata omandivormist, tegevusalast või suurusest.
12
doc

Auditeerimine

OSA 1. vandeaudiitor ­ isik, kes on sooritanud arvestusala eksperdiala kutseeksami(hiljem kutseeksam) raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosa kellel on antud rahandusministri otsusega vandeaudiitori kutse ning kes on andnud vande. Avaliku sektori vande audiitor on vande audiitor kes on sooritanud kutse eksami avaliku õiguse eriosa ning kellele rahandus ministri otsusega on antud avaliku sektori vande audiitori kutse tase. 2. atesteeritud sise audiitor on isik kes on sooritanud kutse eksami siseaudiitori eriosa siseaudiitori atesteerimise alamosa ning kellele rahandus ministri otsusega antud vandeaudiitori kutse 3. avalikusektori siseaudiitor ­ isik kellele rahandus ministri otsusega on antud avaliku sektori üksuse sise audiitori või avaliku sektori hindlus siseaudiitori 4. audiitor ettevõtja ­ vandeaudiitor osutab vandeaudiitori kutse teenust audiitor ettevõtja kaudu...

Auditeerimine - Kutsekool
105 allalaadimist
17
doc

Auditeerimine

10.10 Raamatupidamise aruande koostamisel tuleb lähtuda eelkõige järgnevatest põhiprintsiipidest, mis lähtuvad rahvusvahelise arvestuse ja aruandluse üldtunnustatud põhitunnustest ja raamatupidamise heast tavast. 1) Majandusüksuse printsiip ­ raamatupidamiskohustuslane peab arvestama oma vara kohustusi ja majandustehinguid, lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja muude isikute varast, kohustustest ja majandustehingutest. 2) Jätkuvuse printsiip ­ raamatupidamisaruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal pole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Kui raamatupidamisaruanne pole koostatud antud printsiibist lähtuvalt, tuleb aruandes ära näidata rakendatud arvestusprintsiip. 3) Arusaadavuse printsiip ­ raamatupidamisaruandes avalikustatav info peab olema esitatud selliselt, et...

Auditeerimine - Kutsekool
90 allalaadimist
4
doc

Sisekontroll ja auditeerimine

Sisekontroll ja auditeerimine Siseauditi funktsiooni olemus Eesti majanduse areng on olnud suhteliselt kiire, mis tõi kaasa mitmeid arenguprobleeme, sest peale taasiseseisvumist majanduskeskkonnas praktiliselt puudus igasugune kontroll. Esialgu oldi seisukohal, et majandussektoris mingeid erilisi kontrolle ei vajatagi, kuna toimud nn iseregulatsioon e kontrolli teostab tarbija (turg). Peale mõneaastast arengut aga selgub, et ettevõtted vajavad teatud kontrollisüsteeme, kuna 90. aastate algul hakkab ettevõtteid ridamisi pankrotti minema. Lisaks puudusid kogemised ka arvestuse ja aruandluse korraldamisel eraomandi tingimustes ning see omakorda jättis ettevõtete juhid ja omanikud sageli ilma adekvaatse infota. Sisekontrollifunktsioon rajati esmalt avalikus sektoris, kuna leiti, et seal puudus raha kasutamise üle piisav kontroll ning ettevõtted kasutasid võimalust küsida rohkem eelarvevahendeid kui nad tegelikult vajasid. Siseauditi vajadus tulene...

Auditeerimine -
14 allalaadimist
15
docx

Auditeerimine

Majandusüksuse printsiip ­ iga raamatupidamiskohustuslane peab arvestama oma vara kohustusi ja majandustehinguid lahus oma omanike, töötajate, klientide, kreeditoride jt isikute varast, kohustustest ja majandustehingutest. 2. Jätkuvuse printsiip ­ raamatupidamisaruannete koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ja tal ei ole kavatsust või vajadust oma tegevus lõpetada või oluliselt selle mahtu vähendada. Kui aruanded on koostatud mitte järgides antud printsiipi, tuleb ära seletada, millistest põhimõtetest aruandes on lähtutud. 3. Arusaadavuse printsiip ­ raamatupidamisaruannetes esitatav info, mis avalikustatakse, peab olema piisavalt ülevaatlik, üheselt mõistetav aruannete kasutajatele, kellel on selleks piisav majandusalane ettevalmistus. 4. Olulisuse printsiip ­ aruannetes tuleb kajastada ettevõtte kogu oluli...

Auditeerimine - Kutsekool
12 allalaadimist
14
docx

SISEKONTROLL JA AUDITEERIMINE

01.2014 10.03.2010 audiitortegevuse seadus Sisekontrolli süsteem (toimib igas EV-s) ­ igasse organisatsiooni sisse kodeeritud, võiks koosneda kolmest komponendist: 1) Käsuliin ehk administratiivne liin ­ liigub ülevalt alla (juhist madalamate töötajateni) 2) Tagasiside ­ algab madalamast tasemest ja liigub üles välja 3) Horisontaalliin ­ üksuste ja töötajate vahelised sidemed, suhted jne. Käsuliin töötab üldjuhul hästi. Kõige keerulisemaks võiks pidada tagasisidet ­ töötajatel puudub sageli tagasiside andmise võimalus ( ei võeta jutule või on selline suhtumine, kus ei arvestata töötajate arvamusega). Siseaudit ­ avalikus sektoris alates 2000ndast aastast kohustuslik (rakendamine võttis omajagu aega). Siseauditi funktsioon on kõikehõlmav, st et tapeab katma organisatsiooni kõiki tegevusvaldkondi alates juhtidest. TERMINOLOOGIA KASUTAMINE Ilmselt on üks enamlevinud mõiste sisekontroll, mille all sagel...

Auditeerimine - Kutsekool
65 allalaadimist
17
docx

Auditeerimise alused

09 RAAMATUPIDAMISE ARVESTUSE JA ARUANDLUSE PÕHIPRINTSIIBID 1. majandusüksuse printsiip - raamatupidamiskohuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustes ja majandustehingutest. 2. jätkuvuse printsiip ­ raamatupidamisaruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev ja tal puudub kavatsus tegevus lõpetada või vajadus seda teha. Jätkuvust kinnitab see: 1. kui ettevõte suudab tõrgeteta täita oma pikaajalisi kohustusi, 2. kui ettevõte suudab probleemideta amortiseerida oma põhivara 3. arusaadavause printsiip ­ raamatupidamise aruandes avalikustatav info tuleb esitada selliselt, et see on ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajale, kellel on aruande mõistmiseks piisavalt finantsalaseid teadmisi 4. olulisuse printsiip - raamatupidamise aruandes tuleb...

Auditeerimine - Kutsekool
105 allalaadimist
7
doc

Erinevad gaasid ja kasutus

Kool Autode ja masinate remondi osakond Nimi Erinevad gaasid ja kasutus Iseseisev töö Juhendaja : Tartu 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus .......................................................................... 3 2. Hapnik .................................................................... 4 3. Propaan...............................................................4 4. Metaan ...............................................................4 5. Butaan ........................................................................ 5 6. Lämmastik ............................................................. 5 7. Vesinik ...................................................................... 5 8. Kasutatud kirjandus .............................................................. 7 ...

Auditeerimine - Kutsekool
15 allalaadimist
40
docx

Auditeerimine, Viktor Arhipov

Semestri jooksul kaks testi. Testi tulemus võib anda eksami hinde. Mõisted Sise audit, sise audiitor, välisaudiitor-seda enam ei kasutata, rmp kohustus ja kohustuslane, Vande audiitori funktsioonid Tema funkts on hinnata rmp arvestuste finantsaruannete kvaliteeti ja korraldusi. Audiitor peab ise teadma kuidas tuleb rmp aruandlus korraldada. Aluseks on rmp ja aruandluse printsiibid. Rmp ja aruandluse korraldamise printsiibid Nad on olulised printsiibid kõik, aga kõik ei pruugi olla audiitortegevuses võrdse väärtusega. 1. Majandusüksuse printsiip Rmp kohuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid, lahus tema omanike, töötajate, klientide jt isikute varast, kohustustest ja majandustehingutest. 2. Jätkuvuse printsiip Rmp aruannete kootamisel lähtutakse eeldusest, et rmp kohuslane on jätkuvalt tegutsev ja tal ei ole kavatsust ega põhjust oma tegevust lõpetada v...

Auditeerimine -
80 allalaadimist
1
doc

Audiitoritegevus, Kodutöö nr 2

Tudengi nimi: Auditi kindluse mudel, olulisus, valimid Leidke alljärgneva lähteinfo põhjal: a) Auditi läbiviimise (planeerimise) olulisus b) Kontrollisüsteemide testi valimi suurus (tegevuskulud) c) Detailide testi valimi suurus (tegevuskulud ja varud) Lahendus: 1) Materiality: 2,5mln*0,1=250 000 eur Performance Materiality: 250 000*0,8=200 000 eur 2) Valimi suurus = kindluse koefitsient / kõrvalkaldemäär = 1,2/0,05 = 24 3) Valimi suurus = Populatsioon/LV olulisus*kindluse faktor 3.1 Valimi suurus = 25 000 000 / 200 000 * 0,8 = 100 3.2 Valimi suurus = 3 000 000 / 200 000 * 3 = 45 ...

Auditeerimine -
12 allalaadimist
42
pdf

Auditeerimise alused

Audiitoril tuleb tõsiselt kaaluda teenuse pakkumist kui klient ettevõttes töötavad nimetatud isikud eelkõige juhtivatel positsioonidel. V Kaubad ja teenused Audiitor, tema abikaasa ja ülalpeetavad võivad klientidelt vastu võtta kaupu ja teenuseid võrdselt kõigi teiste klientidega. Audiitor ei tohi aksepteerida kingitusi ega külalislahkust, mis võivad kahtluse alla seada tema ameti maine. 8. Tasu- Auditeerimise eest võetav tasu ei tohi sõltuda töö lõpptulemusest. Töötasu sõltub: 1) Audiitori oskustest ja tedmistest 2) Auditeerimisel osalenud isikute koolitustest ja kogemustest 3) Auditeerimiseks kulutatud aeg 4) Vastuse suurusest 9. Suhtumine teistesse audiitoritesse- Audiitor ei tohi mingil moel halvustada või põhjendamatult kritiseerida teisi audiitoreid. 10. Reklaam- Teenuse pakkumisel ei tohi audiitor kasutada esitavat ega pealetükkivat reklaami. AUDITEERIMINE JA AUDIITORI MUUD FUNKTISOONID • Auditi kohustus võib tuleneda ka seadustest, mitte ainult majandusnäitajatest. • Auditi kohustus on kõikidel aktsiaseltsidel, mittetulundusühingutel ja kohalikulomavalitsusel. • Auditeerimine on organisatsiooni raamatupidamise aruannete ja selle informatsiooni kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt, et anda hinnang info kvaliteedile. • Auditi objektiks võivad olla mistahes organisatsioonid. • Audititks nimetatakse põhjendatud kindlustunnet andvat teenust, mille objektiks on vastavate osapoolte poolt ettenähtud kriteeriumite alusel koostatud möödunud perioodide rahandus info. Teenuse osutamisel lähtutakse seadusest kehtestatud audiitori standardite tavast. Eesmärk on võimaldada audiitorile hea tõendusinfo alusel jaatavas vormis arvamuse avaldamine. • Auditeerimise eesmärk on luua audiitor...

Auditeerimine - Kutsekool
22 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun