Facebook Like
Add link

"vihmasadude" - 63 õppematerjali

23
doc

Geograafia eksamimaterjal

oskab kasutada kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste informatsiooni leidmiseks, seoste analüüsiks, üldistuste ja järelduste tegemiseks, otsuste langetamiseks, prognooside ja hüpoteeside esitamiseks; KAARDIÕPETUS 2. analüüsib suuremõõtkavalise kaardi abil looduskomponentide (pinnamood, veestik, taimkate, maakasutus, teede ja asustuse iseloom) vahelisi seoseid ja inim...

Geograafia -
21 allalaadimist
32
ppt

Jõgede toitumine ja veerežiim

Üldmaateadus gümnaasiumile, AVITA,2003 Üldmaateadus gümnaasiumile, Eesti Loodusfoto, 2004 http://et.wikipedia.org/wiki/ www.ekk.edu.ee http://www.grdc.sr.unh.edu/html/Stn.html Koostaja: J. Vidinjova, Maardu Gümnaasi...

Geograafia -
48 allalaadimist
6
docx

Happesademed

Happesademed on normaalsest madalama pH väärtusega sademed, mis on põhjustatud mitmesuguse päritoluga õhureostusest. Termin hapestumine iseloomustab kogu probleemistikku, hõlmates seega ka happelise depositsiooni põhjustatud muutusi mullale, veele, materjalidele ja tervisele. PÕHJUSED: Heitgaasid tööstusest, transpordist, söe ja naftasaaduste põletamisest. Tähtsaimad on SO2 ja NO...

Geograafia -
9 allalaadimist
23
pptx

Jõgede veerežiim

Jõgede veereziim Jõgi Jõgi on looduslik vooluveekogu Ojad on väikesed jõed Kraavid ja kanalid on inimtekkelised vooluveekogud Jõgi voolab jõesängis Jõeorg võib jõesängist olla palju suurem ja sügavam Jõe veetase sõltub sellest, kust jõgi oma vee saab ehk millest jõgi toitub http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Pedja_j%C3%B5gi_%28J%C3%B5...

Geograafia -
14 allalaadimist
32
docx

LOODUSNÄHTUSED VANARAHVA KÜSITLUSES

Sisukord .................................................................................... 2 2. Sissejuhatus ................................................................................ 3 3. Materjal õpetajale: ......................................................................... 4 3.1. Loodusnähtused...

Füüsika - Põhikool
11 allalaadimist
7
docx

Teede ja teerajatiste ehituse ajalugu

Mis on tee ja mis kuulub selle koosseisu. Tee on maantee, tänav, matsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis. Tee koosseisu kuuluvad liiklemiseks kasutatavad rajatised nagu: sõidutee, parall...

Ehitus -
11 allalaadimist
37
doc

Geograafia riigieksami materjal

oskab kasutada kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste informatsiooni leidmiseks, seoste analüüsiks, üldistuste ja järelduste tegemiseks, otsuste langetamiseks, prognooside ja hüpoteeside esitamiseks; KAARDIÕPETUS 2. analüüsib suuremõõtkavalise...

Geograafia - Keskkool
91 allalaadimist
13
pdf

Modelleerimise Niisutuses

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Veemajanduse osakond Modelleerimine Arvutusgraafiline töö mudeliga SWAP 2.07d...

Põllumajandus -
5 allalaadimist
16
odt

Referaat ,,Loodusvööndid'

Liikudes ekvaatori poole, kus aastane sademetehulk on suurem, muutub savann järjest puuderikkamaks, minnes lõpuks üle vihmametsaks. Siseveed Savannivööndis leiduvate jõgede ja järvede veerežiim on samuti tihedalt seotud kuiva ja vihmase perioodi vaheldumisega. Põua ajal kuivavad paljud jõed ja väiksemad järved sootuks. Suurte vihmasadude saabumisega tõusevad nad aga kergesti üle kallaste ning põhjustavad üleujutusi. Põuaperiood on suur katsumus siinsetele loomadele, kelle joogikohad kuivematel aastatel ära kuivavad ning neile saatuslikuks võivad saada. Mullastik Savannides levivad pruun-, punakaspruun- ja pruunmullad. Kuna temperatuuri aastane kõikumine on siin minimaalne, toimub kivimite murenemine peamiselt keemilise...

Geograafia - Põhikool
3 allalaadimist
16
docx

Geofüüsika ja dünaamiline geoloogiaEKSAMI VASTUSED

14) Vooluvete tegevus: ajutised vooluveed, jõed ja põhjavesi, nende geoloogiline toime. Vooluveed on tähtsaimad nüüdisaja maapinda kujundavad jõud. Voolava vee tegevuses võib eristada pindmist uuristust ehk pinnaerosiooni, joonelis uuristust ehk lineaarset erosiooni ja vooluvete kuhjavat ehk akumulatiivset tegevust. Pindmine uuristus toimub vihmasadude , samuti lume või jää intensiivsel sulamisel kallakutel, kus vesi valgub piki nõlva allapoole ja kannab kaasa peeneteralist materjali. Uuristus on suurem seal, kus materjal on lahtine (näiteks haritavatel maadel) ja nõlva kalle suurem. Nõlva ülaosast toimub seega materjali (mulla, savi, liiva) ärakanne jalamile, seal aga toimub kuhjumine uhtsette ehk deluuviumina. Lineaarsel erosioonil kujunevad jõed. Pi...

Keskkonnafüüsika - Eesti Maaülikool
6 allalaadimist
38
ppt

Keskkonnakaitse

 Reovete korral esineb ka termiline reostus. Kolhoosikorra pärandina…  …on paljude veekogude kallastele jäänud loomakasvatuse tootmishooneid, kust pääsevad vihmasadude korral väga algelise sõnnikumajanduse tõttu veekogudesse mitmesuguseid saasteaineid. Veekogude eutrofeerumine  Veekogude kiire eutrofeerumine põhjustab nende kinnikasvamist....

Keskkond ja jäätmemajandus - Keskkool
2 allalaadimist
102
docx

Turbatootmise kordamisküsimuste vastused

Neid töid tehakse harvemini ja vastavalt vajadusele olenevalt mahatöötamisest. Kompostturba puhul iga 3 a. tagant. Kui mahatöötamine alla 30 cm siis iga 2 aasta tagant, kui üle 30 cm siis igal aastal. kuivenduskraave süvendatakse üle aasta 0,4...0,5 m võrra (ka 4...5 a. tagant nagu Tootsis Sanglas). Tootmisväljakuid otstarbekas hooldada maist kuni novembrini. Vihmasadude ajal on võimalik valikuliselt juurida kände, neid välja vedada ja kuivenduskraave puhastada. Soovitatav on väljakuid remontida gruppide kaupa s.o. pind mida on võimalik remontida 2...4 päeva jooksul. Pikisuunas planeerimine, aunaaluste ja masinate pöördekohtade koorimine, kraavimullavallide laialiajamine. Kasutatakse suures osas samu masinaid, mis väljakute ettevalmistamisel. 30. Turbatootmisprotsess ja turbatootmisväljakud, eriti freestur...

Metsamajandus -
19 allalaadimist
80
doc

Euroopa ja loodusgeograafia

klassi geograafia õpik, osa 1 Kirjastus Koolibri, 2014 e-formaat Toimetatud Tartu Emajõe Koolis Toimetaja Emili Kilg Tartus, 2015 Elektroonilisse vormingusse kohandatud õpikus kasutatud märgised, mis aitavad otsingukäsu kasutamisel navigeerida * Tavakirjas leheküljenumbri ees on kolm järjestikust sidekriipsu, tühik ja vastava lehekülje...

Euroopa - Põhikool
9 allalaadimist
7
docx

Kordamine geoloogia eksamiks

Millised on maakoort kujundavad eksogeensed protsessid? Eksogeensed protsessid : murenemine, gravitatsiooniline edasikanne, tuule geoloogiline tegevus, pinnavee geoloogiline tegevus, merede geoloogiline tegevus, jää geoloogiline tegevus. *Murenemine - Murenemiseks nimetatakse kivimite muutumist maapinnal ja selle lähedases kihis, maakoore ülemises osas, vee, õhu ja organismide mehhaanil...

Geoloogia - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
226
pdf

Haljasalade kasvupinnased ja multsid

Kui katuse- või terrassihaljastust soovitakse rajada siiski hiljem, tuleks esmalt välja selgitada ehitise kandevõime. Mõlemal juhul peab kasutatav kasvupinnas olema võimalikult kerge. Kasvupinnase omadused ja ehitus peavad tagama, et ka tugevate vihmasadude ajal ja järel ei oleks tema mahukaal üle 1 kgl. Kasvupinnase tugimaterjaliks sobib keramsiit- ehk kergkruus. Tugimaterjal peab ühelt poolt tagama pinnase õhustatavuse ning vältima selle tihenemist ning teiselt poolt ei tohiks ta imada kuigi palju vett. Kui selline „kergendatud“ katus on õigesti ehitatud, püsib tema mahukaal normi piires ka kestvate sügisvihmade korral. Et tagada samas taimedele vajalik viljakus, täidetakse keramsii...

Aiandus - Kutsekool
23 allalaadimist
8
odt

Mullateaduse alused Kontrolltöö nr 1

Mineraalid ­ looduslike füüsikalis-keemiliste protsesside mõjul tekkinud, aatomite korrastatud paigutusega tahked keemilised elemendid või ühendid. 2. Savimineraalid ­ kõrge peenestusastmega, vett sisaldavate kihiliste või ketikujulise kristallvõrega silikaatide rühm, kuhu kuulub palju mineraale. 3. Kivimid ­ koosnevad ühest või mitmest m...

Põllumajandus taimed - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
14
pdf

Mullateaduse alused

14. Biokeemiline murenemine – keemiline murenemine, kus osalevad ka nn bioloogilised reagendid, näiteks mikroobide ja taimejuurte metabolismi käigus toodetud happed. 15. Denudatsioon – kulutus. 16. Akumulatsioon – kuhjumine. 17. Vee-erosioon – kallakulistel aladel vihmasadude , lume või jää intensiivsel sulamisel tekkinud vooluvete mõjul maa pindmise materjali ärakanne. 18. Eluuvium – murendmaterjal, mis jääb nõlva ülaossa oma tekkekohale. 19. Deluuvium – uhtsete, mille on moodustanud vee poolt kaasa viidud materjal reljeefi madalamasse ossa. 20. Ovraag – sügav sälkorg, mille moodustavad tugevamate sadude järel suured vooluveed. 21. Lamm – suurveega üleujutatud jõeoru põhi. 22...

Bioloogia -
3 allalaadimist
28
pdf

Vulkaanipurked Maal ja nende mõju keskkonnale

Vulkaanipursked Maal ja nende mõju keskkonnale Vulkaan on tuld purskav mägi, mis mingi aeg otsustab plahvatada. Antud essees kirjutan ajaloo suurimatest vulkaanipursetest ja nende tagajärjest keskkonnale, samuti toon välja vulkanismi positiivsed kui ka negatiivsed tagajärjed. Minule kõige enam kõneainet pakkuv vulkaanipurse toimus 26.augustil 1883, kui otsust...

Geoloogia - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
64
doc

Hüdroloogia ja vesiehitised kordamisküsimused

Mäestikes toitub jõgi lumesulamisveest ning aastaringselt peamiselt sademetest. Kivine kaljune pińnamood soodustab äravoolu hulka mõõda jõge – imbumine maapinda on väike. Jõed, mis toituvad vaid talvistest sademetest on suvel väga madala veeseisuga. Samas võivad talvel vihmasadude ajal esineda üleujutused. Suure languga jõelõigul on vool kiire ning jõgi on tavaliselt sirgjooneline. Laugemal jõelõigul voolab vesi aeglasemalt. Alamjooksul on lang väike, vool aeglane, seetõttu on jõgi väga looklev. 16. Hüdrograaf Hüdrograaf – ajas muutuv vooluhulk, mis jaguneb pinna- ja pinnasevee äravooluks ja püsivooluks. Hüdrograafi komponendid – otse- ja baasäravool ning sademete resultatiivne summa = sademet...

Hüdroloogia -
18 allalaadimist
67
pdf

Esiajalugu ja arheoloogia alused

1 Esiajalugu Arheoloogia kreekakeelsed sõnad archaios ­ muistne, vana + logos ­ sõna, teadus. Mõistet kasutas esimesena Platon 4. saj eKr, tähistas sellega kogu vana aega, antiiksust. Renessansi ajal hakati koguma ja uurima klassikalise antiigi esemeid. Tähendus muutus 19. sajandil. Rahvuslik liikumine, uuriti rahvuse...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun