Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Missugune on säilituskava

K&V >> Kategooriata | Akadeemiline | 5 punkti | 3104 vaatamist |

kuidas teha säilituskava, säilitusplaani. Säilituskava koostamine ja etapid

Vastuse lisamiseks pead sisse logima


Tead vastust? Vasta küsimusele
Vastuseid: 1 | Hääli: 0
Säilituskava kui dokument koosneb tavaliselt järgmistest osadest:
1) SISSEJUHATUS. Kirjeldatakse säilituskava koostamise käiku, selle eesmärke ja osalenud ini-
meste ning töörühmade ülesandeid.
2) PEAMISED JÄRELDUSED JA SOOVITUSED. Ülevaade uuringute käigus väljaselgitatud
säilitusalastest probleemidest ja neist tulenevad lahenduskavad. See osa võiks olla kokkuvõte
kogu säilituskavast.
3) SÄILITUSSITUATSIOONI KIRJELDUS. Võetakse kokku kõikide säilitusuuringute tulemu-
sed ja nende põhjal kirjeldatakse säilitussituatsiooni antud teabeasutuses.
4) SOOVITUSED JA TEOSTAMISE KAVAD. Soovitused säilitussituatsiooni parandamiseks ja
detailsed säilituskava rakendamise või muutmise plaanid.
5) LlSAD. Lisadesse võivad kuuluda statistiliste andmete kokkuvõtted, operatiivplaanid, ajaka-
vad ja ressursside nimekirjad jne.
Säilituskava ei pea sisaldama kogu teavet, mis kavandamisprotsessi käigus koguti. Küll aga peab
säilituskava ülevaatlikult põhjendama säilitussituatsiooni muutmiseks vajalikke otsuseid, selgi-
tades arusaadavalt, miks neid on vajalik läbi viia.
SÄILITUSKAVA KOOSTAMINE:
ANDMETE KOGUMINE. Säilituskava baseerub tegelikult teabeasutuse kohta kogutud infol.
See olukorra hinnang on aluseks kogu kava koostamisele. Teabeasutuse säilituskava koostamisel
kogutakse teavet järgmistes valdkondades:
> TAUSTINFORMATSIOON - eesmärgiks on anda üldine tutvustus institutsiooni olukorrast
- lühike ajalooline ülevaade, eesmärgid, peamised funktsioonid, organisatsioon, tegutsemise
tingimused, majanduslik olukord.
> KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS - ülevaade hoonete seisukorrast ja säilikuid mõju-
tavatest keskkonnatingimustest.
> KOGUDE UURING - kogutakse kõikvõimalikku teavet objektide seisundi kohta.
> ORGANISATSIOONI ANALÜÜS - organisatsioonis toimuva vaatlemine ja uurimine, ennus-
tamaks trende tulevikuks.
> OHUPLANEERINGU ANALÜÜS - säilituskava äärmiselt oluline osa, kuna iga raamatukogu
ja arhiivi ülesandeks on tagada kogudele parim kaitse kõikvõimalike õnnetuste ja avariide
eest. Kui antud institutsioonis on ohuplaan olemas, siis analüüsi käigus kontrollitakse selle
vastavust tegelikkusele. Ohuplaani puudumisel see koostatakse.
> JULGEOLEKUSITUATSIOONI ANALÜÜS - analüüsitakse institutsiooni julgeolekustratee-
giat.
> SÄILITUSRESSURSSIDE ANALÜÜS - analüüsitakse, milliseid säilitusressursse on võimalik
kasutada ja milline on nende hind. Eesmärgiks on olemasolevate ressursside efektiivne kasu-
tamine ja lähitulevikus avanevate võimaluste kindlakstegemine.
Säilitusressurssidena mõistetakse:
> informatsiooni (publikatsioonid, inimesed, internet jms);
> turul pakutavaid säilitusteenuseid (paljundamine, mikrofilmimine, köitmine, restauree-
rimine);
> olemasolevaid materjale ja tehnilisi vahendeid.
> rahalisi vahendeid.
Iga ülalloetletud valdkonna all:
> vaadeldakse olemasolevat olukorda;
> püütakse välja selgitada faktorid, mis seda mõjutavad;
> arendatakse välja visioon sellest, milline peaks olukord olema ja kuidas seda saavutada;
> analüüsitakse vajaminevaid ja olemasolevaid ressursse (inimesed, vahendid, raha);
> arendatakse meetodid hindamiseks.
SÄILITUSKAVA KOOSTAMINE - olemasolevate ressursside vastavusseviimine antud institutsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste ja funktsioonidega. Kogutud informatsiooni
kogude, keskkonna, hoiustamise ja organisatsiooni kohta võrreldakse olemasolevate ressurssidega.
Analüüsi käigus peab selguma, mida on võimalik olukorra muutmiseks ette võtta ja millised on
võimalused säilitussituatsiooni parandamiseks.
KOGUTUD ANDMETE ANALÜÜS
Kogutud andmete üldise analüüsi käigus
tuleks proovida leida vastused järgmistele küsimustele:
> Millised üldised seaduspärasused ilmnesid andmete analüüsil?
> Millistesse üldistesse kategooriatesse grupeeruvad väljaselgitatud säilitusnõuded?
> Kas uuringute käigus selgusid mingid üllatavad tõsiasjad või leidsid kinnitust juba uuringu
alguses püstitatud prioriteedid?
> Millised valdkonnad säilituskavast on kõige olulisemad?
> Milliste valdkondade edasine uurimine oleks hädavajalik?
Üldisele analüüsile järgneb iga säilituskava valdkonna detailsem läbitöötamine, mille käigus:
> vaadatakse üle identifitseeritud säilitusvajadused ja probleemid ning väljapakutud lahendused;
> viiakse läbi soovituste analüüs ja prioriteetide kehtestamine;
> töötatakse välja TAKTIKALISED PLAANID ja spetsifikatsioonid.

Taktikaliste plaanide koostamist abistavad järgmised küsimused.
> Millised ressursid on vajalikud ja kui kättesaadavad need on?
> Kui ulatuslikult mõjutavad väljapakutavad soovitused personali ja tööoperatsioone tea-
beasutuses (piirduvad ühe-kahe osakonna/tööoperatsiooniga, haaravad kogu teabeasu-
tust jms)?
> Milline on finantstaust - nõutavad kapitalimahutused, töötasud, teenuste ja aparatuuri
soetamine jms?
> Millised juhtimisotsused on vajalikud ja kes neid teeb?
> Millised on võimalikud kahjud, kui ettepanekuid ellu ei viida?

Head säilituskava iseloomustab:
> tuginemine olemasolevatele ressurssidele;
> soovitused on kasutatavad, elluviidavad (mis ei tähenda, et ei peaks ette nägema tulevasi muu-
tusi ja avanevaid võimalusi);
> senise säilitussüsteemi ümberkorraldamine ei tohiks olla väga radikaalne;
> hea säilituskava arvestab asjaolu, et erinevatel kogudel on erinev väärtus;
> arvestatakse institutsiooni eesmärkidega (kalaiemalt kultuuripoliitikaga).https://www.google.ee/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48569/konsa_arhivaalide_ocr.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwiJsZPL5ozaAhVCLewKHdHGDn0QFjAHegQIBRAB&usg=AOvVaw3JnkWBXML7CyAoZjUWAWIsSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun