Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "seostunud" leiti 248 faili

10
docx

Biokeemia konspekt

Biokeemia teadus eluslooduse keemilisest koostisest, biomolekulide muundumistest ja nende muundumiste seostest elusorganismide struktuuride spetsiifiliste funktsioonidega. Biokeemia põhisuunad: 1) staatiline biokeemia ­ uurib elava komponentide ehitust ja omadusi 2) dünaamiline biokeemia ­ uurib metabolismi (ainevahetus) ja energiavahetust organismi...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
58
pdf

Viirused

Viirus lüüsib endosoomi, kapsiid viib DNA tuuma, pentoni ja kiu valgud on rakule toksilised, inhibeerivad makromolekulide sünteesi. Viiruse DNA polümeraasi süntees aktiveerib hiliste geenide sünteesi. Paljud mRNAd kasutavad sama promooterit ja algjärjestust, saadakse erinevate intronite splaissingul. DNA replikatsioon toimub tuumas, vahendab viiruse kodeeritud DNA polümeraas, praimerina kasutatakse terminaalset proteiini koos seostunud tsütosiinmonofosfaadiga. Hiliste geenide transkriptsioon algab pärast DNA replikatsiooni. Kapsiidivalgud toodetakse tsütoplasmas, transporditakse kokkupanekuks tuuma. Algselt pannakse kokku tühi kapsiid, millesse sisestatakse viiruse DNA ja valgud. Replikatsioon on vigaderohke, tekib üks infektsioosne partikkel 11…2300 virioni kohta. DNA, valgud ja defektsed partiklid akumuleeruvad tuuma inklusioonkehakestes, viirus jääb rakku, vab...

Bioloogia -
7 allalaadimist
50
doc

Rakubioloogia ülevaade

t. toimub kotranslatsiooniline seostumine. ER-ga seostuvatel valkudel on N- terminaalses osas nn. signaalpeptiid e. liiderjärjestus. 5 2. Liiderjärjestuse tunneb ära ja seostub sellega signaaliäratundja partikkel e. SRP (signal- recognition particle). 3. Kui liiderjärjestus on SRP-ga seostunud , siis valgusüntees e. translatsioon peatatakse ajutiselt. See on oluline selleks, et oodata, kuni SRP seostub oma retseptoriga ja valk ei satuks tsütoplasmasse. Ülaltoodust tulenevalt on rakus seega kaks ribosoomide populatsiooni: 1) ER-seoselised 2) vabad (tegelikult on suur osa neist ribosoomidest seotud tsütoskeletiga, nii et päris vabad nad siiski ei ole) Kotranslatsiooniliselt ER-i membraaniga seonduvad valgud. 1) Transme...

Rakubioloogia - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
102
docx

Molekulaarne ja rakenduslik immunoloogia

T-raku puhul on ITAM piirkondi kokku 10.  TCR kompleksi kuuluvad ka Src perekonda kuuluvad proteiin türosiin kinaasid, millest kõige tähtsamad on Fynid.  CD45, mille tsütoplasmaatiline domeen sisaldab türosiin fosfataasi (ensüüm)  TCR koretseptorid – CD4 või CD8. Igal T-rakul ekspresseeritakse neist ainult ühte tüüpi! Koretseptori tsütoplasmaatilisele domeenile on seostunud samuti türosiin kinaas – sedapuhku tüüp Lck.  Ka tsütosoolne ensüüm ZAP70 mängib olulist rolli T-raku aktivatsioonis Signaali transduktsioon: TCR variaabelsed domeenid (α ja β ahel) seostuvad vastava MHC klassi molekuliga (see sõltub sellest, millist koretseptorit T-rakk kannab) ning sellega seostunud peptiidiga.  Intratsellulaarsed Src perekonna türosiin kinaasid – nagu näiteks Fyn – aktiveeritakse CD45 abil...

immunoloogia -
23 allalaadimist
14
pdf

Ökoloogia mõisted

Abiootiline keskkond ehk ökotoop on kõige eluta looduse komplekt (abiootiline oleluskeskond: õhk, muld, vesi + kliimakomponendid: valgus, temp, niiskus) ehk substraat + parameetrid. Eluta osa ehk ökotroop = elukeskkond + seal esinevad abiootilised tegurid (see on kliimakomponendid: valgus, temperatuur, niiskus.) 2. Abiootilised tegurid on organisme mõjutavad eluta keskkonna tegurid...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
3 allalaadimist
18
docx

Biokeemia kordamisküsimused

Kui [ L ]= ; siis on 50% Ka seostumissaite seostunud ligandiga 3.2 Kuidas määratakse eksperimentaalselt valgu ja ligandi vahelise seostumise dissotsiatsiooni tasakaalukonstanti?  Kd- dissotsiatsiooni tasakaalukonstant. See on ligandi kontsentratsioon, mille juures pooled valk- ligand  seostumissaidid on ligandiga seostunud. Mida väiksem on Kd väärtus, seda suurem on ligandi seostumise afiinsus valguga....

Biokeemia - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
18
doc

Ökoloogia lühikonspekt

1992 Ökoloogialeksikon. Vuorisalo, T. 1999 Keskkonnakaitse ökoloogilised alused Pleijel, H. 1993 Ökoloogiaraamat Masing, V (koost.) 1979. Botaanika III Sarapuu, T., Kallak, H. 1997. Bioloogia gümnaasiumile I osa Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C. 1996. Ecology: Individuals, Populations and Communities Odum, E.P. 19...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
1 allalaadimist
38
docx

Morfoloogia eksami vastused

Lamedad luud- Sellistel luudel on ulatuslik pind lihaste kinnitumiseks. Neid on leida jäsemete vöötmeskeletis ja koljus. Luud koosnevad väljaspoolsest kompaktainest ja seespoolsest käsnainest. Luu tugevust määrav tihe ja kõva kompaktaine on pikkades luudes kõige paksem. Kompaktainekiht on õhuke lamedates ja lühikestes luudes .Käsnaine moodustub õhukestest isekeskis käsnataoliselt seostunud luuplaadikestest ja –põrkadest Toruluudes on käsnaine koondunud luuotstesse. Lamedates ja lühikestes luudes on jaotunud ühtlaselt. Luu välispind, v.a. liigesepinnad, on kaetud sidekoelise luuümbrise ehk periostiga. 5. Luude keemiline koostis ja füüsikalised omadused: Koosnevad anorgaanilistest ja orgaanilistest ainetest. Luu anorgaanilise aine peamiseks koostisosaks on kaltsiumfosfaat. Organismi kaltsiumivarud asuvad 97% luudes. Luid ise...

Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
28
docx

Medkeemia kordamine I

Kordamisküsimused I Loeng 1 Mis on meditsiiniline keemia ja mida uurib? Meditsiiniline keemia on keemiline distsipliin, mis hõlmab füsioloogia, mikrobioloogia, rakubioloogia, farmakoloogia ja farmaatsia aspekte. Distsipliini eesmärk on uute bioloogiliselt aktiivsete ühendite avastamine, identifitseerimine ja süntees, metabolismiuuringud, toimemehhanismide välja selgitamine...

Meditsiiniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Globaalökoloogia – biosfäär uurimisobjektiks. Üldökoloogia – eluslooduse ja keskkonna vastastikused suhted. 106. Populatsioon, kooslus, ökosüsteem, biosfäär (ökosfäär) Populatsioon- rühm ühe liigi isendeid, kes elavad koos samal ajal samas paigas. Kooslus- organismide kooselu vorm. Ökosüsteem - funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku. Biosfäär - maa sfäär, kus elavad organismid, kus toimuvad orgaanilise aine süntees ja muundumine ning kus orgaanilised ained mõjutavad kivimeid. 107. Energia ökosüsteemides. Termodünaamika seadused, nende seos ökosüsteemidega  Termodünaamika esimene põhiseadus (energia jäävuse seadus) Kinnises s...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
22
docx

Geenitehnoloogia vastused

Suhkrute lühiiseloomustus Suhkrud ehk sahhariidid on orgaanilised ained, mille koostisse kuuluvad süsinik, vesinik ja hapnik. Sahhariidid jaotatakse kolme rühma mono-, oligo- ja polüsahhariidid. Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud koosnevad enamasti kolmest kuni kuuest süsinikust. Neist tähtsamad on viiesüsinikulised riboos ja desoksüriboos, mis kuuluvad nukleiinhap...

Keemia -
1 allalaadimist
25
docx

Organismi keemilisest koostisest-spordibiokeemia

Inimese organismi keemilisest koostisest 2. Valgud (liht -ja liitvalgud), aminohapped, peptiidid, valgumolekuli struktuur 3. Nukleiinhapped 4. Süsivesikud (keemiline olemus, klassifikatsioon, glükoos ja fruktoos, glükoossideme keemiline olemus 5. Lipiidid (keemiline olemus, klassifikatsioon: , ___________________________________________________________...

Spordibiokeemia -
3 allalaadimist
18
doc

Geneetika I kordamisküsimused (2012)

Molekulaargeneetika põhimõisted (mis on DNA, RNA, aminohapped jne) DNA -desoksüribonukeliinhape, kannab edasi pärilikku infot. Koplementaarsus ja antiparalleelsus- 5´ 3´ Sekundaarstruktuur- iga ahela täispööre e suur vagu(10 nukleotiidi), vahemaa N-aluste vahel e. väike vagu. RNA- ribonukeliinhape, viib läbi valkude sünteesi, geneetilised regulatsiooni protsessi...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
9 allalaadimist
94
docx

Rakubioloogia II

Kõik nad on lühikesed, algselt kaheahelalised, seostuvad RNA- le ja vähendavad geeniekspressiooni: Lagundavad RNA millele seostunud Aeglustavad translatsiooni ja hävitavad RNA Moodustavad heterokromatiini DNA-st millest RNA transkribeeritakse miRNA-d reguleerivad mRNA translatsiooni ja stabiilsust. miRNA-sid sünteesitakse RNA polümeraas II poolt, lisatakse cap-struktuur ja polüadenüleeritakse, toimub lõikamine dicer ensüümi abil ning seondub valguga tekib RISC- kompleks (ingl-k. RNA-induced scilencing complex), kuhu kuulub ka Argonaut. RISC kompleks rep...

Rakubioloogia - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
42
docx

NÕUKOGUDE KULTUURIPOLIITIKA JA TEATRIELU

Lavastaja Toominga väljendusvahendite füüsilisus ja kohatine brutaalsuski tekitasid aga vaatajates diametraalselt erinevaid reaktsioone. Veel üheks teatriuuenduse oluliseks lavastuseks oli esmajoones stuudiolaadset rühmateatrit kultiveerinud Evald Hermaküla tõlgendus Leonid Andrejevi näidendist „Sina, kes sa saad kõrvakiile” (1971) – teos, mis oli varasemas eesti teatriloos seostunud Paul Sepa 1920. aastate sümbolismiotsingutega. Nüüdne lavaversioon pakkus kõikehaaravat püha ja rämeda teatri sulamit ning Jaan Toominga väljapaistvat, improvisatsioonilist ja jõulist näitlejamängu peategelasena. 1960.–1970. aastate teatriuuenduse lähtealuseks oli idee teatri iseseisvusest, ekspressiivne väline vorm (füüsilisus, agressiivsus ja mängulisus) kasvas välja tegijate seesmisest ängist, prot...

Eesti kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
100
pptx

BIOKEEMIA, II osa - Orgaanilised ained

VALKUDE BIOFUNKTSIOONID (S.T. ROLL ORGANISMIS)  7. energeetiline funktsioon. • 1 grammi valgu täielikul lõhustumisel – vabaneb umbes 4,3 kcal energiat (17,6 kJ)  8. kahjustamise funktsioon • Albumiinid, näiteks munavalgevalk ja piimavalgud, seovad vastavate rühmade abil raskmetalle ja alkaloide, mistõttu neid kasutatakse mürkide neutraliseerimiseks maos. 9. transpordifunktsioon (valkudega seostunud ainete transport biovedelikes, millega teostub ainete transport rakkude ja kudede vahel)  plasmaalbumiinid transpordivad rasv- ja sapphappeid, vitamiine, mikroelemente, kaltsiumit, hormoone, ravimeid.  globuliinid transpordivad: • kudede vaheline lipiidide transport lipoproteiinide abil; • rakkude varustamine hapnikuga ja süsihappegaasi eemaldamine hemoglobiini abil; • müoglobiin transpordib hapnikku lihastes; • tra...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
52
doc

Populatsioonigeneetika 2014

4) Mis on aheldatuse tasakaalutus (linkage disequilibrium LD) ja mis on LD baastase? LD korral on võimalik kirjeldada, mil määral on nt kahe lookuse alleelid üksteisega seostunud . 5) Mis juhtub aja jooksul LD-ga? Näiteks, LD (D=0.4) kahe 0,03 cM kaugusel paikneva lookuse vahel. Mis juhtub LD-ga peale viit põlvkonda? Mis põhjustab LD muutuse? DtAB=(1-θ)tD0AB 6) Kuidas rekombinatsiooni kiirus on kromosoomidel jaotunud (ühtalsetmitteühtlaselt)? Miks täheldame haplotüübiblokke 1K alsupaari (1000 aluspaari) tasemel ? Üldiselt on mitmekesisus väiksem seal, kus rekombinatsiooni on vähe- tsentromeerile lähemal ja v...

Bioloogia -
5 allalaadimist
64
doc

Pariku osa

Ravim Travelan on tehtud puhastatud IgA molekulidest. See ravim aitab reisijatel vältida seedehäireid. Väikesed antigeenid on seotud kandjaga. Antikehad tekivad väikesele molekulile, kandjale kui ka mõlema segu konjugaadile. Dinitrofenüülfosfaat on aine, mille kaudu saab mõõta hinge piirkonna pikkust. IgE IgE tüüpi antikehasid on veres vähe, aga nad kutsuvad kohale kiire reaktsiooni. IgE on seostunud mast rakkude või basofiilidega ja ootab seal antigeeni. Nende tihedus rakupinnal on suur ja kui allergeen seob kahte antikeha raku pinnal ristseoseliselt, siis vabanevad graanulid, mis sisaldavad histamiine ja muid allergilise reaktsiooni vahendavaid ühendeid. Nuumrakud vabastavad histamiini ja mõningate minutite jooksel võivad tekkida kopsuturse jne. IgE tüüpi antikehad on spetsiifilstel rakkudel ja ootavad kokkusaamist antigeenide...

Bioloogia -
1 allalaadimist
42
docx

Biokeemia ja molekulaarbioloogia kordamisküsimused

Geelelektroforeesi põhimõte – lahutamine poorses keskkonnas elektrivälja toimel. Kasutatavad polüakrüülamiid geel ja agaroos. Isoelektriline fokuseerimine. Biomolekulide detekteerimise meetodid geelis. Geel värvitakse valgu spetsiifilise värvigaspets antikehad. 11. Nukleotiidid Nukleiinhapped on biomakromolekulid, milles nukleotiidijäägid on seostunud fosfodiestersidemega. Inimkehas on kaks nukleiinhapet – DNA ja RNA. Nukleotiidid on nukleiinhapete monomeerid, rakus esinevad anioonidena, on happed. Nukleotiid koosneb lämmastikalusest (N-alustest, pentoosist ja ühest või enamast fosfaatrühmast: • N-aluseks on puriin voi pürimidiin • Pentoosiks on D-riboos voi 2-desoksü-D-riboos N-aluse ja pentoosi kompleks on nukleosiid. Nukleiin hapete mo...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
30
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksam

füsioloogilist (seisund, vitaalsus), ruumilist (territoriaalset) ja sesoonset populatsioonistruktuuri, loomadel ka etoloogilist e. Sotsiaalstruktuuri Kohanemine- Muutused mis on toimunud organismi elu jooksul Kohastumine- Muutused mis on tekkinud paljude põlvkondade vältel Ontogenees- Fenotüüpne kohanemine Ökosüsteem- Funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete kaudu seostunud organismid.Koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku. Ökotoop- Taimekoosluse kasvukoht, abiootiliste keskkonnategurite kompleks. Biotoop- Elukoht Ökoton- Kahe järsult erineva koosluse siirdevöönd, mis sisaldab mõlema elemente ja on seetõttu keskkonnalt komplekssem või liigirikkam kui kumbki neist Biosfäär- Maa sfääriline kest, mille koostis, struktuur ja energeetiline seisund on valdavalt m...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
13 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun