Otsingule "koolieelse lasteasutuse" leiti 90 faili

Formaat: Tase:
Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis
8
doc

Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis

Hariduse ajalugu Eestis on sajandeid pikk. Kuid ometigi koolieelse kasvatuse ajaloo uurimist on meil seni vähe tähtsustatud. Ei saa öelda, et üldse pole uuritud. Tõepoolest üks mahukamaid uurimusi ajaloo kohta leidub arhiivides palju, kuid lähimineviku materjale ei ole niivõrd palju. Põhjuseks on kindlasti sõja järgsed aastad, mil materjale ei tekkinudki. Tänapäeval üritatakse taas koguda erinevaid ajaloolisi andmeid. See kogumine on sellepärast oluline, et tulevased lasteaiaõpetajad saav...

Haridusteaduskond - Tartu Ülikool
116 allalaadimist
Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis
15
ppt

Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis

Koolieelse  pedagoogika  ajalugu Eestis Koostaja:Sandra Aruste KELA     Eesmärgid Saada teada kuidas:  on saanud alguse koolieelse pedagoogika areng Eestis  leidis aset lasteasutuste ja kasvatustegevuse loomine Eestis Koolieelne pedagoogika  Koolieelne pedagoogika on teadus laste kasvatamisest ja õpetamisest vanuses 0-7  uuritakse, kuidas kasvatada ja õpetada lapsi nii perekonnas kui koolie...

Koolieelne didaktika - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
Lasteaia asutamine
18
doc

Lasteaia asutamine

8 3.6.Rahastamine VARA Loodav lasteasutus on linna allasutus ja tema varade kasutamine ja käsutamine toimub KOV volikogu kehtestatud korras. Lasteaia tulud on KOV tulud. Koolieelse lasteasutuse seadus: vastu võetud 18.02.1999. a seadusega (RT I 1999, 27, 387), jõustunud 27.03.1999, osaliselt 1.01.2000 paragraf25. EELARVE Lasteaed KOV allasutusena omab alaeelarvet KOV eelarves. Lasteaia eelarveprojekti koostab KOV poolt eraldatud summa piires lasteaia juhataja ja esitab selle heakskiitmiseks hoolekogule EELARVEPROJEKT 1.09.2010. a. TULUD Lasteaia osalustasu ja toidupäeva maksumuse suuruse kinnitab KOV hooleko...

Lasteasutuse seadlusandlus ja... - Tallinna Ülikool
75 allalaadimist
Võgotski-Piaget-ja Bronfenbrenneri teooriad
10
rtf

Võgotski, Piaget' ja Bronfenbrenneri teooriad

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala LÕ-1-E-P-gr1 Siret Padar VÕGOTSKI, PIAGE' JA BRONFENBRENNERI TEOORIAD Mäng on lapse elu sisu ja talle kõige loomulikum viis end väljendada. Oskus mängida näitab kõige paremini lapse arengutaset. Mängu kaudu hakkab laps maailma mõistma ja omandab uut ning kinnistab õpitut. Mängides õpib laps...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
66 allalaadimist
2-praktiline töö - Haridusseadusandlus
7
doc

2. praktiline töö - Haridusseadusandlus

Esiteks, võrrelda põhikooli lõpetamist põhikooli riikliku õppekava alusel ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Teiseks, anda ülevaate erivajadustega laste võimaluste käsitlemisest gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja kolmandaks, tutvustada sama aspekti koolieelseied lasteastusti puudutavates seadusaktides. Märkus: ? tähendad paragrahvi märki, mu tekstiredaktor ei tunne õiget märki. •Põhikooli riikliku õppekava • 23. Põhikooli lõpetamine: (1) Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami...

Eripedagoogika -... - Tartu Ülikool
38 allalaadimist
PRAKTIKUM – näidistegevustega tund
2
docx

PRAKTIKUM – näidistegevustega tund

Koostaja: Helen Jõesaar PRAKTIKUM – näidistegevustega tund! 1. Tunni teema: Mängulised kõnni- ja jooksuharjutused muusika saatel Tunni eesmärk: kõnni- ja jooksutehnika, jooksul lennufaasi tajumine ja tasakaalu taastamine. • Sissejuhatav osa (põhiliikumised – kõnd ja jooks) LM. Prügi ja prügiauto Alguses üks prügiauto, mis liigub suurt...

Integreeritud liikumisõpetus -
8 allalaadimist
Eelkoolipedagoogika-Eksamiks kordamine
5
doc

Eelkoolipedagoogika. Eksamiks kordamine

}  Eesmärk: toetada lapse terviklikku, võimete- ja huvidekohast arengut, äratada õpihuvi, kujundada kujutlusmaailma ja koostööoskust, luua eeldused kõnelemis-, arvutamis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks ning liigutusvilumuste kujundamiseks. }  Alushariduse õpe toimub kuni lapse 7-aastaseks saamiseni koolieelses lasteasutuses või kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava on aluseks nii munitsipaal- ja eralasteasutusele oma õppekava koostamiseks kui ka toetab lapsevanemaid lapse kodusel kasvatamisel ja arendamisel. Koolieelne lasteasutus: Koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse...

Pedagoogika -
34 allalaadimist
Iseseisev töö--Õppekasvatustegevus lasteaias
2
doc

Iseseisev töö „ Õppekasvatustegevus lasteaias“

Eesmärk : esitada ülevaade lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise, korraldamise ja läbiviimise alustest ning analüüsimise võimalustest. 1.Ülesanne Otsi internetist kahe erineva lasteaia õppekava. Uuri, kas õppekavades on esitatud kõik seitse punkti (vt loetelu all) ,mis seadusega ette nähtud on. Riiklikust õppekavast lähtuvalt tuleb koolieelse lasteasutuse õppekavas esitada: 1) Lasteasutuse liik ja eripära 2) Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 3) Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus) sh suveperioodil 4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sh korraldus 5) erivajadustega lapse...

Pedagoogika -
30 allalaadimist
Kehaline aktiivsus ja selle mõju tervisele
10
doc

Kehaline aktiivsus ja selle mõju tervisele

9 KOKKUVÕTE................................................................................................................. 10 ALLIKAD.........................................................................................................................11 SISSEJUHATUS Koolieelse lasteasutuse seadus seab pedagoogidele suure vastutuse ja kohustuse – mõelda ja tegutseda iga päev ja igas olukorras laste tervise huvidest lähtuvalt. Teadlik ja professionaalne personal peab enesestmõistetavaks aktiivset koostööd lastevanematega. Hea koostöö eeldab vastastikust usaldust ja partnerlust ühise eesmärgi nimel, st hoolitseda laste tervise ja turvalisuse eest. Laste tervise edendamiseks e kehalise arengu soodustamisek...

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
188 allalaadimist
Haridus
4
docx

Haridus

Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppekeele õppeasutus. Hariduse andmine on riigi järelevalve all. Ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ettenähtud korras autonoomsed. Eesti haridusalane seadusandlus tugineb ülaltoodud põhiseaduse sätetel. Üldharidus Koolieelse alushariduse eest hoolitseb eelkõige perekond. Perekondlikke eelteadmisi võivad täiendada ja toetada koolieelsed lasteasutused , mida avavad ja peavad üleval kohalikud omavalitsused. Lisaks on olemas ka eraomanduses olevaid koolieelseid lasteasutusi. Üldharidus jaguneb õppetasemete järgi: • alusharidus, • I-IXklass (põhiharidus), • X-XII klass (gümnaasiumiharidus). Põhikool ja gümnaasium võivad asuda ka ü...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
89 allalaadimist
Käitumishäired
9
doc

Käitumishäired

1. Kera, S. 2004. ÜHESKOOS TEEL . Tallinn AS Kirjastus Ilo 2. Nõmme, A. 2005 HÜPI LASTEAIAS Tartu AS Atlex 3. Tilk, M.; Talts, L. 1997 KODU JA LAPS Tallinn Maalehe Raamat 4.Kikas, E. 2008 ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE KOOLIEELSES EAS Tartu Ülikooli Kirjastus 5. Woolfson. R.c. 2004 MIKS LAPSED NII KÄITUVAD ? Kirjastus VARRAK 6.Lovaas, O.I. 1998 ARENGUHÄLBEGA LASTE ÕPETAMINE Tartu Ülikooli Kirjastus 7. Gray,J 2000 LAPSED ON TAEVAST Kirjastus Sinisukk 8. Gordon, T. 2003 MILLIST LAST TAHATE TEIE ? Pere ja Kodu Raamat 9. Kivi, L.; Sarapuu, H.2005 LAPS JA LASTEAED Tartu AS Atlex 10. Kopietz, G.; Sommer, J. 1999 KAS HÄDAS LASTEGA Tallinn Kirjastus Kunst 11.Baum...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
231 allalaadimist
Õiguskord ja korrakaitse
50
ppt

Õiguskord ja korrakaitse

 Sellistes  kohtades, kus müüakse alkohoolseid  jooke kohapeal tarvitamiseks, võib  tarvitada vaid samast müügikohast ostetud  alkohoolseid jooke.  TUBAKATOOTED (1):  Suitsetamine on keelatud: 1.  laste hoolekandeasutuse ruumides ja  asutuse piiratud maa – alal; 2.  Koolieelse lasteasutuse, lasteaed –  algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi,  kutseõppeasutuse, huvialakooli, avatud  noortekeskuse või noorte­ ja projektilaagri  ruumides ning nendega piiratud maa – alal; TUBAKATOOTED (2) 3. Apteegi ruumides; 4. Ettevõtte tootmis­ ja laoruumis; 5. Kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis; 6. Toitlusettevõttes, välja arvatud  suitsetamiseks ettenähtud kohas; 7. Sportimiseks ettenähtud ruumis; 8. Riietusruumis ja tualettru...

Ühiskond - Kutsekool
48 allalaadimist
Tuleohutus
17
doc

Tuleohutus

eline ehitis  100 kohta  10 kohta  kahekorruseline ehitis  25 kohta  ei lubata  IV kasutusviis  ühekorruseline ehitis  piiranguta  500 inimest  kahekorruseline ehitis  250 inimest  50 inimest  Koolieelsed  ühekorruseline ehitis  100 kohta  50 kohta  lasteasutused  kahekorruseline ehitis  50 kohta  ei lubata  V kasutusviis  ühekorruseline ehitis  piiranguta  piiranguta  kahekorruseline ehitis  piiranguta  150 tööta...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
Intelligentsus
9
doc

Intelligentsus

 Õpetajad nägid väga kõrge intellektiga lapsi töökamatena, rohkem õppivatena ja paremini käituvatena.  Väga kõrge intellektiga lastel oli tugevam sisemine motivatsioon akadeemilises saavutuses. Nad nautisid õppimist rohkem, olid orienteeritud meisterlikkusele, olid uudishimulikumad ja püsivamad oma eesmärkide täitmisel.  Alates sünnist ja edasi kogu koolieelse ea näitasid väga kõrge intellektiga lapsed üles enam orienteeritust objektile ja eesmärgile, tähelepanu püsivust, koostöövalmidust, positiivseid emotsioone ning andsid rohkem vastuseid testi küsimustele.  Väga kõrge intellekiga lapsed hindasid akadeemilist kompetentsust positiivsemalt kui keskmise intellektiga lapsed.  Väga kõrge intellektiga lapsed paistsid silma kõrge motiveeritusega, pikaajalis...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
72 allalaadimist
Leelo Tungal
5
docx

Leelo Tungal

3 Looming ja tekstinäited.......................................................................................4 Tekstinäited...

Kirjandus - Tartu Ülikool
50 allalaadimist
Usuvabadus
25
doc

Usuvabadus

Nimelt on seal eelkooliealistele mõeldud usukasvatuse sisu antud asutuse enda otsustada ja sõltub tihti asutuse juhataja veendumustest. Nii loetakse näiteks Oulu läänis 90 protsendis lasteaedadest alati söögipalvet. Ladva andmetel Eestis selline olukord võimalik pole. Tema sõnul pole usuõpetust mingilgi kujul koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sees. «Igati mõistlik on see, kui lasteaia õpetaja räägib seda, kus on tulnud jõulud, aga katekismust ei õpeta ta kindlasti mitte (alo Raun 2009). 17 Usuvabadusega seotud institutsioonid Eestis Eesti Vabariigi Õiguskantsler Eesti Inimõiguste Instituut Inimõiguste Teabekeskus Eesti Kirikute Nõukogu Usuliste Ühenduste...

Eetika - Keskkool
31 allalaadimist
Keel ja kõne
10
doc

Keel ja kõne

Mis on keel ja mis on kõne? Keel on elav ja arenev nähtus, mille inimpõlv edastab teisele, vahend, mida kasutatakse kõnelemisel ja verbaalses tunnetustegevuses(K.Karlep). Mati Hint määratleb keelt kui kui keelevõimet ja keeleoskust- keel on selle võime igakordne kasutamine. Kõne on keele kui vahendi kasutamine, mõtte kujundamine ja sõnastamine keele abil. 2 põhifunktsiooni- suhtlemine ja üldistamine. 2. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava §18 valdkond. Eesmärk: 1) tuleb toime igapäevases suhtlemises; 2) kasutab kõnes õiget hääldust; sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust; 3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused. Sisu: 1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 2) suhtlemine, jutustamine, kuulamine; 3) lugemine, kirjutamine, last...

Eesti keel - Tallinna Ülikool
92 allalaadimist
ARENGUVESTLUSE KORRALDUSLIKU POOLE KIRJELDUS LASTEASUTUSES
0
doc

ARENGUVESTLUSE KORRALDUSLIKU POOLE KIRJELDUS LASTEASUTUSES

...

Alusharidus - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
Laste hoolekanne Eestis
12
doc

Laste hoolekanne Eestis

Hooldaja peaks tundma huvi ka KOV poolt lastega peredele pakutavate toetuste, teenuste ja muu abi kohta. 6 1.7. Lastehoiuteenus Laste õpetamisel ja kasvatamisel lähtutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse riiklikust raamõppekavast. Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele loob valla- või linnavalitsus keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega ning eriabi või erihooldust vajavatele lastele võimalused arenemiseks kasvamiseks elukohajärgses lasteasutuses. Puudega lastele võib KOV asutada ka erilasteaedasid juhul, kui tavalasteaedades puuduvad võimalused sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinni...

Halduskorraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
95 allalaadimist
Mängud sõimeealistele lastele
5
docx

Mängud sõimeealistele lastele

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava MÄNGUD SÕIMEEALISTELE LASTELE Mängumapp Tartu 2010 RÕÕMU PABERIST! Vanus: ... – 3 Koht: toas Laste arv: piiramatu Aeg: 15 minutit – 1 tund Eesmärgid: *areneb lapse peenmotoorika *laps saab aru mõistetest korjama, viskama *laps tunneb mängust rõõmu Vahendid: ämberkauss, vanad...

Alusharidus - Tartu Ülikool
176 allalaadimist
T e a t a   v e a s t