Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Variatsioonirida - mõõdetavate tunnuste ja nende esinemissageduste kasvav või kahanev jada, mis iseloomustab eelkõige modifikatsioonilist muutlikkust, kuid annab ülevaate ka geneentilistest muutlikkusest Päriliku eelsoodumusega haigus - pärilikkuse ja keskkonnategurite koostoimest põhjustatud haigus. Selle eelduseks on vastava genotüübi olemasolu, mis põhjustab tundlikkuse teatud keskkonnategurite suhtes Muutlikkus- tunnuste erinevus.
Variatsioonirida - kasvavasse järjekorda reastatud valim Järkstatistik: variantsioonirea liige järjekorranumbriga i. Epiiriline jaotusfunktsioon avaldub variatsioonirea põhjal kujul: FN(x)=0, kui x=xN=xmax Statistika põhiteoreem (Glivenko-Cantelli teoreem): empiiriline jaotusfunktsioon FN(x) on teoreetilise üldkogumi jaotusfunktsiooni F(x) nihutamata ja mõjus hinnang.
Variatsioonikordaja – variatsiooni kirjeldav statistika karakteristik Vx=(s/)*100% kasutatakse tunnuste hajuvuse võrdlemisel, variatsioonkordaja avaldub standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhtena, üldiselt avaldatakse %-na. Kui variatsioonkordaja on umbes 50%, siis tunnus normaalse hajuvusega (keskmine kirjeldab tegelikku tüüpilist väärtust), kui tunduvalt üle 50%, siis tunnus hajus, kui tunduvalt alla 50%, siis tunnus väga vähe hajus.

Variatsiooniline – lahendatakse kõik korraga (eeliseks suutlikus hallata tsüklilisi sidemeid; puuduseks aeglasem ja limiteeritud mudelite juhud, mida lahendab). Parameetriline – lahendab sidemeid järjestikuliselt kasutades sidemete paljundamist (eeliseks suhteliselt kiire; puuduseks ei suuda opereerida tsükliliste seostega). Hübriid – mõlema lähenemise eelised
Variatsioonikõver - variatsioonirea graafiline kujutis, mis iseloomustab eelkõige modifikatsioonilist muutlikkust, kuid annab ülevaate ka geneetilistest muutlikkusest
Variatsioonirea ulatus - minimaalse ja maksimaalse elemendi vahele jääv elementide rida.

Variatsioonid – vormid, kus algul esitatakse teema ja järgnevad erinevad variandid samast teemast • Rondo – vorm, kus refrään vaheldub erinevate muusikaliste lõikudega • Sonaat allegro – vorm, mille aluseks on kaks erineva karakteriga teemat
Variatsioon on väga lai, alates oblikhappest, tsüaniididest kuni glükosiidideni, alkaloidideni, tanninid (mida eriti palju tammes). Nendel kemikaalidel pole mingit pistmist taimede endi ainevahetusega, vaid nad on spetsiaalselt kaitseks.
Variatsioon - statistika osa tõuaretuses 12. variatsioonirea hindamise ja võrdluse põhimõtted 13. dispersioonianalüüsi kasutamine Dispersioonanalüüsi eesmärk on kontrollida gruppidevaheliste erinevuste statistilist olulisust.

Variatsioonid – n-elemendilise hulga k-elemendilised järjestatud osahulgad (hulga elementidest valitakse välja teatud arv elemente (k elementi) ning esitatakse nende väljavalitud elementide kõikvõimalikud järjestused)
Variatsioonirida - iseloomustab modifikatsioonilist muutlikust Kaksikute meetod- ühemunakaksikud, tekivad ühest munarakust, genotüübid on identsed, fenotüübilised tunnused tulenevad ainult modifikatsioonilistest muutustest
Variatsioonid - varieerimise printsiibile põhinev muusikavorm, milles sama muusikalist teemat, näiteks meloodiat, bassiliini, harmoonilist järgnevust või muud muusikaliste elementide kogumit korratakse muudetud kujul.

Variatsioonide puhul on samuti tegemist samasuguse objektide valikuga, aga sel juhul huvitab meid ka nende järjekord – me valime kolm õpilast, kes tahvli ees vas- tama peavad, ning anname neile lisaks ka vastamisjärjekorra.
Variatsiooniline – lahendatakse kõik korraga/samaaegselt –eelis pindade looja, mis on praegu enamuse CAD ja arvuti graafika – suudab hallata tsüklilisi sidemeid –puudus – aeglasem ja süsteemide aluseks.
Variatsioon – variandi erinevuse esile kutsunud nähtused (1950.-60. aastate uurimustes): - Tahtlikud muutused o Kontaminatsioon o Improvistasioon o Funktsioonimuutused - Tahtmatud muutused o unustamine

Variatsioon - statistika osa tõuaretuses 12. Variatsioonirea hindamise ja võrdluse põhimõtted Kvantitatiivses geneetikas on peatähelepanu pööratud mitte niivõrd isendite ja populatsiooni keskmise
Variatsioonirida - mõõdetavate tunnuste ja nende esinemissageduste kasvav või kahanev jada, mis iseloomustab eelkõige modifikatsioonilist muutlikkust, kuid annab ülevaate ka geneentilistest muutlikkusest
Variatsioonirida - pannes mingid mõõdetavad tunnused koos nende saa lapsi, ei arene välja sekundaarsed sugutunnused) esinemissagedustega kasvavasse/kahanevasse ritta saame variatsioonirea.

Variatsioonirida –  järjestatud kasvavate või kahanevate väärtuste jada. Variatsioonikordaja ­ Variatsioonirea ulatus u – maksimaalse ja minimaalse elemendi vahe.
Variatsioonirida – mõõdetavate tunnuste ja nende esinemissageduste kasvav või kahanev jada, mis iseloomustab modif muutlikkust (annab ülevaate ka geneetilisest muutlikkusest).
Variatsioonirida – mõõdetavate tunnuste ja nende esinemissageduste jada, mis iseloomustab mittepärilikku muutlikkust ja annab ülevaate ka geneetilisest muutlikkusest.

Variatsioonid n - elemendist m kaupa An  m (n  m )! Moodustatakse osahulgad, kus oluline on ka elementide järjestus, näiteks {Jüri; Mary}  {Mary; Jüri}.
Variatsioonikõver – variatsioonirea graafiline kujutis, mis iseloomustab eelkõige mittepärilikku muutlikkust, kuid annab ülevaate ka geneetilistest muutustest.
Variatsioonikõver – variatsioonirea graafiline energiavahetuse kaudu omavahel seotud kujutis, mis iseloomustab eelkõige organismid koos keskkonnatingimustega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Variatsioonirida – mõõdetavate tunnuste ja nende esinemisageduste kasvav või kahanev jada, mis iseloomustab eelkõige modifikatsioonilist muutlikust 20. Variatsioonikõver – variatsioonirea graafiline kujutis 21. Kaksikute meetod – Päriliku ja mittepäriliku muutlikuse uurimine ühe munakaksikute abil või ühe- ja erimunakaksikute võrdluse teel.
Variatsioonid - Katses osaleb m elementi, katse tulemuseks on k erineva elemendi kindlas järjekorras välja valimine nende elementide hulgast
Variatsiooni ulatus on tunnuse suurima ja vähima väärtuse vahe Sulgude avamine Sulgude avamisel kasutatakse korrutamise jaotuvuse seadust.

Variatsioonirida - saame siis,kui paneme mingid mõõdetavad tunnused koos esinemissagedusega kas kasvavasse või kahanevasse ritta.
Variatsioonirida – tulemus, kui statistilises reas korrastatakse andmed nende väärtuste kasvavas või kahanevas järjestuses.
Variatsioon on muusikavorm, milles sama muusikalist teemat korratakse muudetud kujul. Vormiskeem: A, A₁, A₂, A₃ jne.

Variatsioon on morfeemi allomorfide häälikuvariatsioon, mille määravad fonoloogilised tegurid, s.o häälikuümbrus.
Variatsioonirida – saadakse kui mõõdetav tunnus koos selle esinemissagedusega pannakse kasvavasse või kahanevasse ritta
Variatsioon – n-elemendist (koguhulk) k-kaupa on k-elemendilised erinevad järjestused n! k nPr = V n = ( n−k ) !

Variatsioonirida – katse korduval sooritamisel saadud tulemuste esitamine mittekahaneva või mittekasvava järjendina.
Variatsioonrida – katse korduval sooritamisel saadud tulemuste esitamine mittekahaneva või mittekasvava järjendina.
Variatsioonikoefitsient on ilma ühikuta suurus, võimaldades võrrelda erinevates ühikutes mõõdetud tunnuste varieeruvust.

Variatsioonkordaja – Kui uuritavate tunnuste mõõtühikud on erinevad, ei saa nende hajuvust hinnata standardhälbega.
Variatsioonrida on arvude rida, mis on esitatud korrastatud kujul ehk arvude kasvamise (kahanemise) järjekorras.
Variatsiooninäitarvudeks nimetatakse tunnuse väärtuste varieeruvust iseloomustavaid rea üldistavaid karakteristikuid.

Variatsioonirida –  Mõõdetavad tunnused koos nende esinemissagedustega kasvavas v kahanevas reas.
Variatsioonirida - mõõdetavad tunnnused koos nende esinemissagedustega kasvavasse /kahanevasse ritta pandud.
Variatsioonid – ühendid, mis erinevad üksteisest kas elementide endi või nende järjestuse poolest.

Variatsioonikordaja on standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhe (v). Esitatakse tavaliselt protsentides.
Variatsioonid – instrumentaalmuusikateos, mis põhineb ühele teemale ja selle muudetud kordustest
Variatsioonirida – korrastatud statistiline rida, elementide kasvamise või kahanemise järjekorras

Variatsioonid n - elemendist k-kaupa Kombinatsioonid n-elemendist k-kaupa (järjekord pole oluline)
Variatsioon – muusikavorm, milles üht ja sama muusikalist teemat korratakse muudetud kujul
Variatsiooni il - 4 promootori piirkonnas on seostatud IgE kõrgemate tasemetega atoopia puhul.

Variatsioonikordaja - on hajuvusmõõt, mis seisneb kogumi standardhälbe ja keskväärtuse suhtes.
Variatsiooni - koefitsient. Lõnga kvaliteedi suhtes on oluline just see viimane näitaja.
Variatsioonid – muusikavorm, kus teemale järgneb rida teisendeid (A A1 A2 A3 A4).

Variatsioonikordaja v – hajuvusmõõt, mis seisneb kogumi standardhälbe ja keskväärtuse
Variatsiooniread on jaotatud kaheks - lastega (Tabel 2) ja lasteta (Tabel 3) vastajad.
Variatsioonamplituud on rea kõige suurema ja kõige väiksema liikme arvväärtuste vahe

Variatsiooniamplituud – on statistilise rea kõige suurema ja väiksema väärtuse vahe.
Variatsioon - süidis on erinevad tantsud kujundatud ühe teema variatsioonina.
Variatsioon - muusikavorm, milles üht ja sama teemat korratakse muudetud kujul

Variatsioonrida on kasvavalt või kahanevalt järjestatud tunnuse väärtuste rida.
Variatsioonirida - kasvavalt või kahanevalt järjestatud tunnuse väärtuste rida.
Variatsioonikoefitsient on standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhe: 𝜎 𝑉= 𝑥

Variatsioonrida - väärtuse kasvamise või kahanemise järgi järjestatud valim
Variatsioonikoefitsient on villa pikkusel, seda paremat ja ühtlikumat lõnga saadakse.

Variatsioonirida - tunnuse väärtuste rida kasvavas või kahanevas järjekorras
Variatsiooni ulatus on tunnuse suurima ja väiksema väärtuse vahe xmax – xmin.
Variatsioon - muusikavorm, kus ühte ja sama teemat korrutatakse muudetud

Variatsiooniamplituud - Näitab variatsiooni ulatust kogumis (R = X –X ) max min
Variatsioonides on oluline liikmete järjestus erinevalt kombinatsioonidest.
Variatsioonirida – järjestatud kasvavate või kahanevate väärtuste jada.

Variatsioon – muusikavorm, mis koosneb teemast ja selle teisenditest
Variatsioonid – muusikavorm, mis koosneb teemast ja selle teisenditest
Variatsiooni vorm – põhineb ühele teemale ja selle muudetud kordustele.

Variatsioonid – A1A2A3…; teema + erinevad variandid samast teemast
Variatsioonivorm - Ühest teemast(A) tehakse teisendid ( ), mängitakse:
Variatsioonirea ulatus – tunnuse maksimaalse ja minimaalse väärtuse vahe.

Variatsioon - muusika vorm, kus teemale järgneb rida teisendeid.
Variatsiooni nimetatakse grammatiliselt tingitud variatsiooniks.
Variatsioonikordaja - standardhälve ja keskväärtuse suhe (jagatis).

Variatsioonikoefitsient on standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhe:
Variatsioonikoefitsient – mõõdab suhtelist varieeruvust kogumi aritm.
Variatsioonikõver –  variatsioonirea graafiline kujutis (∩)

Variatsioonireas on andmed kasvavas või kahanevas järjekorras.
Variatsioonikõver –  Variatsioonirea graafiline kujutis.

Variatsioonrea ulatus on maksimaalse ja minimaalse elemendi vahe.
Variatsioon - kõrvalepõige võrdluseks valitud tekst
Variatsioonikordaja on standardhälve ja keskväärtuse suhe.

Variatsioonkordaja on standardhälbe ja keskväärtuse suhe.
Variatsioonireakordaja - standardhälbe ja keskväärtuse suhe.
Variatsioon – „eesmärk pühendab abinõust“.

Variatsioonikõver – variatsioonirea graafiline kujutis.
Variatsiooni - vormi kasutamine ja c-moll helistik.
Variatsioonid – alamhulgad kus järjekord on täht

Variatsiooni ulatus on tunnuse suurim ja vähim väärtus
Variatsioon - statistilise analüüsi tulemused

Variatsioon - statistiline analüüs.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Variatsioonikoefitsient on väiksem kui 12%, heaks kui see on 13…20% ning villa peetakse pikkuselt ebaühtlikuks kui see ületab 21%. Villkarva värvus võib olla valge, must, hall või pruun.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun