Sõnu seletav sõnaraamat

Valimi suurus on 1000 inimest, mille puhul on küsitlustulemuste laiendamisel üldkogumile maksimaalne valimiviga 95%-lisel usaldusnivool 3,10%. Küsitluse sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15-74 (ESA 01.01.2009 andmetel 1 038 848 inimest). Valimi suurus on 1000 inimest, mille puhul on küsitlustulemuste laiendamisel üldkogumile maksimaalne valimiviga 95%-lisel usaldusnivool 3,10%. (Haridus- ja Teadusministeerium 2011) Uuriti avalikku arvamust Tallinna juhtimisest.
Valimiskomisjonil on õigus: 1) teha ettekirjutusi valla või linna valimiskomisjoni või jaoskonnakomisjoni toimingu või valla või linna valimiskomisjoni otsuse puuduste kõrvaldamiseks; 2) peatada valla või linna valimiskomisjoni või jaoskonnakomisjoni toiming või valla või linna valimiskomisjoni otsuse kehtivus; 3) tunnistada valla või linna valimiskomisjoni otsus kehtetuks ning vajadusel teha ettekirjutus uue otsuse tegemiseks.
Valimiteks on  mugavusvalim  (convenience   sampling),  ettekavatsetud   valim  (purposive sampling), kvootvalim (quota sampling), lumepallivalim (snowball sampling) teoreetiline  valim  (theoretical   sample)   (Flick  2011b:117­123;  Berg  2004:35­37;  Krippendorff  2004:113­116;  Marshall  1996:523­524),   mida   kasutatakse   just   kvalitatiivsetes   uurimustes.

Valimiskomisjonide liigid - Volikogu valimisi korraldavad järgmised valimiskomisjonid: 1) Vabariigi Valimiskomisjon; 2) maakonna valimiskomisjonid; 3) valla ja linna valimiskomisjonid; 4) jaoskonnakomisjonid.
Valimist – on rakendatavad ka maoorist Parlamendi liikmete valimise puhul, kui need ei ole käesoleva akti määrustega, mis puutuvad maoori esindusse, vastuolus; kui need on nende määrustega vastuolus, siis tuleb neid tõlgendada sellises mõttes, et need on rakendatavad nende muudatustega, milliste hädavajalikkus on tingitud nende või teiste valimiste läbiviimise isesugusest
Valimistulemused on tavaliselt etteennustatavad, tulemusi võltsitakse või elimineeritakse vastaskandidaadid (lähiajast Aleksandr Lukashenka Valgevene, Husni Mubaraki Egiptus, Ilham Alijevi Aserbaidžaan jt). Näiteks Mubarak juhib Egiptust juba 1981. aastast ja 2005. a presidendivalimistel olid esmakordselt lubatud vastaskandidaadid, kuid valimispettused olid üleüldised.

Valimisõigus neegritele - USA kodaniku õigust hääletada ei tohi keelata ega piirata Ühendriikide poolt ega ka ühegi osariigi poolt tuginedes rassile, värvusele või eelnenud orjuses olemise olukorrale 1919.a. 19. parandus 5.5.1. valimisõigus naistele- USA kodaniku õigust hääletada ei tohi keelata ega piirata Ühendriikide poolt ega ka ühegi osariigi poolt tuginedes soole.
Valimisringkond – piirkond, mille määratlemiseks võetakse aluseks rahvaloendusel saadud andmeid elanikkonna jaotumisest etnilistel, administratiivsetel ja muudel alustel.
Valimiskogud on iseloomulikud föderaalsetele või kahekojalise parlamendiga riikidele. Tšehhis on reeglistik üpriski keeruline: kahes esimeses voorus peab edukas kandidaat saama mõlema koja koosseisu enamuse toetuse, teises voorus osalevad kandidaadid, kes kogusid enim hääli esindajatekojas ja senatis ning kolmandas voorus piisab valimiskogu häälteenamusest.

Valimissüsteeme on mitmeid, kuid laias laastus võib need jagada kahte suurde gruppi: enamusvalimised ja võrdelised valimised (mõlemal on oma eelised ja ideaalset varianti pole olemas). Raske on väita, et mõni valimissüsteem on teistest oluliselt parem või halvem, kuid samas on selge, et valimistulemus oleneb mõnikord üsna palju just valimisreeglitest.
Valimisõiguslik kodanik on kas hea tekkimine on tõrgeteta töötamise Üldistades, meil on n sõltumatut katset, kus tervisega või rikas on 0,145.Näide18. vastandsündmus Ac. Kasutame P(S) = p ja P(F) = q. Ühel peol peavad kolm meest oma mütsi vastandsündmuse tõenäosuse leidmise valemit Tõenäosuste korrutamise reeglit kasutades, ruumi keskele viskama.
Valim – üldkogumi osahulk, mida tegelikult uuritakse Statistiline rida – katse tulemustel saadud tabel, mis sisaldab katse jrk numbreid ja vastavaid katsetulemusi. k 1 2 3 4 ... n xk x1 x2 x3 x4 ... xn Sagedustabeli geomeetriliseks vasteks on histogramm, mille silumisel saadakse jaotustiheduse hinnang ehk empiiriline jaotustihedus.

Valimi suurusjärgus on samuti tehtud üsna kitsas valik ja küsitletud võrdsete võimaluste alusel nelja tantsukunstiga tihedalt seotud inimest, kelle ütluste põhjal ei saa luua vigastatud tantsija elukvaliteedist tervikpilti, vaid pigem aitavad intervjueeritavad mõista seoseid töö teoreetilise poolega ning on kvalitatiivsuse aluseks.
Valim on juhumeetod, suvaliselt valitud objektid(telefoniintervjuu grupid), tunnused peavad olema varem fikseeritud, tuleb vahendada lisamuutujaid(ei arvestada eriti nõrku ja väga tugevaid). Kvalitatiivsete meetodite ja statistika omavaheline seos või seosetus Mis on sotsiogramm ja kuidas seda vormistada?
Valim on antud üldkogumist teatud viisil eraldatud objektide kogum (üldkogumi osahulk, statistiline kogum). NB! Selleks, et valimi uurimise alusel teha tõepäraseid järeldusi üldkogumi kohta, peab valimi moodustamisel üldkogumi igal elemendil olema võrdne võimalus (tõenäosus) valimisse sattuda.

Valim - mõõtmiseks valitud (uuringusse kaasatud) üldkogumi osa • Valimit kasutatakse, kuna koguvalimit mõõta on liiga kallis ja mahult võimatu • Tõenäosuslikud valimid – igal ühikul on võimalus sattuda valimisse ja saab teha kehtivaid üldistusi. Representatiivsed e esindluslikud valimid.
Valime mlt – 0,125 – 3,6koomi +/- 5%  Rd – Dünaamiline takistus =ΔU/ ΔI  R = staatiline takistus = U/I  β= R/Rd  Voolu temperatuuritegur väljendab varistori läbiva voolu suhtelist muutust 1 K kraadi kohta püsival pingel ja see tegur on enamikel varistoridel + 0,7% 1 K kraadi kohta.
Valimiskünnis – Riigikokku pääsevad ainult need erakonnad, kes saavad vähemalt 5 % häältest üle Eesti.

Valimi varieeruvust ehk hajuvust haiguste riskitegurite uurimisele, haigustel mitu tekkepõhjust). esimene koht on täht ja iga täht kuulub kindla peatüki iseloomustavaks statistikuteks on valimi dispersioon s2 (tähist. ka σ2, Tervisega seotud andmed: kogumine ja analüüs *Sotsiaalministeerium juurde.
Valimissüsteem eestis - Riigikogu n 12 valimisringkonda (6-...12-mandaadilised) n Valimistel osalevad erakonnad esitavad n üleriigilise valimisnimekirja (suletud) n ringkondade valimisnimekirjad (avatud) n Lubatud ka üksikkandidaatide osalus n Peale valimisi summeeritakse igas ringkonnas kehtivate häälte
Valimissüsteem – seadusega sätestatud põhimõtted, mille alusel korraldatakse hääletamist ja mandaatide jagamist parlamendi-, omavalitsuse või presidendivalimistel; on kaks põhimõtteliselt erinevat süsteemi – majoritaarne ehk enamusvalimise ja proportsionaalne ehk võrdelise valimise

Valimiskünnis - Kogutud häältearvu piir, millest alates saab osaleda mandaatide jagamisel.
Valimistel osales – 468 605 inimest Arnold Rüütel - 195 743 häält ehk 41,77% Lennart Meri - 138 317 häält ehk 29,52% Rein Taagepera - 109 631 häält ehk 23,40% Lagle Parek - 19 837 häält ehk 4, 23% 5 077 häält ehk siis 1,08% olid kehtetud, kuid nad loeti valimistel osalenuteks.
Valimiskünnis - seadusega kehtestatud minimaalne häälteprotsent, mille peab ERAKOND koguma parlamenti pääsemiseks (eestis on 5%). Vajalik selleks, et vältida parlamendi liigset poliitilist killustatust, mis omakorda muudab raskeks püsivate või stabiilsete valitsuse moodustamise.

Valimiskaebustega on võimalik Riigikohtult taodelda osaliselt või täielikult hääletamistulemuste tühistamist (üks Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve menetluse liikidest). 45. Valimiste vaatlemise mõte 46. Salajasuse põhimõte ja õigus elektrooniliselt antud häält
Valimiskogu – 101 Riigikogu liiget + valdade ja linnade esindajad (kokku u. 350 inimest) Presidendiks võib kandideerida inimene, kes on: * sünnijärgne EV kodanik * väh. 40-aastane * kohtulikult karistamata * tema kandidatuuri seab üles väh. 21 Riigikogu liiget
Valim – mõõtmiseks võetud üldkogumi osa. 5. Tunnus – omaduste seisukoht, mille kohaselt uuritakse objekti 6. Sagedus-jaotustabel – tabel, mis näitab, mitmel korral on antud tunnus saanud antud väärtuse ning nende väärtuste sagedust protsentides.

Valimiks on inimesed, kes käivad tarbivad toiduained tavapäraselt ehk pidevalt sarnaseid tooteid . KAHTLANE???:( 6. Kuidas uuring läbi viia? Uusun et tuleks koostada küsimustik ja seda tuleks levitada meili teel või siis postkirjana koju inimestele.
Valim on ainult osa üldkogumist, siis tehtud järeldused ei saa olla absoluutsed Mida tähendab juhuslik valim? Juhuslik oluline on see et kõikidel inimestel on tõenäoline võrdsus sattuda valimi hulka, nt mõne andmebaasi põhjal tehtav uuring.
Valimiste päev on pühapäev. Valla või linna valimiskomisjon kehtestab oma otsusega kooskõlastatult Vabariigi Valimiskomisjoniga täiendavate valimiste toimingute tähtajad ning avalikustab need kolme päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.

Valimiss - e eelnõu välja töötamisel diskuteeriti selle üle, kas s.t. ükskõik missuguses voorus enim hääli saanud kandidaate või peetakse silmas ainult kolmandat vooru) ja valimiskogus üles seatud uued kandidaadid, kui neid üles seatakse.
Valim – mõõtmiseks võetud üldkoogumi osa. arv, õpilaste arv klassis) Juhuslik valim – koostatud üldvalimi Järjestustunus – tunnus, mille väärtusi saab nimekirjast juhusliikult välja valitud uuritavad sisu põhjal järjestada.
Valimisiga – 18.a.-st. Kandideerimise iga kohalikku volikogusse ka 18.a. NB! Mittekodanikud kandideerida ei saa. Volikogu valib endi hulgast volikogu esimehe ning seejärel valla- või linnavalitsuse ja see omakorda vallavanema või linnapea.

Valimisõigus on alates 18. eluaastast kõigil Taani kodanikel, teistel EL kodanikel, samuti Norra ja Islandi kodanikel, kes elavad kommuuni territooriumil, ning neil on ka õigus olla valitud maakonna- ja kohalikku volikogusse.
Valimilt üldkogumile ehk järleduste tegemine üldkogumi kohta valimi põhjal Valimi moodustamine Järeldamine statistikas Valimite keskväärtuste jaotus Üldkogumi keskväärtuste hindamine Teiste üldkogumi parameetrite hindamine
Valimisringkonnas on mingil valimistepäeval keelatud kellelegi maoorile joovastavaid jooke müüa või teda joovastavate jookidega varustada; iga isik, kes rikub seda määrust, on karistatav kuni viie naelase rahatrahviga.

Valimata – nn. „eesmärk pühitseb abinõu“ (Niccolo Machiavelli). • Ühemõõtmelist maailma õpitakse tundma kogemuslikult, ka meelelisi naudinguid hakatakse väärtustama – hinnatakse keha kui sellist.
Valimissüsteem on oluline võrdse valimisõiguse rikkumine siis kui Parlamendist märgatav osa moodustatakse selle süsteemi alusel, näiteks on Indoneesia 500-kohalises Parlamendis sõjaväelastele eraldatud 100 kohta.
Valimissüsteem – põhimõtted, mille järgi valijate hääled saadikukohtadele jagunevad • Majoritaarne e. enamusvalimise süsteem – valituks osutub kandidaat, kes saab oma valimisringkonnas kõige rohkem hääli.

Valimikeskmised on alati normaaljaotusega isegi kui ning see on võrdne sündimuse üldkordaja ning suremuse üldkordaja y-telge kuni 1-ni, ning siis paremale kuni x-telje väärtuseni 1. valim pole normaaljaotusega.
Valimisõigus on ajaloo jooksul laienenud, sest kui varem oli hääleõigus majanduslikult kindlustatute valgenahaliste meeskodanike pärusmaa, siis nüüd on 21.sajandil hääleõigus pea kõigil täiskavanutel.
Valimisõigused – noored, töölised, naised • parlamentaarse korra nõrkus – võimuvõitlus • majanduskriisid • kommunistliku möju kasv • populaarsed liidrid Pilsudski Poolas diktaktuuri pooldavad-

Valimiste eel on tavaliselt isegi märgata rahva tuima olekut, sest meie ei viitsi pöörata tähelepanu poliitikute omavahelistele mahategemistele ning tulemuseks on see , et inimesed ei lähe ka valima.
Valimistel osales – 468 605 inimest Arnold Rüütel - 195 743 häält ehk 41,77% Lennart Meri - 138 317 häält ehk 29,52% Rein Taagepera - 109 631 häält ehk 23,40% Lagle Parek - 19 837 häält ehk 4, 23%
Valimiste üldisus tähendab seda, et peale põhiseaduses nimetatud erandite on osavõtt valimisteks avatud kõigile riigi kodanikele, kohalikel valimistel ka mittekodanikele ja EL liikmesriikide kodanikele.

Valimisringkonnad - hääletanute arv jagatakse mandaatide arvuga(lihtkvoot), iga kandidaat kes sai rohkem või võrdselt hääli lihtkvoodiga, saab riigikokku, Kes sai vähem, tema hääled kanduvad üle.
Valim ehk väljavõtukogum (sample) on teatud elementide (inimesed, firmad, kauplused jne) koguhulgast uurija poolt valitud alamhulk, mille põhjal saab teha järeldusi kogu üldkogumi kohta.
Valimisvabadus - valija otsustab ise, kas valimismenetluses osaleda ja kui osaleda, siis mil määral; kandidaatide vaba esitamine; valijal peab kandidaatide suhtes olema reaalse valiku võimalus.

Valimiste funktsioonid - Tagada võimu regulaarne ja seaduspärane vahetumine *Korralised valimised *Erakorralised valimised -Kodanike nõudmiste vahendamine -Rahva usalduse indikaator -Kodanike harimine
Valimiste ühetaolisus tähendab seda, et kõik valimistel osalejad teevad oma otsuse ühesugustes tingimustes Valimiste otsesus tähendab seda, et lõpliku valiku tegemiseks ei valita otsust vahendavaid
Valimiskomisjoni liige - Valla või linna valimiskomisjoni liikmeks võib olla Eesti kodanik või Euroopa Liidu kodanik, kellel on hääletamisõigus käesoleva seaduse § 5 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt.

Valimisteks nimetatakse protseduuri, mille abil hääletamise teel vähemalt kahe kandidaadi hulgast moodustatakse mingisugune kollegiaalne organ või antakse volitused mingile ametiisikule.
Valimispiirkondi on kaheksa. Enne 1991 aasta Althingi koosnes kahest palatist: välja valitud saadikut valisid oma koosseisust 1/3 Kõrgemasse palatisse, ülejäänud moodustasid Alumise palati.
Valimissüsteemid - majoritaarne ehk enamusvalimiste süsteem (nt. Suurbritannia, USA, India). Moodustatakse ühemandaadilised valmisringkonnad, st igast ringkonnast pääseb parlamenti 1 saadik.

Valimid on reeglina oluliselt väiksemad. Kvalitatiivuuring on tutvumisuuringu üks vorme ja selle eesmärgiks on välja selgitada inimeste motiivid, põhjused, arvamused, suhtumised.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimisõiguse laienemine - Versailles' rahuleping&teised rahulepingud kaotajatega, Nõukogude Venemaa(Marksismi edasiarendamine), Euroopa võlad USAle, relvad(mis võimaldasid hävitada tsiviilelanikke) Euroopa tsivilisatsiooni kriis/sõja mõju majandusele/ühiskondlik mõju: töötasu langus; pikad järjekorrad; kaardisüsteem; toidunormid; patriootilised kampaaniad, mille käigus tuli loovutada
Valimil on   kaks   erinevat   osa:   formaalne   ja   kvalitatiivne,   mida  Flick  (2011b,   lk   120)  nimetab   vastavalt   statistiliseks   ja   teoreetiliseks.

Valimisreform - naised saavad valida, tööliste osatähtsus suurenes märgatavalt, stabiilsed parteid Prantsusmaa- suured tööstusliku potensiaaliga piirkonnad, muutus tööstusriigiks.
Valimisprogrammid on muutunud sarnasemaks ja hägusemaks; massimeedia mõju, midaon raske täpselt hinnata; otsuse tegemise hetk on seotud nii grupikuuluvuse kui ka massimeedia tegevusega.
Valimiste funktsioonid - tagada võimu regulaarne ja seaduspärane vahetumine (korrapäraselt toimuvad ehk korralised valimised: parlament ja kohalikud volikogud iga 4 a tagant, president 4-6

Valimiskomisjoni töökorraldus - Valimiskomisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees, nende mõlema äraolekul valimiskomisjoni noorim liige.
Valimiskaebustega on võimalik Riigikohtult taodelda osaliselt või täielikult hääletamistulemuste tühistamist (üks Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve menetluse liikidest).
Valimisringkonnad on mitmemandaadilised. Kandidaadid seatakse üles erakonna valimisnimekirjas, seega tuleb valijal eelistada pigem üht või teist erakonda kui üht või teist isikut.

Valimistel 18 - aastane. Kandideerida ei saa tegevväelane, valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud isik, lisaks kuriteos süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandev isik.
Valimiskomisjonid - - terve riigi ulatuses keskkomisjon (Eestis Vabariigi Valimiskomisjon), valimisringkondade ulatuses territoriaalsed komisjonid, jaoskondades jaoskonnakomisjonid.
Valimiskünnis on 5%. Euroopa Parlamendi valimised: Eesti 6 liiget valitakse 5 aastaks ELN määratud ajal pühapäeval (juuni algus). Sätestatud proportsionaalsuse põhimõte.

Valimi määramine - etapis tuleb kindlaks määrata valikumeetod ja valimi suurus. Siin arvestatakse uuringu iseloomu ja kasutada olevate vahenditega, nõuetega tulemuste täpsuse
Valimissüsteem - Majoritaarne Levinud valitsustüüp – Üheparteiline enamusvalitsus Valitsusparteil on parlamendis enamus: Jah Parlamendi roll – Valitsuse käepikendus
Valimissüsteem –  seadusega kehtestatud põhimõtted, mille järgi moodustatakse  valimisringkonnad, seatakse üles kandidaadid ning jagatakse saadikukohad.

Valimiks on vaid tüdrukute nimed, kuna Pärnu Tütarlaste gümnaasiumi vilistlaste seas poisse ei leidu ning ka Sütevakas on neid tunduvalt vähem kui tüdrukuid.
Valimiskogu –  presidendi valimiseks moodustatav esinduskogu eestis,  kuhu kuluvad  riigikogu liikmed ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajad.
Valimiste funktsioonid – • Tagada võimu regulaarne ja seaduspärane vahetumine; • Vahendada võimudele kodanike nõudmisi; • Hariv funktsioon; • Usalduse indikaator.

Valimiseks on kaks võimalust: 1) klõpsates nupule Pick point ja valides seejärel soovitav punkt kursoriga 2) Andes ise ette sisestuspunkti koordinaadid X, Y, Z
Valim – mõõtmiseks võetud üldkogumi osa. Valim peab olema küllalt arvukas ja igal üldkogumi objektil peab olema võrdne võimalus valimisse sattuda.
Valimiskäitumises – lääne demokraatiates on osalusprotsent madal (50% kandis). Eesti näide – iseseisvuse algul oli osalus suur, kuna oli oht, et iseseisvus kaob.

Valim - Üldkogumist kindlate kriteeriumite ning reeglite põhjal välja valitud uurimisobjektide hulk, mille põhjal tehakse järeldusi üldkogumi kohta.
Valimisprogramm - (tegevusprog.)Pakuvad konkreetseid tegevusplaane ja ideid hetkesituatsioonist lähtudes ja püüavad tabada praegu olulisi ühiskonna valupunkte.
Valimissüsteemile on Riigikogu koosseis olnud erakondlikult võrdlemisi kirev ning alates 1992.a. ei ole ühelgi juhul suudetud moodustada ainuparteilist valitsust.

Valimiskord usa - s. Presidentalismi puhul on president nii valitsuse juht kui ka riigipea, kuid tal ei ole ainuvõimu, sest ta peab võimu jagama parlamendiga.
Valimissüsteemid – enamusvalimine ja proportsionaalne süsteem (Eestis) Valimissüsteemid koosnevad valimisreeglitest ja poliitikute oskusest neid kasutada.
Valimikus on paljudele nimedele lisatud rööpvorme: nime eestikeelseid sünonüüme, vasteid kohalikus keeles (endonüüme) ja vananenud nimekujusid.

Valimissüsteem – seadusega kehtestatud põhimõtted, mille järgi moodustatakse valimisringkonnad, seatakse üles kandidaadid ning jagatakse saadikukohad
Valimistele on näiteks erinevad demonstratsioonid, kodanikealgatused, survegrupid, MTÜ- d ja kodanikeühenduste kaasamine erinevate otsuste tegemisse.
Valimisel linna - või vallavolikogu liikmeks tema volitused linna- või vallavolikogu liikmena peatuvad) 3. Riigikogu liige võib olla regionaalminister.

Valim - juhuslik alamhulk üldkogumist (nt õpilaste seast tüdrukute hulk), valimi vaatluse läbi püütakse teha järeldusi üldkogumi kohta.
Valimi moodustamisel on seatud tingimuseks, et uuritavatel paaridel oleks vähemalt üks ühine laps ning et mees oleks välismaal töötanud vähemalt aasta.
Valimisringkonnad on reeglina KOV piirides, Tallinnas linnaosa piirides, KOV volikogu võib moodustada mitu valimisringkonda KOVVS paragrahv 8 tingimustel.

Valimi keskväärtus ehk valimikeskmine, milleks on aastate algusest on toimunud nii epidemioloogiliste printsiipide kui ka interpreteerimist ja võrdlemist.
Valimiskogu – presidendi valimiseks moodustatav esinduskogu Eestis, kuhu kuuluvad Riigikogu liikmed ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajad
Valimisjaoskond on ringkonna sees olev väiksem üksus, mille raames valijad hääletavad (hääletamiskoht) ja kus toimub häälte esmane lugemine.

Valimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui selle 1 koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.
Valim on väike, sest tegu on pilootuuringuga, mille eesmärk on õppida küsima õigeid küsimusi ja testida, kas meie meetod on õige.
Valimiskogus on ebaproportsionaalselt arvukalt esindatud väiksemad kohalikud omavalitsused, mistõttu nende roll muutub küllaltki oluliseks.

Valimisliit on ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
Valimisõigus on üldine 19 sajandil oli hääleõigus ainult valgenahaliste majanduslikult kindlustatud kirjaoskajate meeskodanike privileeg.
Valimistevahelisel ajal on esmased rahva hääle edastajad kodanikuühendused, mille kaudu on võimalik pidada sidet kodanike ja võimukandjate vahel.

Valim - Üldkogumist väljavalitud väike objektide grupp, kellelt saadud andmete põhjal tehakse järeldus terve üldkogumi kohta.
Valimissüsteem on meetod, millega jaotatakse esindusorgani kohad kandidaatide ja parteide vahel vastavalt nende poolt antud häälte arvule.
Valimissüteemid on meetod, millega jaotatakse esindusorgani kohad kandidaatide ja parteide vahel vastavalt nende poolt antud häälte arvule.

Valimiste korrapärasus e. regulaarsus – kindlaksmääratud ajavahemiku möödudes korraldatakse alati uued valimised, demokraatia oluline tunnus
Valimisõigus on üldine, st hääleõigus on pea kõigil täiskasvanud kodanikel, v.a kriminaalvastutust kandvad ja teovõimetud isikud.
Valimiste korraldamisel tähendab see vabadust kandideerida ning hääletada oma isiklike veendumuste järgi, kartmata survet või tagakiusamist.

Valimiste korraldamisel on erilise tähtsusega valimissüsteem ehk need põhimõtted, mille järgi valijate hääled saadikukohtadele jagunevad.
Valim – liikmed tuleb valida juhuslikult, st igal üldkogumi liikmel peab olema võrdne võimalus saada valitud valimisse.
Valimiseks on 8 võimalust (keelatud on kahe eelmise rühma liikmed ja D). 2 Ülejäänud 6 inimesest tuleb moodustada 2 rühma.

Valim on üldkogumist eraldatud objektide hulk, mille mõõtmise ja vaatlemise alusel tehakse järeldusi üldkogumi kohta.
Valime punk - ¨ aa tiks 1 koonduvad vasak- ja parempoolsed jadad ning arvutame neile vastavad funktsiooni v¨¨rtuste jadad: aa
Valim - mõõtmiseks valitud üldkogumi osa, mille kohta kogutud andmete baasil tehakse järeldusi kogu üldkogumi kohta.

Valimi moodustamiseks on vaja üldkogumi liikemete lihtvalim nimekirja , millest valimisse arvatakse liikmed juhusliku loosimise käigus.
Valimistevahelisel ajal on esmased rahva hääle edastajad kodanikuühendused, kelle kaudu peetakse sidet kodanike ja võimukandjate vahel.
Valimiskünnis on vajalik? • suletud nimekiri- kandidaatide järjekorra partei nimekirjas määrab partei ning seda ei muudeta.

Valimissüsteemi valik on küllalt subjektiivne ja sõltub traditsioonist aga ka võimul oleva poliitilise jõu soovist ja võimalusest.
Valim on ainult osa üldkogumist, siis valimi põhjal vastu võetud otsus üldkogumi kohta võib olla õige või vale.
Valimi liikmetele ehk küsitletavatele saadetakse koju küsimused, inimene vastab neile ja saadab täidetud küsitluslehed tagasi.

Valimiskünnis – seadusega kehtestatud minimaalne häälte %, mille erakond peab koguma parlamenti pääsemiseks (Eestis 5%).
Valimisõigus on üldine 2. Valimistel on vaba konkurents 3. Valimised on ühetaolised ehk võrdsed 4. Valimised on salajased
Valim – väike objektide grupp, mis valitakse üldkogumist, et selle põhjal teha järeldus kogu üldkogumi kohta.

Valimiskogu – Riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuse esindajates Vabariigi Presidendi valimiseks moodustatud kogu
Valimissüsteem on mandaatide jagunemise mitmemandaadilistes valimisringkondades vastavalt saadud häälte proportsioonidele.
Valim - mõõtmiseks võetud üldkogumi osa. Binaarsed tunnused – kaks teineteist välistavat suurust (nt sugu).

Valimised eestis - Mitmemandaadilised valimisringkonnad: mandaatide arv sõltub hääleõiguslike kodanike arvust ringkonnas.
Valimimaht – Valimisse valitavate objektide arv. Tunnuste- all mõistetakse liikmeid kirjeldavaid erinevaid omadusi.
Valimiskümnis – seadusega kehtestatud minimaalne häälte protsent, mille erakond peab koguma parlamenti pääsemiseks

Valimiskünnis – seadusega kehtestatud minimaalne häälte protsent, mille erakond peab koguma parlamenti pääsemiseks
Valim on üldkogumist kaasatud üksikobjektid ehk isikud, keda on vaadeldud, küsitletud, testitud, mõõdetud.
Valimistulemuste võltsimist - Suuremate poliitiliste parteide vaba võimalus meedia ja avaliku kampaania kaudu oma vaateid tutvustada

Valimisel on aga varanduslik tsensus, seetõttu domineerib kodanlus ning aadlikud, kes ei ole suguvõsad peamehed.
Valimistulemus on igakord ainuomane, kuid see määrab valitava võimuorgani koosseisu või järgmise presidendi isiku.
Valimiskünnis – rakendatav reegel, mille puhul pääsevad riigikogusse need, kes on ületanud teatava % häältest.

Valimistel täiendus – niimoodi koha saamisele pretendeeriv kandidaat peab personaalselt koguma vähemalt 5% lihtkvoodist.
Valimiskomisjoni koosolek on avalik. Igaühel on õigus tutvuda valimiskomisjoni otsusega ja komisjoni koosoleku protokolliga.
Valimisringkonnas on kolm või enam kandidaati, võib juhtuda nii, et absoluutset häälteenamust ei saa neist ükski.

Valimisõigus on üldine valimisõigus on kõigil, v.a kriminaalkaristust kandvatel ja teovõimetutel isikutel.
Valimisteks nimetatakse tavaliselt rahvahääletust, mille tulemusena jagatakse ametikohti või positsioone.
Valim on objektide kogum, mis on valitud üldkogumist ja mille kohta tahame statistilist infot saada.

Valim - populatsiooni alamhulk, mida teadlane uurib, et populatsiooni kui tervikut tundma õppida.
Valimisõigus on üldine. Kodakondsuspiirang kohalikel valimistelei kehti, küll aga parlamendivalimistel.
Valimiskogu - presidendi valimiseks moodustatud kogu(kohaliku omavalitsuse esindaja ja Riigikogu liige)

Valimisseadus – riigikogu 1. isikumandaat 2. ringkonnamandaat 3. üleriigiline kompensatsiooni mandaat
Valimiste eelduseks on vaba ühiskond, seepärast nimetatakse demokraatlikke valimisi ka vabadeks valimisteks.
Valimiskümnis – minimaalne häälte protsent, mille erakond peab saavutama parlamenti pääsemiseks.

Valimiste ajal on need ärevad, sest kõik erakonnad püüavad end teistele eelistada, saamaks valitud.
Valimiste korraldamisel tähendab see „vabadust kandideerida ning hääletada oma isiklike veendumuste järgi.
Valimisviisi - valijameeste kaudu - kasutatakse vaid kahekojaliste parlamentide ülemkoja valimistel.

Valimises on kõige tähtsam see, et see mulle meeldiks ja loomulikult ka saadav raha töö eest.
Valim – mõõtmiseks võetud üldkogumi osa. Valimi maht N - uuritavate objektide koguarv.
Valimisringkond - piirkond, kus Euroopa parlamendi valimised-iga 5 jagatakse saadikukohte e. mandaate.

Valim – vajalikus suuruses ja igal tasandil olevate liikmete valik, antud uurimisrühmas.
Valim – teatud *triangulatsiooni- uurimistehnikad,uurijad,andmeallikad. perioodi vältel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimiskünnis on võrdelise valimissüsteemi puhul rakendatav reegel, mille kohaselt valitavasse kogusse pääsevad ainult nende valimisnimekirjade kandidaadid, mille kandidaatide poolt anti vähemalt teatav protsent hääli kas häälte üldarvust või häälte koguarvust mingis valimisringkonnas.

Valim – valik populatsioonist, peab esindama populatsiooni (representatiivsuse küsimus)
Valim on statistiline termin, mis näitab kui suur osa üldkogumist on haaratud uuringuga.
Valimi kasutamisel on rida eeliseid ja puuduseid võrreldes kõikse uuringuga: 1. Valikuuringu eelised.

Valimissüsteem on PR. 1 valimisringkonnaga kahevooruline, mitme valimisringkonnaga kolmevooruline.
Valimi esinduslikkus on eriti tähtis siis, kui uuritakse indiviididevahelisi erinevusi (nt: arvamusi).
Valimisel on enamasti kriteeriumideks kauba ruumala ,kaal,kogus,ühikud ja pakendi eripära.

Valimisi nimetatakse seetõttu korralisteks • vahendada võimudele kodanlike nõudmisi.
Valimissüsteem ehk need põhimõtted, mille järgi valijate hääled saadikukohtadele jagunevad.
Valimisel on tähise X asemel X... . Vaata joonis “Sihiku” suurust saab muuta käsuga

Valimiste päeval on keelatud igasugune valimispropaganda, valijate hirmutamine või meelitamine.
Valimisiga – algab 18-aastaselt ja sama vanalt saab kandideerida kohalikku volikogusse.
Valimiste funktsioonid - peamine funktsioon on tagada võimu regulaarne ja seaduspärane vahetumine.

Valimiskünnise puudumine – parlamenti pääsesid kõik erakonnad, mis põhjustas vaadete paljusust.
Valim on alati sobiva suurusega, kui tema dispersioon on suurem kui 100 ühikut
Valimispropaganda – enne valimisi poolehoidjaid taotlev ideede, õpetuste jms. sihikindel

Valimissüsteem on PR, üks valimisringkond üle Eesti, ühevooruline mandaatide jaotus.
Valimisõigusõigus on alates 18. eluaastast, kandidaat peab olema vähemalt 25-aastane. (4)
Valim on üldkogumi alamhulk, millelt kogutakse andmed järelduse tegemiseks.

Valimisi nimetatakse korralisteks sest toimuvad teatud ajavahemiku möödumisel.
Valimiskünnis on valimissüsteemi puhul siiski oluline ja oluline on ka selle suurus.
Valimisõigus on üldine ja valida võivad kõik, kellel on selleks seaduslik õigus.

Valim on üks osa meid huvitavast sarnaste objektide hulgast - üldkogumist.
Valimkeskmine on normaaljaotusega juhuslik suurus tsentraalse piirteoreemi põhjal.
Valimiskampaania – valimiseelne kampaanialik agitatsioon saavutamaks valimistel edu

Valimiskünnis - häälte arv, mis on vaja koguda, et osaleda mandaatide jagamisel.
Valimisringkond – piirkond, mille määratlemiseks võetakse aluseks rahvaloendus.
Valimisõigus ehk hääleõigus antakse 18-aastastele teovõimelistele kodanikele.

Valimi elemendil on valimisse kaasamise tõenäosus 1/n. c. Parameetrilisuse eeldus.
Valimidisaini määratlemine on üks raskemaid ja tähtsamaid samme valimvaatluse läbiviimisel.
Valimisel on ta võimeline sellega kaasnevad täiendavad kulutused hüvitama.

Valimi varieeruvus – mõõdab üksikute andmepunktide hajuvust keskmisest punktist.
Valimissüsteeme on Eestis mitmesuguseid kuid ideaalselt ei ole: 1. Isiku valimine.
Valimisimpulsi kestus on tv = 60 ms ja pausi kestus on tp = 40 ms U Hargil Tagasij ooks

Valimissüsteem on sageli seotud kohalike poliitiliste olude ja traditsioonidega.
Valimi teema on sarnane hüpoteeside teemaga (eksamil on need läbipõimunud)
Valim - 1 valim-2 maht, n 50 30 keskmine 3.1 3.6 st. hälve 2.12 2.13

Valimiskünnis on 5%. On kaks nimekirja: ringkonna- ja üleriigiline nimekiri.
Valimisringkonnad on territoriaalsed üksused, mille raames valitakse kandidaate.
Valimiskampaania periood – algab sellest hetkest, kui valimised on välja kuulutatud.

Valimiskümnis - häältenormi, mille alusel erakonnad pääsevad riigikokku.
Valimisplatvormi või – programmi, kus on sõnastatud nende olulisemad eesmärgid.
Valimisringkondade moodustamine - Harilikult moodustatakse valimisringkonnad valimisseadusega.

Valimi kohta on kindlasti ka ülesanne (vahemikhinnang või valimi suurus)
Valimisringkonnad on ühemandaadilised. Probleemiks on kaotsi läinud hääled.
Valimiskogus on PS järgi 2 vooru: 1. Valimised piltlikult otsast peale.

Valimisõigus on alates 18. eluaastast. Tšehhis on mitmeparteisüsteem.
Valimisel parlamenti on valiatel pidev kontakt aselle inimesega keda ta valis.
Valimisringkonnas on registreeritud kolm erakonda ja kaks üksikkandidaati.

Valimissüsteem on üks mõjutajatest parteisüsteemi väljakujunemisele.
Valimis süsteem - meestel ja naistel ei olnud võrdsed valimis õigused.

Valimisiga on 18 aastat ja kandideerida saab alates 21 eluaastast.
Valimisringkonna kvoot on 5000 Partei nimekiri: 1. Mets 2. Puu 3. Kask 4. Lepp
Valimistel nelja - aastaseks perioodiks proportsionaalsuse põhimõttel.

Valimistest on möödas kuu ja koalitsiooni kõnelused on luhtumas.
Valimisõigus on üldine, kuid kehtivad vanuse-ja kodakondsuspiirang.
Valim – uurimiseks valitud populatsiooni e üldkogumi osa.

Valimiskomisjoni liikmed nimetatakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva.
Valimiskorra kohta ehk kuidas valida enda jaoks meelepärane toiduvalik.
Valimisõigus on ainult üks osa demokraatia paljudest aspektidest.

Valim on niivõrd täpne, kui õiged on uurija otsustused.
Valimisel on ikkagi näha „meeste“ ja „naiste“ tööd.

Valim – koosneb valimi elementidest, N on valimi maht.
Valimise funktsioonideks on võimu legitimeerimine ja võimu kontrollimine.
Valimised 24 - 25.02.1938. Valimistulemused: väga omapärased.

Valimisringkond on mitmemandaadiline. Nt. Ungari, Itaalia, Venemaa
Valimisringkond – piirkond, mis moodustatakse isikute valimiseks
Valimisreklaamid - püüavad inimest panna enda poolt hääletama.

Valimiks nimetatakse mõõtmiseks võetud üldkogumi osa.
Valimiskvood – häältemiinimum, mis on vajalik mandaadiks.

Valim on väljavõte huvipakkuva elanikkonna hulgast.
Valima – Tõde või sõprus/suhted või mis iganes.
Valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.

Valim on juhuslik,võib esineda erinevaid tulemusi.
Valimiskogus on võiduks vajalik osalejate häälteenamus.

Valim – väljavõte huvipakkuvast elanikkonnast.
Valimiste praktiks on kasutusel avatud või suletud nimekirjad.
Valim - grupp keda küsitletakse, välja valitud.

Valimissüsteemidesse on sisse kirjutatud automaatsed eelistused.
Valimisõigus - valimisõiguslike kodaniku arv suurenes.

Valimisteni on tema ainsaks seadusandlikuks võimuks.
Valim – osa populatsioonist, mida me uurime.

Valimist on vaja välja selgitada lähenemisviis.
Valimiste päeval on keelatud igasugune valimispropaganda.
Valim - mõõtmiseks võetud osa üldkogumist


Valimiskomisjoni liige on oma ülesandeid täites sõltumatu.
Valimisteks on riik jagatud 11 valimisringkonnaks.
Valim – üldkogumist võetud uurimisgrupp

Valim - uuritavad isikud/objektid. Vastajad
Valimi suurus – 16 Tõenäosus pigem 50 kui 90 %.

Valim on vildakas. • Normid on aegunud.

Valimiseks on tal 3·5=15 erinevat võimalust.

Valimispettus – valimised ei olnug legitiimsed.

Valime i - profiili IPE400. 2. Koormused
Valime vööd – 330×18 mm (Af = 5940 mm2).

Valime x - telje veduri kiiruse suunas.
Valimispäeval on keelatud valimispropaganda.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Valimiskünnis - näitab, mitu % peab erakond üleriigiliselt koguma valijate hääli, et pääseda esinduskogusse (kasutatakse proportsionaalse süsteemi puhul) • suletud nimekiri - kandidaatide järjestus ei muutu partei poolt esitatud nimekirjas sõltuvalt kogutud häälte arvule • avatud nimekiri - kandidaatide järjestus partei valimisnimekirjas asetub ümber vastavalt kogutud häälte
Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimisringkondi on 12 • Riigikogu valimisi korraldavad järgmised valimiskomisjonid: 1) Vabariigi Valimiskomisjon; 2) maakonna valimiskomisjonid; 3) jaoskonnakomisjonid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimiskaebused – mis on valimiskaebus ja kuidas seda menetletakse Isik saab valimiskaebust Riigikohtule esitada ainult omaenese rikutud õiguste kaitseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimiste salajasus tähendab seda, et need peavad aset leidma tingimustes, milles ei ole võimalik kõrvalisel isikul tuvastada valija poolt tehtud valikut.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimiskünnis - vahend valimistel väikeste ja nõrkade parteide eemaldamiseks konkurentsist

Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimispiirangud – kodakondsuspiirang, vanuspiirang
Vote UP
-2
Vote DOWN
Valimiskord usa - s. Presidentaalse valitsemiskorralduse puhul on president valitsuse juhiks, kui ka riigipeaks, aga tal ei ole ainuvõimu, kuna ta peab jagama oma võimu parlamendiga.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto