Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Vaesus – ühiskonnast lähtudes on vaesus sotsiaalprobleem, mis väljendub teatud elanikkonna rühmade materiaalsete ressursside ebapiisavusest tingitud ilmajäetuses ühiskonnas hädavajalikuks peetud elustandardist ning sotsiaal-majanduslikust osalusest.
Vaesuse riskipiirkond on haavatav mistahes negatiivsest elusündmusest . TOITLUSKRIIS EESTIS Nagu eelpool mainitud on alatoitumuse teema taas esile kerkinud ka arenenud maades. Kuid Eesti riik eitab nälja olemasolu . Kui järgida klassikalist nälja definitsiooni, siis ÜRO metoodika andmetel meil tõesti nälga pole. See tähendab, et ühe elaniku kohta on Eesti poelettidel toitu vähemalt 2400 kilokalorit inimese kohta päevas.
Vaesuse põhjuseid on mitmeid. Põhjuseks võib olla vilets kommunikatsioonisüsteem, lünklik infrastruktuur, vähene turvalisus ning kuritegevuse, alkoholismi, narkootikumide, salakaubanduse ja muu sellise vohamine, mis võõrutab tööst, ühiskonnast, kultuurist ja lõhub perekonnasuhteid (3). Vaesus võib olla ka laristamise tagajärg.

Vaesus on sots probleem, mis tähendab lihtsat ressursside puudust/nappust Toimetuleku toetused; peamine eesmärk on suunata reformid suurema tõhususe saavutamisele.  34. Elukestev õpe Kõikvõimalik õppetegevus sõltumata east/eelnevast haridustasemest.
Vaesus on harimatuse tagajärg, aga vaesuse põhjuseks võib olla ka vilets kommunikatsioonisüsteem, nõrk kooperatsioon, lünklik infrastruktuur, vähene turvalisus ning ebaõigluse, kuritegevuse, alkoholismi, narkootikumide, prostitutsiooni, salakaubanduse ja
Vaesuseleevendamise meetmed – abirahad ja toetused, vältimatu kulu kompenseerumine. enamik riike kehtestavad vaesuspiiri – arvestuslik väikseim rahasumma, mis katab hädavajalikud kulutused tööjõu säilitamiseks ning millest vähem ei tohi inimesel ühes kuus kasutada olla.

Vaesus jaotub2 - ks : 1. Absoluutne e.primaarne vaesus 2. Suhteline e.sekundaarne vaesus Absoluutne vaesus – rahuldamata on esmatähtsad vajadused,st. puudub toit ja peavari Suhteline vaesus – elamistingimused on alla ühiskonna keskmise elutaseme.
Vaesuslõks - progresseeruva maksumäära ja sotsiaaltoetuste süsteemi rakendamisel tekkiv olukord, kus inimene avastab, et tulude suurendamine tegelikult halvendab tema olukorda, mis võtab talt stiimuli vaesusest väljarabelemiseks
Vaesuslõhe – summa, mis oleks vajalik kõigi vaeste aitamiseks vaesuspiirile Ühiskonna heaolu mõõtmiseks kasutatakse erinevaid näitajaid nagu nt Lorenzi kõver, Gini koefitsient või Dalton-Atkinsoni ebavõrdsuse näitaja.

Vaesus – sotsiaalne probleem, mis väljendub teatud inimrühmade materiaalsete ressursside ebapiisavusest tingitud ilmajäetuses ühiskonnas hädavajalikuks peetud elustandardist ning sotsiaalmajanduslikust osalusest.
Vaesus on häbiväärne ega sobi kokku meie riikliku edukuvandi ja arusaamaga, et vaesusest pääsemine on igaühe enda asi“ (1). Minu arvates on eestlased selline rahvas, kes vahel ei taha endale seda tunnistada.
Vaesusuuringud eestis on jätkuvalt välja toonud lapsed kui kõige enam haavatava vaesuse riskigrupi. Poliitilistes otsustes kasutatakse kergekäeliselt ära lastevanemate vähest jõudu laste heaolu kaitsta.

Vaesus on tänapäeva olulisemaid sotsiaalprobleeme mitmel pool maailmas – ta pärsib inimese majanduslikku toimetulekut, suurendab sotsiaalset isolatsiooni ning võõrandimust võimust.
Vaesus - sotsiaalne probleem, mis tähendab kõige üldisemalt ressursside puudust või nappust. Absoluutne vaesus – inimese tulu jääb allapoole riiklikult määratletud vaesuspiiri.
Vaesus on tihti suhteline ja küsimus on, kuhu tõmmata piir? Normaalne elukvaliteet – tagab lisaks bioloogilistele ka sotsiaalsete vajaduste rahuldamise.

Vaesus on seotud tööpuuduse, suurema laste arvu, üksikvanemaks olemise, vähese hariduse ning väikelinnas, maal või perifeerses piirkonnas elamisega.
Vaesuse sünonüümiks on mustlased. «Mustlased pole rumeenlased, ma ei tea, kust nad on tulnud, ei tea, mis keelt räägivad, me ei salli neid,» räägib Ciprian.
Vaesuspiir – 1,25 dollarit päevas • Suhteline vaesus – referentgrupiga (naabritega, sõpradega, filmikangelastega) võrreldes vaesemalt elamine

Vaesuse riskipiirkond – määratleb subjektid, kes ei ole vaesed, kuid kes on kõrges vaesusriskis ning haavatavad mistahes negatiivsete elusündmuste poolt.
Vaesus on see, kui inimene ei suuda rahuldada oma põhivajadusi (1). Inimene on vaene, kui tema materiaalsed vahendid on ebarahuldavad.
Vaesuspiir – ressursside tase, millest allpool asuvad subjektid (indiviidid, leibkonnad, sotsiaalsed grupid) loetakse vaesuses olevaks.

Vaesus – Vaesus on olukord, kus indiviid või kodumajapidamise sissetulek pole piisav esmavajalike hüviste ostmiseks.
Vaesuse likvideerimiseks on parem, kui vaestel oleks rohkem jõuvarusid (nt. Koolitus). Halvem variant on määrata vaestele kõrge palk.
Vaesus on täisväärtusliku elu alalhoidmiseks vajalike piisavate materiaalsete ja ka kultuuriliste vahendite puudus.

Vaesusriski piirkond – leibkonnad, kelle sissetulek ületab absoluutse vaesuse piiri, kuid jääb allapoole vaesusriski piirist.
Vaesuskihid - absoluutsest vaesusest lähtuvalt eristatavad elanikkonna kihid, mis peegeldavad nende toimetuleku võimet
Vaesust on püütud seletada mitte niivõrd väikese soolsuse otsese mõjuga, vaid soolsuse tunduvate kõikumistega.

Vaesus – situatsioon, kus indiviidi või majapidamise sissetulek pole piisav esmavajalike hüviste ostimiseks
Vaesus on kinni mõtlemises ning kahjuks nii mõnedki inimesed leiavad, et nende vaesuses on süüdi vanemad.
Vaesuse kompentseerimine - elatustaseme järsk langus andis tunda maapiirkondades, kus elasid enamus rahvakunsti harrastajaid.

Vaesus on olukord, kus isiku või majapidamise sissetulek pole piisavalt suur vajalike kaupade ostmiseks.
Vaesus - inimesed, kes elavad vaesuses, ei suuda muretseda piisavalt toitu iseendale ja enda perekonnale.
Vaesusest on rohkem ohustatud töötud inimesed, kuna töö puudumine on kõige suurem vaesusriski tekitaja.

Vaesuspiir on samuti suhteline mõiste: erinevused ühiskonniti, regiooniti riigis, töö olemusest tingitud.
Vaesus on sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste tagajärg, mille üle vaestel endil puudub kontroll.
Vaesus on kas : • suhteline ( 60% mediaan palgast ?!) • absoluutne ( ohuks- vaesus toodab vaesust)

Vaesus on spetsiifiliste sissetulekute tase, millest allapoole jääva tulu saajat peetakse vaeseks.
Vaesuses on aga enamus inimesed ise süüdi, ja seda oma laiskusest ja ükskõiksusest kogu elu vastu.
Vaesusindeks - indiviidide (või majapidamiste) osakaal ühiskonnas, kes jäävad allapoole vaesuspiiri.

Vaesustatud tsoon on neelu pool laiem, kuna lätte ja neelu vahelisest pingest tekib piki kanalit pingelang.
Vaesus – Täisväärtusliku elu jaoks puuduvad nii materiaalsed kui ka kultuurilised vahendid.
Vaesus on aga elu pakutav rikkus, mis toob meid kõrgelt pilve pealt alati tagasi reaalsusesse.

Vaesuse tegurid on eri maades olulisel määral erinevad (7). Vaesus on tihadalt seotud ebavõrdususega.
Vaesus on oma olemuselt kumulatiivne, mis väljendub vaesuse kuhjumises ehk kogunemises.
Vaesus on kaudselt ühiskonna ebavõrdsuse ning sotsiaalpoliitika toimivuse mõõdupuu.

Vaesus - usaldamatus, üksteise kiusamine, pettus, ebaõiglus, kadedus, viletsus, tusk.
Vaesus tähendab raha puudumist, kuid ajutist raha puudumist ei saa nimetada vaesuseks.
Vaesuspiir on ressursside tase, millest allpool asuvad subjektid loetakse vaesuses olevaks.

Vaesus on oluline sotsiaalne probleem kogu maailmas, sealhulgas ka arenenud riikides.
Vaesuslõks on olukord, kus tulude suurendamine halvendab tegelikult inimese majanduslikku
Vaesus – in. elatustase on allpool keskmist e. teised elavad temast jõukamalt.

Vaesuse põhjuseid on kaks: looduslikud võimed/talent ning suurel määral inimeste valikud.
Vaesustamine ehk vägivalla *usuõpetus *uusmaasaajad. poliitika (14. juuni keelustati.
Vaesus - vanematel puudub võimalus osta koolivorm, kirjatarbeid ning vihikuid.

Vaesuse mõõtmiseks on kehtestatud vaesuspiirid, mis jagunevad suhteliseks ja absoluutseks.
Vaesus on jagatud kaheks, mis sõltub inimestest ja mis ei sõltu inimestest.
Vaesuslõhe on summa, mis oleks vajalik kõikide vaeste vaesuspiirile aitamiseks.

Vaesus on üks nendest sõnadestmille defineerimine oli algul väga lihtne.
Vaesus on see, kui sul ei ole ellu jäämiseks toitu, riideid ja peavarju.
Vaesuse riskipiirkond – inimese toimetulekut mõjutab mistahes negatiivne elusündmus.

Vaesus – sotsiaalne probleem kõige üldisema ressursside puudus või
Vaesusrisk - situatsioon, kus pereliikme tulu on kuni 125% vaesuspiirist
Vaesus - Vaesus tekitab alaväärsustunnet ja võimaluste puudumist.

Vaesuse sõltuvus - kultuur on pigem vaesuse tagajärg, mitte selle põhjus.
Vaesusest on püütud teda vaid liialt romantilisse valgusse seada.
Vaesus tähendab piiratud rahalisi võimalusi tarbimise vallas.

Vaesus – Vähe raha; pole heaolu; kodutud; ots-otsga kokku.
Vaesus on ühiskonnas esinenud juba selle tekkimisest alates.
Vaesuse indeks – kui suur % elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri.

Vaesus on tavaliselt määratletud seoses raha ja omandiga.
Vaesus on sageli seotud alatoitluse, nälja ja haigustega.
Vaesusrisk – sissetulekute tase on 81-100% vaesuspiirist

Vaesus on ühiskonnas üheks suurimaks probleemiks.
Vaesus - majanduslik ebavõrdsus on maailmas suur.
Vaesus on väga levinud, isegi pealinnas Palermos.

Vaesuse määr – vaeste leibkondade osakaal ühiskonnas
Vaesuse mõõtmisel on leibkonna suurus ning selle vajadused.
Vaesuses või on nad sellega suure raha kokku ajanud.

Vaesus on kuristik, millest välja ei rabele.
Vaesusrisk on oht langeda allapoole vaesuspiiri.
Vaesusesse mittelangemiseks on oluline säästmine ja riskimine.

Vaesus - kui inimesel on väga vähe raha.
Vaesuspiir on 60 prots sissetuleku mediaanist.

Vaesus on üle maailma levinud fenomen.
Vaesus on see, mida inimene ise tunneb.

Vaesus - kui sinust ei peeta lugu.
Vaesus on harimatuse tagajärg.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Vaesuskultuuri teooria - elustiil ja identiteet, praktiline käitumine.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun