Sõnu seletav sõnaraamat

Väärtushinnangud on üldised tõekspdamised, mis juhivad tegevusi ja otsustusi erinavates situatsioonides, st väärtushinnangud on teatud seisundite eelistamine teistele.
Vahetoodanguks on mingi perioodi jooksul toodetud hüvised, mida kasutatakse edasiseks töötlemiseks.
Väljaspool vtp - d Outside PPC Вне КПВ Kapitalimahukad tooted Capital intensive Goods Капиталоемкие блага Töömahukad tooted Labor intensive Goods Трудоемкие блага „nähtamatu käsi” „invisible hand” «невидимая рука» käsumajandus Command system Приказная экономика, система efektiivsus efficiency эффективность initsiatiiv incentives инициатива Mikro- ja makroökonoomika Sissejuhatus

Vahendajad – inimesed, kes edastavad töötajatele juhtkonna poolt infot  Juhtidega kohtumised – mõlemal poolel võimalus esitada küsimusi ja avaldada arvamusi  Arvamusavaldused – töötajad saavad avaldada oma arvamust kas otsese ülemuse kaudu või anonüümselt  Videod – suuremates ettevõtetes  ettevõttesisene ajaleht Milline peaks olema suhtekorraldaja? Suhtekorraldaja peaks:  olema väga hea suhtleja, arenenud analüütilise ja strateegilise mõtlemisega.
Vanusestruktuuri muutus – elanikkond vananeb, sest sündivus väheneb ja keskmine eluiga pikeneb; muutused perekonnas – abiellutakse hiljem, perekonnas on vähem lapsi, emad töötavad, muutunud on rollijaotus perekonnas; geograafilised muutused – jätkub linnastumine (urbanisatsioon), kuigi viimasel ajal on veidi märgata vastupidist tendentsi – toimub linnaelanike ümberpaiknemine kesklinnast eeslinnadesse; haridustaseme tõus; teenistujate osakaal kasvab, tööliste osa väheneb.
Vajaduste hierarhia – 1)füsioloogilised vajadused(toit, vesi); 2)turvalisusvajadus( hirmu puudumine, rahulikus); 3)kuuluvus ja armastusvajadus(kiindumus, omaksvõtt); 4)enesest lugupidamise vajadus(heakskiit, tunnustus); 5)kognitiivsed vajadused(teadmised, arusaamine) 6)esteetilised vajadused(sümmeeria, kord); 7)eneseteostusvajadus.Tulumäär – väljendatakse protsendina hoiustatud summast(põhisummast) aastase perioodi kohta.Lihtintress – makstakse ainult hõiuse põhisummalt.

Varadel on bilansiväärtus Oluline on ajaväärtus ning turuväärtus Ei arvesta riske Riskianalüüs ja väärtuse loomine „omakapitalil ei ole kulu“ Omakapital on (alternatiiv)kulu Kasum on primaarne Rahavoog on tähtis Huvitub aruandlusest, investorsuhetest ja Keskendub juhtimisotsustele, kontrollile, välishuvist tulemusele, lahkab probleemide põhjuseid See et omakapitalil pole kulu, tähendab, et tal pole amortisatsiooni ja otseseid kulusid nagu nt elekter
Vabatahtlik kindlustus – kindlustus, mida klient sõlmib omal tahel (pension III sammas, elukindlustus, kaskokindlustus jne) 2. Kohustuslik kindlustus - kindlustuslepinguid, mille sõlmimise kohustuse sätestab seadus (liikluskindlustus, II samba pensionikindlustus isikutele kes on sündinud al.1983 a) 3. Sundkindlustus – on õigussuhe, kui seadus sätestab kohustuse tasuda kindlustusmakseid ja riik võtab enesele kindlustusandja kohustused (ravikindlusus, töötuskindlustus)
Vahetusvõrrand – seob ringleva raha koguse, selle ringluskiiruse ja loodud kogutulu, fiskaalne väljatõrjumisefekt, kohustuslik reserv – kohustuslik hulk raha, mida pangad peavad hoidma, lisareserv, diskontomäär – intressimäär,millega antakse laenu pankadele, deposiit, võlakiri, reservivõimendi, valuutakomitee, reservvaluuta, osareservipangandus, panga maksevõime, kapitali adekvaatsus, vabaturuoperatsioonid, range rahapoliitika, ekspansiivne rahapoliitika.

Võõrkapital – laenatud vahendid (pikaajalised laenud, võlakirjad) 4) Finantsjuhtimisprotsessi olemus Eesmärkide määratlemine, probleemide identifitseerimine ja analüüsimine, otsuste vastuvõtmine, tegevus, vastutuse võtmine 5) Tulunormi komponendid Nõutav tulunorm Nominaalne riskivaba tulumäär Riskipreemia Oodatav inflatsioon Reaalne riskivaba tulumäär 6) Ajas varieeruvad tulunormid Eeldused: täiuslikud kapitaliturud ja määramatuse puudumine.
Veelgi enam - tihti püstitavad hoopis tsiviilisikud ja -organisatsioonid sõjaväeüksustele tegevuseesmärke. Kuna see tähendab suure tõenäosusega ka mittesõjaliste ülesannete püstitamist, jõuamegi välja teise sõjalise põhimõtte rikkumiseni - sõjalisi üksusi, mis on ette valmistatud hävitama, kasutatakse sellistel tsiviileesmärkidel, milleks võib olla kohaliku elanikkonna varustamine, sisekorra tagamine ja infrastruktuuri rajamine.
Vastutav spetsialist on isik, kes: 1) on pädev kas ehitamise, projekteerimise, ehitusuuringute tegemise, omanikujärelevalve, hoonete energiaauditite ning ehitusprojektide või ehitiste ekspertiiside tegemise, hoonete energiamärgiste väljastamise või ehitusjuhtimisega tegelemise juhtimiseks ja kontrollimiseks ning 2) nõustab ettevõtjat, et oleks tagatud käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimine.

Välismõjud on näiteks saastatus, reostus, müra jne. Ühishüvised on kaubad ja teenused, mida kasutatakse kollektiivselt, mille tarbimist ei saa välistada ja mis jagatakse ilma turu vahenduseta (näiteks riigikaitse). Tulude ümberjagamise eesmärk on tulude õiglasem jaotumine ühiskonnaliikmete vahel (pensionid, sotsiaaltoetused jne). Majanduse stabiliseerimise eesmärk on tagada täielik tööhõive, stabiilsed hinnad ja majanduskasv.
Vara soetamine tähendab ettevõttele alati ostuväljaminekut (väljamakset), mis kirjeldatakse järgenevalt: a) vara sissetulek: D – kaup, tooraine, materjal jne (ostuhind); D – käibemaks (ostukäibemaks); K – hankijale tasumata arved (kohustus); b) hankijale arve eest tasumine: D – tarnijatele tasumata arved; K – arvelduskonto, kassa [8: 37]. Äriettevõtetes on hakatud rohkem kasutama hankijate mõiste asemel tarnija mõistet.
Vastavalt raamatupidamisseadusele on raamatupidamise algdokumendi kohustuslikud rekvisiidid järgmised 1) dokumendi nimetus ja number; 2) koostamise kuupäev; 3) tehingu majanduslik sisu; 4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 5) tehingu teiste poolte nimed ja asu- või elukoha aadressid; 6) allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist; 7) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber (raamatupidamise seadusele § 7).

Väärtpaberitesse - panga streteegia seisukohalt tähendavad sellised paigutused likviidsuse seisukohalt tagavara väljapääse (tehingut). Pank saab arvestada selliste tehingute korral rahavoogudega, mis tavaliselt realiseeruvad väärtpaberi tähtaja saabudes, samas võib aga pank arvestada sellega, et ootamatu likviidsuskriisi korral saab selliseid väärtpabereid reeglina normaalse hinna ning operatsioonikuludega realiseerida.
Vertikaalteljel on kulud ja horisontaalteljel toodangu kogused (Q ehk TP); 2. keskmine kogukulu ATC= 32 24 27⅓ 35 45,6 58⅔ ning piirkulu MC= 16 34 58 88 124 3. toodangumahu kaks ühikut juures on ATC minimaalne; 4. tootes kuni 2 ühikut, sest kui Q<2, on ATC kahanev ehk teisisõnu avaldub kasvav mastaabiefekt; 5. tootes rohkem kui 2 ühikut, sest kui Q>2, hakkab ATC kasvama ehk teisisõnu tekib kahanev mastaabiefekt;
Vastutuskohustus – tekib samuti vahetult seaduse alusel, kuid kohustuse täitmiseks tuleb anda haldusakt; 3. intressikohustus – tekib samuti seaduse alusel; 4. teised kõrvalkohustused – tekivad haldusakti väljaandmisel; 5. maksutagastusnõue – tekib enammakse sooritamisel või maksukohustuse hilisemal ära langemisel(käibemaks)(kui tühistatakse mõni haldusakt, millega eelnevalt oli määratud maksusumma).

Veelgi tähtsam on see, et loodusteaduse realiteedid, materiaalne universum ja selle seadused ei muutu(või muutuvad lõpmatult pika aja jooksul – aja jooksul, mis on pikemad kui sajandid, aastakümnetest rääkimata). Sotsiaalsel universumil selliseid loodusseadusi ei ole. See on pideva muutumise subjekt, mistõttu veel eile kehtinud eeldused võivad silmapilkselt muutuda kehtetuks või isegi täiesti ekslikuks.
Vastutuskeskused – „kõik ettevõtte tulud ja kulud saavad vastutaja, kelleks on struktuuriline üksus. Neile eraldatavad rahalised vahendid – kulud ja neilt oodatavad tulud on kajastatud eelarves.“ Nii võib vastutuskeskuseks olla nt mingi toote loojad, mingi konkreetse osa tegijad, aga tulukeskuseks nt mingi müügiosakond (nt Business to Business müük), ettevõtete laenud vms, aga ka turundusosakond.
Visioon - paneb paika, kuhu tahetakse jõuda ja kuidas saavutada konkurentsieelis (eesmärkide määratlemine!) • Konkurentsivõimalused- tuleb võrrelda konkurentide tugevusi/nõrkusi ettevõtte omadega; • Toote- turu prioriteedid – tooted ja turud, mis on aktuaalsed hetkel või tulevikud • Strateegilised võtmepositsioonid – milliseid ettevõtte valdkondi peab eriti oluliselt edasi arendama.

Võlakiri on leping, mille alusel võlakirja väljalasknud (emiteerinud) isik (ehk võlgnik) nõustub maksma intresse ja võla põhisummasid kindlal tähtajal ning tingimustel võlakirja omandanud isikule (võlausaldajale). Võlakirjad liigitakse kupongvõlakiri (omanik saab intressi perioodiliste intressimaksete kujul) ja diskontovõlakiri (võlausaldaja saab tulu võlakirja ostuhinna ja nimiväärtuse
Valuutade spot - turg – turg, kus kaubeldakse finantsinstrumendi hetkehinnaga – on teiste finantsturgude hulgas ainulaadne, sest börsi puudumisel on turg „avatud“ 24 tundi ööpäevas (v.a reede õhtust pühapäeva hilisõhtuni). See tuleneb sellest, et igal ajahetkel on kusagil maailmas avatud mõni finantsturg, kus pangad ja teised institutsioonid teevad valuutatehinguid praktiliselt igal hetkel.
Vähenenud on kontorite kasutatavus, mille tagajärjel on pangakontoreid suletud ja tekkinud on pangabussid ja postipangad. Pensionireform 2002. aastal käivitus Eesti riigi ning suuremate pankade poolt suunatud pensionireform, mis aktiivselt suunas kõiki Eesti kodanikke investeerima osa oma igakuisest sissetulekust pankade ja kindlustusseltside poolt juhitavate nn. II samba pensionifondide osakutesse.

Väljatõrjumine –  tähendab erainvesteeringute vähenemist seetõttu, et valitsus eelarve puudujäägi  finantseerimiseks laenab. Põhjused: laenuks vajamineva raha pakkumine on piiratud ja/või intressimäära tõus,  mille toovad kaasa avaliku sektori laenud. Kuna laenuraha kallineb, siis tema nõudlus väheneb ja seetõttu  erainvesteeringud vähenevad samuti. 
Valitsusjuht on monarhi poolt nimetatud peaminister ja valitsus on vastutav alamkoja ees. Ühtse dokumendina kirjutatud põhiseadust pole, selle asemel on põhiseaduslikud aktid, näiteks Suur Vabaduste Harta, Õiguste Bill, Õiguste Petitsioon jt. Suurbritannia on üks Euroopa tihedamini asustatud riike, rahvastiku keskmine tihedus on 248 in/km2, tihedaim on asustus Inglismaal ja väikseim Šotimaal.
Varad on liiga laialdane mõiste ning see, et ettevõtted saaksid tegelda tootmisega peavad nad omama, kas suurel või vähemal määral varusid ning seetõttu on otsustanud töö autor valida käesoleva kursusetöö teemaks „Varude arvestus“. Kursusetöö autor on arvamusel, et teema on nii probleemne kui ka aktuaalne koguaeg, sest alati tuleb juurde uusi ettevõtteid ja raamatupidajaid.

Vallasvara on see mida saab liigutada (auto, mööbel ja muud asjad). Rahakapital tähendab investeerimist (väärtpaberite ostmist, ettevõtte seadmete ja muu vara liigutamist ühest riigist teise).
Varane merkantilism - • rahvusriigid olid alles tekkimas, kuld täitis sel perioodil tähtsat osa riigi keskvõimu tugevdamisel, armee ülesehitamisel ja teiste rahvuslike institutsioonide tekkimisel; • suurem väärismetalli kogus tähendas rohkem raha (münte); • omades rohkem raha oli võimalik pidada ülal tugevamat sõjaväge; • ekspordi stimuleerimine toetas tootmist ja tööhõivet riigis.
Välisauditil on 2 eesmärki 1. kinnitada et organisatsooni juhtumis süsteem vastab nõuetele 2. saada sõltumatu hinnang standardite nõuete täidetusest organisatsioonist. Välisaudiitoreid esindav on rahvus vaheline arvestuseekspertide föderatsioon (IFAC). Välisaudiitorite töö peab vastama IFACi standarditele, kõik praegu tegutsevad audiitorid peavad läbima IFACi testi 2010 aasta lõpuks.

Võlad tütar - või emaettevõtetele 14.2. Võlad sidusettevõtetele KOKKU rühm 14. 0 kr 0 kr 15. Maksuvõlad 16. Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud) 16.1. Võlad töövõtjatele 16.2. Dividendivõlad 16.3. Intressivõlad 16.4. Muud viitvõlad KOKKU rühm 16. 0 kr 0 kr 17. Lühiajalised eraldised 18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud Lühiajalised kohustused KOKKU 0 kr 0 kr
Võltsimine on raha järeletegemine või ümbertegemine selleks riigi kui rahamonopoli poolt mittevolitatud isiku poolt ja selleks mittenähtud korras ning sellisel viisil, et valmistatud raha on sobiv esinema tavalises ringluses, heauskse isiku jaoks ehtsa rahana. Võltsinguga on tegemist ka siis, kui raha valmistatakse selleks ettenähtud kohas ja viisil kuid ilma riigi poolt antud loata.
Väärtusstruktuuri ehk atribuutide kaalu on Neal’i arvates võimalik kindlaks teha sidusanalüütilise intervjueerimisprotsessi käigus, kus igal järgmisel astmel kaasatakse rohkem atribuute ja formuleeritakse ülesanded lähtuvalt eelmise astme tulemustest Kui tarbija väärtusvalem on teada, siis on lihtne mitmesuguste simulatsioonimeetodite abil ennustada, millise valiku tarbija teeb.

Väliskorporatsioonid on hakanud omandama olulisi strateegilisi aktsiapakke Jaapani majanduse “lipulaevades” (Renault omandas 37% Nissanist, Ford omandas Mazda). Parandamaks aktsiatootlust on ettevõtted hakanud kokku ostma omi aktsiaid kapitali struktuuri optimeerimiseks. Samuti on tehtud algust kontsernide restruktureerimisega – ühinemised ja ülevõtmised on muutunud igapäevasteks.
Varude objektid on üksteisest selgelt eristatavad, lähtutakse nende soetusmaksumuse kindlaksmääramisel konkreetselt iga objekti soetamiseks tehtud kulutustest (individuaalmaksumuse meetod). (IAS 2.23). Juhul kui üksikud varude objektid ei ole üksteisest selgelt eristatavad, kasutatakse soetusmaksumuse kindlaksmääramiseks kas FIFO või kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.
Vaheline ärisuhe on uus ja puudub piisav info partneri äritegevuse ja maksevõime kohta, puudub usaldus, üks või mõlemad partnerid asuvad majanduslikult või poliitiliselt kõrge riskitasemega piirkondades, kaup valmistatakse tellimustööna, riikide seadused ja kaubandustavad nõuavad akreditiivide kasutust, tehingu sooritamiseks on vaja panga lühiajalist finantseerimist.

Võlakiri – väärtpaber, mis sisaldab laenuvõtja kohustust maksta laen kokkulepitud tähtajal laenuandjale tagasi ning tasuda intressi laenu kasutamise eest ÜRO (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) – eesmärgiks ühendada rahvad ning vältida sedakaudu sõdu, tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, kaitsta demokraatiat ja edendada rahvaste kõigekülgset koostööd.
Võlakirjafond - investeerimisfond, mis paigutab investorite raha peamiselt võlakirjadesse  väike majandus - majandussüsteem, mis on piisavalt väike, et avatuse tingimustes mitte suuta mõjutada üldist hinnataset ja intressimäära  välismõju - kellegi teise tegevuse mõju ülekandumine kolmandatele isikutele  välisränne - elukohavahetused üle riigipiiri.
Valuutaoptsioon on kahe osapoole vaheline kokkulepe, kus osapoolteks on optsiooni väljaandja ja optsiooni omanik. See annab optsiooni omanikule õiguse osta optsiooni väljaandjalt või müüa optsiooni väljaandjale fikseeritud kogus üht valuutat teise valuuta vastu kokkulepitud kursiga mingil kindlal kuupäeval tulevikus või ajavahemiku jooksul kuni selle kuupäevani.

Veelgi enam – ühekülgse töö ja ühesuguste liigutuste tõttu langevad tema luud ja musklid aja jooksul sageli mitmesuguste haiguste küüsi ja kannatavad ka teist muutuste all. Igaüks teab, näiteks, et alaline istumise töö, kõveraks tõmmatud jalgadega möjuvad tervisele, ja tekitavad jalgade loomuvastast väändumist. Näiteks ömblejad, kontori töötajad.
Varutegur ehk kohustusliku reservi määr - kindlaksmääratud osa hoiuste kogusummast, mida ei tohi välja laenata ning mida hoitakse keskpangas nõudehoiusena Pangasüsteemi iseloomustavad tegurid: • Valdav osa panga vahendeid on võõrvahendid, mis saadakse avalikkuselt nende raha hoiustamise teel; • Pank tegutsed osalise reserviga; • Pank võib luua raha.
Vahepeal on puhkepausid. Viimase 60 aasta jooksul on hakatud hindama inimkapitali kui ettevõtte suurima väärtusena. Organisatsiooni olemus:  Sotsiaalsüsteem: psühho- ja sotsioloogia reeglid, sostsiaaalsed rollid, staatus, grupimõjud, süsteemi osade vaheline sõltuvus  Vastastikkune huvi: Organisatsioon vajab inimesi, inimesed vajavad organisatsiooni

Võlakirjade puhul on enimlevinud kaks järgnevat lunastusmaksete skeemi: • Laenuperioodi jooksul makstakse võlakirja pealt kupongimakseid, koos viimase maksega tasutakse ka võlakirja nimiväärtus (kupongvõlakirjade puhul) • Võlakirja pealt teostatakse üks makse – nimiväärtuses lunastusmakse lunastuskuupäeval (diskontovõlakirjade puhul). Diskontovõlakiri.
Väline motivatsioon on seotud “käegakatsutava” tasuga: palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused. Sisemine motivatsioon on enam seotud psühholoogilise tasuga: võimalus rakendada oma võimeid, olla tunnustatud. Inimese motivatsioon ja rahulolu ning töine tegevus on küllalt tugevalt määratud vajaduste ja ootuste rühmade poolt nende rahuldatuse tasemega.
Valuutakursi määramine on valuuta noteerimine (ladina keelest – märkimine, üles tähendamine). Kui ühe riigi raha on võimalik ametliku kursi alusel vabalt vahetada teise riigi raha vastu, siis nimetatakse raha konverteeritavaks (ladina keelest – ümberpööramine, muutmine). Valuutakursside tabeleid avaldatakse pankade kodulehtedel, pankade seintel, ajakirjanduses.

Võrreldes oü - ga, kus asutamisel tuleb reeglina teha sissemakset põhikapitali moodustamiseks ning tasuda ka päris kaalukat riigilõivu ja notaritasu asutamislepingu tõestamise eest, on FIE-na tegutsemise alustamine suhteliselt odav: põhikapitali sissemakset teha ei ole vaja, riigilõiv ja notaritasu äriregistris registreerimisel on mitmekordselt väiksemad.
Veevarustuse - ja kanalisatsioonitööd • Kaubandus • Betoonitööd, betoontooted • Viimistlustööd: sise- ja välisviimistlus, krohvimine, plaatimistööd • Puusepatööd, katusetööd, fassaaditööd • Montaažitööd, vundamentide ehitus • Tööstushoonete ehitus • Eramute ehitus • Vähesel määral ka puidutoodete ja -detailide valmistamine
Vajalikud protseduurid on kindlaks määratud, dokumenteeritud, kasutusele võetud ja hoitakse toimivana) dokumendiohje, dokumentide koostamine ja levitamine tõendusdokumentide (andmestiku) ohje Kvaliteedipoliitika (1)  Kvaliteedipoliitika on tippjuhtkonna poolt esitatud dokument organisatsiooni üldistest kvaliteediga seonduvatest eesmärkidest ja suundadest.

Valitsuse kulud - Toetused - Pensionid - Tervishoiukulutused - Riigikaitse - Intressid riigivõlalt - Toetused kohalikele omavalitsustele - Avaliku sektori palgad Valitsuse tulud - Maksud - Füüsilise isiku tulumaks - Ettevõtte tulumaks - Käibemaks - Aktsiisimaksud - Muud maksud ja trahvid - Finantstulud - Tulud varadelt Fiskaal Fiskaal tähendab finantsilist.
Valuutasuhete - ja raharinglusalaste abinõude süsteem, mida riigid ja keskpangad rakendavad riigi majanduselu, eriti raha ostujõu ja valuutakursi mõjutamiseks.
Väärtpaberiturg - turg, mille majanduslik funktsioon on aidata muuta säästjate vahendid investeeringuteks ja vahendada laenuressurssi Organiseeritud institutsioonide kogum, kus luuakse ja vahetatakse finantsvarasid (väärtpabereid) Kas väärtpaberid mõjutavad riikide toimetulekut? Eelarve puudujäägi korral võib valitsus välja anda riigikassa võlatähti.

Väsimus on põhiline faktor , mis mõjutab Töö tajutud tähtsus ja tähendus määravad tulemust. tulemuse Juhtkond kehtestab tootlikkuse standardid Töökoha kultuur kehtestab oma tootlikkuse standardid Hilisemates uuringutes pööras Mayo tähelepanu töötajate arvamuste ja hoiakute väljaselgitamisele kasutades meetodina intervjuude läbiviimist.
Veoauto registri - või täismass • Veoauto telgede arv • Veoauto veotelje vedrustuse tüüp (kas on õhkvedrustus või mitte) • Sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas vastav sõiduk on ette nähtud veose veoks • Autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass (Allikas: Rahandusministeerium, 2012)
Veterinaarmeditsiini alusteadusteks on mitmed bioloogia harud, nagu zooloogia, botaanika, geneetika ja rakubioloogia, aga ka keemia, biofüüsika, mikrobioloogia, viroloogia ja parasitoloogia.Teise aasta kevadsemestril tehakse algust haigusprotsesside tundmaõppimisega loomorganismis ehk patoloogilise anatoomia ja –füsiloogiaga, mis juhatab sisse loomaarstiõppe teise etappi.

Valuuta kallinemine e. Valuuta odavnemine e. valuutakurss vahetuskursi tõus - ühe valuuta vahetuskursi langus - ühe valuuta hind teise valuutata ühikutes hind teise valuuta ühikutes langeb kasvab Fikseeritud Revalveerimine - valuuta väärtuse Devalveerimine - valuuta väärtuse valuutakurss tõstmine riigi keskpanga poolt alandamine riigi keskpanga poolt
Viimaste osakaal on kriisiaastail tõusnud, kuna vaatamata kriisile tuli säilitada nende sektorite töö. Eesti väiksuse tõttu pole võimalik siin valmistada kõiki tooteid ja pakkuda kõiki teenuseid, mida siinsed inimesed ja ettevõtted vajavad, näiteks mootorikütuseid, kodutehnikat või metalle. Nende importimiseks on aga vaja ka midagi eksportida.
Vara seisundist ehk kogusest, mida firma saab kasutada oma eesmärgi täitmiseks; 2. lubab aru saada, kas ettevõtte on võimalik täita oma kohustusi või ta on raskes finantsolukorras; 3. kajastab ettevõte finantstegevuse tulemused, mille abil hinnatakse kas juhtkond on võimalik säilitada ja suurendada firma materiaalsed ja immateriaalsed ressursid.

Võttes aluseks E. Jerome McCarthy 4P mudeli, oleme saanud põhjaliku ülevaate esimese P kohta (Product- Toode) ning järgnevalt kirjeldame ka teisi P-sid. Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli turunduskommunikatsiooni analüüs Hind (Price) omab väga suurt tähtsust just erakoolide puhul, kuna õppetegevuse aluseks on õppemaksude laekumised.
Võimendatud - sisemiste võimete arendamise teel sisenetakse uutele kohalikele ja globaalsetele turgudele; Innovaatiline - pidevas uuenemises nii strateegia ja organisatsiooni, inimeste võimete ja teadmiste, kui klientide nõudmiste rahuldamise seisukohalt; Heterarhiline - väiksem, lamedam, ajutine, horisontaalne, ringikujuline, avatud, mõõdetav
Vabatahtlikeks kindlustusteks on näiteks kodukindlustus, sõiduki- ehk kaskokindlustus, õnnetusjuhtumite kindlustus jt. Kohustusliku kindlustuse puhul on isik seadusega sätestatud korras kohustatud sõlmima kindlustuslepingu. Enimlevinud kohustuslik kindlustus on liikluskindlustus, mille sõlmimise kohustus tuleneb ja on reguleeritud liikluskindlustuse seadusega.

Välisrisk on risk, mis tuleneb asutuse välistest tegevustest ja mille maandamine ei ole täielikult asutuse töötajate võimuses (õigusaktide muudatused, mis tingivad muutusi asutuse tegevuses; majandusalased muudatused, mis avaldavad mõju asutuse finantseerimisele; avalikkuse huvid ja ootused, mis kujundavad hinnangu asutuse tegevusele jne).
Vastandina on suletud majandus eelkõige siseturule orienteeritud Majanduse avatus sõltub riigi suurusest, geograafilisest asendist, maavarade olemasolust või puudumisest, kuulumisest riikide ühendusse jne. Majanduse avatust iseloomustavad kaupade eksport ja import, (välis-)kaubandusbilanss, väliskaubanduse üle- ja puudujääk (defitsiit).
Vahendina – VALE Kui keskpank soovib suurendada rahapakkumist, siis ostab turult võlakirju/bonde – ÕIGE Rahapakkumise kasv parandab puhaseksporti – ÕIGE Optimaalne inflatsioonimäär = 0%. – VALE Spekulatiivse rahanõudluse kõver lõikub horisontaalteljega – VALE Keinsistide rahanõudluse %-elastsus on suurem kui klassikute omal.

Visuaal - ei eristu piisavalt hästi teistest toodetest 2. Suhteliselt kõrge hind 3. Nähtamatu reklaamikampaania 4. Spekulatsioonid kord toote keskkonnasõbralikkusest, kord kahjulikkusest 5. Puuduv motivatsioon tarbijate püüdmiseks 6. Vähe müügiedenduskampaaniaid. 7. Keskendumine peamislt ühele reklaami valdkonnale- poereklaamidele
Vaadeldav kultuur – nähtav kõigile (kuidas klientidega suheldakse, riietutakse, kontori väljanägemine, lood mida levitatakse, kes on kangelasteks tõstetud, tähtpäevade rituaalid jne)  Süvakultuur – on vaadeldava kultuuri aluseks ehk põhiväärtused (uuendusmeelsus, kõrge töö kvaliteet, sotsiaalne vastutus, eetiline käitumine jne)
Võimalused tarkvaraarenduses - paindlikkuse ja kiiruse suurendamine. Naftasõltuvuse vähendamine (sünteetilise bioloogia areng, elektromobiilsuse ja muu säästva transpordi arendamine, energia tehnoloogiate areng) – on võimalus, sest biotehnoloogiate areng võib tulevikus asendada nii kütuse kui ka kemikaalide ja plastide tootmiseks vajaminevat naftat.

Vabakaubanduspiirkond - koostöövorm, mille raames liikmesriigid kõrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, ent säilitavad need igaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega  vabalt ujuv valuutakurss - rahasüsteem, milles keskpank ei sekku oma valuuta väärtuse kujunemisse; raha hind, mis kujuneb valuutaturgudel nõudmise ja pakkumise
Võtmeressursid on kõige kulukamad? Millised võtmetegevused on kõige kulukamad? TULUMUDEL: Millise väärtuse eest on kliendid valmis maksma? Kuidas nad maksavad (või eelistavad maksta)? Nt toote müük, kasutusõigus, rent, fikseeritud või millestki (nt müügimahust, tarbijate eripärast) sõltuv hind, läbirääkimistel kujunev hind jne
Valents - tulemuse saamise, soovi saamise tugevus (kui tugevalt ma soovin midagi saavutada). Miinusmotivatsioon on vastutegutsemise soov.

Väikesed stardi - ja jooksvad kulutused Võimalused Ohud Elatustaseme tõus Konkurentsi teke Õpilaste motivatsiooni vähenemine Majandusliku olukorra halvenemine Õpilaste huvi koormuse vähendamiseks Vähene huvi Nutiseadmete kasutuse suurenemine Õpilaste väärtushinnangute muutus Õppekavade keerukamaks muutumine Õppekavade lihtsustumine
Vormistada osaühing – tähtaeg 31.06.2015, 2. teha ümberehitustööd ruumide kohandamiseks lasteaiaks –tähtaeg 31.08.2015, 3. leida finantseerimisallikad – tähtaeg 31.07.2015, 4. vormistada lepingud koostöö partneritega – tähtaeg 31.07.2015, 5. leida personal - tähtaeg 31.08.2015, 6. leida kliendid - tähtaeg 31.08- 31.09.2015.
Võimudistants - millises ulatuses ühiskonnas aktsepteeritakse hierarhiad ja sotsiaalset ebavõrdsust; • ebakindluse tõrjumine -ebamäärasuse pelgamine ja vajadus formaalsete reeglite järele; • maskuliinsus/feminiinsus: "maskuliinsus" rõhutas pealekäivust ja karjäär, "feminiinsus" rõhutas elukvaliteeti, suhteid ja toetust.

Valitsuse sekkumine on võimalik ka juhul, kui üksikisik ei toimi oma isiklikele huvidele vastavalt (oma kasusid maksimeerimata). Inimesed suitsetavad, kuritarvitavad alkoholi, ei kinnita turvavööd, ei pane oma lapsi kooli jne. Valitsus sekkub, sest arvab end paremini teadvat, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on vale.
Vastutustundlik restruktureerimine tähendab kõigi asjaosaliste huvide ja ettevõtlikkust – nt mentorluse ja riskikapitali (corporate venturing) kaudu.
Väärtushinnangud on muutunud. Kõigile ühtselt sobivaid laiatarbekaupu ja –teenuseid ei taheta. Inimkond otsib individuaalsust ja personaalsust, mistõttu tuleb inimeste soovide teada saamiseks ja nõudlusele täpseks vastamiseks muuta ka teenuse disainimise tehnikad taas heuristikapõhisteks, nagu näha jooniselt 4. (Martin 2004)

Väärtpaberituru osalised on emitendid (isik, kes on väärtpaberi välja lasknud nt. Börsiettevõtted), investorid (isik, kes on omandanud väärtpaberi), väärtpaberituru kutselised osalised ( investeerimisteenust pakkuvad asutused (börs, krediidiasutus). 54.Tagatisfondi olemus Hoiused on tagatud Tagatisfondi määratud summa ulatuses.
Valuutaoptsioon on kahe osapoole vaheline kokkulepe, mis annab optsiooni omanikule ÕIGUSE, kuid mitte kohustuse, osta optsiooni väljaandjalt või müüa optsiooni väljaandjale fikseeritud kogus üht valuutat teise valuuta vastu kokkulepitud kursiga mingil kindlal kuupäeval tulevikus või ajavahemiku jooksul selle kuupäevani.
Varustamis - või vastuvõtmisrisk võib tuleneda nii eksportija kui importija poolelt, kui ei peeta kinni tähtaegadest, kogustest, kvaliteedist jne. Selle maandamiseks tuleb hankida infot partneri kohta, partneri pangainformatsiooni kohta, tähelepanu pöörata spetsiaalse pangagarantiiga lepingutele, kasutada akreditiivi.

Vekslid on trükitud spetsiaalsele puuvillturvapaberile, mis katsudes on veidi õhem kui traditsiooniline rahapaber (vt lisa 3). Turvaelementidena on kasutusel vesimärkidena trükitud rõngad (nähtavad esi- ja tagakülge vastu valgust vaadates), UV-märk, UV-kiud ning turvahologramm. Igal vekslil on unikaalne triipkood.
Vakantsus on kõrgem uute arendusprojektide puhul, kus hoone valmimise hetkeks ei pruugi olla kogu pinda välja üüritud.
Vahendaja on lepingulisestes suhetes nii säästja kui ka emitendiga ja need lepingulised suhted pole samadel tingimustel (erinevad intress, valuuta, raha tähtaeg). Seega toob kaudne finantsvahendamine kaasa vahendaja jaoks finantsriskid, millede juhtimise edukusest sõltub finantsvahendaja edukus ja usaldusväärsus.

Vastuvõtu - koorimise jaoskond V012  vastuvõtu-pastöriseerimis-separeerimisprotsess  koore kuumutus-homogeniseerimisprotsess  jaoskonna haldus Võitootmise jaoskond V013  võitootmise protsess  väikepakkemasinad  10-g paki pakkemasin  monoliidi pakkemasin  karbipakkemasin  jaoskonna haldus
Võlad tarnijatele on passivakonto, kus võlgnevus kajastatakse konto kreeditis ja arvete (võlgnevuse) tasumine konto deebetis.
Väikeettevõtted on suuremate ettevõtete lakkamatute rünnakute all, mis kohati meenutab lausa sõjategevust. Selleks, et konkurentsisõjas võita, on vaja koondada reservid ja ressursid võimalikku läbimurdekohta (sinna, kus tootel või teenusel on suurim väljavaade olla edukas) ja asjalikku luureinfot vastaste kohta.

Väärtpaberid ehk väärtpaberid jagunevad: 1) omandiõigust tõendavad väärtpaberid (aktsia,investeerimisfondi osatäht jmt.); 2) võlakohustust tõendavad väärtpaberid (võlakiri,obligatsioon, hoiuse sertifikaat jmt.); 3) ostu- või müügiõigust või -kohustust tõendavad väärtpaberid (optsioonid, forwardid).
Võlad tarnijatele on summa, mille majandusüksus võlgneb saadud, kuid veel tasumata kauba, materjalide või teenuste eest.
Väliskeskkond – organisatsiooni ümbritsev maailm See, mis asub väljaspool ettevõtet Tooraine 3 Juhtimise alused: EKSAMIKS | 16. detsember 2008  Seadmed Personal Tarbijad Kaasaegne ettevõte võtab enda ülesehitamiseks vajalikud põhielemendid väliskeskkonnast ja tegutseb selle vajaduste rahuldamiseks.

Vajadusrahulolu protsess – nõudlus tootmine, jaotus ja tarbimine – aitab inimestel vajadusi Majandusteaduses peegeldab nõudlus toodete ja rahuldada. Vajaduste rahuldamise protsessis teenuste koguseid, mida inimene soovib ja suudab kasutatakse kolme tootmistegurit: loodusvara - osta erinevate hindadega antud ajahetkel.
Valim - mõõtmiseks valitud (uuringusse kaasatud) üldkogumi osa • Valimit kasutatakse, kuna koguvalimit mõõta on liiga kallis ja mahult võimatu • Tõenäosuslikud valimid – igal ühikul on võimalus sattuda valimisse ja saab teha kehtivaid üldistusi. Representatiivsed e esindluslikud valimid.
Valmistoodang – kujutab endast lõpetatud toodangut, mis on lattu antud, kuid pole veel klientidele ära saadetud [2: 208]. Kasutades erinevate autorite arvamusi ja seletusi on kursusetöö autor seisukohal, et ettevõttel võivad olla väiksemad ja suuremad varad, kuid on ka ettevõtted kellel puuduvad varud.

Vandeaudiitorite võrgustik – on struktuur, millesse kuuluvate vandeaudiitorite või audiitor ühingute eesmärk on koos töö ja kasumi või kulude jagamine või millesse kuulujatel on ühised omanikud juhtumis või kontroll organid ühine kvaliteedi kontroll, äristrateegia, kaubamärk või ühised kutse alased ressursid.
Velsicoli põhitooteks on bensoehape, mille tootjaid maailmas on vähe, Viru Keemia aga toodab põlevkivist erinevaid tooteid (nt põlevkiviõli). Lisaks põlevkivist kütteõlide tootmisele on viimastel aastatel Eestis kõvasti kasvanud Venemaalt imporditud naftatoodete rikastamisel põhinev kütusetootmine ekspordiks.
.
Valio eesti on 1992. aastal asutatud suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid, mis toodab ja turustab peamiselt Lõuna-Eesti farmide piimast valmistatud värskeid piimatooteid ja juustusid. Valio Eesti täiendab oma tootevalikut igal aastal, kokku toodab ettevõte üle150 erineva piima- ja juustutoote.

Varjatud alas on teave ja arvamused, mis on teada ainult isikule endale ning neid ei taheta teistele rääkida.
Veerikkaim on Daugava. Järvederikkaim on Latgale kõrgustik, kus paikneb 40% kõigist järvedest. Läti paikneb mandrilise ja merelise kliima üleminekualal, idapoole liikudes muutub kliima mandrilisemaks, mis väljendub peamiselt külmemates talvedes, sademeid rohkeim Läänemere rannikul ja kõrgustikel.
Veidi lihtsamini on mõistet defineeritud Kinnisvaraomaniku ABC-s, kus kinnisvara on individualiseeritud ja dokumenteeritud mitmest komponendist (asjadest ja asjaõigustest) koosnev kompleksvara, mille peamise komponendiks on maa. Maatükk, selle olulised osad ja maaga seotud asjaõigused moodustavad kinnisvara.

Virtuaalreaalsus on riistvaralisi ja tarkvaralisi vahendeid kasutades loodud simuleeritud keskkond. Mõne rakenduse kasutajaliides võimaldab programmidega paremat suhtlemist sihtotstarbelise riietuse abil, nagu müts, kiiver, prillid, kindad, jalanõud, relvad ja juhtimisvahendid, mida saab arvutiga ühendada.
Vormiliselt on määratud rektori kohusetäitja, kes siiski saab juhised omanikult ega ole volitatud otsustama paljude kiirete küsimuste üle. Rektori töökohustuseks on kõige muu seas ka personalitöö (värbamisprotsessid ja palgaküsimused) ning personalitöö dokumenteerimine on juhiabi ülesandeks.
Vandeaudiitori kutsetegevus ehk audiitorteenus on kutsetegevusena kindlust andva või seonduva audiitorteenuse osutamine.

Väike majandus – enamik tänapäeva rahvusriike, kes ükski ei suuda müjutada maailma majandusnäitajaid.
Võimalikust isomeerist on leitud naftast 17, nonaani 35st võimalikust isomeerist aga 24. Siberi, Lääne-Uraali ja Tatarimaa naftas moodustavad alkaanid poole nafta kogusest, Põhja- Ameerika ja Saudi-Araabia nafta on rikkam kui teised tsükloalkaanide poolest, Borneo ja Aserbaidžaani nafta aga areenide poolest.
Vaestele - rikad hakkavad ära kolima B. Võrdsete võimaluste printsiibiga – ebavõrdsus on õigustatud, kui selle abil tagatakse võrdsed võimalused Näiteks on hariduse omandamine kallim invaliididel – järelikult on õiglane neid rohkem toetada, et tagada neile teistega võrdsed võimalused

Vahetuskursieesmärgiks on mingi teise valuuta täielik käibelevõtmine (dollariseerumine või euroiseerumine). Valitsustel on tavaliselt alati raha pigem puudu kui üle ja kuna keskpank on sularaha eksklusiivne pakkuja, siis võib tekkida kiusatus panna rahatrükkimise masin valitsuse eelarve puudujääke katma.
Vastassuunaline planeerimine – kõigepealt töötab juhtkond välja raamplaani, millest lähtuvalt töötatakse välja osaplaanid koos kõikide juhtimistasandite esindajatega, siis kontrollitakse plaaninäitajate realiseeritavust kõikidel tasanditel ja vajaduse korral viiakse sisse korrektiivid: puudus pikaajalisus.
Valuutaoptsioon - annab optsiooni omanikule õiguse, kuid mitte kohustuse, kas siis osta optsiooni väljaandjalt või müüa optsiooni väljaandjale fikseeritud kogus üht valuutat teise valuuta vastu kokkulepitud kursiga mingil kindlal kuupäeval tulevikus või ajavahemiku jooksul kuni selle kuupäevani.

Võrdselt el - s toodetud kaupadega tuleb kohelda ka kõikidest teistest riikidest EL-i ametlikult toodud kaupu, mis vastavad kehtestatud standarditele (Kvaliteet peab vastama nõuetele) See tähendab, et täidetud peavad olema ka tolliformaalsused ja muud vajalikud dokumendid ning tasutud tollimaksud.
Väliskulud – tekivad teatud inimrühmal kellegi teise tegevuse tõttu; Näiteks reostub ehitustegevuse tõttu kohalik jõgi, park või rand – võivad tekkida joogivee probleemid, takistatud on ujumine, kalastamine jne; Seega peavad need, kes kahju ise ei tekitanud, siiski kandma teatud kulusid.
Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja projekteeritud maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asuv: 1) ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone; 2) olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav

Valuutakomitee ülesanded – jälgida, et lõik käibele lastud Eesti kroonid on tagatud kulla või väisvaluuta reservidega (eesti krooni kurss on seotud euroga, enne seda saksa margaga)Väldib keskpanga suva raha emiteerimisel, keskpank ei saa omatahtmist mööda raha juurde trükkida ja seda käibele lasta.
Vastavalt seadusele on järelevalve nõukogu audiitor kogu sõltumatu järelevalve organ, kelle ülesandeks on korraldada järele valve avalikkuse huvides, ning rakendada abinõusid et luua eeldusi audiitor tegevuse arenguks, vande audiitori kutse tegevuse kvaliteedi tõstmiseks ning audiitorite kaitseks.
Veebruaril väike - Maarja kolhoosi Koonu lüpsifarmi erastamisel. 1995. aasta algul loodi OÜ Visiit SV Donna ruumidesse paralleel- aktsiaseltsina. 1995. aasta alguseks oli erastamisvõlgnevus tasutud, tekkis võimalus saeveski loomiseks osaliselt pangalaenuga, mille kattevarana kasutati AS Donna vara.

Vajaduste planeerimine – tooraine, kaupade ja vajaduste kindlaksmääramine kvartaliks Varustuse planeerimine – tooraine ja kaubahangete plaanipärane kindlaksmääramine Juhuslik varustamine – tellimus tuleneb vajadusest Sünkroonne varustamine – täpses ajalises ja mahulises kooskõlas tootmisega.
Võlad tütar - või emaettevõttele 0 0 Võlad sidusettevõtetele 0 0 Maksuvõlad 0 0 Viitvõlad ( aruandeperioodi maksmata kulud ) 0 0 Võlad töövõtjatele 0 0 Dividendivõlad 0 0 Intressivõlad 0 0 Muud viitvõlad 0 0 Lühiajalised eraldised 0 0 Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 0 0
Võrreldes a - d C-ga, saame tulemuseks, et parim on C. Kui me alustame aga B ja C võrdlemisest, saame tulemuseks, et parem on B. Võrreldes nüüd edasi B-d A-ga, saame tulemuseks, et parim on hoopis A. Selgub, et tulemus sõltub sellest, millises järjekorras variandid hääletusele pannakse.

Vararentaablus – ehk koguvara kasumisiduvus on rentaablusnäitaja, mis leitakse kasumi (kasutada võib erinevaid kasumeid: ärikasum, puhaskasumit jt) ja vara maksumuse (kasutada võib nii koguvara jääkmaksumust, soetusmaksumust, asendusmaksumust kui ka netorealiseerimismaksumust) jagatisena.
Varuartiklite arv on väike ja ühiku maksumus suur (juveelitooted, mööbel, autod jne.). Näiteks on müügikaubaks kaks autot, millest esimese soetusmaksumuseks 140 000 krooni ja teise 160 000. Kui teine ära müüakse, siis jääb varu lõppjääki esimene auto soetusmaksumusega 140 000 krooni.
Väljarännete põhjused ehk tõuketegurid: • Enamasti majanduslikud põhjused, teised rände põhjused on sellega seotud • Sotsiaalsed põhjused (töö leidmine, hariduse omandamine, abiellumine, pere taasühinemine jmt) • Vertikaalsed ehk karjäärialased ränded – on kaasaegne rännete tüüp.

Valke 9 - 27% (suurem osa täisväärtuslikud) • Rasva 0,3-35% (sisaldab enam küllastumatu rasvhappeid) • Mineraalained kuni 3% • Ekstraktiivaineid 1,5-8% • Vitamiinidest A, D, B-grupi vitamiine E,K • Süsivesikuid 1% (glükogeen) Rasvasuse alusel saab kalad jaotada 4 rühma:
Vahetuskurss on ühe valuuta hind, väljendatuna mõnes teises valuutas (valuutades). Vahetuskurss võib olla ujuv ja fikseeritud: • Ujuv vahetuskurss on vahetuskurss, mis on jäetud vabaks ning määratakse nõudluse ja pakkumisega vabaturul ilma finantsinstitutsioonide vahelesegamiseta.
Viimase põhjused on inimkonna evolutsiooni loos – meie silmad arenesid märkama punast värvi väga hästi, kuna ellujäämiseks oli vaja korjata küpseid puuvilju, marju ja muud söögipoolist. Tänapäeval küll see vajadus pole enam elu ja surma küsimus, ent efekt meie silmadele on alles.

Vangi dilemma on kõige klassikalisem näide, mida mänguteooria kontekstis esile tuuakse.
Vabatahtlikud on läbinud eelnevalt mitmeid koolitusi • Piisav huvi antud valdkonna vastu noorte poolt Võimalused Ohud • Paljude rahvusvaheliste • Piiratud eelarve koostööpartnerite olemasolu • Ilmastikust tingitud tõkked seminari • Stipendiumi-ja toetusfondide läbiviimisel
Võrreldes võlaga on Austraalias suurenemas lähiaastatel ka valitsuse tulu (% SKP-st), mille tõus on küll võrreldes võla suurenemisega väiksem – see jääb 2% -lise kasvu juurde ning moodustab aastaks 2020 umbes 36% SKP-st. Uus-Meremaa jääb selles osas lähiaastatel suuresti samaks.

Valitsuse deposiidid – valitsuse vabad rahalised vahendid keskpangas, rahapakkumise suurendamiseks kannab keskpank deposiidid üle kommertspankadesse • Valuuta ost ja müük - kui keskpank soovib ära hoida valuutakursi kõikumisi, siis ta saab seda teha, ostes või müües välisvaluutat.
Varade tootlustel on järgmised omadused pensionifondi investeeringute oodatav tootlus nii pensioniks Aktsia Oodatav tootlus Standardhälve Korellatsioon kogumisel kui pensionil olemise ajal on 6% aastas ning sisse- ja A 10% 20% väljamakseid saab teha kuiselt ning see ei mõjuta tootlust.
Viitannuiteet – investeering on teatud ajaks peatatud ärikontseptsioon, äriidee - koosneb neljast komponendist: toode või teenus, tarbija, vajadus/vajadused, mida äriidee elluviimine rahuldab, ja unikaalne kompetents, mis eristab konkreetset ettevõtjat turul tema konkurentidest.

Väärinduhind on majanduslikku efektiivsust väljendavaks näitajaks kogu loomakasvatusharule ning juhul, kui söötade hind antud ettevõttes kujuneb kõrgemaks kui väärindushinna arvutuste aluseks olev suurus, kujuneb kasum toodanguühiku kohta ja ka rentaablus tunduvalt madalmaks.
Võimendi väärtus on seda suurem, mida suurem on piirsäästmise kalduvus – VALE Süstideks majandusse on: investeeringud, valitsuse kulud ja eksport; leketeks on: sääst, maksud ja import – ÕIGE Maailma suurtest majandustest on vaid USA jooksevkonto olnud viimased kümmekond aastat
Võttena on kasutusel eesmärgiga (a) kaitsta mõningaid tootjaid teiste konkurentsi eest (b) kaitsta tarbijaid tootjate omavoli eest (c) ohjeldada monopole (d) reguleerida oligopoolset konkurentsi 28. Mida te peaksite teadma, et tulla võistupakkumisel välja optimaalse hinnaga

Varad kokku on absoluutsummas olnud kõige suurem aastal 2004 ja 2005 (1817), muudatus %-des on kõige suurem aastal 2000 ja 2001 (42,02). Kohustused kokku on absoluutsummas olnud kõige suurem aastal 2004 ja 2005 (832), muudatus %-des on kõige suurem aastal 2000 ja 2001 (28,63).
Värbamispoliitika on ettevõttes suhteliselt liberaalne – siiani on eelkõige värvatud uusi töötajaid tutvuste ja oma töötajate tuttavate kaudu, erilisi valikumeetodeid ei rakendata v.a. üksikute administratiivkohtade täitmiseks (siis küsitakse CVd ja viiakse läbi intervjuu).
Võrreldes jooksva ehk vaadeldava perioodiga ( Jooksva kuu ostukorvi hind jagatakse baaskuu ostukorvi hinnaga ja saadud tulem korrutatakse sajaga). Lisaks tarbijahinnaindeksile kasutatakse veel kolme indeksit- Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ehitushinnaindeks ja ekspordihinnaindeks.

Valikus on kolm 150/700ml kreemi: * Oliivõlikreem- normaalsele ja kuivale nahale * Vaseliinõlikreem- kuivale tundlikule nahale * Niisutav kreem (Urea 4,5%)- normaalse, kuiva, pingul, liigsarvestunud, kareda või lestendava naha igapäevaseks niisutamiseks ja pehmendamiseks.
Vana puusild on kokkuvarisemisohus. Linnaametnikel on välja pakkuda kaks projekti transpordi korraldamiseks sellel töölõigul, teades, et liiklus- ja vanalinna külastatavus erinevate uute turismifirmade poolt seoses uute pakettide käivitamisega tulevikus suureneb silla kaudu.
Varad kokku on absoluutsummas olnud kõige suurem aastal 2004 ja 2005 (920), muudatus %-des on kõige suurem aastal 1996 ja 1997 (22,03). Kohustused kokku on absoluutsummas olnud kõige suurem aastal 1996 ja 1997 (558), muudatus %-des on kõige suurem aastal 1996 ja 1997 (29,70).

Viinamarjasort on valmistamistehnoloogia ja terroir´i ( see sisaldab endas nii pinnast, millal viinamari kasvab kui ka kliimat antud asukohas ja hüdrogeoloogilisi ning maastikulisi iseärasusi) kõrval üks kolmest tähtsaimast tegijaist, millest sõltub lõpptulemus, mis on vein.
Või 5 - 10% kõrgem) • Palk on seotud töötulemustega (tulemuspalk) • Palk on õiglane (sõltub töö sisust) • Palgasüsteem on paindlik (uueneb) • Palgasüsteem on ettevõtte majanduslikke võimalusi arvestav (põhineb majandusnäitajatel ja finantsvõimalustel)
Võimudistants – suur/väike - Näitab kuidas on võim, prestiizh ja rikkus jagunenud inimeste vahel ning millisel määral aktsepteeritakse ebavõrdsust. Suure võimudistantsiga maades on võim koondunud väikese hulga inimeste kätte, ühiskonnas ebavõrdsus, kõva distsipliin.

Vastavalt seadusele on aastaaruande audiitorkontroll kohustuslik, kui vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on suuremad kui: äriühingu müügitulu (netokäive) 10 miljonit krooni, bilansimaht 5 miljonit krooni ja töötajate arv 10. Need näitajad võivad muutuda 2009 aastal.
Välisinvesteeringutest on vaid neljandiktööstuses (Saksamaal näiteks 90%, Euroopas 76% ja Ameerikas 64%). Jaapani tööstustootmises on toonindvaks 7 pikkade traditsioonidega konglomeraati – horisontaalset keiretsut, mille juhtkonna paremaks ja vasakuks käeks on pank ja sogo šoša.
Või cd - plaati peetakse küll tavamõtlemises kaubaks (materiaalseks tooteks) aga tegelikult on toote tuum mõlemal juhul immateriaalne – enamasti neid ostetakse ikka lugemiseks- kuulamiseks ja see mida me käes hoiame on ju ikkagi ainult selle toote kandja või pakend.

Vähendab hinna - valemite kasutamine tehingute sõlmimis- ja kauplemis- kulusid.
Väärtushinnangute profiil – aktsionäride nägemus sellest, milline peab ettevõte olema.
Varasemates käsitlustes on rohkem subjektiivseid ühe sündmuse põhiseid kirjeldusi või arstiteaduslikke avastusi ravi- ja profülaktika- teraapiates. Samas on käesoleva magistritöö kontekstis tähtis teada saada, millises seisus on Pärnu kuurort ja miks see selliseks on kujunenud.

Vastastikune sõltuvus – ühe allüksuse puudulik töö mõjutab ka teisi allüksusi ja vastupidi 127. Mehitamise mõiste, mehitamise vajadus 128. Mehitamine hõlmab isikkoosseisu moodustamist, ümberrühmitamist, säilitamist, arendamist ja isikkoosseisu vajaduste eest hoolitsemist.
Väärtpaberibörs on institutsioon, mis viib kokku kauplejate (väärtpaberituru osaliste) ostu ja müügisoovid. Tänapäevased väärtpaberiturud võimaldavad isikul, kes soovib paigutada oma raha väärtpaberitesse, ehk investoril, valida paljude investeerimisvõimaluste vahel.
Või energiamahukus on toodangu mahu ja selle omahinna kujunemise analuusis kasutatavad ̈̈ tegurnäitajad. Kuid nad on ka ise ettevõtte töö tulemuslikkuse tähtsad näitajad ja teistes ulesannetes uuritakse nende kujunemist erisuguste tegurite (tööjõu ja materjali kvaliteet,

Võimalike kasutajate - ostjate või rentnike, määratlemisele; efektiivne nõudlus: soov ja ostujõud; nõudlust mõjutavad tegurid: -elanikkonna struktuur; -sissetulekud; -laenuintressid; -omafinantseerimise määr; -üldine majanduspoliitika; -kinnisvara väärtuse tõus ajas jne.
Varimajandus - on majandustegevus, mida ametlik majandusstatistika ei kajasta: -illegaalne tegevus(prostitutsioon ja muud kriminaalsed tegevusalad) -maksude vältimiseks väljaspool arvepidamist tehtav töö. -töötamine ilma vajaliku loata illegaalsete välismaalaste puhul
Vajaduste hierarhia - Kõrgemad vajadused saavad realiseeruda alles siis, kui madalamad on rahuldatud piirkasulikkus - täiendavast tarbitud hüvise ühikust saadud kasulikkuse hulk, mis suurendab või kahandab (negatiivse kasulikkuse puhul) tarbija rahulolu: põhineb järgnevatel

Võrdlused on hinnangulised ja subjektiivsed! Ebavõrdsuse tunnetamisel võib inimene muuta oma tegevuse intensiivsust, lõpptulemuste hulka või kvaliteeti, muuta oma arvamust ja suhtumist endasse või teistesse, valida uue võrdlusobjekti või organisatsioonist lahkuda.
Varasemalt on juahtuse liige töötanud Maksuametis vanemrevidendi ametikohal 5 aastat, alates aastast 2006. Gerda Haugasel on väga hea juhtimis- ja palneerimisoskus, lisaks on ta otsusekindel, omab meeskonnajuhtimise kogemust ning tunneb väga hästi majandusvaldkonda.
Vaesus on sots probleem, mis tähendab lihtsat ressursside puudust/nappust Toimetuleku toetused; peamine eesmärk on suunata reformid suurema tõhususe saavutamisele.  34. Elukestev õpe Kõikvõimalik õppetegevus sõltumata east/eelnevast haridustasemest.

Valemist x – M = GDI – K on selge, et kui täieliku tööhõive korral reaalsed kulutused (K) on suuremad kui riigi reaalne rahvatulu (GDI), siis tarbimise, investeeringute ja valitsuse kulutuste ülejääk rahvatulu suhtes saab olla võimalik vaid tänu impordile.
Volvo tähendab ladina keeles „ma veeren“, noolega ring on terase tähis ja see oli Rootsi tuntuim tööstusharu enne IKEA tulekut. Audi tähendab ladina keeles „kuula“. Neli rõngast sümboliseerivad nelja firmat, mis ühinesid Auto Union konsortsiumiks.
Voi - t peetakse selle tootmist, kaubandust, finantse, teadmisi, tehnoloogiaid, juhtimispraktikaid ja tööjõudu muutvate protsesside tõttu globaalsete tootmisvõrgustike moodustamisel ning rahvusvaheliste ettevõtete tekitamisel võtmetähtsusega fenomeniks

Vad – saame vaadata kaugemale kitsast huvist enese vastu, et näha ka teiste inimeste huve. See avaram vaade aitab meil sotsiaalse intelligentsuse teema all käsitleda ka võimeid, mis rikastavad isiklikke suhteid, nagu näiteks empaatiavõime ja hoolimine.
Vaesus on harimatuse tagajärg, aga vaesuse põhjuseks võib olla ka vilets kommunikatsioonisüsteem, nõrk kooperatsioon, lünklik infrastruktuur, vähene turvalisus ning ebaõigluse, kuritegevuse, alkoholismi, narkootikumide, prostitutsiooni, salakaubanduse ja
Viimase vajalikkus on viimastel aasta-kümnetel järsult vähenenud ning töötajate motiveerimisel on hakatud rakendama tulemusjuhtimise ja -tasustamise põhimõtteid. Kodus töötamine nõuab paindlikumat juhtimist ja töökorraldust, mis muudab juhtide töö keerukamaks.

Viimased aastad on näidanud, et Toyota hakkab alla jääma saksamaa autotootjatele ja mõnedele uustulnukale kõige „popimate“ tehnoloogiate turule toomisel (turvalisuse uued lahendused, autonoomne sõit, jõuallikate efektiivsus, multimeedia) Vajadused ja nõudlus.
Väärtpaberiturgu on vaja selleks, et viia kokku need, kellel on raha puudu, ja need, kellele jääb seda üle. Väärtpaberiturgu on vaja nii ettevõtete kui ka üksikute rahavoogude- rahasummade, mis ettevõtete ja üksikisikute käest läbi käivad- tasakaalu viimiseks.
Võrkstruktuur - võimaldab paindlikult reageerida moe ja tehnoloogia muutustele, töötamine alltöövõtu lepinguga (ehitus), kõige tähtsam isik on lepingu eest vastutaja, pluss kulude kokkuhoid ja paindlikkus, probleemiks juhtkonna nõrk kontroll, usaldusväärsus.

Vabas tahtses – määrav on inimese mõtteviis, eelistused, väärtused, huvid jne • Eetika – määravad on tavad ja normid – kas neist tahetakse kinni pidada või mitte • Seadused – määravad on õigusaktid, kas riskitakse karistuse saamisega või mitte.
Vahetuseks on vajalikud järgmised tingimused:  vähemalt kaks osapoolt  kummalgi poolel peab olema midagi, mis teisele huvi pakub  pooltel peab olema võimalus omavahel suhelda  kummalgi poolel peab olema võimalus kas sõlmida see tehing või loobuda.
Valislähetuse puhul - ei,lk2, min 22,37 14. Välislähetuse puhul saab esimese päeva eest päevaraha maksta välislähetuse määrade alusel, kui väljasõit toimub enne kella………21 ning viimase päeva eest kui tagasijõudmine toimub pärast kella……….3 hommikul.

Valitsuse ostud e. erasektori toodetud kaupade ja teenuste ostmine riigi poolt – ühelt poolt on valitsuse ostud suunatud ühishüvede finantseerimisele (kulutused haridusele, kultuurile), teiselt poolt esitab riik tellimusi erafirmadele kaupade ja teenuste ostmiseks.
Vastuvõtu – kui ka operatsioonijärjekorrad ning kallist aparatuuri saaks otstarbekamalt koormata. Seal on praegu mõnepäevane järjekord kardioloogi, silmaarsti, uroloogi jt arstide juurde. Pikimad järjekorrad, ligi kolm–neli nädalat, on naistenõuandlas.
Võimaluse aken on metafoor, mis kirjeldab ajaperioodi, mille jooksul ettevõttel on reaalne siseneda uuele turule: - Kui turg uuele tootele on tekkinud, siis aken avaneb ja uued ettevõtted sisenevad tegevusharru - Teatud hetkeks turg küpseb ja võimaluse aken sulgub

Vahendus - osapooled omavahel taas kokkku viia ja anda soovitusi probleemi lahendamiseks, kuid need soovitused ei ole osapooltele kohustuslikud Vahekohus e. Arbitraaž – riiklik lepitaja kuulab osapooled ära ja langetab otsuse, mis on lõplik ja kohustuslik.
Vahetuse aluseks on inimeste vajadused, ehk millegi puudumine, mis põhjustab rahulolematuse. Kaasasündinud vajadused on seotud inimese füsioloogia ja psühholoogiaga (näiteks vajadus süüa, olla kaitstud, suhelda, areneda). Omandatud vajadused aga tulenevad neist.
Valuutaturul on edukaks kauplemiseks oluline määrata trendid ja kasutada neid analüüsimisel järgmiste ajaperioodide jaoks:  Pikaajalised trendid;  Keskmise ajaperioodi trendid;  Lühiajalised trendid;  Kattuvad trendid erinevates ajaperioodides.

Vastutuspõhine arvestussüsteem on arvestussüsteem, kus tulusid, kulusid, kasumeid ja investeeringuid analüüsitakse vastavalt töötajate isikliku tööalase vastutuse valdkondadega nii, et eelarve omanike tegevust saab jälgida nii rahaliste kui ka mitterahaliste näitajatega.
Võlakohustused - NÕUDED OSTJATE VASTU OSTJATE ETTEMAKSED - VIITLAEKUMISED (aruande- VÕLAD TARNIJATELE perioodi laekumata tulud) MAKSUVÕLAD - ETTEVÕTTE POOLT TEHTUD VIITVÕLAD (aruandeperioodil ETTEMAKSED tegemata väljamaksed) - VARUD MUUD LÜHIAJALISED VÕLAD
Väljendajaks on selle meetodi kasutamisel alternatiivi järjekorranumber saadud järjestuses;  paariviisiline võrdlus – alternatiivide kogumi korrastamise protseduur, mille puhul eelistussuhed tuuakse välja alternatiivide kõikvõimalike paaride suhtes.

Võõrkapitali nimetatakse teise sõnaga kohustuseks. Sellest tulenevalt võib kirja panna raamatupidamise põhivõrrandi: VARA = KOHUSTUSED + OMAKAPITAL (2) ehk laiemalt: KÄIBEVARA + PÕHIVARA = = LÜHIAJALISED KOHUSTUSED + PIKAAJALISED KOHUSTUSED + OMAKAPITAL
Viina aktsiis on näiteks Lätis 1,5 korda madalam kui meil.
Valimiks on inimesed, kes käivad tarbivad toiduained tavapäraselt ehk pidevalt sarnaseid tooteid . KAHTLANE???:( 6. Kuidas uuring läbi viia? Uusun et tuleks koostada küsimustik ja seda tuleks levitada meili teel või siis postkirjana koju inimestele.

Vandeaudiitor on füüsiline isik, kes on sooritanud arvestus experdi kutseeksami raamatupdiamise eriosa ja vandeaudiitori eriosa kohta, andnud vande ja kellele kehtib kutset kinnitav audiitorite avaliku järelevalve nõukogu poolt registrisse kantud märge.
Vastavalt seadusele on vande audiitori tegevuse kutse tegevuse ja kutse tegevuse ja audiitor teenuse osutamise rikkumine kellel on kehtiv dissiplinaar karistus, sellise üle astumise eest karistatav kuni 200 trahvi ühikuga ja juriidilise isiku korral kuni 300 000
Väärtustehnika - loominguline lähenemine, mida kasutatakse projekti kulude optimeerimiseks, aega säästmiseks, tulude suurendamiseks, kvaliteedi parandamiseks, turuosa laiendamiseks, probleemide lahendamiseks ja/või ressursside efektiivsemaks kasutamiseks.

Valitsemine ise on sealjuures võim kellegi üle, mis avaldub suhtena võimu kandva isiku (subjekt) ja isiku vahel, kellele on võim suunatud (objekt). Nagu see esineb näiteks ülemuse ja alluva vahekorras, kus juht kasutab töötajat millegi ärategemiseks.
Vroom - Jago mudel (Yes-No- kas otsustada üksi või mitmekesi). Administratiivne mudel: eesmärgid, probleemid ja võimalikud lahendused ei ole selgelt defineeritud. Info, ressursid ja ratsionaalsus on piiratud, otsustamist mõjutab ka intuitsioon.
Vabaturu teooria – vaid turg on efektiivne ressursside paigutaja Ühiskondliku valiku teooria – poliitikud, ametnikud, üksikindiviidid ja riik tervikuna lähtuvad vaid omakasust, mille tulemuseks on ressursside vale paigutus ning inimvabaduste piiramine.

Valuutakurss – on hind, mida ühe valuutaühiku eest ollakse nõus teistes valuutades maksma. Valuutakursis peegelduvad selle valuuta emiteerijariigi majanduslikud näitajad nagu intressimäärad, kaubanduse areng, tootmine, majanduse reguleeritus jne.
Vedaja on eelnevalt tellijale kinnitanud, millisel kuupäeval toimub koorma üleandmine ning sellest teavitatakse ka Poola osapoolt. Kuna tegemist on Euroopa sisese veoga, siis ei toimu tolliprotseduure ning ei teki piiriületusega seotud ajakulu.
Varaobjekt - raamatupidamiskohustuslase poolt kontrollitav (valitsev mõju) ressurss, mis on tekkinud mineviku sündmuste tagajärjel ja millest loodetakse tulevikus saada majanduslikku kasu. Varaobjekt võib kuid ei pruugi omada materiaalset vormi.

Vastupidine arvamus - Tuleks avaldada siis, kui eriarvamuse mõju on raamatupidamisaruannetele niivõrd oluline ja läbiv, et audiitori arvates märkuse lisamine aruandesse adekvaatne, avalikustamaks raamatupidamisaruannete eksitavat või puudulikku olemust.
Võlakirjade omanikul on teatud kuupäevadel enne tähtaja saabumist võlakiri emitendile tagasi müüa. Lisaks võib siia asetada ka konverteeritavad e. vahetusvõlakirjad, mis annavad omanikele teatavad õigused võlakirjad vahetada emitendi aktsiate vastu.
Varasemale turu - uuringule näiteks juba tehtud uurimis- ja arendusväljaminekud, varem soetatud tooraine soetusmaksumus jms • Alternatiivkulud (opportunity costs) – alternatiivsetest investeerimisvõimalustest loobumisega kaasnev rahaline kaotus.

Vahendajad - on ettevõtted, kes aitavad ettevõttel edustada, müüa või jaotada oma tooteid lõpptarbijale (edasimüüjad, logistikaettevõtted, finantsvahendajad). Huvigrupid- tunnevad huvi ettevõtte tegevuse vastu ja võivad seda mõjutada.
Vertikaalanalüüsist on näha, ettevõtte käibevarade osakaal koguvarade suhtes on kolme aasta jooksul sama, erinevus on vaid 1%. 2010. aastal vähenes raha osatähtsus väga palju, nimelt langes see 2009 aasta 64. protsendilt 2010. aasta 10% protsendile.

Viitlaekumised on aruandeperioodi laekumata tulud ja viitlaekumistega näidatakse lepingu või mõne muu alusdokumendi alusel tekkepõhiselt arvestatud tuludega kaasnevaid nõudeid, mis on bilansipäevaks laekumata ning laekuvad järgmisel perioodil.
Või õigemini on siin sajandite jooksul välja arendatud seksist tõe rääkimise protseduurid, mis seonduvad initsiatsioonikunstile ja õpetajate käes hoiul olevale saladusele kardinaalselt vastanduva teadmise ja võimu suhtega: ülestunnistusega.
Veel üld - ja halduskulud ehk administratiivkulud(ntks peakontori kindlustus- ja hoolduskulud) ja veel uurimis- ja arenduskulud (ntks keskkonnamõju hindamise kulud) ja finantseerimis- ehk rahastamiskulud (nt laenu intressikulu ja lepingutasu)

Väärtpaberituru osalised on emitendid (isik, kes on väärtpaberi välja lasknud nt. Börsiettevõtted), investorid (isik, kes on omandanud väärtpaberi), väärtpaberituru kutselised osalised ( investeerimisteenust pakkuvad asutused (börs, krediidiasutus).
Vars on püstine, ülaosas hargnev, lehed vastakuti kinnituvad, väikesed, lühirootsulised, veidi hambulise servaga. Õied helelillakaspunased, mõnikord valged, paiknedes tihedalt üksteise kõrval ladvaõisikuis. Õielehed on punased.
Viimaseks tegevuseks on planeeritud investeerimise eesmärkide ja raamistiku ülevaatamine. Seda tuleb teha lähtuvalt euro kasutuselevõtust ning investeerimisstrateegiat tuleb muuta vastavalt riigi majanduse ja maailmamajanduse vajadustele vastavalt.

Vahenditeks on tõesti rahapakkumise ja intressimäärade mõjutamine, sh vabaturu operatsioonid, diskontomäära muutmine, kohustusliku reservimäära seadmine kommertspankadele, välisvaluuta ost ja müük, kodumaise raha emiteerimine jm).
Varus - tatus, tehniliste ja majanduslike teadmiste tase, tehniliste edusammude reaalsus jne);  finantsvõimalused;  hüviste tootmise ja tarbimise protsessis osalejad (tootjad, tarbijad, investeerijad, mitme-
Väärtuseks on geomeetrilise ebavõrdsuse piirkonna suhe kogu võrdsuse joone alla jäävasse alasse.Jaotusmeetod-järjestatakse kõik indiviidid sissetulekute alusel kasvavas järjekorras ja seejärel jaotatakse kogu elanikkond gruppidesse.

Vestlus – suheldakse raamatupidaja(te)ga ja laojuhti(de)ga seoses lõputöö teemaga ning pannakse need kirja ja analüüsitakse hiljem; • võrdlus – võrreldakse varude arvestuse teoreetilist osa ja uurimistulemusi ettevõttes.
Valdkondade alusel – müügi plaanid, tootmisplaanid, finantsplaanid 14. Mis on strateegiline planeerimine? Strateegia määrab organisatsiooni põhieesmärgid ja peamised teed nende saavutamiseks, andes organisatsioonile kindla tegevussuuna.
Valikul on kasutatud integreerimismeetodeid, mis suure kiirusega hõlmavad sihtturgu (klassikaline meediareklaam ja multimeediakanalid) ja tagasiside saamiseks on oluline osalemine messidel ja näitustel, kliendipäevadekorraldamine.

Viimaste eristamine on problemaatiline! Äriprotsesside põhilised omadused: • Alati on klient, kellele protsess on suunatud, klient võib olla ka O. sisene (nn siseklient). • Protsesse ja nende suutlikkust tuleb hinnata kliendi seisukohast.
Varad on majanduslikud ressursid, mis on ettevõtte poolt kontrollitavad ning milli maksumus (reaalväärtus) soetamise hetkel on objektiivselt mõõdetav [6 : 129]. Varade arvestus jaguneb käibevarade ja põhivarade arvestuseks.
Vaadeldakse transaktsiooni - kuluna ka heaolukadu (saamata jäänud tulu e koostöökasu), mis mingi institutsiooni kasutamisega kaasneb, võrreldes teoreetilise (pareto-optimaalse) olukorra või mõne parema reaalse (pareto-superioorse) lahendusega.

Valdavalt lääne - ja Põhja-Eesti rannikul asuvates tervisekeskustes ja sanatooriumides eelistavad puhata ja terveneda peamiselt välismaalased, Eesti kohaliku palgatasemega võrreldes on sääraste raviasutuste hinnad suhteliselt kõrged.
Vastavalt likviidsusele on rahalised vahendid järjestusse pandud, kõige tipus on raha, sealt edasi järjestus krediitkaart, jooksevkonto, lühiajalised riigi võlakirjad, pikaajalised riigi võlakirjad, aktsiad, materiaalne vallas- ja kinnisvara
Vieekümnendatel - kuuekümnendatel. Nüüd on turunduse levikala tunduvalt laiem hõlmates enamiku inimtegevuse valdkondi, teoreetiline baas rikkam uute kontseptsioonide ja terminitega ning turundusspetsialistide prestiiz endisest kõrgem.

Vaesuslõks - progresseeruva maksumäära ja sotsiaaltoetuste süsteemi rakendamisel tekkiv olukord, kus inimene avastab, et tulude suurendamine tegelikult halvendab tema olukorda, mis võtab talt stiimuli vaesusest väljarabelemiseks
Väljast on pood, valge ja sinine, aga seest on täiesti hallikas valge, ainult alkoholi letis on punased riiulid, mis annavad poele natukene värvi ning samuti annavad ka kaubad poele erinevat värvi, .Kõik riiulid on värvilised
Võrdlemine t - testiga näitas, et nende gruppide vahel on statistiliselt oluline erinevus [t(382) = 2,768698, p< .0,005]. Seega võib järeldada, et naistel avaldub keskmiselt rohkem tööstressi süptomeid, kui meestel (vt. Tabel 2).

Vastavalt 36 - 42 %, teised 30-20 % ehk vähenenud ja sotsiaalmaksed 32-37 %. 227. Tulumaksulaekumiste suhe SKP-ga ja selle dünaamika Eestis ning võrdlus EL keskmisega? 7-8 % vahel ja võrreldes EL-ga madalam mõned protsendid 3-6 %
Vastavusaudit – analüüsitakse aj hinnatakse asutuse/ettevõtte tegevuse vastavust püstitatud eesmärkidele, kooskõlastatud protseduurireeglitele, eeskirjadele ja juhenditele ning kehtivatele seadustele ja teistele õigusaktidele.
Vestlustes võlanõustajatega on võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse kohta kerkinud esile hinnang „jõukate inimeste seadus“ – sellest on abi nende võlgnike puhul, kes suudavad kõigi nõuete põhisummasid regulaarselt vähendada.

Võimaluseks on astuda nende liikmeks, kuid sageli osutavad nad teenuseid ka mitteliikmetele (kuid hinnatase on siis reeglina kõrgem). Kaaluda võib järgmiste organisatsioonidega liitumist või vastavatest süsteemidest abi saamist:
Vähene turustus - praeguses ühiskonnas on vajalik, et ettevõtjad turustaksid ennast igal võimalikul moel, reklaamid telekas, internetis, tutvustamine ennast teistele klientidele ning teha ennast võimalikult kättesaadavaks kõigile.
Väline motivatsioon on seotud “käegakatsutava” tasuga: palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingi-mused. Sisemine motivatsioon seostub psühholoogiliste vajaduste rahuldamisega: võimalusega rakendada oma võimeid, olla tunnustatud.

Vale eraldis on kohustus, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad 3. VALE Tingimuslik kohustus on kohustus, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta.
Varimajandust on kolme liiki: o illegaalne tegevus – prostitutsioon ja muud kriminaalsed tegevusalad, o maksude vältimiseks väljaspool arvepidamist tehtav töö. o töötamine ilma vajaliku loata illegaalsete välismaalaste puhul
Väiksemas mahus ehk 15 miljoni euro väärtuses on tehtud aktsiainves-teeringuid. Välisreserve omavad kõik euroala liikmesriikide keskpangad ja neid reserve saab vajaduse korral rakendada eurosüsteemi vahetus-kursipoliitika huvides.

Välised – isiklikud allikad (pereliikmed, sõbrad, töökaaslased), info müügikohast (müüjalt, pakendilt, kohtreklaamilt),avalikud allikad (reklaamid telest, ajakirjadest) ja oma kogemus (toote eelnev proovimisvõimalus).
Väärtuse korral nimetatakse suuruse y punktelastsuseks kohal x Mida näitab funktsiooni elastsus Elastsus näitab ligikaudselt mitme protsendi võrra muutub funktsiooni väärtus kui argumendi x väärtus muutub ühe protsendi võrra.
Vaesuslõhe – summa, mis oleks vajalik kõigi vaeste aitamiseks vaesuspiirile Ühiskonna heaolu mõõtmiseks kasutatakse erinevaid näitajaid nagu nt Lorenzi kõver, Gini koefitsient või Dalton-Atkinsoni ebavõrdsuse näitaja.

Vahetusvahendiks on kaup, N.: hobused, pärlid, väärismetall; • sümbolraha – s.o. paber või odav metall, mis valitsuse otsusega on kuulutatud täitma raha funktsiooni, s.o. seaduslik maksevahend, N.: euro, dollar, mark, kroon.
Vajadus delegeerida – et juht jõuaks rohkem ülesandeid täita, mõnes valdkonnas võib alluv olla juhist kompetentsem, osalemine ostuprotsessis ja probleemide lahendamises arendab alluvaid ja võimaldab neil parandada juhtimisoskusi.
Viivitamatu tarnega ehk hetketehingud (spot – tehingud)  Välismajandustehingute arveldused – välisvaluutatehingud  Valuutaarbitaazi tehingud – välisvaluuta ost-müük eesmärgiga saada kasumit vahetuskursside erinevustest.

Vahepealne on viimase põhjus, olgu siis vahepealseid palju või ainult üks, aga kui eemaldatakse põhjus, eemaldatakse ka tagajärg, järelikult kui toimivpõhjuste seas ei oleks esimest, siis poleks viimast ega vahepealset.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vertikaalne ühinemine – puudutab selliste ettevõtete liitumist, kes kuuluvad küll ühte tootmisharusse, kuid asuvad erineval tootmistasandil (nt. lennukompanii omandab reisifirma), ühinevad tarnijad ja hankijad (lõpptootja ostab materjalitootja). 2) Horisontaalne ühinemine – kahe või enama ühesugust või sarnast teenust pakkuva või toodet tootva ettevõtte ühinemine, ülevõtmine või liitumine ehk ühinevad konkurendid.
Vooga on tegemist, kui kl on lõplik arv (remontija). 2. Süsteemi võimsuse määrab serverite(kanalite) läbilaskevõime ja arv. Võime kujundada ühe või mitme kanaliga süsteeme.3.Saabumise ja teenindamise struktuur.

Väliskaubandusbilanss on olnud Eestil alates 1994 aastast pidevalt puudujäägis, kusjuures see on kasvanud impordi suurema mahu ja sisenõudlusest põhjustatud veidi kiirema kasvutempo tõttu kolmeteistkümne aasta jooksul kümme korda:
Vekslilaen on lühilaenu üks võimalus ja peamine erinevus teistest lühilaenudest on selles, et intress makstakse laenu võtmisel ette ära, hiljem võib võlausaldaja sisse nõuda vekslil märgitud esialgse nimiväärtuse.
Vertikaalne integratsioon - Samas säilib alati mingi turueelis tootmiskulude seisukohalt, mis ilmselt lükkab piki spetsiifilisuse telge edasi kokkuvõttes õigustatud üleminekut omatootmisele ehk vertikaalset integratsiooni s*-lt s**-le.

Valinud vaatajad ehk nõudjad siiski seda, vaid tahtsid näha filmi, kuhu piletid olid juba väljamüüdud. Nõudlus on kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta olemasoleva hinna korral kindlal ajahetkel.
Vandeaudiitor – isik, kes on sooritanud arvestusala eksperdiala kutseeksami(hiljem kutseeksam) raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosa kellel on antud rahandusministri otsusega vandeaudiitori kutse ning kes on andnud vande.
Vatustuskeskuse juhil on võimalik oma haldusalas toimuvaid protsesse ja nendega kaasnevaid kulusid mõjutada, väljaspool tema haldusala toimuvad protsessid ja nendega kaasnevad kulud jäävad vastuskeskuse juhil poolt mõjutamatuks.

Võitluses taimekahjuritega on aga kasutusel nn bioloogiline tõrje, kus taimekahjuri hävitab tavalise kemikaali asemel röövputukas, välistades toodete saastamise keemiliste tõrjevahenditega ja tagades valmistoodangu kõrge kvaliteedi.
Valitsuse finants - ja maksupoliitika (krediidipoliitika, maksude suurus ja kogumise viis, valuutaregulatsioon). 6. Ostjad (vajadused, soovid, ostuvalmidus, maitsete muutumine jne) 7. Konkurendid 8. Rahvusvahelised majandussuhted
Varade sihtfinantseerimisel on kasutatud netomeetodit, mille puhul sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa.

Võetav tulemus on ilma selletagi piisavalt hea. - Juhitamatute tegurite mõjust puhastatud tööpanuse hinnang on majandussubjektide materiaalse ja moraalse stimuleerimise teaduslik alus kõigil majanduse juhtimise tasanditel.
Vaa - deldava kultuuri koostisosadeks ka lood, mida suuliselt levitatakse; kangelased, kelle tegudest räägitakse ja keda imetletakse; rituaalid, millega tähistatakse tähtpäevi ja kordaminekuid, ning sümbolid.
Võimekused - the competencies, knowledge, and skills that an organisation can apply to achieve competitive advantage. Capabilities focus on the ability to provide products that customers value or will value in the future.

Võlakiri on väärtpaber, mis väljendab võlakohustust ehk võlakirja välja andnud isiku rahaliste kohustuste ulatust väärtpaberi omaniku ees. Sisuliselt annad sa võlakirja ostmisega laenu võlakirja väljaandjale.
Valuutakomitee korral on keskpanga reservid ja rahamass omavahel 1:1 seotud, mis tähendab, et iga rahatähe kohta leidub keskpanga ladudes samas väärtuses välisvaluutat, kulda või mõnda muud rahvusvaheliselt tunnustatud vara.
Väikeettevõtete omanike - juhtide soovitavad iseloomuomadused on: • tegevusharu struktuur, • täielik pühendumine, töökus, enesedistsipliin, • äri strateegia, • hea tervis; • ettevõtja isiklikud (st isiksuse) omadused.

Vaatamata kriitikale on ülevooluefekt üks mõjusamaid argumente aktiivse tööstuspoliitika kaitseks Samuti on tööstuspoliitika pooldajad toonud välja terve rea olukordasid, kus valitsus peaks soodustama tööstusharu kasvu.
Vertikaalne integratsioon on sama ettevõtte tegutsemist mitmes üksteisele järgnevas äritegevuse faasis – näiteks põllumajandussaadusi kasvatav ettevõte ühtlasi töötleb neid ja omab ka jaekauplusi toodete realiseerimiseks.
Võrdsetel tingi - c • tarbija ostujõud, mustel). • tulevikuootused d Nihe piki kõverat: a ………. • muutub hüvise jm. b hind, Kui muutub • muutub asen- N’ midagi peale argu- dus kauba hind mendi väärtuse N

Var – Value added reseller . Vahendab tooteid lisades oma kompetentsi, võib ümber pakkida väikepakenditesse, lisada oma kaubamärgi jne. • SI- süsteemi integraator: ostab komponendid ja müüb lahendusi
Varastamine - töötajad inimene teeb oma töö ära varastavad tööandja tagant täpselt temale antud Kollektiivsus: töötajad juhenditele, siis ettevõtte töötavad organisatsioonis usaldab talle uusi ülesandeid.
Võrdlemine t - testiga näitas, et nende gruppide vahel on statistiliselt oluline erinevus [t(382) = 2,325894, p< .02]. Seega võib järeldada, et naiste keskmine tööstressi tase on kõrgem, kui meestel (vt. Tabel 1).

Varajast 12 - ndat sajandit kuni 13 sajandini võib pidada Gruusia suurhetkeks mitte ainult poliitiliste ja militaarsete saavutuste poolest, vaid hoogustusid ka kultuur, arhitektuur, kirjandus, filosoofia ja teadused.
Välismajandus - hõlmab riikidevahelised tehingud, nagu rahvusvaheline kaubandus, teenuste vahetamine, kapitali ja maksete liikumine jmt., mille varal riigid osalevad rahvusvahelises tööjaotuses, et tõsta oma heaolu.
Välisinvesteeringud - Regionaalne integratsioon paigutab kohaliku tööstuse ümber liikmesriikide vaheliselt.Suur siseturg loob eeldused ka sellise tööstuse ümberpaiknemiseks, mis asus väljaspool regionaalset ühendust.

Võimu ülesanne on ellu viia halduspoliitikat ning õiguskaitse ülesandeks on tagada nendest piiridest kinnipidamine. Läbi valitsusasutuste ja teiste avaliku sektori organisatsioonide viib valitsus oma poliitikat ellu.
Vahe seisneb ehk vaid selles, et kuurorthotell on rohkem seostatav väliskeskkonna teguritega kui spaahotell, mis võib asuda kasvõi suurlinna kõrghoone katusel, ega pea olema tingimata looduslikult sobivas paigas.
Väikeettevõtetes on raha sissepanijateks sageli omanikud ning allikaks nende omanike säästud Keskmise suurusega ettevõtete puhul finantseeritakse omakapital läbi suunatud aktsiate müügi konkreetsetele investoritele

Välised mõjutused – toodetud risk: keskkondlikud riskid; terviseriskid; sotsiaalsed riskid; kultuuririskid. Globaalne riskiühiskond – suutmatus aimata/ennustada riske; riski ruumiline, ajaline, sotsiaalne piiramatus.
Väljastpoolt el - i püsivalt Eestisse elama asuva FI isiklikele asjadele; maksuvabastus kaasavara, pulmakingituste ja majatarvete impordil seoses abiellumisega; väikese väärtusega ja mittekaubanduslikud saadetised.
Viimasena on antud liigituse järgi võimalik välja tuua naabruskonna bürood, mille puhul on tegemist äärelinnas asuvate väikeste büroohoonetega, mis on otseselt suunatud sealsete klientide teenindamisele.

Valik hüvis ehk üldkasutatav hüvis (ka ühiskondlik kaup, avalik kaup, ühiskaup, sotsiaalkaup, ebasoovitatav: avalik hüve[1]) (inglise public good) on hüvis, mille tarbimine on konkurentsitu ja välistamatu.
Vanapaberi kogumine on kasulik nii majanduslikult kui ka loodushoidlikult mõtekas. Valdav osa Eesti tööealisest elanikkonnast töötab kontorites, seda eriti linnades, kus ka ahiküttega kortereid ja elamuid on vähe.
Vararentaablus - tootmise üldefektiivsuse näitaja, mida kasut tootmisvarade majandusliku efektiivsuse hindamiseks nii põllumajanduses tervikuna kui ka ettevõttes ja selle põhiharudes, taime- ja loomakasvatuses.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Valitsuskulutused - puhaseksport(Eestis negatiivne) 2)tulude järgi: -teguritulud (rent, palk, intress, kasum=rahvatulu) -kaudsed maksud -amortisatsioon-kulutused põhivara asendamiseks 3) toodangust lähtudes- arvestatakse kokku loodud lisandväärtus LISANDVÄÄRTUS=lõpptoodang-vahetoodang Lisandväärtus on tootmisprotsessis kasutatud kaupade, teenuste ja tööväärtus, mis suurendab lõpptoodanug väärtust.
Väärtusstrateegiad – otsitakse aktivaid, mille hinnad on fundamentaalselt põhjendamatult madalad. Allahinnatuse põhjuseks võib olla majandusharu ebapopulaarsus, aktsia jäämine investori tähelepanu alt kõrvale.
Või off - shore firmad-firma, mille kontor, office vms ei asu seal riigis, kus ta põhiliselt tegutseb. Enamasti asub maksuparadiisi riikides on registreeritud mitte samasse riiki, kus põhiliselt tegutseb.

Varakindlustus - (nt. Ehitised, kodune vara, transpordivahendid, aknaklaasid , veosed) teatud kahju põhjuse: kasko (kõikide põhjuste vastu), tulekahju, loodusõnnetuse, varguse, veeõnnetuse, vandalismi vastu.
Vastasti - kused mõjud.  Rahvuslik – paljurahvuselise ühiskonna sisemised mõjutused.  Grupiline – ühiskonna alagruppide mitmekesisus ja gruppide omavahelised mõjutused,
Väikelaen - mõistlik taotleda olukordades, kus Sa vajad raha lühikeseks perioodiks, näiteks jõudmaks poodi lõpumüügile, mis lõpeb nädal enne palgapäeva või ootamatult rikki läinud auto remondiks.

Väärtuse põhjuseks on ka maailma majanduskriis ja negatiivsed ootused tuleviku suhtes, kuid see ei vähenda teadmist, et eelmise aasta eest maksis ettevõte suvel 10% dividende ning edaspidi on oodata ka nende kasvu.
Võõrandamine on kauba valduse üleandmine koos kauba juhusliku hävimise riisikoga ja õigusega kasutada kaupa ning sellega seotud majanduslikke hüvesid omanikuna, sõltumata kauba asjaõiguslikust staatusest.
Vahemikus 0 – 2%. Ülemist piiri tõsteti 1996. aastal 2%lt 3%le. 90ndate esimesel poolel oli vahetuskurss suuresti indikaatoriks, mille alusel poliitikat kohaldati, et hoida inflatsioon soovitud vahemikus.

Vahetuse efektiivsus ehk hüviste asendatavuse piirmäärad on kõigile samad (eelistused on samad). 2. Tootmise efektiivsus ehk kõikide tootjate sisendite asendatavuse piirmäärad on samad ehk tehnoloogia on sama.
Valitsevad tnc ehk rahvusvahelised korporatsioonid • Brändid (en.seot TNC-dega) • Kõrgtehnoloogia areng, (sh sidevahendid) • Kiired sidepidamisvõimalused, ka pangatehingud • Kiired transpordivahendid
Vastavalt näite - joonisele kirjuta ära ülejäänud tekst ja arvud, välja arvatud need arvud mis sõltuvad algandmetest – Summa, Käibemaks ja Summa kokku. Kasuta kõiki eelpool kasutatuid kujundusvõtteid.

Vekseldamisega on liitunud ja vekslite eest on võmalik osta kaupu ja teenused ligikaudu 100 erineva Tartu Hoiu- laenuühistusse kuuluva ettevõtete või eraisiku juures, kelle andmed on täpsemalt kirjas Tartu
Valitsustel on rohkem kontrolli kodumaiste intressimäärade üle, vähemalt lühiajaliselt, seetõttu võib reaalne intressimäär olla väiksem kui välismaal, kuid seda lõpmatuseni hoida pole võimalik.
Vatus - tähtis,kuna söödataimi palju,kesk-eestis- veised(piima,lihakari,töö),sead,lambad(vill,liha),linnud,mesind us.Taimekasvatus-tera,mugul,köögi ja puuviljad,õli,suhkru ja söödakultuurid.

Võlakirjad – Väärtpaber, mis tõendab, et võlakirja väljaanda on võlakirja ostjalt laenu saanud. Võlakirja väljaanda ehk emitent peab võlakirja kustutus – ehk lunastamistähtajal tagasi ostma.
Vahendiks on tootearendus ja kvaliteedi tõstmine ning eesmärgiks kasum kvaliteedilt (tarbija ostab kvaliteetset ja oma hinda väärt kaupa, pakkuja suunab energia toote parandamisse mitte turundusse).
Varade käibekordaja ehk käibesiduvus ehk varade tootlus näitab kui tõhusalt kasutab ettevõte oma netokäibe genereerimisel või ka kui mitu müügi netokäibe euro tuleb ühe varasse investeeritud euro kohta.

Vke - dele, • Suurettevõtetel on sageli lihtsam oma huvisid läbi suruda läbi lobitöö või o toetada eksportivaid ettevõtteid ekspordimahtude suurendamisel ja uute parteikassade toetamise.
Valitsuse sõnul on seaduse eesmärk on tugevdada erasektori pensioniinstitutsioonide finantsilist stabiilsust, et nad ei oleks sunnitud müüma aktsiaid, kaasa arvatud Soome aktsiaid, ebasoodsatel turgudel.
Väljavalimine ehk otsuse langetamine;  ajaliselt ja sisuliselt parema valiku tegemiseks on otstarbekas läbida kolm järku: teostatavate lahenduste kindlaksmääramine, nende hindamine ja nende hulgast

Võtmeteguriks on lõpptarbija. Õiges seisukorras (right condition) Õiges kohas (right place) Õigele kliendile (right costumer) Õige ajal (right time) Õige hinnaga (right cost). QR – QUICK response.
Võõrkeeleoskus on tänapäeva teeninduskultuuris igati vajalik oskus, mistõttu teenindusvaldkonnas asub tööle üha enam nooremas eas inimesi, sest nende keelteoskus on sageli, kuid mitte alati parem kui
Valuutariskid on kahjumi tekkimise võimalus, mis võib kujuneda •maksete tähtajad •maksmata intressid •konto väljavõtted; valuuta ostu/müügi tehingute käigus seoses valuuta-kursi muutustega.

Väiksemates poodides on näiteks perioodiline arvestus kus on info vaid müügihinnas ja puudub informatsioon, mis on välja müüdud, seega tuleb perioodi lõpus teha inventuur, teadmaks, mis on ära müüdud.
Võlakohustused - kapitalirendi kohustused 773 282 2 375 032 - 1 601 750 -67,4% - lühiajalised laenud 24 383 715 51 385 615 - 27 001 900 -52,5% - võlad tarnijatele 73 353 041 19 062 463 54 290 578 284,8%
Vahendid 3 - baasintressmäära tõstmine, raha pakkumise suurendamine või vähendamine ja kohustusliku reservinõude määratlemine , infltsioonimäära seos ja raha pakkumise mõjutamise vahendid.

Valuutapoliitika mõiste - Valuutapoliitika – on valuutasuhete- ja raharinglusalaste abinõude süsteem, mida riigid ja keskpangad rakendavad riigi majanduselu, eriti raha ostujõu ja valuutakursi mõjutamiseks.
Valuutaturu mõiste - on majandussuhete sfäär, kus sooritatakse välisvaluuta ja seda asendavate maksedokumentide (tšekid, vekslid, elektroonilised maksekorraldused jms.) ostu-müügi ning vahetustehingud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Valuutaturg on finantsturg, kus üksikisikud, ettevõtted, ning krediidiasutused ostavad ja müüvad valuutat(välisvaluutat). Välisvaluuta vajadus võib tekkida erinevatel põhjustel nagu näiteks : 1)turism, kui tuleb vahetada koduvaluutat 2) kui ettevõte tahab teostada importi 3)kui otsustatakse investeerida välisriiki 4)või tegeltakse spekulatiivsete tehingutega, et kursivahedest teenida.

Viimast hüpoteesi on aga majanduslike arvutuste kaudu praktiliselt võimatu tõestada, kuna ühelgi kaubal polnud õiget hinda ning madala palgaga paralleelselt esinesid ka esmatarbekaupade madalad hinnad.
Väärtushinnangud - üldised tõekspidamised, mis juhivad tegevusi ja otsustusi erinevates situatsioonides. Sisaldavad hinnangulist elementi, mis näitavad indiviidi arusaama heast, õigest ja soovitavast.
Võlakohustused - kapitalirendi kohustused 773 282 0,4% 2 375 032 1,8% -67,4% - lühiajalised laenud 24 383 715 13,9% 51 385 615 39,7% -52,5% - võlad tarnijatele 73 353 041 41,9% 19 062 463 14,7% 284,8%

Võtmeoskuseks läbirääkimistel on oskus ühildada eesmärgid nii, et osalejad saavad kõik, mida nad tahavad. Võistleva strateegia valinuid saadab uskumus, et elu on võitlus ja eesmärgiks on teine pool nn seljatada.
Vastuseis töötamisele on nii tugev, et tavaliselt ei piisa tasuga meelitamisest sellest üle olemiseks. Inimesed võtavad tasu vastu ja küsivad pidevalt juurde, aga tasu üksinda ei loo vajalikku töötahet.
Verikäkk – jahu sisaldav verivorst, mis on seotud nööriga, klambrite abil või muul viisil liigendatud väikesteks osadeks (käkkideks).  verileib – vormis küpsetatud kestata veretoode.

Vutimunad on pisikesed kirjud munad, mis kaaluvad umbes 10-11g. Sisaldab rohkelt vitamiine, mineraalaineid ja aminohappeid, mida muudes tavapärastes toitudes jääb väheseks inimese organismile.
Väärtpaberivahendajad - kõik finantsturuga seotud asutused, nt investeerimispangad ( mis aitavad ettevõtetel emiteerida uusi väärtpabereid ja börsimaaklereid, kes tegutsevad väärtpaberite järelturul).
Võtmeisikute cv - d, sõlmitud (eel)lepingud, reklaamvoldikud, mingite uuringute või ekspertiiside tulemused, statistilised andmed, koolitustunnistused, tegutsemisloa või tegevuslitsentsi koopiad jne.

Vastused küsimustele – MIDA, KUIDAS, KELLELE põhivalikud Majandus Majandus on süsteem, mis tuleneb valikutest, mida me teeme kui tarbijad, töötajad, ettevõte omanikud või juhid ja valitsusametnikud.
Vastutasuks on subsiidiumid, finantstoetus, madalamad maksu- ja lõivu- määrad.  Osutav. Valitsus püstitab majandussektorite struktuuri ja arengu eesmärgid ning priori- teedid.
Visioon – säilitada vitspunutiste tegemise rahvuslikku traditsiooni ja pakkuda innovaatlisi tooteid. Olla aastal 2018 vitspunutiste tootja, kelle on välja kujunenud oma kindel klientuuur ja

Võõrandamine on aktsionäride ja ühistu põhikirjas ettenähtud makstakse hüvitust makstakse hüvitust Põhikirjaga võib ette näha ka vahel vaba; 3. isikule tingimustele eelnevast erineva korra.
Vaadeldaval perioodil on Silvano äritegevust mõjutanud eelkõige tütarfirma Milavitša tegevus. Kolme aastaga on suudetud ellu rakendada juba eelmise omaniku ajal välja mõeldud frantsiisipoodide idee.
Vastavalt sellele nimetatakse neid tehnoloogilisteks, esemelisteks ja segatsehhideks või –jaoskondadeks Tehnoloogilised tsehhid on spetsialiseeritud ühelaadilistele tehnoloogilistele protsessidele.

Vi osa - Omaalgatuslike tegude esile kutsumine Liider julgustab inimesi suurepärase tulemuse saavutamiseks omaalgatuslikult tegutsema ning kõrvaldab takistused, mis neil teel ees seisavad.
Välised tegurid - Ettevõtlus- keskkond - Arvestus- keskkond Juhtimisarvestuse Majandustulemuste praktika mõõtmise, - Kulude juhtimine hindamise ja - Planeerimine juhtimise tõhusus - Aruandlus jne
Välismaised tudengid on samuti üks võimalusi, sest erineva kultuuritaustaga kooslused loovad oma erilise sünergia, mis võiks olla aluseks mingi uue koolkonna tekkele või teatava kvaliteedi eelduseks.

Võimusuhete toimimisse on raske põhjalikult süveneda sellepärast, et võimusuhtes- ka sugupoolte omavahelised suhted- on kindlaks kujunenud juba kaua aega tagasi ja põhieeldused on seotud väärtustega.
Vahetus kaup - kauba vastu (nn. bartertehingud). Turumajanduses on ressursid eraomanduses, turgudel valitseb konkurents ning nõudlus ja pakkumine määravad vastuse kõigile kolmele küsimusele.
Võrkstruktuur - tippjuhtkond tegeleb arendamistegevusega, turunduse ja müügi korraldamisga. Alluvate ül on tegevuse koordineerimine teiste firmadega(kes teevad töö) ning tegevuse järelvalve.

Vastavalt konkurentsiseadusele on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevahelised kokkulepped, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduste konkurentsi kahjustavad otsused.
Vastutsükliline fiskaalpoliitika – Majandustsüklit tasandav eelarvepoliitika, Tõusu faasis jahutame, languse faasis soojendame. 24. Protsükliline fiskaalpoliitika – Majandustsüklit elandav eelarvepoliitika.
Väärtpaberiturg – kaubeldakse ettevõtete ja riikide väärtpaberitega Väärtpaber ehk aktsia – suures koguses välja lastud, vabalt võõrandatav finantsõigusi ja kohustusi tõendav dokument

Võrdlev valik – võrdleme erinevaid projekte, et valida endale sobiv Ärilised projektid – rahaliselt täpselt mõõdetavad Sotsiaalsed projektid – kulud ja tulud ei ole täpselt määratud
Vekslitehingu aluseks on kommertslaen, mis tähendab sisuliselt seda, et ostetud kauba või teenuste eest on jäädud võlgu (võlgnikul on tekkinud kreditoorne ja kauba müüjal debitoorne võlgnevus).
Veske – rohkesti kirjapanekuid rahvalaulude ja Kalevipoja-aineid. Regivärsside kaheosaline valimik „Eesti rahvalaulud I ja II”. Avastas ühe suurima eesti rahvalauliku Epp Vasara.

Viimaste puhul on tegu, küll konkurentidega, kuid nendega kõrvuti paiknemine tuleks Esmofonile kasuks, kuna põhiline toode (operaatori kõneside) on erinev ning klientidel on võimalus valida.
Võimendi väärtus on seda suurem, mida suurem on piirsäästmise kalduvus vale 5. Eesti maksebilansis on alates 1992.aastast teenuste konto olnud kogu aeg plussis ja kaupade konto kogu aeg miinuses.
Võlaga finantseerimine on soovitatav ainult sel juhul, kui võlasummasid kasutatakse riigi tootmisvõimaluste suurendamiseks (investeeringud). Riigivõla vähendamiseks tuleks saavutada eelarve tasakaal.

Veksel on seadusega ettenähtud vormis koostatud aktsia, mis annab ühele isikule tingimusteta õiguse nõuda teiselt isikult vekslil märgitud rahasumma tasumist määramata tähtajaks.
Viimase 20 - ne aasta jooksul on toimunud murranguline edasiminek infotehnoloogia, meedia ja suhtekorralduse valdkonnas, ning iga organisatsioon peab täna arvestama nende valdkondade mõju.
Välditavad kulud on otsustamisel olulised 9. PÖÖRDUMATUD KULUD on juba tehtud kulud ja nende suhtes ei saa midagi ette võtta, praegused ja tulevased otsused ei muuda , väldi ega vähenda neid.

Valmistatud sõjavägi on enamasti efektiivseim vahend tundmatus ja ekstreemses olukorras tegutsema. Seoses uute ülesannete täitmisega võime öelda, et sõjaväe kasutamisala on oluliselt laienenud.
Varade struktuurimuutused – tehingud, mille tulemustena raamatupidamislausendid põhjustavad muutusi ettevõtte varade struktuuris, kus aktivakonto deebet suureneb ja aktivakonto kreedit samas väheneb.
Video cv on uus ja huvitav lähenemine tänapäeva tööturul: 21.sajandil värvatakse tööle isiksusi, erinevalt sellest, et 19.sajandil musklirammu ning 20.sajandil teadmisi ja oskusi.

Viies printsiip – ühetaolisus (vt eestpoolt) Kuues printsiip – õiglus – maksusüsteem peab rahvusliku rikkuse ümber jaotama võimalikult õiglaselt, et tagada parem sotsiaalne tasakaal.
Vajalikud andmed on toodud tabelis: Tooraine Tooraine kulu toodete A ja B Tooraine valmistamiseks kogus A B R1 1 2 6000 R2 2 1 8000 Tulu 1 toote valmistamisest 7 5 Maksimaalne nõudlus 3000 2000
Vanim vahend on brutaalse jõu kasutamine; olulisel kohal on olnud ka traditsioonid; kõrge võim, näiteks valitsuse või kiriku kujul; tänapäeval on nappuse probleemi lahendamiseks turg.

Varad on turul kaubeldavad (turul kaubeldavad väärtpaberid, börsiaktsiad). Probleemsem on turuväärtus varadel, millega turul kaubeldakse harva või on tegemist üksikobjektidega.
Vasakkaldelistes ridades on keskmistest kõige väiksem mood, sest maksimum on vasakule "nihutatud". Vasakule poole ebasümmeetrilistele ridadele on iseloomulik väiksema väärtusega variantide rohkus.
Veoteljel on õhkvedrustus. Osaühing X tasub vastavalt seaduse lisas olevale maksumäärade tabelile 227 krooni (2/3 340 kroonist), kuna kvartali lõpuni jääb kaks tervet kalendrikuud.

Vertikaalne integratsioon - tõstab kapitalivajadust ja tekitab sageli konkurentsi-positsiooni ja kulude erinevused täielikult integreeritud, osaliselt integreeritud ja integreerimata ettevõtete vahel.
Vesipiibud on ehitatud nii, et piibu kõige ülemises otsas asuvas anumakeses (vesipiibutubakapitsis) asub niiske aromaatne tubakasegu, mis ise ei põle ja mida tuleb seepärastsoojendada.
Vke - d panus on suur ja sageli innovatsiooniprotsess efektiivsem kui suurettevõtetes. Väikestel ja suurtel ettevõtetel on mõlemal eeliseid eri tüüpi innovatsioonide loomised.

Väärtuse kujunemise - selle hinna sees on põllumehe, pagari ja poemüüja töö, kuid selleks et ei toimuks mitmekordset hindamist, on vaja arvesse võtta ainult iga lüli poolt lisatud väärtus.
Vallavalitsusel on hea kodulehekülg, kus on kirjas kõik pakutavad teenused ja toetused. Vallas on suur protsent inimesi, kes ei oska või ei taha vanuse pärast kasutada interneti teenuseid.
Välja isiksuse - omaduste profiili, mis seostuks ettevõtlus-alase eduga (või läbikukkumisega). 1. Äriidee leidmine (+ ärikontseptsiooni väkjatöötamine+toote prototüübi valmistamine)

Vaba ohvri - maailma ja otsida oma õnnetusele süüdlasi väljastpoolt või kolida oma reaalsuse raskuspunkt üle teleseepide ning seltskonnakroonika virtuaalsesse tegelikkusesse.
Vahetusvõrrand - ütleb, et kui raha käibekiirus (v) on konstant, siis põhjustab raha pakkumise (M) ennakkasv reaalse SKPga (YR) võrreldes üldise hinnataseme (H) tõusu ehk inflatsiooni.
Võtmeroll on siinjuures organisatsiooni juhtide mõttelaadis, väärtushinnangutes, hoiakutes ja tegevustes, kuid soovitavat kultuuri ei saa saavutada ilma kõigi töötajate toetuseta.

Vaide esitamiseks on aega kuni 30 päeva haldusakti kättetoimetamisest või teatavaks tegemisest, või päevast, kui maksukohuslane sai teada või pidi teada saama vaidlustatavast toimingust.
Valdkondadele on aga mõjutatavad erinevatest teguritest ja antud töös uuritaksegi seda, millised tegurid mõjutavad ühte tarbimiskulutuste valdkonda: kulutusi riietele ja jalanõudele.
Viimane aspekt on aga äärmiselt tähtis, sest eesmärke ei ole võimalik realiseerida kui töötajad neid ei aktsepteeri või isegi ei tea, misssuguseid eesmärke ettevõttes järgitakse.

Vannituba - põrand, San- keemia (nõrk Lapp, käsn, keraamiline pind sein, seadmed hape) pudelihari(kraanikauss), põrandakuivataja, vuugihari Klaas Vannituba- duši sein, Klaasipuh.
Veakulud - täiendavad kulud transpordis, laonduses, klienditeeninduses jt logistikavaldkondades, mis on seotud toimingutega logistilise teenindamise vigade ja hälvete heastamiseks.
Vertikaalne liitumine – kahe või enama sama majandusharu erinevates tootmisetappides tegutseva firma ühinemine Horisontaalne liitumine – kahe või enama samal alal tegutseva firma liitumine

Väljavoolu näitajad on 1.7% ja 10.6%. Jooksevülekannete puhul oli valdavalt välisabina laekunud ülekannetel jooksvakonto käibes küllaltki suur osakaal, mis on aastatega hakanud vähenema.
Võrreldes aktsiaseltsiga on osaühingul suhteliselt väike algkapitali nõue, lihtne juhtimisskeem ning omanike piiratud vastutus - osanik ei vastuta oma isikliku varaga osaühingu kohustuste eest.
Vaevlevale eestile on võõrtööjõu sissetoomine, tasuks siiski enne vaadata ka siseringi, ehk on tööjõutootlikkusele enam tähelepanu pöörates võimalik siiski üht-teist leevendada.

Viimasena on organisatsioonid arendanud kuluarvestuse süsteemid, et identifitseerida toodete ja tootmissüsteemidest vabanemise ning kliendilt tagasi saadud toodetega seotud kulud.
Vähemusosalus - see osa tütarettevõtte aruandeaasta puhaskasumist või –kahjumist ja netovarast, mis ei kuulu otseselt ega kaudselt (teiste tütarettevõtete kaudu) emaettevõttele.
Väljumisbarjäärid – konkurentsitase ei lange, kui kõrged väljumisbarjäärid takistavad ettevõtte minekut teisele tegevusalale isegi siis, kui tööstusharul tervikuna ei lähe hästi.

Võetud alkoholi - , tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse, mis jõustus 01.01.2008. Nimetatud seaduse § 1 nimetas ümber alkoholi-,
Võrreldes aktsiatega on edukalt toimiva ettevõtte võlakirjade risk ja tulusus väiksem, kuid isegi ettevõtte pankroti korral makstakse võlakirjaomanikele nende osa välja enne aktsionäre.
Viimane sissetuleku - ja väljaminekuorderi number; 4. sularaha jääk numbrite ja sõnadega kas ja kui suur oli erinevus võrreldes raamatupidamisandmetega; 5. komisjoni liikmete allkirjad.

Väikesel ühiskonnal on suurte rikaste ühiskondadega võrreldes vähem võimalusi inimkapitali, investeeringute ning muude ressursside kiireks intensiivseks kaasamiseks ja kasutuselevõtuks.
Võlakiri – ehk obligatsioon on võlakohustus, kus võlakirja väljaandja kohustub maksma selle võlakirja omanikule mingiks ajaks mingi nimiväärtuse ja maksma mingit intressi.
Võlakirjade puhul on tegemist intressimaksete ajaldatud väärtusega kogu laenuperioodi jooksul ning sellele lisandub võlasumma nominaalne ajaldatud väärtus võla tagastamise tähtajal.

Vaatamisväärsusteks on linnas asuvad kaks vene õigeusu kirikut, mis on pühendatud Püha Kolmainu ja Püha Vaimule. Piirkonnas on ka raudeiin ning kohaliku omavalitsuse ajalooline muusiom.
Valdkond on veel uus ja teaduslikult vähe uuritud, siis uuriti eetilise juhtimise selgitamiseks sarnaseid juhtimisstiile nagu muudatuste juhtimine, autentne ja vaimne juhtimine.
Väärtuspakkumine – kirjeldab tooteid ja teenuseid, mida me Oluline siis kui tarbijate vajadused on nii mitmekesised, et standardiseerutud toode pakume konkreetsele tarbjate segmendile.

Võlakohustused - kapitalirendi kohustused 773 282 32,6% 2 375 032 100 % - lühiajalised laenud 24 383 715 47,5% 51 385 615 100 % - võlad tarnijatele 73 353 041 384,8% 19 062 463 100 %
Valitsuse ostud on suunatud ühelt poolt mitmesuguste ühishüvede finantseerimisele, teisalt esitab riik konkreetseid tellimusi erafirmadele teatavate teenuste või kaupade ostmiseks.
Vara üleandmise - vastuvõtmise akt on Lepingu lisaks 2. 3.4 Rendileandjal on õigus kontrollida rendiruumi kasutamise sihipärasust, nende säilitamist või hooldamist rentniku poolt.

Videosid - Korraldatakse erinevaid üritusi, mis tõstab veelgi selle populaarsust Opportunities: Threats: -Arvutid levivad aina rohkem -Terve youtube server võib kokku joosta.
Viimaste aastatega on Eesti põllumajandusettevõtted muutunud suuremaks ja järjest enam kasutatakse kaasaegseid tehnoloogiaid, endisaegsest tootmisest pole enam midagi järele jäänud.
Väikese c - ga tähistatakse tarbimise piirkalduvust (marginal propensy to consume, MPC). MPC näitab, kui palju suureneb tarbimine, kui sissetulekud kasvavad ühe ühiku võrra.

Väiksemate müügiletti - dega kauplejad saavad rannaparke ja puhkealasid äritegevuseks kasutada kuni jätkub kliente. Peamiselt näevad linnakodanikud sellist tegevust pealelõunast õhtuni.
Võrreldes mitte - rahaasutustega on panga bilansil kolm eritunnust: • väike reaalvara osatähtsus; • väike omakapitali osatähtsus; • suur lühiajaliste kohustuste osatähtsus.
Võõrandumisele on iseloomulikud realistlikud tegelased, sündmused ja sündmuspaigad, kuid samas ka elemendid, mis annavad realistlikule teosele kummalise või lausa maagilise efekti.

Väljas pool on ümbritsetud algupäraselt kaheksa piirkonnaga, mida tähistavad kolmnurgad, sest selle kujuga paistsid need piirkonnad algul eemalt, kui neile vee poolt läheneti.
Väärtpaber on dokument, mis tõendab selle omaniku nõudeõigust, omandiõigust või osalusõigust ja tulu saamise õigust väärtpaberi emiteerimisel määratud puhul ja vormis.
Vaatlusandmete kokkuvõtt on statistilise uurimistöö etapp, mille jooksul minnakse üle vaadeldava kogumin üksikliikmete kohta hangitud andmetelt tervikkogumite iseloomustavatele andmetele.

Vahetustingimuste aluseks on vahetuse käigus saadud või loovutatud hüviste vastastikune suhe (proportsioon), mida võib käsitleda kui nõudluse, pakkumise käigus väljakujunevat turuhinda
Vastutustundlik ettevõte ON SEE, KES: Ettevõtte juhtimine ja igapäevategevus peab olema kooskõlas kogukonna ja teiste sidusrühmadega, looduse ja turukeskkonna ja oma töötajate huvidega.
Võlg on võõra oma. Hoidke oma lähedasi ja sõpru, kes aitavad teid raskustest üle. Ükski kullahunnik ei kaalu ülesse teie endi sisemist mina ja suhteid lähedastega.

Võrdustav - varadesse tehtavad püsiinvesteeringud kaetakse püsivate finantseerimisallikate arvelt, ajutised investeeringud kaetakse lühiajaliste investeermisallikate arvelt
Varemtehtud ehk pöördumatud kulud • Alternativ- ehk loobumiskulu • Täiendkulu KULUD KONTROLLI TARVIS • kontrollitavad ja mittekontrollitavad kulud • Kulude käitumine
Vertikaalne konkurents - seondub ettevtete äripartnerite majanduspositsiooniga Konkurentsivormid: o Markidevaheline (interbrand) o Margisisene (intrabrand) o Firmasisene o Firmadevaheline

V osa - Omanikutunde arendamine Küsimus: Millisele positsioonile oleks kõige parem vastutus anda? Juhtimislahendus: Pange õiged inimesed vastutama õigete asjade eest.
Vaatamisväärsustena on piirkonnas Kriimani mõis, mis asub rajatavast turismitalust u 5 km kaugusel, külakalmistu Roiu alevikus 5 km kaugusel ning Kurepalu lauluväljak 7 km kaugusel.
Vaimne võimekus – loovus, intelligentsus, analüüsivõime, olulise eristamise oskus, keskendumisvõime jne. 2. Teotahe – valmisolek midagi ära teha koos sooviga ka vastutada.

Valitsemissektori võlg on prognoosiperioodi lõpus suurem kui 10% SKPst, peamiselt seoses Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi kaudu antava abi ja Eesti Energia aktsiakapitali suurendamisega.
Varad – midagi haruldast ja väärtuslikku, mida ettevõte omab, nt asukoht, brändid, patendid, kvalifitseeritud töötajad, kliendiandmebaasid, olulised partnerlused.
Voip - i abil saab kasutada teenuseid, mis tavatelefoniga pole võimalik, näiteks kõned mida saab suunata telefonilt telefonile, häälmail ja odavad konverentskõned.

Vabakaubandus piirkond - NAFTA; EFTA on ühendus, mille liikmesmaade vahel on kaotatud kõik kaubandustõkked (tollid, kvoodid jne). Samas säilitakse individuaalne kaubanduspoliitika
Viimsel ajal on need stiilis saanud uusi arenguimpulsse, näiteks puidu –naha-tekstiili kombinatsioonide kaudu või hästituntud klassikalise disaini retro-versioonide kaudu.
Võidutööl on kujutatud Eesti kontuur ja sõna "Eesti" (Lisa 6). Olenemata erinevatest tagakülgedest, kehtivad kõik rahvuslikud euromündid kogu euroalal (Üleminek eurole,

Vote UP
-1
Vote DOWN
Vahetusvahend - on vahetatav kõigi teiste kaupade ja teenuste vastu ning asendab ostu-müügi tehingutes barterit (kaup kauba vastu vahetust) • maksevahend - võimaldab maksta kaupade ja teenuste eest, tasuda laene, maksta makse jm. Maksevahendi funktsiooni täidab raha siis, kui seda kasutatakse kauba või teenuse eest tasumisel: näiteks kaupluses toidu eest maksmisel.
Valib margistrateegiat on tal neli valikut:- Tooteseeria laiendamine: olemasolevad marginimed laiendatakse uutele vormidele ,suurustele ja maitsetele olemasoleva tootekategooria raames.
Vahetatud - ei Rõduuksed Hea 2000.aastal r/b paneelidest, soojustamata, klaasimata; fassaad rikutud Rõdud Halb 2020 jah erisuguse piirde kasutamisega kogu maja ulatuses.

Vajalikku kapitali on võimalik saada järgmiselt: • oma vahenditest • laenates Oma vahendid tekivad ettevõtjal säästudest, mida ta ei ole oma sissetulekutest ära tarbinud.
Valimi määramine - etapis tuleb kindlaks määrata valikumeetod ja valimi suurus. Siin arvestatakse uuringu iseloomu ja kasutada olevate vahenditega, nõuetega tulemuste täpsuse
Valitsustel on olemas võimalus ressursse ümber paigutada ning turgu suunata on tänapäeval viinud valitsuste osakaalu suurenemisele nii tootmise kui tarbimise arvestuses.

Valuutarisk e. kursirisk - tururisk - kasumirisk - tehingurisk - teenuste müügi risk - inflatsioonirisk - poliitiline risk - kuruitegevusest tulenevad riskid - muud riskid
Vande audiitor on füüsiline isik arvestus ekspert kes kuulub audiitor kogusse vande audiitori kutse saamiseks tuleb taotlejal sooritada eksam mille viib läbi kutse komisjon.
Veenvus on oskus saavutada konsesust ühiste eesmärkide nimel läbi debattide või argumendi jõu. Veenmisoskus aitab kaasa heade ideede märkamisel ja täide viimisel.

Võõrandamisõigust või - kohustust väljendav kaubeldav väärtpaber, mille alusvaraks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärtpaberid või mille hind sõltub otseselt või
Valdkond on Taastumatu ja taastamatu või Kahju raske/E kannatanute arv ületab täielikult lakanud lokaalset elukeskkonna suurus riikliku tervishoiusüsteemi toimimast.
Valla üldpindala on 201 km². Territooriumi pikkus teid mööda põhjast lõunasse on ca 12 km ja idast läände ca 30 km. Funktsionaalselt kuulub .............. vald paikkonda,

Välispassiva - on mitteresidentide nõuded residentidele, nt Eesti mitmesugused välisvõlad, samuti mitteresidentide valduses olevad residentide väärtpaberid jm passivad.
Vaatlusi on kahte liiki: osalusvaatlus, kus vaatleja saab uuritava rühma liikmeks ja suhtleb nendega ning kõrvaltvaatlus, kus vaatleja ei kuulu uuritavasse kogumisse.
Vahetuskurss on tähtis näitaja mitmes suhtes: 1. Kaubavahetus Mida rohkem kroone on vaja dollari ostmiseks, seda kallimad on näiteks USA kaubad Eesti turul ja vastupidi.

Väliskaubandusbilanss on maksebilansi üks osa, maksebilanss on statilise arvestuse süsteem, mis peegeldab rahalises vormis sisemaa majandussubjektide välismajanduslikke tegevusi.
Võõrkapitali osakaal on 2009.aasta 14%-lt tõusnud 2010.a. 23% ning tõus jätkub- 2011.aastaks 47%-le. Soliidsuskordaja s.o kui paljuvaradest on finantseeritud omakapitali arvelt.
Viimasena on välja toodud superkauplused, mis kujutavad endast väga suuri kaupluseid mis püüavad rahuldada kõiki tavalisi klientide toidu ja tarbekaupade vajadusi.

Värska on soolaka maitsega karboniseeritud mineraliseeritud vesi ning esimene Eesti lauavesi aastast 1968. A. Le Coq registreeris Värska kaubamärgina 1977. aastal.
Võlakiri on pikaajaline leping, mille alusel võlakirja väljalasknud isik nõustub maksma intresse ja võla põhisummasid kindlal tähtajal võlakirja ostnud isikule.
Valiku tegemine on loominguline protsess, mille juures arvestatakse ettevõtte senist strateegiat ja eripära, tegevusharu olukorda ja konkurentsi ning palju teisi tegureid.

Valla missiooniks on tagada omavalitsuse areng, kvaliteetne elu- ja majanduskeskkond, sotsiaalselt toime tulev kogukond ja täisväärtuslikuks toimimiseks vajalikud teenused.
Varustusosakonna ülesandeks on ka projektijuhtimise keskust koheselt teavitada (soovitavalt kirjalikult) kõigist hinnamuudatustest, mis võivad ehitusobjekti hinda oluliselt mõjutada.
Vertikaal - ja horisontaalanalüüsi abil ning erinevate suhtarvude baasil, vaatamata sellele, et AS Starman on võrreldes AS STV-ga tunduvalt suurem ja tugevam tegija

Vahemikku 12 - 16 eurot/m2. Tallinna mõistes tüüpilisemate kvaliteetsete büroopindade keskmine hind jääb Tinno hinnangul vahemikku 9-11 eurot ruutmeetri eest kuus.
Valijaskond on tavaliselt sarnaste huvide, geograafilise asendi, etnilise või kultuurilise tausta ning majanduslike ja poliitiliste suundumustega liikmesriikide grupp.
Valikud hüved on vähem levinud VAHEMEREMAADE Itaalia, Kreeka, Portugal, Sotsiaalsete tagatiste MUDEL Hispaania süsteem on tagasihoidlik, avalikud hüved on minimaalsed.

Varasemalt on turundustegevused justkui eraldiseisvalt toiminud, samas asutuse ülesehituselt peaks turundustegevused olema lõimunud kogu organisatsiooni tegevustega.
Vastuvõtmiseks on vajalik luua töötav, ettevõtte eripära järgiv kulude arvestuse süsteem, mille põhieesmärgid võib jaotada nii üldisteks kui ka spetsiifilisteks.
Vmn – vastastikuse majandusabi organisatsioon 1949 VLO – varssavi lepingu organisatsioon 1955 2) Majandusloogika – liigub sinna, kus soodsamad tingimused.

Võlakirja ostja on sisuliselt laenu andja, ajutised vabad vahendid paigutab võlakirja). Laenuandjateks võivad olla ettevõtted, firmad, kohalikud omavalitsused, valitsus.
Võõrandamise korral on paadimaksu tasunud isikul õigus taotleda makstud paadimaksu tagastamist kuude eest, mis on jäänud väikelaeva võõrandamise kuust maksustamisperioodi
Vabatahtlik sõidukikindlustus - maksab autoomaniku kulud kinni varguse, loodusõnnetuse, tulekahju, vandalismi korral, liiklusõnnetuse põhjustanud autojuhi enda autole tekkinud kahju.

Valga selveril on müügipinda kokku 1260 m². „Valga Selver on eripärane kauplus kogu Eesti jaekaubanduses, sest ta on Läti piirile kõige lähemal asuv supermarket.
Vilumised on harjutades omandatud otstarbekad tegevused, mis võimaldavad täita vaimseid (näiteks arvutamine) ja füüsilisi (näiteks auto juhtimine) ülesandeid.
Või mujal on kasutatud märki, teavet või nimetust, mis tavalise tähelepaneku juures võib viia eksitusse kauba tootja, valmistamiskoha või kauba omaduste suhtes.

Vaadeldes muutuv - ja püsivkulusid ühikkuludena lühiajas, võib välja tuua nende käitumise vastupidiselt varemtoodule, st. sellele, kuidas nad käitusid kogukuludena.
Vahemikhinnangul on mõned olulised omadused: usaldatavuspiirkond on seda laiem, mida suurem on usaldatavus ja seda väiksema täpsusega on määratud hinnatav parameeter.
Valged tulbid - kogus 50  Roosad tulbid- kogus 50  Punased tulbid- kogus 50  Kollased tublid- kogus 50  Punased roosid- kogus 25  Valged roosid- kogus 25

Valuuta devalveerimine – valuuta väärtuse vähendamine teiste rahaühikute suhtes Valuuta revalveerimine – valuuta väärtuse tõstmine välisvaluutade (või kulla) suhtes
Vandeaudiitor - välisaudiitor, kelle põhiülesanne on anda hinnang ettevõtte majandusaasta aruannetele. Parasiidina on kasutusel mõiste väliskontroll, kontrollör.
Vertikaalanalüüsis on finantsaruande read toodud nii rahalises kui protsentides ühte teatus näitajasse, näiteks kui suur on kulude või tulude osatähtsust kogumüügist.

Viburada on mõeldud kõigile huvilistele igas vanuseklassis. Viburaja seiklus kestab 2,5-3 tundi ning hiljem on võimalik grillida ja mõnus päev looduses veeta.
Võrrelge catering - ettevõtete kodulehtede informatsioonile tuginedes  kolme erineva firma tooteid ja teenuseid;  millised on sarnasused;  millised on erinevused?
Vahepealne etapp on tellimuste töötlemine kus kontrollitakse täpsust tellimuses, krediidiinfot, registreeritakse müügitoiming, arve, ladu ja veokorraldaja saab info.

Vajaduseks on koostöökasu. Sellisel juhul ei teki otsustuskollektiivi, sest iga indiviid tahab olla kasukollektiivis, kuid ei taha olla vastavas kulukollektiivis.
Valuutarisk - tuleneb pangavarade ja kohustuste erinevast valuutastruktuurist ja kursimuutustest. Püütakse tasakaalustada kohustused ja varad ( erinevate valuutade
Vke - d annavad tööd suurele osale elanikkonnast, s.h. ka hõredamalt asustatud regioonides, kus puuduvad vajalikud tingimused suurettevõtete asutamiseks.

Väljavoog –  on tulu, mis väljub ringkäigust ja vähendab kodumajapidamiste ning firmade tulutaset. Väljavoo  moodustavad säästud ja maksud.
Väärtpaber on paber või tänapäeval enamasti märge arvuti mälus, mis tõendab, et väärtpaberi omanik on osanik mingis ettevõttes või andnud kellelegi laenu.
Vabakaubandus on kaubandus, kus müüki ei takista tariifid, impordi ja ekspordi kvoodid ja teised meetmed, mis segavad kauba ja teenuste vabaliikumist riikide vahel.

Veetee - Soome laht-Neeva jõgi-Laadoga järv-Volhovi jõgi - oli sageli ohustatud Vene-Rootsi piiritülide ja mereröövlite (vitaalivendade) tegevuse tõttu.
Venemaa kaug - Ida metsades elavad haruldased Ussuuri tiigrid, leopardid, karud ja hirved. Stepides leidub suurel hulgal hamstreid ja koopaoravaid, samuti antiloope.
Veoteenused – hõlmasid ekspordist ligi 43%. Järgnesid muud äriteenused 20%ga ja reisiteenused 19%ga. Kõige kiiremini (ligi 40%) kasvas ehitusteenuste eksport.

Viimane rida on puhaskasum. Puhaskasum on kogukasum miinus kaudsed kogukulud. Ettevõtte juht peaks alati teadma oma sissetuleku, kogukasumi ja puhaskasumi olukorda.
Väikefirmana on meil madalad tegevuskulud. Oleme võitnud mitmeid hankeid Eestis ja Lätis ning tehtud tööd ja soovitused tellijailt on parim reklaam ettevõttele.
Väliskohustused on mitteresidentide nõuded residentidele, näiteks majandussektorite välisvõlgnevus, mitteresidentide valduses olevad residentide väärtpaberid jne.

Võrdluseks – ELi keskmine näitaja on väiksem kui 20 %. Sellest saab järeldada, et hinnatõusu mõju on arengumaadele ja arenenud riikidele on kordades erinev.
Vaenulikkus - toetavus, mis on mõjutatud nii võistlemisest (konkurentsist), organisatsiooni suhetest väliste gruppidega kui juurdepääsetavusest ressurssidele.
Valiku aluseks on ettevõtte huvi leida endale sobilik sihtrühm, kellele soovitakse oma toodet või teenust pakkuda. Sihtrühma valikuks kasutatakse segmenteerimist.

Valitseja maavaldustest – domeenidest (maavalduse osa, mida feodaal ise majandab) ja regaalidest. Regaaliks nimetati valitseja ainuõigust mõnest majandusharust tulu saada.
Valitsusliidu eakate - poliitika eesmärk on võimaluste loomine Eesti inimestele V li liid k lii ik ä k õi l l i E ii i l väärikaks ja aktiivseks eluks vanaduspõlves.
Vanadest fondidest on aga LHV L, LHV S ja LHV XL. Kõik uued energilised fondid on tänu tootlikkuse langusele viimases kvartalis kõige kehvema tootluse ja tasu suhtega.

Varaobjekti hoidmis - ,säilitamis – ja kasutamistingimuste kindlakstegemine; • raamatupidamisarvestuses ja bilansikirjetel kajastatud summade reaalsuse kontrollimine.
Väiksemad juhtimis - ja koordineerimisprobleemid Puudused Juhil raske suunata kõik inimesi korraga Töötajate isesesvusaste on kõrge 20. Rivi- ja staabiorganisatsioon.
Väliskeskkonna seisund – otsustaja poolt mittejuhitavad (mittemõjutatavad, mittereguleeritavad) tegutsemistingimused, mis alternatiivide tulemuslikkust oluliselt muudavad.

Väliskeskkonna seisundid – otsustaja poolt mittejuhitavad (mittemõjutatavad, mittereguleeritavad) tegutsemistingimused, mis alternatiivide tulemuslikkust oluliselt muudavad.
Vältimine - maksukoormuse vähendamine seaduslike meetoditega (abikaasade ühine tulumaksu deklareerimine) 4) Võrdsus -maksud peavad kehtima võrdselt kõigile.
Võlakirjade maksetähtaeg on pikem kui üks aasta, sealjuures keskmised tuleb tagasi maksta kuni kümne aasta jooksul ning pikaajalistel on tagasimaksmise aeg üle kümne aasta.

Võõrkapital – varud 3.Varade tagatus oma käibevaradega ja laenuvahenditega = käibekapital + pikaajalised laenuvahendid + lühiajalised laenuvahendid – varud.
Vaatamata sügis - talvisele tõusule osutunud oodatust aeglasemaks (kogu 1993. aasta jooksul 35.6% 1992. aasta 1053% vastu). Kõige madalam oli kuu inflatsioonimäär
Vahetoodang – lõpptoodangu väärtuse sisse arvestatud tootmisprotsessi vaheetappides tekkinud toodang; vahetoodangu ostmist võib ka investeerimiseks nimetada

Valgustiks on laes rippuv vanaaegne lamp, samuti saab panna põlema lisatuled, kui soovitakse. Tuled on sellised, mida saab reguleerida tugevamaks ja mahedamaks.
Valk85 on andnud järgmise organisatsiooni käsitluse: Organisatsioon on inimeste ühendus, kellel on ühised eesmärgid, mille poole tööd tehes püüelda.
Vapustus – majanduskriis, hüperinflatsioon või poliitiline peataolek -, segastel aegadel, mil riiklik valuuta napib või on oma usaldusväärsuse kaotanud.

Veepealne osa on see, mis välja paistab, veealune osa on loomisprotsess ja analüüs, millele Turunduskommunikatsioon Turunduskommunikatsioon visuaalne osa toetub.
Vertikaalses süsteemis on olemas teatud juhtorganisatsioon või mehhanism, mille sihiks on saavutada kogu kanali võimalikult ökonoomne töö ja maksimaalne turuline toime.
Väljakutseks on   vajadus   teadvustada,   et   just   üksikisikud   (st   kõik   organisatsiooni   töötajad)   on  nende   väärtuste   kandjad.

Väljavaade tulevikku on selles osas pessimistlik, sest haigeid lisandub elanikkonna vananemise ja eluea tõusu tõttu järjest juurde, kuid maksumaksjaid jääb vähemaks.
Võrdsuse teooria - Iga töötaja määratleb enda jõupingutuse suuruse ja sellele vastava tasu ning võrdleb seda teiste töötajate jõupingutuste ja saadava tasuga.
Vaesus on tihti suhteline ja küsimus on, kuhu tõmmata piir? Normaalne elukvaliteet – tagab lisaks bioloogilistele ka sotsiaalsete vajaduste rahuldamise.

Vastajate subjektiivsust – kui inimesel on majanduslikke raskusi, mille lõppu pole ehk niipea näha, võib ta oma emotsioonid üle kanda ka üldisele majanduse hinnangule.
Vastused küsimustele – MIDA, KUIDAS, KELLELE Majandusmudel Majandusmudel on lihtsustatud väide, diagramm või valem, mida kasutatakse majandussündmuste selgitamiseks.
Vii osa - Haneparve juhiks õppimine Esmatähtis on nii kiiresti õppida, et te ajale jalgu ei jää ja jõuaksite teisel eest ära lipsata. Ja tempo kasvab.

Viimaseid põhjusi on aga välistel finantseerijatel raskem aktsepteerida, osalus (substantial shareholding) jagunema: eriti kui need ei näi olevat ajutise iseloomuga.
Valitsejad on inimesed, kel on head administratiivsed ja organisa-toor-sed võimed, inimesed, kes on õppinud töötama teiste kaasabil ja kellele see meeldib.
Veloplus on Merida Eesti, Läti, Leedu ja Soome poolne maaletooja ning sellest tulenevalt võib väita, et neil on Merida tehastega väga positiivsed suhted.

Väärtpaber - on dokument, milles on dokumenteeritud eraõigus sellisel viisil, et selle õiguse maksmapanekuks on tingimata tarvilik nimetatud dokumenti omada.
Vaba ajareserv on olemas töödel (8, 12), (9, 12), (10, 12), (11, 12), (13, 15). Paljud need tööd on seotud just korraldusliku tööga, mitte sisulise tööga.
Varade suhtarv on muutunud kolm korda suuremaks aastal 2011 võrreldes aastaga 2009. Kolme aasta jooksul on varade suhe kasumisse muutunud 3 korda efektiivsemaks.

Varude lõppjääk on seega: 1000 eurot + 1080 eurot = 2080 eurot ja müüdud kaupade soetusmaksumus, mis kajastatakse kuluna, on: 950 eurot + 1100 eurot = 2050 eurot
Viljakasvataja on uustulnuk ja tegutseb karjakasvataja maal, siis võib pigem tema üritada maksta preemiat karja vähendamise ees või kanda aia ehitamise kulud.
Väljakutse on Soomele esitanud EL laienemine, kus töökohtade säilitamise nimel tuleb võistelda Eesti (ja ka teiste uute EL liikmete) madala maksutasemega.
.

Võlg – ostjate ettemaksed Debit. võlgnevuse kestus päevades = ------------------------------------------------------- müügitulu keskmiselt päevas
Varasemalt on Baker juhtinud näiteks personaalmeditsiiniga tegelevat ettevõtet Navigenics ning rasedatele ja noortele emadele mõeldud portaali BabyCenter.
Väljaminekud on toodangu ja teenuse müügiga ning tootmisega seotud kulud (töötasu ja maksuhulk). Muude ärikuludena on olulisemad reklaamikulu, kindlustus.

Vertikaalteljel on bürooga seotud rahalised vahendid. Nii büroo kulud kui riigi eelarvest eraldatavad summad on seotud büroo poolt pakutavate teenuste mahuga.
Võimatud – kui soovitakse toota kahe kauba koguste kombinatsioone, mis asetsevad võimalikust rajast paremal, ei jätku selleks küllaldaselt ressursse.
Võtmesõnaks on turundusmeetmestik = turunduskompleks = turundus-mix. Tegemist on instrumentide kogumiga, mida varieeritakse lähtuvalt tarbijate vajadustest.

Vahepeal on küll juhatuse esimees korra vahetunud, kuid alates 2010. Aasta algusest on Silvanot sisuliselt juhtinud Toomas Tooli poolt valitud meeskond.
Vajalikud investeeringud on kauba ostmine ning transportimine Eestisse, müügipinna rent, pinna sisustamine, leping pangaga makseterminali soetamiseks, arvuti, telefon.
Varianti on näiteks päris tihedalt kasutanud Balti riikide IT ettevõtted ning see on osutunud kvalifitseeritud töötajate suhtes üsnagi tulutoovaks.

Varuobjektide hoidmis - , säilitamis-, ja kasutamistingimuste kindlakstegemine Raamatupidamisarvestuses ja bilansikirjetel kajastatud summade reaalsuse kontrollimine
Võlakirja tasuvus – on soetatud võlakirja tegelik intressimäär, mis saadakse kui igaastaselt välja makstavad intressid jagatakse võlakirja jooksva hinnaga.
Võrreldes deebetkaartidega on Eestis veel suhteliselt vähe krediitkaarte, kuid välismaalaste hulgas on eelkõige levinud just VISA ja Eurocard/MasterCard krediitkaardid.

Vabaettevõtluse ehk turumajanduse alustalad • Eraomand • Spetsialiseerumine • Vabatahtlik vahetus • Hinnasüsteem • Turukonkurents • Ettevõtlikkus
Valeteadete levitamine on tahtlik siis, kui nende levitaja on teadlik, et levitatavad teated on valed või kui ta möönab levitatavate teadete tõele mittevastavust.
Varade rentaablus on ettevõtte edukuse kriitiline näitaja ja hea ettevõtte koguvara puhasrentaablus peaks kindlasti olema suurem kui deposiidi intressimäär.

Vastuvõe - TAVATEST KOMBI- p2 NATSIOONIDEST JÕUAB TURG KO- GUSE qT JA D HINNA hT JUURDE q qE Q 45 Tootja ei maksimeeri hinda ega kogust, vaid kogutulu.
Vertikaalne integratsioon tähendab ettevõtte osaluse ja tegevuse suurendamist toote või teenuse väärtusahelas. Vertikaalselt integreerida saab ette- või tahapoole.
Viimase koostamisel on ta olnud aga suurel määral ebakriitiline, jutustades vabalt edasi vanu taani ja islandi saagasid, mille sisu ta võttis ajaloolise tõena.

Väljakujunenud ettevõtjaid on kaks korda vähem kui alustajaid Lääne- ja ning Kesk- ja Ida-Euroopale ja ligi kolm korda vähem ettevõtlusega alustamisele mõtlevatest.
Väärtpaber on finantsinstrument, mis võib kirjeldada omandisuhet (aktsia, fond), võlasuhet (võlakiri) või õigust omandisuhtele (tuletisväärtpaber).
Väärtuse paradoks - tegelik väärtus väga kõrge , makstav hind on väga madal(õhk, vesi). Selle põhjal nagu ei kajastaks hind hüviste tegelikku väärtust.

Võtmeteguriks on siinjuures töökorralduslike reeglite kehtestamine ja see, et müügiosakonnale jagataks operatiivset informatsiooni tootmise hetkeseisust.
Vaikimine on sageli üks paremaid relvi, sest vaikuses tunnevad inimesed vahel end eriti ebamugavalt, kui nad ka ise kahtlevad oma ütluste väärtuses.
Vastavad hoolduskulud on arvestatud kasumiaruande ja rahavoogudeplaani tabelites. Ka teenusearendamisel ja kvaliteedisüsteemi parandamisel kasutab firma välisabi.

Vastuhüvedeks on hilisem saadav pension (20%) ja ravikindlustushüvitis (13%) või –teenus. Kõrgema palga pealt makstakse rohkem ravikindlustushüvitist.
Veeimavus on üle 5% ja paakunuks (tihedaks) toodet, mille veeimavus on alla 5%. Samuti eristatakse valgest ja värvilisest massist valmistatud tooteid.
Viienda p - na positsioneerimise (Positioning). Seymoure H. Fine (The State University of New Jersey) toob sisse veel kolm P-d: Producer (turundaja või

Vinüülpinnad - armatuurlauad, keskkonsool, lävepakud, istmete seljatoed - peaks puhastama niiske lapiga, samuti võiks neid värskendada mati vinüüliga.
Välised – riigi, regiooni, majandusharu jne tasandit puudutavad). 1.3 Panus võtme-ees- • Kuidas projekt panustab võtme-eesmärkide saavutamisse.
Välismõju on tootmisel või tarbimisel tekkiv kõrvalmõju firmadele või inimestele, kes pole otseselt antud hüviste tootmise või tarbimisega seotud.

Vaheldusrikas atmosfäär – ööklubi erineb teistest samalaadsetest ettevõtetest nii sisustuse, kui ka erinevate läbiviidavate programmide ning ürituste poolest.
Vahemikus 2000 - 2008 oli varade kasv suhteliselt pidev ja ühtlane, kuigi esines varieerumisi puhaskasumis, mis põhjustasid varade rentaabluse kõikumisi.
Valuutakomiteega on mõneti erilised, eelkõige seetõttu, et eesti kroon lastakse käibele täielikult tagatuna Eesti Panga kulla ja välisvaluuta reserviga.

Varad - vara on raamatupidamiskohustlase poolt kontrollitav ressurss (asi või õigus) a) Mis on tekkinud minevikus toimunud sündmste tagajärjel.
Varade inventuurid on järgmised: 1. Kassainventuur 2. Pangakontode ja hoiuste inventuur 3. Varude inventuur Varude inventuur koostatakse järgmistele varudele:
Virtuaalne meeskond - inimeste grupp, kes töötavad ühtse eesmärgi nimel ja kes täidavad oma rolle kohtudes silmast-silma harva või üldse mitte kohtudes.

Visioon on inimesi ligitõmbav organisatsiooni tulevikuideaal, mis on raskesti, kuid reaalselt saavutatav ja millesse organisatsiooni liikmed usuvad.
Valitsev töökultuur on motiveeritud, kuid peale töö spetsialiseerumist ja transporttöölise palkamist, tekkisid puhveti administraatoril konfliktid teistega.
Vaadatuna on meil mõttekam põllumajanduskaupa importida, kuid alati peaksime olema võimelised kriisiolukordades ka iseseisvalt oma rahvast toitma.

Vabastuse periood on 01.03 – 12.03. 2016.a. Töötaja palgapäev on 0703.2016. Töötaja oli oktoobris 10 päeva haiguslehel ja jaanuaris puhkas 14 päeva.
Valivus on üheks taju omaduseks ja sõltub suurel määral tajuja isikust ning seetõttu võivad erinevad inimesed ühte objekti tajuda erinevalt.
Vooltootmine tähendab seda, et on mitu masinat üheoperatsiooni jaoks. Masinad on järjestatud 1-2-3-4-5-6-7. Massiootmine ja vooltootmine on erinevad.

Välisinvesteeringuid – selle näitaja poolest ühe elaniku kohta on Pärnumaa Eestis maakondade seas Harju-, Lääne-Viru- ja Raplamaa järel neljandal kohal.
Värvipigmendid - kasutatakse nende materjalide juures mis on raskelt värvitavad või väikse värvipüsivusega. Kasutamist piirab värvimispartii suurus.
Võimaluste meetod – toetusele eraldatakse niipalju raha kui antud hetkel võimalik on (tavaliselt summad, mis jäävad üle peale muude kulutuste tegemist)

Võtmesõnadeks on siinjuures puhtus, korrektsus ja tagasihoidlikkus, aga ka oma organisatsiooni standarditest, nõuetest või kokkulepetest kinnipidamine.
Valitsemistasud on erinevad, soovitavad autorid valida LHV Pensionifondi M, kuna kuigi viimase valitsemistasu on küll suurim on ka tema tootlus kõrgeim.
Varude hindamisel on kasutusel järgmised meetodid: • FIFO (first in, fist out); • LIFO (last in, first out); • Average cost- „kaalutud keskmine”.

Vastavalt juhtimistasemele – strareegiline kontroll(kus me oleme ja kuhu me liigume, tgeleb tippjuht), taktikaline kontroll- kontrollib ja mõõdab keskastme juht.
Vigade parandamine –  Korrektuuri võte – kohe märkan viga, tõmban joone peale kirjutan õige summa ja lisan paranduse kuupäeva ning enda allkirja.
Visioon – üldise pikaajalise eesmärgi kirjeldus ja tegevuste plaan selle eesmärgi saavutamiseks, olukorra kirjeldus firmas 3-5 aasta pärast.

Vajaduste rahuldamine on tsükliline. 1. Milles seisneb Herzbergi töö ja rahulolu teooria? Herzberg küsitles inimesi, kes on oma tööga rahul ja kes mitte.
Valim - juhuslik alamhulk üldkogumist (nt õpilaste seast tüdrukute hulk), valimi vaatluse läbi püütakse teha järeldusi üldkogumi kohta.
Valutaaturgudel kauplemine on väga riskantne ning enne päris rahaga kauplemise alustamist peaks iga huviline ennast kõikide võimalike riskidega ka kurssi viima.

Varustaja hinnatase - kui varustaja tõstab meile müüdavate toodete hindu, siis kas suudame hoida oma toodete hindu samal tasemel, või peame neid tõstma.
Võimalused pankrotiks on vähetõenäolised. Loomulikult oleneb see ka riigist – tema poliitilisest situatsioonist ning finantssüsteemi usaldusväärsusest.
Võlakirjafond - investeerimisfond, mis paigutab investorite raha peamiselt võlakirjadesse võlakirja preemia - emiteerimishinna ja nimiväärtuse vahe

Vabatahtlikud ekspordipiirangud - iseloomustavad olukorda, kus importiv riik ja eksportiv riik lepivad omavahel kokku, et eksportiv riik piirab oma eksporti mingi toote
Valemist lähtuvalt on korrektne väide Võlakordaja arvutamiseks jagatakse kohustused aktivaga, ehkki sama tulemus saadakse väites toodud tehet kasutades.
Varaobjekt – möödunud sündmuste tulemusel ettevõtte valitseva mõju all olev ressurss, millest loodetakse tulevikus majanduslikku kasu saada.

Veel arvestab on amortisatsioon. Majandusteadlane vaatab lisaks veel Hr Paju poolt investeeritud aega ja raha ning leiab majandusliku amortisatsiooni.
Veelgi tähtsam – kompetentsid on arendatavad ning edule viivate kompetentside teadmine võimaldab soovijatel neid iseenda juures teadlikult arendada.
Visioon - kuhu tahetakse välja jõuda? Visioon on võimalikult realistlik kirjeldus, millisena ettevõtja tahab oma ettevõtet tulevikus näha.

Väljatöötajaks on Rahvusvaheline Arvestusekspertide Föderatsioon (IFAC). Praegu tegutsevad audiitorid peavad läbima kõik IFACi testi 2010a. lõpuks.
Väärtusele on maksukohustuslane lisanud käibemaksu; 5) kauba ühendusesisene soetamine, välja arvatud kauba ühendusesisene maksuvaba soetamine .
Võidan - võidad kokkulepe- tes täpsustatakse tagajärjed ühes või enamas neist valdkondades ja asjaosalistele on need algusest peale teada.

Võimaluseks on sõlmida IMFiga laiendatud valmiduslepe, mis on võimalik juhul kui riigil on vaja pikemat perioodi maksebilanssi tasakaalustamiseks.
Varasemad uuringud on näidanud, et põhihariduse stigmatiseeriv roll suureneb seda rohkem, mida vähemaks jääb neid, kes ei ole omandanud keskharidust.
Vastvalt hooajale ehk suvi Jõuluhooajal võetakse juurde planeeritakse suuremat kassapidajad, sest siis on tööjõudu ja jõuludeks ka. rohkem kliente.

Väärpaberivahendaja - jur. Või füüsiline isik, kes omab väärtpaberi vahendaja tegevuslitsentsi ning kelle tegevuseks on müüa ja osta väärtpabereid
Võrdluskriteeriume on Võrdluskriteeriume on vähemalt 8 või enam kokku vähemalt 7. ning ratsionaalseid võrdluskriteeriume on enam kui emotsionaalseid.
Vabatahtlik koordineerimine - mitteametlike seoste ja suhete kaudu ilma välistõuget ootamata tegevuste ja toimingute vahel kooskõla ning tasakaalu saavutamine.

Vahelduva eduga on erinevad kinnisvara sektoris töötavad isikud proovinud avalikkuse ees esinedes turgu ühtsemalt mõistetavaks ja selgemaks muuta.
Vorst on lihatoode, mis valmistatakse peenestatud lihast, maitse- ja lisaainetest, toiduainetest ja muudest toidukõlblikest komponentidest.
Väikevahend - varad, mille maksumus on madalam, kui PV väärtus Bioloogiline vara- elusorganism, taim v loom Materiaalne PV- maa, hooned, masinad

Väärtpaberiemissiooni korraldamisel on panga või pankade sündikaadi kliendiks ettevõtja kes soovib oma projekti finantseerida väärtpaberite müügist saadava rahaga.
Võidan - võidad töökokkulepete koostamisel tuleb keskenduda tulemustele mitte meetodi- tele. See vallandab inimeste isikliku potentsiaali.
Vajanud – varade kaitset kõige ebakindlamatel aegadel, millest märkimisväärsemaid on ilmselt raha devalveerimine riigi valitsuse poolt.

Vastavalt äs - le kokku kutsuda omanike erakorraline üldkoosolek ja otsustada, kas vähendada aktsiakapitali, AS restruktureerida või lõpetada.
Vesipiip on tänapäeval eriti populaarne Lähis-Idas, kuid levib ka Lõuna- ja Põhja-Ameerikas, Indias, Pakistanis, Euroopas ja Austraalias.
Viiendaks on niisugune otsustamisviis, kus juht püstitab üldised eesmärgid ja määrab kind-laks õiguste piirid, milles alluvad tegutsevad.

Voip - häälsideme võimaldamine nii avalikes kui suletud süsteemides 4) e- kaubandus – ostu-müügi tehingute sooritamine internetis.
Väike ringluskiirus tähendab seda, et firma juhtkond pole kuigi hoolikas laekumispoliitika elluviimisel, debitoorset võlgnevust ei juhita efektiivselt.
Vaatlusmeetod - kasutatakse töö teostamise kohal ja tööprotsessi läbiviimise ajal materjalide kulu ja toodangu suuruse kindlaksmääramiseks.

Valuuta - ja aktsiakursid, börsiindeksid, arvutisse sisseloginute arv. Perioodrida: reastatud andmed tehase kuutoodangute maksumuste kohta.
Valuutaswap - Ühes valuutas oleva laenu põhiosa ja intressimaksete vahetamine teises valuutas olevate laenu põhiosa ja intressimaksete vastu.
Vastavalt emtak - ile jaguneb põllumajanduslik tootmine (jagu A osa 01) kaheks põhiharuks: taimsete ja loomsete saaduste tootmiseks, hõlmates nii

Viivise määraks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (Euribor), millele lisandub 7 % aastas.
Välistamatus - Kui avalik kaup on toodetud ja keegi seda kaupa juba tarbib, siis ei ole võimalik takistada kellelgi teisel selle kauba tarbimist
Väljavoog - on tulu, mis väljub ringkäigust ja vähendab kodumajapidamiste ning firmade tulutaset.Väljavoo moodustavad säästud ja maksud.

Võõrandamisel on Nimelise aktsia teistel osanikel võõrandamine on osamaksu saab sissemaksu ei sissemaksu ei Osa- või sissemakse, ostueesõigus.
Vabastatud on ka raskeveokid, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele, MTÜ-dele ja sihtasutustele, mis tegelevad pääste- ja kaitsetöödega.
Varasemate kordadega on praegu erinevus selles, et Kreeka on eurotsooni liige ja tema saatus ja otsused mõjutavad ka Euroopa majanduslikku stabiilsust.

Vastupidavuselt On vastupidavam Nõrgad happed ja Leeliliste taluvus keemilistele keemilistele ainete leelised ei kahjusta mõjutustele on toimele.
Väline kasv - kasutatakse omanikeringi laiendamist, liitumisi, omandamisi, strateegilisi liite, ühisettevõtteid, litsenseerimist, frantsiisi.
Välistest teguritest on hambapasta ostukäitumises ja tarbimises kindlasti suur mõjutajaroll perekonnal. Kui ollakse laps, siis on vanemate mõju suur.

Väljamaksed – ettevõttest raha väljaminek füüsilistele või juriidilistele isikutele vara ostul, palkade, laenu, intresside jm maksmisel.
Vahetud eesmärgid - planeeritud teatud ajaks Saavutatavad eesmärgid - kindlat aega pole määratud Ettekujutuslikud eesmärgid - kõige olulisemad.
Vahetumisele on õlletehasel võimalik toota kvaliteetõlu, mis esmakordselt jõudis Eesti turule 1993. aastal ning nimetati Saku Originaaliks.

Valim on väike, sest tegu on pilootuuringuga, mille eesmärk on õppida küsima õigeid küsimusi ja testida, kas meie meetod on õige.
Valmistatvad tooted on kvaliteetsed kuid praktikas vajavad tooted eraldi sertifitseerimist eriti, kui on tegemist inimeste ohutust tagavate toodetega.
Varimajanduseks nimetatakse ettevõtlust, kus: 1.remondimees tuleb ja teeb kokkulepitud summa eest korteriremondi, makse aga kumbki pool ei maksa.

Varude lõppjääk on seega: 1000 kr + 1080 kr = 2080 kr ja müüdud kaupade soetusmaksumus, mis kajastatakse kuluna, on: 950 kr + 1100 kr = 2050 kr.
Vastutustundjad – enamasti vanemad inimesed, passiivsemad interneti kasutajad, vaatavad arvamussaateid, kultuuriprogramme ja dokumentaalsaateid.
Vke - d on innovatiivsemad harudes, kus ressusside eriti kapitali, roll on Erinevused väiksem 21. Innovatsioon ja ettevõtte asukoht.

Võrreldes 2007 - ga, langenud, võib järeldada, et majanduskriis mõjutas kulutusi riietele ja jalanõudele negatiivselt LISAD Lisa 1. Algandmed
Visioon on ettevõtja enda loodud idee või kujutlem praegusest lootusrikkamast või ihaldusväärsemast tulevikust, mida ta tahaks luua.
Väline viitaeg on ajaperiood selle hetke vahel, mil majanduspoliitilised tegevused aset leidsid ja selle momendi vahel, kui nad avaldasid mõju.

Vaesus on see, kui inimene ei suuda rahuldada oma põhivajadusi (1). Inimene on vaene, kui tema materiaalsed vahendid on ebarahuldavad.
Vahetusvahend - on vahetatav kõigi teiste kaupade ja teenuste vastu ning asendab ostu-müügi tehingutes barterit (kaup kauba vastu vahetust)
Varased merkantilistid — W. Stafford, J. Hales jt. olid seisukohal, et toimiks positiivne maksebilanss s.t. raha sissevool peab ületama väljavoolu.

Vähemusaktsionäride kaitse on Mandri-Euroopa süsteemis üsna halb, on tagajärg see, et finantsturud ei ole nii hästi arenenud kui anglosaksi süsteemis.
Väljaminekud - kui muutused toimuvad mitte ainult maksevahendites, vaid need hõlmavad ka ettevõtte võlasuhteid e ettevõtte kogu rahavara.
Võlakiri on väärtpaber, mis sisaldab laenuvõtja kohustust maksta laen kokkulepitud tähtajal laenuandjale tagasi ning tasuda intressi.

Võrus on olemas ka paar firmat, kes müüvad küttepuid aga nende hinnad on kõrged ning nende küttepuud pole piisavalt kvaliteetsed.
Võtme - - TEGEVUS VÕTME- SUHTE ED VÄÄRTUS- SIHT- PARTNER D PAKKUMINE GRUPID ID VÕTME- MÜÜGI- RESSURS KANALI ID D KULUD TULUMUDEL
Vaba omakapital on jaotamata kasum, mille arvelt võib teha omanikele väljamakseid, moodustada reserve ja suurendada aktsia- või osakapitali.

Varade puhasrentaabluse ehk ROA näitaja oli 94 aastal 0,07, 95 aastal oli see 0,08 ja 96 aastal oli see 0,16, mis näitab et ROA on pidevalt kasvanud.
Vastutusprotsess on aga üldiselt igal pool sarnane. See koosneb ülesande jagamisest, selgitamisest ja konkreetsest rakendamisest (Türk 2001).
Veebidisainerid on kulutanud palju aega mõeldes, kui mitmeid kordi inimesed klikivad, et leida mida nad otsivad, ilma et nad liialt pettuksid.

Veinivalmistajail on mitu meetodit fenoolide paremaks kättesaamiseks:  Virde ülepumpamine- Vein pumbatakse kääritamisankru põhjast üles.
Väline keskkond - tunnustab organisatsiooni teatud tegevuste, toodete ja teenuste eest, mis viib erinevate hoiakute ja väätuste arendamiseni.
Väärtpaberivahendajad – on ettevõtted, mis pakuvad investoritele ostjate leidmist ja esmast väärtpaberi emissiooni, väärtpaberite vahendamist.

Võimenduste koosmõju ehk koguvõimendust ehk aktsiatulu elastsust müügikäibe suhtes iseloomustab nii äririski kui ka finantsriski ehk koguriski.
Vürtsitamine – tsitruskoore õli pigistamine joogi pinnale (Dry Martini nt). Õige joogi vürtsitamine näitab baarmeni professionaalsust.
Vaieldamatult on hetkel kõige populaarsem teema majanduskriis ja selle tagajärjel tekkinud erinevad raskused erinevate riikide majanduses.

Vaike riik on üldjuhul a)suhteliselt odavam kui suur riik; b) suhteliselt kallim kui suur riik; c)suhteliselt sama kallis kui suur riik.
Vaka sisu – idol (kultus ese, puust), küünal, uss + ohvrid • Vakaga seotud pühapäevad – tõnni-, jüri-, mihklipäev, jõulud.
Vastanditeks on mõningad tööstuskaubad, kuna firmad võivad hindade kasvades suhteliselt kiiresti laiendada tootmist (lisades vahetusi).

Vastutustundlik ettevõtlus on hästi juhitud ettevõtte kvaliteedimärk, mis on sageli eelduseks rahvusvaheliste klientidega majandussuhtesse astumiseks.
Võimaluse usa - le finantseerida oma maksebilansi defitsiiti , kuid samas on see takistuseks riigi majanduse juhtimisel rahapoliitika kaudu.
Võimendust ehk leverage’i. Võimendus (ehk leverage) on definitsiooni kohaselt võime kontrollida väikese summaga suuremat hulka raha.

Võimutus on tegur, mis sageli põhjustb ebajärjekindla ja -tõhusa tegutsemise ning määrustemeelse ja kitsarinnalise juhtimisstiili.
Vandeaudiitor on välisauditi läbiviija, kes kontrollib ja hindab raamatupidamisaruannete kvaliteeti, lähtuvalt auditeerimise eeskirjast.
Vastuvõtukulud on väljamaksed seoses külaliste või äripartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise teenindamisega.

Viimase osas on hea näide Tallinna kesklinn, kus ühes hoones ning viiekümnemeetrise vahega paiknevad nii Esmofoni, kui Hallo esindused.
Väike summa – umbes 1% liidu rahvuslikust rikkusest ehk ligikaudu 235 eurot inimese kohta – suunatakse Euroopa Liidu aastaeelarvesse.
Väljakujunematus – loov tööprotsess, mis sõltub autonoomsete töötajate koostööst, määrab ära juhtimisprotsessi ja mitte vastupidi.

Väljaminekud – väljaminekukäive – ettevõttest välja minev raha, vara või teenuste hulk. Väljaminek on üldisem mõiste kui kulu.
Väärtpaberite emissioon on nende välja- •maksekorraldused •tšekid •elektroonilised maksed; 2)keerulisemad laskmine väljaandja otsuse alusel.
Väärtpaberiturg on koht kus kaubeldakse väärtpaberitega ja mille ostu ja müügi nõudluse ja pakkumise läbi kujuneb väärtpaberite hind.

Väärtustele tuginevad - tavaliselt lühikesed ja üldsõnalised, sageli pikaajalised, sisuliselt deklaratsioonid ettevõtte moraalipoliitika kohta.
Võimalikeks partneriteks on ka Eestis tegutsevad tootjad ja hulgimüügifirmad, kelle toodangut/vahendatavat oskab konsultant toitlustajale soovitada.
Võimustatud töötajad on motiveeritumad ja julgevad pakkuda välja oma ettepanekuid paremaks tööks ning rääkida kaasa teiste otsuste tegemisel.

Võlgneb ehk ollakse võlgu antud ettevõttele), näiteks aruandvatele isikutele antud avansid, ettemaksud tarnijatele jne; • varud.
Võõrfinantseerimine on eelkõige seotud ikkagi rahavooga ning kui laekuvad rahavood kindlustunnet ei paku, siis võõrkapitali pangad ka ei paku.
Vahetoodang on mingi perioodi toodang, mis kasutatakse ära selle perioodi tootmisprotsessis ja toodang, mis on mõeldud edasimüügiks.

Valiktooted - tooted, mida ostetakse harvem ning nende ostmisel kaalub tarbija hoolikalt toote sobivust, kvaliteeti, hinda ja välimust.
Valitsuse ülesandeks on kontrollida ja reguleerida oma seadusandlike aktide ja poliitikaga majapidamiste ja ettevõtete majanduslikku käitumist.
Valitsuse ülesandeks on reguleerida ja kontrollida oma seadusandlike aktide ja poliitikaga majapidamiste ja ettevõtete majanduslikku käitumist.

Vande audiitor on oma kutse tegevuses sõltumatu ja era pooletu juhindudes kutse eetika nõuetest, audiitor kogu organite dok ja seadusest.
Vastutaja on motiveeritud. 4. Tunnusta saavutajaid (ja ainult neid) – raha, optsioonid, avalik kiitus, puhkepäevad, tasuta lõunad.
Vutimuna eripäraks on see, et ta ei rikne, vaid kuivab seest ära. Muna sisaldab ensüümi lüsosüüm, mis on tugeva antibakteriaalse toimega.

Väärtpaberiks on dokument, mis tõestab väärtpaberi omaniku osalust mingisuguses ettevõttes või seda, et ta on andnud kellelegi laenu.
Võlad tütar - ja emaettevõtetele 0 0 Võlad sidusettevõtetele 0 0 Pikaajalised eraldised 0 0 Pensionikohustused 0 0 Muud eraldised 0 0
Võlakirjade emiteerimine on tegevus, mille käigus lastakse välja tagatud (harilikult tagatiseks ettevõttele kuuluv vara) või tagamata võlakirju.

Võrdusele on võimalik ühiskonnas elimineerida rida negatiivseid nähtusi, mis põhjustavad riigile täiendavaid mõttetuid kulutusi.
Valiidne – valiku kriteeriumid ja meetodid peavad olema objektiivsed ning võimaldama kindlaks määrata kandidaadi töösobivust.
Valikkaubad - tooted, mida tarbija ostuotsustusprotsessis põhjalikult valib ning hindab sobivuse, kvaliteedi, hinna ja moe seisukohalt

Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijail õigus puudusega kauba või teenuse puhul esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast.
Veeteesid on 3200 km ulatuses. Suuremad sadamad on Dover, Harwich ja Southampton jt. Kaubalaevastiku suurus on 2008 aastal 474 laeva.
Vpn on kindlasti parim lahendus kui ettevõtte kontorid asuvad nt igas linnas, see muudab informatsiooni edastamise lihtsamaks.

Väikelinnas on üldkasutatavaid reklaamikanaleid veidi vähem, kui suures linnas ja need on ürituste korraldajatele ka paremini teada.
Väiksemates erahooldekodudes on hind kõrgem, kuid kui see on põhjendatud paremate elutingimustega, siis võib olla sama edukas kui 90 kohaline asutus.
Värvitoonide valik on lai: looduslikud peitsitoonid nagu teak, palisander,pähklipuu, samblaroheline, äikesesinine, hall, oranž, tumepunane.

Vahepealne osa on suur katsumuste jada, kus igal sammul on võimalik ebaõnnestuda tänu ettevõtte sisestele või välistele teguritele.
Valitsusliidu peaeesmärk on saavutada Eesti rahvastiku positiivne iive sündimuse kasvu, keskmise eluea pikenemise ja elukvaliteedi tõstmise teel.
Valituse huvi on majanduse kasv (seetõttu kontroll nende pankade üle). Valitsus saab mõjutada pankasid andma ringlusesse rohkem raha.

Vastand kultuurrelativism – ühegi kultuuri väärtushinnangud ja moraalinormid ei ole paremad ega halvemad kui teiste kultuuride vastavad normid.
Vastuvõtmisel on kõige olulisem vastutada kahe asja eest: otsustada, kas nõustuda tarnega ning tuleb kontrollida kogust ja kvaliteeti.
Veterinaar - ja Toiduameti Järelvalveameti Infosüsteemi otsingu järgi on meil Eestis 13 munade käitlemisega tegelevat ettevõtet.

Väline motivatsioon – väliskeskkonnast tingitud mõjutused, meist mitte tulenevad, - nt palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused.
Väline värbamine on vajalik eelkõige ettevõtte esmatasandi töökohtadele või uute ja erilisi oskusi nõudvate töökohtade täitmiseks.
Võrdlusmeetod on sobilik selliste varade hindamisel, mida omanik kasutab ise ning mis tavaliselt ei ole seotud õiguste ja kohustustega.

Valikud on palju, kuid need sobivamad üritused peaks välja mõtlema ja selekteerima vastavalt inimestele, kes neid osa võtaks.
Valveaeg - - on osa puhkeajast, kus töötaja peab olema tööandjale kättesaadav edasilükkamatute tööülesannete täitmiseks.
Varadesse on turvalisem investeerida, sest vajaduse korral on lihtsam investeering likvideerida ja saada investeeritud raha tagasi.

Veelgi huvitavam - nimetatud eelistus ei näi seostuvat ametiga - isegi kvalifitseerimata töölised nautisid tööaega vabast ajast enam.
Veenmine - oma seisukohtade põhjendatud selgekstegemine, et kutsuda esile soovitud tegutsemine või käitumine; nõuab kannatust.
Visuaalne identiteet on küll läbi aja mõnevõrra muutunud, kui siiski on tegemist olnud sujuvate üldist ilmet värskendavate muudatustega.

Väärtpaberiturg on koht, kus kaubeldakse väärtpaberitega, st ostetakse või müüakse aktsiaid, võlakirju või tuletisväärtpabereid.
Võimu delegeerimine on menetlus, mille käigus juht määrab oma alluvate kohustused ja vastutuse ning annab üle selleks vajalikud õigused.
Võistelaste kasutuses on suveaed, rahvamaja, Tahkuranna Lasteaed, Algkooli saal, kus toimuvad suuremad kultuuri- ja väiksemad spordiüritused.

Valikud on eeskirjas ära toodud toimub töötasu arvestamise ja maksmise kajastamine raamatupidamises alljärgnevate kannetega:
Viitvõlg - sinna alla võib mida tahes peita (näiteks: töötajatele tasumata töötasud; lõpetamata ehituse miinusmärgiga ..)
Visioon - kuhu me tahame jõuda? Jääme alati moekaks ja silmapaistvateks! PÕHIVÄÄRTUSED Kvaliteet, moekus, stiil ja lihtsus

Väikeettevõtted on kohanenud turu tingimustega, paindlikumad, suurem osa töökohti luuakse väikeettevõtetes: hiires ja gasellid (70%)
Võimsuste üle - või puudujääk (ülejääk surub hinnad ja kasumid alla, • Riskikapital ja äriinglid puudujäägiga on vastupidi)
Võtmesõna - otsustamine, sest valida erinevate alternatiivsete plaanide vahel, mis on suunatud ettevõtte eesmärkide täitmisele.

Vahetuskurss on fikseeritud mingi valuuta suhtes ning maksebilansi ülejäägi (või defitsiidi) korral rahapakkumine suureneb (või
Varade koosseisus on peamiseks laenuportfell erinevalt tavaettevõtetest, kus peamise osa moodustavad erinevad käibevarad ja põhivarad.
Vastuvõtja – rolli täidab juht alluvatega suheldes, aruandeid ja ettekandeid uurides mitmesuguseid isiklikke kontakte kasutades

Vundamendi soojustamine on esmatähtis esimese korruse elanikele, kelle põrandad jahtuvad väga kiiresti just soojustamata vundamendi pärast.
Vähestel on Pärnu linnas seda võimalust, et käia lõuna ajal kodus, samuti ei ole enam kombeks võtta kodunt võileibu kaasa.
Välismaailmale on ettevõttel internetis ka oma kodulehekülg, kus on kirjeldatud ettevõtet, tema tegevust ning tooteid ja teenuseid.

Välisvaluutareservi ehk kattevaraga. Nii jäi ka nüüd, sest euro peab olema tagatud 100 protsendi ulatuses rahvusliku keskpanga varadega.
Võreehitus on igasuunalisel ja piiramatul suhtlemisel põhinev organisatsiooni siseehituse muster. Võreehitus on meeskonnatööl.
Vaidlustatavad nõuded – kvaliteedile mittevastavate kaubad • ebatõenäolised nõuded • lootusetud ja mahakandmisele kuuluvad nõuded.

Valuutakomitee süsteem on tõestanud oma vastupanuvõimet välisšokkidele ja taganud Eesti rahapoliitika usaldusväärsuse ning stabiilsuse.
Veinitundmise tase on jõudnud sinnamaani, kus hakatakse jooma vanemaid, täidlasemaid ning tihedama tekstuuriga Burgundia tüüpi veine.
Vibulasketiir on mõeldud nii noortele kui ka täiskasvanutele, kes soovivad oma vaba aega sisustada millegi lõbusa ja sportlikuga.

Viimast kümnendit on iseloomustanud kaubandussuhete hüppeline kasv nii Euroopa riikide, USA, Aasia kui ka teiste maailma piirkondadega.
Välisteks hinnamõjuriteks on veel konkurentshinnad ja -pakkumine, hinnaseadused, üldine majandusolukord, kaubanduse areng ja valitsuse tegevus.
Väljendil on mitu tähendust, tuleb sõna või väljendit mõista viisil, mis on enam kooskõlas lepingu olemuse ja eesmärgiga.

Või meeskondadest ehk inimeste ühendustest, kes määratud ajaperioodi jooksul tegutsevad üheskoos kindla eesmärgi saavutamise nimel.
Võõrkaubad ehk mittetahetavad kaubad (mittetuntud või mingitel põhjustel mittesoovitavad kaubad). Neid kaupu ostja ise ei otsi.
Vahetuse teel – alates kauba pakkumisest kuni poliitilise võitluseni või isiklikust heaolust kuni perekonnasisese suhtlemiseni.

Vaidlustuseks on juba olemasolev ning registreeritud kaubamärk, mis on vast registreeritud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane.
Vaktsineerimine on kodanike kaitsmisel nakkushaiguste eest kahtlemata üks majanduslikult tasuvamaid rahvatervise valdkonna meetmeid.
Varude üle - müüdud varude hind sisaldab ka kahjumi kõikvõimalikest puudujääkidest ja kadudest, kuna neid eraldi ei teata.

Veenmisel on tähtis, milline on hoiaku muutmisele suunatud sõnum ehk stiimul, mille vahendusel planeeritakse suhtumist muuta.
Veksel on lühikese maksetähtajaga ja ettevõte realiseerib neid enamasti spetsiaalsete väärtpaberivahendusfirmade kaudu.
Viljakat põllumaad on ainult piiratud koguses ning edasine nisu tootmise suurendamine saab toimuda vaid madalama viljakusega maa arvelt.

Väikeloomaarstid on tööl tavaliselt põhipalgaga äriühingutena tegutsevates erakliinikutes, kuid tihti on arstidel ka oma praksis.
Välisettevõtetest on aktiivsemad Euroopa Liidu ettevõtted, kes kasutavad ära Euroopa Liidu siseturu eeliseid, aga ka USA ettevõtted.
Välismõjudega on aga see probleem, et firmad ei ole huvitatud nende arendamisest või piiramisest, kuna ta ise ei saa sellest tulu.

Värbamise tulemusena on ettevõttel hulk potentsiaalseid töötajaid ja maine kujundajaid, kellega kontakte luua neid hoida ja säilitada.
Väärtpaberi väärtus on võrdelises sõltuvuses tulevastest rahavoogudest ning pöörvõrdelises nende laekumises ajast ja riskimäärast.
Võimu koolkond - strateegia kujunemine on läbirääkimiste protsess, strateegiad kujunevad välja poliitiliste protsesside käigus.

Võrreldes eestiga on ELi liikmesriikides tööandjatele pandud ka märksa suuremad kohustused näiteks haiguspäevade kompenseerimisel.
Valiktoodete ostmisel on ostja valmis kulutama ostmiseks oma aega ja energiat ning koguma informatsiooni alternatiivsete pakkumiste kohta.
Valuutakomitee kohustuse – sularaha ja hoiused – on täielikult kaetud intressikandvate ja kõrgkvaliteediliste välisvaluutareservidega.

Vanaduspension – sõltub töötamisest ja inimese eest makstud sotsiaalmaksust ehk ametlikult teenitud töötasust eluea jooksul.
Varude piiratus on aga peamiseks põhjuseks, miks tuleb rakendada kokkuhoidu ja leida alternatiivseid võimalusi energia tootmiseks.
Vastumeetmed - hoida sidet püsiklientidega, vajadusel organiseerida vahetustega töö, vajadusel suurendada kulutusi reklaamile.

Välistulud on olemas b. On olemas välised kulud c. Puuduvad välised kulud ja on olemas välised tulud d. Puuduvad välistulud
Võrreldes usa - ga, mille ametiühingute ja kollektiivlepingute levik on sarnased Eestile, on Eesti ametiühingute jõud väiksem.
Vaba kapitali on maailma finantsturgudel väga palju ning miljonid analüütikud tegelevad sellele kasuliku rakenduse leidmisega.

Valimi moodustamiseks on vaja üldkogumi liikemete lihtvalim nimekirja , millest valimisse arvatakse liikmed juhusliku loosimise käigus.
Valitsuse ametid - rahastatakse maksutuludest ja pakuvad teenuseid, mida mitmel põhjusel valitsus ei usalda anda tulundussektorile.
Valitud positsioon on teavitus tootest, mida see esindab ning väärtused ja uskumused, mida tarbijad hakkavad seostama selle tootega.

Valituks saades on poliitikute ülesandeks oma programmid selliselt ellu viia, et saavutataks optimaalne avaliku sektori toimimine.
Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.
Valmistoodangu - ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Kapitaliseeritud väljaminekud omatarbeks põhivara valmistamisel

Valuutakursi ootused on sellised, et eelised, mida saadakse kõrgemast intressimäärast kattavad valuutakursi langusest saadud kahjumi.
Vastupidiselt fifo - meetodile kasutatakse LIFO- meetodi puhul esimesena väljastatava vara hindamiseks viimasena soetatud vara hindu.
Vastutuskindlustus - kaitseks tsiviilvastutuse eestmillegi tegemise või tegemata jätmise puhul tekkinud kahju kolmandatee isikutele.

Vähemuse otsustamine - toimub situatsioonis, kus mõned domineerivad grupiliikmed suudavad teha otsuse, millega ülejäänud nõustuvad.
Välisallikad – välisabi ja -laenud ning välisinvesteeringud, samuti rahvusvahelise kaubanduse vahendusel saadavad ressursid.
Võimalikud riskid on impordikeelud, hinnakontroll, tööjõu probleemid aga ka poliitilise võimu vahetumise sagedus ja vägivaldsus.

Võivad fie - d täiesti seaduslikult oma raamatupidamise pärast aasta lõppu kokku panna, sealhulgas ka päevaraamatu täita.
Võõrandamise tulemitega ehk erikonto suurenemine kajastatakse E vormi erinevates veergudes varasema ainult kokku veerus kajastamise asemel.
Vabatahtlik kooskõlastamine tähendab tegevuste ja toimingute vahel kooskõla ning tasakaalu saavutamist mitteametlike seoste ja suhete kaudu.

Valideeritud tulemid - komponendid või tooted, mille kvaliteet on määratud kindlustamaks nende vastuvust spetsiifilistele nõuetele.
Valmistoodang on lõpetatud toodang mis ootab realiseerimist, näiteks teravili, marjad, mugulad, mööbel, vorstid, singid jne.
Varakindlustuslepinguga on võimalik kaitsta ettevõtet järgnevate riskide eest: tuli, vesi, murdvargus, torm, üleujutus, vandalism või

Väljund - tulemused strateegia elluviimisel (tooted, teenused, majandustulemused (aruandlus)); väliskeskkonna mõjuTAMINE
Võlakirjad ehk pikaajalised võlakohustused – tavaliselt on pikaajalised võlakohustused/võlakirjad 10 aastase tähtajaga.
Võlaõigusseadusesse on sisse kirjutatud eeldus, et esimesel kuuel kuul ilmnenud puudused olid olemas juba asja üleandmisel tarbijale.

Vajaduskonflikt – teise vajadused on enda omadega vastuolus, tema käitumine toob mulle mõõdetavat kahju (aeg, raha, energia)