Sõnu seletav sõnaraamat

Välted on kahesilbilised taktisuurused prosoodilised üksused, mille distinktiivsed kestusmallid põhinevad taktisiseste naaberhäälikute kestussuhete erinevatel kombinatsioonidel • Vältehaare on takti rõhulise ja rõhuta silbi järjend • Sõna alguskonsonant ei osale vältevastanduses • Välde eristab sõnu ja sama sõna erinevaid muutevorme: sada, saada; ko-li (Q1), koo-li (Q2), koo-li (Q3)
Vi kk - st `siili/de, `saia/de, pada/de, sõda/de, lage/de, `nalja/de, `sõpra/de, õnne`likku/de VII kk-st küünal/de te IV kk `aasta/te, redeli/te, `kringli/te, koleda/te, habeme/te, `õela/te, magasi/te V kk soolas/te, `jõulis/te, olulis/te, `juus/te VI kk-st suur/te, uu/te, küün/te, kä/te VII kk-st mõte/te, `pääsme/te, ratas/te, `armsa/te, `mandrite te ~ de VI kk-st koer/te ~ `koera/de

Veedade periood – 1300 – 800 eKr – veedad on Vana-India religioossed tekstid klassikalises sanskriti keeles, hinduismi alus – keel personifitseeritud jumalannaks: kuna keel suudab kirjeldada püha, peab ta ka ise olema püha – veedade kuus abiteadust: grammatika, foneetika, meetrika, etümoloogia, astronoomia, tseremooniateadus (kõneaktide läbi viimine) • Veedad olid suulised tekstid.
Võrdlev – ajalooline keeleteadus sai alguse 19. sajandi Euroopas ja pani aluse paljusid keeli haaravale empiirilisele analüüsile, muuhulgas keelte genealoogilisele rühmitamisele ja keeletüpoloogiale. Põhiline küsimus on, kas kunagi on olnud üks algkeel, millest kõik tänapäeva keeled on pärit? Võrdlev – ajaloolise keeleteaduse meetodid ei ulata rohkem kui 8000 aasta taha.
Voor - ühe inimese kõne järgmise inimese kõneni (auditooriumi sidumine) Vooruvahtusmehhanism: vooru võtab A) see, kellele osutati B) see, kes jaole saab C) eelmien kõneleja

Viipekeel on loomulikke keeltega võrdsel tasemel kinnistunud ja arenenud keelesüsteem, mida ei saa samastada vestlusega kaasnevate žestide ja miimikaga.
Vandaalid - rüüstasid Roomat, sellest ka sõna vandaal Jüüti poolsaar (Taani), Visla 100 eKr 406 ületavad Reini koos sueebidega 409 liitlastena Hispaaniasse 429 Tuneesia (föderaadid) 422 Vandaalide kuningriik Põhja-Aafrikas 535 Kuningriigi lõpp (Bütsants, keiser Justinianus, väejuht Belisarios)
Veresooned – arterid, veenid, kapillaarid Veresoonestikuks nimetatakse organismisisest torudesüsteemi, milles ringleva vere kaudu varustatakse kudesid hapiku ja toitainetega, vabastatakse neid jääkproduktidest, kooskõlastatakse organite talitlust ning reguleeritakse kehatemperatuuri.

Vt a - b: sihitisliku lause agent (A) on markeeritud (ergatiivi lõpp –ŋgu), patsient aga markeerimata käändes (absolutiivis, lõputa). Samas on mittesihitislike lausete ainus osaleja (S) markeerimata käändes, seega tähistatakse seda dyirbali keeles samamoodi kui patsienti.
Väliskõrv – info püüdmine, sisekõrv – laine muutmine närviimpulssideks, keskkõrvas – helilaine võnkumine muudetakse vedeliku võnkumiseks 52. Kuidas me tajume helikõrgust ja selle muutumist? 53. Kuidas me tajume helivaljust ja selle muutumist? 54. Tajukatsete metoodikast.
Vandenõuteooria on hüpotees, mis keeldub tunnustamast ajalooliste sündmuste või asjaolude üldtuntud käsitlusi, väites, et sellise käsitlemise põhjus või siis sündmused ise on (omakasu või pahatahtlikul eesmärgil) toimunud vandenõu ja manipuleerimise tulemus.

Vooruvahetusmehhanism - voor = auditooriumi sidumine - voorudes tegutsemine kui sotsiaalse elu üks fakte; - vooru võtab a) see, kellele osutati; b) see, kes "jaole saab"; c) eelmine kõneleja keelegeograafia - keeleteaduse haru, mis uurib keelenähtuste maa-alalist levikut.
Valentsiteooria e. sõltuvusgrammatika ’’Valentsteooria’’ e sõltuvusgrammatika (verbi valents, komplemendid e aktandid vs vabad laiendite sirkumstandid (aeg koht viis) X-valentsed verbid jne.) X=? Ootama-kahevalentne-; elama müüma viskama eraldama
Veri - kinnises soonestikus asetav alati voolav punase värvusega vedelik,mis kosneb vererakkudest ja vedelast põhiainest-vereplasmast.Vere koostis: vereplasma ja vererakud,mis jagunevad : erütrotsüüdid,leukotsüüdid ja trombotsüüdid.

Vasakpoolne osa on ‘alus’ ( ), t¨ hendab inimest kummardamas aluse (alta- a ri) ees. seletab m¨ rki kui vankri a ette hobuse panekuga , aga arvestades rituaalset t¨ hendust, pole m¨ rgil seost ei hobuse ega laevatamisega.
Vastupidiselt konsonantidele on vokaal häälik, mille artikuleerimisel pääseb õhk vabalt ja takistuseta pidevalt välja suust või suust ja ninast 8. Kirjelda vokaale kolme artikulatoorse mõõtmega (lähtuvalt keele ja huulte

Väikeses ehk kopsuvereringes rikastub veri hapnikuga ning suure vereringe kapillaaristiku kaudu toimub kogu organismi varustamine hapniku ja toitainetega ning ka lõpp-produktide üleminek kudedest
Väliskõrv – info püüdmine, sisekõrv – laine muutmine närviimpulssideks, keskkõrvas – helilaine võnkumine muudetakse vedeliku võnkumiseks 1. tajukatsete metoodika Eek lk 40-43.
Viikingite asustusi on leitud nii Põhja-Ameeirkasse. Kõige esimesed kogukonnad tekkisid Gotlandilt, Mälareni järves 700. aasta paiku oli ka Norra aladel hõimudest, mis moodustasid liithõimud.

Viitava np - ga. Argivestlustes kasutatakse määratlejat see enamasti selleks, et kuulaja saaks oma teadmiste põhjal paigaldada uue referendi representatsioonide võrgustikku.
Võrreldes š - ga ei teki nii kitsast ahtust ning ei ilmne nii madalat sagedust (alla 4000 Hz). Häälikutel f, t pole müra, aga h puhul kaasneb nõrk müra kõigi sagedustega.
Väike verering - algab südame paremast vatsakesest venoosset verd sisaldava arteri- kopsutüvega.Kopsutüvi jaguneb 2 kopsuarteriks-üks suundub paremasse ja teine vasakusse

Võrdlev - ajaloolise keeleteaduse meetodid (nt häälikuseadused) ei ualata kaugemale kui 8000 aasta taha. Keelt peetakse üldjuhul 100 000 aasta vanuseks nähtuseks.
Vehicle - sõiduk *tehtud teedel liikumiseks *sellel on liikumapanev jõud *liigub kiiremini kui inimene jalgsi *sellel on neli ratast *manööverdab
Vestlusanalüüsi ehk konversatsioonianalüüsi (CA) juured on etnometodoloogias ja lingvistilises pragmaatikas CA peaeesmärk: avastada vestluse struktuur.

Võimenduvad ehk resoneeruvad, st algab kaasavõnkumine, aga need, mis ei ühti, sumbuvad – seega tekivad erinevad resoneerumised ehk resonandid.
Viitamine on suhtlusakt, mille käigus mingi märgi (näiteks sõna või žest) abil osutatakse mingile olendile, asjale või nähtusele.
Võrkmiku sisepind on kärgja ilmega, võrkmikukannude ülesandeks on peenestatud toidumassi eraldamist jämedamast ja selle suunamine kiidekasse.

Vanimad kirjapanekud on säilinud 14. sajandist (Tallinn 1313: forum ehk Raekoja plats). Pärnu ja Tartu kirjapanekud on hilisemad, 16. sajandist.
Vanahärra on põhimõttekindel inimene, tema arvates on noored eestlased valmis loobuma oma esiisade traditsioonidest ja jumalast.
Värvingupartiklid on vabalt liikuvad partiklid, mis annavad lausungile nn värvingu või ilme, nagu prosoodia ja sõnajärg seda teevad.

Valentsiteooria e. sõltuvusgrammatika abil kirjeldatakse sõnadevahelisi süntaktilisi sõltuvussuhteid. Selle tuumaks on tegusõna.
Väljendusviis - afiksatisoon e aglutinatisoon ja fusioon; muutumine, nt Esmaspäeval võtan raamatukogust uue0 raamatu0 lugemiseks.
Valter tauli on käsitlenud välteid binaarse vastandusena: silbitasandi kerge ja raske (silbi)aktsent (II ja III välde, resp.

Veri on kinnises soonestikus asetsev alati voolav punase värvusega vedelik, mis koosneb vererakkudest ja vereplasmast.
Voor - vestluse üksus - see, mida üks kõneleja ütleb, kuni selle kohani, kus teine kõneleja hakkab rääkima
Vaagnaõõs on kõhuõõne jätkuks, teda piiravad luune vaagen, vaagna laisidemed ja neist väljaspool asuvad lihased.

Veiko märka on aga sotsialistlikku realismi käsitlenud kui ranget ning omapärast kirjandusvoolu, mitte kui meetodit.
Vöötlihaskude – punane, moodustab kindla alguse ja kinnituskohaga, tahte järgi liigutatavaid organed – lihaseid.
Võrdlev - ajalooline keeleteadus püüab paljusid keeli omavahel võrreldes välja selgitada keelte sugulust.

Villers - Cotterêts’ määrus, kuningas François I 1539. a. edaspidi juriidilised dokumendid pr keeles.
Vokaalid – häälikud, mille hääldamisel õhuvool / hääl pääseb pidevalt ja takistuseta suu keskelt
Vestlusanalüüs - Uurijaid huvitab, milline on inimeste vestluse struktuur ja kuidas seda sotsiaalselt luuakse

Võrdlev - ajalooline keeleteadus - keelte ajalugu hakati selgitama sugulaskeelte võrdlemise alusel.
Vi kk - st sõda : sõdu : sõda/sid nali : `nalju : `nalja/sid sõber : `sõpru : `sõpra/sid
Vitruvius – 1. saj. e. Kr. De architectura libri X: non enim architectus potest esse grammaticus

Vähemuskeel - on keel, mille kõnelejaid on mingis riigis vähem kui teis(t)e keel(t)e kõnelejaid.
Vat - tegevusnimi on kujunenud pöördsõna oleviku kesksõna osastava käände vormist.
Vulgaarladina keel - rahvaladine keel, kõik ladina keele normeerimata variandid, mitte üks konkreetne

Vöötlihaskude – punane, moodustab kindla alguse ja kinnituskohaga, tahte järgi liigutatavaid
Võrdlev - ajalooline keeleteadus, häälikuseadused, rekonstruktsioon, etümoloogia
Vasak pool on ilmselt t¨ hendusega ‘must’. M¨ rk ise must a a metall e. raud.

Veistel on lühikesed ja vähe liikuvad – neid ei kasutata toidu haaramiseks.
Võltsimatut ajaloolis - konkreetset tõelisuse kujutamist selle revolutsioonilises arengus.
Või poolketas e. menisk. Liigeseketas esineb lõualiigeses, menisk põlveliigeses.

Verneri seadus - Verneri seadus selgitab rida esimese häälikunihke erandeid.
Veiko märka on leidnud, et naine on mehega võrdne ainult tööarmastuses.
Vokaalharmoonia – ühes sõnas saavad olla ainult kas ees- või tagavokaalid

Väliskõrv – moodustavad kõrvalest, väline kuulmekäik ja trummikile.
Variatiivsus - sotsiolingvistika põhimõiste- palju erinevaid variante.
Vastandus romania - Barbaria. Barbaria tähendas muid alasid, mitte Roomat.

Velaarne ehk pehmesuulae õhuvool: - Imihäälikud ehk avulsiivid
Von humboldt - saksa keeleteadlane, filosoof, riigimees ja diplomaat.
Verb - teod ja sündmused; PREDITSEERIB entiteedi tegevuse

Võrdlusobjekt on reklaamitav toode, seega peab olema äratuntav.
Võrdluseks on toodud andmeid ema ja täiskasvanu vestlusest.

Vokaalmitmusel on omakorda kaks liiki: i-mitmus ja tüvemitmus.
Väike osa on hingamisel ka häälekõrguse muutmisel.
Vatsakestest on vasak suurem ja ulatub südame tippu.

Või täpsemini – vargsi läheneva vanaduse sunnil.
Vatsakestest vasak on suurem ning ulatub südame tippu.

Vene algupäraga on Beresje, Lüübnitsa, Remniku.
Verbidel on suund? Teha keelelisi katseid.
Vokaalide puhul on tegu perioodilise liitlainega.

Velarisatsioon – primaarne või sekundaarne.
Vasak pool ON SAMA KUI ¨ ULAL VASAKUL


Vote UP
-1
Vote DOWN
Vokaalide velarisatsioon on palataalse vokaali asendumine velaarsega, nt j j Setu küll [k uл:л], kägo > k ago
Vote UP
-2
Vote DOWN
Vene eesnimedele on omane deminutiivid (hellitusnimed), nt Ivan = Vanja, Vanjuk, Ivaš, Ivaška.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Venekeelsed nimed on põhiliselt Setumaal ja Peipsi ida- ja põhjarannikul, Tartu- ja Virumaal.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto