Sõnu seletav sõnaraamat

Veebruar 1918 - EV iseseisvuse väljakuulutamine 28. november 1918 - 2.veebruar 1920 - Vabadussõda 2.veebruar 1920 - Tartu rahu 1.detsember 1924 - kommunistide riigipöördekatse Tallinnas 12.märts 1934 - K. Pätsi riigipööre ja “vaikiva ajastu algus” 23.august 1939 - MRP sõlmimine 28.september 1939 - baaside lepingu sõlmimine 17.juuni 1940 - Nõukogude okupatsiooni algus 6.august 1940 - Eesti inkorporeerimine NL-I koosseisu 14.juuni 1941 - massiküüditamine
Variaagid - skand viikingid. Vürst Oleg – 882 tekkis Vana-Vene riik keskusega Kiiev, 9 saj algas misjon „Jutustus möödunud sajandi aegadest“ I vana-vena riigi kroonika, munk Nestor, 998. Vürst Vladimir võttis vastu venemaal ristiusu 1030. Jaroslav Tark vallutas Tartu, rajas sinna oma kindluse, oli seal kuni 1061. vana-vene riik killustus kodusõdade tulemusena, tekkisid vürstiriigid. 13.saj toimusid mongolite vallutused.
Veebruar 1918 – Vabariigi väljakuulutamine, hakkas tööle Ajutine Valitsus 11. november 1918 – Kaitseväe moodustamine, Ajutine Valitsus taasalustab oma tööd, I MS lõpp 28. november 1918 – Narva ründamine, vabadussõja algus 31. jaanuar 1919 – Paju lahing (Kuperjanovi surm + võit) 23. juuni 1919 – Võnnu lahing (võidupüha) 3. jaanuar 1920 – Vaherahu hakkas kehtima, 2. veebruar 1920 – Tartu rahu, Vabadussõja lõpp

Vastureformatsioon – katoliku kiriku võitlus reformatsiooniga oma positsioonide tugevdamiseks. Katoliku kiriku otsene vastu tegevus: Inkvisitsiooni tugevdamine – protestantismi kui väärõpetuste väljajuurimine ja teisitimõtlejate hävitamine. Katoliku kiriku sisene uuendusliikumine kiriku ühtsuse taastamiseks: 1540 rajas baski aadlik Ignatius Loyola Jesuiitide ordu, tõotades täielikku kuuletumist
Vmn - (Vastastikuse Majandusabi Nõukogu) Loodi 1949. Pidi nõukogude blokis asendama Marshalli plaani alusel antavat abi. Varises kokku 1990. • Euroopa Söe- ja Teraseühendus – riikidevaheline majandusorganisatsioon, mis eksisteeris iseseisvana aastatel 1952-1967. 1967-2002 oli ta üks Euroopa ühenduse ja hiljem Euroopa Liidu allorganeid.
Võltsing on nõrgema poole dokument, aadlil vähem sõdureid kui rivaalil, laseb kuningal teha kirjaliku dokumendi, et küla on tema oma. Kas ta suudab ka seda küla sõdurite eest kaitsta on teine asi. Ürikud kajastavad, kuidas minevik pidi olema aga kas see ka nii oli? Kuurvürstid on need, kes võivad valida Saksamaa kuningat.

Vabatalupoeg - talupojad, kes olid end osaliselt või kõigist adratalupoegade koormisest taha eest lahti ostnud.
Vastavalt põhjusele – ühed sõprused toimuvad kasu pärast(vanade inimeste vaheline sõprus), teised naudingu pärast(noorte inimeste vaheline sõprus), kolmandad on täiuslikud, st soovitakse sõpradele head sõprade endi pärast 2. vastavalt seisundile – ülimuslikkus(vanemad lapse suhtes, riigis monarhia), paremus(mees naise suhtes, riigis aristokraatia), võrdsus(vennad omavahel). Täiuslikku sõprust on vaid üksikute vahel, selles teostub loomutäius, tõelise hüve äratundmine ja saavutamine.
Väikevasallidele – senjöör ei saanud vasalli vasalli käsutada! • Feodaalid võisid olla mitme senjööri vasallid – kellele pidi senjööride tülis alluma? • Vasallid pärandasid lääni pojale edasi – kujunesid senjöörist sõltumatud pärusvaldused! • Feodaalsuhted nõrgestasid kuningavõimu – poliitiline ebastabiilsus ja kodusõjad! • Pt 19.2 Milles avaldus keskaegse rüütliseisuse mitmepalgelisus? • Osa rüütleid ülikusuguvõsadest pärit – germaani hertsogid, frangi

Vietnamiseerimine - 1973 USA regulaarvägede väljaviimine Vietnamist, Eisenhoweri doktriin-1957- tagasitõrjumisdoktriin oli USA välispoliitiline doktriin, mille kohaselt Usa oli valmis kasutama sõjalist jõudu tõõrjumaks komminismi levikut( aasias ja lähis-idas) Brežnevi doktriin – 1968- Nõukogude Liit takistab edaspidi kõigi vahenditega mõne riigi võimalikku väljasaatmist Varssavi Lepingu Organisatsioonist ja katset kõigutada kommunistide võimumonopoli phes või teises riigis.
Väärtuslikud on Eesti ala linnade magistraatide arhiivid, mille sisuline korrastamine algas 19. sajandil seoses praktiliste vajadustega – dokumente vajati erinevate õiguste ja kohustuste tõestamisel. Ühtaegu tekkis vajadus seaduste ühtlustamiseks (sama asja kohta võis kehtida mitu erineval ajal välja antud seadust). Seda tööd tuntakse Balti provintsiaalõiguse kodifitseerimistöö nime all, mis kujunes ulatuslikuks riiklikuks tellimustööks Tartu ülikooli/koolkonna juristidele.
Valitsemiskorraldus -  Eesti on parlamentaarne vabariik  Kõrgema võimu kandja on rahvas  Meestel/ naistel võrdne valimisõigus  Täidesaatev võim - Vabariigi Valitsus  Riigivanem- sisuliselt peaminister, täitis ka riigipea ülesandeid Välispoliitilised suunad  Juriidilise tunnustuse saamine  Rahvasteliit - seal aktiivne olemise eest loodeti abi  Mõte Balti liidust -soome, eesti, läti, leedu, poola- ei saanud olla sest leedu ja poola ei saanud üksteisega läbi

Vastu1813 - Leipzigi ehk võimule said Bourboni, Habsburgid Rahvastelahing, Napoleon kaotas jt.Julgeoleku põhimõte è Pra ümber koalitsioonivägedele.1814.a. - moodustati puhverriikide (vaheriik kahe koalitsiooniväed vallutasid suurriigi vahel) vöönd, mis pidi olema Pariisi,Bourbouide I restauratsioon – tõkkeks Pra ja teiste suurriikide kuningas tuli tagasi 6.04.1814 – vaheErandid: Šveits kuulutati igati Napoleon loobus troonist > Elba neutraalseksTasakaalu põhimõte e
Veebruaril 10 - päevase suurtükiväe ettevalmistusega. Uute väejuhtide poolt organiseeritud ja kahe armee võrra täiendatud Punaarmee suurpealetung Soome peakaitseliinile algas 11.veebruaril 1940 15.km läbirääkimislõigul Muolaanijärve ja Karhula vahel .Edasi pidid ka soomlased taganema vahekaitseliinile ,sest Punaarmee oli liikunud suurte kaotuste hinnaga Mannerheimi kaitseliinile .Lõpuks taandusid soomlased viimsele kaitseliinile . Punaarmee surve jätkus raugematu hooga.
Värbamisest – et meelitada neid tühjadele aladele • Riiklik majanduspoliitika ei toetanud eraettevõtlust ja majandusliku tegevuse vabadust • Õigusemõistmises asendati kirjalik kohtuprotsess suulise menetlusega • Kaotati surmanuhtlus mõnede kuritegude eest ja asendati see eluaegse vanglakaristusega • Töötati välja „Maakoolide reglement“ luterlike ja katoliiklike õppeasutuse jaoks • Ehitati koolimaju, õpetajateks olid külarätsepad või veisekarjused.

Vilde nim. Juuru Gümnaasium Inkade arhitektuur oli asjalikult rangejooneline ja otstarbekohane. Nagu Tiahuanaco ehitajadki  kasutasid nad tohutuid kiviplokke, töödeldes neid nii täpselt, et noateragi ei õnnestu kahe kivi vahele  suruda. Sagedaste maavärinate tõttu on inkade ilma mördita laotud müürid lukustatud üheks tervikuks  omapärase võttega ­ kivid on hulknurksed ja üksteisega väga täpselt sobitatud.
Vene kirjandusest on toodud kõik nõukogudeaegsed kirjanikud, nagu M. Gorki, Majakovski, Ostrovski, Fadejev, Dladkov, šolohhov, Makarenko, Katajev, B. Gorbatov jne. Oluliseks ei peetud eesti kirjanikke, selleks oli jäetud ainult 5 tundi (needki olid pühendatud „Siuru“ mahategemisele ja Madariku teoste „Riigikukiukutajad“ ja „Vabariik“ analüüsimisele ja terve hulk meie suuri kirjanikke oli kavast välja jäetud nt. Suits, Metsanurk, Luts, Visnapuu, Under jne.
Versaille tingimused - relvajõudude vähedamine 100000 meheni,sõjaväekohustuse keelamine,sõjalaevastiku vähendamine,allveelaevade omamine rangelt keelatud,õhujõud tuli likvideerida,tuli loovutada maa-alasid,maksma reparatsioonimakse.Weimari vabariik-Hitler, Karl Liebknecht, sakslased ei suutnud tasuda reparatsioone,kivisöe tootmise lõpetamisega seiskus majandus, kulud kasvasid, enam kannatasid töölised, kes elasid palgast mille väärtus võis langeda paari päevaga.

Venemaa vene - Rootsi sõda, mille tulemusena vallutas Venemaa1808–1809 ülejäänud Soome, Rootsis kukutati kuningas Gustav IV Adolf ja uus Rootsi kuningasKarl XIV Johani nime all Rootsi kuningaks valitud Jean-Baptiste Bernadotte ja Venemaa keiserAleksander I sõlmisid 1810. aastal mõjusfääride lepingu, mille kohaselt Rootsi tunnistas Soomet Venemaa osana ning Venemaa kinnitas ning lubas toetust Rootsile seni Taanile kuulunud Norraliitmiseks Rootsi Kuningriigiga.
Valgustus – periood Euroopa kultuuriajaloos 1680. aastatest kuni 1780. aastateni; seda iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning tradsitsioonide ja autoriteetide hülgamine Valgustatud absolutism – monarhi ainuvalitsuslik võim, mis seadis ülesandeks valgustuslike reformide teostamise üldise hüveolu saavutamiseks ühiskonnas Varanduslik tsensus – teatud jõukuse tase, mis on eeltingimuseks poliitliste õiguste, eeskätt valimisõiguse saamiseks
Vana testament – Juutide ajalooallikana 1. 9000 aastat eKr ● IX aastatuhandel eKr tekkis Palestiinas teadaolevalt vanim põlluharijate asula – Jeeriko ● „Jeeriko Vallutamine“ 2. 1900 aastat eKr ● Heebrealaste arvatav asumine Palestiinasse ● „Jumala kutse Aabramile“ 3. 1700 aastat eKr ● Iisraellaste rändamine Egiptusesse ● „Mooses vaarao tütre pojana“ 4. 1500 aastat eKr ● Palestiina ja Süüria langesid Egiptuse ülemvõimu alla.

Venelaste tasuretk - rööviti, rüüstati , linnuseid ei tahetudki vallutada > laostumine, rahulolematus linnades Ordum otsustas sõda jätkata > 1502 kevadel retked Vene aladele > aug lõpus Plettenbergi suur sõjaretk, mille em vallutada Pihkva, ebaõnnestub> 13.sept 1502 põrkuvad vastased Smolina järve ääres-venelased sunnitakse taganema, kuid Vana-Liivim vägi pöördub tagasi, sest on väsinud 1503 suvel vaherahu Novgorodi ja Pihkvaga Moskvas 6 aastaks
Võiduristimine - kes piirkonna ristis, sai seal valitsemise endale (sakslased või taanlased) Tartu lahing 1224 1227 • Viimased lahingud Saaremaal – Eesti ala lõplik langemine • Eestis tekkis RIIKLUS – Eesti alal moodustati riigid: Taani alad – Eestimaa, sakslaste valitsemisaladel: orduriik (ilmalik võim), Tartu piiskopkond (piiskopiks Alberti vend Hermann), Saare-Lääne piiskopkond (piiskopiks Gottfried, kes lahkus Eestist 1228 Saksamaale)
Viikingiajast on teada juba küllaltki palju kirjalikke allikaid, mis puudutavad ka Eesti ajalugu, ennekõike on nendeks skandinaavia saagad, Põhja-Saksa kroonikad (näiteks Bremeni Adami kroonika) ja Vene leetopissid (näiteks Nestori kroonika). Viimaste järgi toimus umbes 1030. aastal Eestisse esimene enam-vähem kindel planeeritud vallutusretk, kui Jaroslav Tark vallutas muinaseestlaste linnuse praeguse Tartu kohal ja rajas sinna Jurjevi linnuse.

Valdkondi –  majandus (feodaalsuhted, eestlasest saavad talupojad), ühiskond  (kujunes Lääne­Euroopale iseloomulik killustatus), linnade teke (hakkas  kujunema keskaegne linnakultuur), religioon (paganluse asemel ristiusk,  paganlike traditsioonide segunemine katoliku kommetega), ilmalik kultuur  (tuginemine kristlikule kultuurile, lääneeuroopalike ehitiste rajamine. Juurdusid  euroopalikud arusaamad.
Vähemnõudlik on leidnud siin kergemat elu, jäädes ehk nimeliselt eestlaseks väikegildidesse ja teenijas-tööliskonda, omandades jõudumööda võõrast tsivilisat- siooni. Nõudlikum aga, kes oleks võimeilt kõlvanud teiste juhiks, kas ei leidnud otsitavat või maksis selle eest hingehinda: müüs oma iseteadvuse, enesetunde, tunnistas end alaväärtuslikuks ja lasikis end ümber valada, andis oma värske vere võõrale rahvusele kosutamiseks.
Venemaal 1805 - 1856 soldatite pojad, 1810. aastast ka sõjaväeasulate elanike pojad, kes arvati sõjaväkke kuuluvaks sünnist 2 alates. (Juudid olid Venemaal sõjaväekohuslased 1827. aastast peale.) Eestlased teadsid juutidest Piibli kaudu juba ammu enne seda, kui neid Eestis oma ihusilmaga nägid, ja vastavad olid ka eelarvamused. Näiteks olevat millalgi 1850. aastatel Rakverre komandeeritud juute kohapeal vaatama kogunetud kui imeloomi.

Viikingite relvad – kvaliteetsed, kõrgel tasemel
Viimistlustööd - pargitud nahkade kuivatamine, silumine ja värvimine Nahkade parkimiseks on kasutusel väga erinevad meetodid:  rääs - ehk traanpark e rasvapark heleda värvusega  taimpark (tammekoor, paju) pruuni värvusega vastupidav, painduv  mineraalpark maarjaspark ei kannata niiskust üldse! kroompark tugev, jäik nahk  süntaanpark Parkimise tulemusena tekkinud põikisidemete hulka iseloomustab naha liimistumistemperatuur.
Vanausuline - inimesed, kes kartsid kaotada igavest elu ja jäid oma senisele usule kindlaks ning pagesid kaugele põhjaaladele või taigasügavusse 30-aastane sõda- 1618-1648 kestnud sõda katoliiklaste ja protestantide vahel , mis põhines usulistel vastuoludel , kuid ka soovil oma valdusi laiendada Vastfaali rahu- 1648. aasta sügisel valminud rahuleping , milles Saksamaa kaotas suuri maa-alasid , kuid mis võeti vastu suurte lootustega

Verdun – 1916, viimane prantslaste tugipunkt enne Pariisi, sakslastel ei õnnestunud seda vallutada, Somme’i – 1916, leevendas Verduni olukorda, britid võtsid esimest korda kasutusele tankid, selget edu ei toonud kummalegi poolele , Jüüti merelahing – 1916, üritasid sakslased inglaste laevadest läbi murda ei õnnestunud Caporetto – 1917, võidavad austerlaste ja sakslaste väed itaallasi, suured kaotused itaaliale,
Viikingiretkedest lääne - Euroopas, laskis seal ennast ristida ning 1015.aastal Norrasse naastes vabastas selle Taani ja Rootsi võimu alt. Riiki valitses ta kuni 1028. aastani, siis oli ta sunnitud paganausuliste suurnike ülestõusu tagajärjel põgenema Kiievisse oma sugulase vürst Jaroslav Targa juurde. Olav pöördus 1030. aastal kodumaale tagasi, et taastada võimu, kuid langes 29. juulil võitluses Taani kuninga Knut Suure vägede vastu.
Varustus - , piirivalve-, pioneeri-, õhutõrje- ja meresuurtükiväe üksuste sõduritega, kel ei ole piisavat jalaväelase ettevalmistust ega relvi ning laskemoona ja et pea täiesti puuduvad raskerelvad, ei võtnud kindral kuulda (Melzer 1960, 75). Sõrve jätkuv kaitsmine eeldas talveks kolme kuu varustusbaasi loomist, sest merevägi hindas laevaliikluse võimalikku jätkumist olemasolevate vahenditega ainult 15. detsembrini.

Välispoliitika - NSV Liidu välispoliitikale 1920.aastatel oli iseloomulik kahepalgelisus: Komiterni (Kommunistlik Internatsionaal; organisatsioon mis ühendas erinevate riikide kommunistlikke parteisid) kaudu õhutati kõikjal maailmarevolutsiooni (nt 1923-1924 majanduskriisi ajal üritati toetada kommunistlikke riigipöördekatseid Bulgaarias ja Eestis). Reaalpoliitikas sooviti lülituda rahvusvahelisse suhtlemisse teiste riikidega:
Võimuvõitlus - Peale Lenin surma pidi saama järglaseks Lev Trotski, kuid järgnenud võimuvõitluses ei suutnud Trotski end  maksma panna. Esile tõusis J. Stalin. Konkurendid alahindasid Stalinit, see võimaldas tal neid üksteise vastu  välja mängida.  Liitudes ühe või teise võitleva tiivaga, tõrjus Stalin tugevamad konkurendid eemale ning pöördus seniste liitlaste vastu. 
Vaidluse all on veel ka see, kuidas hinnata süüd osalemises – holokausti kaasosalised võivad ulatuda vastutavatest politseiohvitseridest kuni deporteerimisrongide juhtideni – ning mil määral toetas massimõrva või lihtsalt teadis sellest Saksamaa elanikkond või mittesaksalastest elanikkond okupeeritud maades. Samal ajal kui holokaust kuulutati „ülimaks saladuseks“ oli avalikkusele kättesaadav hulk informatsiooni.

Võistlusalad on küll osaliselt muutunud, kuid üldjoontes on jäänud ürituse põhimõte samaks. Endiselt süüdatakse võistluste alguses olümpiatuli ja võistluste lõppedes see kustutatakse, kehtib olümpiarahu jne. Kuna tavad kipuvad aja jooksul täiustuma ja edasi arenema, on tänapäeval veel lisaks suvealadele ka talialad, sest mängud ei toimu enam ainult Kreekas, kus lihtsalt ei ole võimalik talialadega tegeldagi.
Välisäbi –  eestlased kutsusid endale appi Rootsi väe Soomest ja  Novgorodi vürsti družiina ( vürsti sõjaline kaaskond) Läbirääkimised – 4.mail mõrvati ülestõusnute juhid ( 4 kuningat )  läbirääkimiste ajal Paides. Sõjamäe lahing – 14.mail 1343 lahing Tallinna külje all, kus eestlase  vägi hävitati.  11. Nimeta Jüriöö ülestõusu tulemused ja tagajärjed.
Vakuraamat – Vakuraamat oli talude ja nendel lasuvate koormiste (maksude) nimekiri Eesti ja Läti aladel Liivimaa majandusreglement – 1696 – ei tohtinud talumaid enam mõisastada ega talupoegi taludest välja tõsta.

Vabaduse kehtesta - mist ja tsensuuri tühis-tamist. Sotsialismileer kartis, et sealsed NSV Liit, Poola, Ungari, Moskva kehtestas nn Brežnevi doktriini: NSV Liit deklareeris, et juhul kui mõnes Ida-Euroopa riigis on sündmused levivad teistesse sotsialistlikesse riikidesse ja seetõttu tungis NSV Liit koos Bulgaaria ja Saksa DV sotsialistlik süsteem hädaohus, on Nõukogude Liidu püha kohus sekkuda ja seal kord taastada.
Vaikiv ajastu - puudus sõna vabadus , keelustati organisatsioonid , kontrolliti ajalehti , sõjaväe kaitse seisukord • Riigivanem-isik kes juhtis valitsust • Asundustalud/maareform-suur majapidamised asendati väiksemate taludega , kompenseeriti hästi , oli suur tähtsus talupoegadele • Vapsid-vabadus võitlejad , nende liikumised keelustati • Kultuuriautonoomia-vähemus rahvatele kultuuri arendamise võimalus
Vaenused –  aadlike omavahelised sõjad Turniir  Aadli ühiskondlik funktsioon oli sõdimine, sõjakäik tähendas aadlikule kõrghetke  – kuulsus ja au. Rahuajal pidasid aadlikud turniire ja käisid jahil – see oli ettevalmistus sõjaks Turniiril võideldi mitmel viisil: ratsakahevõitlus ja jalgsivõitlus Pildi lisamiseks kl õpsake  Pildi lisamiseks klõpsake ikooni

Võnnu lahing - 19. - 23. juunini 1919 eestlaste ja saksa Landeswehri vahel, võitsid eestlased (võidupüha). Asutav Kogu- Eesti rahvaesindus ja seadusandliku võimu organ (parlament) 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. Tartu rahu- 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõppes Vabadussõda ning pandi alus Eesti Vabariigi iseseisvusele.
Vennaste - ehk hernhuutlaste liikumine • levis talurahva seas, eneseteadlikkuse kasv • usuvagadus, alandlikkus ja kõlblus, sotsiaalne võrdsus • moodustasid omaette kogudusi, valisid endale jutlustaja • kõige hoogsam oli liikumine Saaremaal • hävitasid vanu ohvrikohti, ehteid jms • koorilaulu levik • kirjaoskuse omandamine – kirjavahetused ja päevikute pidamine • 1743 aastal keelati tegevus
Vietnam on maavarade poolest rikas maa, kuid tema arengut on takistanud Vietnami sõda, mis kujunes 20. Sajandi pikimaks, ning kommunistlik diktatuur, sotsialismi juurutamise plaanidega. Riigi peamiseks ülesandeks on olnud pikka aega sõdadest laastatud maa ülesehitamine. Sõja ajal visati lennukitelt Vietnami linnade pihta rohkem kui 7 miljonit pommi, mille tagajärjel hävitati linnad peaaegu täielikult.

Vastupanuliikumine – metsavennad, 1948 majanduslik olukord paranes Baltikumi ökoloogiline olukord halvenes hakkas jõud nõrgenema, 1950-51 õnnestus BALTI RIIGID Üle 50% toodangust veeti välja NSVL teistesse piirkondadesse NSVL suuremad rühmad hävitada, aktiivne vastupanu lõppes 1055-56 Läänelt polnud mõtet abi loota Esmaabitarvete defitsiit, Baltimaade elatustase võrreldes arenenud maailmaga üha suurenes
Veeb 1920 – Tartu rahu -˃ Vabadussõja lõpp - määrati kindlaks Eestile sobilik riigipiir - Vene valitsus saatis laiali kommunistlikud eesti väeosad - Venemaa eestlased said õiguse kodumaale tulla - Eesti vabanes kohustusest osaleda Vene välisvõlgade tasumisel ja sai 15 miljonit kuldrubla Venemaa kullavaruddest - Venemaa kinnitas, et tunnustab ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust
Valgustus – tasakaalustatud enesearmastuse ning indiviididevahelise armastuse võimalikkus, inimarmastuse mõiste, hea riigi (vabariigi) võimalikkus • Romantism – armastus ainulaadsete inimeste vahel; samas kogu loodust ja inimkonda siduv printsiip; suunatud riigi kui kunstliku moodustise vastu, nõuatakse selle asendamist “loomuliku” ehk armastusel põhineva kogukonnaga V loeng 19.10.2012

Võitjariiki - - Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja Suurbritannia Saksamaa sõjajärgse korraldamise küsimusi, 07/16 Potsdamin määrasid kindlaks poliitilised ja majanduslikud põhimõtted /1945 konverents Saksamaa sõjaaegsete liitlaste kontrollimiseks, saavutasid kokkuleppe anda sõjaroimarid rahvusvahelise kohtu alla ning esitasid Jaapanile ultimaatiumi tingimusteta kapituleerumise nõudega.
Viimadr tätteoseks on Apuleius, teravmeelne lugu“Kuldne eesel“. Keisrirg ajal jätkus ka kultuuri areng, mil kuulsaim kirjanik oli Lukianos oma pilavate ja naeruvääristavate kõnede ja satiiridega, tähelepanuväärne on, et ta oli esimeste seas, kes kristlust pilas. Kuulsaimad teadlased sellest perioodist olid geotsentrilise maailmapildi loonud Prolemaios ja Hippokratese pärandit täiendanud Galenos.
Vanim ajajärk – kuni 240 e.m.a  Kreeka eeskujude jäljendamine – kuni Cicer kirjandusliku tegevuse alguseni (a. 240-81 e.m.a)  Rooma kirjanduse kuldne ajajärk (Cicero aeg – ooma proosa õitseaeg)  Rooma kirjanduse hõbedane ajajärk – Augustuse surmast Traianuse surmani  Rooma kirjanduse vasken ajajärk – hiline impeeriumi aeg – Traianuse surmast antiikaja lõpuni ( a.117-476

Välisabi - Soome vabatahtlikud, Briti laevastik; Johan Laidoner-Saab sõjavägede ülemjuhatajaks; 1919a maiks on punaarmee eestist välja tõrjutud Landeswehri sõda: Balti sakslased olid korraldanud Lätis riigipöörde ja kukutanud Ulmanise valitsuse; läti palub eestlasi appi; algul võnnu all edu sakslastel; võnnu lahing, mille eestlased võitsid 23.06.19 tähistatakse meil võidupühana.
Viljandimaa - 19.sajandi lõpuks oli - Tartus tegutsesid - Piirkond oli võrreldes Venemaa pealinnas lühemat või pikemat aega Eesti muude aladega arvukas eesti kogukond enamus rahvusliku jõukas ja sellest (1860 ~5000; 1917 liikumise tähtsamatest tulenevalt oli seal ka ~50tuhat). tegelastest (Jannsen, rohkem haritud ja - Seal tegutsesid mitmed Koidula, Hurt, Jakobson). ärksamaid talupoegi.
Välispoliitika - iseseisvuse säilitamisel loodeti esmalt lääne-riikidele, siis baltiriikide koostööle ning ka Saksamaale. 17.01.1940 - Jõgeval mõõdetakse Eesti külmarekord -43,5°C 16.06.1940 - Nõukogude Liit nõudis ultimaatumi esitamisega, et Eestisse lubataks veel 80'000 meest täiendusteks, sest Saksamaa alustas aktiivselt sõda lääne-euroopas. Ultimaatumi tähtajaks oli 24 tundi.

Võõramaalased ehk metoigid (metoikos – see, kes elab koos [ateenlastega]) pidid maksma regulaarset maksu (kodanikud olid sellest vabad) ja teenima kodanikega võrdsetel alustel Ateena sõjaväes.
Valhalla – põhjala mütoloogias koht, kus elasid lahingus langenud sõdalased RUUNID – viikingite raidkirja ehk ruunikirja kirjamärgid AASID JA VAANID – viikingite jumalate perekond
Varakeskaeg – V-Xsaj...oli Euroopas suhteliselt vaene ja poliitiliselt killustatud, kuid sel perioodil kujunesid keskaja hilisematelegi perioodidele iseloomulikud jooned, nagu talupoegade sõltuvus rüütlisuses maavaldajates (feodaalsõltuvus) ja katoliku kiriku ühendav roll Lääne-Euroopas 486. a – frangid vallutasid Chlodovechi juhtimisel suure osa Galliast ning panid aluse Frangi

Välispoliitika - Hakkab lõhkuma Versailles`süsteemi, kui lääneriigid ei oleks ajanud lepituspoliitikat, siis Hitler poleks saanud Versailles`lepingut lõhkuda (1936 täielikult lõhutud). Laiendab eluruumi- Austria 1938, Sudeedimaa (Müncheni konverentsil loovutatakse Saksamaale 1938), Tšehhi 1938. 4. Lepituspoliitika (kes seda ajas, mida taotleti?) Tähtsamad sündmused sellega seoses.
Valmimiseni 1889 - 300m) • Hilisgootikas ühiskondlikud hooned ja elamud (Tln raekoda, gildihooned jne) • L-Eestis telliskiviahritektuur – Tartu Toomkirik ja Jaani kirik (tellisgootika parim näide 14saj) b)Maalikunst • Herman Rode Niguliste kiriku tiibaltar • Bernt Notke Pühavaimu kiriku kappaltar ja maal „Surmatants“ • Michel Sittow – Eesti keskaja kuulsaim maalikunstnik
Visitatsioon –  kirikute ja koguduste tegevuse kontroll Hansaliit ­ Põhja­Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit. Linnaõigus ­ tagas linnakogukonnale autonoomia ja eristas seda ümbritsevast keskkonnast Maaisand­ maa, mis kuulus isandale ning mida harisid talupojad Domeen­ maaisanda valdus

Vaherahu –  Rootsile  alad, kuid loovutas  Põhja­Eesti, Lääne­ kõik Liivimaa  Eesti ja Ingerimaa kindlused  Saaremaa oli Taani   Lõuna­Eesti läks  valduses Rzeczpospolita riigi  võimu alla Eesti ala jaotatuna kolme kuninga  vahel Kodune ülesanne  Koosta küsimustik Liivi sõja kohta (6 – 10  küsimust)  Õpik lk. 93­99
Vasalli kohustused – Vasall peab andma senjöörile: sõjalist abi, rahalist abi, nõu Senjööri kohustused – Senjöör peab pakkuma vasallile: eestkostet, kaitset kohtus, ülalpidamist.
Vabadusega – harjumine tsiviileluga Lõunas ei lepitud orjade vabastamisega • Ku Klux Klan - terroristlik ja rassistlik organisatsioon Kodusõja tagajärjed: 1) Kaotati orjus kogu USA territooriumil 2) Majanduse areng 3) Ühtse riigi kujunemine USA aprill 1861 (unioon sinine, konföderatsioon punane, orjanduslik unioon kollane) USA 1864-65 (unioon tumesinine / lõuna punane)

Vaatamata sügis - talvisele tõusule osutunud oodatust aeglasemaks (kogu 1993. aasta jooksul 35.6% 1992. aasta 1053% vastu). Kõige madalam oli kuu inflatsioonimäär augustis - 0.7%.1993. aastal kallinesid kõige enam tervishoid (115.1%), eluase (83.3%), isiklik tarbimine (51.3%) ning riietus ja jalatsid (42.8%). Toit, mille osakaal ostukorvis on 43.5%, läks 27.1% vôrra kallimaks.
Vaimulikud ordud – kindlate reeglite järgi toimivad ühendused(mungad, nunnad, preestrid piiskopid jne). Saanud nime rajaja järgi, või koha järgi, kuhu rajati ordu esimene klooster.
Võlvimisvormidest lihtsaim on silindervõlv (sellise poolsilindri kujul ehitatud lae halb omadus see, et ta terves pikkuses tugevasti müüridele surub),  vabam ja iseseisvam on ristvõlv – tekib siis kui ruutja ruumi kohale asetatakse kaks teineteisest täisnurkselt läbi tungivat silindervõlvi osa. Võlvide lõikumise kohal tekivad servjooned, mis jaotavad võlvi neljaks võlvisiiluks.

Veebruar 1809 - 15. aprill 1865 Hardini maakond, Kentucky Ameerika Ühendriikide poliitik ja president(1861-1865) Saavutused Kinnitas talundiseaduse (20. mai 1862) Orjanduse kaotamine USAs (1. jaanuar 1863) Pani aluse riigipankade süsteemile (25. veebruar 1863) Kodusõja võitmine (9. aprill 1865) Armastatud president Sai märtriks Sümboliseerib ausust, otsekohesust ja austust
Vabakslastud – orjanduslik ühiskond, orjaga võis kõike teha; mõni peremees laskis orjal endale ise elatist teenida, nõudis talt selle eest tasu, ori sai elada vaba inimese kombel, soetada varandust, kuid see kuulus siiski peremehele; orjusest võis vabaks osta, vabaks võis lasta ka heast südamest, tänutäheks, vabakslastu oli seotud isandaga kliendina, sai kodanikuks
Verduni lahing – sakslased lootsid Verduni kindluse all Prantsuse armeed nõrgestada, kuid see ei õnnestunud, Verduni „hakklihamasinas“ hukkus ligi miljon meest Somme’i lahing – Inglise ja Prantsuse väed Saksa vägede vastu, kumbki pool ei saavutanud edu, inglased kasutasid esimest korda tanke, osavõtjate arvult ja inimkaotustelt suurim lahing Esimeses maailmasõjas

Varustus - relvastus jäeti maha, et oleks kiirem ja kergem põgeneda, kogu taganemistee ümbruses pandi toime vägivallategusid, rööviti-rüüstati, tapeti tsiviilisikuid jne. Kerenski pealetung varises paari nädala jooksul kokku ja muutus Vene armee üheks suurimaks läbikukkumiseks I ms-s. Pealetungi nurjumine ei teinud valitsuse autoriteedile head, langus kiirenes.
Võrrelge vana - Kreeka ja Vana-Rooma geogr asendit,looduslikke tingimusi,rahvaid. KREEKA Sarnasused ROOMA Kõrged mäed-liiklus kreeka sees Paiknevad Üks mäestik- Apenniini, mäed madalamad,ei takista takistatud, liiklus meritsi, Vahemere Vahemeres, liiklust,liiklus maismaati, vahemere lääneosa,saari idaosa, saari rohkem,Ateena mäed, vähem: Korsika,Sardiinia, Sitsiilia.
Vabadussõda - Eesti võitlus iseseisvuse eest Nõukogude Venemaa ja Landeswehri vastu aastatel 1918-1920 Landeswehri’i sõda - Eesti vägede ja Landeswehri relvakokkupõrge Läti territooriumil Vabadussõja ajal juunis-juulis 1919 Eesti Päästekomitee - organ Eesti iseseisvuse väljakuulutamise ettevalmistamiseks aastal 1918. Päästekomitee koostas iseseisvusmanifesti.

Valitsejatele palju – inimestele võimaldati elementaarseid õiguseid ja vabadusi, kõigil oli võimalus oma elu rohkem juhtida ning valida teid, mida vana korralduse järgi mitte (usuvabadus eelkõige). Samuti mõjusid valgustuslikud ideed hästi inimkonna arengule üleüldiselt, sest teaduse areng lõi tingimused uudsete lahenduste loomiseks ning inimeste elu lihtsustamiseks.
Vesinik - auto-paastab-nafta-soltuvusest/ (23.03.2012) 4. Hübriidauto http://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCbriidauto 23.03.2012 5. Elektriauto http://et.wikipedia.org/wiki/Elektriauto 25.03.2012 6. Elektriauto http://www.zev.ee/index.php?id=10&id_lang=1 25.03.2012 7. Elektriauto http://www.elmo.ee/et/Elektriauto 26.03.2012 8. Levin, M. 1962. Vesirattast automootorini.
Varane rauaaeg ehk Tume ajajärk (11. – 9./8. saj.) …………………….……………….. 8 Uus tõus 8. sajandil …………………………………………………….….…………….. 8 Kolonisatsioon Vahemerel ................................................................................................ 9 Ühiskond ja vaimuelu arhailisel perioodil.

Vennastekoguduste liikumine - uus usuvool, levis talurahva hulgas, propageeris usuvagadust, alandlikkust, sotsiaalset võrdsust, kõlblust, vendlust, moodustas omaette kogudusi valides ise juhataja, koguneti lageda taeva all või palvemajades, astuti välja, vanade kommete vastu, kuritegevus kadus, talupoegade eneseteostus tõusis, esitati sotsiaalseid nõudmisi 1743. keelati liikumine.
Vaherahusi e. Treuga Dei – kindel ajajärk, millal ei tohtind vägivallatseda - Kirikuvanne: ekskommunkatsioon (kogudusest väljaheitmine 1. Inimese suhtes) ja interdikt (kirikukeeld mingile institutsioonile, ordule, kuningriigile ntx) - Landfireden – maarahu, mis pole kiriklikku päritolu, vaid valitseja käsul - Vandeid anti, vanne tähendas tõendust, õiglust.
Välispoliitika 1930 - ndatel • Osales relvastatud konfliktides (Hispaania kodusõda 1936-39; Hiina kodusõda; Hiina-Jaapani sõda 1937-39) • Anti abi raha, relvastuse ja sõjandusspetsialistide näol • 1934.a. astus Rahvasteliitu • avalik poliitika taotles vastastikuse kollektiivse julgeolekusüsteemi loomist • Tegelikuks eesmärgiks oli endiselt maailmarevolutsioon

Välispoliitika – tunnustuse otsimine, astumine rahvasteliitu, distantsi hoidmune NV. Koostööleping Lätiga, probleem (millise riigi poole hoida), üritati arendada suhteid Ing, suured riigid ei aidanud väiksemaid. Iseseisvuse lõpp – sept kaubandusleping NL´ga, „Baaside“ leping okt lõpul, 21. juuni 1940 „sotsialistlik revolutsioon E´s, lõppes iseseisvus.
Vmn - Vastastikuse Majandusabi Nõukogu (oli sotsialistlike riikide organisatsioon, mis korraldas liikmesriikide majanduslikku ja teaduslik-tehnilist koostööd.
Vaimulik ordu – usuline vennaskond (mungad) või ka usuline õeksond (nunnad), kus kehtisid kindlad reeglid ja mille eesmärk oli jumala teenimine, eeskätt palvetega.

Varjunime - na all esineva autori poolt ümberjutustatuna ja täiendatuna esitab legendi l 1881. aastal "Ristirahva pühapäeva lehes" (mille kordustrüki avaldas 40 aastat hiljem ajaleht "Põhja Kodu"). Samas mainitakse, et lugu "õpetaja Babrikult kuuldud jutu järel on kirja pannud": "Kord elasid seal maal kaks venda, suurtsugu ja rikkad ning jõukad mehed.
Vene kroonikais nimetatakse sääraseid väljapressimisi maksukogumiseks. 12.sajandil püüdsid venelased rohkete sõjaretkedega Eestit tagajärjetult alistada ning mõnikord neil õnnestus vallutada mõni tähtsaim linnus(näiteks 1191-1192 Tartu ja Otepää), kuid garnisone neisse ei jäetud, vaenuvägi lahkus ja eestlased ehitasid põletatud linnused taas üles.
Varane rauaaeg ehk Tume ajajärk (11. – 9./8. saj.). 12. – 11. sajandi katastroofilaine tegi Mükeene perioodi riikidele lõpu: lossid jäeti maha, lineaarkiri kadus käibelt (ainult Küprosel püsis ta veel sajandeid), elanikkonna arvukus ja ühiskonna sotsiaalne kihistatus vähenes drastiliselt ning varem tihedad kontaktid idamaadega kahanesid miinimumini.

Viimne kohtupäev - kõik surnud tõusevad haudadest, et Kristuse kohtu ees oma pattudest aru anda Puhastustuli-peale surma ei lähe kõik otse paradiisi v põrgu, vaid hoopis puhastustulle, kus nad piinlevad kuni viimse kohtupäevani Sakramendid- õnnistavad toimingud (ristimine, usukinnitus, armulaud) Kardinal- katoliku kirikus paavsti nõuandva kolleegiumi liige
Välismaailmast sõltuvus on mõeldamatu. * tihti antiliberaalne, * vasakpoolsuse vastu, * kolonialismi toetaja, * autarkia nõudja- iseseisvuse olemasolu; omade ressursside alusel tootmine, väliste teenuste/kaupadest sõltumine on ohtlik rahvusluse püsimajäämise seisukohast; kolonialism täiendab ressursside alusel o Kolonialism moodustas osa modernsest käsitlusest.
Vares - Barbarus Jul – riigikoguvalimised 6 aug 1940 – võeti Eesti NSVL koosseisu – Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik Eesti sõjavägi, politsei ja kohtuasutused likvideeriti Loodi uued kõrgemad riigiorganid – ENSV Ülemnõukogu (parlament), Rahvakomissaride Nõukogu (valitsus) viimase puudus võim, ülesandeks täita Moskva korraldusi

Vormijooned on saanud hoones juba juhtiva koha, säilitades samas osa barokseid elemente, tavatsetakse hoonet nimetada varaklassitsistlikuks. Hilisbarokne Seidla  varaklassitislik Aruküla mõisa peahoone mõisa peahoone (barokk domineerib (klassitsim domineerib klassitsismi ees) juba baroki ees) Varaklassitsismi perioodi tähtsaim hoone on Stenbocki maja.
Veel tsensuurist - kui hakkas suurenema mitte-eestlaste kuritegevus, siis pidid kuritegevusülevaated säilitama teatava rahvusliku tasakaalu st ei tohtinud muulaste kuritegevust näidata suuremana kui eestlaste oma! Maailmas toimunud õnnetustest ja hädadest jõudsid ajakirjandusse vaid need, mis toimusid läänemaades, Hiinas ja teistes mitte NSVL sõprades.
Vanemate nõukogu – geruusia (30 liiget üle 60 eluaasta + 2 päritava võimuga kuningat väepealiku funktsioonis) • Ametnikud - 5 efoori (kontrollivad kõiki)

Vabadussõda - 19.nov 1918 kirjutas Sm. alla Compiegne’i vaherahule, mis lõpetad esimese MS ja ka saksa okupatsiooni Balti maades, kuid nüüd hakkas iseseivunud väikeriik ohustama Vm. Sest seal võidutsevad enamlased püüdsid taastada endise Vm.vägevust. 28.nov 1918 ründas punarmee Narvat ja sundis eesti rahvaväe väiksearvulisi üksusi taandama.
Valgustajate põhiseisukohad – teadmiste ainus allikas on mõistus, kahelda tuleb kõiges, peamine kriteerium on inimmõistus, vana kord ja maailmakäsitus mõistusevastane, ideaaliks ratsionalistlik maailmakäsitus, ideed muudavad maailma, ideede mõistmine eeldab haridust ja teadmisi, eeskujuks loodus, esiplaanil inimene oma vajaduste ja kirgedega, kristlik asketism.
Vanem pronksiaeg on arheoloogilises materjalis suhteliselt halvasti esindatud, siia kuuluvad juhuleiud, nagu nn. hilised silmaga kivikirved ja kokku 12 pronkseset: odaots Muhust, sirp Kivisaarelt, arvatavasti ka rantkirved Aksist, Tahulast, Pahklast ja Raidsaarelt, õlgkirved Kaeslast, Tostamaalt, Karksist, Helmest ja Lellest ning õõskirves Järve- külast.

Veebruar 1897 – 5. mai 1977) oli Lääne-Saksamaa poliitik ja Saksamaa liidukantsler aastatel 1963–1966.  Sotsiaalseks turumajanduseks hakati nimetama majandusmudelit, mis toetas põhimõtteliselt majanduslikku vabadust, ent rõhutas selle kõrval riigi tugevat kontrollfunktsiooni, et kaitsta sotsiaalset õiglust ja luua tõepoolest heaolu kõigile.
Vabadikud - maata või vähese maaga, põhiliselt palgatööst elatuvad talupojad Sulased ja teenijad - teenisid palgalistena või päevilistena taludes.
Vabadussõda - 28.11.1918-02.02.1920.Vabadussõja algus ei olnud eestile edukas,sest vastase suur osakaal,eesti rahvusväeosad laiali saadetud,relvastuse ja varustuse nappus,madal eneseusk venemaaga võideldes,sõjatüdimus.vab.sõja II kuul tõrjuti punaarmee eestist välja,see õnnestus sest:õiged argumendid armeesse kutsumisel+koolipoiste enthusiasm.

Valter lang on dateerinud noorema pronksiaja alguse hiljaaegu veidi varasemaks, s o 1100 ema. Ta jagab noorema pronksiaja vahel veel kahte järku: 1) 1100-800 ema. Siis olid kasutusel kindlustatud asulad ning rajati suurem osa kivikirstkalmetest (?). 2) 800-500 ema. Sisuliselt eristamatu järgnevast perioodist, s o eelrooma rauaaja varasemast järgust.
Vabatahtlik isamaalis - patriootlik poisteorganisatsioon mida alustati 1930-ndal aastal. Kuigi kodutütred ja noorkotkad teevad koostööd Kaitseliidu või kaitseväe asutustega ja paljud noorliikmed ning noortejuhid kannavad sageli üritustel kaitseväe või muud sõjaväelist vormiriietust, ei ole organisatsioonide näol tegemist Eesti kaitsejõudude osadega.
Vana riik - 2700-2200 a eKr, pealinn Memphis, suured püramiidid, rangelt hierarhiline riik, tsivilisatsioon. Keskmine riik-2000-1650 a eKr, pealinn Teeba, elukutseline sõjavägi, vallutati Nuubia põhja osa. Uus riik- 1550-1075 a eKr, pealinn Memphis, võimsuse hiigelaeg, suhted naaberriikidega, Teeba oli usukeskus, preesterkonna tähtsus tõusis.

Veebruarirevolutsioon – tsaarivalitsuse kukutamine ja Ajutise Valitsuse loomine Venemaal, mille tulemusena ühendati kogu Eesti ala esmakordselt üheks administratiivüksuseks (Eestimaa kubermang), mis sai piiratud autonoomia (Ajutine Maanõukogu ehk Maapäev). Iseseisvuse eeldused • Loodi eesti (Eesti diviis; Joh. Laidoner) 20. 05. 1917. a. rahvusväeosad.
Valitsusjuht – riigivanem (peaminister) – täitis vajaduse korral riigipea esindusko- hustusi. 1922. aasta rahvaloenduse andmetel moodustasid eestlased 87,6% Eesti elanikkon- nast, 1934. aasta rahvaloenduse alusel oli eestlaste osakaal 88,1%. Suurimateks vähemusrah- vusteks olid venelased, sakslased, rootslased, lätlased, juudid ja poolakad.
Veebruar 1732 - 14. detsember 1799 oli Ameerika Ühendriikide esimene president pärast konstitutsiooni jõustumist aastatel 1789–1797. Ameerika iseseisvussõja ajal oli Washingtonist saanud mässuliste kolooniate sõjavägede (Kontinentaalarmee) ülemjuhataja; ta saavutas mitmeid olulisi võite ja suutis ameeriklaste võitlusvaimu üleval hoida.

Või põhja - Ameerikasse. Samal ajal tuli Elizabeth I seista vastu katoliiklaste tugevale survele, kes oleks parema meelega näinud Inglismaa troonil istuvat katoliiklasest Šotimaa kuningannat Mary I Stuartit (valitses 1542- 1567; Henry VII tütretütar). Hispaania, Prantsusmaa ja Inglismaa katoliiklaste toel üritas ta Elizabeth I kukutada.
Valitsuse juht ehk peaminister oli riigivanem kes täitis ka presidendi kohuseid  1920 – 1934 kehtis Eestis mitmeparteiline demokraatia (6 suuremat parteid, mitmed pisiparteid ja 2 vähemusrahvuste parteid).  Valimistel ei kogunud ükski partei piisavalt hääli, et üksi valitsust moodustada, seepärast moodustati koalitsioonivalitsusi.
Vefassung – õiguslike reeglite kogum, mis orgunnib inimeste elu - Pere kui keskne ühendus, milles elati (perekond – inimesed lähisuguluses, pere – majandusüksus) - Kirikliku abielu kujunemine: Munt – naine teise suguvõsa võimu alla koos kaasavaraga Friedel – abielu suhe meeldivuse alusel, varanduslikku kaasavara kaasa ei too

Visby – Lübeck – Hamburg – Brugge – London • idast veeti läände karusnahku, vaha, mett, vilja, lina, kanepit, puitu ja loomanahku • läänest veeti itta kalevit, soola, heeringat, vürtse, veini ja metalle Hansa Liit ja Eesti Eesti linnadest kuulusid alates 14. sajandist Hansa Liitu Tallinn, Tartu, Uus-Pärnu ja Viljandi.
Vaimulik rüütliordu - rüütlite sõjaline vennaskond 10. Traktaat- arutlus 11. Komtuur- kloostrikorra järgi linnuses elavate rüütlite komandör 12. Orden- riiklik aumärk vöi teenetemärk 13. Miks jäid eestlased sõjas alla?- sest neil oli kehvem varustus 14. Albert- Palus abi Taani kuningalt Valdemar2-lt 15. Kaupo- Liivlaste vanem, oli ülik.
Valitavaks - kui alguses oli ta vürsti huvide ellu viia siis nüüd linna huvide kaitsja vürsti ees. Possaadniku ülesanne oli linna ja kohtu juhtimine ja ametis oli ta seni kuni oli „rahvale meeltmööda“. Juhtimis astmel järgmine mees oli tuhatnik kes esialgu valiti vürsti poolt kuid samuti 13 saj alates muutus veetsel valitavaks.

Vana testament on tähtis ajalooallikas Vana-Idamaade kultuuride ajaloo- ja keeleteadlastele.Mitmed arheoloogid väidavad, et paljud Vana Testamendi jutustused, sealhulgas tähtsad kroonikad Aabrahami, Moosese, Saalomoni ja teiste kohta, on tegelikult koostatud kirjutajate poolt alles 7. sajandil eKr, et õigustada monoteistlikku usku Jahvesse.
Vapsid - Eesti Vabadussõjalased aastail 1929-1934 tegutsenud populistliku organisatsiooni liikmed Vaikiv ajastu- 12.03.1934-21.06.1940 *Vaikivat ajastut alustas 12. märtsil 1934 aastal riigivanem K.Pätsi välja kuulutatud kaitseseisukord, millega kindral J.Laidoner määrati (kehtiva Põhiseaduse vastaselt ) vägede ülemjuhatajaks.
Vakuraamatud – talude ja nende koormiste nimistud, kuhu on märgitud mõisate kaupa kõigi talude suurus ning koormiste ehk maksude nimekiri

Valitses raad - • Linna sissetulekute, heakorra ja kindlustamise eest hoolitsemine • Abinõude rakendamine kaubanduse ja käsitöö soodustamiseks • Linna huvide kaitsmine suhtes teiste linnade ja maahärradega • Hoolitsemine kirikute ja koolide eest • Hoolekanne vaeste, santide ja tõbiste ülalpidamise eest • Kohtumõistmine
Vichy valitsus - prantsusmaa lõuna osa ei okupeeritud ja seda asus juhtima Vichy valitsus, mis moodustati 1940. Aastal, eesotsas Petainiga
Viimane faas on türann Agathokles, kes valitses Sürakuusat 316- 289. Pärimus tema suhtes on vaenulik, väidetavalt halb valitseja- madalat päritolu, rikaste vastane (tappis ja jagas nende varandust). Sõdis põhiliselt kartaagolastega. Ta oli ses suhtes innovatiivne- ta viis oma väed Aafrika poolt sisse nai käis sõda kahel pool.

Veebruar 1920 – Tartu rahuleping -> sõjategevus lõpetati, seati sisse piirid eesti ja Venemaa vahel, Venemaa pidi tunnistama Eesti iseseisvust ning kõik Venemaal viibinud eestlased said koju Tähtsamad väepealikud: • Johan Laidoner – Eesti sõjavägede ülemjuhataja • Ernst Põdder – Eesti vägede juht Landeswheri sõjas.
Viikingite retked – viikingite iga-aastaste rüüsteretkede all kannatasid Briti saared, Reini jõe suudmeala, Põhja-Prantsusmaa. Jõuti ka Hispaaniasse ja Vahemere maadesse, kuid ka Ameerikasse. Nad said oma kiirete laevadega tungida mööda jõgesid sügavale sisemaale, lahkudes jätsid nad endast maha tapetud ja rüüstatud asulad.
Valitsejad on Platoni järgi kõlbelises mõttes kõige väärtuslikumad, sõjamehed natukene vähem väärtuslikud ja käsitöölised selles mõttes madalasordilised. Samas on need kolm seisust kõik vajalikud riigi kui terviku jaoks ning Platoni eesmärgiks on teha õnnelikuks mitte üks teatud seisus, vaid kogu riik tervikuna.

Väliskaubanduse areng - Kõrged kaitsetollid sisseveetavetele kaupadele Riiklike manufaktuuride teke Koloniaalsüsteem Eksport ületab importi
Vandaalid - idagermaani hõim, mis suure rahvasterände ajal jõudis välja Põhja-Aafrikasse. Nad rüüstsid 455 Roomat, seetõttu tähistan nende nimi kulutuuriväärtuste hävitajat 12 tahvli seadused- 5.sajandist eKr pärit Vana-Rooma vanim seadustekogu, mis oli foorumile välja pandud 12 pronkstahvlil kõigile tutvumiseks
Vandaalid - Põhja-Aafrikasse • läänegoodid - Hispaaniasse • idagoodid - Itaaliasse • frangid - Galliasse • anglod ja saksid – Britanniasse Rahvasterändamise põhjused- • Gremaanlased pidid liikuma “eest ära” kaugemalt idast pealetungivate hõimude eest • Kliima jahenemine (300 ja 500) • Rahvastiku kasv

Veebr 1918 – alustasid sakslased uuesti sõjategevust, hõivates kiirelt Balti riigid ja enamuse Ukrainast • 3. märts 1918 – Bresti rahu, nõustuti kõikide Sm tingimustega, loovutati maa-ala, kus elas ligi ¼ rahvastikust, asus ¼ tööstusest ja 1/3 põllumaast, Lenin kinnitas, et ajutine leping 10. Kodusõda Venemaal.
Vabaaja rõivastiili - casual look´i - looja. Moekunstnikest kõige uuendusmeelsem, kasutas selliseid materjale nagu denim, gingam (triibuline või puuvillane riie), trikotaaž, et luua värskelt ja lihtsalt mõjuvat rõivastiili, mis eeldas päevasel ajal pikki pükse ja madalaid kingi ning õhtusel ajal lihtsalt, elegantset riietust.
Viinapõletamine - uus moodus, kuidas vilja rahaks teha ja see neelas sajandi teisel poolel juba kolmandiku viljasaagist ning laastas

Vabadussõjalaste tegevuses on nähtud kahe maailmasõja vahelisele Euroopale iseloomuliku autoritaarse korra propageerijate liikumise (fašistid, natsid, tuliristlased, lapualased) Eesti varianti. Tõepoolest olid vabadussõjalaste iseloomulikud juhikultus, rahvusühtsuse propageerimine, kutsekodade eelistamine poliitilistele erakondadele.
Vaimulik ordu - usuline vennaskond või usuline õeskond, kus kehtisid kindlad reeglid ning mille eesmärk oli jumala teenimine.
Vice - president of Fox, was not convinced of Monroe's potential, but because of Hyde's persistence, she gained supporting parts in the Marx Brothers film Love Happy (1949), and in Fox's All About Eve and MGM's The Asphalt Jungle (both 1950). Even though the roles were small, moviegoers as well as critics took notice.

Vaheldus aeg - ajalt pingelanguste (pingelõdvendusega) ja ajutiste suhete soojenemistega (see sõltus eelkõige sisepoliitilisest olukorrast USA-s ja NSV Liidus). 21* Külma sõja lõpuks võib pidada1980-ndate aastate lõppu ja 1990-date algust, mis tipnes Idabloki lagunemise, Saksamaa ühinemise ja NSV Liidu lagunemisega.
Valitsusorganid ensv - s  MN = konsitutsiooniline valitsemisorgan (liikmed kogu valitsuse koosseis + valitsusasutuste juhid)  RKN/MN Büroo/Presiidium 1943-1989 (1977. aastani konstitusiooniväline organ) = kabinet (liikmed MN esimees ja asetäitjad)  MN Presiidiumi operatiivkomisjon 1984-1989  ENSV/EV valitsus 1990-1991
Vergilius – kõige kuulsam Rooma poeet, otsustas kirjutada roomlastele eepose „Aeneis,“ mis Homerose eeskujul jutustab Trooja sõja aegsete kangelastegude teemadel Publius Vergilius Maro sündis 15. oktoobril aastal 70 e.m.a. Põhja-Itaalias Mantua (tänase Mantova) läheduses alamkihist pärineva maaomaniku pojana.

Väeosadega – 23. jalaväediviisi 67. grenaderirügemendi meestest ja diviisi 23. suurtükirügemendi suurtükkidest ja suurtükiväelastest moodustati võitlusgrupp „Eulenburg”. 67. rügement oli selleks ajaks Väikese väina dessandi tõrjumisel ning Tehumardi all läbimurdes kaotanud arvestatava hulga oma meestest.
Vabadusvõitluses lüüasaamine on aga eestlaste ajaloos saanud suureks pöördepunktiks. Sõja lõpuperioodil kaotasid eestlased enda viimase allesjäänud maalapi- Saaremaa. Sellega oli eesti iseseisvus hävitatud ning rahvas jäi sajanditeks võõra võimu alla. Edasi ootas endiseid iseseisva riigi omanikke ränk ja keeruline orjusperiood.
Vietnami sõda – - USA soovis sõdides takistada kommunismi levikut Lõuna-Vietnami, mis oleks “doominoteooria” kohaselt muutnud kommunistlikuks ka Laose ja Kamodža - USA pidas kommunistliku laiendamise tõkestamiseks Vietnami sõda - Vietnam vabanes Prantsuse kolonialistidest ja rajati Vietnami Sotsialistlik Vabariik

Venestusmudeleid on mitmeid erinevaid: vene keskvõimu poliitika muulaste täielikuks ühtesulatamiseks venelastega (keeleliselt, kultuuriliselt jne). Selle radikaalse mudeli kürval oli ka pehmemaid variante: ntks mudel, mis soodustas muulaste lähendamist venelastele ja nende oma kultuur võis teatud määral alles jääda.
Vabadik – Maata, või vähese maaga, põhiliselt palgatööst elatuvad talupojad, ning sulased ja teenijad, kes müüsid oma tööjõudu pikemaks ajaks ja olid peremehe eeskoste all. 62. Sulane/teenija – isikud, kes müüsid oma tööjõudu pikemaks ajaks ja olid peremehe eeskoste all. 63. Träälid – e orjad.
Varanduslik kihistumine – moodustus ühtne ühiskonnakiht (puudus varanduslik kihistumine). Peremees ja sulane istusid ühes lauas.

Viitse e. Asekuberner. Kõige olulisemad asutused kubermangus olid: Kroonupalat-mida juhtis viitsekuberner oli majanduslike ja rahanduslike funktsioonidega asutus,mis allus rahandusministeeriumile,esmane ülesanne oli maksude kogumine ja nende üle arvestuse pidamine ja riigile toiduainete ja materjalide hankimine.
Võitjariikidele sõjakahjud ehk reparatsioone. Lisaks Saksamaale kaotasid oma suurriigi staatuse ka Venemaa ja Austria-Ungari. Viimase lagunemise tagajärjel tekkisid endise suurriigi aladele iseseisvad riigid nagu Austria, Ungari ja Tðehhoslovakkia. Kui rääkida võitjatest, siis seda saab vaadata pigem muutuste põhjal ühiskonnas.
Vares - Barbarusel- Asus valitsust juhtima  K. Pätsil- Kinnitab ametisse Ždanovi poolt määratud Barbaruse valitsuse  A.Ždanovil- Stalini esindaja, moodustas uue valitsuse, andis käske  J. Lauristinil Millal liideti Eesti ametlikult NSV Liiduga 21. juuli Riigivolikogu kuulutas EV asemel välja ENSV.

Väärilisi maiuseid - riigivapi kujulist hiiglaslikku piparkooki, suhkrust parti, papagoid ja kotkaid, tervet suhkrust Kremlit koos jalaväe ja kahe torni kohal liugleva kotkaga, ning suurte liuatäite kaupa martsipani, külmutatud puuvilja, sukulaadi ja teisi maiustusi, millest osa kingiti külalistele koju kaasa võtmiseks.
Vietnami sõda on ajaloos suuruselt kolams sõda • 2012. aasta mais väljastati president Obama teadaanne Vietnami sõja mälestamisest, kus ta rõhutas, et USA väed võitlesid kangelaslikult, et kaitsta ameeriklastele kalliks saanud ideaale, öeldes, et sõdurid on patrioodid ja kangelased, ülistades nende vaprust.
Venekirves – paadikujulised kirved, mis said nime paadist aka venest, sõja- või töökirved, ilusad ja lihvitud.

Või 1710 - 1580, või Stadnikovi järgi 1730 – 1562, teine kord: 1730 –1554.). Hüksoslased valitsesid kogu Egiptust mitu aastakümmet (arvatavasti juba umbes 1650.aasta paiku saavutas lõunapoolseim Egiptus iseseisvuse). Endiselt valitsesid nad ka maa-ala, kust nad alustasid oma vallutusi: Põhja Süüriat.
Võnksiirde motiiv – eenduva samba peale asetati osa talastikust, mis samuti eendus müüri pinnast (seda motiivi kasutatud Triumfikaare puhul Roomas).  Väga oskuslikult tehtud tee- ja sillaehitised, veevärgid, linnamüürid ja – väravad, lossid ja villad, turud ja kohtupaleed, saunad (termid) tsirkused, teatrid
Võimu ressursid on ainelised(vara), vaimsed(teadmised), sotsiaalsed(oskused,koostöövõime). Võimu teostataks tuginedes: • Autoriteedile – rahvas usub otsuste õigsusesse • Sunnile – rahvas kuuletub hirmust • Traditsioonidele – kungigriigid Võim vajab asutusi, mille kaudu valitsed ehk võim vajab riiki.

Võrdluseks - Rootsimaal ei olnud talupojad pärisorjuses ning ei kuulunud isiklikult aadlikele ega Rootsi riigile, vaid kasutasid riigile või aadlikele kuuluvaid maid (naturaal või rahalise) tasu eest). Kolmanda suure uustulnukate grupi moodustaid lätlased, keda asus rohkesti elama eelkõige Valga ümbrusse.
Varajane metalliaeg - • kääpad – nende alla ja sees peeti põletusmatuseid, liivast kuhjatud • venekirved – hoolikalt lihvitud ja sissepuuritud silmaaukudega kivikirved • adramaa – pinnamõõtühik, suurust hinnati külvatud vilja pinna järgi • malev – põhiline väeüksus, maakondadest moodustatud.
Valitsuskriisid - vahetused Vabaturumajandus SMK hiljem Keinsianism Äärmusparteide populaarsus Kriis väl Üritas domineerida Hoidus konfliktidest Kontr Euroopa rahasüsteemi Vaenulikum riik Tihendas sidemeid Aasia ja Vaikne ookean kolooniatega Hitler mõju laienemine Briti Rahvaste ühendus Neutraliteediseadus

Varane keisririik ehk printsipaat 30 eKr – 235 pKr Augustus (30 eKr – 14 pKr). 27 eKr pani Octavianus maha talle Antoniuse vastu võitluseks antud erakorralised volitused ja “taastas vabariigi”, mis sisuliselt tähendas tema, kui ainuvalitseja positsiooni seadustamist vabariiklike institutsioonide raames.
Vallakohus – loodi nii Eesti- kui Liivimaal, kus kohtumeesteks olid talupojad ise, kuigi kohtud jäid mõisnike kontrolli alla, aitas talurahavakohtute rajamine oluliselt kaas a tualupoegade eneseteadvuse ja õiglustunde kasvule, olles selliselt esimeseks sammuks talurahva omavalitsuse rajamise suunas.
Vallavanem – valla tähtsaim ametimees Vallavalitsus – selle moodustas vallavanem koos abilistega Vallavanem – valla tähtsaim ametimees Vallavalitsus – selle moodustas vallavanem koos abilistega Vallavanem – valla tähtsaim ametimees Vallavalitsus – selle moodustas vallavanem koos abilistega

Vergilius – kirjutas Roomale eepose „Aeneis“. Titus Livius – tuntud ajaloolane, kirjutas Augustuse innustusel suurteose „Raamatud linna rajamisest alates“ Jeesus – puusepa poeg, kes rändas mööda maad ning tõotas kõigile, et varsti saabub jumalariik. Postuumselt mõisteti teda pühaks.
Veritasu on lõppenud, lepitatud erinnüsed muutuvad heatahtlikeks kaitsejumalannadeks eumeniidideks.
Vildakalt küll – meie ette pildi, nagu oleksid kõik umbes 5000 inimest, kes 26. aprilli ööl Tõnismäele kogunesid, olnud “vene pätid, kes hävitavad Tallinna”. Reaalsuses on praegu, aasta hiljem, lõhkumise eest kohtu alla antud sadakond inimest, kes sugugi mitte kõik pole venekeelsed inimesed.

Värvipitsereid nimetatakse templiteks Pitsateid ja pitsereid uurivat teadust nimetatakse sfragistikaks Pitsereid on kasutatud:  anumate, ruumide, kirjade, papüüruserullide jm sulgemiseks, et kaitsta neid avamise ja võltsimise eest  ürikute ehtsuse tõestamiseks, sageli asendas pitser allkirja.
Vabadusvõitlust austria - Ungari ülemvõimust vabanemiseks). • Sõda kurnas välja nii Venemaa, kui ka Saksamaa; kahe suurvõimu nõrgenemine andis eestlastele (aga ka poolakatele, soomlastele, lätlastele, leedulastele ja teistele) võimaluse iseseisvuse eelduste realiseerimiseks ja Eesti Vabariigi tekkeks.
Varakeskaeg - Ida-Rooma domineerimine, feodaalkorra ja Frangi riigi kujunemine Lääne-Euroopas, roomakatoliku kiriku tugevnemine Kõrgkeskaeg - tekkis Püha Rooma keisririik, ristisõjad Euroopas, linnakultuuri kujunemine Hiliskeskaeg - kriisid ühiskonnas ja kirikus, tsentraliseeritud riikide teke

Von schlippenbach - Rootsi väejuht ja riigitegelane, Rootsi sõjaväe Liivi- ja Eestimaa väliarmee ülemjuhataja, Eestimaa kindralkuberner 1704–1706, kindralleitnant 1708. Juhtis Põhjasõjas Rootsi vägesid 1701-09 ning 1715a läks üle Venemaa teenistusse, kus pälvis Vene kindralleitnandi auastme.
Väljenduseks on juba "Kolme musketäri" alguses tehtavad vihjed võimalikule järjele, mis tuligi õige pea – vaevalt kuus kuud peale viimase peatüki trükkiminekut ilmus teine osa "Kakskümmend aastat hiljem". Ka sellele raamatule järje kirjutamine oli Dumas’l tõenäoliselt varakult plaanis.
Väärarvamus on ilmselt tulnud sellest, et tema pikkust mõõdeti prantsuse, mitte inglise jalgades.

V 1848 - 49 oli teine laine, kolmandA LAINE AJAL iseseisev kreeka tekkis 122 V 1830, 12. otto von bismarck tungis itaalia ühendamisel diplomaatilistele läbirääkimisteleV 13. itaalia ühendamise poolt võitlejaid nim karbonaarideks Õ 14. 19 saj teisel poolel suurenes liberalismi levik Õ
Valitsejal on kaks hirmu: üks alamatelt lähtunud (sisemine) ja teine võõramaalastest lähtuv (välimine). Valitsejal tuleb repekteerida nobiile, kuid ta ei tohi teha end kodanike vaenualuseks. Kui valitsejal pole rahva poolehoidu, siis sõjaväe omamine on tal hädavajalik sellises olukorras.
Valmistusid sm - le ootamatult hoopi andma-->NSVL plaan Barbarossa peegelpilt: tugevate õhurünnakutega kohe algul Sm väed sisse piirata ja hävitada • Stalin alahindas Hitlerit, ei võtnud hoiatusi tõsiselt, ei andnud käsku valmistuda selle tõrjumiseks---> sakslaste hoop tabas Vm-d ootamatult

Veebruar 1918 – kuulutati esimest korda välja Eesti Vabariik Pärnus, „Endla“ teatri rõdult.
Veske - keeleteadlane RAHVULIKU LIIKUMISE TULEMUSED JA TÄHTSUS *Senise maarahva asemel oli kujunenud oma eesmärkidest teadlik eesti rahvas *Pandi alus eesti keele ja kultuuri uurimisele *läbi mitme külgsete ürituste kujunes rahvuslik enesetadvus *pani alus traditsioonidele ja organits.
Võlakoorem – 14 mld USD 4. Kes oli Harry Truman ning mis oli tema „Trumani doktriin“? Ühendriikide president oli. Trumani doktriin seadis USA välispoliitika eesmärgiks vabade rahvaste toetamise nii sise-kui ka välissurve vastu; selle all peeti silmas kommunistide võimuhaaramiskatseid.

Võõrleegionärina indo - HIINAS (1)  Koostanud E. Lillemaa andmeil Snaiper  Eesti sõjameestel on tulnud ajaloo vältel võidelda endist mitteolenevate olukordade tõugatuna õige mitmetes võõrastes armeedes ja paljudel kaugetel sõjatandritel, kuid siiski vaid vähesed Prantsuse Võõrleegioni ridades.
Venemaa sõjaplaan - Oli suhteliselt nõrga ettevalimistuseg, armee oli suur, aga vlietsalt varustatud.
Vabalinnad on reaalselt iseseisvad ega sõltu maahärrast. Väiksemal riigilinnal on maahärraks kuningas või keiser ise. Ka siis kui linnal polnud omavalitsust, oli elanikel tähtsus ja nende poolehoiu võitmine valitsejale kasulik. Vahel saavutasid linnad omavalitsuse õiguse väevõimuga.

Valitsevateks ehitus - ja kunstistiilideks olid romaani stiil (kuni 13.sajandi lõpuni) ja gooti stiil (13.sajandi lõpp-16.sajand). 1520-ndatel aastatel jõudis Eesti alale usupuhastus, mille tulemusena jäi Eesti ala kuni 17.sajandi alguseni usuliselt jagatuks ,½ olid katoliiklased ja ½ luterlased.
Vaimulikud rüütliordud – kaitsesid maavaldusi Palestiinas, sinna kuuluv inimene oli nii vaimulik kui ka rüütel, nad olid andnud mungatõotuse, pidi end pühendama ristiusu kaitsmisele. Neil tekkis päris palju: 1) Hospitaliitide ordu – tegeleti ravimisega 2) Templirüütlite ordu - 3) Saksa ordu -
Vietnamiseerumine - USA väeüksuste lahkumine Vietnamist, mis jättis Vietnami sõja 1973.aastal vietnamlaste endi probleemiks. Miks kujunes Berliini müüd külma sõja sümboliks- Berliini müür soodustas kommunistliku propaganda läbikukkumist niihästi Ida-Saksamaal kui kogu kommunismileeris.

Viimane lääne - Rooma keiser, kelle germaanlane Odoaker 476. aastal võimult kukutas ning kellega lõpeb Lääne-Rooma keiserriik. Romulusele määrati elamiseks riiklik pension, mida viimati pikendati 511. Kuid muus osas pole tema elust pärast kukutamist teada midagi, ei eraelu ega surmaaega.
V draamateosed – muusikaajaloost tuntud liturgiline draama ja paljudest valdustest ilma, Prantsusmaa muutus aga Itaalia kõrval müsteerium (otseselt ooperi eelkäijad). Euroopa tähtsaimaks riigiks ning sellest ajast alates on Prantsusmaa olnud üks juhtivaid riike, sealt tuleb ka moekultus.
Vahepeal on teised eestlased juba Aafrikasse tagasi saadetud, kuid kuulduste kohaselt olevat kaks uut eesti päritoluga leegionäri toel Indo-Hiinasse. Oma haiglasse sattumise kohta selgitab ta järgnevalt:  ,.Juhtus, et käisime septembrikuus üle hulga aja jälle öises luurepatrullis.

Vergilius – Kõige kuulsam Rooma poeet , kes otsustas roomlastele kirjutada eepose , mis jutustas sõja aegsete kangelastegude teemadel . Titus Livius – Rooma kuulsaim ajaloolane , kes tahtis ülistada roomlaste kuulsusrikast minevikku ja kirjutas oma linna pärimuste põhjan raamatu .
Vaimulikud - kardinalid, see tagas kogenud ja autoriteerse paavsti valimise 2)paavst Gregorius 7. Taotles kiriku sõltumatust ilmalikust võimust 3)Innocentius 3. –täiustas ristiusu seisukohti, juhtis võitlust ketselusega, tähistas keskaegse paavstivõimu kõrghetke 4)paavsti õukond-
Vietnami sõda – 1960-1973, kommunstliku põhja-vietnami, keda toetas NSV liit ja vabariikliku lõuna-vietnami, keda toetas USA vahel, avalikkuse survel alustas USA vietnamlastega läbirääkimisi, mille tulemusel algas kommunistlike jõudude pealetund ning Lõuna-Vietnami valitsus kukutati.

Viikingiaeg - Ettekujutused viikingitest pärinevad munkade kirjutustest – kuna viikingid olid paganad, siis seda halvustavam suhtumine neisse oli. Tekkisid müüdid (sarvedega kiivrid) – n Cambridge ülikoolide avastus ühe krooniku kirjutuste põhjal: viikingid liiga puhtad ja kasitud
Veesülitid - sima sees lõvipeadega kaunistatud augud, mille kaudu vihmavesi ära voolab.
Vaišjad – kasvatasid karja, harisid põldu ja tegelesid käsitöö ja kaubandusega.

Vanem kiviaeg – paleoliitikum Keskmine kiviaeg – mesoliitikum 9000-5000 eKr Noorem kiviaeg – neoliitikum 5000-1800 eKr keraamika kasutuselevõtt Kunda kultuur: Asulad rajati veekogude lähedusse, kus elati 15-30 liikmeliste kogukondadena, neil oli mitu elukohta mida vahetati pidevalt.
Väärtuskoodeks – au, truudus, vaprus, ohvrimeelsus,lugupidamine. Väärtushinnangud on inimkonna ajaloo käigus läbi teinud suured muutused – vaheldudes aastasadade vahel edasi-tagasi. Kindlasti on väärtushinnangud tugevasti seotud ühiskondliku arengutaseme ja valitseva ideoloogiaga.
Valitsused ida - ja Kesk-Euroopasse, territoriaalsed pretensioonid Türgile, keeldus vägesid Iraagist välja tuua, Berliini blokaad). Saksamaa lõhenes:Lääne-Saksa aladel kuulutati välja Saksamaa Liitvabariik,Nõukogude okupatsioonitsoonis loodi samal aastal Saksa Demokraatlik Vabariik.

Väljarändamisliikumine - Liivimaal levisid kuuldused, et Venemaal jagatakse soovijaile tasuta maad.
Vaišjad – talupojad, kauomehed ja käsitöölised olid tekkinud jumala puusadest.
Vaišjad – aarjalaste kaupmehed, käsitöölised ja talupojad (Kõiv, Piir, 2010)

Valdused väike - aasias • Kodusõdade periood- Vabariigi langus - vabakutselist vägi asendati palgasõduritega, kodusõjad, senati võim vähenes, jätkusid vallutussõjad  Esile tõusid Pompeius ja Caesar – ühtne riigi juhtimine --- Konflikt Pompeius jäi alla, põgenes, tapeti.
Valgustusfilosoofiae on iseloomulik uus inimesekäsitlus, mille kohaselt inimese põhiolemus on mõistus; usk maailma mõistuspärasesse korrastatusesse, usk ühiskonna progressi, pidevasse arengusse ja elu paremaks muutumisse; hariduse ja teaduse tähtsustamine; võitlus katoliku kiriku vastu.
Vesse – Saaremaa ülestõusnute juht, kes poodi üles kui orduväed korraldasid ülestõusu mahasurumise. E. Bornhöhe – Kirjuras jüriöö ülestõusuga seotud sündmusi romaanis „Tasuja”. S. Vahtre – ajaloolane, kes kirjutas populaarteadusliku raamatu „Jüriöö”.

Väge leidus - inimestes, elusolendites, teatud piirkondades, ja objektides, taevas jne. Kõigil pole väge ühepalju (täiskasvanul rohkem kui lapsel; mehel rohkem kui naisel). Elusolendil leidus väge kõige rohkem: veres, juustes, suguelundis, küüntes, hammastes, süljes, südames.
Välisränne - riikidevaheline ränne, mis jaguneb emigratsiooniks ja immigratsiooniks.
Võtab lühidalt on kirjutatud; Maht ei tohiks olla üle 1/10 töö põhiosa mahust kokku kõige - töö sisulises osas saadud peamised olulisema tulemused (mida koostaja ise uut teada referaadist sai), järeldused, hinnangud, ettepanekud jne; - koostaja avaldab oma arvamuse või seisukoha.

Valgustus – suurim vaimne liikumine euroopas pärast reformatsiooni 1680-1780ndatel. • Tugines humanismile ja loodusteaduslikule maailmakäsitlusele • Valgustajad püüdsid oma teostega rahvahulki harida ehk valgustada, õpetades kuidas senisest paremini ühiskonda korraldada.
Vanemat eddat nimetatakse mõnikord ka Sæmundri Eddaks, sest esialgu arvati, et selle on kirja pannud preester Sæmundri Õpetatu; praegu seda teooriat enam usutavaks ei peeta. Vanem ja Noorem Edda on kõige olulisemad allikad, mille kaudu tuntakse paganlikku Skandinaavia mütoloogiat.
Vana testament - heebreakeelsete tekstide kogum - kirjutatud sajandite jooksul - kajastatud iisreallaste usk, kombed, arusam minevikust, mütoloogilised jutustused - varasemad osad päris Taaveti ja Saalomoni ajast - lõpliku kuju omandas lll - ll saj. eKr, mil ta tõlgiti kreeka keelde

Von hupel - Põltsamaa pastor, viljakas literaat, kirjutas oma kaasjast palju, osales ka raamatute levitamises, ja lugemisseltside moodustamises, koos Wildega ajakiri Lühike Õpetus Aleksander I- 1801 võimule tulnud keiser,oli valmis Baltikumi sotsiaalmajanduslikke olusid muutma.
Võimsaimad – Suure Kaskaadi purskkaevud – vesi langeb kolmest astmest lossi eest Merekanalisse - 64 erinevat purskkaevu, 200 pronksist kuju jt. • „Püramiidid“ – 505 veejoast seitsme eri kõrgusega • Purskaevude avamise pidustused - Terve päevane festival, mai lõpul
Vaskseist – Kel elukoht Lakedaimonis, maal kuristikkuderohkel, olgu`s, et teie, Olümpose Muusad, te Zeusi-isa tütred Pharises, Spartas ja Messes, kus meeldivaid tuikeste karju, meenutaks kõik ise mulle, kes saabusid piirama Troojat. kel koduks Briseiai või Augeiai oli armas,

Veebruarirevolutsioon - Majandust ähvardas inflatsioon, valitses ouudus kütusest, toiduainetest ja tarbekaupadest, transpordisüsteem ei toiminud, sõjavägi oli kaotamas võitlusvõimet, kasvasid sõjatüdimus ja umbusaldus valitsuse vastu, kõneldi plaee pöördest ja keisri kukutamisest.
Via appia - kuulsaim Rooma maantee  Ehitati IV saj eKr, viis Capuasse ja oli 195 km pikk  Maanteed rajati otse ja ehitati väga põhjalikult  Üldse oli 80 00 km ja 372 teed  Keiser Augustus rajas ka postijaamad iga 37 km järele  Kiirkäskjalg läbis päevas 180 km
Veebruaril iseseisvus - 24. veebruaril ametisse Eesti Ajutine Valitsus • Saksa okupatsioon - 25. veebruar - 11. november 1918 - soov luua Balti hertsogiriik (Eesti ja Läti alad, pealinnaks Riia > iseseisev riik, mis on Saksamaa all) • Vabadussõda) - 28. november 1918 - 2. veebruar 1920

Välisarhitektuuris on selleks portaalide kompositsioonis esinev talumteravkaarset arhivolti ja portaali palendit siduv profileeritud vaheplaat, mis oli Tallinna 15. sajandi ehituskoolkonna üks olulisemaid tunnuseid, aga ka interjööri vööndkaarte lõppude kujundamine rippkonsoolidena.
Veebruarirevolutsioon - ülemaailmne kriis sai alguse venemaalt, monarhia kukutati veebruarirevolutsiooni käigus(näljamässude tõttu, streigid, poliitilised meeleavaldused, sõjavägi keeldus korra tagamisest) Nikolai II loobus troonis 14 märts 1917, keegi ei toetanud tsaarivõimu enam.
Viisiga - paljudel juhtudel hakati toime panema terroritegusid- rünnati ja tapeti kolhooside esindajaid, miilitsa esindajaid, kommuniste jne, kaasnes ka kolhooside varade hävitamine- süüdati kolhoosidesse ühinenud majapidamisi, tapeti kariloomi, lõhuti põllutööriistu.

Vaaraost – Jahmos II (Amasis, 570-525), kes oli pärit rahva alamkihtidest.
Vabatahtlikkuse küsimus – miks astuti Saksa relvajõududesse? • Soov võidelda Eesti Vabariigi okupeerinud NSV Liidu vastu ja taastada Eesti iseseisvus • Sõjaväeteenistuses olid mõned soodustused: lihtsam astuda kõrgkooli või jätkata õpinguid, maksti palka, elatusallikate nappus
Võidurelvastumine – nii nsv liidus kui ka usas kardeti vastase võimalikku sõjalist rünnakut, samas üritati hoida vastaspoolt pidevas hirmus, nii käis pidev ‘võidurelvastumine’ kus üritati ehitada ja välja töötada vastasest võimsamaid ja rohkem kahju tekitavamaid relvi.

Vaestehoolekanne – kogukond pidi toetama oma töövõimetuid ja puudustkannatavaid liikmeid Talitaja – valla juht Eestimaal 1816. a. Riiklikud koormised – koormised riigi heaks Vallavanem – valla tähtsaim ametimees Vallavalitsus – selle moodustas vallavanem koos abilistega
Vanem kiviaeg ehk paleoliitikum 11 000 eKr – 9000 eKr 2. Keskmine kiviaeg ehk mesoliitikum 9000 eKr – 5000 eKr 3. Noorem kiviaeg ehk neoliitikum 5000 eKr – 1800 eKr Võeti kasutusele keraamika (nõud meenutasid padasid,potid toiduainete säilitamiseks,savinõud taldrikutena)
Vaid parlamendi - intrigaani tüüp, kelle kogu riiklik tarkus oli mõõdetav vaid tema oskusega kokku kleepida üht või teist koalitsiooni, s.o. väiklase poliitilise kauplemise oskusega, mis nüüd vaid üksinda võis olla aluseks nende, lubatagu öelda, rahvaesindajate tööle.

Vasaliteet - oli vasallide omavaheliste sõltuvussuhete süsteem keskajal, mille aluseks oli feodaalne hierarhia: kuningalt ehk süseräänilt suurfeodaalidele, kes omakorda jagasid neile läänistatud maadväikefeodaalidele olles neile kui vasallidele omakorda senjöörideks.
Või õigemini – müüdis sai traditsiooniline eluviis jumalikult sanktsioneeritud ja pühitsetud. Ka selles mõttes oli müüt hõimu algkogemuseks – selliseks kogemuseks, mis on aluseks hõimu kui terviku nagu ka iga tema liikme elutegevusele ajalooliselt käesoleval hetkel.
Valmistatud töö - ja tarberiistad, relvad, ehted). Kasutamist väärib ka rahvaluule, milles esineb sageli küllalt vanu pärimusi ja ka eesti keel, mille tõttu saab teha oletusi hõimude ja rahvaste varasematest rändamistest ning kokkupuuteist teist keelt kõnelenud rahvastega.

Vürst - valitseja tiitel, seda kasutasid eriti idaslaavlaste valitsejad
Vilde nim. Juuru Gümnaasium said inimesed vajaliku valgu kalast, kilpkonnadest, alligaatoritest ja hirvedest. Eskimod vajasid  mereimetajate liha, et üle elada talv, mil taimset toitu polnud. Nad küttisid rüsijääl hülgeid ja jälitasid 
Vortitsism – Püüdis edasi arendada, et luules oleks rohkem dünaamikat.

Vabad inimesed - • orjad • ei teinud tööd käsitöölised, • töö spartiaatide • sõjavägi- sõjalised kaupmehed ja põldudel harjutused põllumehed • õigusteta • riigivalitsemine • ei saanud riigi valitsemisest osa võtta • teenisid aega Sparta sõjaväes
Veebruar 1918 - Sakslased alustasid uut pealetungi ja vallutasid kogu Läti.
Vichy vabariik - Lõuna-Prantsusmaal moodustati Saksast sõltuv väike riik.

Vilde nim. Juuru Gümnaasium kes kõike omavahel jagasid ja säästlikult elasid, ei suutnud seda mõista. Üks vana mees kurtis: ’’Kui  piisonid kadusid, langesid mu rahva südamed põrmu, nad ei suutnud neid taas üles tõsta.’’
Vana testament on juutide ajalooraamat ja pühakiri, põhineb suulisel päriusel,pandi kirja 6-2 .saj ekr heebrea keeles. Saalomon oli Taaveti poeg, tema korraldusel rajati Jerusalemma jumala Jahve tempel. Taaveti ja Saalomoni ajal oli Iisrael ilmselt tugevaim riik Kaananis.
Varmistid ehk meremaalijad. Paulus Potter oli loomamaalija. Rembrandt oli Hollandi kuulsaim maalikunstnik ja elas oma ajast nö ees. Erines teistest, kuna suutis panna töödesse väga sügava sisu, väga psühholoogilised maalid ja seal oli tunda ka ligimese armastust.

Vasall – lääni saaja, kohustatud senjööri aitama VÕI läänimees, feodaal, kes sai kõrgemalt feodaalilt (senjöörilt, maahärralt) sõja- ja haldusteenistuse eest eluaegseks kasutamiseks või pärilikuks valdamiseks maa-ala (koos seal elavate talupoegadega).
Vastupanuliikumine – kasutatakse II ms võitjariikide allikais koondterminina, tähistamaks Saksa, Itaalia, Jaapani okupantide ja nende käsilaste vastaseid liikumisi, mis tegutsesid ajavahemikul 1939-1945. See vastupanuliikumine jätkas sõjaeelse fašismi vastast võitlust.
Vedu euroopasse – kulla ja hõbeda väärtuse kiire kahanemine, toiduainete hindade kasv, süvenes varanduslik kihistumine Ameerikale- Indiaanlaste kõrgkultuuride hävitamine – kuldesemed sulatati kullakangideks ja veeti Euroopasse; pühakojad ja kunstiteosed hävitati.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Vlo – Varssavi lepingu organisatsioon EL- Euroopa liit VMN - Vastastikuse Majandusabi Nõukogu NSVL- nõukogude sotsialistlike vabariikide liit ÜRO- ühinenud rahvaste organisatsioon 5) Mõisted: sotsialistlik maailmasüsteem, sotsialistlik sõprusühendus- Riigid, kes jäid NSVLle kuulekaks sotsialistlik orientatsioon - Riiki, mida valitses kommunistlik partei, ent seda majanduse taset polnud saavutatud, nimetati sotsialistliku orientatsiooniga riikideks.
Võimutsemist kesk - ja Ida-Euroopas ning toetama võitlust kommunismi vastu; tuli NSVL majanduslikult nurka suruda, lõigates ära tema sissetulekuallikad loodusvarade müügist ning relvakaubandusest; pidi NSVL-le peale suruma uue kõrgtehnoloogilise võidurelvastumise laine.
Võis tappa - > koheldi halvemini kui Kreekas Olid põllutöölised, õpetajad Ori võis end vabaks osta->omaniku kasu Maksis orjapidajale maksu Töötas ise veel kõrvalt  MEELELAHUTUS Võitlusmängud - gladiaatorite võitlus, hobukaarikute võitlus Termid – Saunad

Veresailles - absolutistliku kuningavõimu hiilguse ilmekas kehastus, mis on olnud eeskujuks paljudele valitsejatele kogu euroopas Karl XI-Rootsi kuningas kes viis läbi reduktsiooni El Greco-Kunstnik kelle töid iseloomustab müstiline õhustik, pikaks veninud figuurid
Vähemalt 21 - aastased talupojad, kes olid kõik oma seaduslikud kohustused täitnud ja kindlustanud oma lähisugulaste ülalpidamise, said õiguse taotleda 2 kuuks kuni 2 aastaks endale passi, millega võis elama asuda ükskõik millisesse impeeriumi linna või paika.
Vanarooma ajaloolased on kirjeldanud, et pöörlevas saalis toimunud pidusöökidel maiustasid kutsutud külalised paabulinnu- ja luigelihaga, delikatesside hulka kuulusid ka täidetud seaemakad. Et maos uutele roogadele ruumi teha, kutsuti orgiate ajal sageli kunstlikult esile

Versailles –  linn Prantsusmaal, kus asub Versailles’ loss, mis oli 1682­1789 Prantsusmaa kuningaloss.     Kontinentaalblokaad ­ oli 21. Novembril 1806 Berliinis Napoleon I algatusel välja kuulutatud  majandusblokaad Suurbritanniale.
Võimutsemine ateenas – repressioonid, mõrvad ja sellest tingitud massiline pagulus naabermaakondadesse. Äärmuslike oligarhide vastu välja astunud mõõdukas Theramenes hukati. 403 aastal vallutasid demokraatlikud pagulased Pireuse, Kritias langes ja demokraatia taastati.
Võõrvallutuste – eelse Eesti rahvaarvu hinnatakse 150 000 – 200 000 inimesele, Võrreldes teiste ravhastega olid muinaseestlased suhteliselt pikakasvulised ja heledapäised. Külad, talud ja põllumajandus *11-12 saj tihenes E asustus järjekindlalt, külad kasvasid.

Valdkondi - matemaatika, füüsika, ajalugu, keeled jne. Diskussioonide puhul oli kaks poolt- ühelt poolt pidid võltsteadlasi antud valdkonnas paljastama ja teiselt poolt pidid kätte näitama teatud suunised, kuidas konkreetne teadusvaldkond edasi peaks minema.
Vallasvara - väikeesemed mida sai ühest kohast teise paigutada.
Vapside liikumisel on ühisjooni Saksamaa natside (fašistide) liikumisega – nõuti “tugeva käe” poliitikat, valitses juhikultus, rõhutati rahvusühtsust, parteide asemele taheti kutsekodasid jne. 1930. aastate algul valmistuti Eestis sisse seadma uut põhiseadust.

Veel ehitus - mehaanika- ning keemia-mäeteaduskond. 1939 algas vastuvõtt elektrialadele, 1940 lisati majandusteaduskond, 1958 koondati tugevvoolualad energeetikateaduskonna alla ning 1965. aastal algas automaatikateaduskonnas õppetöö nõrkvoolualade valdkonnas.
Vanusegruppide kõrval — 31. oktoobril 1941 Saksamaa põhiterritooriumil ja Ostmarkis elanud umbes 280 000 juudist olid umbes 30% üle 65 aasta vanad — paigutatakse juudi vanurite getodesse juudi sõjainvaliidid ja sõjaliste teenetemärkidega (1. klassi Raudrist) juudid.
Veebr 1917 – rahutused Petrogradis  3. märts – võim Ajutisele Valitsusele ◦ kaksikvõim  2. märts – rahutused Tallinnas  26. märts – eestlaste meeleavaldus Petrogradis  30. märts – määrus Eestimaa kubermangu valitsemise ajutise korra

Välispoliitika 1918 – 39 Eesti tunnustamine: välisdelegatsiooni tegevus; de facto tunnustus; Balti küsimus Pariisi rahukonverentsil; Vene impeeriumi lagunemine ei olnud paljude riikide huvides, seega enne iseseisvuse väljakuulutamist oli raske mingit tunnustust saada.
Vallutas väike - Aasia poolsaare seejärel Süüria ja Palestiina, samuti ka Egiptuse, Mesopotaamia ja Iraani. Need vallutused toimusid 7 aasta jooksul 333-327 eKr. Ta soovis, et vallutatud aladel valitseks ühtne keel ja kultuur (Kreeka), mis oli enamjaolt võimatu.
Verdun - 21.veb 1916- 18.dets 1916 * lahingu algatas Saksamaa eesmärgiks teha lõpp kaua kestnud positsioonisõjale * üks verisemaid lahinguid * Saksamaa tahtis anda löögi vastaste peatoele Verduni kindlusele * suured kaotused, kuid Prantusmaa pidas vastu

Vooruste probleem - kui me seame eesmärgiks, et inimesed ühiskonnas käituvad võimalikult vooruslikult, siis selle saavutamiseks on monarhia parem, sest demokraatias, kus igal inimesel on võimalus võimule pääseda, pääsevad maksma ambitsioonid ja madalad tungid.
Vahemikus 1864 – 1872, kuid Edvard Radzinski leidis teate rahvaloendusest, millest ilmneb, et talupoeg Grigori Jefimovitš Rasputin sündis 10. jaanuaril 1869. Selle aasta kirikumeetrikat säilinud pole, kuid see on siiski kõige tõenäolisem Rasputini sünniaeg.
Valitsuse narva - poliitika veendunud vastaseks oli ka Eesti Panga president Rein Otsason (Päevaleht, 23.04.1991): „Selle otsuse vastuvõtmisel räägitakse poliitilistest tagapõhjadest, et niimoodi vähendatakse venekeelse ja eestikeelse elanikkonna vastuolusid.

Vallakohus - koosnes 3 liikmest(ühe nimetas mõisnik, teise valisid endi hulgast peremehed ja kolmanda sulased). Vallakohtud lahendasid talupoegade omavahelisi riiu-ja varanõudeasju, nõudsid sisse mõisakoormisi ning karistasid väiksemate üleastumiste eest.
Veebruar 1918 – Vanematenõukogu kiidab iseseisvusmanifesti teksti heaks  23.veebruar – loetakse ette Pärnus Endla teatri rõdul  24.veebruar – manifest üles Tallinnas, moodustati Eesti Ajutine Valitsus  25.veebruar – saklaste sissemarss Tallinna
Vene keisririik - Venemaa, Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola vabariik; Austria-Ungari – Austria ja Ungari kuningriik ning Tšehhoslovakkia vabariik; Türgi paljud maaosad läksid Suurbritannia ja Prantusmaa kontrolli alla osa, aga loovutati Kreekale ja Itaaliale.

Vaclav havel – Inimõiguste eest võitleja, sai Tšehhoslovakkia presidendiks 1989 lõpul. Tšehhoslovakkia lagunemisel sai Tšehhi presidendiks 1992. lõpul (sametrevolutsioon). Nicolae Ceausescu – Rumeenia diktaator, kes hukati 1989 lõpul (rahvaülestõusu
Vahetuse toimel on iga ühiskond saanud teistelt mõjutusi, on kujunenud enam-vähem ühtne Euroopa kultuur, mis on alguse saanud Kreekast ja sealt edasi levinud ja arenenud. Kreeka kultuuri mõjutusi võib märgata erinevates eluvaldkondades, kui seda vaid otsida.
Valgustusajastuks nimetatakse perioodi 17. sajandi lõpust kuni 19. sajandi alguseni, mil vähenes usk religioossetesse teemadesse, kirikusse ja vaimueluga tegelevate inimestesse ning hakati mõtlema aina rohkem mõistuspärasustele, teadusele ja inimeste õigustele.

Valmistumine – treening, sihiteadlik konkreetse füüsilise harjutuse tegemine parema vormi saamiseks ja tulemuse saavutamisek on jõudnud läbi aegade meieni ning muutunud meie elu tähtsaks osaks, mida päevast päeva tehakse, jälgitakse ja propageeritakse.
Varasemad tööd on tehtud piibli teemadel,küpsel perioodil loob peamiselt ilmalikel teemadel: „Äike“, „Kontsert vabas looduses“, „Magav Veenus“ Giorgione pööras suurt tähelepanu koloriidile, oma lõuenditel ühendas julgelt maastiku ja inimfiguuri.
Veebruar 1918 – moodustati Ajutine Valitsus (peaminister K.Päts, asepeaminister Vilms, välisminister Poska).  November 1918 – 3. jaanuar 1920 – Eesti Vabadussõda  K.Päts – Elas 1874-1956. Eesti riigiteadlane ja Eesti Vabariigi esimene president.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Vabadussõjalaste tegevus - ehk vapsid nõudsid põhiseaduse muutmist Sõjaväeline riigipööre-kuulutati välja 6 kuuline kaitseseisukord riigis Suleti vapside organisatsioonid Vangistati 400 vapsi Valimised lükati edasi 1934. aasta sügisel saadeti parlament laiali, algas „vaikiv ajastu“ Vaikiv ajastu- K. Päts juhtis riiki ainuisikuliselt→keelustas erakondade tegevuse, ajakirjandus allutati tsensuurile, ainus lubatud poliitiline organisatsioon oli Isamaaliit.
Vanemate eeskuju on olnud väga tähtis kiriku juurde jõudmisel.31 Samamoodi on Vara kauaaegne organist Erika Ilja siin orelit mängimas käinud juba mitukümmend aastat ja teinud seda suure pühendumusega ning valmistanud sellega inimestele palju ilusaid elamusi.
Vastava ss - ametkonnaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt tõin ma väljavalitud juudid ja mustlased Belgradi vangilaagrist ära. Välikomandantuurist nr 599 tulnud veoautod, mida ma antud eesmärgil kasutasin, osutusid ebapraktiliseks ning seda kahel põhjusel.

Vojevoodkond 1598 - 1598 nim. presidentkonnad ümber vojevoodkondadeks, presidendid vojevoodideks, nagu Poolas. Staarostkond - vojevoodkonnad jagunesid omakorda staarostkondadeks eesotsas kuninga poolt nimetatud staarostitega, kusjuures need ei allunud presidendile.
Vanemate nõukogu - senat e valitsev riiginõukodu koosnes vabar.
Vastuvaidlematult kloostriülemale ehk abtile. Briti kloostrikultuur Briti kloostrites tegutsevad mungad (õpetlased) huvitusid ühteaegu nii ladinakeelsest kristlikust kultuurist kui ka keldi keeles talletatud kohalikest pärimusest ja püüdsid neid ühtseteks tervikuks lõimida.

Välksõda – sõda, mille vallandajad taotlevad kiiret võitu (mõne nädala või kuu jooksul). Kurnamissõda – mõlemad osapooled loodavad vastase välja kurnata ning vastupanust loobuma sundida kolmemõõtmeline sõda – sõda maismaal, meres ja õhus
Vasallil - oli õigus ja kohustus nõu anda oodati toetust lunaraha maksmise senjööri vangilangemise korral kingitusi senjööri vanema tütre abiellumise puhul Feodaalsuhted kujunesid keeruliseks- senjöörid ei saanud vasallide ustavuses kindlad olla.
Vlo – Varssavi Lepingu Organisatsioon – Ida-Euroopa kommunistlike riikide sõjalis- poliitiline organisatsioon 20. sajandil Marshalli plaan – 1947. aastal Ameerika Ühendriikide algatatud abiprogramm sõjas laastatud Euroopa riikide aitamiseks.

Vana feodaal - absolutistliku korra poliitilistele, õiguslikele ja religioossetele mõistetele anti hävitav hinnang.Väljaanne koondas oma aja eesrindlike, kuid samas siiski erinevaid inimesi, kes ilma “Entsüklopeediata” vaevalt oleksid kokku saanud.
Vastutasuks maa - andjat teenima, andsid vasallivande (e.investituuri) • senjöör valitseja / maahärra, kes jagas oma vasallidele maad • feodalism ü/k-korraldus, kus maa on läänistatud feodaalidele ja seda maad harivad feodaalidest sõltuvad talupojad
Vilde nim. Juuru Gümnaasium Põhja­Ameerika suguharudel oli teatud tekstide talletamiseks välja töötatud piltkiri, oli indiaani kultuur  valdavalt suuline nind muinasjuttuse ja unenägude peast jutustamine kõrgelt hinnas. 

Vahenduskaubandus – kaupade vahendamine ühelt maalt teisele Kaubandusel oli 2 liiki: Vahetuskaubandus – kaup vahetati kauba vastuVahenduskaubandus – kaupa osteti ka edasimüügiks. (http://www.annaabi.com/keskaegsed-relvad-ja-s%C3%B5jandus- mx20316.html)
Vab - LIIKUMINE 87 nõud Baltimaad MRP salaprotokollide avalik ja tüh,88-loominguliste liitude pleenumid,haritlaskonna liitumine vab.võitlusesse,88-laulev rev.nõuti Eesti vab,toodi välja s.m.v lipp,Laul rev.levis Lätti,Leetu, 89. Balti kett.
Võimupüramiid – Eesti Kommunistlik Pareti (EKP) - allus Moskvale -> Valitsus (ministeeriumid) - täitis kommunistliku partei korraldusi -> ENSV Ülemnõukogu (parlament) – puudus reaalne võim, kandidaadid olid esitatud kommunistliku partei heakskiidul

Vabatalupojad - soodsaim talupoegade seisund, kes tasusid koormisi rahas ja olid seetõttu poegade ja üldse talurahva hulgas moodustasid maavabad, kes olid vaid üksikud, üldiselt muistsete eesti ülikute järglased, kes omasid talu läänikirja alusel.
Vietnamlastele on Dien Bien Phu koht, kus saavutati üks suurimaid võite rahvusliku vabadusvõitluse käigus, lääneriikidele tähendab see suurimat kaotust esimestel aastatel pärast Teist maailmasõda, mil koloniaalimpeeriumid Aasias hakkasid lagunema.
Vinüülplaadid on valmistatud vinüliidist, st. polüvinüülkloriidist, millele on lisatud vähemal määral (umbes alla 25 %) täiteaineid (stabilisaatorid, pigmendid, antistaatilised ained jne.). Vinüülplaadid on kõige vastupidavamad ja stabiilsemad.

Võõrvägede lahkumine – viimased lahkuvad augustis (riik loetakse tõeliselt iseseivaks siis, kui seal ei ole võõrvägesid). Sõjaväepensionäride probleem oli see, mis viimasena lahendati - said selle Moskvast, kuid pidid taotlema endale alalist elamisluba.
Vastandus kristlik - skolastilisele teadusele ...arusaam, et Jumal on loonud maailma otstarbekalt ning inimene moodustab loodusega harmoonilise terviku *Erinevused Itaaliaga võrreldes: *Itaalias oli humanism võidukas juba hilis-keskajal, mujal uusaja algul.
Veinitööstus – Prantsuse veinidele hakkasid konkurentsi pakkuma odavamad Itaalia piiritusveinid, eriti kindlates ühiskonnakihtides. Olid ka Prantsuse veinitootjate protestid, „surm võltsijatele“ - võltsijad ehk odavama ja kangema veini tootjad.

Võimu vana - Liivimaal pärast Liivimaa ristisõda?  Tekkis läänikorraldus  eestlastega sõlmiti maakonniti lepingud, kus fikseeriti eestlaste õigused ja kohustused  aja jooksul õigused aina vähenesid ja kohustused  koormised kasvasid
Vaimulikkond herarhiline – paralleelselt 2 herarhiat: pyhituste herarhia ja ametnike hierarhia - Kõrgem pyhitsus tähendab õigust suuremat hulka vaimulikke toiminguid läbi viia - Kardinalid . kiriku kõrgeimad ametnikud, kes jagunevad eri pyhitsuslevelitesse.
Vastlakarneval - üritus, mis tähistas paastu algust.

Volvod ehk naissoost rändprohvetid (teadjanaised), kes käisid rahvale tulevikku ennustama. Ennustaja sõi ära ohvriloomade südamed ja langes siis mõne neiu leelutatud mana saatel lovesse ja vastas kõikidele küsimustele ,mis temalt küsiti.
Viitse – Admiral Franz Hipper Admiral Hipper sündis 1863. aastal, ta astus kadetina Saksa mereväkke 18-aastaselt. Admiral Hipper sai kurikuulsaks I maailmasõja alguses, kui ta määrati 1912. aastal Avamerelaevastiku luureüksuste ülemaks.
Vlo moodustamine - Varssavi Lepingu Organisatsioon, sotsialistlike ida-bloki riikide militaarne liit Bandungi konverents Saksamaa täielik suveräänsus Pariisi kokkulepete jõustamine SLV astus NATO-sse SDV astub VLO-sse tööd alustab Eesti Televisoon

Väljasaadetuteks ehk   sundasu­   nikeks, sikuuluvust,   sotsiaalset   päritolu,   seotust  ko­ tähtajatult   küüditatuid   aga   eriasumi­   sele danliku   korraga  jne.  Kodanliku   natsionalismi saadetuteks   ­   eriasunikeks.
Valitsejad on Platoni järgi kõlbelises mõttes kõige väärtuslikumad, sõjamehed natukene vähem väärtuslikud ja käsitöölised selles mõttes madalasordilised. Platon väitis, et lisaks meeltega tajutavatele asjadele on olemas veel ideed.
Vanimaid kihistusi - maaharimisega seotud viljakusjumalad: maaviljakusjumalanna Tellus, viljasaagi ja rikkuse jumalanna Ops, viinamarjade viljakusjumal Liber, metsade ja niitude jumal Silvanus, piirikivide kaitsja Terminus, loomakasvatuse kaitsja Faunus.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Vlo - 1949 a asutas NSV Liit koos endast sõltuvate nn rahvademokraatia maadega Vastastiku Majandusabi Nõukogu, mis idi olema vastukaaluks Marshalli plaanile VMN- Nõukogude liit moodustas 1955. a. Vastukaaluks Saksamaa astumisele NATO liikmeks Varssavi Lepingu Organisatsiooni Läänes asutatud organisatsioonid olid iseseisvate riikide vabatahtlikud ühendused, VMN ja VLO kujutasid endast, aga NSV Liidu diktaadi elluviimise vahendeid.
Vmn – Vastastikuse Majandusabi Nõukogu – 1949. aastal asutatud organisatsioon Nõukogude Liidu ja temast sõltuvate nn rahvademokraatiamaade vahel, mis loodi vastukaaluks Marshalli plaanile ning Lääne-Euroopa tihenevale koostööle.
Voltaire 1694 - 1778 • Valgustatud absolutistlik monarhia: valitseja liit filosoofidega ROUSSEAU 1712-1778 • Ideaalset riigivormi ei leidnudki • Kahtles parlamentaarses demokraatias, kuna kartis et tehakse otsuseid end huvisid arvesse võttes.

Välispoliitika on suunatud Ladina-Ameerikale • Demokraadid: Kriisi ajal raha kursi vabaks laskmine, mida nad tegid Suure Depressiooni ajal(1929.a. Eestisse jõudis 1930.a.), toetasid neid alasid, mis ettevõtlikust aspektist ei olnud nii kasulikud.
Viimased kirikumaalid on 1632. aastal valminud Ildefonso altaril Viinis, mille kesksel pildil kujutatakse, kuidas neitsi Maarja kingib Püha Ildefonsole missarüü, tiibadel aga on pildi tellijad ertshertsog Albert ja ta bikaasa Isabella koos patroonidega.
Välismaalt – uutele aladele toodi elama erinevast rahvusest talupoegi, kaupmehi ja kalureid – venemaalt, soomest, lätist, aga ka nt hollandist, šotimaalt jne. Maa oli tühi ja odav, Rootsi riik toetas Eestisse elama asujaid majanduslikult.

Võõrkeeled - saksa, vene) 4. suur tähelepanu õigekirjal (grammatika) Kooliastmed: algkooli 1. aste- külakool, vallakool (maal) elementaarkool (linnas) algkooli 2. aste- kihelkonna kool (maal) kreiskool (linnas) 3. aste- gümnaasium(3. aastat)
Varakeskaja kiriku - ja vaimuelu Katoliku kiriku pea on Rooma paavst Pärimuse järgi oli Rooma esimene piiskop ja seega paavstlusele alusepanija apostel Peetrus Kuna ta asus riigi pealinnas, tegi see temast metropoliidi, kuid ei tõstnud teda teistest
Vastureformatsioon – Usuline ja poliitiline liikumine, mille paavstid algatasid katoliku kiriku sesemiseks muutmiseks ja protestantismile kaotatud alade tagasivõitmiseks….. Ignatius Loyola (1491-1556) – Rajas jesuiitide ordu ehk jeesuse ühingu.

Vene aeg - 1720/1721- 1918 2 kubermangu- Eestimaa kubermang (keskus Talinn) Liivimaa kubermang (keskus Riia) Eestimaa kubermang- Läänemaa, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa Liivimaa kubermang- Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Tartumaa, Võrumaa
Võidurelvastumine – aatomipomm: USA 1945, NSVL 1949, vesinikupomm: USA 1952, NSVL 1953 külma sõja alguses oli NSVL-il ülekaal tavarelvastuse osas, kuid USA-l tuumapomm. 1950-ndatel – kontinentidevahelised raketid tuumapeade kohaletoimetamiseks.
Vabadussõda – Eesti võitlus Venemaa ja Landeswehri vastu aastatel 1918-1920. 2) Landeswehri sõda – Eesti võitlus baltisakslaste vastu aastal 1919. 3) Riigivanem – isik, kes juhtis riigikogu poolt ametisse määratud valitsuse tegevust.

Vastavalt molotovi - Ribbentropi paktile ja selle salajases lisaprotokollis kokkulepitule algas 1. septembril 1939 Teine maailmasõda, kuigi sellel ajal seda veel mujal kui Moskvas nii ei nimetatud. Läänemaailm nimetas seda Saksamaa–Poola sõjaks.
Välimised - det- alguses saabunud briti laevastik kaitses rauajoont, Soome vabatahtlikud kõige arvumakad oled ka taanlased ja rootslased, Punaarmee kehvalt varustatud ja madala motivatsiooniga, pranstalsed ja ameeriklased saatsid varustust.
Vahemere idarannik - Kaanimaa(semiidimõiste), või Foniikia(kreekakeelne termin) Kui räägitakse foniikia linnadest ,siis peetakse silmas I at. Kaananist rääkides ligemalt 3 at. Piirkond ise viljakapoolkuu kõige varasem põlluharimise piirkond.

Veeb 1304 - Tartu leping e liiduleping Liivi ordu, Tartu ja Saare-Lääne piiskoppide(p), toomkapiitlite (tk), vasallide ja Harju-Viru(e Taani kuni Ee vasallide) vasallide vahel, mis suunatud Riia linna peapiiskopi (pp) ja Taani kuni vastu.
Viimast jääaega nimetatakse sõltuvalt geograafilisest piirkonnast erinevalt: Skandinaavias ja Põhja-Euroopas Weichseli jääaeg (Visla jõe saksakeelse nime järgi); Lääne-Euroopas ja Alpides Würmi jääaeg ning Ida-Euroopas Valdai jääaeg.
Vaatamisväärsusi on lõputult: Hindu gopura väravatornid lõunas, Varanasi templid Benareses, Ajanta ning Ellora koobastemplid jne. India suuremad linnad on Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat ja Kanpur.

Vabastamiseks on   kätte jõudnud ja Mooses on määratud heebrea rahva juhiks.  Algul   püüdis   Mooses   oma   Jumala   häälele   vastu   vaielda,   tõrkus   ja   kahtles,   kas   ta   saab ülesandega   hakkama.
Valgustatud absolutism - valitsemisvorm, kus valitseja surub peale, ta ei huvitu rahva arvamusest (louis) Parlamentaarne monarhia- on parlamentarismi vorm, kus riigipeaks on monarh, kellele kuulub vaid esindusfunktsioon ja ta ei oma poliitilist võimu.
Vasall - linnuse aseme idapiiril asub Edise Ehitus OÜ majandushoone, mis rikub piirkonna miljööväärtuse. Hoone vajab tingimata fassaadi parendamist vähemalt linnuseasemepoolses küljes. Ettevõte on selleks avaldanud valmisolekut.

Vaikiv ajastu – Eesti ajalooperiood, 12.03.1934-21.06.1940, põhiseaduse kriis, riigipööre, selle tulemusena muudeti Eesti riigikorda tulemuslikult, VAPSID – 1920-30. aastatel Eestis tegutsenud vabadussõjalaste organisatsiooni liikmed,
Varaklassitsismiks e. Louis XVI stiil (1770-1800) ja kõrgklassitsismiks e. ampiirstiil (1800- 1830). Perioodi ca 1770–90ndate aastateni võib Eestis pidada varaklassitsismiks, kus klassitsismi elemente kasutati enamjaolt käsikäes baroksetega.
Vastuseisust usa - le. Poole aastaga hõivasid jaapanlased kõik liitlaste tähtsamad tugipunktid ning Indohiina, Birma, Malaisia, Singapuri, Filipiinid ja Indoneesia, kuid 1942. aasta juunis toimunud Midway lahing oli jaapanlastele hävituslik.

Valmistama meistritöö ehk ŠEDÖÖVRI. Kui tsunftiliikmed selli töö heaks kiitsid, siis pidi ta veel tsunftiliikmetele ühe korraliku peo välja tegema – alles pärast seda oli ta saanud täieõiguslikuks tsunftiliikmeks ehk käsitöömeistriks.
Viina - ja likööritoodete hulk pidi viie aasta jooksul vähenema 50%, ebatervislike puuvilja- ja marja-piiritusjookide tootmine pidi lõppema 1988. a. Tegelikult kahanes alkoholi toodang juba esimese aastaga 1985-1986 kahekordselt.
Vasakpoolsed ekstremistid – pöörased ja ultrad, kes toetusid Marat’ eeskujul kõige vaesematele ja harimata rahvakihtidele nn sans-culotte’idele (tõlkes: püksata). Ekstremistid soovisid revolutsiooni süvendada, repressioone veelgi laiendada.

Vastavalt põhjusele – ühed sõprused toimuvad kasu pärast(vanade inimeste vaheline sõprus), teised naudingu pärast(noorte inimeste vaheline sõprus), kolmandad on täiuslikud, st soovitakse sõpradele head sõprade endi pärast 2. vastavalt
Väärtustekriisi ajastu – 16.sajandi Euroopa (hakati väärtusi ümber hindama). Preisi kuinngas Friedrich II (1712-1786) - „Monarhistlik valitsus on kõigist valitsusvormidest parim või halvim, vastavalt sellele, kuidas teda administreeritakse.
Valgekaartlased – nõukogude võimu vastased, kes tahtsid taastada tsaari võimu valgekaartlased said lüüa sest nad käitusid rahvaga vägivaldselt ja tagurlikult Nende üksused tegutsesid eraldi nad ei toetanud piiri riikide iseseisvust

Vasakpoolne meelsus on rahav seas jätkuvalt populaarne (1917 esile kerkinud). Suurima esindatuse said sotsdemid Eesti sotsiaaldemokraatlik tööliste partei ESTP (41 kohta 120st), 33,3%; teisele kohale Eesti Tööerakond 25%, 30 saadikut; Eesti
Viikingisõdalased – oma hirmuvalitsuse all keskaegset Lääne-Euroopat. Soov saada rohkem kulda- hõbedat, orje ja uusi maavaldusi oli see, mis sundis viikingeid tõstma purjed ning lahkuma oma kodudest tänapäeva Norras, Taanis ja Rootsis.

Viimase stockholmi - reisi ajal ülendati B. G. Forselius Eesti- ja Liivimaa kubermangude rahvakoolide inspektoriks, aga tagasiteel hukkus ta Läänemerel, tõenäoliselt 19. novembril 1688 (mõnes kohas märgitud ka 16. novembrit 1688. aastal.
Vaimus - tusega kirjeldanud “läbimurret kapitalistlikust piiramisrõn- gast”, mida VSFNV-le tähen- dasid lepinguga saadud Eesti-poolne de iure tunnustus ja vaba koridor Venemaa suht- lemiseks ja kaubavahetuseks muu maailmaga.

Valgel taustal on kujutatud kahte inimest, kellest üks on kettaheitja ja teine pika sauaga seisev mees, minu arvates kohtunik. Inimkeha anatoomiat on kujutatud väga realistlikult ning valge joonega on välja toodud ka väikesed detailid.
Varustatud kaksik - torpeedodega. Abdülmahid oli esimene allveelaev ajaloos, mis tulistas veeall välja torpeedo. 1887 ehitati venelaste jaoks ka Nordefelt IV, millel oli kaksik-mootor ja kaksik-torpeedod, kuid see tunnistati ebastabiilseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vasall - väikefeodaalid(rüütlid) Läänisuhe oli isikuline see tähendas seda, et kehtis põhimõte „Minu vasalli vasall ei ole minu vasall” (kohustusi kanti selle ees, kellega otsene truudussuhe) Lisaks läänidele jagati immuniteedi kirju , millega osa rigi funktsioone anti vasallile (kohus, maksud). • Pärisorjus Naturaalmajanduse ja feodaalsuhete arenguga käsikäes kujunes talupoegade sõltuvus suurmaavaldajatest.

Võimsad kaitse - rajatised • Sageli ühtlasi (eliidi) eluase • Lisaks võimukeskusele vahel kaubanduse, käsitöö jne keskus • Teede lähtepunkt • Linnus maastikul – seos lähiümbruse muististega, võimaliku sõjategevusega jne
Valitses 1509 - 1547 • Kuningal ei olnud meessoost troonipärijat, nõudis lahutust • 1534 kuulutati kuningas Inglise kiriku peaks, loodi anglikaani kirik, mis ei allunud Roomale • Kõik kloostrid suleti, nende varad konfiskeeriti.
Venelased – need, kellele ei meeldinud usureformatsioon, põgenesid Venemaa äärealadele või piiridest välja ja said nimeks vana-usulised, Eestis on nad Peipsi alade ääres) – kõik peale venelaste assimileerusid eestlastega.

Värvikontrastid – Monet'l olid põhjalikud teadmised varviteooriast ja ta kasutas neid kogu oma loomingus. „Roosialle Givernys“ maalil on ta kasutanud põhivärvide vastandamist, näiteks kollast ja sinist, et luua optilist värinat.
Vabariigiks – Horvaatiaks, Serbiaks, Sloveeniaks, Bosnia-Hertsegoviinaks ja Makedooniaks. Ehkki riigiplaneerimine oli stalinlik, edenes Horvaatias, eriti aga Sloveenias majandus võrreldes lõunapoolsete vabariikikidega jõudsamalt.
Vabrikutes - Henry Fordi autotehas võeti kasutusele esimesed konveierid, millega auto tootmine lühenes 12 tunnile • Arenes lennundus, uued tööstusharud: keemia-ja elektrotehnika • Infrastruktuurid (liiklus,telegraaf, telefon,

Vana testament – judaismi püha raamat ning sisaldab peamiselt juutide ajalugu ja prohvetite ettekuulutusi Uus Testament – neli evangeeliumi, mis jutustavad Kristuse elust, surmast ja ülestõusmisest, apostlite tegude kirjeldustest.
Viin – see on linn, mis nii paljudele näib olevat suurepäraste meelelahutuste kohaks, õnnelike inimeste pidude lin-naks, - see Viin on minu jaoks, kahjuks, ainult elavaks mälestuseks kõige kurvemast perioodist minu elus.
Vabalinnad - Sx-formaalselt allusid keisrile, tegelikult olid iseseisvad, neis valitses raad ja linnapea e. bürgermeister; Pr-l ja GB-l jäid linnad senjööri võimu alla; põhiosa linnaelanikest olid käsitöölised ja kaupmehed.

Vahvust on näidanud; 2) sõdurid, kes vabastussõja võitlustes vigastatud; 3) vabastussõjas langenud sõdurite perekonnad; 4) sõdurid, kes vabastussõjas tegevusest vaenlase vastu osa võtnud, silmas pidades tegevuse kestust.
Võrreldes tänasega on keskpanga valuutareservid piisavalt suured, kus riik on rahva poolt loodud vara erastamisest teeninud miljardeid kroone , ei tohiks see üks miljard olla üle jõu käivalt suur summa terve ohverdatud põlvkonna nimel.
Vaikiv ajastu - periood Eesti Vabariigi arengus (1934.-1938.), mil kogu võim koondus K.Pätsi kätte, Riigikogu saadeti suvepuhkusele, rahva õigusi ja vabadusi piirati, mille tulemusena demokraatia asendus autoritaarse diktatuuriga.

Vallutama – alistas Põhja-Aafrika ja Itaalia, *Justinianus lasi korrastada Rooma õiguse ja püstitas ehitisi, *Sõjad ja epideemia kurnas riigi ega lubanud saavutatud edu edasi arendada, *568.a tungisid Itaaliasse uus germaani
Varakeskaeg – Frangi riigi tekkimine (481. a.), Poiters’ lahing (732. a., araablaste edasitungile pandi piir), Verduni leping (843. a., Karl Suure riik jagati kolmeks), viikingretked (9.-11. saj.), Vana-Vene riigi teke (882. a.)
Vlo – Varssavi Lepingu Organisatsioon – 1955. aastal Moskva juhtimisel loodud sotsialistlike riikide militaarne blokk (vastukaaluks Pariisi lepingutele). Nõukogude Liit sidus oma Kesk- ja Ida-Euroopa satelliidid endaga.

Voltaire – ideaalne valitsemisviis on monarhia, inimesed on jagatud kahte klassi, uskus valgustatud monarhiasse, lootes, et valgustusest mõjutatud valitsejad suudavad ühiskonda paremaks reformeerida, inimesed ei ole võrdsed.
Vähemalt 21 - aastased talupojad, kes olid kõik oma seaduslikud kohustused täitnud ja kindlustanud oma lähisugulaste ülalpidamise, õigus taotleda 3 kuuks – 3 aastaks omale pass, võis elada igas impeeriumi linnas või paigas.
Väikegild - tsunfide ühendus Suurgild- abielus kaupmehed Mustpeade gild- vallalised kaupmehed Tsunft- käsitööliste ühendus, kuulusid ühealameistrid Skraa- tsunfti põhikiri Tsunfti jänes- meister, kes eiras tsunfti seadusi.

Võistlusala – staadionijooks (u 192 m).Pikemad jooksudistantsid, maadlus, rusikavõitlus, maadluse ja rusikavõitluse segu, viievõistlus (jooks, odavise, kettaheide, hoota kaugushüpe ja maadlus) ning hobukaarikute võidusõidud.
Valgustus - vaimne liikumine Euroopas *usk mõistusesse ratsionalism *deistlik lähenemine jumalale *jumal, kui maailma looja mitte arendaja *hariduse edendamine *usk, et ühiskonda paremaks muuta Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa
Veajoone sõjad on paljudel juhtudel ikka ja jälle puhkevad sõjad, mis võivad puhkeda massiliseks vägivallaks ja seejärel soikuda madala intensiivsusega sõjategevuseks või vaenulikkuseks, mis võib igal hetkel uuesti plahvatada.

Veebruaris - märtsis toimus referendum, kus küsimuseks oli „Kas Teie tahate Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist?“. Lätis pooldas iseseisvust 73,7%, Leedus 90,5% ning Eestis 77,8 % hääletanuist.
Vietnami sõda on järjekordseks tõestuseks sellele, et Külm sõda oli maailmasõda. Berliini blokaad, Berliini kriis, Kuuba kriis, Korea sõda ning Vietnami sõda on vaid mõned tõestused sellele, et Külm sõda oli maailmasõda.
Visitatsioon - Saare-Lääne piiskop J. Oras ja J. Kyvel hakkasid korraldama oma piiskopkonnas regulaarseid visitatsioone (kirikukatsumisi) ja sinodeid (vaimulike kogunemisi) , kus andsid täpseid juhtnööre maarahva õpetamiseks.

Vitram on tõdenud, et vaatamata 1765. a määrustele saavutas pärisorjus oma madalseisu. Talupoegade problemaatika aktualiseerus uuesti 1780 aastate algul ja keskpaiku. Ajendiks saab 1783. a mais, kui viiakse sisse pearaha.
Vnsfv – Venemaa Nõukogude Sotsialistlik Föderatiivne Vabariik Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit – loodi 1922. 2 Miks puhkes kodusõda? Sest teised poliitilised jõud ei olnud rahul enamlaste võimule tulekuga.
Vabadikud - maata/vähese maaga palgatööst elatuvad talupojad; sulased/teenijad- müüsid oma tööjõudu pikemaks ajaks ja olid peremehe eestkoste all; träälid- orjad(sõjavangid, võlgnikud, surmanuhtlusest lahti ostetud.

Veelahkmeks on sageli peetud AV ringkirja (allkirjastas Vilms), mis saadeti kõikide linnade omavalitsustele (märtsi esimestel päevadel) - seal sõnastati, et eestlased ei tohi okupatsioonivägedega mingisugust koostööd teha.
Väljakud on Trevi väljak, Rooma kõige kõrgema purskkaevuga, kuulus Hispaania väljak ja trepp, linna ilusaim barokkstiilis Navona väljak Bernini loodud Fontana dei Quattro Fiumi purskkaevuga ja Santa Agnese in Agone kirik.
Vaidlused nep - i üle. Vaidlused lähtusid peaasjalikult sellest, et enamlased olid enne okt pööret keskendunud vaid võimu haaramisele ja neil endilgi polnud aimu sellest, kuidas riiki juhtida ja sots ühiskonda üles ehitada.

Valgustusajastu ideaal on üldiselt tasakaalupoliitika, mille tulemuseks on Poola jagamised. Poola jagamisele paneb aluse Friedrich II Suur, kes soovis ühendada Lääne- ja Ida-Preisimaad. Venemaa huvitub aga Ukraina ja Valgevene aladest.
Valitsenud tumepruun - punane „punanurga" stiil rõõmsameelse valge - hele halli - rohelisega, kolmandal korrusel (endisel pööningul) avati 50- kohaline kammersaal ning hoogustus nii huviringide tegevus kui suurenes külastate arv.
Vallutati väike - Aasia poolsaar, Süüria, Foiniikia, Palestiina, Egiptus, Mesopotaamia ja Pärsia põlisalad Iraani kiltmaal ning likvideeris sellega Pärsia impeeriumi, mis oli nende alade üle ligikaudu kaks sajandit valitsenud.

Vasall –  sõjateenistuse kohustus. Tavaks kujunes, et vasall pidi senjööri väes teenima 40 päeva aastas. Enamasti  piirdus   see   kohustus   maakaitsmisega,   erandi   moodustasid   ristisõjad.
Veetõsteseadeldise - nn Archimedese kruvi, avastas seaduse kehade veeväljasurvest); astronoom, matemaatik ja geograaf Ptolemaios (2.saj ekr; põhjendas seisukohta, et universumi keskpunktiks on Maa ja koostas põhjaliku maailmakaardi.
Vesse – oli saarlaste vanem Jüriöö ülestõusu ajal aastatel 1343–1344. Taani hindamiseraamat - on 13. sajandist pärinev mitmekesise sisuga pärgamentköide. Taani hindamisraamatu lasi koostada Valdemar II Võitja.

Väed lääne - Berliinist välja poole aasta jooksul ja, et Berliin kuulutataks „vabaks linnaks“. 1959.aasta veebruaris ähvardas NSV Liit sõlmida Saksa Demokraatliku Vabariigiga separaatrahulepingu. Seda siiski ei juhtunud.
Vabastati põhja - Läti punastest Landeswehri sõda: Eestlaste eesmärk – vabastada Läti baltisakslaste võimust ja taastada Ulmanise valitsuse võim Tulemus – Riias taastati Ulmanise võim, langes ära Landeswehri oht Eestile
Vsopt - Venemaa Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei(enamlased) Hästi organiseeritud maffia tüüpi partei, kelle eesmärgiks oli kehtestada proletariaadi diktatuur ja vägivaldsete meetoditega sotsialismi ülesehitamine.

Vastavat maailma - mõistmise vormi võiks aga defineerida järgmiselt – müüt on hõimu algkogemusele igikestvana ilmnev jutt, lugu oma eksistentsi seotusest hõimu jumalate ja kangelaste pärinemise, võitlemiste ja saatusega.
Venemaa sotsiaal - demokraatliku Tööliste Partei (VSDTP) reformistlikul organisatsioonil ( vähemlased) oli suurim mõju linnatööliste ja haritlaste hulgas; Venemaa tuleviku küsimuses olid vähemlased ühel meelel esseeridega.
Viikingiaeg - ruunikivid Norrast 45 ruunikivi Taanist 220 ruunikivi (sh 36 Bornholmislt) Rootsist 2500 ruunikivi Mõned sõnad on tänapäeval oma tähendust muutnud (nt kuningas), kuid üldjoontes on need siiski mõistetavad.

Välja vaadates – päike paistmas läbi veeauru ja esiplaanil mõned turritavad laevamastid (...) minult küsiti kataloogi jaoks pealkirja, "Havre'i vaade" ei kõlvanud kuidagi ja ütlesin siis: "Pange "Impressioon" ['Mulje'].""
Väljaku lähedal on pimedate ja kitsaste kõrvaltänavate labürint, samuti seisab seal suur katedraal romaani stiilis kabeli ja gooti stiilis sammaskäikudega, mille ehitamine algas 1298.aastal ja lõppes alles 20.sajandi alguses.
Vanem pronksiaeg - 1800-500 e.Kr. leiuvaene (sirp, odad, kivikirved). Metallist tööriistad esialgu defitsiitsed . Noorem pronksiaeg- kivikalmed, lohukivid, enamus rahvast elas avaasulates, kivikirstkalmed, laevakalmed, maahauad.

Viimaste juures on üheksal korral täpsustanud omadussõnaga: üks kord väike masin (machina parva), neli korda väiksem masin (machina minor). Kaks korda suur masin (machina magna) ja kahel korral suurem masin (machina maior).
Vormide seas on tükke, mis näitavad, et valmistatud käe – ja jalavõrusid, kuna Eestist pole neid leitud, siis äkki kaubeldi neid Skandinaaviasse? Kesk – Rootsis kaela – ja käevõrud aga taoliste esemete vorme pole.
Vagula järveni – Püha jõgi, Saaremaal on Püha küla ja varem oli seal Püha kihelkond jne. Säilinud on paljud ohvrikivid, ohvriallikad, hiiekohad jm. Hiis oli pühaks peetud metsatukk, kus käidi palvetamas ja ohverdamas.

Valitsejad 19 – 20. saj Paul I 1796 – 1801. Tapeti Aleksander I 1801 – 1825 Nikolai I 1825 – 1855 Aleksander II 1855 – 1881. Tapeti Aleksander III 1881 – 1894. Suri 49-aastaselt. Eesti ajalukku läinud venestajana.
Vallale on kõige enam kuulsust toonud Constantinuse kinkeüriku nime all tuntud võltsdokumentide paljastamine. Poliitilises elus: Niccolo Machivelli „Valitseja“. Õpetuses: Gordano Bruno solvas kiriklikke õpetusi.
Venekirveste kultuur – 3. astatuhande algul eKr. Eestisse jõudsid Lõuna poolt uued hõimud. Nende poolt kasutatud paati meenutavate hästi lihvitud ja puuritud silmaaukudega sõjakirveste põhjal nimetatakse seda kultuuri sedasi.

Valgustatud monarhideks on peetud Preisimaa kuningat Friedrich II Suurt, Saksa-Rooma keisrit Joseph II-t, Rootsi kuningat Gustav III-t, Venemaa keisrinnat Katariina II-t, Hispaania kuningat Carlos III-t ja mitmeid Saksa väikevürste.
Vallavolikogu - täiskogu poolt valla kõrgeimaks võimuks valikud kogu, mille liikmetest poolt tuli valida paremeeste ja pool maatameeste (käsitöölised, mõisatöölised ja sulased, kel talu oli veel ise nimel) hulgast.
Venekirveste kultuur - *3at. Algul jõudsid Eestisse uued hõimud, nende sõjakirveste põhjal nim. seda kultuuri nii.*Iseloomulikud olid neile nöörijäljenditega savinõud ja matmiskombed- maasse kaevatud surnu asetati külili.

Vene 100 - rublasel paberrahal nimetatakse teda „Katariinaks“. Sündinud on ta Preisimaal 21.aprillil aastal 1729. 1744. aastal asus elama Venemaale, kus 1745. aastal abiellus troonipärija Peeter Feodorovitšiga.
Volikogu - vallavanem-vallavalitsus Tartu Ülikool- 1632-avamine,1710 suleti, 1802 taasavati; 4teaduskonda:usu,arsti,õigus,filosoofia;õppetöö ladina ja saksa keeles;õppejõud saksamaalt;esimene rektor G.F. Parrot
Vanausulised e. raskolnikud. Venemaa ja Lääne-Euroopa hakkasid tihedamalt suhtlema (kaubad, välismaalastest vaimulikud). Hariduse parandamise eest Venemaal võitles Juraj Križanić, kes pooldas täielikku ainuvõimu.

Vene kroonikates nimetatakse 1558. aastal vene vägede poolt vallutatud Edise linnust Адежь городок. Võib oletada, et linnus tollal nimetamisväärselt kannatada ei saanud, sest alistumine toimus vabatahtlikult.
Viimase lääne - Rooma keisri, Romulus Augustuse kukutamist 476. aastal ning keskaja lõpuks kas Konstantinoopoli langust 1453. aastal, Ameerika avastamist 1492. aastal või usureformatsiooni algust Saksamaal 1517. aastal.
Viimasest tingituna on aarjalaste vaane usk tuntud brahmanismi nime all. Hindud peavad tänapäevani veedasid oma usu alusteks. Kuid aja jooksul on lisandunud teisi usualaseid kirjutisi, mis on veedade õpetust edasi arendanud.

Võimuterrorit - opritšninat – Riik laostus (1571 panid tatarlased Moskva põlema) 1581. aastal lõi Ivan Julm raskelt oma poja Ivani rasedat naist, kuna see olevat kandnud kohatut riietust, ja naisel oli nurisünnitus.
Vabariiklik partei - konservatiivsema maailmavaatega → pooldavad sotsiaalprogrammide kärpimist ja maksude alandamist → toetajaskond pigem rikkad, mehed, vanemad inimiesed, valged ning kristlased → edu põhjaosariikides
Vabatahtlikest – koolipoistest moodustatud üksused, kohalikest baltisakslaste poolt moodustatud Balti pataljon Konstantin Weissi juhtimisel ja Pihkva piirkonnas Punaarmeed takistanud vene valgekaartlaste Pihkva korpus.

Vaherahuleping - sõlmitakse mingiks ajaks, Positsioonisõda- kaevikusõda, sõjategevus pikaks ajaks paigale jäänud rinde tugevasti kindlustatud ja pidevalt täiustatavail positsioonidel; vastandiks on manööversõda.
Vaimulike katsumine – kas nad mõistavad jutlust pidada, milline on nende vaimne tase, mil määral osatakse kohalikku keelt (kohaliku keele oskus oli väga oluline). Üsnagi oluline roll on sellisel üksusel nagu kihelkond.
Villem reiman - arst Tartu Ülikoolis, 1883 Eesti ÜLiõpilaste seltsi asutajaliikmeid(sinimustvalge lipp 1884 Otepää kirikus), esimene Eesti ajaloo õpik, pani aluse eesti ajaloo ja kultuuriloo teadulikule uurimisele

Vjatšeslav molotov - oli Nõukogude Liidu riigitegelane • Neville Chamberlain – UK peaminister 1937-1940 • Joachim von Ribbentrop- Saksamaa poliitik, välisminister • Winston Churchill - oli Suurbritannia peaminister.
Väljaränne väike - Aasia läänerannikule, millest sai kreeklaste püsiv eluase (sobiva põllumaa nappus). Arhailine ajajärk e. tsivilisatsiooni uus tõus (800-500 eKr): Varanduslik kihistumine, ülemkihi väljakujunemine.
Vahendajategevusega seoses on juudid alati kõrgelt hinnanud haridust. Nende rahvatarkuse järgi on vaeste toetamine, kaasa- varata pruudile kaasavara muretsemine, haigete külastamine heategu, ent Toora õppimine käib üle kõige.

Valter lang on eestis kontekstis kirjutanud, et aolinnadena tuleks arvesse nt Varbola…, need olid võimukeskused, aga nendest ei saanud linnasid ja ega ei saanudki saada, siis kaubanduskeskusteks nad poleks sobinud.
Veebr 1920 – Jaan Poska kirjutas alla Tartu rahulepingule 1. dets 1924 – relvastatud riigipöörde katse Jaan Anvelti juhtimisel 12. märts 1934 – sõjaline riigipööre, mis teostati Pätsi ja Laidoneri poolt
Venemaa alt - > Ukraina, Valgevene, Taga-Kaukaasia, Poola (1918) 6.dets 1917 Soome 16.veeb 1918 Leedu 24.veeb 1918 Eesti 18.nov 1918 Läti Serbia ja Austria-Ungari-> Serbia-Horvaatia-Sloveenia kuningriik (Jugoslaavia)

Väiksema eelarvamu - sega, kui hiljutised “tõusikud”. Loomulikult on lõppude lõpuks teatud mõttes tõusik igaüks, kes iseomal jõul on välja rabelenud inimeste sekka ja tõusnud oma endisest elutasemest kõrgemale.
Varane metalliaeg – Varajaseks metalliajaks kutsutakse pronksiaega ja varajast rauaaega, ehk aega vahemikus 5 saj ekr- 1 saj pkr. aletamine – Põllundus, kus saeti maha mets, pandi see põlema ja tühk oli väärtuslik
Vastureformatsioon - usuline ja poliitiline liikumine mille paavstid algatasid katoliku kiriku sisemiseks muutmiseks ja protestantismile kaotatud alade tagasivõitmiseks KETSERLUS – Protest katoliku kiriku tegevuse vastu.

Viikingiaeg - ühiskond Abielurikkumise korral karistati naist orjusesse müümisega, meest aga surmanuhtlusega. Samal ajal võis mehel olla mitu naist ja seksuaalsuhe ka orjatariga, mida ei loetud abielurikkumiseks.
Visitatsioon - piiskopi külaskäik kohalikesse kirikutesse ja kloostritesse, et kontrollida vaimulike tegevust 27. Toomkapiitel- kõrgem vaimulike (reeglina 12 toomhärrat) kolleegium, mis tegutses toomkiriku juures.
Võrreldav 6 - korruselise elumajaga: kõrgus 21 m ja pikkus 57,3 m. Sfinksi näo kõrgus on 5 m, laius 4,1 m, nina pikkus 1,71 m. Egiptlased nimetasid teda „sesep-anh!“, see tähendab (valitseja) „elav kuju“.

Vanast kabelist on säilinud barokne altar (1731, Rabe) ning talupoegade vappidega maalitud klaasaknad (1729). Kabeli aias paikneb ka Palmse mõisa omanike von der Pahlenite kõrge sepisaiaga piiratud perekonnakalmistu.
Vasallriik - mõne suurriigi sõltlasriik, mis on säilitanud vormilise iseseisvuse Reini liit- 1806. Aastal moodustati Prantsuse kontrolli all olevatest Saksa riikidest Reini liit, mille eestkostjaks sai Napoleon.
Viik on sadamakoht germaani keeles, viikingite retked u 9. - 10. sajandil (rüüvimine & kauplemine). Aolinn on varajane linn; asula, mis pole küla, omab rohkem funktsioone ent mastaap jääb õigele linnale

Vanaaeg – ajastu, mis algas tsiv-de ja kirjaoskuse tekkega Egiptuses ja Mesopotaamias 3000 eKr – 476 pKr, kui kukutati viimane Lääne-Rooma keiser; siia perioodi kuulub ka India, Hiina, Kreeka, Rooma tsiv.
Vanem seisukoht on see, et Eesti ühiskonnas valitses peamiselt võrdsus. Uuem seisukoht on aga see, et Eesti ühiskonnas valitses suur varanduslik ebavõrdsus ning suured maaomanikud maksustasid ka vesemaid kodanikke.
Vasari on väitnud, et Leonardo da Vinci geniaalsus hämmastas ka kõige julgemaid vaimulikke. Kõiki oma ideid ei suutnud ta aga teoks teha, ning jättis järgnevatele põlvkondadele võimaluse neid jätkata.

Väljakaevamine on hävitav protsess ja iga uurimusküsimus nõuab oma väljakaevamisstrateegiat, säilitavad arheoloogid igast kohast natuke ka tulevastele uurijatele. Kohad kaevatakse aeglaselt vältimaks kahjustusi.
Välksõda – sõda, mille vallandajad taotlevad kiiret võitu (mõne nädala või kuu jooksul). 7. Sündmused 1914 läänerindel? - 1914. aasta augusti lõpul toimus 250 km pikkusel rindel niiöelda piirilahing.
Vaherahu - lõpetas Esimes maailmasõja; Saksamaa pidi oma väed välja viima kõigilt okupeeritud terriotooriumitelt; see vaherahu oli kõigest sissejuhatus veelgi rängemale vaherahule Pariisi rahukonverents.

Valgustust erinevalt on valgustusajastust on jäänud kandma paljude teadlaste, filosoofide, kirjanike ja teiste mõte, et inimene peab ise mõtlema ja tegema kõik selleks, et ta suudaks oma ideid ja unistusi täide viia.
Vana testament - juutide püha raamat nende ajaloost, maailma loomisest adamast ja eevast 10 käsust jne. Uus-testament- 4 evangeeliumit Jeesusest ning apostlite tegevustest ja nende kirjadest esimestele kogudustele.
Vares - Barbarus. Uus parlament, mis valiti ebademokraatlikult, nimetas Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks ja 6.augustil liituti NLiga > sellega oli NL Eesti annekteerinud. Nõukogude okupatsioon:

Velikki - Lukki all, kus osaleti sisepiiramisel.Korpuse kaotused olid üli suured, rivist langes välja ligi ¾ kooseisust .Pärast Velikki-Lukki vallutamist viidi korpus täiendavaks formeerimiseks tagalasse.
Verbist rligiare – siduma (inimest jumalaga), teine teooria on sõna religere - tähele panema, hoolima (jumalast, jumalatest). Levinuim definitsioon pärineb CICEROlt: Religioon on inimese kohustus austada jumalaid.
Valgustatud absolutism – Selle lõpus on Prantsuse revolutsioon ning mida iseloomustab valgusfilosoofide poolt loodud ideede rakendamispüüe reaalpoliitikas ja tähendab valitseja veelgi suuremat potentsiaalset vabadust.

Vihmavarjurevolutsioon – mis oli suur meeleavaldus riigis toimuva korrumptsiooni vastu, mille vastu lahkuv president Vike-Freiberga hoiatas Kalvitise valitsuse puhul, mis tagandas korrumptsiooniga võitlemise büroo juhi.
Väljast sisseränne - >võõrad->Eestisse(ven, lätl, leed, saks, ung, pool, soom). Venelased on koos Peipsi lähedal, rootslased samuti koos. 1693 oli rahvaarv umbes 350 000. 1695-1697 suur närlg, üle 20% rahvast suri
Vaieldamatu on katoliku kiriku (eriti benetiktlaste ordu) osa antiikmaailmast pärit teadmiste ja kultuuripärandi vahendamisel järgmistele sugupõlvedele, esitades seda küll endale sobivamal vormil ja vaimus.

Valgustus - mõtteviis, millega taheti väljendada inimkonna väljumist vaimupimedusest Valgustatud absolutism - riigikord, mille korral valitseja kujundab ühiskonda ümber filosoofide nõuannetest juhindudes
Valgustusliikumine – 18.saj Euroopas väheneb religioosse traditsiooni tähtsus, hakati rohkem väärtusta,a ratsionaalset mõtlemist, demokraatiat, inimõigusi ja teadust, voltaire, johann gottfried von herder, kant
Valiti eesti - sõbraliku Pehr Evind Svinhufvudi asemele Soome presidendiks Kyösti Kallio ja ka Rootsiga jahenesid suhted märgatavalt. Seetõttu jäi Eesti 1930. aastate lõpuks välispoliitilisse isolatsiooni.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Varakeskaeg - 5. -10. saj/4 76-1000. Euroopa oli vaene ja poliitiliselt killustatud, kuid sellel perioodil kujunesid välja hilisematelegi perioodidele omased joones, nagu talupoegade sõltuvus rüütlilisuses maavaldajatest ja katoliku kiriku phendav roll Lääne-Euroopas. 1. 5.-9. Sajand- domineeris bütsants, kujunes Frangi riik, katoliiklus 2. 9.-11. Sajand- kriisiaeg (araablaste ja viikingite rünnakud)
Veebruar 1918 – on Eesti Vabariigi sünnipäev, meie tähtsaim riigipüha) Iseseisvus kuulutati välja praeguses Eesti Panga hoones Estonia pst-l (st. manifest loeti ette) ja linnas levitati iseseisvusmanifesti.
Vietnami dv - ks Põhja-Vietnamis (pealinn Hanoi) ja lääneriikidele (st. ka kapitalismile) orienteeritud Vietnami Vabariigiks (pealinn Saigon). Kaugemas tulevikus oli ette nähtud ka mõlema riigi ühendamine.

Vilets majandusseis on suuresti ka koloniaalajastu pärand, mille suureks tagajärjeks on monokultuursus, mistõttu võib mingi toote hinna langus, millele riik keskendub, saada poliitilisele stabiilsusele saatuslikuks.
Võimaluse nsvl - ist lahkumiseks ja läänelt diplomaatilise tunnustuse saamiseks). 1991.a.detsembris kuulutasid alles jäänud liiduvabariigid NSV Liidu laialiläinuks ja Gorbatšov pani presidendi ametikoha maha.
Vabadikud – külaühiskonna alumine kiht , nad olid maataa või vähese maaga, palgatööst elatuvad talupojad, ning sulased ja teenjad, kes müüsid oma tööjõudu pikemaks ajaks ja olid peremehe eeskoste

Vakuspeod – peeti koos ühiseid söömaaegu talupoegade ja vasallidega 5. Maa eest maksti ülikutele andamit 6. Kiriku-, kohtu-, haldusvõim maaisandal 7. 13. saj siirdusid läänimehed maale eramõisatesse
Vanaema koolist on võrsunud üks endistest EV peaministritest, praegune Eesti eurovolinik Brüsselis Andres Tarand (kooliajal oli Väim, turris juustega blond poiss). Samuti oli nende koolis sport tugeval järjel.
Vastureformatsioon ehk katoliiklik reformatsioon oli katoliku kiriku toiming protestantliku reformatsiooni vastu, püüdes takistada kirikulõhe tekkimist. Kiriku ühtsust üritati kindlustada nii, et tugevdati kiriku

Vangide koguarvuna on nimetatud 12 000. Peale selle said rootslased sõjasaagiks üle 230 Vene lipu, kõik 180 suurtükki ja rohkesti laskemoona, üle 20 000 musketi ja tsaari sõjakassa, milles oli 32 000 kuldrubla.
Varadünastiline periood EHK SÕLTUMATUTE SUMERI LINNRIIKIDE AJAJÄRK u 2900-2340 Tähtsamad linnriigid: Kiš, Ur, Uruk, Lagaš, Umma, Eridu, Nippur, Larsa jt. Nende elanikud rääkisid sumeri keelt ja kasutasid kiilkirja.
Venemaal 1891 - 92. Näljahädele aitasid lõpu teha nt kommunitaktsiooni edendamine, raudteede tulek, toitu saadi tuua kaugematest maaosadest ja riikitest, laevanduse areng ja rahvusvahelised turud kaubanduses.

Vennastekoguduste liikumine - 18. Saj. Eestisse jõudnud usuline äratusliikumine, mida iseloomustas patust pöördumise rõhutamine, tundeline vabadus ja vaimulik lihtsus(hernhuutlus). Selle tõid saksa rändkäsitöölased.
Voltaire - deistlik arusaam jumalast ( jumal lõi maailma, kuid protsessid maailmas tulenevad loodusseadustest), ideaalne riigikord- valgustatud absolutism, filosoofide ja kuninga liit; kiriku kultuse vastu
Värska asula on alguse saanud Petseri kloostri osakonnast - mungad elasid siin ja varustasid kloostrit kaupadega, mis saabusid siia laevadel, samuti marjade ja seentega, mida kohalikes metsades leidus rohkesti.

Valitsejapeeglid – uus žanr – arutati vürstlike vooruste üle , vürst peaks olema teistest vooruslikum ja olema eeskujuks teistele – tema vooruslikud omadused : armulikkus, halastus, heldus, suuremeelsus.
Vanimaks osaks on 4 vedat, millest tähtsaim on "Rigveda". Ülejäänud 3 ( Atharveda, Janzurveda ja Samaveda) esitavad maagilisi loitse, ohverdamisrituaalide hümne ning kordavad osaliselt esimese veda müüte.
Varasemast traditsioonist on teada ka, et mõnel pool külvati ube. Maipäev oli väga tuntud aga ka 16.-18. sajandil, kui Tallinnas oli tavaks valida maikuningas ja maikuninganna, toimusid maikarnevalid ja toodi meigusid.

Verine pühapäev - 9.01.1905 mil Peterburis tulistati võimude käsul rahumeelset rongkäiku Suur Oktoobrirevolutsioon- 25.– 26. oktoobril 1917 toimunud enamlik riigipööre, millega kehtestati Nõukogude võim.
Viikingiajaks on loetud ajavahemikku 800-1050, vahel kuni 1200. Viikingite ühiskonnakorralduse ja nende kultuuri juured ulatuvad tagasi juba varasematessegi sajanditesse. Euroopa eri paigus nim neid erinevalt.
Võimu periood on allikate nappusel üks kõige halvemini tuntud ajajärke Babüloonia ajaloos. Perioodi lõpul püüdsid nii Assüüria keskmise riigi kui ka Elami valitsejat Babülooniat oma võimule allutada.

Valmis kohtla - Järve - Leningradi gaasijuhe ja 1953 Kohtla-Järve - Tallinna gaasijuhe. Oluline oli elektrifitseerimine ja seetõttu loodi ühtne Eesti energiasüsteem, mis 60ndate algul ühendati Venemaaga.
Viktor kingissepp - enamlane, võttis 27 oktoobril 1917 võimu Jaan Poskalt üle. 3)Dateeri: kuulutati välja Eesti Vabariik-24 veebruar 1918 sõlmiti Tartu rahu-2 veebruar 1920 algas Vabadussõda-28 november 1918
Välispoliitika 1957 - 1964 Hruštšov armastas reisida ja ennast tähtsana näidata, seetõttu siis ka tema avaldused NSV Liidu sõjalisest võimsusest üheskoos kohtumiste ja visiitidega, mida Stalin oli vältinud.

Viljandis on viikingiaegseid leide, kuid muinasaja lõpu leide seal ei ole. Pärnu puhul peab rõhutama seda, et Pärnu näol ei ole tegemist ühe hansalinnaga, vaid Pärnus on olnud omal ajal kaks linna.
Viljelusmajandus - toit kasvatatakse ise,karjakasv,põlluhar neoliitiline revolutsioon-oli ühiskonna ümberkorraldumise periood mesoliitikumi ja neoliitikumi vahel, hankivalt majanduselt viljelevale majandusele
Vlo - st. • HRV 1953-1969(Amuuri jõgi oli piiriks) - Mao Zedong; ja Jugoslaavia probleem: Põhjus- Hiina liider Mao Zedong nägi, et pärast Stalini surma võiks Hiina taotleda liidripositsiooni.

Välismin - s hakkas asju ajama sisuliselt Trotski asetäitjaks nim endine Balti laevastiku madrus Nikolai Markin, kellel polnud mingeid välispol ega dipl kogemusi ega oskusi, ei pürginudki selle poole.
Väljaveokaup - vili, mets(Euroopas vähenes), lina, kanep(köiteks) Sisseveokaup- Hispaania ja prantsuse sool, metall, heeringas, tubakas, puuvill(Ameerikast) Tõusis merekaubanduse tähtsus- Tallinn, Pärnu
Vallakohus - seal lahendati talupoegade omavahelisi tüliküsimusi, nõuti sisse võlguolevaid mõisakoormisi, karistati üleastunuid, valvati avaliku korra järele ja hallati vallalaekaid ning magasiaitu

Vallavolikogul on ka politseilised funktsioonid, pidid määrama trahve, lühemaajalisi areste jms. Seda 1866. aasta vallavolikogu seadust loetakse väga oluliseks arenguks talupoegade isetegemise arenguloos.
Vanematest trükistest on teada suured pidustused näiteks Lauritsa- ehk Rajakivi juures. Selle Kuusalu kivi juures, millele on raiutud rest ja tuletangid, olevat põletatud püha Laurentsius, Kuusalu kiriku ehitaja.
Vii 1942 – 2. II 1943. Alustanud rinde lõunaosas pealetungi, jõudsid Saksaväed 23. augustil Stalingradist põhja pool Volgani, tungisid 13. septembril Stalingradi ja vallutasid suurema osa linnast.

Viikingiaeg – kirjalikud allikad Kirjalikke viikingiaja allikaid ei või eriti usaldada, sest tihti on nad kirja pandud hiljem eesmärgiga midagi ilustada või võõraste poolt, kes ei tundnud konteksti.
Vishnu ülesandeks on hoida maailma hävimise eest  On väga populaarne jumalus  Shiva esindab hävitamist, karmust ja elu kurjasid/pahatahtlikke jõude  Shiva välimus ja olemus on aja jooksul muutunud.
Vähemlased – VSDTP reformistlik tiib, lääneeuroopa mõistes sotsiaaldemokraadid, eesmärk järkjärguliste reformide kaudu jõuda sotsialistliku Venemaani, ei poolda vägivalda, arvestasid ka rahvusi.

Võrdluseks - Rootsimaal ei olnud talupojad pärisorjuses ning ei kuulunud isiklikult aadlikele ega Rootsi riigile, vaid kasutasid riigile või aadlikele kuuluvaid maid (naturaal või rahalise) tasu eest).
Vaikiv hämarus – üleminekuperiood 1939-1945 II MS aastad 17.06.1940 – Punaarmee sissetung Nõukogude okupatsioon Eestis algas 1944. aastal järk-järgult. Üleminekuperioodi lõpetab Tallinna langemine.
Valgustus - hakatakse hindama haritust, valgustajaks peab olema filosoof või valitseja Uued terminid * Õhtumaa ja Hommikumaa = Lääne-Euroopa + katoliku kirik ja hommikumaa = Kreeka katoliku kirik ja

V ristisõda – taas Innocentius III poolt algatatud (1217-21) ristisõjas osalesid peamiselt Prantsuse ja Saksa rüütlid, kes vallutasid 1219 Egiptuses Damietta, kuid taandusid, suutmata edasi tungida.
Vabadussõda 1918 – 1920 I, 1996). Eesti Asutav Kogu Kõige tähtsamaks sisepoliitiliseks sündmuseks 1919. Aastal oli Asutava Kogu demokraatlik valimine, selle kokkutulek ja riikliku ülesehitustöö algus.
Valitsusjuhte on läbi aja nim järgmiselt: a) vezir-i azam (kuni 18 saj) b) sadrazam (TV ajani) c) bas,vekil (al 1923) d) bas,badan (al 1945) e) bas,vekil (al 1952) f) bas,bakan (60ndatest kuni tänaseni)

Vegesack on vaadete mitmekesisust edastanud peamiselt Aureli paljude onude kaudu, kellel on baltisaksa küsimuses üsna erinevad arvamused ja kes kõik on väikesele poisile mingil määral eeskujuks.
Viigid – katoliiklasest troonipärija vastased, tahtsid troonile Oranje Wilhelm’i, kes oli abielus James’i venna vanema tütre Mary’ga. • Toorid – katoliiklasest troonipärija pooldajad.
Viini kongress1814 - 1815a Rahvaste lahing(Laitsigi)1813a Borodinoo lahing 7.sept 1812.a Venemaa-Prantsusmaa Trahvalgori lahing 1805a Prantsusmaa-Inglismaa Waterloo lahing 1815a Pransusmaa-Inglismaa, Preisimaa.

Villu jürjo on lõpetanud 1975. aastal EELK Usuteaduse Instituudi, ordineeritud on ta 5.10.1975. 1971.-1975. aastal oli Villu koguduse töö praktikal Saarde koguduse professionaali Elmar Salumaa juures.
Väikesel maailmakodanikul on vaja kohaneda paljude asjadega, mis koolis käimine kaasa toob ja kui kodukülas asuv kool suudab leevendada raskusi, siis on juba see on plussiks väikese kooli eksisteerimise vajadusele.
Vietnami sündroom - Vietnami sõjas osalenud USA sõdurid, kes ei saanud sõjakoledustest üle. Hallsteini doktriin-SLV ei tunnusta SDV Tähtede sõda-USA kava luua kosmosesse kaitsekilp tuumarakettide vastu.

Võlgnik — tema vastu on nõuded võlausaldajal, muutunud sissenõutavaks (tähtaeg saabunud, ei ole ära maksnud). Tuleb esitada nõue- kas kohtuväliselt on kõik ammendatud? Tuleks esitada hagi.
Vallakohtud - kohtumeesteks olid talupojad ise Rahutused P-Eestis 1804a. • Kogukondlikud koormised ( teede Suurim toimus neist Kose-Uesmõisas, vaigistati korrashoid, ehitamised jne) sõjaväe abiga.
Vene enamlased - olid Lenini eestvedamisel haaranud Vene sotsiaaldemokraatlikus parteis juhikoha; ainus tee sotsialismile oli nende arust vägivaldne revolutsioon ja proletariaadi diktatuuri kehtestamine.

Välksõda - sakslased ründasid Hollandit ja Belgiat ning seejärel lootes vallutada Prantsusmaa ja Inglismaa. Tulemus:Saksa ja Prantsusmaa vahel sõlmiti vaherahu, 2/3 P-d sattus Saksa okupatsioonni
Vandalism - kultuuriväärtuste hoolimatu hävitamine/ lõhkumine; kultuurivarade barbaarne hävitamine/lõhkumine http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=vandalism&F=M (Eesti õigekeelsussõnaraamat)
Vastupanuliikumine - on riigi või muu suurema maa-ala elanike organiseeritud (ja sealhulgas enamasti ka relvastatud) vastupanu mõne teise riigi poolt selle maa-ala üle kehtestatud sõjalisele kontrollile.

Viis kurja – pistise andmine ja võtmine, maksude maksmisest kõrvale põikamine, pettused, riigi ja valitsuse vara varastamine, riigi saladuse reetmine. Läks linnadest välja ka maapiirkondadest.
Võimsaim vastane on Pärsia. Aleksander vallutab Väike-Aasia, Foiniikia linnad ja Egiptuse (rajab viimasesse ka Aleksandria linna). Seejärel läheb tagasi läbi vallutatud alade ja suundub Pärsia vastu.
Võimsamat majandus - ja kaubandusrivaali Vahemerel – Kartaagot ning liidendasid Sardiinia, Sitsiilia ja Korsika, millest said I -sed Rooma provintsid, vallutasid Po madaliku, Liguuria ranniku ja Hispaania.

Varane stoa – (IV saj. lõpp – II e. Kr.) 2. Keskstoa – (II-I saj. e. Kr., Kreeka-Rooma), esindaja Poseidonius 3. Hiline stoa – (I-II saj. pKr. Roomas) – Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius.
Vend heino on meenutanud, kuidas kellassepatöökojas oli raadio hommikust õhtuni lahti: “Valjuhääldi läks tööle, kui raadiosaated hommikul algasid, ning vaikis, kui saated õhtul lõppesid.
Vietkongid - punapartisanid Praha kevad-1968.aasta sündmused, (Dubceki reformikava) Kolmas Maailm-riigid, mis püüdsid ennast mitte siduda USA ja NSVL’iga; hiljem kõik maj.maha jäänud riigid.

Viikingikiiver on koonusekujuline, ninakaitsega; on ka näokaitsega kiiver, kus on silmaavad; kolm erinevat põhikuju: ümar ja ninakaitsega, kiivri peaosa on lame, servad kaarduvad kiivril väljapoole.
Või hoiatusena on Patkuli väljaandmise juures 6. aprillil 1707 “Rootsi” ohvitserid E. von Vietinghoff ja Otto Reinhold Stakelberg – vanade Liivimaa suguvõsade esindajad. Patkul pandi kohe raudu.
Vallutas uus - Babüloonia kuningas Nebukadnetsar Juuda pealinna Jeruusalemma, lasi hävitada Jahve templi ja asustas sealse rahva ümber Mesopotaamiasse – juudid nim. Seda Babüloni vangipõlveks.

Võimude vägivallapoliitika - 1944. aastal algasid Eestis Saksa okupatsiooni aktiivsete ja muidu nõukogude võimule ebalojaalsete inimeste massiline arreteerimine ja nende vangi- ja sunnitöölaagritesse saatmine.
Võrreldes soojus - ja aatomijaamadega saavutati odavam elektrienergia hind, kuid hüdrojaamade juurde paisutatud veehoidlad võtsid enda alla sama palju viljakaid maid, kui neid teisal kuivendada jõuti.
Vaid ida - Euroopa. Nii Stalini tegevus Teise maailmasõja vallapäästjana, Teise maailmasõja olemus kui ka Molotov-Ribbentropi pakti eesmärk kuulutati Nõukogude Liidu riiklikuks saladuseks.

Vaikiv ajastu - nimetus eesti ajalooperioodile 1934-1940 , seda perioodi kutsuti ka põhiseaduse kriisiks, riigipöördeks, kojarevolutsiooniks, selle tunnusena muudeti eesti riigikorda ulatuslikult.
Valgustatud absolutism - Friedrich II ( talurahvapoliitikas pidas vajalikuks piirata teotöö mahtu, taheti takistada talumaade mõisastamist). Uute külade ja talude rajamine, jätkus ka koolihariduse areng.
Väljend natsionaal - ehk rahvussotsialistlik pärines Austriast, kus sealsed juudivastased töölisgrupid püüdsid end vastandada sotsiaaldemokraatlikule parteile, mille juhtkonna hulgas oli palju juute.

Vaatluse all on siinne halduskorraldus, ametnike hierarhia, erinevate struktuuriüksuste omavahelised suhted, sõjaväekorraldus, kohtusüsteem ning keskvalitsuselt tulevate korralduste edastamine.
Valitsusjuhid - (Mart Laar 2x, Andres Tarand, Tiit Vähi 3x, Mart Siimann, Siim Kallas, Juhan Parts, Andrus Ansip 2x). 1992a lõpul kinnitas riigikogu ametisse riigikohtu esimehe ja õiguskantsleri.
Varalinnaline asula - kujunes tähtsamate teede ristumiskohtades,kus paiknesid kesksed linnused ja asulad,seal elas ka rohkem käsitöölisi,kes pakkusid oma toodangut,üks selline hakkas kujunema Tartus.

Veendumuste kohaselt on poliitika alati halb, tuues inimestele häda ja viletsust, ta näeb selles toda blankovekslit, millega inimkond püüab kinni maksta oma läbematust, kus eesmärk pühendab abinõu.
Virginius - TÜ I usuteaduse professor J.Skytte- TÜ I kantsler Gustav II Adolf- Rootsi kuningas, TÜ asutaja J.Fischer-Osales kiriklikel rahvakoolide avsutamisel, tõlkis eesti keelde raaatuid.
Vabadussõdalased ehk vapsid Vabadussõdalaste koondumine ei olnud esialgu poliitiline, see oli lihtsalt sõjaveteranide koondumine, mis pidi kaitsma endiste sõdurite huve eeskätt maadejagamise osas.

Vasakpoolne suund – nn tõeliste levellerite liikumine, kelle põhiseisukoht kõlas: kõik inimesed sünnivad võrdsetena ning neil on maa kasutamiseks ühesugused õigused, sest maa on üldine vara.
Veidi hiljem – 1943. aastal pakkus Teherani konverentsil Stalin välja, et tuleks hukata 50 000...100 000 Saksa ametnikku, muu hulgas olevat Franklin D. Roosevelt naljatlenud, et 49 000 piisaks.
Venestamispoliitika – reform mille eesmärk oli muuta ääreala Venemaa sisekubermangude sarnaseks. Püüti juurutada vene keelt asjaajamiskeelena, levitada vene õigeusku ja venekeelset kooliharidust.

Vohnja jaan - Eesti talupoeg, kellel õnnestus esitada Katariina II-le kaebekiri Eestimaa kubermangu talupoegade kehva elu üle. O.F.Rosen- Liivimaa maanõunik, kes koostas Roseni deklaratsiooni.
Von schlieffen - Saksa sõjaväelane, kes on tuntud peamiselt Schlieffeni plaani koostajana I MSHindenburg-zeppelin-tüüpi õhusõiduk, mis sai nime Saksamaa presidendi Paul von Hindenburgi järgi.
Vabastamisest on mull (Berliin ja Ungar). Lääs kaotas oma autoriteeti maailmas (nt Suessi kriisi ajal). NSV aga arvas, et ähvardamisega (tuumasõja) õnnestub tal allutada kapitalistlik maailm.

Vältida ebaõiglust – mitte rikkuda seadusi, mitte kasutada pettust, vägivalda 2. pidada sõna(honesta). Kirjutas üldisemalt, kuidas valitse käitub, ja rõhutas, et tuleb järgida Platoni õpetusi.
Vaatamata nõukogude - vaenlikule poliitilisele suunale paiknesid Eestis Nõukogude transiidifirmade Dobroflot ja Tsentrosojuz kontorid, ning esinedes firmade töölistena saabusidki mässajad Eestisse.
Vaikiv ajastu – Demokraatia asendus autoritaarse riigikorraga, kui päts ja laidoner tegid 12. Märts sõjaväelise riigipöörde, et vältida vabadussõdalaste võitu ja et koondada võim enda

Viikingiajastu 850 - 1050 • Skandinaaviast pärit põhjagermaanlastest põlluharijad, sõdalased ja kaupmehed • Haritava maa vähesus sundis paljusid viikingeid minema rööv- ja süüsteretkedele
Võõrmaterjale lõuna - Skandinaaviast. Sealt leitud esemed on Eesti pronksiajale võõrad esemetüübid, mis näitab, et kusagilt mujalt on toodud/ostetud esemete katkeid ning need siis Eestisse toodud.
Valgustussajandiks nim. Euroopas 18.sajandit. Valgustus oli periood Euroopa kultuuriloos,kus hakati tähtsustama inimese haridust , kriitilist mõtlemist ja pöörati tähelepanu inimese mõistusele.

Valimiste funktsioonid - Tagada võimu regulaarne ja seaduspärane vahetumine *Korralised valimised *Erakorralised valimised -Kodanike nõudmiste vahendamine -Rahva usalduse indikaator -Kodanike harimine
Vastuvõtlikkus on küllaltki piiratud). Kuna see oli nii, - jäi kogu Schönereri teoreetiline tarkus ja sügavus ainult mõtte-tarkuseks, see ei saanud kunagi muutuda praktiliseks tegelikkuseks.
Viimases värsijalas on langus alati ühesilbiline (värsijalg seega trohheus v. spondeus, mitte daktül); viimane silp vastavalt kas lühike või pikk; eelviimases värsijalas on langus kahesilbiline.

Väljaselgitamiseks on juba kauges minevikus tehtud mitmesuguseid töid. Esimeseks dokumenteeritud kaevamiseks peetakse Babüloni kuninga Nabunaidi poolt 6 sajandil eKr teostatud töid Sippari linnas.
Võrrelge vana - Kreeka ja Vana-Rooma geograafilist asendit ja looduslikke tingimusi ja rahvaid Paljud Itaalia piirkonnad on mägised, kuid maa on tasasem ja põlluharimiseks sobivam kui Kreekas.
Vaid kurtisaanid ehk kergete elukommetega kõrgest soost naisterahvad ja hetäärid ehk kõrgklassi prostituudid meikisid end. Nende jumestus oli jõuline ja isegi ülepingutatult eredavärviline.

Valmistamiseks oskustöölisi - linnaühiskonna ja kaubanduse areng – kaubalis-rahalis suhete areng, linnad – käsitöö- ja kaubandusekeskused, moodustades üleeuroopalise tootmis- ja kaubandusvõrgustiku
Vastavalt molotovi - Ribbentropi paktile ja selle salajases lisaprotokollis kokkulepitule algas 1. septembril 1939 Teine maailmasõda, kuigi sellel ajal seda veel mujal kui Moskvas nii ei nimetatud.
Vastavalt saksa - Nõukogude leppele algas septembrist ka baltisakslaste ümberasumine Saksamaale ehk Umsiedlung, mis kestis vaheaegadega kuni 1941. aasta suveni, mil Saksamaa Eesti NSV vallutas.

Vastureformatsioon - katoliku kiriku otsene vastutegevus: inkvisitsiooni tugevnemine, protestantismi kui väärõpetuse väljajuurimine, kiriku sisemise ühtluse taastamine, jesuiitide ordu loomine.
Venestamine – venepäraseks tegemine; tsaarivalitsuse poliitika riigi äärealade poliitilise autonoomia ja rahvuslike eripärade kaotamiseks eesmärgiga muuta kogu impeerium ühetaoliseks.
Vaid põhja - Eestist. Umbes 32000 Eestist mobiliseeritud meest viidi Venemaale tööpataljonidesse. Saksa väejuhatus eelistas sõja algperioodil kasutada Eesti vabatahtlikke, minnes hiljem

Vaidlusest - milline haridus on oluline, kas see, mis annab praktilisi oskusi või võib ühiskonnal vaja olla ka neid inimesi, kes kõrgkooli lõpetades pole omandanud kindlat töövõtet.
Valitsussau ehk skepter ( ilmaliku investituuri käigus anti skepter üle. Skepter sümboliseeris võimu maade üle. ) • Vaimuliku investituuri viis läbi kas paavst või paavsti esindaja.
Vastupealetung 1919 - tapa,kunda,jõhvi,rakvere,1veb jõuti valga ja võruni,enamlased üritasid tagasi saada aga ei,rahvavägi allutas pihkva lätis 200 km retkega peksti välja suurem osa venkusi.

Viikingid - Euroopas normannid, Venemaal varjaagid 9 sajandil asustati Island Erik Punane rändas Gröönimaale, tema poeg Leif Eriksson jõudis Põhja-Ameerikasse- Ameerika esmaavastajad.
Väikevormid – epigramm, idüll, jutustav eleegia, epüllion (pisieepos). Keskenduti indiviidile, individuaalsetele elamustele, isikliku õnne taotlemisele, lahus riigielust ja poliitikast.
Võõrleegionärina indo - HIINAS (2)  Koostanud £. Illemaa andmeil Snaiper  15. oktoobril 1947 dateeritud kirjas jutustab Endel Lillemaa järgmist: ,,Mõned päevad tagasi tegime läbi raske lahingu.

Valdused lõuna - Soomes praeguse Helsingi ümbruses, Porvoos, Sipos ja Pernajas.15. sajandi alguses müüs klooster oma valdused nii Soomes kui ka Liivimaal ning kloostri allakäik oli alanud.
Vapp - punane lõvi parem-Kuramaa kubermang hõbedane greif -Liivimaa kubermang tõusev päike- Läti Vabariigi algus+kuldne tulevik 3 tähte sümboliseerivad 3 ajaloolist piirkonda.
Välja kuulutatud - et annaks selgitusi (üldkoosolek, toimkonna koosolek). § 87 lg 3- Võlgnik peab isiklikult viibima pankrotiasja läbivaatava kohtu istungil, kui kohus teda selleks kohustab.

Vallutasid väike - Aasia, Süüria, Palestiina, P-Aafrika alad 3)11 saj Türgi hõimud, kes mitme saj jooksul Bütsantsi ründasid, 1453 vallutasid türklased konstantinoopoli-bütsantsi lõpp-
Vastavusse lääne - Euroopa omadega, püüdes luua uut, valgustusel põhinevat põhiseadust ning tõstes riigi prestiiži ja majanduslikku võimsust nii vallutuste kui ka edukate reformide abil.
Viikingite rünnakud - alates 8saj, anglosaksid ühendasid kungriike, viikingid said endale kungriigi kaguosa, kus oli taani õigus, uued vallutuse 10 saj - 1016 alistasid taanlased kogu Inglismaa.

Vmn – sotsialismimaade majanduskoostöö organisatsioon VLO – sotsialismimaade sõjalis-poliitiline liit Sotsialistlik sõprusühendus – NSV Liidule kuulekad sotsialismimaad.
Valdemar ii - oli Taani kuningas 1202–1241. Ta oli alates 11. sajandist vaheaegadega 16. sajandi keskpaigani Läänemere piirkonnas domineerinud Taani suurriigi mõjukamaid valitsejaid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Valimisõiguse laienemine - Versailles' rahuleping&teised rahulepingud kaotajatega, Nõukogude Venemaa(Marksismi edasiarendamine), Euroopa võlad USAle, relvad(mis võimaldasid hävitada tsiviilelanikke) Euroopa tsivilisatsiooni kriis/sõja mõju majandusele/ühiskondlik mõju: töötasu langus; pikad järjekorrad; kaardisüsteem; toidunormid; patriootilised kampaaniad, mille käigus tuli loovutada

Valitsemisaega nimetatakse sulaajaks. Hruštšov liikus oma isikuvõime kehtestamise suunas. 1957. aastal püüdsid sulaaja poliitikaga rahulolematud teda võimult kõrvaldada, kuid edutult.
Vallakohus - Talurahvakohus, mille kohtumeesteks olid talupojad ise. Suuresti oli see mõisniku kontrolli all, kuid siiski suur samm talurahva eneseteadvuse ja õiglustunde kasvatamisel.
Vara lasteaial on tihe side Vara Põhikooliga (teatrietenduste külastamine, ühised üritused jne). Seda juba põhjusel, et paljud Vara lasteaia lõpetajad hakkavad käima Vara Põhikoolis.

Vee juurde - ja Kiri(lineaarkiri) Austasid minolisi äravoolurennid jumalannasid ja jumalaid Palju jumalannasid/palju Loomade jumalikustamine jumalannasid puudus Olulisel kohal oli härg
Veider on seda öelda, aga ilma sõjata ei kujutaks me ette viiekümnendate mööblit, nagu see on. Lennukitööstusest võeti üle tehnoloogiaid alumiiniumi ja plastiku vormimiseks.
Viet - minch oli vietnamlaste vastupanuliikumise organisatsioon, mille eesmärk oli saavutada Vietnami iseseisvus, mille nimel tuli võidelda nii jaapanlaste kui prantslaste vastu.

Vaatevinklist on kindlasti positiivne ka uue moe tulemine, kuna olen lugenud palju selle kohta, kuidas tol ajal moes olnud rasked parukad mõjusid nii meeste kui naiste kaeladele rängalt.
Vaikivajastu 1934 - 1940 1935 aastaks oli demokraatlik kord asendunud autoritaarse diktatuuriga, mis tähendas seda, et kodanikuvabadused olid piiratud ning Päts juhtis riiki ainuisikuliselt.
Varakeskaja kiriku - ja vaimuelu Paavstivõimu tõus – paavsti tähtsus hakkas suurenema keisrivõimu nõrgenemisega Lääne- Roomas, nad ise hakkasid rõhutama enda autoriteeti ja vastutust.

Viiking – Taani, Norra või Rootsi sõdalane 8. – 11. sajandil viimne kohtupäev – Jeesuse Kristuse üldine kohtumõistmine kõigi surnute üle, eelneb jumalariigi tulekule maa
Võimule nixon - sõlmiti Pariisi rahuleping, mille aluseks pidi sõda lõppema ja USA lahkuma, nii läks, kuid kodusüda kestis veel 1975 aastani (USA abita lõunavietnamlased said lüüa)
Valimisreform - naised saavad valida, tööliste osatähtsus suurenes märgatavalt, stabiilsed parteid Prantsusmaa- suured tööstusliku potensiaaliga piirkonnad, muutus tööstusriigiks.

Valitsemiskorraldus - kõrvuti tegutsesid riiklik valitsemissüsteem ja seisuslik valitsemissüsteem. Venestusega seda küll antuke kärbiti hiljem ,kuid täielikult välja juurida ei suudetud.
Vanimat rahvast nimetatakse olmeekideks. Nad elasid Mehhiko lahe lõunarannikul (Mehhiko kiltmaa ja Yukatani poolsaare vahel). 1200-400 eKr. On peetud hilisemate kultuuride alusepanijateks.
Vastuargumentideks on aga see, et tol ajal ei olnud inimestel mitte mingit immuunsust haiguste vastu, millega nad eelnevalt kokku ei olnud puutunud ning see tagaski bakteri väga kiire leviku.

Vatikanis lossis on Pauluse kabel , kus saame imetleda Michelangelo loodud freskot, mille ülemisel poolel domineerib Jeesus oma taevase kaaskonnaga, alumisel poolel lebab pimestatud Paulus.
Veerandtunni pärast on kohal esimesed tuletõrjujad, kes asuvad reaktorit kustutama ilma vajaliku erivarustuseta. Põlevad grafiiditükid lükatakse jalgadega plahvatusest tekkinud auku tagasi.
Võetakse usa - s Eisenhoweri doktriin, st seda et USA president palub kongressilt luba anda sõjalist ja majanduslikku abi nendele Lähis-Ida riikidele, mida ähvardab kommunistlik riik.

Võimlemis - , meestelaulu seltsid, ülehindamine, teise rõhutati reformide tegemist, halvustamine kaotati pärisorjus Saksa riikides, tpimus majanduslikareng- rajati palju raudteesid
Viimane etapp on tahe. Nt. Kui pannakse nuga kõrile: raha või elu ja öeldakse „elu“, kas see on vaba otsus, kas see väljendab enda tahet? Hobbes: jah, see on täiesti vaba otsus.
Vlo - 1955-1991-Ida-Euroopa kommunistlike riikide sõjalis-poliitiline organisatsioon 20. sajandil. Asutajad: Albaania, Bulgaaria, NSVL, Poola, Rumeenia, SDV, Tšehhoslovakkia,

Võimsaim vastane on Pärsia. Aleksander vallutab Väike-Aasia, Foiniikia linnad ja Egiptuse (rajab viimasesse ka Aleksandria linna). Gaugamela lahingus (331 eKr) purustatakse Pärsia väed.
Valamistehnika on hilisem. Kiviskulptuurid värviti üle (antiigi valgeid marmorkujusid polnud olemas!), pronkskujude üksikud detailid kullati või hõbetati üle, silmad inkrusteeriti.
Vallakohus – Vallakogukonna keskne institutsioon, kuhu koondusid kõik talupoegadesse puutuvad õiguslikkud, politseilised ja administratiivsed funktsioonid, koosnes 3-st liikmest.

Vallutus – Lääne- Euroopa keskpiirkonna rüütlid, linnuseehitajad ja ammukütid kasutasid oma sõjalist võimust, et laiendada ülemvõimu ida- ja läänepoolsematele maadele.
Vanaaeg – ajastu, mis algas tsivilisatsioonide ja kirjaoskuse tekkega Egiptuses ja Mesopotaamias (u 3000 a eKr) ja lõppes 476. a pKr, kui kukutati viimane Lääne-Rooma keiser.
Vastuhakk on paljuski seotud ühe inimesega, tema suhtes korda saadetud ebaõigusega. Otto Lilienfeld oli mõisa rentnik, tõstis kõik teoorjuslikud normid kõrgele. Kildema Jüri.

Vietnami sõda – põhjas kommunistlik, lõunas USAmeelne, lõunas partisanisõda e vietkongide toetas NSVL, USA pidi ära hoidma kommunistide edasitungi Aasiasse, kommunistid võitsid.
Viimase stockholmi - reisi ajal ülendati B. G. Forselius Eesti- ja Liivimaa kubermangude rahvakoolide inspektoriks, aga tagasiteel hukkus ta Läänemerel, tõenäoliselt 19. novembril 1688.
Välispoliitika 1918 – 1939 Eesti tunnustamine: välisdelegatsiooni tegevus; de facto tunnustus; Balti küsimus Pariisi rahukonverentsil; de jure tunnustamine ja vastuvõtmine Rahvasteliitu.

Välispoliitikas - alustati suhete normaliseerimist lääneriikide ja Jugoslaaviaga ning üritati stalinistide asemel Kesk- ja Ida-Euroopas võimule seada rahvale vastuvõetavamad liidrid.
Värvli keskele on valge linase niidiga õmmeldud kaks paralleelselt kulgevat eesnõelapistete rida (kaugus 1 cm), mille vahe on täidetud musta villase lõngaga õmmeldud ristpistereaga.
Vürst vladimir - vürst, kes Ugandi ristimise pärast tegi 1216. Aasta sügisel sinna rüüsteretke Voldemar 2- taanlaste kuningas, kes juhtis 1219. Aastal taanlaste laevastikku Tallinna

Valgustus – inimkonna väljumine vaimupimedusest, uue maailmakäsitluse tulek, eelduseks teaduse areng, tõstis esile inimmõistuse, kahtlemine vanades tõdedes; kõrgaeg 18.saj.
Vassili shuiski - oli Vene tsaar 1606–1610. Tema valitsusel jätkus segaduste aeg.Šuiski tõusis võimule pärast Vale-Dmitri kukutamist ja tapmist 17. mail 1610, mida Šuiski juhtis.
Veelgi nigelam on olukord Valgas, Viljandis, Võrus ja Rakveres, kus juutide arv jääb juba alla 20. Eesti Juudi Kogukond on välja kasvanud 1988. a rajatud Juudi 10 Kultuuri Seltsist.

Venekirved - nende väga pika töötlemise järel saavutatud kaunis välimus on andnud alust arvamisele, ete tegemist oli mingisuguste eriliste sõjakirvestega või kultusesemetega.
Vesimärkide uurimine on seotud paleograafiaga, hea oleks neid uurida koos dokumendiga. Uurimisel aitavad kaasa sfragistika ja heraldika, mis aitab vappide arengu põhjal filigraane dateerida.
Voltaire - 1694-1778 Kirjanik, poeet, ajaloolane, filosoof - Ideed: Katoliku kiriku vastu, Loodusõigus, Isikuvabadused, Valgustatud absolutism Teosed: “Filosoofilised kirjad”

Vähesed teisitimõtlejad ehk dissidendid söandasid väljendada oma pahameelt nõukogude süsteemi üle. Nende esimeseks aktsiooniks oli protest sissetungi vastu Tšehhoslovakkiasse 1968. aastal.
Valitsev majandusteooria - Riik ei tohi majandusellu sekkuda Leidus ka neid, kes hoiatasid, et tõusule võib järgneda järsk langus Kuidas Wall Street’i krahh mõjutas inimeste igapäevaelu?
Valitud 25 - liikmeline kultuurinõukogu pidas oma esimese istungi 12. juunil 2004. Kinnitati Kultuurinõukogu põhimäärus ja valiti Kultuurinõukogu esimees ja kaks aseesimeest.

Vanglas - kuigi sõjategevuse tõttu ei jõudnud Saksamaal asuv jaam käiku minna, ei suutnud britid kindlaks teha, kas Mosleyd on ohtlikud rahvuslikule julgeolekule või mitte.
Varasemartes töödes on tunda Itaalia barokki mõju, maalib ka mütoloogiaga seonduvat „Dayanee“. 1642 naine sureb ja tal hakkavad majanduslikud raskused, aga saavutab oma loomingu tipu.
Vastaseis – lääs ei suutnud päästa idatsooni, NSVL ei suutnud alla neelata L-Berliini. 1961.a otsustas Hruštšov sulgeda värava, mille kaudu idasakslased läände vajusid.

Vastuvõtt ordusse - Vastuvõtu tingimuseks oli kandidaadi hea tervis, kena ja meeldiv välimus, tasakaalukas ja inimestega sovib iseloom, rutuline mõistus, kindel sihiteadvus ja energia.
Vietkong – punapartisan Brežnevi doktriin – Breznev kuulutas, et NSV Liidul on õigus ja kohus kaitsta sotsialismi kõikjal ning et NSV Liit kavatseb seda teha ka tulevikus.
Visitatsioon - ehk külastus, mille ajal käis piiskop läbi oma piiskopkonna kirikud ja need kloostrid, mis kuulusid tema kontrolli alla, jälgides seal ordureeglitest kinnipidamist

Välispoliitika nep - i ajal • Rahumeelsete poliitiliste ja kaubanduslike suhete sõlmimine kõigi maadega; • Komitern, mille ülesandeks oli revolutsiooni eksport (maailmarevolutsioon)
Vaimus on meie ajal võtnud niivõrd erilise ja niivõrd, võib öelda, subjektiivse vormi, et ta allutab endale kõik ja määrab tervikuna ette vaate kõigele ümbritsevale.
Valitsejad ehk konungid. Seeläbi kujunes Rootsis kaks suuremat hõimuliitu – põhjapoolsed svealased ja lõunapoolsed götalased, see ei tähendanud püsiva riikluse olemasolu.

Vasalle ehk läänimaid. Nendeks olid Hispaania, endine SRPR, Itaalia, Šveits jt. Prantsusmaal oli sel ajal ka palju liitlasi, näiteks Venemaa, Austria, Preisimaa ning Taani.
Võidurelvastumine tähendab lääneriikide ja sotsialismimaade pidevat sõjatehnika täiustamist, et mitte vastaspoolele alla jääda, näiteks 1949. aastaks oli ka venelastel aatompomm.
Võõrvallutaja vahel - Põhja-Eesti kuulus Taanile, Kesk-Eesti ja Sakala sakslastele ning Lääne-ja Saaremaa, samuti Tartu ümbrus, olid Riia peapiiskpi ning Mõõgavendade ordu alluvuses.

Vahenduskaubandus – Kaupa ei hangitud ainult enda tarvis, vaid ka teistele edasi kauplemiseks. Eesti jäi viikingite Bütsantsi ja Idamaadesse viivate kaubateede vahetusse lähedusse.
Valgustus - periood Euroopas kultuuriajaloos 1680. aastatest kuni 1780.aastateni. Seda iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning traditsioonide ja autoriteetide hülgamine.
Valitsemi - ne. Vaaraod maeti “lihtsurelikest” erinevalt püramiididesse, mida olid ehitatud terve vaarao eluaja, nende järglased ja (ehk pojad) pärisid isadel sama ameti.

Vallseljakuid ehk oose (Punkaharju vallseljakud). *Aluspõhja kivimid on üle 1, 5 miljardi aasta vanad ja koosneva d peamiselt graniidist ja gneisist, haruldane ei ole ka rabakivi.
Varasem kivitöötlemis - tehnika oli piirdunud kivi küljest kildude äralöömise või surumisega, nüüd aga hakati valmistama juba suuremaid lihvitud kiviesemeid ning õpiti kivi puurima.
Vastupanutegevus ensv - s Relvastatud vastupanu Sõjalist vastupanu osutasid kõigepealt metsavennad nii enda varjamise kui partisanisõja vormis alates okupatsiooni esimestest nädalatest.

Vibukaarte pikkus on olnud üle pooleteise meetri. Noolevarred vooliti tammest või mõnest muust tugevast puuliigist, nooleotsad olid põhiliselt rootsuga ja lõikelt rombilise lehega.
Väetisetarve on väike. Köögiviljadest domineerisid keskaja inimeste toidulaual enim kapsas, naeris, kaalikas, porgand, redis, söögipeet, rõigas, pastinaat, kurk ja petersell.
Vägede ida - peastaabis Rastenburgis Hitlerile pommiatentaadi, mis aga ebaõnnestus, tuues kaasa puhastuse ohvitserkonnas. Stauffenbergi kaassüüdlastena hukati ca 5000 inimest.

Võtmisele nato - sse. Samas oli Ida-Euroopa riikides kindlustunud sotsialistlik süsteem, seega sai NSV Liit endale ka vajalikke sõjalisi liitlasi tasakaalu säilitamiseks Euroopas.
Variantide hulk on algusest peale suur, tähistavad peamiselt esituse rütmilisi peensusi ning teevad seda niivõrd täpselt, et ükski hilisem noodikiri ei suuda sama ülesannet nii
Venestamissurve nõrgenes – tõi kaasa rahvusluse uue tõusu ning rahvuslik liikumine muutus massiliseks. Tekkis palju uusi seltse: karskus-, spordi-, pritsimeeste seltsid, majandusühistud.

Verduni lahing - sakslaste poolt plaanitud rünnak, millega prooviti prantslaste elavjõul veri välja lasta nii, et need oleksid järgmiseks suureks saksa rünnakuks liiga nõrgad.
Viimase mm - i neljandat, kahekordset maailmameistrit, kahekordset olümpiavõitjat ja FIFA edetabeli 7. koondist võideti 2:0. Oma 100. koondisemängu tegi kapten Raio Piiroja.
Värsside autor on Archilochos, tegemist on eleegilise distihhoniga (I heksa, II penta). Ta oli ülikusoost sõjaväelane ja tema jambid räägivadki sõtta läinud noormeeste elust.

Võimukriis – 16. juunil 1988 oli Moskva sunnitud rahva meeleavalduste survel vabastama EKP keskkomitee esimese sekretäri kohalt Karl Vaino ja tema asemele pandi Vaino Väljas
Vabadussõda 1918 – 1920 I, 1996) Eesti merepiiride kaitse osas pandi suuri lootusi Suurbritannia laevastikule, millele oli pärast Saksamaa kapituleerumist avatud tee Läänemerre.
Vanurid on ka suguvõsaliikeme hoole all. Sotsiaaldemokraatlik (Skandinaavia) – On orienteeritud kõkidele kodanikele, olenemata sissetulekust või sotsiaalsest saatusest.

Von plettenberg - Liivi ordu maameister 1494–1535.Suutis mitmes lahingus võita Moskva Suurvürstiriiki, 1520’tel reformatsiooni ajal ordu ja tema valdused Liivimaal säilitada.
Väed p – Aafrikas; lõi platstarmi It tungimiseks; hõivas Ida – gootidelt 536 Rooma; 539 nende pealinna Ravenna; vallutatud aladel taaskehtestati roomaaegsed seadused.
Võit vene - Jaapani sõjas (1904-1905) ja Korea annekteerimine (1910) olid teinud ta suurvõimuks Ida-Aasias, mis hakkas ohustama Euroopa riikide ja USA huve selles regioonis.

Valgustus –  18. Sajandil Euroopas levinud vaimne liikumine, mida iseloomustab usk mõistuse  võimalustesse ning traditsioonide ja autoriteetide hülgamine
Valgustusaeg on periood, mis tõstis Euroopa, hiljem terve maailma välja keskaja tumeda loori alt. Inimeste igapäevane energia, mida seni kasutati usule, sai nüüd uue suuna.
Valitsejate ülesandeks on seaduste kaudu harjutada inimesi käituma vooruslikult. Kuna inimese tõeline voorus on vaimne ja ülem ajalikust (maisest, mööduvast), on kirik ülem riigist.

Veb 1914 - Iseseisvus 02. Nov 1920 – Tartu Rahu 15. Juuni 1920 - I põhiseadus 1. Dets 1924 – kommunistide riigipöörde katse 12. Märts 1934 – Laidoneri riigipööre
Visitatsioonid ehk kirikukatsumised. Dubberchi dokumendid sisaldavad mitmekesiseid teateid antud aja majanduslikest, sotsiaalsetest, poliitilistest ja kultuurilistest nähtustest.
Võimud vana - Pärnu, mille hooned olid sõjas hävinud), Uus-Pärnu e. Pärnu – rajati ordulinnuse juurde – 1265 sai linnaõiguse). Nii tekkis keskajal Eesti alal 9 linna.

Vaikivaks ajastuks - poliitiline elu riigis oli justkui seiskunud- parlamenti polnud, rahval puudus sõnaõigus, valitses triumviraat, mis koosnes Pätsist, Laidonerist ja Eenpalust.
Vaistlik maalimine - Paks värvikord ja kummalised värvikombinatsioonid on osaliselt Monet halveneva nägemise tulemus ning väljendab tema võitlust võimaliku pimedaksjäämisega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Varssavi pakt e. Varssavi Lepingu Organisatsioon(VLO) Loomise aasta 1949 jaanuar 1955.a Eesmärk Pidi aitama Moskvameelsetel riikidel Loodi vastukaaluks NATO’le. Organisatsiooni majandusraskustest üle saada ja olema aluseks sõjajõud allutati ühisele ülemjuhatusele ning ulatuslikule majandusalasele koostööle poliitilist tegevust koordineeris liikmesriikide tulevikus.

Veebruar 1917 – Veebruarirevolutsioon; ajend oli Petrogradi vilets varustamine toiduainetega; Nikolai II loobus 3. märtsil troonist ja andis võimu üle Ajutisele Valitsusele
Veneetsia ooper - ajaloolise/mütoloogilise sisuga, palju tegelasi, suurejoonelised dekoratsioonid ja lavaefektid Napoli ooper- valitses 18. Saj I poolel enamikes Euroopa maaades.
Venemaa lagunemisel - Soome, Leedu, Eesti, Poola ja Läti Austria ungari lagunemisel- Tšehhoslovakkia, Ungari ja Austria Suurbritanniast eraldus- Iirimaa Balkanil tekkis- Igoslaavia.

Viikingiaeg – viikingite mõju Dublinis, mille asutasid viikingid, oli nende mõju tuntav veel 12. saj.; Orkney saartel, Shetlandil, Mani saarel ja Hebriididel veelgi kauem.
Välised hüved on vajalikud hinge pärast, mitte vastupidi Stoikud väitsid, et voorusliku tegutsemise aluseks on mõistuslik tunnetus – õiged arusaamad sellest, mis on hüve.
Väljaspool valge - siniseid piire poleks ta ennast hästi tundnud, igatahes mitte nendes maades, mis kujutasid tema arvates ohtu ta iseseisvusele, eelkõige Preisimaal ja Austrias.

Või hiljem - siis kui aeg selleks küps on. Kuid tol ajal näis see suhteliselt võimatuna, Aga eestlaed suutsid võidu saavutada koos abiväega ning saimegi endale iseseisva
Võidurelvastumine – гонка вооружений Mõlemad pooled üritasid välja töötada uusi ja võimsamaid relvi, millega loodeti ära hoida vastase võimalikku rünnakut.
Vahemerekaubandus – linnad olid nt. Napoli linnad, Piza, Veneetsia, Genua jt. Eksporditi lina ja villa ja imporditi luksuskaupu (nt. veini, siidi ja sametit), vürtse ja arstame.

Vaheriik - viru- , järva- ja läänemaast moodustatud ja looma paavstile allutatud riik Stensby leping sisu- Taani kuningas sai endale tagasi tallinna , viru ja harjumaa.
Vaimulikud - ja kerjusmungaordud Usulinne vennas- või õeskond, kus kehtisid kindlad reeglid ja mille peamiseks eesmärgiks oli jumala teenimine eeskätt palvetamise läbi.
Valitsemisaastal – võimalik, et siis sündis Tutanhamon ja Kiia suri sünnitusel; Amarna kuningliku hauakambri kannatada saanud leinastseenid võivad seda seisukohta kinnitada.

Valitses 768 - 814. • Oli kirjaoskamatu, pööras suurt tähelepanu haridusekorraldusele riigis, kultuurile, taastas antiikkultuuri, kutsus õpetlasi oma riiki, rajas koole.
Valmistati riigipööret - Erakorralise Seisukorra Komitee. Saadeti teated liiduvabariikidesse, et tuleb kuuletuda kohalikele sõjaväeüksustele. Kohe saadetakse ka täiendavad üksused.
Vapside org - del omad lipus mustvalge sümboolikaga, oma hümn, ka omalaadne vorm – munder kanti sõjaväelist fretši (?), kalifeepükse, must barett ja mustvalget linti.

Vasall – feoodi ehk lääni saaja, kes andis selle eest isandale (senjöörile) truudusvande, kohustudes seega isanda kutsel väesalga eesotsas sõjateenistusse ilmuma
Vastuargumendid - kas enamlased püüavad Antandi suurpealetungist ühte osapoolt tasalülitada, lisaks, kas Venemaa peaks oma lepingut ja kuidas Antandi riigid sellesse suhtuks.
Vastureformatsioon – usuline ja poliitiline liikumine, mille eesmärk oli katoliku kiriku sisemine reformimine ja protestantidele kaotatud alade tagasivõitmine katoliku kirikule.

Vastutuse skeem - kui on haldur teinud põhjendamatuid kulutusi, siis peetakse neid tasust kinni, nüüd kohus kinnitab neid kulutusi, kui on põhjendamatud- arvutab maha tasust.
Vennaste kogudused - 1730-ndate aastate alguses jõudis Eestisse rändkäsitööliste kaudu vennastekoguduste ehk hernhuutlaste liikumine, mis võeti talurahva poolt kiiresti omaks.
Vennastekoguduse liikumine - 1730-ndate aastate alguses jõudis Eestisse rändkäsitööliste kaudu vennastekoguduste ehk hernhuutlaste liikumine, mis võeti talurahva poolt kiiresti omaks.

Viljandimaa - Aktiivne talurahva tegutsemine, haritud talurahvas, mitmed ideed(palvekirjade aktsioon, Aleksandrikooli idee), 1878 Sakala, tänu Kölerile ka side Peterburiga.
Vojevoodkond - halduse tsentraliseerimiseks loodud võimuorgan, mida juhtis vojevood Peeter I- tekitas kubermangude süsteemi, 10 kohturingkonda, absolutism omandas eheda kuju
Väikemajapidamis - süsteemiks. Teine oluline majandusharu oli tööstus, mis arenes väga kiiresti. Vaid paari aastaga rajati sadu uusi tehaseid ja tööliste arv kolmekordistus.

Väilad - Kirda ja Loode väil, püüti leida teed Indiasse Põhja Poolkera kaudu 17. sajandul hakati otsima 1606 jõuti Austraaliasse ehk Lõnuamandrile (Derra Ostarlis)
Välksõjad 1939 – 1941 MRP salajase lisaprotokolliga jagati Ida-Euroopa mõjusfäärideks ning avati Saksamaale tee agressiooniks Poolasse ja Nõukogude Liidule lääne suunas.
Võimuorgan ehk hansapäev. Linnakäsitöölised koondusid erialade järgi ametitesse ehk tsunftidesse. Jälgiti aga, et tsunftidesse ei trügiks need, kes sinna ei kuulunud.

Võitjate diktaat – USA, Pr & Ingl – suur kolmik Vm ei kutsutud, sest Vm sõlmis Sm separaatrahu ning enamlaste pärast ka. Kolmik ei tunnustanud sealset vahetunud riigivõimu.
Võõrvallutuste – eelse Eesti rahvaarvu hinnatakse 150 000 – 200 000 inimesele, Võrreldes teiste ravhastega olid muinaseestlased suhteliselt pikakasvulised ja heledapäised.
Vana testament on radikaalne doktriin, kus teatud ebajumalaid kummardavad rahvad tuleb hävitada sõja abil ning see toimub Jumala käsul ehk sellel on siis täielik õigustus.

Vangistatute kogu - arv on tõenäoliselt suurem, kuid uurijatel puuduvad kokkuvõtlikud andmed ja kõigi arretee- ritud isikute toimikud ei ole Eestis või pole üldse säilinud.
Venekirveste kultuur - umbes 2500 aastat eKr lõuna poolt Eestisse jõudnud hõimud, kes kasutasid venet ehk paati meenutavate hästi lihvitud ja puuritud silmaaukudega sõjakirveid.
Versailles - Osales palju riike, kuid kaotajaid sinna ei kutsutud (Saksamaa, Türgi, Bulgaaria). Saksamaale pangi peale suured repressioonid, palju kohustusi ja piiranguid.

Viikingiajal - tihenesid suhted skandinaaviaga.Eesti jäi viikingite bütsantsi ja idamaadesse viivate kaubateede lähedusse.Araabia hõbemündid,meistrite sepistatud relvad.
Vjatško - 1223 Tartusse saabunud vürst 200 mehega, kellele oli lubatud valitsusvõim Tartus ja kõigis teistes maakondades, mille suudab alistada. Suri Tartut kaitstes.
Välispoliitika - Eesti Välispoliitika peamine ülesanne oli riigi julgeoleku kindlustamine. Hinnates võimalikke julgeolekuriske, tõstsid eesti poliitikud esile 2 võimalikku

Värvisünteesiks on kaks võimalust. Aditiivse süsteemi puhul võetakse kolm põhivärvi (punane. Roheline, sinine), ning kõik ülejäänud toonid saadakse nende segamise teel.
Võrdsustamise idee – seisuslike privileegide kaotamine ja iskuvabaduste kindlustamine – usuvabadus, isiku- ja omandi puutumatus, trükivabadus. Ideaaliks demokraatlik vabariik.
V turaida - vaherahu! Mõlemad pooled olid kurnatud, albert läks saksamaale uusi ristirüütleid värbama. Sellel ajal jõudis eesti ja liivimaa aladele katk, MUST SURM.

Vabatalupojad –  olid ennast osaliselt või täielikult adratalupoegade kohustustest raha eest lahti ostnud, tasusid koormisi rahas, olid teotööst vabad.
Vahendamata demokraatia — rahvas ei valinud riiki juhtima esindajat, vaid tegeles sellega ise. Kreeka polistes, ei kuulnud ka Ateena kodanike hulka naised, orjad ega võõramaalased.
Valgustus on periood Euroopa kultuuriajaloos 17. saj. lõpust 18. saj lõpuni, mida iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning seniste traditsioonide ja autoriteetide

Vana testament - sajandite vältel järkjärgult kokkuseatud tekstide kogum, mis on peamiseks allikaks iisraellaste ajalugu, usku, kombeid ja seadusi puudutavates küsimustes.
Varakeskaeg – kujunes välja talupoegade sõltuvus rüütliseisuses maavaldajatest (feodaalisõltuvus), kujunes välja katoliku kiriku ühendav roll Lääne – Euroopas.
Vastukaaluks nato - le lõi idablokk 1949. aastal Varssavi Lepingu Organisatsiooni • Poliitiliselt jäid Lääne- Euroopa riigid kahe suure mõjuvõimu, USA ja Nõukogude Liidu

Venekirvestes on kivikirveste tehnoloogia täiustatud viimseni (kuju, lihv). Arvatavasti on tegu luksusesemetega, omaaegse prestiiźkaubaga, mis kuulusid ühiskonna eliidile.
Väike põhjasõda - rootslased marssisid üle jäätunud Belti väina ootamatult Kopenhaageni alla, sundides taanlasi Roskilde rahuga 1658. aastal andma kogu Skåne rootslastele.
Vaese väike - majaomaniku pojana ei saanud ta juba alates noorusest tunda eriti rahulikku elu. Ta ei olnud veel 13-aastanegi, kui tal tuli esimest korda kodumaalt lahkuda.

Vaikiv ajastu – riigipöörde tulemus, kõik erakonnad keelustati, alles jäi vaid Isamaaliit, paljud ajalehed suleti, riigi kontroll kehtestati kõikidel alualadel, demo.
Vaimuhaiged on Saksamaale koormaks ning tuleb seetõttu tappa; seda siiski mitte väljaspool Saksamaad, kui nad just ei hõivanud haiglakohti, mida vajasid Saksa sõdurid.
Valduseid põhja - Saksamaal, kust aga nad said lüüa ja lahkusid sõjast 1700. Venemaa teadmata Taani tagasiastumisest, kuulutas samuti Rootsile sõja ning asusid Narva alla.

Valgustus – 18. sajand – vastus Hobbesile ja Mandeville'le Inimese loomupärane sotsiaalsus Nad tunnevad naudingut seltskonnast, harmoonia, hoolitsemine teiste eest.
Varane tarandkalme – tekkinud ~3. saj eKr, mil on toimunud muutused ühiskonnas, millest annavad tunnistust uut tüüpi muistised ning raudesemete sagenemine ergo tekkis eliit.
Variser - silmakirjateener, Juudi seaduste tundja, andis käsu Jeesuse risti löömiseks laatsaruse äratamine - Laatsarus haigestus raskelt ja suri varsti peale seda.

Venemaale kaukaasiasse – eestlaste väljaränne umbes 20% ja lätlastel 10%. Läti aladel oli tööstus palju arenenum, mis pakkus rohkematele lätlastele töövõimalusi kodumaal.
Viikingiaeg - ühiskond Keskne kuningas asutas ja hoidis korras kaubakohti, kaitses kaupmehi ja rannikut ning sõlmis kasulikke kokkuleppeid, mida maakonnajuht ei suutnud.
Viktoriaanlikuks ajastuks nimetatakse kuninganna Victoria I (valitses 1837-1901; Hannoveri dünastia) valitsemisaega, kui Suurbritannia oli oma majandusliku ja poliitilise võimu tipul.

Viljandi lähedal - > eestlased jäid alla, ehkki mõlemad pooled kandsid suuri kaotusi 1. Langesid Lembitu ja mitmed teised eesti vanemad 2. Ristisõdijate poolel langes Kaupo.
Vodun on levinud koos orjadega ka Ameerikasse. Angolas leidis nt tudeng, et kui Euroopas surevad inimesed niisama, siis seal hukuvad nad ainult nõiduse tagajärjel.
Väljaandes on Atlandi harta kohta selgelt välja öeldud: "Ehkki ta polnud ametlik dokument, oli ta Teise maailmasõja ajal tegusaks propagandarelvaks teljeriikide vastu.

Vabadussõjalisi tervikuna - vabadussõjalised on kahtlaselt tihedalt seotud Saksamaa natsidega - süüdistati, et nad võtsid Saksmaalt trükimasina, millel nad oma ajalehte trükivad.
Vabatalupojad – (Vabatalupoeg maksis rahamaksu ning ta majanduslik seisund võis varieeruda olenevalt sellest, kui paljudest kohustustest ta end rahaga vabaks oli ostnud.
Valitsusjuhti nim. Riigivanemaks. ∨ Kuna Eestis presidendi ametikohta ei loodud, täitis Riigivanem ka mõningaid tema funktsioone- nt esindas riiki ametlikel üritustel.

Vanim mandri - Kreekas nimepidi tuntud luuletaja Hesiodos, kelle eluaeg langeb 8. saj lõppu või 7. saj. algusesse; ta oli seega Homerose eeposte kõige noorem kaasaegne.
Veidemanni järgi on eestlaste eneseväljenduse oluliseks osaks kultuur (millesse aga kahtlemata kuulub ka religioon), ta räägib eesti rahvusest kui kultuurilisest mõistest.
Vennastekoguduste tähtsus - lõpetati kõrsis käimine, uut moodi muusika ja lauluvara, kirjaoskuse paranemine, otstit uut tõde ja maailma vaadet, talupoegade ühistegevuse kogumused.

Viimase lääne - Rooma keisri Romulus Augustuse, selle sündmusega loetakse lõppenuks ühtlasi ka vanaaeg. Ida-Rooma riik jäi püsima ning sai tuntuks Bütsantsi nime all.
Vägagi õigustatult on Nasca kuulus oma rabavate polükroomsete savinõude poolest, mida kaunistab suur hulk reaalsete ja müütiliste olendite ning inimese trofeepeade kujutisi.
Väina põhja - Jäämerre. Seal ei näinud ta midagi muud peale jää ja otsustas lõuna poole tagasi minna, et järgmine Resolution kevad uuesti Loodeväila otsima tulla.

Vaenlaseks – 3 filipikat (süüdistuskõned). Pidas kõnesid oma pooldajate vastu, et saada oma isa varandus tagasi. Säilinud umbes 60 kõnet, ehtsaks peetakse 40't.
Vahetu osalemine on võimalik. Vabariigi võimalikkuseks on vaja ka (kodaniku)voorusi ja omakorda vooruste jaoks, tuleks säilitada kodanike sotsiaal-majanduslikku võrdsust.
Vaido halliküla on suguvõsas kindel isik, kelle elulugu on vägagi huvitav, see sai otsustavaks uurimistöö valikul. Töö eesmärgiks oli uurida onu elust ja töökohast.

Valgustusajastu - 18.saj.-valgustus ideede levik (kõige rohkem Inglismaal ja Prantsusmaal), Tekkis usk inimmõistusesse e. ei usutud enam nii palju kirikut, vaid iseennast.
Veebruar 1920 - teostati kuna Pariisilt abi ei saadud ja oli vaja sõda lõpetama ning riigipiirid, majanuds jms tähtsad asjad Eesti ja Nõukogude Venemaal läbi arutada.
Venekirved - lihvitud kivikirved, mis meenutavad kujult paati (vene). Venekirves oli venekujuline tööriist nöörkeraamika kultuurist, mis levis kivi- ja pronksiajal.

Vergilius - poeetide seast kõige välja paistvam, Tema peateos, eepos Aeneis, pühendub aga roomlaste legendaarsetele eelkäijatele, see kirjeldab Trooja hävitamist.
Vägivallapoliitika – Nõukogude võimu vägivallapoliitika oli mitmekülgne ja suunatud erinevate elanikkonnakihtide vastu, et allutada ühiskond täielikult oma kontrollile.
Väljapääs põhja - Jäämerele. Soome kohustus katkestama suhted Sm-ga, rentis 50 a-ks Punaarmeele baasid õhu- ja lennuväe jaoks Porkkala poolsaarel, loobuti Hanko baasist.

Valentino - tegi ülimalt naiseliku napi väikese kostüümi; tema kostüümid, kokteilikleidid ja kleidid on kuidagi elegantsemad, seksikamad ja napimad kui teistel.
Varasemaid perioode on süüdistatud parteipoliitilises kirjususes ja vastandina Liiduvabariiki kiidetud Saksamaa Parlamendi alamkoda on aja jooksul parteide hulk olnud väike.
Vastuolud lääne - Euroopaga süvenesid ning 1054. aastal toimus kirikulõhe, mil kristlik kirik jagunes kaheks: ida- ehk õigeusu kirikuks ja lääne- ja katoliku kirikuks.

Vastureformatsioon - katoliku kiriku abinõude kompleks taastamaks katoliikluse mõju terves Euroopas ning selle vormiks olid kirikukogude liikumine, kirikuordud ja ususõjad.
Venestamiseks nimetatakse vene keele ja meel peale surumine, mis sai alguse 1881.a. Hariduse muutused: 1)õppetöö vene keeles(v.a. usuõpetus). 2)venelastest õpetajad.
Venestusperiood – reformid, mille eesmärk baltisaksluse mõjuvõimu murdmine Balti kubermangudes Reformide aluseks – 1882-1883. aastal läbi viidud Manasseini revisjon

Viikingid – nad suundusid Norrast igale poole: Islandile, Gröönimaale, Briti saartele, tegid ringi ümber Hispaania Itaaliani. Vallutasid nad osakese Britanniast.
Vabadik - külaühiskonna alumise kihistuse moodustasid vabadikud- maata vi vähese maaga, põhiliselt palgatööst elatuvad talupjad, olid peremehe eestkoste all.
Valgustusajastu - Valgustusajastu mõtlejad rõhutasid mõistuse, mõistuspärasuse, hariduse ja teaduse tähtsust ning astusid välja vananenud feodaalsete normide vastu.

Vanast riigist on pärit suured püramiidid Gizas – vaaraode matmispaigad, ka suured templid. On säilinud püramiiditekste, mis sisaldavad mitmesuguseid matuseriitusi.
Vannid on varasemad, kui ilmuvad alles 3 saj ekr. Termid.Kümblusasutusi ei tohiks segi ajada termidega, kuna termid on pigem suured vaba aja veetmise kompleksid.
Vastased toorid – uute parteide teke – tulevikus liberaalid ja konservatiivid) 1688 viigid & toorid ühinevad James II vastu, tema kukutamine, Mary ja Willem troonile.

Vastuvoogude puhul on keskmisest oluliselt võimalik saada nii üliõpilaseks kui ka suurem osakaal lesknaiste perekondadel ahjukütjaks, teenijaks, pedelliks või portjeeks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vichy vabariik – peale compiegne´i vaherahu 22.juuni 1940.a. okupeeris Saksamaa 2/3 Prantsusmaast ja okupeerimata osast sai saksameelne Vichy Vabariik, kus oli Vichy valitsus, mille eesotsas oli marssal Pétain. 7. Lahing Inglismaa pärast – peale Prantsusmaa purustamist jätkas vastupanu vaid Inglismaa ning Hitleril ei jäänud üle muud kui Inglismaa vallutada.
Vladimir uljanov - Lenin – enamlaste liider, kes valiti Rahvakomissaride Nõukogu ehk esimese nõukogude valitsuse esimeheks 26. oktoobril 1917, II nõukogude kongressil.

Välisvaenlased - leedu,venemaa, rootsi. Moskva vürstid ühendasid kuldlordi ülemvõimu alt vabanenud vene vürstkonnad ühtseks riigiks, liites endaga üha uusi alasid.
Vabadussõda 1918 - 1920 Sõja algus: 28. nov Punaarmee rünnak Narvale – eestlasi 2000 vs punaarmeed 12000. Eestlastel polnud relvi ja sakslased põgenesid  taganeti.
Vaimulikud - kõigi eest jumala teenimine ● Aadel-kõikide kaitsmine ● Talupoeg-kõiki oma tööga toitma Rüütlite kasvatus ● 7-aastaseni viibis poiss kodus.

Valitses 768 - 814. 800. a I jõulupühal krooniti paavsti poolt Karl Suur keisriks, sest ta oli sobiv kandidaat taastamaks 5. saj katkenud Lääne-Rooma keisrivõimu.
Vallutas väike - aasia, caesar- gallia vallutamine) pompeiuse ja caesari vahel kodusõda mille tagajärjel caesar sai diktaatoriks, kuid hiljem tapeti senati koosolekul.
Vares - Barbarus. Uus parlament, nimetas Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks ja 6.augustil liituti Nliga ning sellega oli Venemaa Eesti annekteerinud.

Vastureformatsioon – Usuline ja poliitiline liikumine, mille paavstid algatasid katoliku kiriku sisemiseks muutmiseks ja protestantismile kaotatud alade tagasivõitmiseks.