Sõnu seletav sõnaraamat

Usaldusnivooks on tavaliselt 95%, 97,5%, 99% voi 99,9%. Baseli Komitee poolt soovitavaks usaldusnivooks on 99%. Tundlikkuse analuusi eesmargiks on hinnata tegevuskeskkonna uksiku teguri muutumise moju panga riskidele ja kapitali - vajadusele. Naiteks intressiriski mootmisel kasutatakse intressitundlikkuse analuusi, mis naitab, kui palju vaheneb intressitundlike finantsinstrumentide ja kogu intressipositsiooni nuudis - puhasvaartus, kui koik intressikoverad tousevad voi langevad teatud baaspunkti vorra.
Uurimistega on selgitatud välja, et alluva ja ülemuse või mistahes kahe inimese vahelise suhtlemise korral ei ole esialgse teabe vastuvõtmine võimalik 100%-liselt, vaid esinevad teatud kaod ja müra, vähemalt 14%. See asjaolu seletab nii mõndagi, mis organisatsioonis juhtub kommunikatsiooni seisukohalt. Seejuures võib mõnede juhtimistasemete vahel toimuda informatsiooni suurem kadu, nagu näiteks esitatud skeemil asedirektori ja tsehhijuhataja vahel.
Uurimisobjektideks on nii mikromajandustasand (nt ettevõtte või inimese käitumine) kui ka makromajandustasand (nt tööpuuduse ja inflatsiooni prognoosimine). Majandusteadusest saab ökonomeetria teoreetilised seosed, matemaatiliste meetodite abil teoreetilised seosed esitatakse ja lahendatakse analüütiliselt, statistiliste meetodite abil ning olemasolevatele andmetele toetudes hinnatakse neid seoseid kvantitatiivselt.

Uuringutest on   välja   tulnud   (Kooskora   jt   2005),   et   ettevõtete   juhid  kipuvad ära unustama lihtsa tõsiasja, et enam ei ole peamine väärtus seadmetes, masinates ja hoonetes,  vaid   hoopis   ettevõttes   töötavates   inimestes,   nende   oskustes,   teadmistes   ja   kogemustes,   ettevõttes  olemasolevas intellektuaalses ning sotsiaalses kapitalis.
Uurimine on oluline kasutada nii positivistlikku kui ka normatiivset analüüsi Empiiriline analüüs majandusteaduses põhineb tavapäraselt suurte andmehulkade statistilisel analüüsil ja seaduspärasuste otsimisel (kvantitatiivne analüüs). Palju kasutatakse ka kvalitatiivset analüüsi, mille puhul väga väheseid uuringuobjekte analüüsitakse sügavuti, näiteks intervjuude vormis.
Ulatuslikkus - see on seotud nende inimeste arvuga, kelle üle antud isikul võimu on. Nt on poliitiliste liidrite võim väga ulatuslik, samas vastupidisel poolusel on nt vanema võim oma lapse üle. • igakülgsus - nt vanematel on oma laste üle igakülgne võim, samuti omavad analoogilist võimu ka vanglate juhid karistatute üle. Võim on inimese elu erinevate valdkondades.

Uuringuga on võimalik tutvuda aadressil (nii täismahus kui lühikokkuvõte): http://www.eas.ee/index.php/uuringud/ettevotlus Arendamine (SEB) Tartumaa ettevõtted panustavad ekspordi arendamisele Tartumaa ettevõtetest pooled planeerivad tuleval aastal suurendada aktiivsust eksporditurgudel, näitab SEB poolt maakonna ettevõtteklientide seas läbiviidud kiirküsitlus.
Unikaalne müügiargument on argument, mis eristab toodet konkurentidest (oma kategoorias esimene, ainus). Füüsiliselt eksiteerib see harva, kuid selle saab luua tarbija teadvuses.
Uuringus on esindatud 46 ettevõtet, millest on 13 ettevõtet erinevatest ehitusvaldkondadest, 20 ettevõtet erinevatest teenuste valdkondadest, 7 kaubandusettevõttet ja 6 tootmisettevõttet (lisa 10). Ettevõtete keskmine varade maht oli 48 926 174 krooni (vahemikus 40 195 - 717 134 994 krooni). Keskmine käive oli 71 811 728 krooni (vahemikus 0 - 1 618 863 017

Ujuvkursi eelisteks on asjaolu, et see annab võimalust majanduspoliitikat rahvuslikul tasemel mõjutada, hoiab paindlikust, sunnib ettevõtted valmis olema valuutakursi kõikumisteks ning muudab pangad laenamise suhtes ettevaatlikumaks. Ujuvkursi puudusteks on ebastabiilsus, võimalik investorite usaldamatus valuuta suhtes ja keerukus inflatsiooniga võitlemisel.
Uuringu aluseks on kaks küsimust: millist tähendust omistavad praktikud-õppejõud õpetamisele ning millised on praktikute-õppejõudude õpetamisarusaamad? Uurimus põhineb intervjuudel 15 sotsiaal- ja tehnikavaldkonna praktiku- õppejõuga kahest Eesti rakenduskõrgkoolist, mille analüüsimiseks kasutati kvalitatiivset induktiivset sisuanalüüsi.
Utilitaarsed vajadused – tarbija toetub toote objektiivsetele omadustele (kütusekulu, toiduaine rasvasisaldus); 2. hedonistlikud vajadused – tarbija toetub toote subjektiivsetele omadustele (rahuldatakse põnevuse, fantaasia vajadust). Maslow’ vajaduste hierarhia: kui madalama astme vajadused on rahuldatud, saavad ilmneda kõrgemad vajadused.

Usa pangandus on ajalooliselt tekkinud lokaalselt ning olnud seetõttu ka tugevalt reguleeritud kohalikul tasandil, siis on hoolimata sektori konsolideerumisest viimase paarikümne aasta jooksul föderaalregulatsioonide ja -institutsioonide kõrval endiselt oluline roll osariigi tasandi õigusaktidel ja ametiasutustel.
Usaldusühing on äriühing, milles kaks või enam juriidilist või füüsilist isikut tegutsevad ühise ärinime all. • Vähemalt üks neist on täisosanik, kes vastutab ühingu kohustuste ees kogu oma varaga, ning vähemalt üks osanik on usaldusosanik, kes vastutab ühingu kohustuste ees oma sissemakse ulatuses.
Ujuvkurss - määratakse välisvaluuta nõudmise ja pakkumisega; •tehingutingimuste koostamine •panga esind.

Uurimisteemaks on   Eesti   raamatukogude   ajalugu   ja   tsensuur,   tema   olulisemad   uurimused   on   ilmunud  monograafiatena Nõukogude unelaadne elu (1996) ning Kahte kappi on ühhetassa majas tarwis: leiwakappi  ja ramatokappi. Eesti raamatukogude ajalugu (2000).
Uuringus emotsioon on valiku mõiste, ei tuju ega mõju (Tran, Páez, Sánchez 2012). Emotsioonide uurimisel professor Scherer ja doktor Tran (2001) on välja toonud peamised emotsioonide klassid: saavutuste emotsioonid, lähenemisviiside emotsioonid, tagasiastumis emotsioonid ja vastandlikud emotsioonid.
Uurimistöö tulemusena on tulnud välja, et kliendid ei taju kvaliteeti kahemõõtmelise kontseptsioonina, vaid kvaliteedi hinnangut mõjutavad mitmed faktorid, mida nimetatakse teeninduse kvaliteedi dimensioonideks ning need jagunevad vastavalt Parasurmani jaotusele viieks põhiliseks: (Parasuraman, 1988)

Urbani esiküljel on kujutatud stiliseeritud Tamme-Lauri tamme, teisel pool leiab võrokeelse lause "Külvät tõru, kasus tamm" (vt lisa 2). Urban kavandati vaid ühe nominaalväärtustega: 1 urban, mille kokkuleppeline kurss on 1 euro ning mille turvaelemendiks oli käsitsi kirjutatud seerianumber.
Usaldusühing on äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all ja vähemalt üks neist isikutest (täisosanik) vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt üks neist isikutest (usaldusosanik) vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses.
Umweltzeichen - märgiga tähistatakse neid kaupu, mis on teiste aastast, haldaja Põhjamaade samalaadsetega võrreldes keskkonnasõbralikumad, Ministrite Nõukogu) ehk vanapaberist toodetud paber kui keskkonnasõbralikum Põhjamaade Luigemärk on võrrelduna otse puidust toodetud paberiga.

Usaldusväärsus - infot ei jagata asjasse mittepuutuvatega;  Heaolu- väärtustatakse teise inimese turvatunnet ja rahulolu;  Valikuvabadus- jätad teisele võimaluse ise enda lahenduseni jõuda;  Kahjustamisest hoidumine;  Edasisuunamine ja valikute loomine nõustamiseks.
Utilitaarne printsiip – kui 1990-ndate alguse ei oleks Eestis olnud võimalik soetada pirattarkvaraga varustatud vanu arvuteid, vaevalt saaks siis arendada ”tiigrihüppet”. Universalism ei kiidaks – käitu niimodi, kuidas sa tahad, et teised käituksid – tarkvara tööstuse areng?
Uuendaja yoga on võitnud suurima uuendaja auhinna maailma ettevõtluse konkurentsis, mis toimus HITBarcelona World Innovation Summit 2010. YOGA osales konkursil kategoorias "Cleantech", kus äriideed hinnati vastavalt nende jätkuvale uudsusele ja selle mõjule keskkonnale.

Usaldusühing - Koosneb täisosanikest ja Usaldusosanikest 1.Vara – Täisühingu vara koosneb osanike rahalistest ja mitterahalisest sissemaksetest,ühingu asutamisel osanike poolt tehtud osamaksudest ja ühingu mitte jaotatavast kasumist soetatud kinnis ja vallasvarast.
Uustulnukana on meil raske turule siseneda, kuid kuna Rimi kett on tuntud üle Baltikumi kui ka Soomes ja Rootsis ning ettevõtte plussideks on kiire ja kvaliteetne teenindus ning laialdane tootevalik, siis turul kliendi usalduse võitmine peaks toimuma üsna kiiresti.
Usaldusraha – usaldusraha emissioon on selline, mis ei ole täielikult kaetud väärismetalli või konventeeritava välisvaluutaga (oma olemuselt on usaldusrahaks ka eespool mainitud veksel). Kui on kaetud suures osas tagatisega, siis see ei tähenda midagi.

Uurimisel kultuurijuurtele – ja seda nii ühiskondlikus kui ka ärielus -, võib hämmastava täpsusega ette näha ja välja arvestada, kuidas teised reageerivad meie plaanidele nende suhtes; samuti võime teha mõningaid oletusi, kuidas nad ise meiega käituvad.
Uued arengusuunad - libisev tööaeg töötajate ja juhtkonna - töövaidluskomisjonid suhetes - töötajate kaasamise programmid - kvaliteediringid - eriotstarbelised töögrupid - isejuhtimise töögrupid Kuidas ettevõtted konkureerivad XI peatükk
Uue seadusega on oluliselt tõstetud audiitorkontrolli kohustuse taset ja uued määrad hakkavad kehtima 1.jaan 2011. Kui nimetatud auditi piirmäärad ei ole täidetud, rakendatakse kas ülevaatuse kohustust või puudub kontrollkohustus üldse.

Usaldusraha – puudub materiaalne tagatis(kuid mitte täielikult), raha, mille ringlus baseerub ainult või osaliselt usalduses(nt.10% usaldus ja 90% kuld- usaldusraha). Puudub täielikult või osaliselt väärismetalli või valuuta kate.
Uuele valdkonnale on iseloomulik uurimispartnerlus psühholoogide ja neuro- teadlaste vahel, kes koos kasutavad funktsionaalset MRI-d ehk aju magnetresonants- kuvamise tehnoloogiat, mida siiani kasutati tavaliselt haiglas kliiniliste diagnooside
Uuringu etappideks on infovajaduse ja eesmärkide täpsustamine, teabeallikate määramine, andmete kogumisviiside kindlakstegemine, valimi eraldamine, andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, tulemuste tõlgendamine ja esitamine.

Utilitaarsed vajadused – tarbija toetub toote objektiivsetele omadustele (kütusekulu, toiduaine rasvasisaldus); 2. hedonistlikud vajadused – tarbija toetub toote subjektiivsetele omadustele (rahuldatakse põnevuse, fantaasia vajadust).
Uurimustööd on võimalik edasi arendada, analüüsides ettevõtte finantsmajanduslikku jätkusuutlikust tulevikus kasutades selleks lisaks veel rahavoogude aruandeid ning hinnates ettevõtte hetkeolukorda SWOT – analüüsiga.
Usaldusühing on äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all. Vähemalt üks isik (täisosanik) vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning üks isik (usaldusosanik) oma sissemakse ulatuses.

Usaldusühing - luuakse, kui ühel on raha, teisel äriidee - 2 osanikku: usaldus- ja täisosanik - täisosanik vastutab kogu oma rahaga, usaldusosanikul on piiratud vastutus - algkapitali nõuet pole - peab olema ühinguleping
Uuendused poliitikavallas on pidev protsess – kas praegune majandus saaks hakkama süsteemidega, mida kasutati iseseivumiste algul? Kindlasti mitte, maailm muutub ning ka inimesed ning paraku peab ajaga kaasas käima ka kogu funktsioon.
Uuenev akreditiiv - Uuenev akreditiiv ei kaota kehtivust pärast selle tingimuste täitmist, vaid uueneb akreditiivis määratud ajavahemiku jooksul, ning seda saab kasutada regulaarselt toimuvate ostu-müügitehingute puhul.

Uuringu korraldamine on vajalik selleks, et hinnata turu suurust, määratleda selle muutumise dünaamika ja läbi saadud tulemuste hinnata organisatsiooni võimalusi konkreetsel turul või turusegmendis edukaks tegutsemiseks.
Uhta on linn, mis kasvas välja Gulagist: seda ehitasid ja asustasid poliitvangid ja selle tulemusena kogunes sinna kosmopoliitne segu dissidentidest, alustades balletitantsijatest ja lõpetades füüsikutega.
Ummik – seisak, mis tuleneb võrdselt paindumatute hoiakute vastuseisust sobing e tehing – kõiki osapooli rahuldav lahendus tagasi langus – juhtub, kui ei ole esitatud oma põhimõudmisi ega tingimusi.

Usaldusväärsus – seotud otse ostumüügiprotsessiga, ettevõte teeb seda mida ta on kliendile lubanud. Kliendile tuleb tagada kaupade saadavus, kokkulepitud tarneajast kinnipidamist, tellimuste korrektset täitmist.
Uuringute meetoditest on kasutatud finantsstabiilsuse reitingu skoori meetod ning selle tulemuste võrdlemiseks olid kasutatud diskriminantanalüüsil põhinevad Altmani Z-seisu võrrand, ning Springate´i mudel ja T-mudel.
Uuendusena on kasutusele võtmisel lisaliinid kolmanda sordi puidu töötlemiseks eesmärgiga võtta sellest puidust väiksemgi osa esimese sordi materjali, töödelda see vastavalt tellija soovitud pikkusse.

Uusimaad ehk kõrgtehnoloogia haru: näiteks mikroelektroonika, tarkvaraarendus, tuuma- ja kosmosetööstus, biomeditsiin tekkisid 20.sajandi lõpul ja jätkuvalt väga muutlik ning suure riski kuuluvusega.
Uue teenusepakkujana on täna konkurentidele turule tulek isegi lihtsam, sest on teada, et eelnevad sellist teenust pakkuvad konkurendid on teenust pakkudes jäänud kasumisse ja klientide vähesuse üle ei nurise.
Uue ventilatsiooni - ja jahutussüsteemi kasutusele võtmisega vähenevad palgakulud aastas 10 000 krooni võrra (automatiseeritud juhtimine, mistõttu tööliste arv väheneb) ja püsikulud 2000 krooni võrra.

Ucma - utah.org/pdf/WorkAsaCalling.pdf 8. Ryan D. Duffy, Blake A. Allan, Kelsey L. Autin, and Elizabeth M. Bott, Calling and Life Satisfaction: It’s Not About Having It, It’s About Living It
Ungari majandust on viimastel aastatel oluliselt kujundanud Euroopa Liiduga ühinemine. Alates 1989. aastast on Ungari valitsus kehtestanud seadusi, et ligi meelitada välismaiseid otseinvesteeringuid.
Uued ideed on tihti haprad ja seepärast tuleb nende kaitseks kasutada tugitoiminguid – nagu näiteks nende arendamise kaitse ümbritseva emaettevõtte mõjude ja võimalike häirimiste eest.

Unenägudel on sageli kindel, silmnähtavalt sihtpärane ülesehitus, mis viitab sellele, et nende taga on mingi kindel mõte või kavatsus, mida aga üldjuhul pole kerge esimese hooga mõista.
Utilitaarne printsiip – kui 1990-ndate alguse ei oleks Eestis olnud võimalik soetada pirattarkvaraga varustatud vanu arvuteid, vaevalt saaks siis arendada ”tiigrihüppet”. Universalism ei kiidaks.
Ujukurss on omane olulistele tunnustatud valuutadele, samas vähetuntud ja väikeriikide valuutad rakendavad püsikurssi, mis tähendab, et koduvaluuta on seotud fikseeritud kursiga.

Upanisad - Upanisadide filosoofia kuulub vedanta (vedānta) ehk veedade lõpu kirjandusse ja on lähtepunktiks paljudele india mõttesüsteemidele, ka hinduismile kui religioonile.
Uuel ettevõttel on algul kliente vähe, sest see kõik on alles käivitamisel ja on turul uus. Kliendid võivad kodust kaasa võtta kõik need puu- ja juurviljad, mis ettevõte ise pakub.
Ukko - virsi laulmine peetripäeval (põõdra) ja Sämpsä Pellervoise teatraale “äratuslaul” suvistepühi (troitsa), milles jumalusi palutakse appi saagi kindlustamisel.

Uuringute kohaselt on teada, et sagedased on olukorrad, kus teenindaja lakkab kliendiga tegelemast ja lisa pakkumast niipea, kui viimane on öelnud, et ostab käesoleva toote või teenuse.
Uurimustes on arvesse võetud, et kulutused haridusele hõlmavad lisaks otsestele koolituskuludele ka saamata jäänud tulu, mida õppija oleks teeninud, kui ta oleks töötanud.
Undp on välja arendanud mõõtmiskontseptsiooni, mis koosneb kolmest tasandist: abstraktne muutuja, mis on peamiseks huvikriteeriumiks, kuid mida otseselt ei saa vaadelda

Usa kohtupraktikas on juhus, kus kodutu üles korjanud ja ta koju toonud senaator hiljem ahistamissüüdistuse sai. Nimelt leidis kohus, et vaesus ja laiskus on osa inimõigustest.
Usaldamatus – globaalne ajastu „Transformatsionalistid“ – piiri mõiste ümberdefineerimine; kohanemine uute elamiskontekstidega; vastasmõju ja kahesuunalises muutuses.
Uhmer - purustamiseks Kokteili klaas- 10-16cl Long dringi ehk collinsi ehk high ball klaas- pikk klaas, pikendatud segujookide jaoks, Margarita klaas- alumine osa ümaram

Usutavasti on lõppev majandussurutis meile kõigile siinkohal õpetuseks, kuidas tulevikus mitte käituda ja millele mõelda enne pikaajaliste ja suurte kohustuste võtmist.
Uuenevad akreditiivid - Uueneva akreditiivi puhul saab kauba müüja perioodiliselt või mingi sündmuse järel saata akreditiivi summas ja tingimustel teele järgmise kaubasaadetise.
Uni - muenchen.de/29972/, lk 17-18 15. Oktoobril, 2008 aastal otsustas Islandi keskpank seda üles ajutise valuutaoksjoni, et hõlbustada rahvusvahelist kaubandust.

Uuringu kohaselt on suurim kaubanduskett Läti turul Rimi 22 protsendiga, VP Marketile kuulub 21 protsenti, kaubanduskettidele Mego ja Nelda vastavalt neli ja kolm protsenti.
Uue tehnoloogilis - majandusliku paradigma, millest ettevõtjad, innovaatorid, investeerijad ja tarbijad juhinduvad ... kogu antud paradigma kestuse vältel" (Perez 2002).2
Uttegaas - E elektrijaama täiendav kütus elektrito otm.Kütteõlid-kasut.nii Balti kui ka E elektrijaam oma kateldes-katlamaagid.Turvas-leidub kõikjal soodes.

Urvaste urban on kogukonna kinkekaart ehk kogukonna alternatiivraha, mida saab endale hankida, osaledes valla suurematel (avalikult välja kuulutatud) talgutöödel.
Uurimustes on näidatud, et petturluse ennetamiseks ei piisa organisatsiooni väärtuste deklareerimisest, sest need võivad tegevuspraktikast tuntavalt lahkneda.
Uutes tip - ideedes soovitatakse, et palganormi tuleks täiendada hinnanormidega kõrvaldamaks muljet, nagu toimuks inflatsiooni pidurdamine töötajate arvel.

Ungarlased on ka ainsad, kellel on keskajast alates pikk riikluse traditsioon, mis küll katkes 16. sajandil Türgi ja hiljem Austria impeeriumi vallutustega.
Unustamisel on omakorda ka positiivsed küljed, sest selleks, et uusi teadmisi vastu võtta, tuleb neile teadmistele olemasolevate teadmiste hulgas ruumi teha.
Usa majanduspoliitika on alates 30ndatest püüdnud hoida finantsvõimu eraldi tööstusettevõtetest, vältimaks majandusraskuste korral majanduse üldist kollapsit.

Uurimustulemusi on vaidlustatud, näidatud, et neil ei ole teaduslikku alust, ent samas on neil olnud oluline mõju inimeste juhtimise tähtsuse teadvustamisel.
Ujuv vahetuskurss – on vahetuskurss, mis on jäetud vabaks ja määratakse nõudluse ja pakkumisega vabaturul, ilma finantsorganisatsioonide vahelesegamiseta
Uuringu tulemusena on kõige imekspandavam, et klubis ei teki tunnet, et oled sinna oodatud ning tunnet, et soovid ka järgmisel korral sama klubi külastada.

Uue haruna on juba alustatud eksklusiivsete toodete maaletoomisega ning on peetud läbirääkimisi selleks Eestis ainu müügiõiguse saamiseks.
Uurijate hinnangul on kaebuste tekkimise põhjuseks toodete või teenuste tarbimisjärgsed klieni rahuldamata vajadused ning negatiivsed emotsioonid.
Uus pakkumiskõver on S1. Eeldades muutumatut nõudlus toob selline pakkumiskõvera nihe kaasa tasakaaluhinna tõusu ja tasakaalukoguse vähenemise.

Uurimisküsimustele vastamiseks on püsititatud järgmised hüpoteeside paarid: 1. H0: SKP inimese kohta ei mõjuta inimeste kulutusi riietele ja jalanõudele.
Usuvabadusega on kõige hullemad lood aga ametlikult ateistlikes riikides nagu näiteks Hiina, Vietnam ja Põhja-Korea ning islamimaades.
Uuringust on välja jäetud endised sotsialistlikud maad 29. Rahvuskultuuride liigitus Lewise järgi Kultuure võib jagada kolme rühma:

Umber vahetatav ehk oga füüsiline või juriidiline isik võib ja saab krooni ümber vahetada igasse olemasolevasse valuutasse ja vastupidi.
Usaldusühing on väga sarnane täisühinguga, seetõttu kohaldatakse selle suhtes ka äriseadustikus täisühingu kohta käivaid sätteid.
Ulatuvale maa - ja veeteele, Tallinna asend võimaldas kontrollida laevasõitu piki Eesti põhjarannikut Neeva jõele suunduval kaubateel.

Uuringu alusel on finantseerimisvahendite puudumine oma ettevõtte loomist enim takistavaks teguriks potentsiaalsete ettevõtjate hulgas.
Uuringutega on kindlaks tehtud, et lastel, kes kasvavad vägivaldses peres, on vägivaldse peremudeli edasikandumise tõenäosus suur.
Utopistlik sotsialism — samaaegselt kapitalistliku tootmisviisi ja poliitilise ökonoomia tekkega tekkisid ka esimesed kapitalismi kriitikud.

Uusi ideid on keeruline rakendada, sest neid ei võeta omaks ja neile osutatakse tugevat vastupanu, sh ka ettevõtte tippjuhtkonnas.
Uurimistöö kohaselt on teada, et paljud Ida-Virumaa elanikud ostaksid kodutekstiili toodangut e-poe kaudu, see on nende arvates väga mugav.
Uus põlvkond on sirgunud heaoluühiskonnas, suhteliselt paremini haritud, saanud teha vabu valikuid ning aldis kasutama uut tehnikat.

Ungari vabariik on merepiirita riik Kesk-Euroopas, tal on piir Slovakkia, Ukraina, Rumeenia, Serbia, Horvaatia, Sloveenia ja Austriaga.
Uurimistöö koostamisel on kasutatud ajakirjanduslikke allikaid, teemakohast kirjandust, interneti materjale ja Eesti Panga muuseumi materjale.
Ulatuda 60 - 70% projekti maksumusest, alustatavate projektide korral on soovitatav laenusaaja omafinantseeringu suurem osakaal.

Uurides on võimalik järele uurida, millised tagajärjed erinevatel protsessidel ühiskonnale ja majandusele võivad olla.
Uurimistöö aktuaalsus on töökeskkonna ja töökoha sisekontrolli ja riskianalüüsi vajalikkuses farmides ja selle praktiline tähtsus.
Uusklassikaline majandusteadus - klassikalisel majanduskäsitlusel baseeruv majandusteaduse suund, mis lähtub ratsionaalsete ootuste hüpoteesist

Uuringu n - ö keskmiseks esmakursuslaseks kujunes üliõpilane, kes käsitab teadmist kui oskust ja väärtustab kogemusi.
Uutel töötajatel on vähe teadmisi firma kuludest  Võimatus ettenäha võimalike toote või turumuutusi  Kulude inflatsioon
Unikaalne on see, mida konkurendid ei paku, kuid mis on tarbija jaoks oluline ning mis eristaks toodet konkurentide omast.

Ungaril on kontinentaalne õigussüsteem- st, õigused ja kohustused tulenevad seadustest ja nende alamatest aktidest.
Uue ventilatsiooni - ja jahutussüsteemi amortisatsioon aastas on 10 000 krooni, vanadel jahutusseadmetel oli 4000 krooni aastas.
Uurijad on välja toonud, et lõpetamata kõnedele möödunud aeg on mõjutanud ülejäänud teenuse kestuse perioodi.

Usaldust - pöördutakse nende teenindajate poole kes on oma ala professionaalid ja tunnet toodet ja teenust hästi.
Uurimisdisain on planeerimine Tugev uurimisdisain ei pruugi kõrvaldada valiidsusprobleeme nii hästi kui korduvuuringud.
Uudsuse tõttu on kiirlaenud ja sms laenud saanud rohkesti tähelepanu meedias, kuid vähest kajastamist seadusandluses.

Uurijad on välja selgitanud, et viis enam esinevat organisatsioonis ülalt alla toimuva kommunikatsiooni tüüpi
Uurimistööd on sageli seotud erinevate võimaluste, katsetustega ja ka negatiivne tulemus on sageli oluliseks infoks.
Usp – unikaalne müügiargument, mis eristab toodet teistest toodetest, selle sab luua tarbija teadvuses.

Uutel firmadel on pikal perioodil kerge tootmisharusse juurde tulla- märkimisväärsed sisenemisbarjäärid puuduvad.
Unikaalsed müügiaargumendid on toote need omadused, mis ärgitavad tarbijat seda toodet ostma, eelistades seda konkurendi tootele.
Ungari pindala on 93 030 km2 ning rahvaarv 10 037 800 inimest (2007.a.). Pealinn on 1,7 miljoni elanikuga Budapest.

Universaalteenus - on üldistes huvides osutatav ja valdava osa riigi või paikkonna elanike poolt kasutatav teenus.
Utoopilised sotsialistid ehk utopistid. Utopistid kerkisid esile koos varakapitalismi tekke ja arenguga 16. ja 17. sajandil.
Usulistel terroristidel on oma väärtused, mis on moraalselt ülimuslikud sekulaarse ühiskonna väärtustega võrreldes.

Uuringu tulemustes on Esmofon võrreldes konkurentidega kõige nõrgemal positsioonil ning ettevõtet see ei rahulda.
Uuringu järgi on esmasteks klientideks noored, kes ootavad, et kaup oleks võimalikult odav ja teistest erinev.
Uskumus on inimese arvamus objektide, ideede, sündmuste jms kohta( väga palju erinevaid) Hoiak koondab

Uuenduslik on sensoritega varustatud, pöördpeaga pihustid, mis suunatakse täpselt auto kumeruste järgi.
Uurimistulemused on esitatud sellisel moel, et üldsus teeb järeldusi, mida tulemustest pole võimalik tuletada.
Uudiseid kaubeldakse on USA, Jaapan, Suurbritannia, Šveits, Kanada, Austraalia ja loomulikult eurotsoon tervikuna.

Ungari puhul on viidatud selle riigi institutsionaalse raamistiku mõningasele sarnasusele Saksamaa omaga.
Uditiga on tegemist. Sertifitseerimisvaldkond Sertifitseerida saab tooteid, süsteeme ja ka inimesi.
Uutes sätetes on palju täpsustavaid muudatusi, mis hõlbustavad aruandluse koostamist ja selle kontrolli.

Upanišadid on valdavalt proosatekstid ja neid seostatakse pärimuslikult ühe või teise veedakoguga.
Usaldusväärsus – igaüks peab olema kindel, et kõigil on kokkuleppe järgimiseks piisavalt stiimuleid.
Uueks eelduseks — ja aluseks uuele paradigmale, millele juhtimine kui teadusharu ja praktiline tegevus

Uus ostuülesanne - keerukaim juhtum, mis eeldab põhjalikku andmete kogumist ja alternatiivide hindamist.
Ujuvad ehk kõikuvad (aluseks pankade vahelise rahaturu intressimäär või panga baasintressi
Ugg austraalia on populaarne stiil, mis on olnud inimestel üle kogu maailma juba ammustest aegadest.

Usaldusühing – äriühing, kus vähemalt üks osanik vastytab ühingu kohustuste eest oma varaga.
Usaldusväärsus on saavutatud läbi väga pikaajalise kogemuse ja ka läbi ülemaailmsete osakondade.
Usaldusühing – vähemalt kaks omanikku, üks peab olema täisosanik, teine piiratud vastutusega.

Uuemal ajal on ideeks, mis aitab seletada ühiskonnas toimuvaid muutusi, muutunud riskiühiskond.
Uus toode on nii radikaalselt uus toode kui olemasoleva toote modifikatsioon või edasiarendus.
Unikaalsus on üks raskemini leitavaid omadusi, eriti kui tegemist on konkurentsitiheda turuga.

Uueks tasakaaluhinnaks on nüüd 6 ja kogus on 800. Tasakaalukogus ei muutu, sest pakkumine on fikseeritud.
Uuemad rahvalaulud - iseloomulik parallelismi ja alliteratsiooni puudumine või kui, siis juhuslikult.
Uuringu tulemusel on turundusjuhil piisavalt otsustamiseks vajalikku ettevalmistatud informatsiooni.

Uuringute põhjal – juhile on omane kõrge võimuvajadus A. Maslow – Vajaduste hierarhia teooria
Uuendaja - juht püüab leida orgi ette kerkinud probleemidele uusi ja paremaid lahendusi.
Uuringu tulemusena on umbes 13 510 Harjumaal elava lapse vanema nõus kasutama eralapsehoiu teenust.

Unustama – turundusteabe levitamise meetmeid planeerides tuleb asetada end ostja rolli.
Uuel üritajal on suuremad ressursid • hõivatav positsioon sobib firma turustusstrateegiaga.
Umbes 7 - 10 päeva täitmiseks aega, hoiatuses tuleb ära näidata ka sunniraha summa.

Uut ettevõtet on mõeldav luua, kui 5. turg on laienev, kasvav; 6. osa konkurente on nõrgad.
Uurimuse teostamisel on tuginetud Selver Latvia SIA-t mõjutava ettevõtlusekeskkonna analüüsile.
Uurimustöö sisuks on teenindusettevõtete ja teeninduse jälgimine, hindamine ja analüüsimine.

Universaalsem on töötaja, seda suuremad on temale määratud täiendava töötasu suurus.
Universaalsus – püütakse rahuldada erinevaid vajadusi vähemate või isegi ühe tootega
Uurimisobjekti – Pärnu kuurordi – ja huvigruppide – kohaliku kogukonna ja Eesti pere-

Uurides on aga keeruline leida turismibüroosid, mis pakuks reise Eesti mõisatesse.
Uus äritüüp on seega kulusäästlik, mille turuosa suureneb tänu madalhinnapoliitikale.
Ugg saapad on abiks, kui teie ja teie pere elab külma kliimaga allapoole null graadi.

Uuemad tuulikud on ka palju kergemad ning suudavad väiskema tuulega rohkem energiat toota.
Uurimistöö lõpus on üritatud käsitleda fundamentaal analüüsi puuduseid ja nõrku kohti.
Uurimisprojektid on kavandatud tervishoiualaste väljakutsetega teaduslikuks tegelemiseks.

Ujuvust - Kas süsteem eelistab ühte tulu või kulu ilma mõjuva põhjuseta.
Unstad - ÜRO kaubanduse ja arengu konverents(mahajäänud riikide arendamine)
Uurimise põhiküsimus on kas järgida muudatusi(dünaamiline turg) või jääda stabiilseks?

Uuringutest on selgunud, et tihti on loova juhtimise õhkkond natuke mänguline.
Uljalt tegutsemine on omane just noortele, keda ka reklaamis osalistena käsitletakse.
Uuritavaks ettevõtteks on osaühing Piira Talu, mis on asutatud 1995. aastal Vinni vallas.

Uueks trendiks on nauding sisseostude tegemise keskkonnast nagu kaupadest endast.
Uustulnukatena on meil esialgu raske turule siseneda, kuna peame võitma kliente.
Umbes 70 - 90% kohe kätte ning võib paigutada raha uutesse tehingutesse.

Uustulnukana on meil esialgu raske turule sisened, kuna peame võitma kliente.
Uks on maaga samal tasandil ja poes on ka piisavalt liikumis ruumi.
Usaldusväärsemad on andmed, seda pädevamaid turundusotsuseid saab vastu võtta.

Usaldusväärsus on esimene kvaliteedi dimensioon Esmofoni teine põhiväärtus.
Usund on hinduism, mida tunnistab 81% rahvastikust, 12% on muslimeid.
Uurimisprobleemiks on erinevate kaubahulkade kasulikkuse omavaheline võrdlemine.

Usa majanduspoliitika – USA ei jälginud enam mud majandust, keskendus iseendale.
Usp - ks on erilised purgid ja erinevad armsad lühikesed laused.
Usul on olnud väga suur mõju inimeste sotsiaalsele staatusele.

Uuringutulemused on kiiremini kättesaadavad kui turundusuuringut läbi viies.
Utopistid on siiani Hiinas oleva mõjuvõimsa ideoloogia (sotsialismi)
Uuritav tunnus on normaaljaotusega (võimalik testida K-S või S-W testiga)

Usaldusintervalle on vaja selleks, et hinnata valimi ja üldkogumi vastavust.
Uuendustel on mõte ainult siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib.
Unifitseeritud toodang on tarbija seisukohalt puudus R&D jaoks ebapiisavad summad

Usaldusväärsem on ettevõte võimalike ootamatute kohustuste tasumiseks.
Usutavasti on tendents tervitatav enamuse suuremate arendajate seas.
Usaldusisikuseadus - sätestab töötajate usaldusisiku õiguslikud alused.

Uuestisünd on võimalik ainult uue juhtimismeeskonna rakendamisega.
Unikaalne müügiargument - eristab toodet või teenust teistest konkurentidest.
Uuringute käigus on leitud viis erinevat reklaamimise viisi internetis.

Uued tooted on inimestele väga atraktiivsed ja pakuvad ka huvi.
Uusi võimalusi on kliendi avastamas Korea ja Hong Kongi börsidelt.
Uraanisisaldus on suurem. Radooni leidub enamus pinnasetüüpides.

Uus nüanss on aga kiiruse areng kogu börsirobotite maastikul.
Udusuled on kerged ja vetruvad. Voodrimaterjaliks on suled.
Uuriturg - eesti-suuremates-linnades, kasutatud: 14.09.2015

Uusi ettevõtteid on Uusi ettevõtteid Võib olla raske Väga raske.
Uutel firmadel on pikal perioodil kerge tootmisharusse siseneda.
Usaldusväärsus – kuivõrd saaja usub saatja sõnu ja tegusid.

Ujuv intressimäär – muutub koos inflatsiooni taseme muutumisega
Unikaalne müügiargument on argument, mis eristab toodet konkurentidest.
Universaalsed - sobivad kasutada nii kuivalt kui ka niiskelt;

Uudsena on hakatud tegema niinimetatud kokteilsalateid.
Uuritav tunnus on normaaljaotusega (seda on võimalik testida)
Uutest fondidest on efektiivseimad Nordea A ja B pensionifondid.

Usutavus on ÄP hindamise juures üks olulisemaid asju.
Usaldustäratav – mõjuma usaldusväärse ja kompetentsena.
Uurimiseks on hinnatud erikujulised regressioonimudelid.

Uurimisobjekt on sama mis ettevõtte majanduse õpetamisel.
Ungari 40 - 44 % andmed kolme aasta kohta ja kasvavad.
Uued firmad on jõudnud turule tulla või sealt lahkuda.

Uuringu seisukohalt on väga oluline lahendada puhtuse probleem.
Usaldusreiting ehk krediidirisk. Samuti ka likviidsusrisk.
Usaldusväärsus tähendab   teeninduslubaduse   pidamist.

Usutunnistuse järgi on kõige rohkem katoliiklasi ja luterlasi.
Uni - muenchen.de/32108/1/MPRA_paper_32108.pdf
Unikaalne toodang on hüvis, millele puuduvad asenduskaubad.

Universaalpank - pank tegeleb kõigi lubatud tehingutega.
Usa rahvastik on koosseisult ja jaotumiselt väga kirju.
Ujukurss - Valuutakurss, mis kujuneb turul vabalt.

Uusi ettevõtteid on Uusi ettevõtteid on Võib olla raske.
Usutunnistuselt on u. 50% prantslastest katoliiklased.

Uutel firmadel on turule suhteliselt kerge pääseda.
Ustavus org - le, 5) koalitsioon – väärtust.

Usul on suur tähtsus rv kaubavahetusel.
Uurimise eestvedaja on Maailmapanga vastav töögrupp.

Ukraina - Vene gaasitüli kronoloogia.

Uued rahandus - ja raamatupidamisseadused.
Uusklassikaline käsitlus – käitumuslik lähenemine

Uuenduste puu - dumine ehk stagnatsioon.
Usa keskpank – täielik sõltumatus.

Usanmjan – Aasia maitseainesegu
Uue tehnoloogiaga on kõik see saavutatav.
Uusi ettevõtteid on üsna kerge asutada.

Uusimad tooted on pärit sarjast ETNO.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Uraani hind on kahtlemata elektri tootmisel oluline, moodustab see vaid väga väikese osa tuumaelektrijaama kogukuludest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Uuringu andmed on viivitamatult kättesaadavad.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Unikaalne väärtuspakkumine ehk eripärane toode on kõige lihtsam kognitiivse lojaalsuse alus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto