Sõnu seletav sõnaraamat

Usaldusühing – äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all, kui vähemalt üks isik vastutab tegevuse eest kogu oma varaga ja vähemalt üks ainult oma sissemaksu ulatuses (üks täisosanik ja teine usaldusosanik) osaühing – äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital, nt aktsiselts, mis on aktsiateks jaotunud (aktsiakapital) tulundusühistu – äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi teatud majandustegevuse.
Uns - s oli oluline seegi, kus ja kuidas oli süütegu toime pan- dud, sest sellest olenes karistusmäär: – usutalitluse ajal või kirikus – vanglakaristus 6–12 kuud; – kabelis, kristlikus palvemajas, avalikus kohas või avalikult väljapandud kirjatööga – vangla- karistus*50; – tegevuse eesmärgiks oli tekitada teistes kohalolijates ahvatlust – vanglakaristus kuni 6 kuud; – tegu sooritati teadmatusest, harimatusest või alkoholijoobes – arest kuni 3 kuud.
Uurimuses on vaadeldud: RS-i kohta Eesti Vabariigi õigusallikate hierarhias ja Euroopa Liidu õiguskorras; millises vahekorras on „ülipositiivne“ ja positiivne õigus; kirjeldatud akti normistikku süsteemiteooriast tulenevalt; määratletud õiguse valdkond, kuhu uuritav akt kuulub; milline on akti õiguslik ideoloogia; milline on õigustloova akti keel; analüüsitud erinevate õigusnormi liikide olemasolu seaduses ning otsitud õigustloova akti rakendamispraktikat.

Uues seaduses on lähtutud samast põhimõttest nagu vana seaduse § 88 lg 2, et kolmanda isiku kasuks tehtud testamenti ei saa üleelanud abikaasa muuta ega tühistada ning on toodud Üldiselt ühiselt testamentide tegemisel on väga oluline tähele panna, et nende kõigi suhtes eraldi seadusesse sisse ka § 93 lg 2, mis ütleb, et pärast ühe abikaasa surma saab teine abikaasa § 89 lg võetuna oleks täidetud kõik seadusest tulenevad ranged vorminõuded.
Uurimisprintsiip – nt RKHKo 23.10.2001, nr 3-3-1-49-01: "Halduskohtumenetluses tuleb kohtul oluliste asjaolude kohta tõe väljaselgitamiseks olla aktiivne ja juhinduda uurimisprintsiibist. Uurimisprintsiipi väljendavad eelkõige HKMS § 12 lg 2 p-d 2 ja 3, § 19 lg-d 6 ja 7, § 21 lg 1, § 25 lg 4. Uurimispõhimõte tähendab, et halduskohus peab asja lahendamisel tähtsust omavad asjaolud vajaduse korral välja selgitama omal initsiatiivil.
Uurimistöös on vaadeldud õigustloova akti koht „rahvusliku õiguskorra püramiidis“; õigustloova akti normistik süsteemiteooriast tulenevalt; õiguse valdkond, kuhu akt kuulub; akti õiguslik ideoloogia; õigusakti vahekord ülipositiivses ja positiivses õiguses; juriidilise vastutuse sisaldus õigusaktis; aktis seadusandja poolt kasutatava õiguskeele täpsus; õigustloova akti alusel tekkinud rakendamispraktika.

Usu - ja mõttevabadus (PS § 40) • Sõnavabadus • Koosoleku- ja ühingutevabadus • Õigus rahvusele ja kodakondsusele • Hääleõigus Sotisaalmajanduslikud õigused • Õigus tööle, töötasule ja puhkusele • Õigus puhtale toidule ja joogiveele • Õigus väärikale elatustasemele • Õigus arstiabile • Õigus sotsiaalsele kaitsele Kultuurilised õigused • Õigus haridusele ja kultuurile
Umbusalduse avaldamine on vallavanema, linnapea või valitsuse liikme ametist vabastamise eraldi alus avaliku teenistuse seaduse §-des 114, 119, 123 ja 128 sätestatud ametist vabastamise aluste kõrval.
Uurimuses on vaadeldud: PakS-e kohta Eesti Vabariigi seadusandluses ja Euroopa Liidu õiguskorras; erinevate õigusnormi liikide olemasolu seaduses; määratletud õiguse valdkond, kuhu uuritav akt kuulub; milline on akti õiguslik ideoloogia; kui täpselt on seaduseandja suutnud tegelikkust transformeerida õiguskeelde ning otsitud õigustloova akti rakendamispraktikat.

Uurimisobjekt on inimene tema ühiskondliku olemise eri vormides ja ilmingutes, seega peab olema ka keel mitmemõõtmeline, nt sõnas „kuritegu“ põimub vähemalt kolm dimensiooni: materiaalne (tegu kui nähtus), aksioloogiline (teatavast väärtusest lähtuv hinnang teole), formaal-juriidiline (tegu kui karistatav). Kriminoloogias on teaduskeel siiski alles algusfaasis
Unde legitimi - kui puuduvad 1klassis märgitud isikud, siis preetor annab bonitaarse valduse isikutele, keda oleks pärimisele kutsutud tsiviilõiguse järgi:sui,agnati 3. Unde cognati-3klassi kutsutakse pärimisele surnud isiku veresugulased kuni kuuenda astmeni 4. Unde vir aut uxor-kui ei ole pärijaid eelmisest 3klassist, siis pärib surnud isiku üleelanud abikaasa.
Uurimisobjekt – selleks ongi kehtiv moraal;] [Ka esmane intuitsioon on õ-positivismi poolt: esiteks, see näib ju seletavat, miks õigus on ajaloo jooksul saanud olla põhjendamatult karm või isegi ebaõiglane; teiseks, meil on võimalik näha erinevusi õiguse kui ühiskonna ühe fenomeni ja eetika või moraali kui sellest erineva fenomeni tunnuste vahel.

Usaldusisiku kohustus on ka hoida konfidentsiaalset teavet Usaldusisikul on õigus:tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega; pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks; esindada töötajaid kollektiivse töötüli lahendamisel kollektiivse töötüli lahendamises; saada koolitust oma ülesannete täitmiseks.
Usaldusisik on tööandja töötaja, kelle on valinud tööandja töötajate üldkoosolek oma esindajaks seadusest tulenevate ülesannete täitmisel suhetes tööandjaga Usaldusisik ja tööandja peavad tegema koostööd vastastikuse usalduse alusel ja heas usus, võttes arvesse töötajate ja tööandja õigusi, kohustusi ja huve.
Usalduse kaitse – maksumaksja usaldus avaliku võimu tegevuse ja nende seisukohtade vastu (nt mereteenistuse näide; eelotsus; korduva revisjoni keeld) Õigusselguse põhimõte – maksuseadus peab olema selge ja konkreetne, piisav vacatio legis jne 26. Maksude kehtestamisel tuleks arvestada vähekindlustatud isikute vajadusega.

Uues seaduses – töölepingus lepitakse kokku tehtav töö ja makstav tasu ja teiste tingimuste osas on kirjalik töötingimustest teavitamise kohustus (ei pruugi olla lepingus). Eeldatakse, et nendest tingimustes teavitatakse enne tööle asumist, kui seda ei tehta, siis 2 nädala jooksul peale T nõudmist.
Usu teota - mise puhul oli kohus pidanud õigeks viidata UNS artikli 74 lõikele 1, mille alusel võeti vastutusele isik, kes solvas õigeusu või teise ristiusu kirikut või piiblit, ning UNS artikli 74 lõikele 2, mille alusel karistati õigeusu või teise ristiusu pühaesemete teotamise eest.
Uue delegatsiooni - ehk volitusnormi kehtestamise korral peab määrust andma volitatud organ; 2). Määrust andma volitatud organil on kohustus seaduse rakendamiseks vajalik määrus anda, 3) Määrust andma volitatud organil on kohustus jälgida kehtivate määruste kooskõla uute seadustega.

Unitaarriikluse printsiib – tegemist on ühtse riigi, mitte federatsiooniga c. Rahvusriikluse printsiip – väljendub sätetes kus räägitakse riigikeelest kui põhikeelest ning põhiseaduse preambuls, kus räägitakse sellest, et eesti riik on loodud eesti rahvuse ja kultuuri säilitamiseks
Unitaarse ehk ühtse või föderatiivse ehk liitriigiga, jaotatakse riigi territoorium avaliku võimu hajutatud teostamiseks kohtadel nn haldusjaotuse üksusteks (haldusüksusteks). Haldusjaotuse üksused moodustavad riigi piires seostatud hierarhilise süsteemi
Universaalsuspõhimõte on sätestatud § 8 ja tähendab et riigi karistusseadus kehtib kõigi süütegusid toime pannud isikute suhtes olenemata nende elukohast, kodakondsusest ja territooriumist kus süütegu toime pandi ja olenemata sellest kelle vastu see toime pandi.

Usaldusühing on äriühing, milles vähemalt kaks isikut tegutsevad ühise ärinime all. Üks osanikest on täisosanik, kes vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga, teine osanik on usaldusosanik, kes vastutab kohustuste eest oma sissemakse ulatuses.
Usaldusühing - äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühe nime all ning vähemalt üks usaldusosanik vastutav ühistu kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt üks usaldusosanik vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses.
Usaldusosanik – tema isikliku varaga usaldusühingu eest ei vastutata, ainult sellega, mis ta ühingusse sisse paneb; usaldusosanik reeglina ei osale juhtimises, on rohkem nagu investor. Ka sellel ühingul pole praktiliselt suurt tähendust.

Usaldusühing - äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all ja vähemalt üks neist vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ja vähemalt üks neist vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses
Usaldusisik on ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni töötaja, kes on valitud töötajate ühingu liikmete või töötajate ühingusse mittekuuluvate töötajate üldkoosoleku poolt töötajate esindajaks töösuhtes tööandjaga.
Uurimisülesanne on selliste hüvede ja praktilise mõistlikkuse nõuete tuvastamine, osutamaks, kuidas ja millistel tingimustel õiguse instituudid on õigustatud, ja samuti näitamaks, miks ja kuidas õiguse instituudid on sageli defektsed.

Usaldusisikul on tavatöötajast paremad teadmised ja seadusest tulenevad suuremad õigused, kohustused ning tagatised esindusülesannete täitmiseks, mis muudavad tööandjal temaga suhtlemise lihtsamaks ja usaldusisikule turvalisemaks.
Uurimispõhimõtte kohta on riigikohus sedastanud järgmist oma lahendis 3-2-1-65-09. Kohus peab TsMS § 477 lg 7 järgi kontrollima avalduse vastavust seadusele ja avalduse tõendatust ka juhul, kui avalduse kohta ei ole esitatud vastuväiteid.
Usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil, on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris, tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist.

Usaldusühing - äriühing, milles 2 või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all, täisosanik vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ja usaldusosanik vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses.
Uuringutele tuginedes on muuhulgas jõutud ka järeldusele, et prokuratuuri kõige suurem sõltumatus on tagatud siis, kui prokuröride ametisse nimetamist ja edutamist, vastutusele võtmist ja vastutust kont- rollib kohtuvõim.
Usaldusisik on kohustatud: 1) esindama töötajaid töösuhetes tööandjaga 2) jälgima kollektiiv- ja töölepingu tingimuste ning tööseaduste täitmist 3) hoidma töötajate töörahu kollektiivlepingu kehtivuse

Uurimustöö aluseks on võetud Pakendiseadus¹ (edaspidi PakS), mis on vastvõetud Riigikogu poolt 21.04.2004. a seadusega, välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 30.04.2004. a otsusega nr 628 ning jõustunud 01.06.2004. ¹
Usaldusisik on äriühingu, asutuse või muu organisatsiooni töötaja, kes on valitud töötajate ühingu liikmete või töötajate ühingusse mittekuuluvate töötajate üldkoosoleku poolt töötajate esindajaks.
Usaldusühing - äriühing, milles kaks v enam osanikku tegutsevad ühise nime all ja vähemalt üks neist vastutab kogu oma varaga ning vähemalt üks neist vastutav ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses.

Unitaarriigiga - nt Hispaania ja Suurbritannia 5) määrab kindlaks põhilised riigiorganid: parlament, valitsus, riigipea, kohtusüsteemi kõrgemad lülid; nende pädevuse moodustamise korra ja omavahelised suhted.
Unetus - insomnia; narkolepsia- tahtmatu uinumine päeva ajal- ohtlik ümbrustaju kadu, lihastoonuse vähenemine; une-apnea- hingamispeetus, mis põhjustab ehmatava ärkamise; uneskäimine, õudusunenäod.
Uurimistöö aluseks on võetud Reklaamiseadus (edaspidi RS), mis on vastuvõetud Riigikogu poolt 12.03.2008. a seadusega, välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 27.03.2008. a otsusega nr 265 ning jõustunud 01.11.2008.

Unde liberi - pärandaja perekondliku võimu all olevad pärijad-sui heredes; Mancipati- surnud isiku emantipeeritud lapsed, surnud isiku poolt lapsendusse antud lapsed, kui nad on lapsendaja võimu alt vabad.
Universaalne tsivilisatsioon – inimkonna kultuuriline ühinemine ja üha laialdasemate ühiste väärtuste, uskumuste, organisatsioonide, toimimisviiside, ja institutsioonide omaksvõtt kogu maailma rahvaste poolt.
Uurime kuidas on võimalik üldse notariks saada, mis see amet endast õigupoolest kujutab ja millised on notari funktsioonid. Otsime vastust küsimusele, kas notar on eraõiguse või avaliku õiguse

Uus paks on saanud hulgaliselt negatiivset vastukaja seoses sellega, et ainsa EL-ga liitunud riigina ei ole Eesti taotlenud EL pakendidirektiivi täitmiseks ajapikendust või üleminekuperioodi.
Uudsus – kuidas rikkuda? Töötaja kaotab purjuspeaga arvuti ära. Pannakse info interneti vms. Väga palju teadmust luuakse ülikoolides, akadeemiline karjäär tugineb publitseerimisele.
Usa õigusele on iseloomulik, et ettevaatusprintsiipi selle strukturaalsel kujul rakendatakse väga tihti koos tulude ja kulude analüüsiga, mis kujuta endast ettevaatusprintsiibi pehmet vormi.

Uü – äriühing, milles kaks või enam osanikku tegutsevad ühise ärinime all ja vähemalt üks vastutab UÜ kohustuste eest kogu oma varaga ja teised oma UÜ sissemakse ulatuses.
Uue järgi on see nüüd piiratud 10 aastaga. 3) Samuti ehitusega seotud nõuete esitamise tähtaeg vana järgi oli reguleerimata ehk see piirdus 10 aastaga. Uues TsÜS-is on see 5 aastat.
Uues riigis on palju raskem valitseda, sest seal on raskem võita inimeste usaldust, seal on ju alles ka endised vaenlased ning valitsemiseks on alati vaja ka valitsejatetavate soosingut.

Upmf - grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/digest.htm IV. Kokkuvõte Referaadi eesmärgiks oli anda ülevaade Rooma õiguse tähtsamatest allikatest seostes Eesti kehtiva õigusega.
Usaldusosanik – tema isikliku varaga usaldusühingu eest ei vastutata, ainult sellega, mis ta ühingusse sisse paneb; usaldusosanik reeglina ei osale juhtimises, on rohkem nagu investor.
Usaldusühing on äriühing, milles vähemalt üks osanik vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ja vähemalt üks osanik vastutab piiratud ulatuses – oma sissemakse ulatuses.

Usaldusühing on lähedane täisühingule, kuid erineb temast selle poolest, et selles võib osaleda vähemalt üks osanik, kelle isiklik vastutus piirneb ainult oma sessemakse ulatusega.
Uurimissuuna kriminaal - antropoloogia; õiguspsühholoogiaga tegelesid teiste erialade esindajad; liialt seotud patoloogiaga; õiguspsühholoogia piirdus praktiliselt kriminaalpsühholoogiaga.
Uuesti ark - i (autoregistrikeskuse) liiklusteooriaeksami või liiklusteooria- ja sõidueksami edukas sooritamine ei ole minu arvates piisav põhjus juhtimisõiguse tagastamiseks.

Usaldusühing – äriseadustik pg 125: selles on 1 usaldusosanik, kes oma isikliku varaga ühingu eesti ei vastuta ja vähemalt 1 täisosanik, kes vastutab oma varaga ühingu eest.
Uurimispõhimõte kohaselt on haldusorgan kohustatud haldusmenetluses välja selgitama menetlevas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel.
Uns - s ei kasutatud karistust esijoones enam hirmutuse abinõuna, vaid esmalt kaitseabinõuna (Sicherungsmittel), parandusabinõuna ja lõpuks alles hirmutusabinõuna.

Uurimispõhimõte on haldusorgani kohustus selgitada välja menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud, kogudes selleks vajaduse korral omal algatusel täiendavaid tõendeid.
Usaldusühing - kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all ja täisosanik vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ja usaldusosanik vastutab oma sissemakse
Uurijad on leidnud ka seda, et parim ennustav faktor (kui lapsed on 7a) agressiivsuse, noorsookuritegevuse, hilisema kuritegeliku vägivalla suhtes on pliimürgitus.

Uuringutega on siiski kindlaks tehtud, et väited kurjategijate erilistest füüsilistest joontest, mis eristaksid neid kõigist teistest inimestest, on põhjendamatud.
Uurimispõhimõte -   Haldusorgan on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel.
Usaldusühing - äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all ja vähemalt üks neist (täisosanik) vastutab ühingu kohustuste ees kogu omav.

Umbusalduse avaldamiseks on vaja vähemalt Riigikogu koosseisu enamuse toetust (51 häält). Tervele valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamisel lahkub terve valitsus.
Uues pks - s abiellumislubadus §-s 8. Abiellumislubadus ei anna alust abielu sõlmimise nõudeks ega kahju hüvitamise nõudeks juhul, kui lubadust ei täideta.
Usaldusühing on äriühing, milles kaks või enam osanikku tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga.

Usaldusühingu asutamisdokumendiks on ühinguleping. Usaldusühingule kohaldatakse täisühingu kohta käivaid sätteid, kui Äriseadustiku V osas sätestatust ei tulene teisiti.
Usulis - eetilise maailmavaatega ja nende normide süsteemid erinevad üksteisest sõltuvalt tunnustatavast maailmausundist, kirikust või usulahust.
Uuringu ese – objekti küljed, mis vahetult kuuluvad uurimisele (sisaldab probleemi keskse küsimuse) . Konkreetne kitsas valdkond, mida hakkame uurima.

Usul on territoriaalsed piirid ning erinevate uskumustega inimesed on oma usus võrdsed ning usulised põhimõtted ei saa olla sõdade ajendiks.
Usu - ja veendumusvabadus on nii ĂĽksikisikutel kui ka organisatsioonidel, riigil on kohustus tagada individuaalne ja kollektiivne usuvabadus.
Unitaristlik – Leiab, et tsiviil ja äriõigus on üks ja see sama asi, eristatud on ainult praktilistel kaalutlustel. Nad on erinevad õigusharud.

Universaalhulgaks ehk universaalseks hulgaks nimetatakse hulka, mis sisaldab alamhulkadena kõiki antud probleemi või arutluse raames vaadeldavaid hulki.
Ususfructus – kasutusvaldus; viljakasutusõigus (õigus kasutada eluaegselt võõrast asja ning omandada selle vilju – isiklik servituut Roomas)
Uudsusest on kerge mööda minna, nt värvin haamri roosaks ja teen punased täpid peale – patendiametnik peaks ära näitama samasuguse haamri.

Uurimisobjekti – õigus, õiguse normatiivset poolt, Õigust kui uurimisobjekti uurib õigusdogmaatika seestpoolt, õiguse sotsioloogia väljaspoolt.
Uuendusena on sisse toodud § 171 lõige 2, mille kohaselt märgib mitme pärija korral notar pärimistunnistuses iga pärija pärandiosa suuruse.
Unilateraalne interventsioon – kas üksikul riigil tekib õigus relvastatud sekkumiseks ilma ÜRO nõusolekuta multilateraalne interventsioon – ÜRO nõusolek.

Usaldusühing uü – äriühing, kus täisosalised vastutavad isiklikult kogu oma vara, väljaarvatud üks usaldusomanik, kes ei vastuta kogu oma vara.
Usu - ja veendumusvabadus on Eestis kaitstud põhiseaduse paragrahvidega 40 ja 41. Põhiseadus ütleb ka, et Eestis riigikirikut ei ole.
Utilitarism - püüe saada kõigest kasu või tulu; filosoofiline - kõlbelisust inimese heaolu tagava kasulikkusega samastav eetiline õpetus.

Uurimisfunktsioon - notar selgitab kehtiva tehingu tegemiseks oluliste asjaolude paikapidavust, muu hulgas notariaaltoimingu osaliste isikusamasust.
Unitaarriik ehk lihtriik; föderatsioon ehk liitriik; konföderatsioon ehk riikide liit; autonoomia ehk riik riigis ( Korsika Prantsusmaal).
Uurijate seas on üsna tavaline koguda oma andmed vaatluste ja intervjuudega, meetoditega, mis tavaliselt seotud kvalitatiivse uurimistööga.

Usalduspõhimõte – poolte kokkulepe, eeldatakse, et nagu leping on sõlmitud, siis seda muuta saab vaid samade põhiliste lepingupoolte poolt.
Usucapio - igamis eteel, mis hiljem küll kaotati  Kohtuotsusega, kui jaotatakse ühine varandus ja mõn eosa kohta luuakse servituut
Unitarism - unitaristlik suund, arvavad et tsiviilõigus ja äriõigus on üks ja see sama. Eristatud on vaid praktilistel kaalutlustel.

Usaldusisikul on seejärel 7 kalendripäeva jooksul võimalus Eesti Töötukassale esitada oma arvamus kollektiivse ülesütlemise kohta.
Unitaarriikluse printsiip — põhiseaduse § 2 lg 1 ütleb, et Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik.
Usaldusühing – ÄS §125. Täisosanike kõrval peab olema vähemalt üks usaldusosanik, kes vastutab ainult oma sissemakse ulatuses.

Uuritav süllogism on (p → q), (q → t); (p → t). Mõlema eelduse tõesusele vastab nende konjunktsiooni (p → q) & (q → t) tõesus.
Usaldusisiku valimine on salajane, see tähendab, et avalikult hääletada ei või. Kokkuleppel tööandjaga võib valida mitu usaldusisikut.
Usu - ja südametunnistusvabadus §11, teaduse- ja kunstivabadus §12, väljendusvabadus §13, sõnumisaladus §14 jne…

Uurimisprinsiip – hal.org ül on selgitada välja olulised asjaolud, teeb kindlaks ekpertite ja tunnistajate kaasamise vajaduse.
Uus kvaliteet - näiteks vanasti polnud pakettreisilepingut jne. (Õigusel on oma koht uues ühiskonnas, tal on oma potentsiaal.
Uurimistöös on eelkõige lähtutud seadustikust endast, mille analüüsi läbiviimisel kasutasin kaht õigusteaduse õpikut.

Unitaarriigil on ainult üks põhiseadus, ühtne õigussüsteem ning ühtne riigivõimu- ja riigivalitsemisorganite süsteem.
Uue mõistena on seadusesse sisse toodud „perekonna eluase“ - see on eluruum, kus perekonnaliikmed tavapäraselt elavad.
Uued järjekohad on järgmised: 1) C kasuks – 150 000 2) B kasuks – 100 000 3) C kasuks – 50 000 4) A kasuks – 150 000

Unitaristlik – Leiab, et tsiviil ja äriõigus on üks ja see sama asi, eristatud on ainult praktilistel kaalutlustel
Usaldusisiku ülesandeks on vahendada võlgnikult saadud raha ja võlausaldaja nõuete rahuldamist (vastavalt jaotusettepanekule).
Usaldusühing - Äriseadustiku §125 – usaldusühingus on vähemalt üks täisosanik ja vähemalt üks usaldusosanik.

Usaldusosanik on vaja äriregistrisse – sellega ex officio äriregister teeb ümberkujundamiskande usaldusühinguks.
Uusaja identideediteooria - valitseja ja valitsetav on ĂĽksjasama 2. Konkurentsiteooriad- erinevad huvid peavad olema esindatud
Unitaristlik käsitlus – leiab, et äri- ja tsiviilõigus on üks ja see sama eristatud ainult praktilistel kaalutlustel.

Uuendusena on sisse toodud, et EP nõukogu esimees, liikmed ja president omavad juurdepääsu riigisaladusele.
Uurimisprintsiip - menetleja uurib ise tehiolusid ning menetlusosalise taotlused ja selgitused ei ole talle siduvad.
Universaalpädevus on KOVü õigus ilma spetsiaalse volituseta otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi.

Uurimõispõhimõte on omane halduskohtumenetlusele ning tsiviilkohtumenetluses hagita menetluses asjade lahendamisel.
Uimastiprobleemidega vangidele on loodud 8-kohaline sõltuvus rehabilitatsiooni osakond, mis paikneb teistest vangidest eraldi.
Ulpianuse definitsioon – Avalik õigus on see, mis on seotud riigiga, eraõigus on see, mis on seotud üksiku kasuga.

Usaldusväärne e. reliaabne. Rakendame tema isiksuse etapiviisilist arenguteooriat Helgi Sallo analüüsimisel.
Usu norm on õiguse norm ja vastupidi, õigus on jumalikku päritolu, vahendavad rabid – targad mehed.
Uuena on lisatud § 2 Mõisted ja § 3 Toetuste saajad ja § 4 Sotsiaaltoetuse andmisest keeldumine.

Universaalsed lepingud – seovad valdavalt enamust maailma riikidest; 2. partikulaarsed e regionaalsed lepingud.
Usaldusprintsiibina - näiteks hea usu (bona fides) põhimõttes - ja oli peamiseks aluseks ius gentium’ile.
Uuringu sisuks on see, et uuritakse kaksikutepaare ja püütakse leida, kas paarid käituvad ühtemoodi.

Usaldusisik on töötaja, kelle töökollektiiv on valinud oma esindajaks suhtlemisel tööandjaga.
Usalduse põhimõte on seotud hea usu põhimõtte ja majandustegevuses tunnustatud ausa kauplemise ideega.
Universaalsus ehk maailmaõiguse printsiip KarS § 9 kaitseprintsiip TEO TOIMEPANEMISE AEG JA KOHT.

Unitaarriik – tsentraliseeritud riigivõimu ja valitsemiseorganid ning ühtne seadusandlus.
Uudsussoodustus kontseptsioon – kui isik avaldab, siis eesti patendiseadus annab talle n-ö 12 kuud armuaega.
Uurimismeetoditest on autor käesolevas kursusetöös kasutanud põhiliselt teoreetilist analüüsi.

Unenägu on katkendlik, seosetu, hüplev, sest enamus ajukoorest on ju pidurdusseisundis.
Universaalne altruism – motiiviks pole omakasu, vaid soov teenida riigi kui inimeste grupi huvisid.
Usaldusisik – laiem valdkond (palk, töötajate mured), vahendab töötajaid ja juhtkonda

Universaalsuse põhimõte - Riigieelarve üksikud tulu- ja kuluartiklid ei ole üksteisest sõltuvuses.
Uuel aastatuhandel on WTO pidanud tegelema uute väljakutsete ja laiema probleemide valdkonnaga.
Umbusaldusavaldus on parlamendi õigus avaldada umbusaldust valitsusele või selle liikmele.

Uus õigusharu - tööõigus:Kollektiivleping - tekkimise eelduseks industrialiseerimine.
Upmf - grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/digest.htm 7. Gaiuse Institutsioonid.
Unitaarriik – lihtriik ehk riik, mis territoriaal-poliitiliselt on ühtne tervik.

Universaalsus – nad on kõigil inimestel; nad on kõigi (ka grupid ja riigid) vastu
Universitas tartuensis – Tartu Ülikool Alma mater – toitja ema 3. Vita brevis, ars longa.
Uurimistel on muud allikad kõik elimineeritud, uuritakse ühe ärritaja mõjusid.

Universaalne autoriteet – kõigi teiste kohal – bürokraatia kui parim autoriteedi tüüp.
Uus seadus – Puudub üleüldine ühise ja vastastikuse testamendi definitsioon.
Unitaarriik on selline riik, mille ĂĽksikute koostisosade riiklust ei tunnustata.

Usaldusühing on äriühing, milles on vähemalt üks täisosanik ja usaldusosanik.
Usu - , sõna-, ajakirjandus-, kogunemis- ja avalduste esitamise vabadus.
Uü – ei võeta juhtimisest osa usaldusosanik OÜ – osanik koosolek.

Ulatustest on meie jaoks vajalik, milline on see siduv normatiivne tähendus.
Upc – Unified Product Code- kasutusel Ameerika jaemüügikauplustes;
Uus ühing on vana oma õigusjärglane? See on nagu inimese puhul soovahetus.

Universalism on Lääne ideoloogiaks vastasseisus mitte-Lääne kultuuridega.
Uuele eetikale – õigus peab olema jumala armu ja kristliku halastuse segu.
Uuringute mõjul on tekkinud ohviriabi liikumisi, mis pakuvad tuge kannatanule.

Uuena on lisatud punkt 3, mis sätestab toetuse maksmise kuupäeva.
Usas uuring – üritati välja selgitada ühe väikse linna mobiilsust.
Uurimiseks on vaja uusi avastamise, uurimise ja ennetamise meetodeid.

Uterini - kellel on ĂĽhine ema, kuid erinev isa ja nende lapsed.
Usk põrgusse on vajalik, et motiveerida inimesi käituma moraalselt.
Usutunnistamine on väline tegu ning seetõttu kuulub seadusloome alla.

Usuasjad on spekulatiivsed (uskumustega seotud) ja praktilised.
Usus modernus - töödeldud glossaatorite ja konsiliaatorite poolt.
Uurimise objektiks on õiguse olemine, muutumine ja toimimine minevikus.

Uurimisasutus – esimene õigus läbi viia kohtueelset menetlust.
Unitaarsetes riikides on ĂĽhtne parlament, seadusandlus ja kohtusĂĽsteem.
Usutunnistus – kui on juudi usku juut, on tal rida piiranguid.

Uus 63a - 54 50606 TARTU marionilus@gmail.com +372 55876738
Ulatuse piiramiseks on riik seadnud kinnisomandile teatud kitsendused.
Uurimisprintsiibi põhimõte on haldusmenetluses üks kesksemaid põhimõtteid.

Upmf - grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ , 20.november 2006.
Usaldusühing – sama mis täisühing, 2 või enamat isikut.
Usaldusühingu vastustusmäär on piiritletud ja seegaselle osanik võib olla.

Uurmisobjektiks on normi kui sellise vastavus põhiseadusele.
Uurisin kars - s sisalduvaid juriidilise vastutuse liike.

Unioonid - Monarhiate vahel moodustatud liitriigid.
Usaldusosanik on enamasti investor, juhtimises ei osale.
Usaldusisikul on oma kohustuste täitmiseks järgmised

Uurimisalluvus – uuritakse kuritegu antud piirkonnas.
Usu - , tahte-, teo- ning valikuvabadus.

Utoopiline sotsialism – Robert Owen, Claude Henri Saint.
Uue mõistena on lisandunud toetuste liigitamine.

Uusaeg 1500 - 1800. Euroopa kriminaalprotsess.
Uurimispõhimõte hkms - s 7. Informeerituse printsiip

Uhkus on suurim kõige pattude juur.
Uuringutel on saadud huvitavaid tulemusi.

Usaldajate kaitse on viimas ejärgu probleem.
Usu põhimõte tähendab huvide kaalumist.
Uurimismeetodiks on grupiline anketeerimine.

Usaldusühing – vähemald 2 osanikku.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Usalduse kaotus – TA-l on õigus lõpetada TL töötajaga, kelle suhtes tööandja on kaotanud usalduse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalne kommunitarism – indiviidid on autonoomsed ja langetavad ise enda otsustusi.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Unitarism – Unitarismi põhiväite kohaselt on kaubandusõigus oma olemuselt sama, mis tsiviilõigus, kuid on eraldatud praktilistel kaalutlustel.
Vote UP
-3
Vote DOWN
Umbusalduse avaldamine – mõiste, kellel on õigus algatada, kellele võib avaldada, millisel põhjusel, milline on häälteenamus? PS § 97. Riigikogu võib avaldada Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab Riigikogu koosseisu enamus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto