Sõnu seletav sõnaraamat

Umbes 50 - ndate keskpaiku said kolhoosid jalad alla (hakati tooma ka õpetatud inimesi neid juhtima). Kolhoosidel algul ei olnud endal masinaid, selleks tuli neid rentida masina traktori jaam (MTJ(. Kolhoos pidi maksma MTJ kasutamise eest. 50-ndate keskpaigaks MTJ kaotati ja jagati see masinapark kolhoosidele.
Usukuulutajad ehk apostlid(kr.k.apostolos-saadik).Tähtsamad: Peetrus(Jeesuse jünger,pani aluse kristlikule kogudusele,esimene Rooma piiskop) ja Paulus(pöördus ristiusku pärast Jeesuse surma ning oli mõjukaim levitaja,rõhutas et kristlus on kõigile rahvastele). 1 ja 2saj vahetuseks oli Rooma impeeriumis 5%kristlased. Kogudus valis enda seast juhi-piiskopi(kr.k.episkopos-järelevaataja) või presbüteri(kr.k.presbyteros.vanem). Tavaliselt oli selleks jõukam koguduse liige,koosviibimiste maja peremees.
Uus idapoliitika – 1960. Aastate lõpul hakkasid võimule tulnud sotsiaaldemokraadid seda ajama. Sõlmiti leping suhete parandamiseks Poola, Tšehhoslovakkia, NSV Liidu ning Ida- Saksamaaga. Umbes 20 aastakümmet hiljem idablokk lagunes ning 1990. Alates on Euroopas taas ainult Saksamaa Liitvabariik.

Uus tööstusharu – #Inglismaaga-liitlased, liiget, 3 aastaks) põlevkivitööstus Suur Briti-sümpaatia, • Vabariigi Valitsuse • Maareform (1919) koolidesse inglise keel eesotsas riigivanem • 35 000 uut #Prantusmaaga- • Rahvahääletuse ja asundustalu kultuurikontaktid, samas rahvaalgatuse õigus huvipuudus) Halduskorraldus: #Poolaga-soojad • 11 maakonda #Rootsi-ajalooline mälu • Maavanemad ja #soomega-salapiiritus, maavolikogud Skandinaava-suund. • Omavalitsusüksus-linn ja vald
Uimed –  võimaldavad liikuda  soovitud suunas  Küljejoon – meeleelund, mille  abil kala tajub vee võnkumisi  Lima – vähendab hõõrdumist  vees  Varjevärvus – pealt tumedam,  alt heledam, seostub  ümbritseva taustaga. Forellikasvatus
Usund - 1. vägi- võis olla ka sõnades (loitsminine, nõidumine, haiguste ravimine) 2. animism- kogu elusa ja eluta looduse hingestamine 3. tarapita- konkreetne muinasajast teada olev eestlaste jumal 4. hing- inimese isikupära kandja ja väga oluline keha elus hoidmiseks 5.hiis- pühamets või salu 6. ohvripaigad- kohad, kus tehti ohverdusi pühade ajal või suuremate ettevõtmiste eel 7. maagia- põhines arusaamisel, et asjade ja nähtuste vahel võivad olla seosed.

U 15 - st saj algas üleminekuperiood mis osades piirkondades jõudis varauusaega Iseloomustas: • Feodaalsuhted hakkasid lagunema, nõrgenema • Kirik endiselt domineeriv, aga kiriku sees algasid eri liikumised • Hakkasid tekkima tsentraliseeritud riigid (tugeva keskvõimuga riigid) • Ristisõdadest tulid Euroopasse uued kombed, uued kultuurid (rafineeritum elustiil) • Saja aastane sõda 1337-1453 (musta surma katkuepideemia) • Kliima jahenemise periood.
Uusasustajad – aastakümnete jooksul, laialipillutatult, sulandusid siinse rahva hulka  nt Lõuna-Eestisse ca 17%  vene talupojad, (kalurid, käsitöölised), + 17. saj. lõpus vanausulised  soomlased (Harjus ca 20%), Põltsamaa, Tartu ümbrus; põgenesid nekrutikohustuste eest; Rootsi kuningad kehtestasid rootsi (ja soome) talupoegadele suuremad õigused  lätlased  1695.a. maarahvast < 350 000  NB! 1695.-1697.a. nn Suur nälg, suri ca 20%.

Uusikaupunki rahu – Rahu kehtestati 1721.a. Sellega liideti Ingeri-, Eesti- ja Liivimaa Vene riigiga. Sellega lõppes Rootsi aeg Eestis ning algas 200 aastat Vene võimu all. Frederik IV – Taani kuningas, kes korraldas Rootsi ründamist Põhja-Saksamaal. August II – Poola kuningas, kelle juhtimisel algab Riia piiramine 1700.a. Baltasar Russow – kroonik, kes kirjutas kroonika Haapsalu vallutamisest, Liivi sõjas 1576.a.
Uuendusliikumine – Gregoriuse reformid – tekkis allakäigule vastukaaluks, et vabastada kirik ilmaliku mõju alt, vähendada vaimulike ilmalikke huve, keelates simoonia ja perekonnaelu, distsipliini tugevdamine ja jumalateenistuse tähtsuse tõstmine, selle eest võitles paavst Gregorius VII, taheti tugevdada paavsti vaimulikku võimu Euroopas, ilmalikku võimu Itaalias, kehtestada ülemvõim kreekakatoliku kiriku üle
U 1 - 2 tuh ha maad igal  Mõisa territoorium jagunes mõisamaaks ning talumaadeks  Mõisa süda: härrastemaja, aidad, tallid, laudad, sepikojad, viljakuivatid jm – kokku kuni 20 hoonet  Mõisapark: tiigid, sillad, lehtlad, alleed, omanike kalmistu  19. s I poolel ehitati barokseid ja klassitsistlikke mõisahäärbereid  19. s II poolel historitsistlikke ja juugendstiilis hooneid

Uued kultuurid - ristik ja kartul  Uued loomatõud – meriinolambad ning toimus tõuparandus  Üleminek mitmeväljasüsteemile, maaparanduse levik mõisatest talumaadele, kasutusel võeti hõlmader
Uue katse – tungiti vene sõdurite ja ohvitseridega (eesotsas P.Bermondt-Avalov) Riiga (eesti soomusrongid saabusid appi ja päästsid Riia). Rahukõnelused : Vene valgete Loodearmee tõmbus PA-ga tagasi Eesti poole – Vene aladel kehtestati hirmuvalitsus (Eestit peeti ajutiseks „kartulivabariigiks”, eesti sõdurid ei tahtnud nende poolel võidelda). Loodearmeed toetasid lääneliitlased.
Uus idapoliitika - sõlmiti suhete parandamiseks lepinguid Poola, Tšehhoslovakkiaga, NL ja Ida-Saksamaaga. 14. Iseloomusta ümberkorraldusi sõjajärgses Jaapanis sisepoliitikas, majanduses, sõjanduses.

Uurimissuunad - a) Perioodide järgi (Esiaja; Keskaja; Uusaja; Klassikaline (antiik); b) Maade ja etnoste järgi (Eesti; Ameerika; soome-ugri; slaavi); c) Tüübi järgi (eksperimentaal- - katseliselt tehakse koopiaid, sarnaste tööriistadega töö tegemine; linna-; asustus-; majandus-; arhitektuuri-; religiooni- piibli, kristlik, islami jm; surma-; allvee-; koobaste-; aeroarheoloogia)
Uuem teooria – tuldi välja 1980-90ndatel aastatel, selle suureks propageerijaks oli soomlane K.Wiik, Eestis oli selle propageerijaks A. Künnap, ajaloolaste pool A.Kriiska. Idee: kui oli jääaeg, siis kusagil jääserva äärsesse vööndisse olid koondunud inimeste grupid (üks Ukraina aladel, üks Pürenee poolsaarel näiteks, ühes nendest inimesed kõnelesid soome-ugri keelt.
Umsiedlung – Hitleri kutsel lahkuvad sakslased Eestist/ Baltimaadest, sakslaste lahkumine „Juunipööre“ - oli Eestis 21. juunil 1940. aastal Nõukogude Liidu abil Eesti kommunistide poolt korraldatud riigipööre, mille tulemusel sai ametisse Johannes Varese valitsus ja 21. juulil 1940 kuulutas II Riigivolikogu Eesti Vabariigi Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks

Uusmajanduspoliitika – NEP – 1921-27 eesmärk: Venemaa majandus vajas muutust, kauplemine taastada 1)Kaotati toidu riigile andmise kohustus, see asendati maksuga 2)maksu tasumisel võis talupoeg vilja ülejäägi turule viia - kauplemine 3)taastati kauplemis- ja ettevõtlusvabadus, aga riik kontrollis samal ajal majandust 4)ettevõtted jäid ikkagi riigile 5)raha tuli uuesti käibele
Ulmanis - Läti peaminister. Teostas Lätis riigipöörde, mille järel hakkas kehtima tema autoritaarne võim. A.Smetona- Rahvuslik­parempoolsed jõud ei jäänud ootama, millal Leedu täielikult NSV Liidu sõiduvette tõugatakse  ja teostas riigipöörde. Võimule tuli A.Smetona, kes jäi tugeva võimuga presidendiks kuni 1940.aastani.
Ususallivuse akt - pidi lõpetama usutülid Inglismaal troonipärimise akt- reguleeris edaspidist troonipärimist Robert Walpo- 1721-1742 valitsuse eesotsas olnud viigide liider, kes juhtis Ministrite Kabinetti James I(1603-1625, Taani Anna) Charles I(1625-1649, Prantsuse Henriette) Charles II(1660-1685) James II(1685-1688, Anne Hyde) William III, Mary II(1689-1702) Anne(1702-1714)

Ungern - Sternberg (1819-1847) 1847. a sai mõisa tema noorem vend Evald Aleksander Andreas (1824-1899) Peale teda sai mõisa omanikuks tema poeg Evald Adam Gustav Paul Konstantin (1863-1909). 1909. a sai Suuremõisa mõisa omale Evald Aleksander Andrease õde Dorothea Julia Charlotte Adele mees Otto Magnus von Stackelberg, kellelt Eesti Vabariik 1919 mõisa võõrandas.
Usupuhastus linnades – pildirüüste laine (rünnati katolikukirikuid seest), 1524. a. Tallina Oleviste, Tartu Toomkirik Usupuhastus maal – tõi mõtte, et kõik inimesed on jumala ees võrdsed; Saksamaal oli talurahva ülestõus; pühakute kultus kadus; talurahvas ei mõistnud reformatsiooni; 1555. a. Aubsburgi usurahu – kelle maa, selle usk. Hakkas kehtima ka Liivimaal.
Usutunnistus – allah on ainus, viis korda päevas palvetamine Meka poole, paastumine ramadani kuus igal päeval päiksetõusust loojanguni, almuste jagamine(2,5% sissetulekust), kord elus palverännak Mekasse(hadz) 32. Kuidas on tänapäeval islam lõhenenud? Miks?Haridziidid, sunniidid – neil on koraan ja kommentaar, siiidid – koraan on nende jaoks viimane tõde.

Urbanus ii - kuulutas välja ristisõja Kristuse haua vabastamiseks William Vallutaja- Normandia hertsog, hõivas ENG ja pani aluse tugevale kuningavõimule Gregorius VII- üks mõjukamaid paavste, sõnastas paavsite nõuded, milles oli kirjas ka et piiskopid nimetaab ametisse paavst, selle tulemusel läks ta tülli Heinrich IV-ga ja pani tema riigi kirikuvande alla.
Uus riik - välise võimsuse hiigelaeg, tugevnes vaaraode võim, võeti kasutusele sõjaväevankrid ja hobused,levisid pronks,raud ja leiutati veetõstmeseadmed Keskmine riik-vaaraode võim ulatus Egiptuse piiridest kaugemale,Teeba oli tähtsaim usukeskus Vana riik-kujunesid välja Egiptuse tsivilisatsiooni olulisemad tunnused,ehitati Giza püramiidid ja Sfinks.
Uusplatonismi rajaja on Ammonios Sakkas (“kotimees") Aleksandriast (~175-242). Ta kasvas kristlikus perekonnas, kuid esines hiljem uusplatonismi rajajana ja kristluse vastasena. Kõige kuulsma uusplatonist on Plotinos (205-270) Plotinos lähtus Platoni kahest maailmast (ideede maailmast ja meeleliste asjade maailmast) ning ühendas sellega Aristotelese õpetuse elemente.

Uue pealinna – Washingtoni – rajam inem m välistas võim , is alikud osariikidevahelised pinged, kui m ingi linn oleks valitsuse poolt välja valitud Territoriaalne ekspansioon 19.saj esim pool hõivati uusi alasid nii diplomaatilisel teel kui ka sõjalise jõuga ene Põhjendus: Am eerika Ühendriigid peavad valitsem om m a a andrit m sekkuma Euroopa itte
Uus idapoliitika - Saksamaa Liitvabariik sõlmis lepingud suhete parandamiseks Poola, Tšehhoslovakkia, NSVL ja Ida-Saksamaaga, lootes Saksamaa taasühinemisele.
Ulrich zwingli – Henry VIII konflikt 1567 Šoti Ööl vastu 1536.a. tehti Rootis Hispaania kuningas Filipe II 1) inimene võib reformatsiooni juht paavstiga oma kalvinistide ülestõus 24.aug.1572 Riigipäeva otsusega käsul saadeti Madalmaadesse saada õndsaks vaid Zürichis: viia abielulahutamise Mary Stuarty vastu, pärtlipäeva katoliiklusele lõpp.

Umbes 1336 – 1327 eKr.Tutanhamon sündis 1341 eKr. Tema isa oli Ehnaton ja tema ema oli Ehnatoni õde, keda tuntakse noorema naisena, kuid Ehnatonil oli 5 õde ja seni on teadmata, kes neist oli Tutanhamoni ema. Tema isa suri 1336 eKr või 1334 eKr. Tema ema ei elanud oluliselt kauem: tema muumia on leitud ja see kuulub umbes 25-aastasele naisele.
Usuvahetusliikumine - talupojad läksid luteri usust Vene õigeusku lootuses saada maad "Noor-Eesti" -kirjanduslik liikumine (1905a.) Balti erikord -eriline olukord Baltimaades, eriõigused Vene riigi koosseisus EKS -Eesti kirjandusselts, rajati 1907a. 17.okt. manifest -(1905) Vene tsaar lubas 1) kodanlikke vabadusi 2) parlamendi http://www.abiks.pri.ee
Ungern - Sternberg. Revolutsiooni nimel ei kõhelnud ka Trotski läbi viimast inimeste massilisi hukkamisi ja teisi inimõiguste rikkumisi (üks selle tagajärgi oli Kroonlinna madruste ülestõus bolševike valitsuse vastu märtsis 1921, mis veriselt maha suruti). Kokku kaotas kodusõja käigus oma elu umbes 15 miljonit inimest.

U 6 - 4 saj eKr olevat sündinud Petlemmas Jeesus • U 30-aastaselt hakkas mööda maad rändama kood 12 jüngriga • U 33-aastaselt löödi juudi ülikute nõudmisel Jeruusalemmas Kolgata mäel risti • 3 päeva hiljem olevat surnust üles tõusnud, kohtunud mitmete inimestega ja viimaks kehaliselt taevasse läinud.
Utnapištim – akaadi laadine nimi vastab ka sumerite laadilise nimele Siusudra („See, kes leidis pikade päevade elu“).
Uus mõttemaailm – humanism • Trükikunst → teadmiste laiem levik, • Maadeavastused – üheltpoolt laienesid geograafilised piirid( nt uued teadmised Aafrika lõunaosa kohta) ja maadeavastused laiendasid ka majanduslikke piire ( maailmakaubandus). Maadeavastuste tulemustena sai maailma majandusekeskmeks Euroopa.

Ultra - rojalistid – prm 1814. a põhiseadus nägi valimisõigust ette ainult 100 tuhandele kodanikele. Võimule pääsesidki ultra-rojalistid, kes olid veel rojalistlikumad kui kunginas ise. Ultra-rojalistid leidsid, et prmd peaks valitsema kuningas, kelle võim oleks sama suur, kui enne pr revolutsiooni.
Usu - ja hariduselu Rootsi ajal (117-122) : Luteri kiriku olukord peale Liivi sõda - toimus luteri kiriku organisatsiooniline ülesehitamine, Liivi sõda oli viinud kiriku haletsusväärsesse seisundisse; kiriku kahjuks olid uuesti popid muinasusu kombed; soovida jättis pastorite haridus ja kõlblus.
Uus kurss - rooseveldi alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada tõsta,likvideerida tööpuuduse ja tõsta elatustaset.

Usurahu on II vaheaeg (1556 – 1618). Püha Saksa-Rooma keisririik eksisteerib nüüd vaid paberil. Detsentraliseeritud Saksamaal kujunevad tsentraliseeritud territoriaalriigid (üle 300). Jesuiitide edukas vastureformatsioon Lääne- ja Lõuna-Saksamaal. Eranditeks on usuvabadus Böömimaal ja Ungaris.
Uurijad on jõudnud järeldusele, et kroonika kirjutaja tuli Liivimaale 1205.a., oli pärit Alam-Saksamaalt. 1205-1259. Nägi väga paljusid sündmusi ise pealt, osales ise nendes ka. Ta pidi kasutama varasemaid märkmeid või pidi kogema suulisel teel andmeid, kes siinsetel aladel varem tegutsesid.
Urbaniseerumine - linnade arvu ja suuruse kasv, linnaelanike osatähtsuse suurenemine maa rahvastikus ja linnalise eluviisi levimine Sotsialism- ühiskondlike liikumiste vasakpoolne ideoloogia, mis rõhutas võrdsust 2. Kes oli, mida tegi: Leonardo da Vinci- itaalia renessansiajastu mitmekülgseim geenius.

Uuendused mõisamajanduses - domineeriv põlluharimisviis oli olnud nn kolmevälja süsteem (suvivili, talivili ja kesa). Alates 18 saj hakati mõistaes kasutama mitme-välja süsteemi (sest tulid uued kultuurid nagu ristik ja kartul). 19 saj teisel veerandil mutuus see mitmevälja süsteem mõistaes valdavaks.
Uniooni - aja valitsejad Engelbrekt Engelbrektsson: “keskaja suurim rootslane”, ei leppinud uniooni tõttu kujunenud olukorraga maal, 1434. aastal juhtis talupoegade ülestõusu Dalarnas, ülestõusu põhjus oli pigem majanduslik kui rahvuslik, poliitiline karjäär edukas, kuid lühike.
Uued vene - kesksed kooliprogrammid heitsid kõrvale kodumaa ajaloo, maateaduse ja kirjanduse õppimise. Venstamine tõi kaasa kirjaoskuse languse: kui 1886. A. oskas lugeda 98% sõjaväkke võetud eesti noormeestest, siis 1901. Aastal vaid 80%. Aleksandrikool avati 1888. A. vene õppekeelga.

Usupuhastuse põhiideed – indulgentside müük keelata; pühakirja autoriteeti suurendada; lunastus Jumala armust; Tsõlibaadi kaotamine; jumalateenistus rahvakeelseks ja lihtsalt mõistetavaks; Jumalat ei vahenda miski, ka mitte paavst; sakramendid ainult ristimine ja armulaud; pidi olema mungatõotus.
Universaalid - abstraktsed objektid: omadused, suhted, arvud. Universaalide probleem seisneb selles, kas nad on olemas, ja kui on, siis mis mõttes nad olemas on. 11.-12. sajandil kujunes universaalide probleemi puhul kolm seisukohta e koolkonda: • Nominalism- Asjad on mõistete alused.
U 1302 – 1213 EKR Ramses II oli kõige suurem Egiptuse vaarao, kelle pikk valitsemisaeg üle kuuekümne aasta andis nii edukaid sõjakäike kui ka mõned muinasmaailma kõige muljetavaldavamad ehitised. Ta alistas hetiidid ja liibüalased ning viis Egiptuse loova õitsengu perioodi.

Uluotsa suur - Soome ideoloogiat ei taha küll kuidagi lugeda mingiks quasi- ideoloogiaks, — kuid olevaid või mõeldavaid rahvusvahelisi konstellatsioone arvestades on see siiski liiaks utoopiamaiguline, et sellele rajada mingit tööd või poliitikat, et tõmmata kaasa laiemaid hulki.
Uusrikas - inimesed, kes kodusid endale revolutsiooni ajal suure varanduse, pooldasid vabariiki 13.Direktooriumi võim kukutait 9.nov 1799, võimule tuli kolm konsulit, eesotsas Napoleon 14.Sõjad algasid 1792.a, sest välisriigid nägid Prantsusmaa revolutsioonis ohtu feodaalkorrale.
Usu - , õigus-, arsti- ja Tuntuimad teadlased: von Baer (arst, avastas munaraku), Nikolai Birogov (kirurg), Struve (astronoom, mediaankaarte mõõtmine), Bunge (ajaloolane, baltisaksa ajalooteaduse rajaja). Üliõpilased olid enamasti kodanlikku päritolu ja siis tuid aadlikud.

Uus kurss - rooseveldi saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada itaalia taset majanduses ega kuskil mujal.
Uusmaasaaja - maa võõrandati isikutele, oma majanduslik sissetulek – osa riigile.
Uuesti kokku - 1640.a. (lühike parlament püsis koos 3 nädalat) 1640.a. kutsuti uuesti kokku parlament, püsis kuni 1652.a. (pikk parlament) siis tehti ümberkorraldusi: Kuningas ei saa parlamenti laiali saata Parlament kontrollib riigi rahandust Ministrid vastutavad parlamendi ees.

Uus majanduspoliitika - NEP: -1921. aastast -Kindlaksmääratud maks -Kauplemise vabadus -Taastati eraettevõtlus - Lev Trotski – Punaarmee; Stalini peamine konkurent - V.I.Lenin – nõukogude valitsuse esimees ja kommunistliku partei juht - Vjatšeslav Molotov – Stalini ustav abiline.
Uuemõisas – suruti sõjaväe abil maha, • 1816 (Eestimaa) 1819 (Liivimaa) – Kaotati pärisorjus; maa oli mõisnike ainuomand; talude rent (teokohustused säilisid); liikumisvabadus piiratud; isikuliselt vabad; koormised fikseerimata; loodi vallad; perekonna nimede teke
Uurimustööd rootsi - Eesti ühisprojektina, läbi kaevati 170 m² ala kloostri põhjatiiva lõunaküljel. Nendel välitöödel seati kahluse alla ristikäigu olemasolu, kloostri põhjatiivas sellest konkreetseid jälgi ei leitud, samas leiti uuritud piirkonnast esmakordselt matused.

Uus kurss - Roosevelti reformikava, lubas tuua maa majanduskriisist välja, riigi rohkema sekkumisega,tõstis makse, riik toetas uute töökohtade loomist, kehtestati miinimumtöötasu, abirahad, kehtestas põllumajanduses tootmispiirangud, riigi kontroll panganduse üle
Ustavus – kuningale kuuluv poliitiline ustavus oli kõige nõrgem.
U 9000 - 5000 a. eKr. 2)noorem kiviaeg e neoliitikum u 5000-1800 a. eKr. 3)vanem pronksiaeg u1800-1100 a. eKr. 4)noorem pronksiaeg u 1100-500 a. eKr. 5)eelrooma rauaaeg u500eKr – 50pKr. 6)rooma rauaaeg u50-450pKr. 7)viikingiaeg u800-1050 8)hilisrauaaeg u1050-1200

Uus majanduspoliitika - valitsus sekkus rahaasjadesse, orienteeruti euroopa turule, esikohale seati põllumajandus, riik aitas kaasa ühistegevuse arendamisele, maaparandusele ja sordiaretusele, kutseoskuste levitamisele. Toetati ettevõtteid, mis kasutasid kütust ja toorainet.
Unistuse täitumine on võimatu. Selleks ajaks suri minu ema. Kui ma peale tema surma sõitsin kolmandat korda Viini, - seekord paljudeks aastateks, olin ma taas rahulikus meeleolus, minusse tuli tagasi endine otsustavus ja nüüd teadsin ma, milline on minu lõplik eesmärk.
Uus idapoliitika – Seda ajasid sotsiaaldemokraadid 1960.aastate lõpul.

Usk on tugevam kui nende usk. Nad arvasid, et kui pühast hiiest murda oks saab see karistatud, kuid katoliiklased ehitasid oma kirikud just nendele paikadele ja eestlased nägid, et nendega ei juhtunud midagi ja pidasid seda tugevamaks ja võimsamaks usuks.
Uusaeg - ajaloo periood, mille alguseks loetakse Liivi sõda ja lõpuks Liivimaa väikeriikide alistumist (15/16 sajandi vahetus kuni 1561) Arheoloogiline kultuur- ühelaadsed muistised, mis peegeldavad omaaegsete elanike tegevusalade ja eluviisi sarnasust.
Uusikaupunki rahu – 10.09.1721 Vene, Rootsi ja Poola vahel märkimaks Põhjasõja lõppu, Eesti alad läksid Venemaale, Rootsi sai kompensatsiooni Suur näljahäda – 1695-1697 Rootsis, põhjustas majandusliku kriisi (selle lõpul tuli võimule 15-aastane Karl XII

Umsiedlung ehk baltisakslaste ümberasumine Saksamaale, 6. oktoobril 1939. a. mainis Hitler, et Ida- ja Kesk Euroopas asuvad saksa rahvusgrupid paigutatakse Saksamaale ümber, ning järgneva 7 kuuga lahkuski ainuüksi Eesti aladelt ligi 13 000 baltisakslast.
Ustria - Ungari kuulutab Itaaliale sõja 1916 Somme`i lahing - kasutatakse tanke ja lennuväge Venemaa pealetung Austria-Ungarile Jüüti merelahing Keskriigid vallutasid Rumeenia Inglased võtavad ära sakslaste kolooniad Aa frikas, Aasias ja Okeaanias
Ugandi lahing – 1208 Sakslaste esimene sihipärane retk.

Umbes rusika - suurusi kive). Osavinimese saabumisega algas eelajalooline aeg (muinasaeg/ürgaeg). Inimese kujunemisliin jätkus Homo erectuste ehk sirginimestena (2 mln aastat tagasi), kelle jäänuseid on leitud lisaks Aafrikale ka Euroopast ja Aasiast.
Umbes 250 - 30000 a.t. Neil oli eneseväljendus välja kujunenud, nad matsid inimesi, küttisid. Nendest arenes välja osav inimene ehk homo sapiens, umbes 200 000 a.t. Nad oskasid tuld süüdata ja tegelesid ka kunstiga, toidu jaoks küttisid loomi.
Usuvool – pietism (ladina pietas – vagadus).

Uusaastakõne – „Rahvas on oma haigusest paranenud“, aga enne on vaja vastu võtta uus PS. Nädal hiljem andis Päts otsese korralduse rahvuskogu kokkukutsumiseks (5 rahvahääletus EW-s). Veebruaris 1935. Tegemist aga õige omapärase küsimusega.
Ultrarojalistid - tahtsid näha Pr.maad nii nagu enne revolutsiooni, taastada absolutism liidriks sai Charles Bourbone-Artois(kun.vend)-> Charles X- saigi troonile, hakkas pr.maad tagasi pöörama, vara tagasi kirikule, piirama inimvabadusi ja parlamenti.
Uskmatutega on püha ja eriti tähtsaks loeti selle maa vallutamist, kus Kristus oli olnud. Kui see oleks vallutatud, oleksid sinna kanda kinnitanud kaupmehed ja ja idamaadelt pärit kaubad ei oleks pidanud jõudma Euroopasse Bütsantsi vahendusel.

Urbaniserumine – ehk linnastumine ( linnade arvu ja suuruse kasv ning linnalise eluviisi laienemine) konstitutsiooniline monarhia – riigikord, kus manarhi võim on piiratud põhiseaduse ja teiste seadustega (võib aga ei pruugi olla demokraatlik)
Uus majanduspoliitika ehk nepp (ka: nep); lühend vene keelsest väljendist (новая экономическая политика) oli Nõukogude Venemaa ja Nõukogude Liidu majanduspoliitika, mille pakkusid välja Lenin ja Trotskiajajärgul 1921. aastal.
Uus riik – Ameerika Ühendriigid – senine riikide liit m uutus liitriigiks USA-ga liidetud uued territoorium jäeti üldiseks vabaks koloniseerimiseks id Põhim õte, et kui m ingile alale on asunud väh 60 000 m eest, võib m oodustada uue

Usa rl - st kõrvalejäämine: ei täidetud soove, mida usa soovis. Ei tahetud võtta vastutust maailma probleemide üle. MS põhjused: massitootmine, ülelaenamine, majanduse riikliku reguleerimise puudumine, majanduse tasakaalustamatus.
Umbes 495 - 429 eKr. Ta oli pärit aristokraatlikust suguvõsast, kuid ise pidas end demokraatiks.kui tema riiki valitses,siis olid kõik seaduse ees võrdsed ja aristokraatial polnud riigi valitsemisel mitte mingisuguseid eesõigusi.
Usa luure on iseloomustanud Adolf Hitlerit diktaatorina kui inimest kellel on oskusi väljendada ja sõnastada oma rahva sügavaid tundeid , tal oli võime apelleerida nii madalamate kui ka kõrgemate idealistlikumatele inimtunnetele.

Uusaegne aadliau – aadlik ei tohi petta ega valetada, peab täpselt ära maksma mis ta laenab omasugustelt, kuid ta võib juua, vanduda, olla võlgu kaupmeestele, jätta kuningas ja isamaa maha, olla jumalakartmatu, magada kellega tahes.
Ulatuslikku majandusabi - programmi. Kes sellega liitusid? Programmiga liitusid Austria, Belgia, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa LV, Suurbritannia, Šveits, Taani ja Türgi.
Usu - ja hariduselu Rootsi ajal Luteri kiriku olukord peale Liivi sõda: Liivi sõda oli viinud kiriku haletsusväärsesse seisundisse: kirikuhooned oli purustatud ja rüüstatud, enamik kogudusi olid jäänud õpetajateta.

Usupuhastus – 1517. a. algatas selle Martin Luther Saksamaal, Tallinnasse jõudis see 1523. a.. Usupuhastuse põhjused – poliitilises suunas himustasid ilmalikud valitsejad, aadlikud ja rikkad linlased kiriku varandusi ja maid.
Uniooni - aja valitsejad Pommeri Erik: 15-aastaselt sai kolme riigi valitsejaks, sõjaka iseloomuga, edendas Taani kaubandust, suhted alamatega halvad, põgenes 1438. aastal Gotlandile maapakku, Kalmari unioon nõrgenemine.
Uus kurss - rooseveldi alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada tõsta,likvideerida tööpuuduse ja tõsta elatustaset.

Umbes 7 - 8 pangest vedelikust sai 1-1,5 pange siirupit. Seda siirupit kasutati leiva peal, magustoitude tegemiseks ja moosi keetmiseks. Siirupiga keedetud pohlamoos oli väga hea, talveks valmistati seda koguni 6-7 pange.
Uus kurss - rooseveldi saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.
Usa sünd - 13 kolooniast presidentaalseks föderaalseks vabariigiks 15.-16. sajandil maabusid Põhja-Ameerikas erinevate rahvuse esindajaid-inglased, hollandlased, rootslased ja teised- ning rajasid sinna oma kolooniaid.

Uue ps - e väljatöötamiseks moodustati kahekojaline Rahvuskogu, mis tuli kokku 1937 veebruaris ja võttis vastu uue PS-e 24.juulil 1937 ja see jõustus 01.01.1938. rahvuskogu eeskujul valiti kahekojaline riigikogu.
Uurali kasakad - Uraali jõgi saab alguse Uraali mäestikust, Tšeljabinski piirkonnast, Ohrenburg oli Uurali kasakate peamiseks asualaks, valisid 1917 pärast veebr revol oma pealikuks, atamaniks polkovnik Aleksander Dutovi.
Ulatuslikumad tekstid on luule tekstid, mis valdavalt ei tegele arhailise ajaloolis poliitilise sündmustikuga. See luule on nüüd omakorda jagatav 2: eepiline luule – ta on heksameetrilises värsimõõdus ja teine on lüürika.

Usk on küll inimestele vajalik ja kasulik, sest see ühendab, aga juhtides riiki usu põhimõtete järgi, võib tekkida olukord, kus ei toimita mitte parema lahenduse leidmise nimel, vaid usu põhimõtete järgi.
Uued funktsioonid on leidnud ka paljud keskaegsed elamud: Vene 17 paikneb pärast korrastamist Linnamuuseum, Lai 23 kohandati Linnateatriks, Raekoja plats 18 Matkamajaks ning Vanaturg 6 peale restaureerimist restoraniks Gnoom.
Uljanovlenin - Venemaa bolševike juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, NSVL esimene valitsusjuht ja leninismi rajajaAraabia Lawrence-legendaarne Inglise sideohvitser, kes õhutas araablased türklaste vastu mässuleM.

Undeground railroads – tõlkes „põrandaalused raudteed“. Nii nimetati 19. sajandi Ameerika Ühendriikides salajasi teid, mida mööda abolitsionistid aitasid neegerorjadel lõunaosariikidest põgeneda põhjaosariikidesse.
Universumi keskpunktiks on Maa, mille ümber tiirlevad Kuu, Päike ja tähed ning selle süsteemi tõenäolisust kinnitasid ka 2.sajandil Ptolemaiose keerulised geomeetrilised konstruktsioonid ja tabelid planeetide liikumise kohta.
Usuline korraldus – võimatu on anda ammendavat ülevaadet, kuid alates ajaarvamise vahetusest tõuseb pidevalt kristliku usundi olulisus, mis keskaja algul on ka institutsionaliseeritud. Kirik kujuneb kinnisvaravaldajaks.

Uus kurss - rooseveldi saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada itaalia taset majanduses ega kuskil mujal.
Uutmise e. perestroika käivitamine, mille eesmärgiks oli kehtiva reziimi kriisist väljaviimine, täiustamine ja reformimine, kuid eesmärki ei saavutatud; tagurlike jõudude riigipöördekatsed 1991.a. augustis.
Uurijad on leidnud, et see võib olla muistend (linnusesse sissepääsemine... et seda muistendit on võimalik kohata ka teiste rahvaste muistendite juures). Ja samas, detsembris polnud see võimalik köha tõttu.

Uniooni - aja valitsejad Sten Sture Vanem: sisuliselt oli Rootsi riigi valitseja, saavutas võidu Christian I üle Brunkebergi lahingus Regent Margrete Engelbrekt Engelbrektsson Baieri Kristofer Sten Sture Vanem
Usu - , Õigus-, Arsti- ja filosoofiateaduskond 4. Mis keeles toimus ülikoolis õpe? Vene keeles 5.Kellele allus Tartu ülikool? Vene haridusministeerium 6.Kui vanalt pidid lapsed kooli minema? 10 aastaselt.
Uurali keelkond on indoeuroopa keelkonna kõrval teine keelkond, mille keeli kõneldakse Euroopas. Uurali keeli kõnelevaid rahvaid on uuemate andmete ja hüpoteeside järgi Euroopas elanud juba kümmekond aastatuhandet.

Uus kurss - rooseveldi kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.
Usa abiprogramm - USA annab majanduslikult abi, kui riigis kehtestatakse demokraatilk kord Miks NSVL saavutas 3 maailmas edu? Läänelikud väärtused ja põhimõtted, demokraatia idee, ei ostunud aafriklastele sobivaks
Utopism - ??? ROMANTISM – vaimuelu põhisuund, idealiseeriti minevikku, tunti huvi ajaloo, muinsuste ja rahvaluule vastu RAHVUSLUS – ideoloogia, kultuurivorm, sotsiaalne liikumine, mis keskendub rahvusele.

Uus põhiseadus – Rahvuskogu ja 1937. aasta põhiseadus; Jaanuari esimesel nädalal andis Päts otsese korralduse rahvuskogu kokkukutsumiseks (5 rahvahääletus EW-s). Paralleelselt tehti takistusi opositsioonile.
Umbes 1500 – 1000 eKr tungisid aarjalased mitme lainena Indiasse (sanskriti k Āryavarta – aarjalaste maa) ning asustasid Põhja-Indias järk-järgult piirkonna, kus varem oli eksisteerinud Induse kultuur.
Uusromantismi ideoloogia - pettumine kaasajas, teaduse areng pole ühiskonda humaansemaks muutnud, tugevnes religiooni autoriteet (olulisemad parateadused), kunst polnud enam teaduse liitlane, vaid ülim väärtus.

Ukaas - Venemaa presidendi, tsaari või riigivõimuorgani välja antud seadusandlik akt või korraldus (Ukaas, 2014). Eeldasin selle tähendust, aga nüüd sain kindel olla, et arvasin õigesti.
Uuemal ajal on tekkinud teooria (Kalevi Wiik, Ago Künnap), mille kohaselt on tegu algse eesti keele kõige vanema sõnavarakihistusega ning Kunda kultuuri kandjad olidki eestlaste kauged esivanemad.
Uute maa - alade hõlvamine ja seal 20. sajandi algusest ka Vologda kubermangu). asunduste loomine kulges intensiivselt kuni 1880. aastate keskel lisandus eesti asundusi Esimese maailmasõjani.

Usklikku usu - uuendajat Martin Lutherit üks asi: nad mõlemad olid vastu paavsti poliitikale. Luterlusest sai aga Saksa riigivürstide tööriist nende keisrivõimust sõltumatuse suurendamisel.
Uued haigused – süüfilised, rõuged • kõrgkultuuri hävimine (indiaani kõrgkultuur) • kaubandusmonopolid, kaubateed, Atlandi ookeani äärsed uued kaubalinnad: Lissabon • orjakaubandus
Uued käsulauad - seaduselaegas • 40 aasta pärast jõudis juudi rahvas Kaananisse Moosese surm • Ei jõudnud Kaananisse • Suri 120-aastasena • Nebo mäel • Maeti orgu • Leinati 30 päeva

Uus kord - range okupatsioonireziimi kehtestamine,maj. allutamine,ressursside teenima panemine Saksa sõjamasina heaks – kõige selle kehtestamine 12 Euroopa riigis Saksamaa ja Itaalia poolt
Usa iseseisvuspäev - 4. juuli Eesti iseseisvuspäev- 24. Veebruar Inglismaa kuninganna Victoria valitsemisaeg- 1837- 1901 . * Elba saarele saadeti Napoleon, hiljem Püha Helena saarele, kus ta ka suri.
Usupidustused - pillimängu, laulu või spordivõstlused. Delfi oraakel- Püütia istus templi tagumises ruumis(adyton), ja oli jumalast täidetud e entusiastlik, kuulutuste tõesuses ei kaheldud.

Umbes seitsmendas - kaheksandas köites kaheteistkümnest hakkab Toynbee huvi tundma — mis mõte kõigel sellel on. Toynbee arvab, et lagunemise kannatustes progresseerub inimkond jumalateadmises.
Urbaniseerumine - linnastumine industriaal ühiskond- Suurtööstuse arendamist nim. industrialiseerimiseks ning järjest enam tööstuse saavutustele tuginevat ühiskonda industriaalühiskonnaks.
Uusaeg on kapitalismiajastu.16.saj. algasid eurooplaste koloniaalvallutused, mis pidurdasid paljude teiste maailmajagude arengut, Euroopa maadeavastajatele tähendasid aga palju kasumeid.

Ufo - contact.com/ancient-sumerian-annunaki-gods-from-the- sky/inanna-sumerian-god-annunaki http://www.bibleorigins.net/InannaDumuziPictures.html http://en.wikipedia.org/wiki/Marduk
Uljanov - Lenin – Venemaa bolševike juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija,Nõukogude Venemaa esimene valitsusjuht ja hiljem leninismiks nimetatud kommunistliku riigiõpetuse rajaja.
Uus põhiseadus – Rahvuskogu ja 1937. aasta põhiseadus; Riigikogu VI koosseis, presidendivalimised ja Kaarel Eenpalu valitsus; juhitav demokraatia; opositsioon autoritaarse riigikorra vastu.

U 50 - date keskpaigast tuli väike muutus, kus paljud said asustava aa kodanikeks ning paranesid nende tööväljavaated ja elu ei erinenud enam teravalt riigi põliselanike omast.
Ulysses on iiri kirjanik James Joyce´i romaan ning on modernse kirjanduse üks tähtsamaid teoseid. Esimest korda ilmus raamatuna 1922. Aastal, enne seda ilmus järjejutuna ajalehes.
Usund - loodusesemete austamine, esivanemate hingede tähtsus-valhalla(viikingite taevas), päikesekultus. 11saj keskel võtsid vastu ristiusu, tekkisid kristlikud Skandinaavia kr-d

Uue - Riigi ajal sai peajumalaks Amon, kes oli egiptlaste kujutluses liitunud päikesejumalaga ja kandis seepärast nime Amon-Ra. Amoni templite ehitamine oli kunsti peaülesanne.
Uusaeg – (algas 1492 ja lõppes 19.ja 20.saj vahepeal) üleminek feodalismilt kapitalismile (rahamajandus, palgatööjõu kasutamine, ristiusu nõrgenemine) Uusaeg jaguneb kolmeks:
Ungern - Sternberg (1779-1836), kes ehitas laevu, kasvatas meriinolambaid ja rajas Kärdla kalevivabriku, mis esimese aasta töötas Suuremõisa mõisas ja 1830 koliti Kärdlasse.

Umbes 1070 - 1100. Veelgi tähtsam oli professor Irnerius, kes õpetas aastatel 1112-1125. Irnerius tundis väga hästi Corpus iuris civilist ja oskas seda ka õpilastele edasi anda.
Usuliikumised - Vennasteliikumine – kindel organisatsioon; palvemajades valitses demokraatlik õhkkond, mis ei teinud vahet ei seisustel ega rahvustel; leidis talurahva seas laialdase
Uus majanduspoliitika – Põllumajanduse eelisarendamine Balti Liit – Kolme balti riigi ühendus Idapakti idee – Kaasata vastandlikke riike rahu tagamiseks Euroopas (Saksamaa, Prantsusmaa,

Uus rajajoon – tuleb rajada õiglasem ühiskond,kaotada vaesus, jõuda kosmosesse, nihutada kogu inimkonna rajajooni Suur Ühiskond – leevendada sotsiaalseid vastuolusid, õnnestus
Ukraina - 24. august 1991 • Vanuatu – 30. juuli 1980, Suurbritannia ja Prantsusmaa kondomiiniumi valitseda olnud Uus-Hebriidid kuulutati Vanuatu nime all iseseisvaks riigiks.
Ulemnoukogu - ev-ulemnoukogu/. 10 Liivik, O., Niidassoo, K., Ohmann, V., Pillak, P. ja Tarvel, E. (2000). Kõrgemad võimu vahendajad ENSV-s. Tallinn: Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus.

Usu - ja hariduselu Rootsi ajal Luteri kiriku olukord peale Liivi sõda: Armetus seisus (purustatud hooned), õpetajaid polnud, muinasusk tuli tagasi, pastorid olid harimata.
Usupuhastuse toetajad – mõjukad feodaalisandad; uuendusmeelsed vaimulikud; kaupmehed, käsitöölised, linnaelanikud. Usupuhastuse vastu – katoliku vaimulikud; piiskopid; ordu; vasallid.
Uues testamendid on neli evangeeliumi, mis jutustavad kristuse elust, surmast ja ülestõusmisest, kristuse spostlite tegude kirjeldus ja nende kirjad esimestele kristlikele kogudustele.

Uusaeg on ajalooperiood umbes 1500 kuni umbes 1914-1918, seega suurtest maadeavastustest ja renessansist Esimese maailmasõjani, kuid uusaja algust pole kindlalt kokku lepitud.
Usa ww1 - s.20-date aastate alguses oli Ameerika maailmas üks kõige tugevamaid riike. Selle edu põhjuseks oli I maailmasõda, kus Ameerika tegelikult eriti osa ei võtnudki.
Usa 1920 - 1930 Too näited kõikidesse valdkondadesse Sisepoliitiline elu Majandus Välispoliitika Igapäevaelu Palju skandaale Vabariik Vabaturumajandus Maailma juhtivam riik

U 1500 - 1600 saadikut üle kogu Vm, erinevatest omavalitsustest, parteidest, riigiasutustest jne. Eesmärgiks vaagida üheskoos Vm-l kujunenud olukorda ja seada uued sihid.
Umbes 9 - aastane ning noorel valitsejal oli jäänud vaid üks lähedane naissoost sugulane – ta arvatav ema Kiia, kasuema Nofretete ja vanemad kasuõed olid kõik surnud.
Uusasustamine – Sõdades hävinud rahvaarvu taastamine sisserände teel (Venelased, soomlased, lätlased, poolakad jne.) Vene külad – Peipsi äärde rajatud venelaste külad

Union flag on government buildings The Queen Birthday is celebrated in other countrys too Australia & New Zealanders mark the occasion in style by taking the day off work.
Usuelus – lahutab kiriku riigist, kirik allutatakse riigile Kodanikuõigused – Napoleoni koodiks – VÕRDSUS! Seisused kadusid! Naistel ja meestel erinevad õigused.
Usukeskused – seal huvituti ladina keelest, kristlikust kultuurist ja keldi keeles talletatud kohalikust pärimusest, ning seda kõike püüti sõlmida ühtseks tervikuks.

Ususõjad 1562 - 1598, koku 8 sõda, peeti Lõuna-Prantsusmaa aadlikest kalvinistide(hugenottide) ja kodanlaste ning absolutistliku kuningavõimu toetavate katoliiklaste vahel.
Uljanov - vene enamlaste juht Parandasid maailmavaadet? Raadio, Konveier-tänu sellele tehti autod juba märksa kiiremini,oli kerge vaevaga liikuda ühest kohast teise.
Uusasjalikkus on muusikas 1920ndatel aastatel tekkinud ekspressionismile vastandunud suund. Ekspressionism on 20. sajandi algul sündinud vool kunstis, kirjanduses, muusikas.

Uganda on täiesti vastupidine näide enda Idi Amini terrorirežiimiga, mida samuti alguses tervitati kui tugevat režiimi, aga selle käigus hukkus 300 000 inimest.
Usk teispoolsusesse on suur osa nende elust ning nad pidid elama elu nii, et see kindlasti viiks nad ikka paremasse ellu peale elu ja mitte saada karistada viimasel kohtupäeval.
Usuelu –  kiriku mõju vähendamine, kiriku hooned riigistati ja neisse rajati uued asutused, TÜ's  kaotati usuteaduskond, usuvastane propaganda 

U 1550 – 1540 vallutas Amos (1552 – 1527; Kamosise vend, keda loetakse 18. dünastia rajajaks) Avarise, tõrjus Hyksose Aasiasse ja taastas Egiptuse ühtsuse.
Unioon - põhjaosariigid: uniooni pooldajad ületasid oma vastaseid elanikkonna arvu, tööstusliku arengutaseme ja raudteevõrgu poolest, edukas sõjalaevastik.
Ulatuslikud talurahvaülestõusud ehk pearaharahutused puhkesid 1784 aastal, kus enam teotööle ei mindud, sest arvati et asehalduskorra kehtestamine ja pearahamaks vabastab nad sellest.

Uus idapoliitika – 1960. Hakkasid võimule tulnud sotsiaaldemokraadid ajama uud idapoliitikat. Sõlmiti lepinguid poola, Tšehhoslovakkiaga ning NSV liiduga, et suhteid
United states on August 9, 1945, at 11:02 (JSP). It was the second of the only two nuclear weapons to be used in warfare and was the third man-made nuclear explosion.
Uurinused on seisukohale jõudnud, et need seisused polnudki nii loogilised ja koht muutus ümber pärisorjuslikest tp vabadeks, et nad jääksid mõisnike maale.

Uus majanduspoliitika – NEP. Toiduainete riigile andmise kohustus asendati kindla suurusega maksuga, mille tasumise järel võis talupoeg toodangu ülejäägid turule viia.
Uurimistöös on antud ülevaade Veebruari revulutsioonist, Eesti kubermangudest, Eesti Rahvusväeosadest, rahvusautonoomiast ja Eesti rahva- ning rahvuskongressist.
Usupidustused - eesmärgiks oli kinnitada usku ja isaaa-armastust. Tuntumad pidustused olid dionüüsiad (toimusid märtsis) ja olümpiamängud (iga 4 aasta tagant)

Uude testamenti on koondatud 13 Pauluse kirja (epistlit), kus autor esitab oma seisukohti ja vaateid, jagab nõuandeid kogudustele ning annab kristlusele tõlgendusi.
Usa 1929 - 1933 ja Euroopa 1930-1934. 1928. ja 1929. aastal saadi maailmas liiga head viljasaaki ning vilja hindu maailmaturul polnud võimalik üleval hoida.
Usupuhastus - Tuntuim vaidlus on 1519. aastal Leipzigis toimunud tema ja J.Ecki vahel, püüdes paljastada Lutheri ketserlust. Lutherit taheti tuleriidale panna.

Uus põhiseadus – rahva ülemvõim, kõigi kodanike võrdõiguslikkus – jäi aga rakendamata Juuli 1793 Marat tapetakse, Rahvapäästekomitee juhiks Robespierre.
Uusajal mandri - Euroopa juhtivaks suurriigiks kujuneb Prantsusmaa (tõuke selleks annab ka Püha Saksa-Rooma keisririigi langusfaas). 1562-1700 Prantsusmaa tõus.
Usuvahetusliikumine – kui võeti vastu õigeusk, pidi tasuta maad saama Prohvet Maltsveti liikumine – lubati valge laeva saabumist, mis viib rahva paremasse kohta.

Uurimistöö lisasse on paigutatud pildid Kuremäe kloostri pühadest väravatest koos kellatorniga, Uspenski kiriku kuplid ja Uspenski kiriku ( 1908- 1910 ) sisevaade.
Usa 1950 - 1970 Mustanahaliste olukord Mustasi ja valgeid ei koheldud võrdselt, tihit neid kiusati või diskrimineeriti, mustad ei saanud vahel ka valida.
Usund – egiptlased mõistsid ja mõtestasid maailma üldist korraldust müütide ja religiooni alusel, preestrid sõnastasid usulisi tõekspidamisi.

Umsiedung – ümberasumine, viib 16 000 Baltisakslastest ära 40%(Lätist 40000). Oli Hitlerile vaja, et asustada vallutatud alad oma rahvuskaaslastega.
Ustavus – kuningale kuuluv poliitile ustavus, vasalli ja isanda vaheline feodaalne side, sidemed, mis põhinesid sugulusel ja ühisel majapidamisel.
Uurimisaega on tegelenud väga palju silmapaistvaid ajaloolasi sealhulgas J. G. Droysen, U. Wilcken, M. Rostovtsev, W. Tarn, H. Bengtson ja A. Ranovitš.

U 2600 – 2500 rajasid 4. dünastia valitsejad Cheops /Khufu, Chephren/Khafre ja Mykerinos/Menkaure oma hauamonumentidena suured Gisa püramiidid.
U460 - 430ekr – Ateena demokraatia hiilgeperiood nn Periklese aeg *Hellenismiperiood(338-30ekr) 336-323ekr – Aleksander Suure valitsusaeg.
Ultimaatum - esitati Baltimaadele NSVLi poolt, mille kohaselt nõuti täiendavate osade lubamist maale ja Nõukogude-meelse valitsuse moodustamist.

Unken – seisukoht et selle raames võis olla kaks ringi võis olla vanemate nõukogu ehk aristokraatlik ja teine rahva oma ehk demokraatlik.
Usurpaator - ebaseaduslikult võimu haaranud valitseja kolme keisri lahing-Austerlitzi lahing 1805. Franz II, Aleksander I, Napoleon Venemaa kaotus
Uurimiseks on kasutatud mitmeid Inglise ja Ameerika ajaloolaste koostatud artikleid ning ka Rooma ajaloolaste kirjutisi, mis on primaarsed allikad.

Umsiedlung – 1939. aastal kutsus Hitler Ida-Euroopas elavaid sakslasi Saksamaale tagasi, mille tulemusena lahkus Eestist enamus baltisakslaseid.
Ulster - kõige enam arenenud tööstusprovints põhja-iirimaal. Seal oli ka inglaste osakaal kõige suurem võrreldes teiste iiri linnadega.
Uurimiste tulemusena on leitud, et Russalkat üritati veel peale kriisi puhkemist taas Tallinnasse tagasi tuua, kuid kahjuks polnud selleks piisavalt aega.

Uus kord - sakslaste poolt alistatud riikides pandi alaväärtuslike rahvaste (juudud, slaavlased) kallal toime rahvastiku osaline hävitamine.
Uskmatutega on püha ja eriti Ristisõdade ajaks loetakse tähtsaks loeti selle maa ajajärku 1096-1270(1291) vallutamist, kus Kristus oli olnud.
Uuenduseks on ümberkäik, mis võimaldab jumalateenistuse ajal paveränduritel külastada reliikviad, liikudes ringiga umber kiriku pealöövi.

Ulatusid kesk - Rootsi, Norrasse, Taani, Soome lõunaossa, Kesk-Saksamaale, Poolasse, Šveitsi, Eestisse, Lätisse, Ülem- ja Kesk-Volgani välja.
Uus testament – on kirjutatud pärast Vana Testamenti, moodustab koos Vana Testamendiga kristlaste pühakirja Piibli, olles selle teiseks osaks.
Uppsala koosolek – riigiusk peab olema protestantlik; lõpetati Johan III liturgia ja kinnitati Augsburgi usutunnistus; mõisteti hukka kalvinism.

Uus vallaseadus ehk maakogukonnaseadus1866. Mõisnikud kaotasid kontrolli talurahva omavalitsuse üle. Võimude lahususe põhimõte vallaasutustes.
Uk kartis – kaotada ülemvõim merel, sest pärast Kieli kanali ehitust võis Saksa laevastik kiiresti liikuda Läänemerelt Põhjamerele.
Uljanov - Lenini surma järel sai NSV Liidu liidriks J.Stalin. • 1.detsember - Kommunistide ebaõnnestunud riigipöördekatse Tallinnas.

Usutõe allikaks on piibel, kuid selleks, et inimene saaks ise seda uurida, tuli piibel panna KOHALIKKU EMAKEELDE ja inimesed pidid õppima LUGEMA.
Uurimustöö nimi on Chirurgia magna ning see valmis 1363. aastal Avignonis. Sellest sai väga oluline teos meditsiinis järgmise 200 aasta jooksul.
Uus kurss - rooseveldi reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.

Uus majanduspoliitika – sõjakommunism Kehtestati toiduainete riigile andmise kohustus: talupojad pidid kõik vilja ülejäägid tasuta riigile andma.
Universaalmonarhia tähendab ühe inimese piiramatut võimu suure territooriumi üle. See aga ei saa toimida ilma hirmuvalitsuseta, tekib türannia.
Usa alasid on veel mitmel pool maailmas, sealhulgas, Hawaii osariik Vaikses ookeanis ja USA Alaska osariik Põhja-Ameerika mandri looseosas.

Uuemad rakendused on andnud palju suurema täpsusega vanusemääranguid (nt Mary Leakey leitud hominiid Lucy vanus – 3,18 miljonit aastat ± 2%)
Uusaeg - 17.-19- saj. Prantsuse revolutsioon jagab perioodi kaheks erinevaks- Vana kord (17.-18.saj) 17. saj- absolutism, barokiajastu.
Ukraina - raskes olukorras,Ukraina Ülestõusnute Armee(UPA) liikmed võitlesid nii sakslate kui nõukogudemeelsete partisanide vastu.

Usutunnistus - ei ole ühtki jumalat peale Allahi ja Muhamed on tema saadik. Kohustusteks oli palvetada 5 korda päevas näoga meksa poole.
Uurimine on näidanud, et enamus ristiretkel olijaid kandsid kulusid, mitte niivõrd tulusid, väga palju retkele minejad surid reisil.
Ujumine - Egon Roolaid (100 m vabalt), Boris Roolaid (100 m selili); poks - Evald Seeberg, Nikolai Stepulov, esindaja Peeter Matsov;

Ulatuslikud talurahvarahutused ehk nn pearaharahutused puhkesid 1784. aastal, kuna talupojad said asehalduskorrast aru kui mõisakoormistest vabastamisest.
Usundi vahel on põhjustanud vägivaldseid kokkupõrkeid ning isegi sõdu mitmel korral. Iisraeli on aidanud USA ning araablasi NSV Liit.
Uue vale - Dmitri väed jõudsid 1608. aasta suvel Moskva alla ja kuigi linna vallutada ei suudetud, jäid nad sinna mitmeks aastaks.

Uus stiil – lühikesed teritatud laused, tugevate afektide kujutamine, surma ja piinaga kohtumine, deklamaatorlik stiil, antiteesid.
Urbanism – riigipiiride kadumised kerkivad kultuurikeskustena esile suurlinnad, kus leidub ikka publikut igasugustele veidrustele.
Usa isolatsionism - mitte sekkuda maailma poliitikasse euroopas, mitte astuda sõjalisse liitu,esikohal oli ladina-ameerika.Edukas prantsuse

Usk – vastav kirjandus ja usuga tegelevad inimesed – muutuks defitsiitseks täpselt samamoodi nagu kõik muugi NSV Liidus.
Uskumus on omakorda tõene siis, kui see on kasulik jne. Toome näiteks kolm esimest uskumust sellisest lõputust uskumuste reast.
Uusaeg on ajalooperiood umbes 1500 kuni umbes 1918, seega suurtest maadeavastustest ja renessansist Esimese maailmasõja lõpuni.

Uusaeg on ajaloo periood mille umbkaudne algus oli aastal 1500 ning mille lõpuks loetakse kahekümnenda sajandi esimesi aastaid.
Universum – määratu hulk energiat – kunagi pakitud kokku ühte punkti, plahvatanud ning sestsaadik alates kogu aeg paisunud.
Usuvabadus – luterluse kõrval Tolerantsuspatent – seadus lubati nüüd ka katoliiklaste ususallivuse kohta, lubas tegutsemine.

Usuvahetusliikumise põhjused - väga raske majanduslik ja õiguslik olukord ning usk, et keisri usku minek toob kaasa majandusprobleemide leevenduse.
U 3000 – 2000 eKr oli Euroopas rahutu aeg. Osa mõjusid levis ideede kaudu ent aset leidsid ka rahvaränded ning vallutused.
Uued valijad - töölisklass ja naised, • neid kergem mõjutada ja nende rahulolematust suutsid diktaatorid edukalt ära kasutada.

Uus riik – 1550-1075 eKr, suurimad vallutused (Palestiina ja Süüria), uus pealinn Teeba, kaarikud, Thutmosis II ja Ramses II
Uljanov ehk Lenin. 1922 sai Venemaa Vabariigist NSVL (Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit) Eesti oli 15. Liiduvabariik.
Universaalmonarhia – antiimperiaalne loosung 16.-18. saj Euroopas; sellega kaasneb türannia, mis lämmatab Euroopale omased vabadused.

Uue - Riisipere omanikena on 1598. aastast saadik nimetatud Christopher Treydenit ja 1641. aastast Otto Wilhem von Taubet.
Uuenduste vajalikkus - Aleksander I üheks eesmärgiks oli piirata talupoegade ja mõisnike suhteid. Keiser pooldas pärisorjuse kaotamist.
Uurimustööd on tugevdanud muljet Cahachist kui püsielaniketa tseremoniaalsest keskusest, eesmärgiga olla palverändurite sihiks.

Uniooni pooldajad - Selle suuna toetus kuulus Taani kuningale Kristian II-le kes püüdis uniooni säilitada ning taasallutada Rootsit.
Uudseid harusid - nt rõivatööstus (varem valmisrõivaid siin ei toodetud) - Oskar Kilgas sai tuntuks trikotaaživabriku loomisega.
Uut testamenti on alates selle kirjapanekust laialdaselt tõlgitud teistesse keeltesse, sealhulgas ladina, süüria ja kopti keelde.

U 2600 – 2500 rajasid 4. dünastia valitsejad Cheops, Chepren ja Mykerinos oma hauamonumentidena suured Giza püramiidid.
Ungarlased – 898 toob hõimujuht Arpad madjarite hõimud üle Karpaatide Doonau madalikule, seal hakkab kujunema Ungari riik.
Unger - Sternberg. Eesti kalevitööstust iseloomustas uute tööstuslike suurettevõtete rajamine, kus kasutati masinaid.

Uus guineas on olemas küll vanu tsivilisatsioone, kuid need kontaktis uurijatega ja seega uue ühiskonna poolt juba mõjutatud.
Urinaalid on klaasnõud, millesse lasti uriiniproov. Üheks oluliseks haiguste määramise vahendiks oli haige inimese uriin.
Usu - , ühinemisvabadus jne. Linnades teravnesid sotsiaalsed erinevused jõukama kodanluse ja vabrikutööliste vahel.

Urbaniseerumine – inimeste siirdumine linnadesse, mille tulemusena kasvas oluliselt linnaelanike arv ja tekkis juurde uusi linnu
Uues testamendis on 27 raamatut ja need on jaotatud kolmeks suuremaks grupiks: evangeeliumid, kirjad ehk epistlid ja ilmutusraamat.
Uus kurss - rooseveldi reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada tarbimist).SS-hitleri kaitsemalev.

Uskumus on mistahes põhimõte, arvamus või tõekspidamine, millest juhindutakse ja mis annab elule tähenduse ja suuna.
Uskumusi on palju mõjutanud Kreeka kirjandus ja kunst, kust võeti üle paljud jumalad, ning samastati need endi omadega.
Uurijad on spekuleerinud, et kas pulmaluule jäigi vaid kõrgseltskonna siseasjaks või said sellest osa ka lihtinimesed.

Uni - erlangen.de/photo_html/portrait/griechisch/denker/sokrates/sokrat13.jpg. 12. detsember 2014 2. Google otsing.
Usa 1945 - 2000 1945. aastal tuli demobiliseerida 12 miljoniline armee ja viia tööstus kooskõlla rahuaja vajadustega.
Usupidustused - jumalate auks- pühamuses 10.Millist rolli omas mütoloogia kreeka kunsti loomisel too näiteid 3 valdkonnast

Uus kurss – Roosevelti majanduspoliitika Suure Depressiooni ajal, riik hakkas sekkuma majandusküsimuste lahedamisesse.
Uus turu - suur rahvakoosolek-sõjavägi Jaan Tõnisson (1868-1941) sündis avas tule rahvahulga vastu, ilma hoiatamata.
Usulised küsimused on ka üks olulisemaid takistusi ja põhjuseid, miks paljud Peetri sisseviidud muudatused püsima ei jäänud.

Usuuuendusliikumine - katoliku kirik lõheneb, üks pool liitub luteri mõtetega, teine jääb samaks *Inkvisitsioon - kirikukohus
Uuendused rehielamus – kütmata kambrid, kus suvel elati ja mida talvel kasutati laoruumidena. Talvel kanti lambanahast kasukaid.
Uljanov - Lenin). Saksamaa finantseeris sellal mitme Vene äärmusorganisatsiooni tegevust et tekitada Venemaal kaos.

Urbanus ii - paavst, kes kuulutas välja esimese ristisõja Friedrich Barbarossa- Saksa keiser, kes osales 3.ristisõjas
Usa 17 - le Euroopa riigile majanduslikku ja tehnilist abi. Ametlikult nimetati seda Euroopa Taastamise Programmiks.
Uskumisele ehk dogmaatikale. Usu määratlemine polnud lihtne, sest Jeesusele omistatud sõnu võis mitmeti tõlgendada.

Uppsalas on suur eestlaste kogukond, noorte eestlaste kooskäimise kohaks on kujunenud kohvik Uroxen Johannesgatanil.
Uus majanduspoliitika – NEP – võeti kasutusele 1921, vabaturg taastati ja sai olla väikeettevõtte omanik, majandus paranes.
Uusi aia - ja põllukultuure, kuivendasid maid, aretasid uusi viljasorte ja püüdsid uuendusi ka talupoegadeni viia.

Uusaeg - mõistet hakkasid kasutama humanistid, kirik jäi tahaplaanile, oluliseks sai haritud ja mõtlev inimene.
Umbes 115 – 125 pKr. •See on antiikaja suurim kuppelehitis kõrgusega 43 meetrit ja Rooma vanim kupliga ehitis.
Umbes 3200 - 3000 ema saabusid koos nöörkeraamika kultuuriga indoeurooplaste esivanemad, kes segunesid kohalikega.

Uute maa - alade hõlvamine ja asunduste loomine seal kulges intensiivselt aga kuni Esimese maailmasõjani välja.
Umbes 5 - 6 miljonit juuti (üle kahe kolmandiku sõja eel Euroopas elanud juutidest) ja 300-500 tuhat mustlast.
Usk – islami usk e. Muhameedlus Pühakiri - Koraan Usu rajaja – Meka kaupmees Muhamed Pühakoda - Mošee

Usuvahetusliikumine – (selle vallandas 1845 a. usk keisrisse) – Lõuna –Eesti rahvas astus massiliselt vene õigeusku.
Usu - , sõna-, koosolekuvabaduse, kutsus kokku riigiduuma, revolutsioonid riigis, kuna vabadused puudusid.
Uue kursi - inimnäoline doktriin- NSVl on sotsialism õigus ja kohustus kaitsta sotsialismi vahendeid valimata.

Uuendusprotsessidele kaasaaitamise – sel teel loodeti suurendada liiduvabariigi iseotsustamist ja demokratiseerida valitsevat režiimi.
Ungari 1956 - Ungaris korraldati ülestous, paluti läänt appi kuid lääs ei tulnud, suessi oli tähtsam neile.
Ungari kriis - 1956 a. Okt. Toimus Budapestis Poola toetuseks meeleavaldus, mis kasvas üle avalikuks vastuhakuks.

Usk - Liivimaad takistab luterlik hereesia ning nad on loobunud õigest usust, karistamine on vältimatu.
Uued riigid – rahvuspiirid ei langenud kokku riigipiiridega, seega sooviti rahvuskaaslaste alasid endaga liita.
Uus aristokraatia - nobiliteet(patriitsid ja plebeid, kelle 1 perekonnaliige on jõudnud kuruulse magistraadi ametini).

Usa lõuna - Ameerikat. Inglismaa soovis oma juhtiva koloniaalriigi ja merede valitseja positsiooni säilitada.
Uurida põhja - Ameerika rannikut Hatterase neemeni, vaid pidi ajapuudusel tagasi pöörduma. (Ceram 1978:19-20).
Uus organisatsioon - Eesti üliõpilaste Selts 1870. 1870-1940 tegeles Tartus, siis suleti . 1988 avati uuesti Tartus.

Uusaeg tähendab uut maailmapilti ja ideoloogiat ning pöördelisi arusaamu maailma ajoloolisest arengust.
Uusi nüansse on lisatud Gorbatšovi ja tema kaaskondlaste “riiki ja parteid lammutava” tegevuse kirjeldusse.
Usa ülemvõimule on üritanud vastu seista mitmed teised riigid, kelle arvates peaks olema maailm mitmepooluseline.

Uskumuste kandjateks on vanasõnad ja kõnekäänud (vanarahva ütlemised). Ka nendest on osa kasulikud, osa piiravad.
Uus maailmajagu – Ameerika  Hernàn Cortès maabus 1529. aasta aprillis Mehhiko rannikul ja vallutas Mehhiko
Usu - ja sõnavabadus, inimestel on omad vabad õigused, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Usupuhastuseks nim. ristiusu õpetuse puhastamist sajandite jooksul ladestunud täiendustest ja tõlgendustest.
Uus rahuläbi - rääkimiste ajajärk algas uue, Jaan Tõnissoni poolt juhitava valitsuse moodustamise järel.
Uusimat ajajärku nimetatakse lähiajalooks. Selle aluseks loetakse Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918 aastal.

Uus testament on kirjutatud vanakreeka keeles (koinees). Esimestel sajanditel pKr tõlgiti see ladina keelde.
Uus tõde on alati vahendaja, rahulooja põhimõttel: minimaalselt muutusi, maksimaalselt järjepidevust.
Uusikaupunki rahu – 1721. aastal alla kirjutatud rahu, millega liideti Ingeri-,Eesti- ja Liivimaa Vene riigiga.

Uute rahvusriikide – Austria-Ungari järglasriikide tunnustamine (Ungari, Tšehhoslovakkia). Poola tunnustamine.
Urania - astronoomia ja astroloogia muusa, kujutati gloobusega, tema tähelepanu oli suunatud taevale
Uuel ehitusel on rõhku pandud ka tugevama toestuse ehitamisele, keskkonnasäästlikkusele ja turvalisusele.

Uus majanduspoliitika ehk nep oli majanduspoliitika, mille pakkusid välja Lenin ja Trotski ajajärgul 1921. aastal.
Umbes 6000 - 7000 aastat tagasi hakkasid inimesed paikseks jääma, põldu harima ning koduloomi pidama.
Ungarlastel on võimas rahvustunne, aga neilt lõigatide palju territooriumist ära, mis tekitab pingeid.

Uus humanism – valgustusideoloogiale omane joon , milles seati esile inimene oma vajaduste ja kirgedega.
Uusikaupunki rahu - sõlmiti Rootsi ja Venemaa vahel 10. septembril 1721 Uusikaupunki linnas(Venemaa sai endale
Unesco – Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon; peakorter asub Pariisis

Uurijad on oletanud, et hauakambri sissepääs tehti väiksemaks peale kõige vajaliku sisseviimist.
Ulmefilm on film, kus on välja mõeldud igasugused juhtumid, mis igapäevaelus tavaliselt ei juhtu.
Ungarlaste maahõive – ungarlaste asumine praegusele Ungari riigi territooriumile, kus varem elasid saarlased.

Usupuhastus – ristiusu öpetuse puhastamist sajandite jooksul ladestund täiendusest ja tölgendusest
Uuendamise käigus1518 – 1529. Praeguse nime sai torn 1842. aastal, enne seda nimetati lihtsalt "uueks torniks".
Uus ülem - nõukogu kuulutas välja üleminekuperioodi, mis pidi lõppema omariikluse taastamisega.

Umsiedlung – saksa rahvusest isikute ümberasumine pärast Molotovi- Ribbentropi pakti sõlmimist.
Urbaniseerumine – ehk linnastumine on linnade arvu ja suuruse kasv, mille korral kolitakse maalt linna.
Usa kongress - ülemkoda: -senat (2 aadlikut osariigi kohta) - alamkongress (vastavalt elanike arvule)

Usaldusväärsed tõendid on siiski ainult 12 Katariina armukese kohta, mõnega neist kujunes tal pikaajaline suhe.
Usupuhastus ehk reformatsioon. Usupuhastuse algatas Martin Luther 1517.aastal Saksamaal Wittenbergis.
Uued töökohad – vähenes töötute arv, inimestel oli kindel majanduspoliitikat. Millised sissetulek.

Uus klass – proletariaadid ehk palgatööliskond, mis hakkas energiliselt oma õigusi suurendama.
U 120 – Ainult Kivist tööriistade (e osavinimene) tagasi 140 cm Aafrikas kasutamise algus.
Uskumuse kohaselt on pea iga universumis leiduv objekt hingestatud ning omab isiksust, nagu inimene isegi.

Usuelu tundmine - katoliiklus, mida preester teeb - üks kolmest kristluse põhiharust aluseks on Piibel
Uus humanism – esiplaanil inimene oma vajaduste ja kirgedega, konflikt kirikuga, eriti Prantsusmaal
Vote UP
-1
Vote DOWN
Usupuhastus ehk reformatsioon: ●Põhjused- katoliku kiriku liigne rikkus, patukustutuskirjade müük ●Tagajärjed- hakati väljaandma trükiseid kohalikes keeltes, kirikutes hakkasid jumalateenistused toimuma eesti ja saksa keeles, maapäeva otsus „Kelle võim, selle usk“, suleti kloostreid

Utoopia – kr.k maa eikuskil, Thomas More tuntuim teos, asukad on rajanud ideaalse ühiskonna.
Uurimuse illustreerimiseks on kasutatud fotosid, mis on pärit nii ajakirjandusest kui ka erinevatest raamatutest.
Uusikaupunki rahu - (1721) Balti aadli linnadele säilis Vene impeeriumi koosesisu laialdane omavalitsus.

Umbes 44 e. Kr. pakkus konsul Marcus Antonius talle kuningatrooni, kuid Caesar keeldus sellest.
Uued vene - kesksed kooliprogrammid lükkasid kõrvale kodumaa ajaloo, kirjanduse ja maateaduse.
U 483 - st alates ehitasid ateenlased Themistoklese eestvõttel suurima laevastiku Kreekas.

Ulmi lahing - 15.okt ründasid Ney väed edukalt Michelsbergi laagreid ja 16.okt hakkasid prants.
Usu - , kunsti-, ajakirjandus-, muusika-, pedagoogika-, arsti-, ladina-, õigusteaduskond
Usukeskus – piiskopi residentsid 2. Võimukeskus – valitseja või asevalitseja residentsid

Ukraina tikanditega on kaunistatud rätikud, laualinad ja muidugi kõik traditsioonilised rahvarõivad.
Unustatud väikeriik on olematu. Cicero: ´´Riigi rahvas ei ole mitte igasugune suur inimeste ühendus.
Usumäärus – katoliiklane pidi 3. kuuga maalt lahkuma ja katoliiklane kaotas kõik õigused.

Usundi tasand ehk kõlbeliste jõudude tunnistamine ja lõpuks- Üks kõlbeline jõud ülekõige.
Ususõjad prantsusmaal - Reformattsioon levis kalvinismina, kalviniste Prantsusmaal kutsuti hugenottideks.
Unconscious - part of the Modernist programme-in order to have one’s voice heard, one has to

Urukagina - võis olla võimuhaaraja kuningas (sugupuuga ei ärbelnud). Reformeeris seadust.
Utoopia - sotsialism Aristoteles väitis ei inimene saab olla õnnelik vaid riigis elades.
Uurimistöös on kirjutatud miks ja kuidas jalatsid moodi tulid ja millised on nende äärmused.

Uus majanduspoliitika - NEP: • Toiduainete andmise kohustus riigile asendati kindla suurusega maksuga.
U 1650 – 1550 eKr. oli riik taas jagunenud: Niiluse Deltas võimutsesid Aasiast pärit
U 2000 – 2000 eKr oli Egiptus jagunenud mitmeks teineteisest sõltumatuks piirkonnaks.

Usa ajaloos on olnud vaid üks president, kes on ametisse valitus enam kui kaheks tähtajaks.
Ungari ülestõus - 1956 Põhjused: 1953 suri Stalin ja tema poliitika sattus kriisi alla; Austria
Uued kodusõjad – pärast pärtliöö massimõrva tegid hugenotid vastutasuks uue ülestõusu.

Uurimine on vajalik kannatanutele, kelle vastu on toime pandud inimsusevastased kuriteod.
Ukraina - meelsed meeleavaldajad surusid Venemaa- meelseid vähehaaval väljakult ära.
Ulbricht ida - Saksamaa juhina: tuli võimule parteiga Saksamaa Sotsialistlik Ühtsuspartei.

Unitaarriik on riik, mille koosseisus ei ole autonoomseid haldusterritoriaalseid üksuseid.
Usa vlo ehk Varssavi Lepingu Organistasiooni sõjaväed kõrgendatud lahinguvalmidusse.
Usk - Egiptuse jumalad olid suuremas osas looma või linnu peaga ja inimese kehaga.

Uus probleem – agraarerakondade vahelised vastuolud Pikalaenu panka põhikirja arutamisel.
Uusrikkad – revolutsiooni ajal rikastunud inimesed Direktoorium – uusrikaste valitsus
Ulrich zwingli - palgasõdurite preester 1520a. Soovis et tagasi algkristlikulihtsuse juurde.

Uusikaupunkki - 1721. aastal sõlmitud rahu Rootsi ja Venemaa vahel, mis lõpetas Rootsi aja
Uut kirikuseadust on loetud ka üheks kõige tugevamaks sammuks Balti erikorra kaotamise suunas.
Usk – jumalad Baal ja Moolok, jumalatele toodi inimohvreid, esmasündinud poeg.

Ususõjad on veriseimad Prantsumaal (1562 – 1685) hugenottide ja katoliiklaste vahel.
U 2200 – 2000 eKr tungisid Balkani poolsaarele arvatavasti kreeklaste esivanemad.
Usk on siiamaani tähtsal kohal (nt naised ei tohi lühikeste riietega kirikusse

Usupuhastus e. reformatsioon - ümberkorraldused poliitikas, valitsemises ja majanduses.
Uus koolitüüp - kihelkonnakool kui teise astme rahvakool- rajati esialgu eraalgatuslikult.
Uusaeg - 15.-16.saj. itaalia humanistid, eristamaks oma kaasaega eelnenud ajaloost.

Ubikviteediõpetuse – Kristuses on ühendatud jumalik ja ilmalik loomus ja see asub kõikjal.
Universaalid on vahendid, mille abil me mõtleme, nad ise ei ole mõtlemise objektideks.
Untso – ei sisalda viidet geograafilisele kohale – Lähis-Idas rahu tagamine.

Uruki - sarnase linna juhtimine eeldas valitseja või valitsejate tugevat võimu.
Uspenski kirik e. Neitsi Maarja Uinumise kirik Asub Vladimir-Suzdalimaal Vlasimiri linnas.
Usupuhastus ehk reformatsioon viis Euroopa lõhenemisele kaheks vaenulikuks usuleeriks.

Uus kurss - rooseveldi sest kehtestati kuiv seadus kuid inimesed tahtsid ikka alkot.
Uustulnuk ehk nooviits loobuda oma kavatsustest ja tagasi pöörduda ilmalikku ellu.
Umbes 3300 - 3500 eKr. Esialgu oli piltkiri, aga aja jooksul arenes välja kiilkiri.

Unamir - i mandaati muudeti ja ülesandeks oli humanitaarmissioonide abistamine.
Usupuhastus e. reformatsioon.Usupuhastuse algatas Martin Luther 1517aastal Saksamaal.
Uueks partei - ja valitsusjuhiks sai Husak (kuni 1987). Taastati ortodoksne kommunism.

Ungern - Sternbergist Hiina keisrit ei saanud, Eesti Vabariik aga jäi püsima.
Universaalne aurumasin – James Watt, 1765.aasta. Esimene aurik – Robert Fulton, 1807.aasta.
Usupuhastus ehk reformatsioon uuendas lääne kiriku, kuid ühtlasi killustas selle.

Uusaeg – umbes 400-aastane ajaloo periood keskaja lõpust kuni lähiajalooni.
U 730 – 710 vallutati nn I Messeenia sõja käigus naabermaakond Messeenia.
Umbes 40 - st suahiili linnast olid suuremad Mombasa, Sansibar, Kilwa, Muqdisho.

Usa 1920 - 30. aastatel Usa parteipoliitiline süsteem sarnanes Suurbritanniale.
Usund – olid olemas mingisusgused ristiusu mõjud eriti vene õigeusu omad.
Uueks valitsusjuhiks E. Savisaar. Üleminekuperioodiga pidi lõppema omariikluse taastamine.

Uus majanduspoliitika – (NEP) - Toiduainete riigile andmine asendus kindla suuruse maksuga.
Uusikauppunki rahu - Põhjasõja lõpp - Ingeri-, Eesti- ja Liivamaa liidetakse Venemaaga.
Uuskonservatiivsed suundumused - Optimismi taastamine ja traditsioonide taasleidmine said nurgakiviks.

Umbes 1600 - le kurjategijale mõisteti kohut tavaliste kohtuseadustike kohaselt.
Unsuccessful - it gained a beachhead on the coast of Kent but achieved little else.
Uruki perioodi nimetatakse ka Sumeri arhailiseks ajastuks, see hõlmab ajavahemikku u

Usutunnistus – pole teisi jumalaid peale allahi kõrval ja muhamed allahi prohvet
Udp - protokoll andmete vahetamiseks, kus ühenduse olekut ei kontrollita
Umbes 30 – 40 õpilast astus vabatahtlikult Võrus formeeritavasse 3. polku.

Usulised äärmusliikumised — rahuldav alternatiiv reaalsusele, tavaliselt väga kauge maisest.
Usuti valhallasse - langenud võitlejate riiki. Kõige rohkem austati taevajumal Thori.
U poole - aastane periood on pälvinud ka nimetuse diktatuur siidkinnastest.

Ulfberth - mõõgad, st. mõõgad, mille terale on graveeritud nimi Ulfberth.
Umbes 1350 - Suur üle-Euroopaline katkulaine ehk Must Surm jõudis Liivimaale.
Urv - Urvaste Võn - Võnnu Räp - Räpina Lä - Läänemaa Pee - Peetri

Usu teenistuses - tähtsaim ülesanne jumalakujude loomine ja templite kaunistamine.
Usupuhastus e. reformatsioon; 4) 14.-16. saj. – renessansi tekkimine ja levik.
Uus matmiskomme – Kivikirstkalmed (ring, kirst, kivid) Asulaid hakati kindlustama.

Umbes 5 - 6 meetrine külviriba märgistati põllul joontega e. hitsmetega.
Uni - goettingen.de/vd/605/mjt.jpg 12. detsember 2014 4. Google otsing.
Usufestival ehk Ardh Kumbh Mela toimub iga 6. aasta järel, 42 päeva järjest.

Uus testament - sündis hellenistlikus maailmas ja on kirja pandud kreeka keeles.
Uusikaupungi rahuleping - 1721.a rahu, kus Rootsi loovutab Eesti- ja Liivimaa Vene riigile.
Uusikaupunkki – Rootsi ja Venemaa vahel, 1721. See lõpetas Põhjasõja Eestis.

United irishmen – ühendatud iirlaste liikumine, kes soovisid Iirimaa vabariiki.
Uus haldusjaotus – maakonnapiirid viidi kokku rahvuspiiridega (Eesti-Läti piir).
Uus kurss - rooseveldi keelustati sõda ja konflikte lahendati rahumeelselt.

Uuteks harudeks on põlevkivi ja turbatööstus, energeetika ning keemiatööstus.
U 1800 – u 1100 aastat eKr Noorem pronksiaeg u 1100 – 500 aastat eKr
Ungarlased – nad tungisid läbi Kesk-Euroopa, Prantsusmaale ja Itaaliasse.

Urbaniseerumine e. linnastumine on väga tihedalt seotud industriaalühiskonnaga.
Usu - ja sõnavabadus, õigus eraomandusele, uue riigikogu valimised.
Uudismaa - metsast puhastatud maa, mida kasutatakse põlluna esimest korda

Uus testament - Kristliku Piibli teine osa, mis kirjutati peale Jeesuse sündi.
Uus venestuslaine – kakskeelsus 6. Interrinne 7. EK(b)P VIII pleenum STAGNATSIOON
Unioon – iseseisvate riikide liit, millel võib olla ühine valitseja

U 6 – 5 milj u 3000 eKr 476 pKr 15. – 16.saj 20.saj eKr vahetus
Umbes 400 - mehelist lipkonda juhtis mündimeistri sell Ivo Schenkenberg.
Usundilugu — usundi aja- ja kujunemislugu, sageli kirjeldavad uurimused.

Usupuhastus – ristiusu õpetuse puhastamine täiendustest, tõlgendustest
Usutunnistus - ei ole ühtki jumalat peale Allahi ja Muhamed on tema saadik.
Uus kurss - rooseveldi Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.

Universaalriiki saksa - Rooma keisririik – reformatsioon lagundas seda sisuliselt.
Usupõhi dogma on et ei ole jumalat peale alahhi ja muhameed on tema prohvet.
Uuenduseks on teatud abinõude rakendamine põllumajanduse turgutamiseks.

Uurimisprogrammi sees on suhteliselt püsiv tuum, millele tugineb teaduslik tegevus.
Uurimustöös on andnud ülevaade toimunust Eestis ning ka Eesti poliitikas.
Uus riik - Ahmos kihutas hüksoslased välja ja taastas riigi ühtsuse.

Uute ideede - suhtumiste ja inimsuhete sissetung, talude päriseksostmine,
Umsiedlung – Oktoober 1939 Baltisakslased lahkusid Eestist kodumaale.
Usk kasvatusse – selleks, et uut ühiskonda rajada, tuleb inimesi harida.

Ususõjad on toonud aga palju kahju ja tohutu hulk inimesi on tapetud.
Uued muusika - ja tantsustiilid (lk 79); USA oli selles vallas esirinnas.
Uus testament on suuresti mõjutanud kaasaegse Läänekultuuri kujunemist.

Uusaja eripärad - teaduse areng, maadeavastused, loodusteaduste kiire areng.
Uhkeldavates barokk - ja rokokoointerjöörides muutus tapeet väga tavaliseks.
Universitas – Ülikool Rektor (keskaja ülikoolis) – Ülikooli juht

Usund – kiviaja inimesed olid loodusega väga lähedalt seotud.
Uus kurss - rooseveldi majandus,inimene töötab ise jõukuse välja.
Uusaja mõiste – Itaalia renessanssiaja humanistid, keeleteaduse huviga.

Umbes 10 - 15 % oli eestlasi ning nemad elasid väikestes linnades.
Umbes 1360 – 1380 • Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku ristimiskamber.
Umbes 3500 - st otse vangilaagritesse saadetud mehest elus paarsada.

Universumi keskmes on liikumatu Maa, mida ümbritseb vee, õhu ja tule kiht.
Usk on usk, ning minul ei ole selle vastu midagi, kui usuvad.
Uskumus on seisund, sisemine kujutlus, mis juhib meie käitumist.

Uue impeeriumi - nn Vana- Babüloonia riigi- rajas 18.saj eKr Hammurapi.
Uued pillid – lõõtspill, suupill, kannel (mitmekeelsemad), viiul.
Uusrikasteks e. timokraatiaks.) Sugukondlik kord kaotas oma tähtsuse.

Usk roomas - Jupiter-tormijumal, keskne pühamu asus Kapitooliumil.
Usku kuulutama e. allumist jumala tahtele, kui talle sai osaks ilmutus.
Uus humanism e. esiplaanile seati inimene oma kirgede ja vajadustega.

U 1000 - 960 eKr valitses juutide riiki kuningas Püha Taavet.
Ukse kohal on Kristud hea karjusena, noor, habemetu, kuue lambaga.
Uljanov ehk Lenin. Kongress võttis vastu rahu- ja maadekreedi.

Ungari ülestõus – 1956 – Nagy – liberaliseerimine, kes tagandati.
Usa dollar on mitteametlikult kasutusel paljudes maailma riikides.
Usk on seotud riigivõimuga  Religioon oli polüteistlik

Usupuhastus ehk reformatsioon. 28. Esimesed eestikeelsed trükised.
Uus kirjaviis - õigekirja reeglid, mille koostas 1843a eduard ahren.
Uus kurss - rooseveldi itaalia taset majanduses ega kuskil mujal.

Uusaja tsentralism – kuningale/riigile allutatud efektiivne riigihaldus.
Ukraina nsv - le ja Valgevene NSV-le – ÜRO täisliikme staatus.
Usalased on leidnud et 338 tuh orja, 83 tuh orja suri laevadel.

Uued žanrid - missa, reekviem, motett, ilmalik polüfooniline laul
Uusaja inimene on tunduvalt individualistlikum ja julgem kui kesskaja
Umbes 500 – 338 kujunes Kreekas välja klassikaline ajajärk.

Umsiedlung - baltisakslaste ümberasumine Talvesõda (1939-1940)
Usa sõtta - astumine ei tähendanud kohest ega otsest pööret.
Usutunnistus – pole teisi jumalaid ja Muhamed on Allahi prohvet.

Usuvahetusliikumine - движение по смение конфесии
Uued kolooniad — Saksamaa tahtis olla esindatud kõikjal maailmas.
Uuesti euroopasse – kuna raudrüü hakkab järk-järgult ära kaduma.

Unisex - stiiliga kaasnes alt laienevate pükside kandmine.
Universaalsed kiivrid - olulisemal kohal ventilatsioon ja põrutuskindlus.
Uue kiriku – Anglikaani kiriku – ning tegi end kirikupeaks.

Uusaja algust on erinevate autorite poolt erinevalt määratletud.
Uskmatute e. paganate hulgas levitasid ristiusku misjonärid.
Usuvahetusliikumine - 1845.a. alanud massiline astumine vene õigeusku.

Uued põllukultuurid – kartul, tubakas, kakao, tee, kohv, tomat, mais.
Ugalased - sakalased laastavad liivlaste ja latgalite maid.
Universumi tee ehk (lakkamatu) kulg, looduse ettemääratud kord.

Uus rahvaesindus – Seadusandlik Korpus – koosnes kahest kojast.
Ustavusega – pole seega sugugi kunstlik või pealiskaudne.
Utopistlikku kirjandust on palju mõjutanud Wells ja tema ajamasina idee.

Uue - Põldsamaal. Võisikul Kolga-Jaani kihelkonnas.
Uue partei – UMP, ühendades enamuse parempoolsesse tiiba.
Uue valitsuse ehk Rahvakomissaride Nõukogu etteotsa sai Lenin.

Uuesti nõuet - samad kriteeriumid, mis § 15 lg-s 2 on toodud.
Uus jääaeg on ennustatud uuesti tulema 10 000 aasta pärast.
Umbes 200 - aastane rahuperiood, mil rahvas saab taastuda.

Umsiedlung – Kui saksamaa viis enda väed eestist välja!
Usundis on eristatavad kaks järku: 1) tulekummardamine.
Uus vallaseadus - kehtestati 1866.a. Aleksander II valitsusajal.

U 800 - 500 a ekr. Kreekas kasvas elanikonna arvukus.
Umbes 5000 - 1800 eKr. oli noorem kiviaeg ehk neoliitikum.
Universum on lõplik, sest muidu poleks olema keskpunkti.

Urbaniseerumine - linnastumine (maa inimesed tulid linna elama.
Usupuhastus ehk reformatsioon: algas 1517. aastal Saksamaal
Usupuhastus - ristiusu õpetuse puhastumine tõlgendustest.

Uued tööharud – masinate, autode ja keemiakaupade tootmine.
Uus ajajärk – Kreekast ja Egeuse mere piirkonnast välja.
Uus kurss - rooseveldi tarbimist).SS-hitleri kaitsemalev.

U 160 – neanderthalensis 165 cm (e neandertallane)
Ulrich zwingli - tema õpetus oli Lutteri õpetusest järsem.
Usklikud on inimesed, kelle reaalsusetaju on hälbinud.

Usu - uuendaja Zarathustra, kes muutis religiooni.
Uude testamenti on koondatud kaks Peetruse kirja ehk epistlit.
Uuralid – kivisöekaevandused, rauamaagikaevandused.

Uurijad on leidnud, et pigem oli tegemist muistendiga.
Uus põhiseadus – piiratud ehk konstitutsiooniline monarhia.
Uus vallaseadus - paneb kindla aluse talurahva omavalitsusele.

Uks on tavaliselt lääne poole, altar ida poole.
Urbaniseerumine - linnastumine, inimesed kolivad maalt linna
Usk südame - hinge, ka ja varju jätkuvasse eksistentsi.

Usuuuendaja - Zarathustra –valitseb jumal e Tark Isand.
Uueks partei - ja seega ka riigijuhiks sai Erich Honecker.
Ugalasi on lihtsalt ekslikult leedulastena esitatud.

Umbes 1700 - 1200a. e.Kr. olid hetiitidel võimas riik.
Unitaarlaste ühtsusteooria on väikelauludeteooria otseseks vastandiks.

Usk - Jumalad olid inimlikud ja suurte peredena.
Usu - , õigus-, arsti- ja filosoofiateaduskond.
Usurpaator – isehakanu, illegaalselt võimu haaranud.

Uue - Riisipere mõis (Neu- Riesenberg) Referaat
Uued riigid - eesti, läti, leedu, soome, poola, iirimaa
Uueks jooneks on linnuste rajamine, eriti eelviikingiajal.

Uus majanduspoliitika - valitsus sekkus enam majanduse suunamisse.
Uusi maa - alasi, mis sisaldasid kasulikke maavarasi.
Ultimaatum – ähvardust sisaldav kategooriline nõue

Universaal on lihtsalt märk mitme asja jaoks korraga.
Uude testamenti on koondatud 13 Pauluse kirja ehk epistlit.
Uurimistöö kirjutamisel on kasutatud Internetiallikaid ja ajakirju.

Uuris usu - ja kultuuriajalugu, eriti haridusajalugu.
Uusaeg – 15.sajandi lõpp kuni 20.sajandi algus.
Uusaeg 17 - 19 saj. Uusaeg jaotatakse kahte perioodi.

Ungari revolutsiooniga on kahtlemata NL-i ajaloos tähtsal kohal.
Universiteet – üliõpilasorganisatsioon 13.saj algul
Uranose - Gaia ning Kronose- Rhea liin URANOS GAIA

Usaldusvalitsus – poliitiliselt erapooletu töökabinet.
Usu puhastuse ehk reformatsiooni algust Saksamaal (1517)
Uuritavast isikust ehk siis minu onust, sain palju uut teada.

U 520 – 515 langes Samos Pärsia võimu alla.
U 960 - 925 eKr valitseb Taaveti poeg Saalomon.

Uniooni pooldajad - toetusid Taani kuningas Kristian II-le.
Usuvahetusliikumine - 1845 massiline astumine vene õigeusku.
Uus talurahvasedaus - >järkjörguline üleminek raharendile.

Unioon - Taani, Rootsi, Norra vahel, sama eesm.
Usk - Vähenes tasapisi religiooni tähtsus.
Usu aluseks on täielik monoteism, Jumala ainulisus.

Usuelu - püüeldi sisemise 3. Usuelu - samaks.
Ususõjad prantusmaal – Kestsid 1562. aastast 1598. aastani.
Uus nimetus – Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei

Uuteks jõuludeks e. näärideks e. aastavahetus pühadeks
Ulfberth - levinud kiri viikingite relvade peal.

Umbes 3000 - 4000 mürsku oli saadud sõjasaagina.
Unistus – saada maad, muutuda taluperemeheks.
Uus alandamine - võetakse kaitseministri kohalt maha.

Uus kell on valatud Hollandi firma poolt 2003.a.
Ugundi - sihipärase vallutuse esimene ohver.
Ungern - Sternbergi poeg Adam Theodor Andreas

Ususõdade puhul on tegemist kahe piirkonnaga, kus neid
Uus valimismäärus - kitsendati valimisõiguslike isikute
Ulrich zwingh – Taotles lihtsat ja vaest kirikut.

Usa president - RONALD WILSON REAGAN Kerli Kivimurd
Usupuhastus - nim. ristiusu õpetuse puhastamist.
Usupuhastus - usutekstide puhastamine aja jooksul

Uueks valitsus - juhiks sai aga 75-aastane Tihhonov.
Uus maailmavaade - teaduse, mõtlemise tähtsustamine.
Uusaega nimetatakse modernse Euroopa tekkeks.

Uutaega on tihti nimetatud ka valgustusajaks.
Uku - hilisemal ajal tuntud Eesti jumal.
Usund on orienteeritud siinpoolsele elule.

Usurpaator - illegaalselt võimu haaranud isik.
Usuvabadus on üks India vabaduste alustalasid.

Utilitas ehk funktsionaalsus Venustas ehk ilu
Uue - Riigi ajal sai Amon-Rast peajumal.
Uusaeg on eelkõige absolutismi tippajastu.

Urbaniserumine - linnastumine majandusliku arengut
Usaldada on vandenõus ja reetur või mitte.

Uuenduste sisu – talurahvaseadused 1849 ja 1856:

Uues testamendis on ka apostel Pauluse kirjatükke.
Uurimisprogramm on teooriatest koosnev võrgustik.
Uus religioon on müstiline ja paelub roomlasi.

Uusaeg - aeg, pärast keskaega 16-19 saj
Uusaegsed riigikorrad – absolutism ja parlamentarism.
Uusikaupungi rahu – 1721 a. Soomes Uusikaupungis.

Uho - no- gaku“ ehk parem muusika.
Universiteedid – üliõpilasorganisatsioonid.
Usa 20 - 30: Toimis kahepartei süsteem

Vote UP
-1
Vote DOWN
Uusmaasaaja – NSVLi tulekuga osa maad natsionaliseeriti ( kui see oli eraomandis üle 30 ha) ja see jaotati saajate vahel ära Baaside leping- NSVLi ja Eesti vastastikuse abistamise lepe, millega sai NSVL õiguse paigutada 25 000 väeüksust.

Uut riiki nimetatakse Weimari vabariigiks.
Uku - eestlaste poolt tuntud jumal.

Usu - , õigus- ja arstiteaduskond.
Usund – animism ehk hingede austus.
Usutunnistus – näitab mis usku inimene on

Uurijaid sise - Aasia saladuste avastamisele.
Uus testament – Kristliku Piibli teine osa.
Uusaega on periodiseeritud mitut moodi.

Uku – Eestlaste muinasaja jumal.

Usuliikumised - 19saj Ip valitses luteriusk.
Usund - muinasusind oli loodususund.

Unioon on laiali saadetud! Virginia.
Uskujate elunemis - piirkonda aidata ei saanud.

Uku - mitmel pool eestis tuntud.
Uld - , hõbe- ja pronksmedalid.

Usu - ja hariduselu Rootsi ajal.

U 160 – (e sirgeinimene) 179 cm
Ufod - külalised maailmaruumist
Usa hiina - poliitika osutus edukaks.

Usa sise - .presidentaalne vabariik.
Uurimismeetodid on nagu ajaloo uurimiselgi.

Unken - rahvaring, nö koosolek.
Urv – Ungari Rahva Vabariik.
Uus riik – Ameerika Ühendriigid.

Uku – Eestis tuntud jumal.

Uue ehk punausu juurutamine.
Uus ärkamisaeg – LAULEV REVOLUTSIOON.


Uuendused 1920 – 1930ndatel aastatel
Uuestisünd - raskete haiguste ravi

Uusaeg – SUURTE MUUTUSTE AEG
Vote UP
-1
Vote DOWN
Usupuhastus - ristiusu õpetuse puhastamine täiendustest ning tagasipöördumine kritslike põhimõtete range jälgimise juurde.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Uno anton on olnud Tarvastu külanõukogu ja Tarvastu vallavolikogu liige.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Uurits - tugeva lühikese teraga kiviriist luu ja sarve töötlemiseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Usa iseseisvusdeklaratsioon - dokument, mis pani aluse Ameerika Ühendriikidele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Uutele riimi - ja stroofistruktuuridele ning värsimõõtudele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Uiguurid 744 – 840 elasid Mongoolia aladel.
Vote UP
-3
Vote DOWN
Ugra lahing ehk „Ugral seismine“ • Omalaadne vastasseis 1480.aastal kahe vaenuväe vahel • Mongolid lahkusid, orjuseaeg sai läbi • Võttis kasutusele tsaari tiitli • Üle võeti 1453 kadunud ida-rooma ideaalid • Arvas ,et moskva on kolmas rooma, mis ei lange iial • Moskvat hakati muutma suurlinnaks

Vote UP
-4
Vote DOWN
Uusaegne riik on impersonaalne, riigi võim ei võrdu valitsejate võimuga, vaid kogukonna ehk rahvaga.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto