Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Turundus - managemendi resümeed Tootepildid ja detailsed kirjeldused Täpsemad eelarvelised jaotused Toetusmaterjalid Varasemate toetusmaterjalide (kataloogide, tootelehtede jmt) näidised Väljavõtted ajakirjandusest Toetusplaan Reklaamiplaan Reklaami layout’id Varasemad reklaamid Meediaplaan Samuti võiks siia lisada ka väljavõtted ajakirjandusest lähedasemate konkurentide kohta Tähele tuleb aga kindlasti panna seda, et isegi mitte lisasse ei tohiks panna igat pisidetaili.
Turundus on protsess, kus sobitatakse firma ressursid ja tarbija vajadused,Turunduse eesmärk on muuta müük iseeneslikuks. Sihiks on tunda ja mõista tarbijaid nii hästi, et loodud kaup sobiks neile ja müüks ennast iseTurunduse üldmõisteteks on vajadus, soov, nõudlus; tooted/teenused; turud; turundus, turundajad.TURG on toote olemasolevate ja potentsiaalsete tarbijate ning tehingute kogum.
Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu (P.Kotler). Inimeste VAJADUSED (needs) tekitavad NÕUDLUSE (demand), kui soovile lisandub OSTUJÕUD (buying power). KLIENT (customer) - organisatsiooni või isik, kes võtab toote vastu või kasutab pakutavat teenust. Samuti on klient (alaline) ostja, tellija või teenuseid kasutav inimene.

Turundus on paljude osategevuste kompleks, mis hõlmab nii turu-uuringuid, toote ja selle pakendi kujundamist, turustuskanalite valikut, hinnapoliitikat, reklaami, müüki ennast ja palju muud, ning kõik need tegevused on vajalikud selleks, et õppida tundma tarbijate vajadusi, neid rahuldada ning samaaegelt ka etteevõtte eesmärke realiseerida.
Turundus - tegevuste planeerimisel tuleks lähtuda turismisihtkoha visioonist, trendidest ja ressurs- sidest. Sihtkoha turunduse olulised tööriistad on seega kuvand, positsioonimine ja brändikujundus. Viimane on ilmselt parim vahend tänapäevastele sihtkoha turun- dajatele. (Morgan et al 2004: 11; Park et al 2006: 263)
Turundus - ja müügikonseptsiooni erinevus – Müük Turundus Rõhuasetus tootele Rõhuasetus kliendi vajadustele Firma teeb toote ja siis kavandab müüki Firma määrab klientide vajadused ja selle põhjal toote ja selle turunduse Juhtimine orienteeritud müügimahule Kasumile Müüjate vajadused Ostjate soovid

Turundus on kavandatud tegevuste kompleks, mille eesmärgiks on turul olevate tarbijate vajaduste tuvastamise, ergutamise ja rahuldamise läbi vahetusprotsessi kaudu saavutada oma eesmärke (missioonilisi, majanduslikke). Turundus on vahetusprotsess, mille käigus kaupu ja teenuseid vahetades luuakse väärtusi.
Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, müügitoetuste ja jaotuse planeerimise ning teos- tamise protsess loomaks soodsaid vahetusi individuaalsete ja organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.Turundus jaguneb: praktiliseks tegevuseks ja teoreetiliseks käsitluseks.
Turundus on ideede, vahendite ja tegevuste ahel, mille iga lüli peab lähtuma turundusfilosoofiast ja kus igale otsusele eelneb küsimus, kuidas reageerivad sellele kliendid? Turundust kui teadmiste süsteemi, mis käsitleb ettevõtja ja turu suhteid, on eri ajajärkudel defineeritud mitmeti.

Turundus on juba kord selline valdkond, kus tuleb reklaami hindamiseks kasutada hästi palju tervet mõistust, et saada aru, kas reklaam kannab seda sõnumit, mida tahetakse edastada ning kas reklaami käekiri väljendab tellija väärtusi (Reklaami märgatavuse mõju uuringutest 2005).
Turundus on tegevus,mille eesmärgiks on kokkuviia ostjad ja müüjad Põhiaspektiks on uute klientide värbamine ja olemasolevate klientidea suhte kinnistamine ja laiendamine. Turundustegeuvse hulka kuuluvad: Turu-uuringud,toodete väljapaneku korraldamine, hinnakujundus, reklaam.
Turundus - ja tootearenduseesmärke tuleb vaadelda ettevõtte laiemate eesmärkide kontekstis, sest ühte funktsiooni ei saa arendada, arvestamata teiste olukorda/taset. Seetõttu on soovitav turundusplaanis ära tuua terviklik nägemus ettevõtte (strateegilistest) eesmärkidest.

Turundus - Turundus- Püüavad Püüavad Püüavad Püütakse tegevus tegevus on hoiduda saavutada intensiivistada pakkuda täielikult hinnasõjast edu hinna- müüki ja erinevaid kontrollitav välise eris- vähendada turundus- 13 tumisega kulusid komplekse
Turundus on kunst „määrida inimestele pähe“ asju • mida nad ei vaja; • mida nad peavad raha eest ostma; • mida neil ei ole, et kellelegi imponeerida; • mida nad ei taha Vaid tooted, mis on kliendile vajalikud, toovad turuedu.
Turundus - aluseks in vajadused ja soovid, pakub teenust ja toodet nende rahuldaminseks, põhjustades 2. Avalik informatsioon- eesmärk- info levitam, sk kasutab ajakirjanikke, et lavitada obj, kuid ainult soodsat vahetusprotsessi. infot.

Turundus - , sh reklaamikulud jäävad osaliselt frantsiisivõtjate kanda  Säilib kontroll kvaliteedi üle  Kaupade, materjalide ja seadmete müük frantsiisivõtjale võib anda kasumit  Frantsiisivõtjate motivatsioon on kõrge
Turundus on filosoofia, mis lõimib kõik tegevused ja funktsioonid ettevõtetest kujunenud võrgustikus. Eesmärk on saavutada rahuldatud kliendi pealt kasumit, läbimüügi kasvu ja kliendi püsima jäämist pika perioodi jooksul.
Turundus on äritegevuse üldsüsteem (total system), mis on loodud, et planeerida, kujundada hinda, toetada sihtturgude vajadusi rahuldavaid tooteid saavutamaks organisatsioonilisi eesmärke palju efektiivsemalt kui konkurendid.

Turundus on sotsiaalne tegevus ja juhtimisprotsess, mille abil üksikisikud ja grupid rahuldavad oma eesmärke teiste jaoks väärtust omavate ja nende vajadusi ning soove rahuldavate toodete loomise, pakkumise ja vahetusega.
Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, müügitoetuste ja jaotuse planeerimise ning teos-tamise protsess loomaks soodsaid vahetusi individuaalsete ja organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.
Turundus on tegevus, mis jäävad tootmise ja ostmise vahele (N: klienditeenindus, trantsport, reklaam, turuuuringud, toote planeerimine jne. 17. turunduse eesmärgid: ¤ toote valik – välimus, kvaliteet oleks head.

Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab o Turu-uuringuid o Turustuskanalite valikut o Hinnapoliitikat o Müügi toetamist o Müüki Aktsiaseltsi juhtivateks organiteks on o Üldkoosolek o Nõukogu o Juhatus
Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, reklaami ja jaotuse planeerimise ning teostamise protsess loomaks VAHETUSI, mis realiseerivad individuaalseid ja organisatsiooni eesmärke.
Turundus on kontseptsioonide, hinnakujunduse, promotsiooni ja jaotuse planeerimise ning täideviimise protsess ideede, toodete ja teenuste turundamiseks, loomaks mõlemaid osapooli rahuldavaid vahetusi.

Turundus on tegevuste kogum, mis hõlmab järgnevaid tegevusi:  turundusuuringuid,  toote kujundamist,  jaotuskanalite valikut,  hinnapoliitikat,  turunduskommunikatsiooni, sh. müüki.
Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab ...turu uuringuid ...toote kujundamist ...müügi toetamist ...hinnapoliitikat ...turunduskanalite valikut ...tootmise korraldamist ...finantsarvestust
Turundus on tegevuste kompleks, mis hõlmab keskkonna analüüsi, turundus uuringuid, toote arendamist, hinna kujundamist, turustuskanalite valikut, müügitoetustegevust ja müüki ennast.

Turundus on pigem juhtimisfunktsioon, mis identifitseerib inimeste vajadsed ja soovid, pakub tooteid ja teenuseid nend erahuldamiseks ning sellega põhjustab vahetusprotsessi (nõudlus ja
Turundus on firma muudest tegevusvaldkondadest eraldatud ja delegeeritud spetsialistidele, kes hoolitsevad erinevate turundustööde planeerimise, täideviimise ja analüüsimise eest.
Turundus - , sh reklaamikulud jäävad osaliselt frantsiisivõtjate kanda Säilib kontroll kvaliteedi üle Kaupade, materjalide ja seadmete müük frantsiisivõtjale võib anda kasumit

Turundus on liiga oluline, et jätta kogu vastutus ühe osakonna õlgadele – erinevad osakonnad peavad nägema oma rolli ettevõtte edu tagamisel ja tarbijate soovide rahuldamisel.
Turundus – tarbijate vajaduste rahuldamine ja tulutoov lahendamine, arvestab kliendi ja turu vajadustega, tänapäeva turundusideeks on muutuda tootekesksest organisatsioonist
Turundus ON TEGEVUS, MIS ON SUUNATUD eesmärgiks on nii üksiktarbija kui kogu ühiskonna elukvaliteedi VAJADUSTE JA SOOVIDE RAHULDAMISELE säilitamine või parandamine.

Turundus on paljude osategevuste kompleks, mis hõlmab turu - uuringuid, toote kujundamist, turustuskanalite valikut, hinnapoliitikat, reklaami, müüki ennast ja palju
Turundus on oluline, kuid kulud tuleb hoida kontrolli all, võimsad kampaaniad langeval turul ei aita Ka korterihindade langetamine praeguses olukorras ei aita eriti.
Turundus on terviklik õpetus, turustus aga selle osa, mis käsitleb kaupade liikumist ja säilitamist turustuskanalis ning selle lülisid: hulgi- ja jaekaubandust.

Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab turu-uuringuid, toote kujundamist, turustuskanalite valikut, hinnapoliitikat, müügi toetamist ja müüki ennast.
Turundus - ja kommunosak eesmärk on teavitada avalikkust ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevusest , huvide ning ootustega) kui kommunikatiivne info.
Turundus ehk marketing sai oma nime turu järgi, kus vanasti toimusid kauba vahetused raha või teiste toodete vastu linna keskel oleval turuplatsil.

Turundus - turundusplaan (ärieesmärk, saavutused (praegused ja tulevased), tegevused) - turundusstrateegia (toote/teenuse reklaam, müügikanalid
Turundus on nagu film, milles toode on staar ja lugu räägib meile sellest, miks see staar nii eriline on ja miks me peaksime just teda vaatama.
Turundus - , tootmis-, tootearendusalase oskusteabe puudumine alustavas ettevõttes • uue kaubamärgi mittetundmine • madal krediidivõime.

Turundus on klientide vajaduste kindlakstegemine ja rahuldamine ettevõttele kasumlikul viisil ehk turundus on vajaduste kasumlik rahuldamine.
Turundus - ja logistikajuht – ● Third level Ulvi ● Fourth level ● Fifth level Töö meediaga , PR- mänedžer , sideülem - Rita
Turundus - aluseks in vajadused ja soovid, pakub teenust ja toodet nende rahuldaminseks, põhjustades vahelise dialoogi hõlbustajat.

Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke.
Turundus - protsess, mille käigus tuvastatakse kliendi vajadused ning määratletakse kõige kasumlikumad teed nende rahuldamiseks
Turundus – kogum tegevusi,mille abil ettevõtted ja organisatsioonid loovad võimalusi väärtuste vahetamiseks oma klientidega.

Turundus - tegevus peab tagama kauba ümberpakendamise (või täiendava töötlemise) ja looma selle abil ostmise kogusemugavuse.
Turundus on väga lai valdkond ja omades sellealast väljaõpet, on karjääri- ja töövõimalused väga erinevad ja suured.
Turundus - ja tootearendusstrateegia ning -programmi koostamise nurgakivi on kliendi vajadustest lähtuv planeerimisprotsess.

Turundus on kui suhete müümine firma sees, mis eeldab arusaamist, et firma esimene ja tähtsaim klient on oma töötaja.
Turundus ehk marketing (inglise keeles marketing) on tegevus, mille eesmärgiks on viia kokku ostjad ja müüjad.
Turundus on tegevuste süsteem, mille eesmärk on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid.

Turundus on see, kui me uurime välja, mida on vaja teha selleks, et müüa oma toodet või teenust kasumlikult.
Turundus - tagab ettevõtte kohanemise turuoludega, käsitleb turu-uurimist, müügikorraldust, turustamist jms
Turundus on tarbija vajaduste rahuldamine, siis hinnastamisel peaksime mõtlema, millised on tarbija vahetused.

Turundus - müügikampaaniate haldamine, sihtrühmade valimine, turunduse efektiivsuse jälgimine ja juhtimine
Turundus - on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst.
Turundus - tootmine b. tootmine - finantseerimine c. projekteerimine - tootmine d. turundus - projekteerimine

Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu (P. Kotler).
Turundus on filosoofia, mis lõimib kõik tegevused ja funktsioonid ettevõtetest kujunenud võrgustikus.
Turundus – ettevõtte klientide vajaduste teadvustamine,nende muutuste prognoosimine ning rahuldamine.

Turundus – (marketing) on tegevuste kompleks, mis hõlmab turu-uuringuid, toote arengu lähiaastatel.
Turundus on väga tähtis ja see eeldab, et turundusega tegelev töötaja oleks sellel alal haritud.
Turundus on kollektiivi sihikindel töö toote ja ettevõtte konkurentsivõimelisena hoidmiseks.

Turundus - strateegiad, sest tooted, hinnad, konkurendid ja muud tingimused muutuvad pidevalt.
Turundus on vahetusprotsess, mille käigus kaupu ja teenuseid vahetades luuakse väärtust.
Turundus - ja müügistrateegia ning müügiplaanidega kvaliteetsel ja efektiivsel viisil.

Turundus - strateegia kujundamine on toote hinna; müügi ja reklaampoliitika kujundamine.
Turundus on kõik see, mida firma ette võtab klientide hankimiseks ja säilitamiseks.
Turundus - ja müügiressursid 5. Piirangud, mis tulenevad kui kohandatakse toodet

Turundus - ja reklaamikulud ning toote hinda on võimalik mõnevõrra alandada.
Turundus - , sh reklaamikulud jäävad osaliselt frantsiisivõtjate kanda.
Turundus on kõik see, mida firma teeb, et hankida ja säilitada kliente.

Turundus ehk marketing (inglise keeles) on maailmas väga levinud termin.
Turundus - uuringud ja turundusuuringute tulemused Informatsiooniallikad
Turundus on tegevus, mille eesmärgiks on viia kokku ostjad ja müüjad.

Turundus on tootmise ja turustamise probleemide kompleksne lahendamine.
Turundus ehk marketing (ingl.) on maailmas väga laialt levinud termin.
Turundus - teadmiste kogumit, mis tegeleb ettevõtja ja turu suhetega.

Turundus – kõik see, mis toimub tootmise ja ostu vahelisel ajal.
Turundus on liiga tähtis, et jätta see ühe osakonna õlgadele.
Turundus - on tegevuste kogum, mis hõlmab keskkonna analüüsi.

Turundus on tegevused, mis jäävad tootmise ja ostmise vahele.
Turundus on vahetusprotsess, mille käigus kaupu ja teenuseid
Turundus on laiem mõiste kui süsteemitu sponseerimine või

Turundus on vaid suurte ja rikaste ettevõtete pärusmaa.
Turundus - ja korporatiivsete eesmärkide saavutamisele.
Turundus tähendab firma juhtimist turust lähtuvalt.

Turundus on inimeste vaheline vastastikuline mõju.
Turundus – üldine strateegia sh hinnakujundus.
Turundus - teenindajate ja klientide suhtlemine.

Turundus on vajaduste kasumlik rahuldamine

Turundus on tarbija vajaduste rahuldamine.
Turundus on üks juhtimisfunktsioone.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Turundus - ja jaotuskanalite iseloomustus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun