Sõnu seletav sõnaraamat

Turg on üks majandusteooria põhilisi mõisted, kus kujunevad müüdavate kaupade ja teenuste hinnad (Meiesaar, Metsa, Haldma 2008:63). Tervishoiuteenuste turu erinevus traditsioonilisest turust on see, et seal on lisaks tarbijatele ja pakkujatele veel ka kolmas ehk nii-öelda finantseeriv osapool, mida selgitati lähemalt eelmises peatükis (Samas). Tervishoiuteenuste turgu peetakse selle iseärasuste tõttu ebatäielikuks ja harva juhtub, et tegemist on täieliku konkurentsiga turuga (Samas).
Turg on paik, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid (hüviseid) pakkuvad ning nõudvad ühiskonnaliikmed. Majandusteoorias võib turgu vaadelda kui majanduse toimimise korraldust e .süsteemi . Turuga on tegemist kõikjal, kus kohtuvad mingi kauba või teenuse nõudjad ja
Turg – majanduse toimimise korraldus, mis võimaldab inimestel teha omavahel vabatahtlikke vahetustehinguid ostjate ja müüjate vahetustehingud mingi konkreetse toote või teenuse osas; palju erinevaid turge (nt ehitusmaterjalidele, elamutele, erinevatele teenustele jne); ühine: toimub infovahetus hinna, kvaliteedi ja koguste kohta; erinev: formaalsuse tase (nt väärtpaberiturg ja ehitusturg);

Turgor – taine siserõhk, mõjutab lehe asendit 29. SAPROTROOFID – toituvad surnud orgaanilisest ainest 30. BIOTROOFID – toituvad elusast orgaanilisest ainest (jagunevad kaheks: parasiidid, sümbiondid) 31. HÜÜF – seeneniit 32. MÜTSEEL – seeneniidistik 33. MÜKOTOKSIIN - eritavad seened, mis kasvavad toiduainetel, mürgised ainevahetuse jäägid.
Turg – mehhanism (institutsioon), mis viib kindlal ajal nind kindlas kohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga müüa ja osta fikseeritud omaduste ja kvaliteediga kaupa. Seda iseloomustavad – koht, aeg, hind, ostu ja müügi alternatiivkulud, ostja ja müüja kompensatsioon. Turg on peamine majanduselu reguleeriv institutsioon.
Turgot - Louis XVI ajal rahanduse peakontrolör Notaablite kogu- 1787. tahtsid kehtestada maamaksu, kuid ei tehtud seda Henri IV(1589-1610,Maria de'Medici), Louis XIII(1610-1643, Austria Anna), Louis XIV(1643- 1715,Hispaania Maria Therese), Louis XV(1715-1774,Poola Maria Leszczynska), Louis XVI(1774- 1792, Austira Marie-Antoinette) Suurbritannia:

Turg - Klientide tundmine tähtsaim, Vajadus juhib (väljundi määratleb turu-ja tarbija uuring), Totaalkokkuhoid ja kasum fookuses, Hinnapoliitika baseerub väärtustele kliendi silmis, tarbijavajaduste mitmekülgne käsitlus, Erinevad eesmärgid erinevatele toodetele, rõhk sihtrühmal, Lühike ja pikk perspektiiv integreeritakse.
Turg – mehhanism, mille kaudu turul osalejad (ostjad ja müüjad) omavahel suhtlevad ning kujundavad kaupade ja/või teenuste hinnad ja kogused; mehhanism, kus saavad kokku hüviste müüjad ja ostjad; vabatahtlike vahetustehingute sooritamise protsess, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ning soovivad osapooled.
Turg - mehhanism, mis viib kindlal ajal ja kindlas kohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga müüa ja osta fikseeritud omadustega kaupa Nõudlustabel – kajastab hüviste koguseid, mida tarbijad soovivad ja suudavad teatud perioodil osta Nõudluskõver – nõudlustabeli graafiline kujutis.

Turg - ettevõtted,mis kasutaksid teisest tooret riigi ja erasektori vastuolud-riik kogub kuid ei töötle tootjate huvitatus-tootjad tahavd puhast tooret peidetud välja minekud-riik toetab,inimene ei tea palju tegelikult maksab Lahendus:riigi ja erasektori koostöö,kokkulepe firmadega.
Turgor - taimede siserõhk 3. kes on heterotroofid 4. kes on autotroofid 5. kemosünteesijad 6. assimilatsioon 7. dissimilatsioon 8. metabolism 9. organismi varustamine energiaga 10. mis on ATP? 11. Glükoosi lagundamine 12. suguline paljunemine 13. vegetatiivse paljunemise tähtsus
Turg - paik, kus kohtuvad hüviseid pakkuvad ning nõudvad ühiskonnaliikmed turu tasakaal - tähistab nõutava ja pakutava kaubakoguse võrdsust mingil konkreetsel hinnatasandil turu vaba toimimise üldine seaduspärasus - turu võime saavutada nõudmise ja pakkumise tasakaal

Turg – korraldus, mis võimaldab ostjal ja müüjal teha vahetustehinguid Ostjad ja müüjad vahetavad kaupu vabalt kokkulepitud hindade alusel 10) Mis iseloomustab segamajandust? Majandusmudel, kus segunevad vabatahtlik vahetus ja riiklikud regulatsioonid.
Turgot - Louis XVI määras rahanduse peakontrolöriks majandusteadlase Jacques Tudori.Ta kavatses kaotada feodaalsed privileegid ning aadli ja vaimulike maksuvabastuse,sisse seada kohaliku omavalitsuse jne. Marie Antoinette(Habsburg)-Louis XVI abikaasa.
Turgot – Rahanduspea kontrolör, suure Prantsuse võla välja tulemiseks: *Kaotada kõik senised feodaalide privileegid *Kaotada tsunftid *Maksustada aadli ja kiriku *Vabaks vilja- ja leivakaubandus Halva viljasaagi tulemusena saadeti ta erru.

Turg toodangule - võimalused kauba müügiks
Turg on üldnimi, mis tähistab mis tahes institutsiooni, mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ja hüviseid vastastikku vahetavad, samuti kohta, kus selline tegevus toimub.
Turg on üldnimi, mis tähistab mis tahes institutsiooni (või mehhanismi), mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ning hüviseid ja tootmistegureid vastastikku vahetavad.

Turg – Tulenevalt nõudluse mõistest võib turgu käsitleda kui potentsiaalsete ja praeguste tarbijate hulka , kes soovivad ettevõtte tooteid osta, kusjuures tarbijatel on ka ressursid, et toodete eest tasuda.
Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turul osalejad suhtlevad süsteemis, siis on tegu monetaristliku, kui kahest siis bimetallistliku ning kujundavad kaupade ja teenuste hinnad ning kogused.
Turg on tasakaalust väljas pikemat aega, sekkub tema tegevusse riik kehtestades miinimum- ja maksimumhinna. Maksimumhind on seadusega kehtestatud kõrgeim hind, mida tootele kehtestada võib (N.: üüri

Turg on väikese populatsiooniga  Koolitatud personal  Toote/teenuse eksklusiivsus linnas  Tähtaegadest ja lepingu  Finantsprobleemid  Puudused seadusandluses tingimustest kinnipidamine
Turgor - taimede siserõhk Kuna vakuoolides on lahustunud ainete sisaldus suurem, kui ümbritsevas keskuses, tekib seal osmootne rõhk, mis avaldab survet tsütoplasmale ja rakumembraalile- ning kestale.
Turg on koondunud suurematesse linnadesse, eeskätt Tallinnasse, mõningal määral ka Tartusse. Kuid kauplusi leidub ka Viljandis, Rakveres, Võrus, Paides, Narvas ja veel mõnes väiksemas kohas.

Turg – institutsioon, mis viib ostja ja tarbija kokku kindlal ajal kindlas kohas Mida ostetakse/müüakse – sisenditurg, väljunditurg Turgusid saab klassifitseerida turu osaliste arvu järgi.
Turgude stastistikat on võimalik mingil määral prognoosida nõudlust teatud kaupade järgi mingil perioodil. Selline lähenemine aitab vältida ületootmist ja firmadel kasutada paremini oma käibevarasid.
Turg on mehhanism (institutsioon), mis viib kindlal ajal ning kindlas kohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga müüa ja osta fikseeritud omaduste ja kvaliteediga kaupa.

Turg on selles mõttes ülidemokraatlik koht, kuhu kaubad ja teenused tekivad, lähtudes tarbija vajadustest, mitte eetilistest ja moraalsetest või poliitilistest tõekspidamistest.
Turgor - vakuoolides on lahustunud ainete kontsentratsion kõrgem kui ümbritsevas keskonas,nendes tekib Osmootne rõhk,avaldab survet tsütoplasmale kui rakumembranile ja kestale.
Turg on homogeenne (homogeneous market), kui ta koosneb sarnaste vajadustega tarbijatest ning turg on heterogeenne (heterogeneous market), kui on erinevate vajadustega tarbijad.

Turg tähendab teatud hulka inimesi või organisatsioone, kellel on potentsiaalne huvi, ostuvõime ja soov kulutada raha mingit vajadust rahuldava kauba või teenuse ostmiseks.
Turg on üldnimi, mis tähistab mistahes institutsiooni, mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ja hüviseid vastastikku vahetavad.
Turg - mehhanism mis viib kindlal ajal ja kindlaskohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga osta ja müüafikseeritud omaduste ja kvaliteediga kaupa.

Turg – majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turul osalejad suhtlevad ning kujundavad nii kaupade ja teenuste hinnad kui ka ostetavad ja müüdavad kogused.
Turg - palju müüjaid, deiferentseeritud kaubad, turubarjäärid madaladTuru tasakaal- nõudlus ja pakkumine tasakaalusTuru tasakaaluhind- nõutav kogus?pakutav
Turg on väga kapriisne, siseturg hakkab juba puidutöötlejatest küllastuma ning ettevõte on seetõttu suunanud oma müügi põhiliselt euroopa turgudele.

Turg on osutunud kõige tõhusamaks majanduskorralduseks tingimustes, kus tootmisressursid on piiratud ja tuleb teha valik nende parima kasutusviisi kohta.
Turg - Majandussuhete süsteem, mille kaudu ostjad ja müüjad suhtlevad omavahel, määrates kauba hinnad ja nende hindadega ostetavad-müüdavad kogused.
Turg on homogeenne, kui koosneb sarnaste vajadustega tarbijatest, või heterogeenne, kui sisaldab mitmesuguste tootenõuetega isikuid ja organisatsioone.

Turg – potensiaalsete ja praeguste tarbijate hulk, kes soovivad ettevõtte tooteid osta, kusjuures tarbijatel on ka ressursid, et toodete eest tasuda.
Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turul osalejad suhtlevad teisel kohal olev valik kirjeldab esikohal oleva ostu loobumis kulu.
Turg - mehhanism, mille kaudu turul osalejad (ostjad ja müüjad) omavahel suhtlevad ning kujundavad kaupade ja/või teenuste hinnad ja kogused.

Turg on kasvufaasis. Külmutusseadmete ja köögiseadmete tehnilist arengut on põhimõtteliselt järginud kogu majanduses alates 2000 aastast.
Turg - institutsioon või mehhanism, mille puhul ostjad ja müüjad kontakteeruvad kaupade ja teenuste vahetamiseks. Keskne tunnusjoon on hind.
Turg –  Turuga on tegemist igal pool ja alati, kus ja millal vaid inimesed teevad  üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid

Turg - institutsioon või mehhanism, mille kaudu ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning hüviseid ja tootmistegureid vastastikku vahetavad.
Turgor – taime siserõhk, tekib, kui on veepuudus ja taim kasutab osaliselt vakuoolides oleva vee ära, turgor langeb ja taim hakkab närbuma.
Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turul osalejad suhtlevad ning kujundavad kaupade ja teenuste hinnad ning kogused.

Turg - kindlal maa-alal asuv ja teenindamiseks kohandatud paik, kus müük toimub kindlatel kellaaegadel kauba pakkumine ja ost-müük.
Turg e. Nõudlus vastavatele toodetele(turu moodustasid/vabriku toodangu turu- linnakodanikud,kes ise ka mõned vabrikutes töötasid.
Turg on mehhanism, mille kaudu ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad määrates kindlaks kauba või teenuse (hüvise) hinna ja koguse.

Turgenev pr - l Pariisi lähistel, mõnda aega elas ka Sm-l. Turgenevit võib pidada kõige haritumaks kirjanikuks teiste autorite hulgast.
Turg on niisugune majandusliku elu korraldus, mille puhul ostjad ja müüjad vahetavad raha vahendusel pidevalt kaupu ja teenuseid.
Turg on rohkem naistele; samas naisi ja tarbimist seostatakse rohkem ka deivantse käitumisega (alko, narko, toidu jm tarbimisega)

Turg On mehhanism, mille kaudu ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning hüviseid ning tootmistegureid vastastikku vahetavad.
Turg – institusioon või mehhanism, mille kaudu ostjad ja müüjad suhtlevad ning vahetavad vastastikku tootmistegureid ja
Turg on vabatahtlike vahetsutehingute sooritamise protsess, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid müüvad ning ostvad osapooled.

Turg on mistahes institutsioon, mille vahendusel ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning tooteid ja teenuseid vahetavad.
Turguvalitsev ettevõtja on kuritarvitanud oma seisundit, määratakse talle trahv kuni 10 protsendi ulatuses eelnenud majandusaasta käibest.
Turg – toote tegelike ja Väärtuspõhine kontseptsioon – põhirõhk firmaomanikel – potentsiaalsete ostjate kogum.

Turgor – taime siserõhk rakkude vahel (taim seisab püsti) Loomaraku uurija: T. Schwann; Taimeraku uurija: M Schleiden.
Turg on toote tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum. Ostjateks võivad olla nii üksikisikud kui organisatsioonid.
Turgude ühendamine on suur samm edasi, sest ühise turuplatvormi kasutuselevõtt suurendab riikide vahelise kauplemise efektiivsust.

Turg on osutunud kõige efektiivsemaks majanduskorralduseks oludes, kus tootmis- ja tarbimisressursid on piiratud.
Turg – Turuga on tegemist igalpool ja alati,kui vaid inimesed teevad üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid.
Turgudel - Majanduslike ja sotsiaalsete sidemete tihenemine riikide vahel, mis kahandab maailma majanduslikus mõttes.

Turg on tavaliselt heterogeenne, sest kõik inimesed ei taha sama tüüpi autot, korterit, mööblit, rõivaeset.
Turg on kaupadest ja teenustest üleküllastunud, samas tele- ja trükireklaam ei saa enam tarbijalt tähelepanu.
Turg - on institutsioon, mille kaudu ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning vastastikku hüviseid vahetavad

Turg – majanduse alus, kus inimesed teevad igal ajal, igal poole üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid.
Turg on parim, mis saab inimese elu juhtida - glamuur, uudsus jne - ja riik on vana, kulunud ja ebaparktline.
Turg on küll väike, aga seal pole suurt konkurentsi ja inimesi, kellel on soovi porgandi ostmiseks piisab.

Turg - 3  C Customer - klient Competition - konkurents Change - muutused raskesti määratavad muutused
Turg on süsteem nõudmise ja pakkumise kohtumiseks ning väga oluline tegur majanduse tasakaalustamiseks.
Turg on kauplemise koht, kus kohtuvad nõudjad ja pakkujad, majandusliku toimumise süsteem (korraldus).

Turgot - rahanduse peakontrolör-kaotada tsunftid ja feodaalsed privileegid, maksustada aadlikud ja kirik.
Turg - kindlate reeglite alusel toimiv tootmise ja kauplemise kord Turg kui üldine majanduse süsteem.
Turg -  Omahind-  Turuhind-  Turutasakaal-  Monopol-  Turutõrked- Mis on turumajandus?

Turgude toimimatus – olukord, kus turud ilma kõrvalmõjuriteta ei taga ressursside kõige efektiivsemat paigutust
Turgenevi tostes on loodus mitte ainult tegevuse fooniks, vaid ka üks tähtis vahend tegelaste iseloomustamisel.
Turg –  on koht, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ja neid nõudlevad inimesed.

Turgor - taimeraku siserõhk, mis tuleneb vee osmootilisest liikumisest taimeraku tsütoplasmasse ja
Turgudel konkurentsi - võimetumaks muutumine, mis omakorda tõi kaasa rahvusvaheliste turuosade käestlibisemise.
Turgudel on toote kliendini toimetamisel tähtsam regulaarsus kui see kui kiirelt kaup kohale jõuab.

Turg – üldnimi, kus ostjad ja müüjad suhtlevad kaupade ja teenuste vahetamise eesmärgil.
Turg - koht, kus tarbijad ja pakkujad omavahel suhtlevad ja kaupu/teenuseid ostavad, müüvad.
Turg – kui inimtegevuse koordineerimise vahend – pole meil käes tasuta, vaid see maksab.

Turgude kättesaadavus – tollide tõttu ei suuda Eesti tootjad Venemaa turgudel piisavalt oma tooteid müüa.
Turg on pidevalt muutuv ning kui ettevõte tahab turul püsida, peab ta olema innovaatiline.
Turgenev on pooltoonide ja dünaamilise ning läbinisti lüürilise looduse meisterlik kujutaja.

Turg – koht, kus tehakse vabatahtlikke vahetusi (kauplused, telefon, kataloog, internet).
Turg on institutsioon või mehhanism, mis toob kokku teatud hüvise ostjad ja müüjad.
Turgor - raku siserõhk,mis on tingitud osmoosist.Selle tulemusna kujuneb taimede turgor.

Turg on noored muusikast huvituvad inimesed, sündmuste korraldajad, noored bändid ja
Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turul osalejad suhtlevad osas.
Turg on paik, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ning neid nõudvad inimesed.

Turg - koht, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ja neid nõudlevad inimesed.
Turg - geograafilisest asendist lähtuvalt hea pääs nii ida- kui lääneturule.
Turguvalitsev ettevõtja on kuritarvitanud oma seisundit, määratakse talle trahv kuni 10 protsendi

Turg - üldnimi kus ostjad ja müüjad suhtlevad kaupade ja teenuste vahetamise
Turg on lõputult suur kuna tehnoloogia vajab kogu aeg parandamist ja hooldust.
Turg on parim alternatiiv mistahes muule ühiskonna organiseerimise moodusele.

Turgenev on praktiliselt kõikides oma teostes kirjeldanud abielueelset armastust.
Turgudel on saadaval ka kaablid,mis vastavad sise-ja välis paigalduste nõuetele.
Turg on see, kui inimesed teevad üksteisega vabatahtlikke vahetuslepinguid.

Turgorrõhk on positiivne, kui taime rakus on vett, mis avaldab rakuseinale survet.
Turg - 1) hüviste e. toodanguturg 2) ressursside e. tootmistegurite turg.
Turg - kindlatel reeglitel ja alustel toimiv tootmise ja kauplemise kord.

Turg - paik, kus kohtuvad kaupa ja teenuseid pakkuvad ning neid nõudvad
Turg on ka kaupade vahendamine, aktsiatehingud või teenuste osutamine.
Turg on organiseerimata ja turu kujundavad müüjate ja ostjate grupid.

Turgor - taime siserõhk( kui see rakus langeb siis vajuvad lehed longu.
Turg on paik, kus kohtuvad kaupade ja teenuste tootjad ning tarbijad.
Turg on koht, kus reklaamijad realiseerivad oma tooteid ja teenuseid.

Turg on toote või teenuse tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum.
Turg – kindlate reeglite põhjal toimiv tootmise ja kauplemise kord
Turg - [WWW] URL http://www.luua.edu.ee/pildid/turg.doc (16.12.2003)

Turg on mehhanism, mis tood kokku teatud hüvise ostjad ja müüad.
Turg ehk see, kus tarbija ettevõtte tooteid või teenuseid ostab.
Turgor – taime siserõhk rakkude vahel (taim seisab püsti) valku.

Turg – mehhanism, kus saavad kokku hüviste müüjad ja ostjad.
Turg on ühendatud tarbijate grupp, kellel on sarnased vajadused.
Turg on väga efektiivne kui püüame äriloogika järgi toimida.

Turgor - taimeraku siserõhk, mis tuleneb vee osmootilisest liikum.
Turg on tasakaalus, kui nõutav kogus võrdub pakutava kogusega.
Turg on hinnale tundlik materjali ja transpordi hinnatõusule.

Turg on ostjakeskne ning pakub suurt tulu riskiinvestoritele.
Turg on kasin, siis pak.hin. langevad Enamus riskides aruvt.
Turg on tasakaalust väljas ja nõuab valitsuse sekkumist.

Turg majandusteoorias on asutus, mis toob kokku hüvise ostjad ja müüad.
Turg – kaupade ja teenuste vahetamine raha vahendusel.
Turg on juba oma olemuselt elujõuline tarbijakaitsja.

Turg on sageli lokaalne, kasutatav tehnoloogia lihtne.
Turg on jaotunud paljude pisikeste ettevõtete vahel.
Turgude asukoht – see tähendab kui kaugele tuleb kaup vedada.

Turg on avatud, pääs turule ja sealt ära on vaba.
Turg - korraldus, mis võimaldab tehinguid teostada
Turg on tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum.

Turg on potentsiaalsete ja tegelike ostjate kogum.
Turg – selle kaudu suhtlevad ostjad ja müüjad
Turg on globaliseerunud. Konkurents maailmaturul.

Turgor - raku siserõhk, mis on tingitud osmoosist.
Turg on kõige täiuslikum "aju" meie planeedil.
Turgor – e. turgestsents on taimeraku siserõhk.

Turgenev on põhiliselt tuntud romaanikirjanikuna.
Turg on koht, kus toimub vabatahtlik vahetus.

Turg - müük toimub müügipiletite alusel.
Turg on näiteks rahvusvaheline valuutaturg.
Turg on koht kus tootjad müüvad oma kaupu.

Turg tulevikus on suurenenud ka teistesse linnadesse.
Turg on potentsiaalsete vahetuste sfäär.
Turg - see on majanduse üldine süsteem

Turg - nõudmiste ja pakkumiste vahekord
Turg on suur ning toodang suuremahuline.

Turg toodangule - soodustab põllumajanduse arengut
Turg – koht, kus toimub kaubavahetus.
Turg – majanduse üldine süsteem.

Turgor sulgrakkudes on väiksem kui kaasrakkudes.
Turg – torila Äike – ukkosta

Turgude lähedus – sageli on see olulisem.
Turgori ehk niiskussisalduse osas.
Turg on ülidemokraatlik koht.

Turgor - raku sisesõrhk, mis on
Turg on jaotunud segmentideks
Turgorist ehk rakkude siserõhust.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto