Sõnu seletav sõnaraamat

Tsivilisatsioon ehk teise aastatuhande esimesel poolel ja seda iseloomustab algusest peale sõjakus. Teise aastatuhande keskpaiku kujunes ka esimne suurem riik- Sangi riik??. Egiptus mõjutas lõunapoolsest aafrikat ja seal kujunes juba teisel aastatuhandel Nuubia riik ja see kujunes nii tugevaks, et sealsed valitsejad 800 ekr vallutasid lausa Egiptuse.
Tsivilisatsioonid on Egiptuses ja Mesopotaamias, mis tekkisid umbes 3000a. eKr. Tsivilisatsioonide tekke põhjuste ja eelduste üle on palju vaieldud ja välja on kujunenud kaks erinevat arvamust: • rikkam ülemkiht asus vabatahtlikult korraldama hädavajalikke töid • rikkam ülemkiht allutas alamkihid enda kontrolli alla ja sundis neid enese tarvis tööle ja makse maksma – neist said valitsejad võimu tarvitamise teel Põlluharimine Egiptuses Niiluse orus oli võimalik ainult tänu Niilusele endale.
Tsivilisatsioonid – varajased kõrgkultuurid Viljakas poolkuu-linnriigid hakkasid tekkima Mesopotaamia ja Niiluse vahele (oli väga hea põlluharimine Ühed kõige olulisemad varasemad põlluharijate asulad on Jeeriko Palestiinas ja Catal Hüyük Väike-Aasias. Tsivilisatsiooni tekkimise tingimused: 1.üleminek viljevale majandusele ja metalli kasutamine 2.ühiskondlik tööjaotus (ehk mitte kõik ei tegelenud põlluharimise ja karjakasvatusega) ja varanduslik kihistumine 3.riikluse ja valitsejate teke.

Tsivilisatsioonid kesk - Ame. Ja Peruus kujunesid 1200 ekr.Sekundaarne tsivilisatsioon- Kreeka,Rooma.Mesopotaamia tasandikku ja Araabia kõrbealasid ümbritseva Süüria,Väike-Aasia ja Iraani mägede vööndis sadas küllaldaselt vihma ning tingimused viljakasvatuseks olid seega soodsad .Põlluharimine saigi meile teadaolevalt alguse just nim mägede ümbruskonnas nn viljaka poolkuu alal.
Tsivilisatsioon - kõrgkultuur. Vanaaja tsivilisatsioonide tunnused:Põlluharimine,karjakasvatus,paiksed inimesed, linnade ja asulate kujunemine,varanduslik ebavõrdsus,klassi ühiskonna olemasolu,seaduste olemasolu,riiklik kord, kirja olemasolu.Tsivilisatsioonid jagunevad:Primaarseteks ehk esmasteks- on tekkinud mingi välismõju tõttu, on kõige vanemad.
Tsivilisatsioonid on suured, sadade miljonitega mõõdetavad inimrühmad, keda üksteisest eristab neile omane maailmavaade ja ellusuhtumine ning sel alusel kujunenud religioon, filosoofiad, mõtlemis- ja toimimisviisid, kultuuripärand ning kõige selle taga olev omapärane ajalookäik.

Tsivilisatsioonini on tohutu. Aga teadus väidab, et evolutsioonilisel protsessil kulus 3 800 miljonit aastat, et jõuda üherakulistest organismidest inimolenditeni, protsess eelajaloolisest inimolenditest kaasaegsete inimolenditeni võttis aga 5 500 aastat.
Tsivilisatsiooniga – „...tänapäevane loodus on mehaaniline, tööstuslik ja reklaamiga üleujutatud.“ Kunst loobugu individualismist, isiklikust eneseväljendusest ja unikaalsusetaotlusest, muutugu standartseks ja lõpmatult paljundatavaks.
Tsivilisatsiooni saavutused on imepärased ja nõuavad uut kunsti - Vana kunst on kõlbmatu ja muuseumid on surnuaiad - Futuriste vaimustab tehnika areng ja selle kajastumist peavad nad väärtuslikumaks kui inimhinge probleeme

Tsivilisatsiooniga on tegemist juhul, kui üldised hoiakud on suunatud välimistele, materiaalsetele väärtustele. Iga kultuuri kestvus on ligikaudu 1000 aastat, tsivilisatsioon moodustab sellest 200-300
Tsivilisatsioon – hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond, mõiste tekkis 18. saj Prantsusmaal primaarne tsivil - tekkisid Idamaades, enamasti suurte jõgede ääres.
Tsivilisatsioon on nagu mingisugune suur terviklik ühiskondlik moodustis milleta ei saa me tänapäeval mõista ajaloos toimunud suuri arenguid ega prognoosida tuleviku nägemusi.

Tsivilisatsioon on suhteliselt kõrgelt arenenud ühiskond, kus tuntakse kirja, on kujunenud riiklus, arenenud religioon ja viljeldakse kõrgetasemelist kunsti ja kirjandust.
Tsivilisatsiooni vältel on hiinlased oma kirja väga vähe muutnud, siis on kõrgelt haritud hiinlasel võimalik mõista ka neid tekste, mis on kirja pandud juba muistsetel aegadel.
Tsivilisatsioon on meie raadiosignaalide emiteerimist niikuinii märganud, siis vastatakse hetkel veel kokkuleppimata tekstiga, mis tutvustaks meid kui inimkonda tervikuna.

Tsivilisatsioon - aeg, tunnused, kus tekkis(lk 25, riigi nimi, jõed) 3000 a. eKr. kujunesid suurte jõgede ääres, Mesopotaamias Eufrati ja Tigrise alamjooksul.
Tsivilisatsioon on taunitav, kuna tekitab inimese võõrandumise iseendast-tõelised tunded on mahasurutud; peale on surutud mõtlemise kunstlikud raamid.
Tsivilisatsioonide kokkupõrked on toimunud aegade algusest saati ja toimuvad ka edasi, kui suurel määral, seda oskab öelda vaid aeg ning inimesed, kellel on võimu.

Tsivilisatsioonidesse sekkumine on kõige suuremat ohtu kujutav ebastabiilsuse ja potentsiaalse globaalse konflikti allikas paljutsivilisatsioonilises maailmas.
Tsivilisatsioon - selline ühiskond, kus on heal järjel põlluharimine, käsitöö, välja on kujunenud ühiskonnaklassid ning tuntakse kirja.
Tsivilisatsiooni lõhkumisest on hea näide Nõukogude Liidu aeg. Balti riikidesse toodi sisse venelasi ning riike prooviti sundida Läänest ära pöörama.

Tsivilisatsioon on inimeste vastus situatsioonist tingitud väljakut- sele. Iga tsivilisatsioon on unikaalne, aga protsessid on sarnased.
Tsivilisatsioonil on küll rääkida oma lugu, kuid raske on leida tsivilisatsiooni, mis erineks oma arenguloo poolest kõigist teistest.
Tsivilisatsioon tähendab tänapäeval laiemas mõttes mingit teatud inimühiskonda, millel on nii materiaalne kui ka vaimne kultuur.

Tsivilisatsioon on välja arenenud 4 aastatuhande Uruki perioodist, tuleb sumereid nimetada selle tsivilisatsiooni rajajateks.
Tsivilisatsioon - hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond • Primaarne tsivilisatsioon - kujunenud sõltumatult.
Tsivilisatsioon on inimühiskond koos ainelise ja vaimse kultuuriga, mille peamised elemendid on alaline elanikkond ja riik.

Tsivilisatsiooni saavutused on imepärased ning nõuavad uut tüüpi kunsti, sest vana on kõlbmatu. Futuriste vaimustab tehnika areng.
Tsivilisatsioon – alguses mõnes mõttes kultuuriga sünonüüm, kuid aja jooksul kujunes välja oluline vahe tegemine.
Tsivilisatsiooni mõiste tähendab inimsoo ajaloolise arengu kirjeldamisel ühiskonna arenenut astet, mis ei sisalda barbaarsust.

Tsivilisatsioon - kõige suurem kultuuriline eneseteaduslik jaotus, mille jagavad ära keel, usk, kombed ja ajalugu.
Tsivilisatsioon on reaalsusprintsiibi väljendamise viis, aga see on eitav sellele, mida inimene tegelikult tahab.
Tsivilisatsioonidest - 1800e.m.a. kasutati Sumeris bülletääni, niisutama, põlluhiirteda võitlema,saaki koristama.

Tsivilisatsioon - on midagi mis on inimese eriline saavuts, see on kaitse inimese enda ja tema tungide eest.
Tsivilisatsioon - tähistab sisemiselt küllalt hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskonda.
Tsivilisatsioon on tervik, mis teisi eriti ei mõjuta ja mida ennast eriti ei mõjuta teda ümbritsev.

Tsivilisatsioon on loodud inimeste kaitseks, et inimesed ei saaks kogu aeg oma ihadele järgi anda.
Tsivilisatsiooni tekkeprobleem on jäänud segaseks, kuna teadlased ei ole selles küsimuses saavutanud üksmeelt.
Tsivilisatsioonis on   inimeste   lubatud   käitumisele   üsna   selged   piirid   seatud.

Tsivilisatsioon ehk kõrgkultuur – hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskond.
Tsivilisatsioon – sisemiselt hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskond.
Tsivilisatsioon — inimkonna ainelised ja kultuurialased saavutused kokkuvõetult.

Tsivilisatsioon on võõrkeelte valdamine, kultuur aga emakeele sügav tundmine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon on kaugendanud meid loomulikkusest ning seega tuleb ajaga juurde järjest uusi väärtusi, mille nimel ollakse valmis äärmusteks. Samas on ka üllaid tõekspidamisi, nagu vabadus ja emaarmastus, mille nimel suremin on sageli pigem imetlusväärne ja kangelaslik.
Tsivilisatsioon on kultuuriliselt, ajalooliselt ja usuliselt seotud maailmaosa.

Tsivilisatsioon on kõige suurem kultuurilis teaduslik jaotus inimkonna sees.
Tsivilisatsioon on suurim kultuurilis-eneseteadvuslik jaotus inimkonna seas.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Tsivilisatsioon – kõrgkultuur, ühiskond, kus on arenenud põlluharimine ja käsitöö, kus on välja kujunenud ühiskonnaklassid, linnad, tekkinud riik, tuntakse kirja ning luuakse kõrgetasemelisi kirjandus- ja kunstiteoseid Tsivilisatsioon on suletud suures geograafilises ruumis või ajaloo arengu astmel olev ühiskond (nt antiiktsivilisatsioon, kristlik tsivilisatsioon, Hiina tsivilisatsioon). Kõiki tsivilisatsioone iseloomustab ühiskonna varanduslik kihistumine.

Tsivilisatsioon - on inimühiskond koos oma ainelise ja vaimse kultuuriga.
Tsivilisatsioon – hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond.
Tsivilisatsiooni areng on progressiivne. Kõik ühiskonnad käivad sama teed.

Tsivilisatsiooni mõiste on tegelikult täpsemalt määratlemata, ebamäärane.
Tsivilisatsioonide rahvastel – kaitse meritsi kreetlaste arendatud laevastikuga.
Tsivilisatsioon – hästi korraldatud ja kõrge tasemega ühiskond.

Tsivilisatsioon on inimühiskond koos selle inimhulga ja kultuuriga.
Tsivilisatsioon - hingeellu puutuv sai filosoofia uurimisobjektiks.
Tsivilisatsioon - inimühiskond koos vaimse ja ainelise kultuuriga.

Tsivilisatsioon on hästi korraldatud kõrge kultuuriga ühiskond.
Tsivilisatsiooni saavutused on imepärased ning nõuavad uut tüüpi kunsti.
Tsivilisatsioonid on olnud olemas juba ürgsetest aegadest alates.

Tsivilisatsioon – nn hästi korraldatud ja kõrge (minu kurs.
Tsivilisatsiooni tõus - 800-500 eKr Uuteks keskusteks said linnad.

Tsivilisatsioon on inimühiskond koos kultuuriga.
Tsivilisatsioonid on pidevas muutumises ja arengus.

Tsivilisatsioonil on kalduvus ähvardada kultuuri.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon on suletud suures geograafilises ruumis või ajaloo arengu astmel olev ühiskond (nt antiiktsivilisatsioon, kristlik tsivilisatsioon, Hiina tsivilisatsioon). Kõiki tsivilisatsioone iseloomustab ühiskonna varanduslik kihistumine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon – inimkonna kogu mineviku kestel omandatud majandamis- ja kultuuripärandile tuginev ja pidevalt uuenev, arenev ja nii aineliselt kui ka vaimselt rikastuv elulaad, suhteliselt suletud geograafilises ruumis elav ühiskond.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon –  hästi korraldatud ja kõrge tasemega ühiskond. Tekkimise eeldused • Viljelusmajandus • Metallitöötlemine Tekkimise põhjused • Vägivalla kasutamine • Ühiskonna elu paremini korraldamine
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon on hästi korraldatud ja kultuuriline ühiskond ning varajastel tsivilisatsioonidel olid ühised tunnused – 1. Tsivilisatsioonide teke langes ajaliselt ca varasesse pronksiaega ehk oli oluline kasutada metalle.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon ehk kõrgkultuur on hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskond Esimesed tsivilisatsioonid tekkisid III at eKr suurte jõgede kallastele, kuna seal olid looduslikult paremad elutingimused.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon - hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskond primaarne tsivilisatsioon-kujunuesid sõltumatult,sisemistel põhjustel sekundaarne tsivilisatsioon-kujunes arenenumate naabrite mõjul
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon on hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskond: põlluharimine ja karjakasvatamine, varanduslik kihistumine, riiklus, kiri, arenenud usulised tõekspidamised, kirjandus ja teadus.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon - hästi korraldatud ja kõrge kultuuri tasemega ühiskond.Tunnusjooned: viljelusmajandus, majanduslik kihistumine,riigi kujunemine, kirja tekkimine, kiri lõi eeldused vaimseks tegevuseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon on inimühiskonna praktiline, oskuslik aspekt ja vastab küsimusele:“Kuidas seda teha?“ Kultuur seevastu hoiab ühiskonda koos keeldude ja piirangutega: „Mida mitte teha?“
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon e. Kõrgkultuur – ühiskond, kus on arenenud põlluharimine ja käsitöö, kus on ühiskonnakihid, on tekkinud linnad ja riik ning tuntakse kirja ja luuakse kirjandusteoseid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon - ladina keelest - inim ühiskond, koos oma ainelise ja vaimse kultuuriga, mingil ajaloo arengu astmel või suures, suhteliselt suletud geograafilises ruumis olev ühiskond.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon - kõrgkultuur Primaarne tsivilisatsioon- kujunes sõltumatult ja iseseisvalt Sekundaarne tsivilisatsioon- kujunes teiste tsivilisatsioonide mõjutusel ja mitte iseseisvalt
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon – sisemiselt hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond Tsivilisatsiooni tunnused: Tekkisid pärast viljelusmajandusele üle minemist ja metalli kasutamist.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon – hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond • Primaarsed tsivilisatsioonid - Kujunenud sõltumatult • Sekundaarsed tsivilisatsioonid - Saanud mõjutusi
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsivilisatsioon on taastunud, on olemas rannikulinnad, ja sisemaalinnad (Damaskus olulisem), kogu sellesse piirkonda on hakanud sisse imbuma aramealased.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto