Facebook Like
Küsitlus

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika - sarnased materjalid

usaldatavus, rtuse, regressioonisirge, parameetrid, ikese, graafik, kvantiil, hinnatav, find, floor, given, eero, esitan, kasutan, paketi
20
pdf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

Teooria eksami probleemid I osa Tõenäosusteooria 1. TT ja MatStat kui üksteise pöördteadused. Tõenäosusteooria on matemaatika osa, mis uurib juhuslike nähtuste üldisi seaduspärasusi sõltumatult nende nähtuste konkreetsetsest sisust ja annab meetodid nendele nähtustele mõjuvate juhuslike mõjude kvantitatiivseks hinda...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
32
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

Teooria eksami probleemid I osa Tõenäosusteooria 1. Defineerige sündmuste algebra. Tooge vähemalt 2 sündmuste algebra mittetriviaalset näidet Klassi F0 nimetatakse sündmuste algebraks, kui: 1) ∅,Ω ∈ F0 (Ω < ∞; Ω – elementaarsündmuste ruum ehk hulk, mille elementideks on juhu...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
222 allalaadimist
11
rtf

Tõenäosusteooria ja matemaatika statistika

1 12 , 5 , 6 . . , ? , : ) ; ) . : ) ­ . : m P( A) = n 12+5+6=23 . : 23! 23 22 21 n = C 23 3 = = ...

Tõenäosusteooria ja... -
77 allalaadimist
6
docx

Tõenäosus ja matemaatiline statistika

1. Matrikli viimane number – 3. Järelikult SUGU=2 ja AGE_GR=25-34 Koo Sug Vanus- V03C V27C V30C V34C V36C V37C V38C V41C V42C d_i u grupp 310 2 25­34 9457,866 5669,58 0 4378,57 909,577 510,334 0 777,44 0 94 392 ...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
10
xls

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kodutöö

Jrk HARIDUS SUGU ASULA TULU KULU PALK 1 4 1 2 240,40 817,51 1 000,00 2 2 1 1 708,29 674,66 2 000,00 3 4 1 1 725,00 754,21 3 500,00 4 5...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
532 allalaadimist
14
docx

Tõenäosusteooria ja Matemaatilise Statistika Kodutöö

Simuleerimine X Olgu meil juhuslik vektor X =( ) Y . Juhuslikud suurused X ja Y on antud juhul tunnused, mis koosnevad 40 objektist. Tunnused X ja Y olgu alljärgnevad: μ,σ X ~ μ lahendaja vanusega aastates ja standardhälve σ = N ¿ ) , kus keskväärtus 2∗lahendaja kinganumber 10 ...

Tõenäosusteooria ja... -
80 allalaadimist
20
docx

Tõenäosusteooria ja statistika

1. Üldkogum – ehk populatsiooni all mõeldakse kõiki juhtumeid või situatsioone, mille kohta uurijad soovivad, et nende poolt saadud järeldused või prognoosid kehtiksid. Valim – liikmed tuleb valida juhuslikult, st igal üldkogumi liikmel peab olema võrdne võimalus saada valitud valimisse. Valimimaht – Valimisse valitavate objektide arv. Tunnuste- all mõistetakse liikmeid k...

Tõenäosusteooria ja... - Eesti Maaülikool
93 allalaadimist
14
pdf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika eksam 2014

Eksami küsimused ja vastused

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
448 allalaadimist
6
xls

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika kodune KT 2014

...4 max 14971 12932 Usaldusvahemik β=0,99 (10295;14971) (5934;12932) Kxy 23900691 r(xy) 0.495 - Toidu- ja eluasekulud korrele Chart Title 50000 45000 40000 Eluaseme kulud, 35000 EEK 30000 25000 20000 15000 10000 ...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist
28
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kordamisküsimused

...erium. Sündmuse toimumise juures on meile oluline vaid see, kas toimub või mitte. Sündmus toimub, kui toimub sündmust määravatest elementaarsündmustest üks. 6. Mitu erinevat sündmust saab moodustada n-elemendilise elementaarsündmuste ruumi põhjal? Tõesta! N-elemendilise elementaarsündmuste ruumi põhjal saab moodustada 2 n sündmust, mille hulka on arvestatud ka tühihulk. 7. Sündmuste liigitus (kindel, võimatu, vastandsündmus) Kindel sündmus on sündmus A, kui ta on määratud kogu elementaarsündmuste ruumil. Võimatu sündmus on sündmus A, kui ta ei sisalda Ã...

Tõenäosusteooria ja... - Tartu Ülikool
214 allalaadimist
7
pdf

Tõenäosusteooria ja statistika

1. Tõenäosus ja tema leidmise näiteid arvutusvalemite abil Sõltumatute katsete kordamisel saadavat suhtelise sageduse piirväärtust kutsutakse sündmuse A toimumise tõenäosuseks P (A) := lim mn n Sündmus, mille toimumise tõenäosus on 0...

Tõenäosuse ja statistika... - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
15
pdf

Tõenäosusteooria vihik

VihikKood: 0321404312

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
228 allalaadimist
1
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

tõenäosuse omadustega). Sündmuse A suhteliseks suuruse X jaotustabel järgmine: 1, Sündmus ja tõenäosus. Kindel, võimatu ja juhuslik sageduseks Pn(A) antud katseseeria puhul nim. sündmuse sündmus, nende tõenäosused. Sündmus on Aesinemiste arvu m ja kõigi katsete arvu n suhet: P n(A)= tõenäosusteooria põhimõiste. Tavaliselt...

Tõenäosus -
95 allalaadimist
1
pdf

Tõenäosusteooria kordamine I

Tõenäosusteooria kordamine I 1. 25-liikmelisest koorist on vaja saata 4 lauljat esindama koori. Mitmel erineval viisil saab seda teha? (12650) 2. Mitmel erineval viisil on võimalik paigutada väljakule ühte jalgpallimeeskonda 11 jalgpallurit? (39 916 800) 3. Tõenäosus, et päeva jooksul valmistatud nööbid on defektideta, on 0,9. Leia tõenäosus, ...

Tõenäosusteooria -
9 allalaadimist
7
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kokkuvõte

1. Tõenäosuse mõiste - Sündmuse (klassikaliseks) tõenäosuseks nimetame temas sisalduvate (ehk soodsate) elementaarsündmuste arvu ja kõigi elementaarsündmuste arvu suhet. kindel sündmus, võimatu, juhuslik. Vastandsündmus, selle tõenäosus. - Sündmuse A vastandsündmuseks nimetame sündmust, mis toimub parajasti siis, kui sündmus A ei toimu. 2. Sündmuste summa - Sündmuste A ja B summa ...

Matemaatika -
202 allalaadimist
3
pdf

KOLLOKVIUM 3: Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

KOLLOKVIUM 3 20. mai 2012. a. 14:25 1.Kirjeldava statistika põhimõisted: aritmeetiline keskmine, mediaan, kvartiilid, mood, dispersioon, standardhälve, haare, kovariatsioon, korrelatsioonikordaja. Definitsioonid ja arvutamine. Aritmeetiline keskmine: AVERAGE Mediaan: MEDIAN Kui N is paaritu, siis on mediaan järjestatud statistilise rea ehk variatsioonrea keskmine liige. Kui N on paaris, siis on mediaan variatsioonrea kahe keskmise liikme poolsumma. Kvartiil...

Matemaatika -
28 allalaadimist
12
xlsm

Tõenäosusterooria kodune KT

...alne väärtus 918.57 2233.66 Maksimaalne väärtus 35186.76 19756.80 Standardhälve 9168.39 5193.27 Usaldusvahemik 0,95 3831.16 2170.09 Usaldusvahemik 0,99 2103.95 1191.75 Korrelatsioonikordaja 0.23 Hajuvusdiagramm 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00 f(x) = 0.1286873983x + 6480.8966583674 5000.00 0.00 0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 30000.00 35000.00 40000.00 ...

Tõenäosusteooria - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
2
docx

Tõenäosusteooria ja statistika

1. Olgu sündmus  A ­ kolmega jaguva silmade arvu saamine kahe täringu viskel, B ­ kahega jaguva silmade arvu saamine kahe täringu viskel. Kas sündmuste A ja B korrutis on Vali üks: A. 2, 6, 8 või 12 silma saamine kahe täringu viskel.  B. 3, 6, 9 või 12 silma saamine kahe täringu viskel;  C. 6 või 12 ...

Matemaatika - Eesti Maaülikool
39 allalaadimist
10
docx

Tõenäosusteooria ja statistika konspekt

Tõenäosusteooria ja statistika eksam 1) Üldkogum – (ka populatsioon) looduse või ühiskonna või objektide hulk, mille kohta soovitakse teha järeldusi teda esindava valimi põhjal. Valim – väljavõtukogum; liikmed tuleb valida juhuslikult, st igal üldkogumi liikmel peab olema võrdne või...

Statistika - Tartu Ülikool
93 allalaadimist
22
pdf

Tõenäosusteooria ja statistika eksam

❚õ❡♥ä♦s✉st❡♦♦r✐❛ ❥❛ st❛t✐st✐❦❛ ■ ❡❦s❛♠✐❦s ❦♦r❞❛♠✐♥❡ ✾✳ ❥✉✉❧✐ ✷✵✶✺✳ ❛✳ ✶✳ ♥ä❞❛❧ ❉❡✜♥✐ts✐♦♦♥✐❞ ✶✳ ❏✉❤✉s...

Statistika - Tartu Ülikool
75 allalaadimist
17
doc

Tõenäosusteooria ja Rakendusstatistika MHT0031

...4, 74, 75, 75, 78, 78, 79, 79, 80, 82, 82, 85, 86, 87, 91, 91, 96, 96, 96, 98 Dixon-test Rlow=(x3-x1)/(xn-2-x1), n=60 -> Rlow=(1-0)/(96-0)=1/96=0,01 -> x1 ­ ekse, sest et Rlow =0,01> Dkr=0,35 Osa A. Hinnangud, usaldusvahemikud, statilised h üpoteesid ja jaotused Tabel 1. Valim xi-juhuslik arv, ni ­ xi kordumiste arv xmin=0, xmax=98 xi ni ni*xi ni*xi² ni(xi-x)² 0 1 0 0 2254.35 4320.78 1 2 2 2 1 4 1 ...

Rakendusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
170 allalaadimist
12
docx

Tõenäosusteooria I

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika Ajaloost Tekkinud 17. saj. seoses hasartmängudes (kaardid, täringud) tekkinud probleemidega ­ kuidas jaotada panuseid, kui mäng juhtuks mingil põhjusel pooleli jääma, milliste kaartide korral on mõtet edasi mängida jms Tuntumad teadlased, kellel on suuri teeneid tõenäosuste...

Algebra ja Analüütiline... - Keskkool
47 allalaadimist
10
docx

Tõenäosusteooria II

Tõenäosusteooria (II) Tihti võib sündmusi vaadelda koosnevaina lihtsamatest sündmustest. Näiteks, olgu ühes urnis 4 valget ja 3 punast kuuli ning teises urnis 6 valget ja 3 punast palli. Kummastki urnist võetakse üks pall. Vaatleme järgmisi sündmusi: C ­ võetud pallide hulgas on vähemalt üks punane pall, D ­ mõlemad võetud pallid on punased. Me võime need sündmused esitada järgmiste osasündmuste (nn elementaarsündmuste)...

Algebra ja Analüütiline... - Keskkool
53 allalaadimist
2
doc

Tõenäosusteooria ülesanded

ül.1 Münti visatak se 6 k orda. Leida tõenäosus, et vapp tuleb peale vähem, k ui k ak s k orda. võimalused: 0 ja 1 kord n= 6 p= 0,5 P(A)=P6(0) + P6(1) kasutame Bernoulli valemit: Pm,n=n! / m! *(n-m)! * p astmes m * q astmes n-m q=1-0-5= 0,5 P6(0)=6! / 0! * (6-0)! * 0,5 astmes 0 * 0,5 astmes 6= ...

Statistika - Eesti Maaülikool
472 allalaadimist
21
xlsx

Eksamitöö nr 4 / Kodutöö: Andmestiku analüüs

1. Andmestiku kirjeldus Analüüsile on võetud Statistikaameti poolt esitatud andmed. Andmestik on koos kahe tabeli alusel. Esimene on : PO047 Abiellud ja lahkumised (analoogne RV2 ABIELUD). Teine on PO032 : Sünnid, surmad ja loomulik kasv aasta sugu ja indikaatori alusel. Andmed olid valitud nii, et tabelist PO047 võetud aastad on 1 2014 ning PO032 1986 - 2015. See lubab oletada, et abiellude arv määrab järg...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
17 allalaadimist
85
pdf

Konspekt

Mainori Kõrgkool Matemaatika ja statistika Loengukonspekt Silver Toompalu, MSc 2008/2009 1 Matemaatika ja statistika 2008/2009 Sisukord 1 Mudelid majanduses ..................................................................

Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
513 allalaadimist
15
pdf

Kordamisküsimuste vastused

Statistika teooria I 1. Kirjeldava statistika põhimõisted: aritmeetiline keskmine, mediaan, kvartiilid, mood, dispersioon, standardhälve, haare. Esitada definitsioonid ja osata antud andmeväärtuste puhul neid mõisteid rakendada N x + x 2 + ... + x N xi Aritmeetiline keskmine: µ = 1 = i =1 ...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
669 allalaadimist
12
pdf

Tõenäosus kodune kontrolltöö

Marianna Köster 093432 YASB41 YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika statistika kodutöö 1. Andmestik Sugu Vanus Toidukulud Eluaseme kulud x² y² xy M 25-34 19348,75187 468,048 ...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
12
pdf

Matemaatiline statistika kodune töö

Matrikli Number = XXXX1, keskmisele palgale lisaks 1. Ülesanne 1 Hinnata üldkogumi keskmisi: keskmist palka, keskmist kulu spordile ja keskmist kulu meelelahutusele. Leida usaldusvahemikud keskmistele usaldusnivool 0,90 ja 0,99. Keskmise leidmiseks kasutasin valemit : OpenOffices vastas sellele funktsioon AVERAGE. Usaldusvahemike leidmiseks kasutasin funktsiooni CONFIDENCE, kuhu oli ühe argumendina vaja standardhälvet,...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
19
xls

Statistika kodutöö 1

... 7 211 Sugu Summa N 29 M 10 Sugu Linn osalejad Kursusest Alev sooMaa-asula alusel Suur linn Kursusel N 10 9 4 6 ...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
517 allalaadimist
2
doc

TN teooria III kordamisküsimused

1. Kirjeldava statistika põhimõisted: Aritmeetiline keskimine X=(x1+x2+...+xN)/N=( i=1N xi)/N Kaalutud keskmine- keskmiste keskmine. On teada rühmade keskmised ja objektide arvud. Mediaan ­ Kui N on paaritu, siis on mediaan järjestatud statistilise rea keskmine liige. Kui N on paaris, siis on mediaan järjestatud arvrea kahe keskmise liikme poolsumma. Kvartiilid ­ p-protsentiil on arv, millest p protsenti and...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
229 allalaadimist
2
docx

Matemaatilise statistika valemid

... - DC=0(C-const); D(CX)=c 2 DX f ( x ) dx=¿ Jaotustihedus f(x)=F'(x) ; P(

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
4
xls

Koduülesanded 1

Kodune ülesanne 1.1 Kuus enimmüüdud raamatut USA-s 1994. aastal olid Celestine Prophecy (C), Debt of Honor (D), Insomnia (I), The Lottery Winner (L), Politically Correct (P), Wings (W). Houstonis Texases võeti raamatuostjatest, kes ostsid ühe raamatu, valim ja saadi järgmised tulemused: WDWCIPCWPIWWPCPCLCPCWWPWWCIPLDDIPDWCILCDLDILI Koostada ostude sagedustabel ja joonistada tulpdiagramm. Ostude osakaalud kujutada sektordiagrammil. Raamat Arv Celestine Prophecy - C ...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
345 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun