Sõnu seletav sõnaraamat
Grammarly Ei tea kuhu panna koma? Vead lauseehituses? Tõmba endale Grammarly Proovi tasuta Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link
Poliitiline mudel - Peamiselt mitteprogrammeeritud otsused, ebamäärasus ja vähene informatsioon, ratsionaalsus piiratud, ebakõlad otsustajate vahel, eesmärgid segased, koalitsioon otsustamisel, puudub aeg ja ressursid probleemi ja alternatiivide igakülgseks vaagimiseks, arutelud vähendavad ebaselgust, läbirääkimised otsustavad valiku.
Poliitiline ideoloogia on erakonna või liikumise teoreetiline platvorm, mille alusel koostatakse tegevusprogramm ja mis määrab, kuidas kavatsetakse tulla võimule, millistele sotsiaalsetele gruppidele tuginetakse, kuidas tahetakse korraldada majandust ja ühiskonnaelu ja kuivõrd kaasata rahvast riigi valitsemisse.
Poliitilised eesmärgid - tõhusus 9. Iseloomusta avaliku teenistuse positsiooni- ja karjäärisüsteemi Karjäärisüsteem: Tööle asumine riigiteenistusse Sisenemine madalamale astmele Karjäär automaatne Palk madal, kõikidel samal astmel ühesugune Soodustused: suured Positsioonisüsteem: Tööle asumine konkreetsele ametikohale Sisenemine suvalisele tasandile Karjäär- liikumine võimekuse suurenemise tulemusena Palk on konkurentsivõimeline Soodustused- väikesed kuid on tulemuspalk

Poliitikud on viimasel ajal siiski seisukohal, et parem oleks püüda sellise situatsiooni tekkimist vältida, sest vaevalt ükski valitsus seda üle Majanduse liikumine tasakaaluseisundisse toimub kahe tegurite rühma toimel 1)majanduses endas on olemas teatud kohandumismehhanism e. isereguleerumine 2)valitsuse majanduspoliitilised meetmed isereguleerumise toetamiseks Kohanemine inflatsioonilises e. negatiivses lõhes on palju kergem ja kiirem kui RKT positiivses lõhes.
Poliitilisest vaatekohast on massimeediast järk-järgult saanud 1) demokraatliku poliitika üks põhielemente, kuna meedia loob areeni ning kanali laialdasteks aruteludeks, mitmekesise info ja arvamuste levitamiseks, sealhulgas üldise tuntuse saavutamiseks olulistele ametikohtadele kandideerijatele 2) võimu rakendamise vahend tänu poliitikute ja valitsustegelaste suhteliselt privilegitud juurdepääsule meediale, mida nad võivad üldreeglina käsitleda kui oma seaduslikku õigust.
Poliitiline protsess on võimusuhete kujundamine, millele avaldavad mõju: kodanike sotsiaalsed huvid, pol institutsioonide omadused(valimissüsteem, pol parteide arv jne). Tavakodanik osaleb protsessis selleks, et kasutada võimumehhanisme oma isiklike probleemide lahendamiseks.

Poliitbroileriteks nimetatakse noori poliitikuid, kelle ametialane tegevus on toimunud kogu aeg mõne partei struktuuris (noortekogu, ministri nõunik, parlamendisaadik, omavalitsuse kõrge ametnik jne) ning oma karjääri ametites tehakse sõltuvalt kuulekusest parteijuhile.
Poliitikute mureks on ju esmajoones tagasivalimine (häälte arvu maksimeerimine valimistel), teatud valijarühmadega arvesta- mine, valimiseelsete lubaduste täitmine, teatud mõjusfääride kindlustamine või lihtsalt oma valimiskampaania rahastajate soovide täitmine. Poliitikute eesmärk on erinevate vähemuste majanduspoliitilise tegevuse soosimine, kusjuures sellega seotud kulu püütakse jagada võimalikult märkamatult valijate enamiku vahel.
Poliitika väljatöötamine on vastus küsimusele a)kuhu liikuda? b) mida teha? c)millised on probleemid? 56. Poliitilise riski hindamise meetod on a)ÜRO rahvusvahelise võrdluse programm (ICP - International Comparison Programme):, b)poliitiline osalemine (politicalparticipatiori); c)Delfi meetod (Delphi technique). 94.Protestantliku Põhja-Euroopa liitumisel Euroopa Liiduga ja kuhtumisel katolükliku Brüsseli moraaliga on kõige raskema kultuurikonflikti läbi elanud

Poliitilisele süsteemile on omane pidev pingeseisund ja tsirkulatsioon. Ning mida vähem gruppe üks või teine poliitiline otsus katab, seda suurem on üldine rahulolematus. Miks inimesed „Musta kasti“ otsuseid aktsepteerivad – traditsiooni kohaselt (läbi aegade on inimesed allunud kuningatele ja muudele võimukandjatele); mittekuuletumine toob kaasa sanktsioonid; usutakse mingisse ideoloogiasse ning inimesed loodavad saada kuuletumise eest materiaalset kasu.
Poliitiline sõltumatus - vaba ja pluralistlik kodanikuühiskond ning vabaajakirjandus, mis pakuvad mitmekesiseid kanaleid huvide väljendamiseks -tsiviilkontroll relvajõudude üle -vähemuste õigustega arvestamine -lähtumine põhiseadusest(legitiimsus) -fluralism/polüarhia-arvamuste paljusus *Siirdeühiskond-ühiskonna arenguetapp, mille käigus diktaatorlikud võimustruktuurid ja-suhted asendatakse demograatlikega, toimub üleminek diktatuurilt demokraatiale.
Poliitiline tähtsus – tagab seaduste valitsemise vähese vaevaga  Monarh sõltub võimu teostamisel aadlist, aga au nõuete tõttu pole aadel  18. saj üldtendents – meritokraatlik au, mida antakse heategevuse või valmis kõigeks silmapaistmise eest oma ametialal  Näide: Pärtliöö ja hertsog Crillon  Romantiline au – au otsitakse kas ühiskonnale vastandumises (eneseväljendamine kordumatu indiviidina) või riigi ja rahva nimel suremises.

Poliitilisel ideoloogial on 4 peamist funktsiooni: 1) seletab – üritab seletada miks on ühiskonnas poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud jne. tingimused sellised nagu nad on (eriti oluline kriiside perioodil!). Ideoloogia ülesanne on asi rahvale selgeks teha ja ühtlasi legitimeerida poliitiline režiim; 2) hindab – paneb paika, mis on hea ja mis on halb; 3) orienteerib – ideoloogia annab inimestele teatud identiteeditunde, mis talle vajalik.
Poliitikutest on tuntuimad endine USA asepresident Walter F. Mondale (1920) ja senaator Eugene McCarthy (1916). Minnesotast on pärit ka õlimagnaat J. Paul Getty (1892-1976) ja firma Sears & Roebuck asutaja Rickhard W. Sears (1863- 1914). Kirjanikest on Minnesotale Nobeli preemia laureaat Sinclair Lewis (1885-1951), kelle tuntud romaan „Peatänav“ jutustab kirjaniku oma elust ja kodutänavast ning pilab väikelinna provintslikkust.
Poliitiline võim on ajutine võim, see mis antud ajahektel kehtib, igaveseks võimuks on vaimne võim, mida on inimesel võimalik igal ajal nautida, ka pärast surma (kaudne viide taassünnivõimalusele ja tulevikus sotsiaalse seisundi parandamisele). 4 koolkonda õiguse sotsioloogia tugisammastena: • 19.-20. Sajandi vahetus: 1. SOTSIAALDARWINISM 19. saj keskel kujunes välja oluline teaduslik suund sotsioloogias – sotsiaaldarwinism.

Poliitiline elu - vangistati/ tapeti poliitilisi liidreid, Poliitiline elu- nukuvalitsus, moodustati kõrgemaid sõjaväe ja politseijuhte, poliitiline tegevus kindralkomissariaat- valitses tsiviilvalitsus selle keelustati, riigiametnikud asendati kommunistidega, üle, eluvaldkondade üle range kontroll, keelustati kommunistlikule parteile kuulus kogu ühiskonna välissuhted, moodustati Eesti Omavalitsus- sakslaste juhtimine.
Poliitiline ideoloog on samal ajal praktiline tegutseja. Ideoloogid tegelevad õigustamisega, mille puhul nad kasutavad legitimeerimisel normatiivseid (kirjeldav, hinnangut andev) mõisteid, mida ideoloogid täidavad uue sisuga (nt nimetame mingit olukorda vabaks, mida varem on nimetatud rõhuliseks: absolutistliku monarhia puhul ütleb üks, et inimene on ori, aga teine, et on õigused/seadused, seega inimene on ikkagi vaba).
Poliitiline skandaal - demokraatide peakorteri pealtkuulamine Sotsiaaldemokraatide iseloomustus Lääne-Saksamaal: • range kokkuhoiupoliitika • tugev sotsiaalpoliitika Saksamaa SLV paranemise põhjused: • riik määrab reeglid • vaba konkurents • avatud turg • raha stabiilne majanduse taastamine: • rahareform • ühtne majanduspoliitika • marshalli plaan See toimus riigi kontrollnõukogu kaudu.

Poliitilised õigused on seotud demokraatliku valitsemiskorraga kuid on ka olnud autokraatliku valitsemise puhul(Nikolai II aegsel Venamaal).Peamised poliitilised õigused ja vabadused on: Õigus rahvusele ja kodakondsusele,usu- ja mõttevabadus,sõnavabadus,liikumisvabadus,koosolekute- ja ühingutevabadus,hääleõigus. Poliitilised Õ kehtivad kodanikele ja inimestele kel pole vastavat riigi kodakondsust.
Poliitiline kunst – leidub kunsti, millel puudub esteetiline kavatsus (nad on mitte-esteetilised või anti-esteetilised), sellise kunsti eesmärgiks on kutsuda meid üles tegudele, maailma muutmisele (edendama kommunismi, aitama vaeseid jne). Teose esteetiline kogemine oleks vastuolus selle kunsti „püha üritusega“ (Danto). Esteetilise kogemuse taotlus ei ole kunstiks olemise tarvilik tingimus.
Poliitika sisuks on inimese võime tunnetada inimese võimu inimese üle. Ühiste vajaduste rahuldamiseks parim tööjaotus kodanike vahel, mille aluseks inimese loomuses peituvad kalduvused (valitsejad, sõjamehed, talupojad ja käsitöölised). Platon klassifitseerib riigivorme: (aristokraatia, timokraatia, oligarhia, demokraatia, türannia). Platoni kohaselt peavad riiki valitsema filosoofid.

Poliitiline tähtsus – tagab seaduste valitsemise • Monarh sõltub võimu teostamisel aadlist • Au tõttu pole aadel valmis kõigeks (ta ei väida alandavaid käske) • Montesquiu näide: Pärtliöö ja hertsog Crillon (keeldus tapmises osalemises, kuna nõrgemate ja kaitsetute hävitamine ei ole auga kooskõlas) • Majanduslik tähtsus – üldine konkurents, mis elavdab majandust.
Poliitilised ideed on poliitikateaduse osa, mis tegeleb ühiskonna- ja riigielu korralduse põhimõtete ja arusaamadega. Kesksed on kolm probleemi: 1. milline võiks olla mõistlik ja õiglane ühiskonnakorraldus (sh riik) 2. inimese koht ühiskonnas (inimese ja ühiskonna vahekord ja tasakaal) 3. ühiskonna ja riigi muutumine, selle põhjused Need probleemid võivad omavahel põimuda.
Polii - koosneb 12-st subühikust (Rpb1-12), millest suurimad on Rpb1 ja Rpb2. 12. PolI-sõltuv transkriptsioon: koos seonduvad UBF (upstream binding factor) ja SL1 (promoter selectivity factor). SL1 koosneb TBP-st ja kolmest TAF-ist. TIFIA (transcription intermediary factor) seondub SL1 ja Pol I-ga. Pol I seondub ka veel vähemalt kahe faktoriga TIFIC ja TFIIH.

Poliitiline ühendus on Demokraatlike Jõudude Liit, mis koosneb 12 organisatsioonist (Bulgaaria põllumeeste liit, Bulgaaria Sotsiaaldemokraatlik Partei, Demokraatlik Partei jne). Teisteks parteideks on Simeon II Rahvuslik Liikumine, Bulgaaria Sotsialistlik Partei, õiguste ja vabaduste eest võitlev türgi vähemuspartei. Bulgaaria on jaotatud 28 piirkonnaks (oblastiks).
Poliitiline sotsialiseerimine - järgides teatud reegleid, levitab partei nende kohta infot ja aitab kaasa nende aksepteerimisele • Poliitikategemine • Huvide koondamine - parteid sõeluvad nõudmised läbi enne kui need jõuavad poliitiliste institutsioonideni. • Poliitiline värbamine - liidri kasvatamine • Kommunikatsioonikanal - partei on side valitsuse ja rahva vahel
Poliitiline tõrjutus - osaluse, informeerituse, tõlgendusoskuse puudumine, võõrandumine • Ruumiline / geograafiline tõrjutus – elupiirkonnast tingitud eraldatus • Institutsionaalne tõrjutus - – avaliku ja erasektori institutsioonide taandumine tõrjututest, raskused sotsiaalhoolekandeprogrammides osalemisel, avalike teenuste ja koolituse saamisel.

Poliitikafilosoofia - Milline on ühiskonna ja riigi olemus ja mõte? Miks meil riik üldse on? Mille pinnalt riik tekkinud on? Milline on indiviidi ja riigi vahekord? Mis on riigile allumise/allumatuse mõte? Mis on indiviidi poliitilised õigused? (nt inimõiguste kontseptsioon) Kust pärinevad inimõigused? Indiviidi vabadus ja selle sotsiaalsed piirid?
Poliitiliste organisatsioonide – poliitilised erakonnad (parteid) ning ühendused (nt valimisliit) – ideoloogia baseerub poliitilisel alusel; muude organisatsioonide ideoloogia võib baseeruda ka mingil muul alusel (nt maailmavaatelisel – usuorganisatsioonid) või ühendab nende liikmeid ühine elukutse (nt kutseühingud) või huviala (nt jahimeeste seltsid).
Poliitilised režiimid e. valitsemisviisid Poliitilise valitsemisviisi iseloom sõltsub paljudest teguritest nt sellest kas ja kuidas toimub kontroll valitsuse tegevuse üle, kuidas leiavad arvestamist kodanike sotsiaalpoliitilised huvid, millised on kodanike võimalused mõjutada poliitikat ja kuidas riik kasutab sunnivahendeid oma poliitika elluviimisel.

Poliitiline tähtsus – tagab seaduste valitsemise, monarh sõltub võimu teostamisel aadlikest, aga au nõuete tõttu pole aadlik valmis kõigeks (nt Pärtliööl keeldus hertsog Crillon täitma kuninga käsku hugenotte tapma minna – kaitsetute tapmine pole auga kooskõlas). Majanduslik tähtsus – üldine konkurents, au elavdab majandust.
Poliitilist spektrit - iga erakond peab teistest millegi poolest erinema ,et leida endale toetajaid ja valijaid,laias laastus jagatakse erakondi PAREM(on seevastu ühiskonna poolt toodetud rikkuste võrdsustava ümberjagamse suhtes kriitilised,tulud peavad kuuluma neile,kes on neid loonud nad on seega sotsiaalsetes küsimustes konservatiivsed.
Poliitiline korraldus - tundub nii et varaseal perioodil sageli valitsesid linnriiki kuningad, kelle kohta on raske määratleda , kas päriliku võimuga või kreeka moodi võimuhaarajad, alates 5 saj ja 4 saj (etruskid elanguse periood) üha enam on linnriigid vabariiklikult korraldatud, vb toimus teatud areng monarhialt vabariiklusele.

Poliitiline ideoloogia – omavahel seotud ideede kogum, mis seletab ja hindab sotsiaalseid tingimusi inimese kohast ühiskonnas ning pakub programmi sotsiaalseks ja poliitiliseks tegutsemiseks Poliitilised ideoloogiad põhinevad paljuski filosoofiale ja teooriale, mitmed filosoofiad ja teooriad on aja jooksul muutunud ideoloogiateks..
Poliitika sisuks on inimesed, formaalseks kujuks on võimukorraldus (aristokraatia, demokraatia vms), kujundajaks on seadusandja või valitseja ning eesmärgiks on hea elu. Vorm on see, tänu millele vormita materjalist saab mingi asi. Igas asjas, mida me oma meelte ja aruga tunnetame, on vorm (idee) ja mateeria läbi põimunud.
Poliitilised kaalutlused ehk rolli. Kuid siin jõuame me veel ühe mitmetasandilise kohtuliku kontrolliga seotud probleemi juurde: õiguslik vaidlus jõuab mitme vastuolulise, eri õiguskordades lõplikuna kehtiva kohtuotsuse korral tupikusse, kust pääsetakse välja vaid poliitiliste läbirääkimiste teel.

Poliitbroilerid – noored poliitikud, keda kasutatakse ära. Omakasupeal väljas olevad poliitikud.
Poliitilised organisatsioonid – ÜRO (UNESCO, FAO, UNSC, UNCTAD) Regionaalsed poliitilised organisatsioonid – CoE, OSCE, OAS Regionaalsed kaitsekoostöö organisatsioonid – NATO, SCO, AU Rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise mõjukus ja tähendused (Eesti ja EL/NATO, USA ja WTO, Venemaa ja G8)
Poliitiline kriis - vastuolud vapside ning Pätsi ja Laidoneri vahel Tagajärjed: Eestis algas vaikiv ajastu Hinnangud: See oli halb, et korraldati sõjaline pööre ningalgas vaikiv ajastu, kunapeale seda suhtusid demokraatlkud suurrigid Eestisse kui tavalisse autoritaarse juhtimisstiiliga maasse.

Poliitika tuumaks on riik, võim ja selle teostamine. Poliitiline ajalugu on ajalooteaduse haru, mis ajaloomeetodeid rakendades uurib ühiskonna poliitilise korralduse, võimuvõitluse, riikidevaheliste poliitiliste suhete jne muutumist, selle põhjusi ja tulemusi ning isikute osa selles arengus.
Poliitikute ülesandeks on kaitsta valitseva sotsiaalse grupi huve, seista oma huvide eest ja need seadustada, mitte aga olla ekspertideks seadusandluse, majanduse, sotsiaalteenuste osutamise, meelelahutuse, tööstuse, ehituse, kultuuri, hariduse, teaduse, spordi, tervishoiu, kiriku jne. alal.
Poliitikud on ettevõtjad, kes pakuvad valijatele erinevaid tegevuspakette ühiselu arendamiseks 2.Tavainimesel pole piisavalt oskusi poliitiliste otsuste tegemiseks ning seetõttu on vaja tööjaotust, kus võimuküsimusi otsustaguspetsialistid: olgu siis poliitikud või haldurid

Poliitikateadus on ühiskonnateaduse haru, mis püüab süstemaatiliselt kirjeldada, analüüsida ja seletada riiklike institutsioonide, pol organisatsioonide, pol protsessis osalevate inimeste omavahelisi vahekordi, poliitilisi valikuid ning käitumist, pol muutuste sots põhjuseid.
Poliitlised - 1905 rev. Äratas rahva poliitisele elule ja vallandas tohutu sotsiaalse energia, hakati looma erakondi esile kerkisid eestlastest poliitikud, tõusis eestlaste osatähtsus maa-ja linnavalitsuses, arenes koooperatiivliikumine mis andis ühistegevuse ja dem. kogemusi
Poliitilised indikaatorid - poliitilise vabaduse indeks (isiklik julgeolek,õigus seaduse kaitsele,sõnavabadus,poliitiline osalemine,võrdsed võimalused). 4. SKP- ehk sisemajanduse koguprodukt on mingil kindlal territooriumil (tavaliselt mingis riigis) toodetud lõpphüviste koguväärtus.

Poliitikute lubadusi on palju ja probleemiks, miks ei suuda nad kõike elluviia, mida valimiste eel lubati, põhjendatakse sellega, et aeg, mil nad on tööpostil jääb nende elluviimiseks liiga lühikeseks,sellest järeldatuna soovivad nad, et neid ikka ja jälle tagasi valitaks.
Poliitikutest on mõnel ajahetkel kogenud kliinilist depressiooni(depressioon, mida liigitatakse tegelikult haiguse alla ja mis vajab professionaalset sekkumist) Nagu öeldud sai, on kliinilist depressiooni kogenud väga suur osa poliitikutest ja ka näiteks muidu tippjuhte.
Poliitiline risk - võimalikud muutused seadusandluses,eeskätt maksunduses.

Poliitilised õigused - õigus elule ja vabadusele; võrdsusele ja isikupuutumatusele; oma õigussubjektsuse tunnustamisele; kaitsele julma, alandava, ebainimliku kohtlemise ja karistamise eest; kaitsele rassilise, rahvuselise, soolise või usulise diskrimineerimise eest; mõtte-,
Poliitline kultuur - kompleks teadmistest, väärtustest, käitumismallisest, mis on seotud võimuga Iseloomulikud jooned- kujuneb pikka aega, omane kogu rahvale, väga jäik, püsib taastootmise korral, peab koosnema teadmistest ja oskustest, poliitilise võimu osalus
Poliitika kohta on välja öeldud järgmised definitsioonid: Poliitika on võimu teostamine/kasutamine Poliitika on väärtuste avalik jaotamine Poliitika on konfliktide lahendamine Poliitika on võistlus indiviidide ja gruppide seas oma huvide teostumiseks.

Poliitilised noorteorganisatsioonid on koostööaltimad ja rohelisema maailmavaatega oma ,,vanade” erakonnast. Noortekogusse võivad kuuluda noored alates 14.eluaastast, nii et Noored Rohelised on võimalus noortele, kes pole veel 18, aga tahaksid poliitikas kaasa rääkida.
Poliitiline ülesehitus - Iseseisvatest riikidest oli suurim ja tugevaim Saksa ordu Liivimaa haru territoorium, mida valitses Liivimaa meister koos ordu sõjalise valmisoleku eest vastutavad käsknikud. Piiskopiriikidest vanim ja kaalukaim oli Riia peapiiskopkond.
Poliitikas balti - hertsogi riik, saksa ei tunnustanud Eesti Vabariiki, poliitikud vangistati, Vilms lasti maha, Tsensuur taastati, Saksa ametnikud, väeosa saadeti laiali Kultuuris Eestlastele lubati kultuurautonoomia, ametlik keel saksakeel, saksastumine

Poliitiline polarisatsioon - nõrk toetus kesk-orientatsiooniga parteidele, võistlevad parem- (kl lib) ja vasakpoolsus (sots heaolu). Tihti on keeruline leida kompromissi (Suurbritannia, Jaapan, Itaalia, Pr) Need nähtused poliitilise korra riskifaktoriteks.
Poliitika ülekandmine – ühe riigi toimimisviis teatud küsimuses võetakse teise riigi poolt üle Mitmetasandiline valitsemine - autoriteetse otsustamise hajutamine/hajumine erinevatele territoriaalsetele tasanditele(riigiülene,riiklik,riigitasand)
Poliitiliselt kahtlane – suhtleb poliitiliselt teisiti mõtlevate inimestega jne. Aga ta kirjutab oma esimesed raamatud justnimelt käsikirjadena ja need ringlevad paljuski Tartus aga ka Tallinnas tõesti masinakirjas ja paljundatud paberipakkidena.

Poliitiline ideoloogia – omavahel seotud ideede kogum, mis seletab ja hindab sotsiaalseid tingimusi inimese kohast ühiskonnas ning pakub programmi sotsiaalseks ja poliitiliseks tegutsemiseks. Pol. id. põhinevad paljuski filosoofiale ja teooriale.
Poliitiline kontroll – teostavad kodanikud, ajakirjandus, erakonnad ◦ ühiskondlik kontroll (meedia) ◦ parlamendi kontroll ▪ Riigikogu liikmete arupärimised Valitsuse liikmetelt ▪ õigus moodustada uurimiskomisjonid ▪ umbusaldusõigus
Poliitiline risk - muutumine seadusandluses

Poliitiline ühendus on koostöö vorm, mille raames osalevatest riikidest moodustub sisuliselt üks riik. Moodustatakse ühine valitsus ning valitakse ühine parlament ning muud vajalikud institutsioonid, mida on vaja iseseisva riigi toimimiseks.
Poliitiline reziim – kujutab endast poliitilise võimu teostamise meetodite kogumikku, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimu organite seotust oma tegevuse ja õiguslike alustega.
Poliitiline protsess - kohustuste võtmine, otsuste tegemine Administratiivne protsess- elluviimine, kontroll, hindamine 7. pilet Poliitilised ideoloogiad- rohelised Algus 20. sajandi II poolel seoses mitmete globaalsete probleemide tekkega.

Poliitilised eeldused - oskus sõnastada oma eesmärke, poliitilise võitluse kogemused, hakati looma erakondasid, eesti poliitikute esilekerkimine, kohalike omavalitsuste kogemus, ohvitserkonna olemasolu, sõjaline kogemus I Maailmasõjas.
Poliitiliste võimu - ) institutsioonidega # see väljakutse on eriti suur politoloogide jaoks, kes on harjunud uurima valimistulemusi, valitsuskoalitioonide moodustamist jne, kui aga tuleb välja, et „tegelik võim” asub kuskil mujal
Poliitiline kohustus on kohustus alluda igale seadusele sellepärast, et see on seadus, mitte tingimata sellepärast, et sel seadusel meie arvates mingit sõltumatut moraalset õigustust oleks – seaduse järgimine seaduse enese pärast.

Poliitline ideoloogia - ideoloogia üks liik, mis annab aluse erakonna või sotsiaalse liikumise tegevusele, kuidas korraldada riigivalitsemist, milline on riigivõimu ja indiviidi suhe ja kuidas ehitada üles edukalt toimiv majandus.
Poliitiline realism on teadlik moraal tähtsusest poliitilistes tegudes, kuid on seisukohal, et universaalseid moraalseid väärtusi ei saa rakendada rahvusvaheliste suhete selgitamisel, vaid tuleb lähtuda konkreetsest juhtumist.
Poliitikutel - riigijuhtidel üldiselt pigem tavaks Venemaa-kriitikast hoiduda, siis Eesti poliitikud selle koha pealt suu peale kukkunud pole, kui välja arvata just too smugriteema, mis tasapisi mädaneb, halvaks läheb.

Poliitilises ühiskonnas on inimese vabadus- ja õigushüvede tagamiseks vajalik poliitiline kontseptsioon vabast, võrdväärselt koheldavast, moraalse võimu ja võimetega, ühiseks tegevuseks ja koostööks võimelisest isikust.
Poliitika sisuks on tegelemine selliste kitsaskohtadega, nagu halb varustatus toidu ja puhta veega, samuti hariduse, tervishoiu, töö, maa, sotsiaalteenuste ja infrastruktuuri halb kättesaadavus ning keskkonna olukord.
Poliitgeograafiliselt on Eesti praegu niisiis Vahe-Euroopa riik ja meie huvides on Lääne- ja Ida- Euroopa vaheline rahu ning koostöö, mitte võitlus või koguni sõda, mida nii tihti on peetud meie maal ja meie arvel.

Poliitiliselt on Iirimaa saar jaotatud kahe riigi vahel: Iiri Vabariik (hõlmab 5/6 kogu saare pindalast) ja Põhja-Iirimaa (hõlmab ülejäänud osa saarest, mis kuulub Suurbritannia, naaberriik idas, koosseisu).
Poliitiline kaasatus tähendab kodanikeühenduste arvamuste arvestamist poliitika kujundamise protsessis, poliitilise tõrjutuse ja võõrandumise vastandit, inimeste tunnet, et nende konstruktiivne osalus kannab vilja.
Poliitiline roll – otsitakse süüdlasi ja vastutajaid ning kujundada ja arendada ülikooli imagot ja identiteeti, arendada ülikooli turundustegevust ning tagada ülikooli kriisiinfo saab poliitilise dimensiooni.

Poliitilises mõttes on kõige problemaatilisel 1951. a ilmunud luuletus “Norra brigg” (sai hiljem pealkirjas “Inglise brigg”), tegemist ont ekstiga, mis konkreetselt klaarib arveid kodanlike natsionalistidega.
Poliitiline režiim – poliitilise võimu teostamise meetodite kogum, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigioranite seotust oma tegevuse õiguslike alustega.
Poliitika enp - ga. 2011. aastal aga väljastas Euroopa Komisjon keskpika programmi uuendatud ENP viljelemiseks aastail 2011-2014. 2012. aastal andis Euroopa Komisjon välja nn teekaarti ENP-le 2013. aastaks.

Poliitikud on korduvalt rääkinud välajarände probleemist (http://www.youtube.com/watch?v=1wUlRDWBd88), kuid seni veel pole seda piisava tõsidusega käsitletud ja vastavalt sellele otsuseid langetatud.
Poliitilised ideoloogiad – liberalism Termin pärineb ladina keelest (liber- vaba, vabameelsus). On suund majanduses, poliitikas ja filosoofias, mis lähtub kõigi inimeste vabadusest ja õigustest, mida kaitseb riik.
Poliitilisest ehk tsiviilühiskonnast saame rääkida seal, kus mingi hulk inimesi on niimood ühte ühiskonda liitunud, et igaüks neist loobub loomuseaduse täidesaatvast võimust ja annab selle üldsusele.

Poliitiline mõjuvõim - Otsustamise võim/ koalitsiooni võim- otsuste kaudu situatsiooni juhtimine ja hindamine; Kaasamise võim/ institutsiooni võim- õigus otsustada, kellele jaotuvad hüved ja kes on kaasatud
Poliitikute sõnavõtud – Geograafia seisavad teadusest kõige Etnograafia kaugemal Keskenduvad üksikjuhtumitele Üldistuste tegemine Sotsiaal-poliitiline filosoofia Sotsioloogia Psühholoogia majandusteadus …
Poliitika kujundamine - Et suurem osa võimust ei koonduks üksiku institutsiooni ( nõukogu või parlamendi) kätte, siis on komisjonil ainukesena õigus algatada eelnõu, et tasakaalustada võimude jagunemist.

Poliitika retoorika on sageli bürokraatlik (näiteks administratiivsed otsused). Põhieesmärkideks poliitiline seaduslikkus, poliitilised instruktsioonid, uute poliitiliste partnerite enda poole võitmine.
Poliitiliste veergudega – kuid sel aastal, tädi Iida kuju, mis romaanis on, on väga julgelt esitatud, just see, et see tegelane on arvestatav tegelane, keda kuulatakse ära. Ajastu kontekst mängib kaasa.
Poliitiline ideaal - vabariik. 10.Kirjelda Friedrich Wilhelm I ja Friedrich II suure valitsemisaega Preisimaal ! W.I – Oli kokkuhoiu ja kitsikuse sümbol, ajalukku on läinud merkantilismi esindajana.

Poliitikafilosoofia – filosoofia haru, mis tegeleb selliste küsimustega nagu riik, leping, demokraatia, vabadus, omand võim, sotsiaalne õigus jm. Analüüsib mõisteid ja eristab õiget ja väära.
Poliitilisel teljel on kommunism kõige vasakpoolsem ideoloogia. 19. sajandi lõpus seati esikohale praktilised sotsiaalsed reformid, vajalikuks hakati pidama parlamentarismi ja demokraatlikke valimisi.
Poliitiline autonoomia on võimalik seal, kus etnilised rühmad asuvad maa-alal kompaktselt, mistõttu saab luua autonoomseid vabariike, ringkondi, oblasteid, rajoone jne. 11. Õiguse mõiste ja tähtsus.

Poliitiline võim on õigus teha seadusi karistuste tagatisega, et korraldada ja kaitsta omandit ning rakendada ühisk jõudu seaduste täideviimisel ja riigi kaitsmisel võõramaise ülekohtu eest.
Poliitilised ideoloogiad - konservatism Termin pärineb ladina keelest (conservare- säilitamine, alalhoidlikkus, vanameelsus). Parempoolne ideoloogia, tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele.
Poliitilised institutsioonid on ühiskonnaelu ajalooliselt kujunenud vormid, mis põhinevad võimu kasutamisel ja mille eesmärk on võimu volitusi kasutades korraldada ühiselu teatud tahke või funktsioone.

Poliitiline reziim on riigivõimu teostamise meetodite süsteem, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste olkorda riigis ning riigiorganite suhet nende tegevuse õiguslikesse alustesse.
Poliitiline sotsialiseerumine – protsess, mille läbi inimene omandab oma orientatsioonid nt kognitiivsed (teadmistel põhinev), afektiivsed (tunnetel põhinev) ja hinnangulised poliitilise maailma suhtes.
Poliitilised asjad on olemuslikult erinevad mittepoliitilistest (sest igal asjal on oma loomus) • Inimühiskond on jäetud inimeste korraldada, poliitilised asjad on inimestele kõige tähtsamad

Poliitika raamistik on alusdokumendiks valdkondlike tegevuskavade väljatöötamisel, lähtealuseks teemade prioritiseerimisel, ning Eesti seisukohtade kujundamisel ELiga seotud üksikküsimustes.
Poliitiline võim - partei  Täidesaatev võim- valitsus ◦ kuni 1946 Rahvakomissaride Nõukogu ◦ alates 1946 Ministrite Nõukogu  Seadusandlik võim- Ülemnõukogu ja selle Presiidium.
Poliitilised eesmärgid – järelduv väljakutse: projektiga seotud huvigruppidel on kõigil erinevad huvid, mis ei pruugi olla projekti vastu, kuid teatud juhtudel segada projekti edukat kulgemist.

Poliitiline määratlus on iga inimese enda asi ja seda saab teha vaid siis, kui tunnetatakse selleks vajadust ja veendumust, et selline väljendusvorm on sobiv ja aus. Mitte vältimatu ega kasulik.
Poliitilised parteid on “ühiskondlikud organisatsioonid” mille liikmelisus on vabatahtlik ning mille eesmärgiks on saada võimule, omandada materiaalseid hüvesid ja isiklikke privileege
Poliitikud on seda üldjuhul tajunud ja neil lihtsalt pole muud valikut kui demokraatia heaks kiita, sest kes seda ei tee, kaotab varem või hiljem suurema osa valijate toetusest.

Poliitikutel on tihti ka võimalik “tellida” sobivaid tulemusi – kas nt. uimastiprobleemide kohta tellitakse selgitus kriminoloogi või sotsiaalmeditsiini eksperdi käest? 80
Poliitiliste küsimustega — Taanis ja Rootsis toimus maa tsentraliseerimine kuningavõimu ümber, saksa idakolonisatsiooni käigus oli aga esmalt vaja murda lääneslaavi hõimude vastupanu.
Poliitiline aspekt – religioon võib inimesi innustama tegema tegema halbu (bin Laden), aga ka üllaid tegusid (M.L. King). • Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.

Poliitiline ülesehitus on föderaalne ja organiseeritud parlamentaarse demokraatiana. Põhiseaduse järgi määratleb Saksamaa end demokraatliku ja sotsiaalse liitriigi ning õigusriigina.
Poliitilist organisatsiooni ehk riiki, mis ühistegevust juhib ning kasu jaotamisest tekkinud tülisid lahendab. 4 aastatuhande teisel poolel tekkis kaheks üsna erinevaks piirkonnaks jagunenud
Poliitikaks nimetatakse ülerahvastatust leevendavat pereplaneerimispoliitikat Hiina Rahvavabariigis, mis viidi ellu Hiina valitsuse poolt 1979. aastal ja kehtib tänapäevani.

Poliitikamaailm on muutumas. Valitsuse tegevusele tuleb seada nähtavad ja ranged piirid, üksikisikule tuleb anda kindlad õigused ja tagada nende õiguste takistamatu kaitsmine.
Poliitiline risk - esineb juhul, kui aktiivsust on üles näidanud ettevõtlus-vaenulikud poliitilised jõud kodumaal või võib eksporditurgudel oodata näiteks impordi piiranguid
Poliitiline faktor – Seadused ja maksud: Maksude tasumisel ja ettevõtte töötajate palgaarvestusel ning tööaegade määramisel peetakse kinni töölepingu seadusest (01. juuni

Poliitiline kompromiss ehk lehmakauplemine sotsid lubasid kergendada põllumajanduse probleeme ja vastuteeneks põllumehed toetasid sotside tööhõiveprogrammi (200 000 töötut 1932).
Poliitilises valdkonnas - valitud sõjapealik või rahvahääletuse teel võimule tulnud valitseja, väljapaistev demagoog ja poliitiline parteijuht). Näiteks Hitler oli seda kindlasti.
Poliitils - kultuurilised ja üldkultuurilised ajakirjad „Odamees“, „Tänapäev“, „Akadeemia“, erialased „Põllumees“, „Sõdur“, „Kaitse Kodu!“ ning

Poliitiline vabadus on 6 ja tsiviilvabadus 5 palli 10st. Samuti tõdetakse, et Venemaa võimud “lömastavad” demokraatiat, seda näitavad 2008. aasta detsembrikuused valimised.
Poliitiline ökonoomia - Efektiivsus kui finantsstiimulite ja sanktsioonide korraldamine, et isikliku kasu poole püüdlemine aitaks kaasa organisatsioonis eemärkide saavutamisele.
Poliitiline ökonoomia ehk teoreetiline majandusteadus saab alguse Adam Smithi (1723-1790) raamatu “Uurimus rahvaste rikkuse iseloomust ja põhjustest” ilmumisega 1776. aastal.

Poliitilistes vestlus - tes. Ja ometi, mäletan ma hästi, et sel ajal tõukas see mind tugevasti eemale, kui minu kohalolekul tekkisid vaidlused ja lahkarvamused usulisel pinnal.
Poliitikutel on päevakorras ka küsimused keskkonna ja selle saastamise üle. Ja kui sa saad midagi keskkonna heaks teha, oleks see mingilgi määral abi ka poliitikas.
Poliitika sisuks on inimesed, formaalseks kujuks on võimukorraldus (aristokraatia, demokraatia vms), kujundajaks on seadusandja või valitseja ning eesmärgiks on hea elu.

Poliitiline korruptsioon on ohtlik demokraatiale, sest sel juhul eksisteerivad mitte legaalsed võimukanalid, mis mõjutavad otsuste tegemist ja valitsemist ebaseaduslikul viisil.
Poliitiline kultuur on teatud inimkoosluse (riigi, rahvusriigi, ühte keelt rääkivate inimeste, sarnase identiteediga inimeste jne.) poliitiline orientatsioon ja arusaamad.
Poliitilistel põhjustel on Venemaa loobunud majanduslikust koostööst Eestiga, lahendamata on siiani ka piiriprobleem, sest Eesti ja Venemaa vahel eksisteerib vaid kontrolljoon.

Poliitilisi õigusi – kultuur muutus kutseliseks, EÜS, kutselised teatrit, ERM. Majandus- probleemid töötingimustega, olid maad osta saanud, kuid valitses ka maapuudus.
Poliitiline tegevus - Eesti on järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige: ÜRO, Euroopa Liit, UNICEF, OPEC, Sõltumatute Riikide Ühendus (SRÜ), NATO, WTO, IMF ja
Poliitilised ideoloogiad – erakonna või liikumise teoreetiline platvorm, mille alusel tegutsetakse. Ideoloogia on korrastatud ideekogum, mis propageerib kindlaid väärtusi.

Poliitiliselt tähendab reformatsioon püüdlust vähendada katoliku kiriku ilmalikku võimu ning sellega suurendada riigivalitsejate ja linnade ilmalikku võimu.
Poliitiliselt on teema keerulisemaks muutnud tõsiasi, et Eesti Gaasi üks omanikest on Venemaale kuuluv Gazprom, mis on sisuliselt ka Eesti Gaasi ainuke tarnija.
Poliitilised õigused - inimõigused:õigus elule, isikuvabadus, liikumisvabadus, kodu puutumatus jne; poliitilised õigused-valimisõigus, koosolekute pidamise vabadus.

Poliitiline kaasatus - laiem ja mitmetähenduslikum mõiste, kuhu alla koondub nii aktiivne tegutsemine kui ka poliitika passiivne jälgimine ehk uudistega kursisolek.
Poliitiline struktuur - Osad : koalitsioon(parteid , kes kuuluvad valitsusse) ja opositsioon(erakonnad ,kes eiole valisuses esindatud ja kes mängivad vastasjõu rolli.
Poliitiline võrdsus - ükski üksus pole teisest samal tasandil olevast üksusest parem, ükski ei domineeri teise üle. Poliitiliselt on nad üksteisest sõltumatud.

Poliitikamuutuse peapõhjus on see, et menemi valitsuse ajal asendati majanduse riiklik juhtimine Ameerika tüüpi turumajandusega ning on vaja meelitada ligi USA kapitali.
Poliitiline võim on keerukas kombinatsioon jõust ja selle kaudu moodustuvast sunnist ja legitiimsusest mis tunnistab võimu poolt jõu kasutamise seaduslikuks.
Poliitilised suhted on nõrgenenud. Trenin toob esile koostööd tuumaenergia alal, mis on äärmiselt lootustandev. Uus president peaks seda trendi silmas pidama.

Poliitika valdkonnas on ELi ülesanded seotud liidu kodakondsusega, õigusalase koostööpoliitikaga kriminaalasjades ning ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga.
Poliitiline aktivism on segu keskkonnast, poliitilise sotsialiseerumise kujundajatest, isiku iseloomujoontest ja personaalsetest ja psühholoogilistest teguritest.
Poliitiline korruptsioon on demokraatiale ohuks, sest mitte kogu võim ei ole enam le- gaalne, vaid eksisteerivad võimukanalid, mis mõjutavad otsuseid ebaseaduslikul

Poliitikud on keinsistid. Keynesi täht oli kõige briljantsem 1964 aastal, kui Kennedy- Johnsoni valitsus asus rakendama fiskaalpoliitilisi meetmeid.
Poliitiliselt tähendab see, et uued probleemid tekivad inimese arusaamise piiratuse tõttu, mitte konkreetsete printsiipide valimise tõttu ühiskonnas.
Poliitiline võim on koondunud väheste kätte ning juhid manipuleerivad ja kontrollivad ühiskonda, kasutades ka politsei ja teisi taolisi vahendeid, et 23

Poliitika ülekandumine on protsess, mille käigus võtab üks riik teise riigi praktikad teatud küsimustes üle; võib olla nii vabatahtlik kui sunniviisiline.
Poliitikavaatlejate arvates on ÜRO võimalused uute pingekollete likvideerimiseks jäänud üsna kasinaks eelkõige tänu elavjõu ja rahaliste vahendite nappusele.
Poliitilised ideoloogiad - sotsialism Ladina keeles (Societas- ühiskond; socialis- ühine, ühiskondlik; communis- ühine). Sotsialism on vasakpoolne ideoloogia.

Poliitiline järelvalve - parlamendisaadikute kontroll ministrite üle. Erakondade kontroll oma parteist pärit ministrite üle. Juriidiline jär.- Halduskohus.
Poliitiline osalus - klassikaline termin, mis tähistab aktiivset tegevust, mille eesmägiks on mõju avaldamine sellele, kes valitseb ja kuidas valitseda.
Poliitiliseks sotsialiseerumiseks nimetatakse protsessi, mille käigus inimene omandab teadmised poliitika kohta ning julguse ja pealehakkamise poliitiliseks osalemiseks.

Poliitiliselt ehk kodakondsuse alusel jaguneb elanikkond: 1) Kodanikud 2) Välismaalased (omavad teise riigi kodakondsust) 3) Kodakondsuseta inimesed
Poliitiline režiim - võimusuhted keerulistes poliitilistes süsteemides Poliitiline ideoloogia- idee süsteemis, mis põhjendab mingit poliitilist korda
Poliitiline subkultuur on üldise poliitilise kultuuri osa, mis paneb märkimisväärse osa inimesi mõtlema ja käituma poliitiliselt erilisel viisil.

Poliitilised ideoloogiad - fašism Mõiste tuleneb itaalia keelest (fascio- kimp, kõrgema võimu tähis). Segu rassismist, totalitarismist ja natsionalismist.
Poliitiline opositsioon – ilmalikud valitsejad, aadlikud ja rikkad linlased himustasid kiriku varandusi ning maid ja tahtsid kirikut oma võimule allutada.
Poliitiline sotsialiseerumine – protsess, mille läbi inimene omandab oma orientatsioonid (kognitiivsed, affektiivsed, hinnangulised) poliitilise maailma suhtes.

Poliitiline otsustamine on jagatud ja toimub eri tasandite ja sotsiaalpartnerite koostöös, mitte vaid riiklikul tasandil ja riiklikke huve silmas pidades.
Poliitline sotsialiseerumine - protsess, mille läbi inimene omandab oma orientatsioonid (kognitiivsed, afektatiivsed, hinnangulised) poliitilise maailma suhtes.
Poliitika teoreetikud on enamasti üksmeelsed selles, et konflikt demokraatia ja omandiõiguse vahel tekib, kui omand jaotub inimeste vahel ebavõrdselt.

Poliitilised liidud – ÜRO 1949, VLO (Varssavi Lepingu Organisatsioon) 1955. 2) USA ja NSV soovisid saavutada jagatud Euroopas poliitilist ülekaalu.
Poliitilises filosoofias on tähtis Rousseau teos "Ühiskondlikust lepingust ehk Riigiõiguse põhiprintsiibid". Rousseau poliitiline ideaal oli rahvavõim.
Poliitika tulemusel on demokraatlikes riikides märgatavalt kasvanud igasuguste “vähemus- te” huvide rahuldamine ühiskonna kui terviku arvel.

Poliitika sisuks on inimese võime tunnetada inimese võimu inimese üle. Parim tee ühiste vajaduste rahuldamiseks on tööjaotus kodanike vahel.
Poliitiline killustatus – paljud riigid sisemiselt hästi korraldatud, kuningas valitses nõuandjate,ministrite,väeülema ja madalamate ametnike toel.
Poliitiline režiim on suunatud riigis valitsevale õhustikule ning lähtub valitsevatest sisulistest eesmärkidest, huvidest ja tegutsemisviisidest.

Poliitilineetapp - tekkisid poliitilised erakonnadj ms. Ühinemis liikumine : Saksamaa ja Itaalia . Lahkulöömis värk : Türgi,Austria,Venemaa.
Poliitiline ideoloogia - annab hinnangu olemasolevale ühiskonna korraldusele ja esitab oma väärtushoiakutes lähtuva ideaalse ühiskonna käsitluse.
Poliitiline maastik on tugevalt polariseerunud. Vasakul on tugevad kommunistid ja sotsialistid, kellega teevad koostööd radikaalsed vabariiklased.

Poliitilises mõttes - kas vastus teatud sotsiaalsete gruppide survele ja nõudmistele või valitsuse enda initsiatiiv mingi probleemi lahendamiseks.
Poliitiline kaasatus - Hõlmab nii aktiivsettegutsemistkui poliitika passiivsetjälgimist(nt informeeritus). Vastandiks tõrjutus ja võõrandumine.
Poliitiline teooria on seletuslik skeem, mis kirjeldab seda, mida nimetatakse poliitiliseks eluks ja kuidas seda mõningatel põhjustel korraldada.

Poliitika kaudu on Bushi visiit oluline igale eestlasele, sest elame endiselt maailmas, kus sellist toetust vaja läheb, eriti veel USA poolt.
Poliitiline üleilmastumine – tugevnevad rahvusvahelised organisatsioonid ,mis kujundavad üleilmset valitsemist, vähendades samas rahvusriikide rolli.
Poliitilised ideoloogiad on erakonna või liikumise teoreetiline platvorm, mille alusel tegutsetakse. Peamised poliitilised ideoloogiad 20.sajandil on:

Poliitiline jõud – Vabadussõjalased(vapsid), kes toetusid rahvale ning hakkasid nõudma uuendusi riigi valitsemises. 8. Põhiseaduse kriis.
Poliitiline vastavus – maksude kaudu toimiv poliitiline süsteem peab peegeldama riigi ja maksumaksjate huvisid ja poliitilise huve, eelistusi.
Poliitilisest elust on aga valitsetavad välja jäetud, see ainult valitsejate asi. Areng jaguneb:algeline riik kus sugulussidemed domineerivad.

Poliitfilosoofias on ka mõisted nagu “ajalooline materialism” (Marx), “dialektiline materialism” (Hegel), “post-materialism” jt.
Poliitikaprotsess - Probleemi tõstatamine ja päevakorda võtmine, Lahendusalternatiivide kujundamine, Otsustamine, Elluviimine, Hindamine.
Poliitilises retoorikas on sellisel lahterdamisel olnud oma tähendus ja roll, kuid sellist metamorfoosi nagu nüüd, ei ole küll varem juhtunud.

Poliitiline vastavus - maksusüsteem peab igati kaasa aitama riigi majanduspoliitilisele arengule, Peab arvestama majanduspoliitilisi huvisid.
Poliitiline ökonoomia - majandusteaduse osa, mis mõtestab majanduse arengu seaduspärasusi, lähtudes ühiskonna ajaloolise arengu astmetest.
Poliitiline ökonoomia – majandusteaduse haru, mis lähtub majanduse arengu seaduspärasusi mõtestades ühiskonna ajaloolise arengu astmest.

Poliitikas osalemine - kõik poliitilised tegevused, millega inimene tegeleda võib (alataes valimas käimisest revolutsioni korraldamiseni)
Poliitiline ideoloogia on hinnangu andmine kehtivale ühiskonna korrale ja oma väärus hinnangutest lähtuva ühiskonna käsitluse esitamine.
Poliitilineterminoloogia on natsionalistlik. (rahvulik) 8. maailma kujutatakse võitlusprotsessis 9. vormiliselt eksisteerivad kodanikuõigused.

Poliitilised ideoloogiad on maailmavaated, millest tulenevalt ühiskondlikke poliitikaid (majanduspoliitika, hariduspoliitika jne) kujundatakse.
Poliit - filosoofilisest vaatenurgast lähtudes võib välja tuua neli Platoni teost: Politeia, Politikor, Trimoios ja Nomoi.
Poliitiline erakond – Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Joonis 3. "Eestimaa laul" Foto: ETA Partei, mille sihiks oli omariikluse taastamine.

Poliitiline ökoloogia on käsitlus poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete tegurite suhtest keskkonnaküsimuste ja keskkonna muutumisega.
Poliitikale aeg - ajalt tingimuste üksikasjades väikseid muudatusi, mida ta riigi üleüldise majandusliku heaolu huvides taotleb.
Poliitiline ideoloogia – annab hinnangu kehtivale ühiskonnakorrale ning esitab oma väärtushinnangutest lähtuva ühiskonna käsitluse.

Poliitikafilosoofia on see filosoofia haru, mis on kõige lähemal inimlikule elule, täisväärtuslikule mitte-filosoofilisele elule.
Poliitikat analüüsides on paratamatult vaja tunda sotsiaalset struktuuri, mille koes peitub ühiskonna poliitiliste huvide vastuolu tuum.
Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala.

Poliitiline opositsioon – PURITANISM (kalvinismi erikuju). Nõudsid anglikaani kiriku täielikku puhastamist katoliikluse toretsemisest.
Poliitikafilosoofia – mis on ühiskonna ja riigi olemus ja mõte? Riigi ja indiviidi vahekord, riigile allumise mõte ja mõttetus.
Poliitikud on väga tihti lapsikud ning väljendavad seda üksteise ületrumpamise katsetega või üksteise maha tegemisega.

Poliitiline kommunikatsioon on sotsiaalne: Sümbolid ei eksisteeri ühiskonnast lahus ning indiviidid ei saa luua kõiki soovitud tähendusi.
Poliitiline tegevus on omamoodi vahendamine, mis on organisatsiooni toimimisse sisse kodeeritud ning mõjutab kõik, mis seal juhtub.
Poliitiline ülesanne on globaliseerumisest saadava võimaliku kasu muutmine tegelikuks, viies samal ajal ühiskonna kulud miinimumini.

Poliitiline veto - seaduse väljakuulutamata jätmine ei tugine põhiseaduslikele argumentidele, vaid poliitilistel argumentidel.
Poliitika institutsioon on poliitiliste reeglite, standardite jms. kogum, millega reguleeritakse ja juhitakse ühiskondlikke protsesse.
Poliitiline vastavus – maksusüsteemi kaudu toimiv poliitiline süsteem peab peegeldama maksumaksjate huvisid ja poliitilise huve.

Poliitfilosoofia on eeskätt moraaliteooria, s.t. ta vastab küsimusele, mis on moraal ning milline on selle koht ühiskonnas.
Poliitiline kultuur – e. Võimu teostamisega seotud teadmiste, ettekujutuste, väärtuste ja levinud käitumismallide kompleks.
Poliitiline kultuur - seal, ku valimas käimise traditsioon on sügavalt juurdunud, püsib osalusprotsent kõrge ka tänapäeval.

Poliitiline ülesanne – eelarve on tähtsaim vahend valitsuse ja riigikogu poliitiliste ja majanduslike eesmärkide elluviimisel.
Poliitilised institutsioonid on ajalooliselt kujunenud vormid, mis põhinevad võimu kasutamisel ja mille eesmärk on korraldada ühiselu.
Poliitilised õigused on seotud osalemisega poliitikas ja kehtivad enamjaolt nende inimeste suhtes, kes on vastava riigi kodanikud.

Poliitlingvistiline lähenemine on enam tegevusele- ja veenmisele orienteeritud kui teised võimalused analüüsida poliitilist retoorikat.
Poliitiline filosoofia – demokraatia väärtustamine (demos + kratos e. rahva võim) USAs on need väga väärtustatud, aga nt
Poliitiline sotsiaalteadus - empiiriline distsipliin; uurib, mida inimesed arvavad, uurimismeetod on põhiliselt arvamusküsitlused.

Poliitilised reaalsused – poliitiline tõde, justkui põhjus ja idee mille alusel üht või teistmoodi käituda või tegutseda.
Poliitilisel kultuuril on väärtusi, mida hindavad kõik ühiskkonna liikmed, aga ka ideoloogiaid, mis kõigile ei ole sobivad.
Poliitikaringkonnad on võtnud paremäärmuslaste edu vastu valulikult, pidades seda ohuks demokraatia arengutele Saksamaal.

Poliitiline ideoloogia - annab hinnangu eksisteerivale poliitikale ning pakub oma nägemuse ideaalsest ühiskonnakorraldusest.
Poliitikad on poliitiliste protsesside tulemused. Et mõista riigi rahandust, peame uurima poliitilisi protsesse.
Poliitiline kultuur on poliitilist elu mõjutavate hoiakute, ideoloogiate, tavade, kommete, uskumuste ja müütide muster.

Poliitilised ideoloogiad - tugineb erakondade ja sotsiaalsete liikumiste tegevus, annavad hinnangu eksisteerivale poliitikale.
Poliitilistele oludele on vihje, et see firma võib vastata sinu vajadustele nii praegu kui ka tulevikus, mil olud muutuvad.
Poliitiline analüüs on sügav. Näitab Ateena agressiivse välispoliitika vältimatust, mis viis kokkupõrkeni Spartaga.

Poliitiline opositsioon on kas otseselt keelatud või on ta pandud sellisesse olukorda, kus ta ei saa normaalselt tegutseda.
Poliitiline sotsialiseerumine - selle käigus kujundatakse ühiskonnaliikmetes väärtusi ja hoiakuid poliitilise süsteemi kohta.
Poliitikafilosoofia on tarkuseotsing saamaks tundma nii poliitiliste asjade loomust kui ka head poliitilist korraldust.

Poliitiline ökonoomia - ühiskondlikud - ajalugu ajalooline materialism suhted - sotsioloogia jne. - ühiskonna struktuur
Poliitik - ka rahvamehe rolli; kuigi laenulise loomusega, tunduvad vanasõnad kuuluvat meie rahva sfääri.
Poliitiline võim on koondunud väikese hulga inimeste kätte, ning ülejäänud kodanikud on poliitikast tõrjutud.

Poliitökonoomilises lähenemises on kasvanud tähelepanu meedia sisule ning selle seosele poliitilise ja majandusliku kontekstiga.
Poliitikud on veendunud, et kaupade või teenuste hinnad on ebaõiglased kas müüjate või ostjate suhtes.
Poliitiline areng - Seisuslik jagunemine-aadlikud, töölisklass, konservatistid, liberaalid, reveolutsionäärid.

Poliitiline analüüs on ühiskonnateaduse haru, mis tegeleb valitsevate poliitiliste suhete ja tegevuste uurimisega.
Poliitiliste erakondade on kas lõpetatud või piiratud, rahval puudub otsene võimalus oma juhtide otsuseid mõjutada.
Poliitiliste sündmustega on seotud nt "Tapetud Marat". 10. Romantikud ihaldasid oma rahva mineviku poole ja lõpmatusse.

Poliitiline valitsus - valitsus moodustatakse professionaalsetest poliitikutest, siin peab olema parlamendi toetus.
Poliitiline võim on koondunud föderaalametnike, ärikorporatsoonide liidrite ja kõrgemate ohvitseride kätte.
Poliitika eeluseks on vaidlusvõimalus- Poliitikast saab rääkida olukordades, kus on alternatiivseid valikuid.

Poliitiline aspekt – hegemoonia (on seisund või võim millegi üle). Alluvate gruppide veenmine läbi meedia.
Poliitiline korruptsioon on oht demokraatiale, sest tekivad võimukanalid, mis mõjutavad otsuseid seaduslikul viisil.
Poliitiline areng - pol.võimsuse koondamine ,et läbi viia efektiivset poliitikat ja saavutada rahva toetust.

Poliitilised eesmärgid on alati õilsad ning mille täide saatmisel andestatakse kõik patud , on omaette küsimus.
Poliitikad on oma tegevuse suunanud majanduskasvu jätkumisele, mis Selveri jaoks on positiivne uudis.
Poliitikafilosoofina on Locke väga kuulus, ta leidis, et inimesel on võõrandamatud õigused ja ka kohustused.

Poliitikateadlased on püüdnud terrorismi erineval moel liigitada ja jaotada kõikvõimalikke tunnuseid pidi.
Poliitikuta - endised sotsialistliku erakondade liikmed üritasid kodade juhatuses politiseerida edasi.
Poliitiline ideoloogia on ettekujutus hästi toimivast riigist, mida erakonnad hakkavad kujundama võimule saades.

Poliitiline partei on kõige laiahaardelisem siduv institutsioon, sest ta hõlmab enda all mitmeid huvigruppe:
Poliitiline ideoloogia – maailmavaade, korrastatud ideedesüsteem, mis propageerib mingeid kindlaid väärtusi.
Poliitiline süsteem on vahend, mille abil ühiskond säilitab korda enese sees, suhtleb teiste ühiskondadega.

Poliitiline sotsialiseerumine on protsess,mille käigus inimene omandab oma orientatsioonid poliitilise maailma suhtes.
Poliitiline tava on teha esimene ettepanek kõige rohkem hääli saanud erakonna peaministri kandidaadile.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitiline üleilmastumine – tugevnevad rahvusvahelised organisatsioonid, mis kujundavad üleilmset valitsemist, vähendades samas rahvusriikide rolli 1 Möödunud kümnendil ületas kaubanduse aastane kasv vähemalt kahekordselt tootmise aastakasvu, mis tähendab, et maailmamajandus lõimub erakordselt kiiresti.

Poliitiline ülesanne on olla riigi ning rahvusliku ühtsuse sümbol, valitsuse tegevusse ta enamasti ei sekku.
Poliitilsed tõekspidamised on olulised. Ida-Euroopas arusaam oli, et etniline ja kultuuriline kuuluvus on olulised.

Poliitline võim on rikkuse peamiseks allikaks ning oluliseks faktoriks on etniline- või klannilähedus.
Poliitiline korraldus – keskvõimu puudumine – ajast maha jäänud, teiseks olid naabrid tugevaks saanud.
Poliitiline süsteem on enam kui 50 aasta jooksul pidevalt edasi arenenud ja see on ajalooliselt ainulaadne.

Poliitilise lõhenemise ehk Suure skisma (1378-1417), sel ajal valitsesid korraga kaks või isegi kolm paavsti.
Poliitika algpõhjus on erihuvid ja sotsiaalne konflikt. Normaalse poliitika eesmärk on huvide kompromiss.
Poliitilisel süsteemil on 5 peamist võimet, mille laiendamine toob kaasa kõrgema poliitilise arengu taseme:

Poliitiline kultuur on seotud teadmiste, ettekujutuste, väärtuste ja levinud käitumismallide kompleks.
Poliitiline kunst – leidub kunsti, millel puudub esteetiline kavatsus (nad on mitte-esteetilised või
Poliitilisele subjektsusele on tunnuslik püsiv ratsionaalne tegevus, mis on suunatud oma taotluse rahuldamisele.

Poliitikateaduslik vaatenurk - riik on jõumonopoliga legitiimse keskvõimu korrastatav ala ja inimeste ühendus.
Poliitiline kultuur - poliitika ja riigivõimuga seotud teadmiste, oskuste ja käitumismallide kompleks.
Poliitiliselt on olulisem alamkoda, ülemkoda võib seaduseelnõude vastuvõtmist edasi lükata.

Poliitiline grupp on lasknud teise poliitikute grupi valimistelt kõrvaldada, vangi panna või maha
Poliitiline kultuur on poliitilist elu mõjutavate tavade,ideoloogiate,kommete,uskumuste ja müütide
Poliit - ruumiline politoloogia- e poliitilise tegevuse ruumilise korralduse uurimine.

Poliitilised ümberkorraldused - Muudeti sarnaseks Venemaa omaga, eesotsas oli asehaldur, raad saadeti laiali.
Poliitökonoomia – kriitiline käsitlus, mis kontsentreerub peamiselt majandusliku struktuuri.
Poliitiine ideoloogia – maailmavaade, korrastatud ideedesüsteem, mis propageerib mingeid kindlaid

Poliitiline kultuur – võimu teostamisega seatud väärtushoiakud ja levinud käitumismallid (Õ
Poliitiline sotsialiseerumine - protsess, mille kaudu inimesed omandavad oma vaated poliitilisele maailmale.
Poliitiliselt on need seotud kõige rohkem liberalismiga – indiviidi õigused grupi vastu.

Poliitiliste traditsioo - nide ületamises, sest kultuurilises suhtes oli üldine pinnas alati olemas.
Poliitika diskursus on justkui neutraalne element, mille varjus iha ja võimu püüded teostuvad.
Poliitiline vormel ehk poliitiline konsensus annab valitseva klassi domineerimisele "õigustuse"

Poliitiline struktuur - • Fraktsioonid e saadikute rühmad, aluseks ideoloogiline ühtekuuluvus.
Poliitiline tõrjutus – indiviidide pidev osalus poliitikas on liberaalse demokraatia põhialus.
Poliitilise edu on saavutanud hea reklaam, lubaduste andmine ja vahel ka kaastunde jagamine.

Poliitilised ideoloogiad - liberalism ja konservatism ja sotsiaal-demokraadid. 20.saj olukord muutus.
Poliitilisel ideoloogial on neli peamist funktsiooni : Seletab, hindab, orienteerib ja programmeerib.
Poliitilisel tegevusel on 3 kindlat eesmärki : omandada võim, kasutada võimu, säilitada võimu.

Poliitik – kõik tema tegevused olid poliitiliselt ja filosoofiliselt mõtestatud.
Poliitikast osavõtja on teadlik poliitikast nii sisendi kui väljundi mõttes ning on aktiivsed.
Poliitikauurijad on võtnud omaks klassikalise demokraatiadoktriini vastu suunatud kriitika.

Poliitilist aktiivsust – etnosesiseseid suhteid, poliitikute ja parteide otsuseid ning tegevusi.
Poliisil on näidatud kindlustusperiood ja selle alusel arvestatud kindlustusmakse.
Poliitiline võim on teistest võimuliikidest erinev, sest hõlmab palju suuremat vastutust.

Poliitilised mõjud on edasi kandunud vanema Marxi kirjutistes, pakuvad põnevamat radikaalset
Poliitiliselt - süsteemi põhised organisatsioonid NATO, IMF, UN, vabakaubanduslepped.
Poliitilisteks lähinaabriteks on Prantsusmaa, Madalmaad (Belgia ja Holland), Saksamaa, Taani ja Norra.

Poliitika siht - pere traditsiooniliste funktsioonide säilitamine, kaitsta perekonda.
Poliitilised huvid – on sotsiaalsete huvide spetsiifiline ja üldistatud väljendusvorm.
Poliitilist režiimi on võimalik inimlikustada, demokratiseerida ja elamisväärseks muuta.

Poliitikafilosoofia on valdkond kus küsitakse küsimusi ühiskonna ja riigi mõtte kohta.
Poliitiline aspekt – tervis nõuab igalt indiviidilt ja riigilt suuri finantsressursse.
Poliitiline kaart - maailma või mõne selle osa jaotumine erinevat liiki riikide vahel.

Poliitiline kontroll - interpellatsiooniõigus: volikogu liikme õigus aru pärida teiselt,
Poliitiline risk – muutused seaduseandluses (nt. maksudes), poliitiline ebastabiilsus
Poliitiline teooria on eiranud soolist rôhumist ning eitanud selle poliitilist tähtsust.

Poliitline võim on sellises ühiskonnas hajutatud gruppide ja institutsioonide vahel.
Poliitiline vastutus on sellega seotud, kui hästi keegi täidab objektiivseid kohustusi.
Poliitilisel kultuuril on ka spetsiifilisi jooni, mis tulenevad poliitika enda eripärast.

Poliitilisel kultuuril on tähtis roll ühiskonna stabiilsuse ja sidususe kindlustamisel.
Poliitikaga riikides on ühe vaenlase tapmise "omahind" pidevalt ja kiiresti kasvanud.
Poliitiline korruptsioon on võtmekoht, millele tegelikkuses tähelepanu tuleks pöörata.

Poliitiline režiim - repressiivne, toodab kuulekat ja distsiplineeritud tööjõudu.
Poliitiline režiim on teiste sõnadega valitsemisviis ja pigem protsess kui nähtus.
Poliitilised motiivid - tõsised rahuolematused Venemaa majajäämisest demokraatiast.

Poliitiline killustatus - kirikutel oli vaba voli kõike teha, kuid see poleks tohtinud
Poliitiliselt on tegemist sotsialistliku riigiga ja paljudele pakub see huvi.
Poliitilisi parteisid on võimalik jaotada/liigitada järgmiste kriteeriumide järgi:

Poliitikuna on Laidoneri teened kõige nähtavamad diplomaatia valdkonnas.
Poliitiline keskkond on ohuks areneda välisriigis seoses riikidevahelise suhetega.
Poliitiline režiim ehk riigivõimu iseloom iseloomustab demokraatia taset riigis.

Poliitiline ülesehitus on föderaalne ja organiseeritud parlamentaarse demokraatiana.
Poliitiline ideoloogia on erakonna tegevuse lähtealus ja on alati seotud võimuga.
Poliitiline ideoloogia - annab aluse erakonna või sotsiaalse liikumise tegevusele.

Poliit - , kultuuri-ja nn. seltskondliku suhtlemise geograafias.
Poliitiline võrdõiguslikkus on vajalik, et inimesed ei tunneks end diskrimineerituna.
Poliitiline kihistumine - milline on kellegi juurdepaas võimule ja poliitikale.

Poliitiline režiim – võimusuhted keerulistes poliitilistes süsteemides.
Poliitiline kaart - kaart mis kujutab maailma riike ja piire nende vahel.
Poliitilised olud - Vm oli demokr mõistes Eur-st kõvasti maha jäänud.

Poliitilised organisatsioonid - (parteid) osalus poliitikas, riigivõimu teostamises.
Poliitiliselt tähendab see roomavastaste meeleolude intesivistamist.
Poliitilistel liikumistel on kalduvus olla kord populaarne ja kord ebapopulaarne.

Poliitikutel on tihti ka võimalik „tellida” sobivaid tulemusi.
Poliitiline süsteem on vana,parteiriik ,demokraatia lämmatatakse julmalt.
Poliitika kujundamine on üldiselt reaktsiooniks tunnetatud probleemidele.

Poliitiline filosoofia on teadus sellest, kuidas ühiskonnad on korraldatud.
Poliitiline käitumine - valimiskäitumiste ja selle mõjurite käsitlemine.
Poliitilised põhjused - ristiusu levitamine ja pol.mõjuvõimu saavutamine.

Poliitiliselt on uurali rahvad väga erineva saatuse ja staatusega.
Poliitbüroo - liiduvabariigi tasandil kandis nimetust KK büroo.
Poliitika siht - mittesekkumine pereasjadesse, v.a. vaesuse korral.

Poliitika teadus - rahvusvahelised suhted- välispoliitika analüüs.
Poliitiline mõju on vähem oluline iseenese ära majandamise kõrval.

Poliitiline üleilmastumine – tugevnevad rahvusvahelised organisatsioonid, mis
Poliitika kujundamisse on kaasatud mitmed paljude otsustajatega osapooled.

Polii - sõltuv transkriptsioon: vajalik fakrot - TFIID.
Poliina on olnud algkujuks mitmele Dostojevski naiskujule.
Poliitika uurimine on midagi muud kui igapäevane poliitika tegemine.

Poliitikateadus on teadus, mis uurib poliitilisi institutsioone.

Poliitilised ideoloogiad – tead tähtsamaid neist ja oskad vahet teha.
Poliitikutel on millega tegeleda ning kuhu poole püüelda.
Poliitikutel on küll vastutus, kuid tegelik võim puudub.

Poliitika kaudu - suuremad rahalised toetused ja sponsurlus.
Poliitikafilosoofia arengus – antiikaja poliitiliste õpetuste ajastu.

Poliitiline kultuur on mõjutatud Eesti rahva alusväärtustest.
Poliitilised eeldused - Versailles´ süsteem osutus ebapüsivaks.

Poliitilisi seoseid on ka ta esikkogus sürrealistliku esteetika
Poliitilist süsteemi on kasutatud väga erinevates tähendustes.

Poliitik – kujundab grupi eesmärke ja poliitikat
Poliitika roll on väga oluline, aga ka poliitika muutub.
Poliitika vana - Kreekas arenes kindlasti paremuse poole.

Poliitiliselt on Iirimaa saar jaotatud kahe riigi vahel:
Poliitiline keskkond - raielubade hankimise raskus ja piiratus
Poliitiline korraldus on vastupidine demokraatlikele riikidele.

Poliitikute vahel on alati olnud vihkamist ja armastamist.
Poliitiline reziim on autoritaarne või isegi totalitaarne.
Poliitiliselt on   Eesti   demokraatlik   vabariik.

Poliitikutel on hääli vaja, lühiajaline eesmärk.
Poliitiline välireklaam on aktiivse agitatsiooni ajal keelatud.
Poliitikutele on alati meeldinud lihtsad lahendused.

Poliitiline võim on rahva suutlikus kontrollida eliiti.

Poliitilised erakonnad on keelatud ja valimisi ei korraldata.
Poliitiline ühendus – riik tekib võimu haaramise teel.

Poliitiline vastavus tähendab ka enamuse huvide kaitset.
Poliitiliselt on San Marino demokraatlik vabariik.

Poliitilised protsessid on ka kommunikatiivsed protsessid.

Poliitjuh - riigi toime pandud riigipööre.
Poliitika tegemine tähendab kompromisside tegemist.

Poliitiline ideoloogia – Roheline ideoloogia Tsentrism
Polii - sõltuvast transkriptsioonist.

Poliitiline elu on allutatud partei kontrollile.
Poliitilised ideoloogiad - feminism Ajalooline ülevaade.
Poliitiline partei - Eesti Rahvameelne Eduerakond.

Poliitiline tähtsus – tagab seaduste valitsemise

Poliitik - Eesti Kongress ja Riigikogu

Poliitiline keskkond – rahvusvaheline konflikt.
Poliitiline võim – juhtivate rasside käes

Poliitiline ideaal on valgustatud absolutism.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitiline kultuur on kõikehõlmav. Poliitilise kultuuri muutumine on pikk ja vastuoluline protsess, mille taga peitub kultuurile omane jäikus ning vastuseis uutele väärtustele ja kommetele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitik on inimene, kes on aktiivselt tegev poliitikas, kuuludes kas mõnda parteisse või poliitilisse rühmitusse või väljaspool neid sõltumatu poliitikuna.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitiline teadus on katse rakendada teaduslikke meetodeid, et saada paremini aru poliitilises maalimas toimuvast läbi süstemaatilise ja analüüsiva mõtlemise.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitökonoomia aineks on tootmises, jaotamise , vahetuse ja K.MARKS (1818-1883) materiaalsete hüvede tarbimise protsesis kujunevad majandussuhted.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitbroiler - noor poliitik, kelle ametialane tegevus on toimunud kogu aeg mõne partei struktuuris

Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitbroiler – Ei jää oma seisukohtadele kindlaks, muudab tihti parteid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitilised hugenotid – tahtsid maavaldusi, seisid vastu kujunevale absolutismile.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Poliitilised õigused on seotud demokraatliku valitsemiskorraga.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Poliitiline vägivald – Institutsionaliseeritud poliitilise tegevuse läbikukkumine.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun