Sõnu seletav sõnaraamat

Füüsilised näitajad - sügav depressioon või masendus- - kusepidamatus, mis on olemuselt seisund; mittehaiguslik; -äärmine enesesse tõmbumine või -sagedased hingelised - kehalised siis agressiivsus; kaebused: peavalu, iiveldus ja -eriti järeleandlik; liiga heade valud kõhupiirkonnas; maneeridega; eriliselt korralik ja puhas ; -äärmiselt tähelepanu püüdlev käitu- - laps ei kasva hästi.
Füüsiline vägivald on kõige kergemini tuvastatav vägivalla liik, kuna ohvril on nähtavad füüsilised kahjustused. Füüsiline vägivald võib avalduda juustest tirimise, löömise, peksmise, kägistamise, lämmatamise, kriimustamise, mürgitamise, põletamise või muul moel füüsilise valu tekitamisena, samuti agressiivne kehalise kontaktina (trügimine, lükkamine, tõukamine, raputamine, millegiga viskamine jmt) või liikumise takistamise ja füüsilise vabaduse võtmisena relva kasutamisega või
Füüsikalistelt omadustelt on tegemist värvitu ja lõhnatu kergestilenduva vedelikuga. Sariini saab kasutada kahekomponendilise relvana, sest tekib kergesti kahe prekursori - metüülfosfonüüldifluoriidi ja isopropüülalkoholi ning isopropüülamiini segu omavahelisel reaktsioonil. Sariinimürgistuse esimesed sümptomid on vedela lima tekkimine hingamisteedes ("nina hakkab tilkuma"), survetunne rinnus ja pupillide ahenemine (müoos). Varsti järgnevad hingamisraskused, iiveldus ja rohke süljeeritus.

Füüsilised põhjused - Hingamishäired, mille alla kuulvad astma, heinapalavik, bronhiit, külmetus, magamissaegne hingamisseisak ehk une-apnoe (lähedane norskamisega ning tavaline just keskealistel ülekaalulistel meestel,) jäsemerahutus, pinin kõrvus, mõned vähiliigid (eriti luu-, pankrease- ja ajuvähk), hamba-, selja- ja peavalu, liigesepõletik, kehavigastused, toidumürgitus, menstuatsioon, menopaus, või premenstruaalsündroom, kõrge vererõhk.
Füüsiline tervis on seotud inimese kehaliste näitajatega nagu näiteks kuidas ja kui hästi meie organism toimib; kas valutab kuskilt; kaua seedib toit seedesüsteemis; millised reaktsioonid tekivad erinevatele toitainetele; kuidas ainevahetusjäägid eemalduvad jne. Või näiteks tugi-liikumiselundkonna arendamisel tõuseb lihaste jõud, nende hapnikutarbivus ja sellega kiireneb ka inimese ainevahetus.
Füüsilist tarbimist - Tarbimine annab üldjuhul otsest - Tarbimine ei anna üldjuhul otsest majanduslikku kasu majanduslikku kasu - Alluvad turuseadustele - Ei allu üldjuhul turuseadustele - Kasu lokaalse iseloomuga - Kasu pigem globaalne kui lokaalne - Mõjutab elatustaset - Mõjutab elu kvaliteeti - Kasu tarbimisel rahaliselt üldjuhul - Kasu rahaliselt raske väljendada suhteliselt lihtsalt väljendatav

Füüsikaline meteoroloogia – atmosfääri Sublimatsioon – tahkest otse gaasilisse ja talvel vähem kui +5 optika, aktinomeetria, atmmosfääri keemia, Depositsioon – gaasilisest otse tahkesse Fenoloogilised – seotud taimede ja Kiirguse hajumine (Rayleigh’ ja Mie atmosfääri dünaamika, atmosfääri elekter loomadega (nt: kevad: lehed lehtuvad, hajutamine). piirkihi füüsika Soojuse ülekande viisid.
Füüsiline võimalikkus tähendab hinnangu andmist õiguslikult lubatava kasutuse füüsilise teostatavuse tehnilise võimalikkuse kohta konkreetses olukorras (n kas ehitist on võimalik lubatud mahus laiendada, kõrgemaks ehitada, rekonstrueerida, renoveerida jms). Kui hinnang füüsilise teostavuse kohta on positiivne, tuleb anda hinnang ka kulude kohta, mida võimalik kasutuse muutumine endaga kaasa toob.
Füüsilisel geograafial on otsene mõju poliitilistele protsessidele; iga riigi poliitiline võimsus sõltub tema geograafilisest asukohast; tehnika ja tehnoloogia areng muudab poliitiliste jõudude vahekordi, kuna selle tulemusel muutuvad füüsikalised keskkonnatingimused; maailma mandriline tuumik avaldab strateegilist mõju maailmas toimuvatele protsessidele; maailm on muutunud suletud süsteemiks.

Füüsikaline murenemine – rabenemine – toimub kivimiosakeste (mineraalide) temperatuuri kõikumisest tingitud soojuspaisumise ja kokkutõmbumise toimel (nt päeval päikese käes mineraalid soojenevad ja paisuvad ning õhtul jahtuvad ja tõmbuvad kokku). Kristallide vahel tekkinud pinged põhjustavad mikropragude tekkimise, mis laienevad aja jooksul pragudeks, kuni kivimist eraldub mõni kild.
Füüsikalised omadused - On pehmed, kergesti lõigatavad, madala sulamistemp, head soojus- ja elektrijuhid, keemilised omadused - reageerivad hapniku ja teiste mittemetallidega, veega, hapetega.
Füüsikaline pendel - suvalist keha, mis võib võnkuda mingi raskuskeset mitteläbiva telje ümber(pendli võnkeamplituudi muutmisel jääb pendli võnkeperiood samaks). Kõik looduses eksisteerivad võnkuvad kehad on füüsikalised pendlid I on siin keha inertsimoment pöörlemistelje suhtes, m keha mass ja a pöörlemistelje ja masskeskme vaheline kaugus 17.Võnkumiste liitmine.

Füüsikaline ev - 15mld.a. elementaarosakestest tekivad aatomid ja lihtsad molekuli(H;He) – „Suur pauk“ (universum hakkas 13,7mld a.t. kujuteldamatult tihedast olekust pahvatuslikult paisuma) Keemiline ev-lihtsatest mol.moodustuvad lõpuks keerukad orgaaniliste ühendite kompleksid.(aminohapped-polüaminohapped-polümeerid)=ei võrdu algeliste elusolestega! Atmosf.
Füüsika seisukohalt tähendab see seda, et ajarändur peab olema sellises aegruumi piirkonnas, kus aeg on aeglenenud lõpmatuseni ja kahe ruumipunkti vaheline kaugus on lõpmatult vähenenud. See avaldub näiteks siis, kui ületatakse valguse kiirus vaakumis, sest mida lähemale keha kiirus jõuab valguse kiirusele vaakumis, seda enam aeg aegleneb ja keha pikkus lüheneb.
Füüsikalised ohutegurid on müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus, infrapunane kiirgus) ja elektromagnetväli; õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed

Füüsikaline mõju – barjääriefekt; elupaikade otsene kadumine transpordi infrastruktuuri alla, loomade hukkumine liikluses ja füüsilised vigastused; müra l. Keemiline mõju – kütuse põletamine, infrastruktuuri hooldamisega pääseb keskkonda soola ja keemilisi ühendeid; õnnetused ohtlike veostega; transpordisektoris tekib palju ohtlikke jäätmeid.
Füüsiline heaolu - kehaline tervis, toimetulek, suremus-statistika  Materiaalne heaolu-tulu, sissetulek  Areng ja aktiivsus-haridus, kirjaoskus, tööhõive, puhkus/hobid, sõltumatus  Sotsiaalne heaolu-võrgustik, toetus, tõrjutus/ integratsioon, toimetulek rolliga ühiskonnas  Emotsionaalne heaolu-ärevus, depressioon, haigusega kohanemisvõime
Füüsikaline murenemine ehk rabenemine- kivimite peenendumine ilma keemilise ja mineraloogilise koostise muutusteta, mida põhjustab suur temperatuuri amplituud ja kivimipragudes oleva vee külmumine ja paisumine Keemiline murenemine ehk porsumine- kivimites olevate keemiliste ühendite reageerimine vee, hapniku, süsihappegaasi või muude keemiliste ühenditega

Füüsika hinnetel on mediaaniks ja moodiks hinne viis, kuid matemaatikal mediaaniks hinne neli ja moodiks hinne 3. Korrelatsioonivälja põhjal on kõige kergem leida, kas tunnused on üksteisest sõltuvuses või mitte. Korrelatsioonivälja põhjal saame kindlalt järeldada, et siiski matemaatika hinded ja füüsika hinded on mingil määral sõltuvuses.
Füüsiline vastupidavus on nõrgem ja koormuse järgne taastumine on pikem • nägemine väheneb o Sügavustaju, värvitaju; lugemine raskem; • Kuulmine väheneb o Kõrgsageduslike helide tundlikkus väheneb – ei kuule, mida teised räägivad • maitsetundlikkus väheneb o Soolane, hapu ja mõru o Meestel enam, naistel vähem o Ravimite tarvitajatel enam
Füüsilised tunnused on olulisemad meeste jaoks (Feingold, 1990, 1992). •Atraktiivsete inimestega koos veedetud aeg on meeldivam (Reis, et al, 1982); neile omistatakse enam positiivseid omadusi Konformsus – Frustratsioon – psüühiline pinge seisund, mis tekib, kui inimesel ei õnnestu mingi takistuse tõttu saavutada oma eesmärki.

Füüsilised tegurid on seotud tööasendiga, rakendatud jõu suurusega, liigutuste korduvusega ja töötamisega pikka aega ilma pausita.
Füüsikast on teada, et elektronide liikuvus pooljuhis on peaaegu kaks korda suurem aukude liikuvusest. See on üheks põhjuseks, miks kaasajal eelistatakse N-P-N transistore P-N-P transistoridele. Kõik nimetatud põhjused võimendusteguri vähenemiseks võtavad kokku transistori sagedusparameetrid fβ ja fT.
Füüsika praktikumis on katseandmete sirgega lähendamiseks kasutusel spetsiaalne programm “Lineaarne regressioon”, mille juhendi võib leida e-võrgust. Sellist graafilist analüüsi võib läbi viia ka standardses MS Excelis, milleks tuleb täidetud tabeli korral menüüst valida Tools, Data Analysis, Regression.

Füüsikalised ohutegurid on müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus elektromagnetväli, õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid.
Füüsiline areng on seega kaalu, pikkuse ja vastupidavuse lisandumine, motoorne areng aga liigitusvilumuste areng (jämemotoorika – suured liigutused nagu roomamine, kõndimine ja peemotoorika ehk peenlihaste koordinatsiooni eeldavad liigutused nagu asjade hoidmine, pliiatsiga joonistamine, nööpimine jne.).
Füüsikaline maailmapilt on maailma mudel, ettekujutus loodusest, selle ehitusest, omadustest, arenemisest jne. Füüsikaline maailmapilt kujuneb inimtegevuse käigus, kus inimene oma tegevusega mõjutab loodust (näit. teeb katseid) ja mille käigus saadud informatsioon kujundab tema teadvuses ettekujutuse loodusest.

Füüsikaliseks pendliks nimetatakse iga kuna süsteem on praktiliselt mehhaaniliselt reaalset keha, mis ripub kinnitatuna isoleeritud, sellest tulenevalt seal mõjuvate raskuskeskmega mittekokkulangevast punktist koservatiivsete jõudude summaarne moment Ka selle pendli võnkumine ei ole üldjuhul on võrdne nulliga.
Füüsikutel on   õnnestunud   selles  korrapäratuses siiski leida korrapära ehk statistilised seadused. Termin statistiline tähendab  seda, et mõtte kaotab ühe aineosakese liikumise kirjeldamine. Osakesi peab olema tohutu palju,  öeldakse  osakeste   ansambel.
Füüsiline vananemine on ealisest kestvusest ja ebapiisavast korrashoiust tingitud väärtuse vähenemine Funktsionaalne iganemine on põhjustatud ehitiste, kasutatud materjalide või projekti puudustest kaasajal Välismõjude muutumine on vara väärtuse vähenemine väiskeskkonna muutumise tagajärjel

Füüsiline naabruskond – looduslike piiridega määratletud 3. Homogeenne naabruskond – sisemiselt füüsiliselt ja sotsiaalselt ühetaoline 4. Funktsionaalne naabruskond – domineeriva töö-, elu-, õppimise vm funktsiooniga 5. Kogukondlik naabruskond – seotud tugevate primaarsete sidemetega
Füüsiline vägivald – teise isiku kehalise puutumatuse rikkumine tema alandamise ja valu ning kannatuste tekitamise eesmärgil; kaudne vägivald lähedaste või lemmiklooma peksmise või piinamise või tapmisena, mis on suunatud kannatanule püsivate psüühiliste kahjustuste tekitamisele.
Füüsiline isik on inimene. Juriidiline isik on õiguslik fiktsioon, kes hoolimata oma kehatusest saab olla seaduse regulatsiooni adressaadiks ning evida sellest tulenevalt nii õigusi kui ka kohustusi ning kes seaduses sätestatud juhtudel ka vastutab kohustuse täitmatajätmise eest.

Füüsikaline neeldumine on seda suurem, mida raskema lõimise ja huumusrikkama mullaga on tegemist ehk mida kolloididerikkam on. 3) Mulla keemiline neelamisvõime seisneb selles, et mullas kulgevate keemiliste reaktsioonide tulemusena muudetakse lahustuvad ühendid lahustumatuteks.
Füüsika uurimisala on väga lai ning sellepärast jaguneb ta paljudeks harudeks, nagu näiteks mehaanika, molekulaarfüüsika, termodünaamika, elektromagnetism, aatomifüüsika, tuumafüüsika. Osa neist kuulub nn. Klassikalise füüsika valdkonda, mis moodustab ka füüsika
Füüsiline sõltuvus - organism kohaneb uimastiga ja seab oma tegevuse ümber.

Füüsilised põhjused – hingamishäired, astma, bronhiit, külmetus, rahutud jäsemed, vähi haiged, kõrge vererõhk 2. Füsioloogilised – päevased tukastused, müra, lendamisest tekkinud uimasus, madal veresuhkur, järsk kaalukaotus, liiga suur söögikord enne uinumist.
Füüsikale on omased kaks külge, mida võib nimetada loodusteaduslikuks ja täppisteaduslikuks. Esimesel juhul kirjeldatakse nähtust tavakeeles, leitakse analoogiaid juba tuntud nähtustega, püütakse nähtust seletada kvalitatiivselt, leida põhjuslikke seoseid.
Füüsikalised ohutegurid on müra, vibratsioon, kiirgus, sisekliima, valgustus, töötajate liimumisteed, elektrilöögioht, põleng ja plahvatus, masinad ja seadmed, loomad, soojus ja külmus, surveanumad ja seadme surve all olevad osad, töötamine kõrgustes ja kaeveööd.

Füüsiline isik – inimene; juriidiline isik – seaduse alusel loodud õigussubjekt, võib olla kas eraõiguslik või av-õiguslik. Av-õiguslik jur isik on kas riik, KOV üksus jms isikud, mis loodud avalikes huvides ja selle isiku kohta käiva seaduse alusel.
Füüsilise all on mõeldud eelõige ilmastikutingimusi (külmumine, kuumus, tuul, vesi) ja keemilise all porsumist (reaktsioonid sooladega, mereveega, hapete ja leelistega). Lisaks tuleb veel arvestada betoonis olevate raudstruktuuridega, mis kipuvad roostetama.
Füüsiline haigetsaamine on ravitav plaastri ja paari valuvaigistajaga, kuid paranemine pole sootuks nii lihtne kui tegemist on sügava haavaga hinges, olgu vale siis tekkinud unes või ilmsi. Kõige teravama valujälje jätavad kahtlemata kalli inimese valelikud sõnad.

Füüsikaline termoregulatsioon – reguleerib põhiliselt soojuse äraandmist ja väldib sellega ülekuumenemist. Soojuse äraandmine toimub: 1. kiirguse teel katmata osadelt ümbritsevasse õhku – see saab toimuda kui ümbritsev temperatuur on madalam kui naha temperatuur.
Füüsiline kapital ehk reaalsed esemed Finantskapital nt aktsiad
Füüsikast on teada seda, et peale gravitatsioonivälja mõjutab aegruumi struktuuri ka elektromagnetväljad ehk siis energiaväljad, kuid sellised väljad ise ei ole tingitud aegruumi kõverusest. Need väljad suudavad ainult mõjutada aegruumi suhteid.

Füüsikaline maailmapilt on mingile ajaperioodile iseloomulik ettekujutus sellest, kuidas materiaalne maailm on üles ehitatud ning millised seosed ja seaduspärad selles kehtivad, vastavalt füüsikateaduse selleks ajaks üldiselt omaks võetud uurimistulemustele.
Füüsikalised ohutegurid on müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus ja elektromagnetväli; õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused,
Füüsilised võimed on haripunktis 18-30 aasta vahel: tehakse ja jõutakse palju Lihasjõud: tipp 20.-30.a. vahel, seejärel umbes 10% kadu 30.-60.a. Enam “kannatavad” selja- ja jalalihased Käeline tegevus ilmutab langust alates 30.-ndate teisest poolest

Füüsika kt - kordamis küs. 1) Kust tulevad sõnad elekter ja magnet - Sõna "elekter" tuleneb vanakreeka sõnast ήλεκτρον (ēlektron) 'merevaik'. Nimetuse motiiviks on see, et merevaik hõõrdumisel elektriseerub ehk omandab elektrilaengu.
Füüsiline väärkohtlemine - Seletamatud sinikad -väldib füüsilist kontakti Lapsele tekitatakse tahtlikult erinevates paranemisastmetes -enesesse tõmbunud või kehavigastus või ei väldita -seletamatud põletused, eriti agressiivne selle tekkimise võimalust.
Füüsiline eluiga on ajavahemik mille jooksul ehitis konstruktiivselt eksisteerib. Funktsionaalne eluiga on ajavahemik, mille jooksul nii maa kui sellel paikneva ehitise kasutaja saab tegutseda ilma olulisi muudatusi tegemata ehitise kasutusotstarbes.

Füüsika seadus on füüsikute kujutlus ehk mudel loodusseadusest? • Füüsika kasutab loodusnähtuste seletamisel alati mudeleid - ligilähedasi koopiaid originaalist, kus on säilitatud kõik olulised tunnused ja ebaolulised kõrvale jäetud.
Füüsika keel on spetsiifiline keel, mis tugineb tavakeelele, kuid millele on omased erilised tunnused: terminite ühetähenduslikkus, füüsikaliste lausete kirjutamine eriterminite abil, objektide või mõistete vaheliste suhete kajastamine.
Füüsikaliselt tähendab see seda, et inimene peab sattuma sellisesse aegruumi piirkonda, kus aeg on aeglenenud lõpmatuseni ehk aeg on lakanud eksisteerimast. Kõlab ju loogiliselt, et “ajast väljumise” korral aega enam ei eksisteerigi.

Füüsikaline murenemine e. rabenemine -On kivimite mehaaniline peendumine ilma keemilis-mineraloogilise koostise kõikumised ja kivimipragudes oleva vee jäätumine -On eriti intensiivne seal, kus temperatuuri kõikumise ulatus ja sagedus on suur.
Füüsilis - bioloogiliseks (II) ja “kõrginimlikuks” e. mentaalseks, sotsiaalseks, abstraktseks (III). Horisontaallõikes moodustub seega “elementaarse” olemise ala (I+II) ning ala (II) on inimliku ja elementaarse ühisosa.
Füüsikaline pendel on jäik keha, mis raskusjõu mõjul võngub ümber horisontaalse telje, mis ei läbi massikeset. Selle võnkeperiood on kus I on keha inertsimoment pöörlemistelje suhtes ja l – pöörlemistelje kaugus massikeskmest.

Füüsika definitsioone on mitmeid, kuid meie lähtume sellest, mis on kirjas Eesti koolifüüsika kontseptsioonis: füüsika on loodusteadus, mis täppisteaduslike meetoditega uurib mateeria põhivormide liikumist ja vastastikmõjusid.
Füüsiline vägivald on lapse väärkohtlemiseliik, mille käigus asetatakse laps tahtlikult füüsilise ja psüühilise ebamugavasse seisundisse, tekitatakse talle tahtlikult kehavigastus või ei väldita selle tekkimise võimalust.
Füüsiline vägivald on tõsine, mittejuhuslik lapse vigastamine, mis võib esineda mitmesugusel kujul nagu: muljumishaav, löögi-või pigistusmuhk, verme või vorp, haav, luumurd, põletushaav, sisemised vigastused ja isegi surm.

Füüsilis - bioloogilised kasvustiimulid – hõlmab eelkõige toidu saamist ja tervise hoidmist 2. Hingelis – vaimsed kasvustiimulid – mõjutavad kasvava inimese psüühilist arengut, vahendajaks kõne- ja kirjakeel
Füüsikalist murenemist ehk rabenemist Füüsikalist murenemist tekitavad näiteks tuuleihe, mille korral tuule poolt kantud liivaterad kivimeid kulutavad, ja kaljuprakku voolanud vesi, mis külmudes paisub ja sellega kaljut lõhub.
Füüsilises - ­‐     -­‐ kehalised  harjutused-­‐  “  mul  pole  aega  trenni  teha”-­‐  lollus.  Kui  sajab,   mine  ikka  jooksma.     -­‐ toitumisharjumused -­‐ stressijuhtimine.

Füüsikaline murenemine ehk rabenemine. Kivimite mehaaniline peenendumine ilma keemilismineraloogilise koostise muutumiseta; seda põhjustavad temperatuuri tugevad ja sagedased kõikumised ning kivimipragudes oleva vee jäätumine.
Füüsilised tõkked – mäed, metsad, veekogud jne 2. üksteisest kaugel elavad populatsioonid muutuvad pika aja möödudes erinevateks – tekib ristumisbarjäär II populatsiooni levila laienemine – toimub rännete tõttu.
Füüsilised protsessid on kindlasti olemas, aga milline oleks mentaalsete representatsioonide keel? Kuidas teisenduvad füüsilised protsessid mentaalseteks? Paljud lingvistid on nõus, et mentaalsed representatsioonid on olemas.

Füüsika nähtused on need, mis meid päevast päeva ümbritsevad ja millega me igapäev kokku puutume, ise sellest arugi saamata või mõtlemata, et mõnel tegevusel või nähtusel võiks midagi füüsikaga pistmist olla.
Füüsikast on ju teada, et aine ja väli ( mis on mateeria põhivormid ) on üsnagi erinevate omadustega ( kuid on ka sarnasusi ) ja need erinevused kanduvad üle ka erinevate liikide elusorganismide elutalitlusse.
Füüsikaliseks pendliks nimetatakse keha, mis ripub masskeskmega mitte kokku langevast punktist. matemaatiline pendel on füüsikalise pendli erijuht, mille kogu mass on koondunud punkti C. Siis l oleks ühtlasi pendli pikkus.

Füüsiline väärkohtlemine on igasugune tegevus, mille käigus asetatakse laps tahtlikult füüsiliselt ja psüühiliselt ebamugavasse seisundisse ning talle tekitatakse tahtlikult kehavigastusi või ei väldita nende tekkimist.
Füüsikaline pendel - suvalist keha, mis võib võnkuda mingi raskuskeset mitteläbiva telje ümber(pendli võnkeamplituudi muutmisel jääb pendli võnkeperiood samaks). Kõik looduses eksisteerivad võnkuvad kehad on
Füüsiline koormus on sobiv ja väga soovitatav igale diabeetikule ,sest see alandab veresuhkru taset, normaliseerib vererõhku, langetab vererasvade sisaldust, aitab langetada liikset kehakaalu, annab hea enesetunde.

Füüsiline karistus on lapsevanemate jaoks abivahend, millega hoida enda käes võimu ja kontrolli lapse üle. Füüsilist karistust on läbi aegade peetud lapse distsiplineerimise esmaseks ja vajalikuks vahendiks.
Füüsilisel väärkohtlemisel on olemas leebem ja raskem vorm .Kergemateks käitumisaktideks võib pidada laksu andmist, lapse löömist või löömist mingi esemega, tõukamist ja lükkamist ning loopimist mingite asjadega.
Füüsikaline suurus – temperatuuriline parameeter ja ka selle parameetri temperatuurist sõltuvuse iseloom tuleb lihtsalt valida, kui ei ole mingeid füüsikalisi kaalutlusi selle sõltuvuse kuju etteandmiseks.

Füüsikaline suurus - on füüsikalise objekti mõõdetav omadus või olek, mida saab matemaatiliselt tõlgendada suurusena ja mis võimaldab inimesel objekti tähise ning mõõtühiku abil arvuliselt kirjeldada.
Füüsikaline murenemine - ehk rabenemine on kivimite mehhaaniline peenendumine ilma keemilis- mineraloogilist koostise muutusteta,mida põhjustavad temperatuuri kõikumised ja kivimi pragudes oleva vee jäätumine.
Füüsikaline murenemine - ( Seisneb kivimite peenendumises kivimipragudes oleva vee külmumise ja paisumise tagajärel) esineb rohkem seal, kus on suur temperatuuri amplituud, kas aastaringselt või ööpäevaselt.

Füüsikaline neeldumine on tingitud kolloidide pinnaenergiast. 3. keemiline neeldumine – mullalahuses olevad lahustunud taimetoitained lähevad üle mingi keemilise reaktsiooni tulemusel mittelahustuvasse vormi.
Füüsikaline pendel - suvalise kujuga jäik keha, mis saab rippudes võnkuda liikumatu punkti ümber. Sõltub keha kujust, massist, kinnistuskoha ning raskuskeskme vahekaugusest ja vaba langemise kiirendusest.
Füüsikaline tööpõhimõte on neil üks ja sama, kuid terminit EEPROM kasutatakse selliste mälude kohta, kus kirjutamine toimub baidikaupa ja välkmäludeks nim. mälusid, kus kirjutamine toimub andmeplokkide kaupa.

Füüsikalist välja nimetatakse gravitatsiooniväljaks. Lisaks Maa külgetõmbejõule mõjub igale Maal asetsevale kehale Maa pöörlemisest tingitud tsentrifugaaljõud ja teiste taevakehade külgetõmbejõud.
Füüsiline isik on kohustatud tasu maksma vaid siis, kui tema impordib salvestusseadmeid ja - kandjaid või toob nimetatud tooteid Euroope Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse kaubanduslikul eesmärgil.
Füüsikaline neeldumine on tingitud mullaosakeste pinnaenergiast ja siin tuleb vahet teha positiivse ja negatiivse neeldumise vahel (pos. - mullaosakesed tõmbavad tugevamini ligi lahustunud aine molekule, negat.

Füüsigaline evolu - keemiline evol(RNA-DNA –Rakk)-bioloogiline evol Ürgatmosfäär sisaldas:UV,Radiaktiivsus kiirgus,kõrgetemp:NH3,Ch4,N2,H2S,CO,CO2,HCN. Ürgookean:CH4,NH3,H2S,HCN,CO,H20=H2CO3,C6H2o6,
Füüsikalised nähtused – ainetega toimuvad muutused, kuid aine koostis jääb samaks, nt purunemine, aine ruumala muutumine soojendamisel või rõhu tõstmisel, oleku muutumine näiteks tahke aine sulamsiel.
Füüsiline säilitamine tähendab üldjuhul objekti tehnilise korrasoleku (tehnohooldustööd) ja soovitud puhtusetaseme tagamist (heakorratööd), samuti parendamist nign kohandamist muutunud vajaduste järgi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsiline tegevusetus - vähesed ametid nõuavad tugevat füüsilist aktiivsust ning päevase energiakoguse kulutamisele avaldavad suurt mõju pingutust vähenõudvad seaded (autod, liftid, kaugjuhtimisseaded). Vaba aeg veedetakse enamjaolt telerite ja arvutite ees. On leitud, et jõuline tegevus on seotud kaalu vähenemisega ning väheliikuv eluviis ja söögikordade vahepealne näksimine kaalu tõusuga;
Füüsikaline evolutsioon - universumi füüsikaline koosseisu ja struktuuri areng kooskõlas loodusseadustega, keemiliste elementide ja mitmekesisuse teke, galaktikate, tähteda ja planeedisüsteemide areng.
Füüsik - matemaatik Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) Riigiteadlane parun de Montesquieu (1689-1755). Keskseks kirjanduslikuks saavutuseks kujunes ENTSÜKLOPEEDIA . Diderot jõuti 17.

Füüsikaline murenemine e. rabenemine.Keemiline murenemine e. porsumine . *Gravitatsiooniline edasikanne-Kivimitele, mis on murenenud mõjub gravitatsiooni jõud; ta tahab alla kukkuda, veereda, libiseda.
Füüsikaline suurus on omadus, mis on kvalitatiivselt ühine paljudele nähtustele, protsessidele või objektidele, kuid kvantitatiivselt on individuaalne iga nähtuse, protsessi või objekti jaoks.
Füüsika õpe - tab meile seda, et osakesed nimega footonid on elektromagnetilise vastastikmõju vahendajaks, mida me tajume valgusena, kuid sedagi ainult kindlatel lainepikkuste vahemikus.

Füüsikaline suurus - magnetinduktsioon ● Magnetinduktsioon näitab jõudu, mis mõjub ühikulise vooluga (1A) ja ühikulise pikkusega (1m) juhtmelõigule selle juhtmega ristuvas magnetväljas.
Füüsiline ahistamine – tahtlik jõu kasutamine vanema või muu hooldaja poolt, kelle hoole all laps on, mille eesmärk on sellele lapsele tekitada valu, vigastust või teda täiesti alla suruda.
Füüsiline isik on inimene ja juriidiline isik on seaduse alusel loodud ôigussubjekt. Juriidilised isikud omakorda vôivad olla kas eraôiguslikud vôi avalik-ôiguslikud juriidilised iskud.

Füüsiline sõltuvus on see, kui inimese organism mingist ainest sõltub, sellega kaasneb tolerantsus vastava aine suhtes, mis tähendab, et sama efekti saavutamiseks on vaja aina suuremat annust.
Füüsikaline murenemine e. Rabenemine toimub kivimiosakeste t0 kõikumisest(kokkutõmbumisest ja soojuspaisumisest)Ülekaalus seal, kus kliima on kuiv ja temperatuuri kõikumine on suur, nt kõrbes.
Füüsiline vägivald on see, kui keegi lööb, tõukab sihilikult, togib, Hinne 3: 52–34 punkti paneb jala ette, hoiab kinni jm. Vaimne vägivald on narrimine, solvamine, eiramine, mõnitamine.

Füüsilised vaevused on enamasti vastupidised uimasti enese toimeilmingutele: näiteks stimulantide puhul unisus ja depressiivsus, depressantide puhul unetus, ärevus, motoorne erutus ja krambid.
Füüsikalised mutageenid – röntgenkiirgus, UV-kiirgus, radioaktiivsus  Keemilised mutageenid – mürgid, ravimid, happed  Bioloogilised mutageenid – bakterid, seened, viirused, algloomad
Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ning vallata kui ta kas tegeleb jahipidamisega, kaitseb end ja enda vara, tegeleb vastava spordiga, tegutseb kutsealal või kollektsioneerib.

Füüsikaline murenemine - kivimite mehaaniline peenendumine ilma koostise keemilis-mineraloogilise muutusteta, mida põhjustavad temperatuuri kõikumised ja kivimipragudes oleva vee jäätumine.
Füüsiline teeninduskanal on kliendi teenindamine kas teenindaja ruumides (klienditeeninduses) või siis teenindatava juures (kodukülastus). Eestis on enamlevinud teenindamine teenindaja pinnal.
Füüsikaline murenemine - kivimite mehhaaniline peenestumine ilma keemilis-mineroloogilise koostise muutusteta, põhjuseks temperatuuri suur kõikumine ja kivimipragudes oleva vee jäätumine.

Füüsiliselt mitteaktiivsus tähendab selgelt kõrgemat riski haigestuda erinevatesse haigustesse nagu südamehaigused, diabeet, vähk, kõrgvererõhutõbi, luu- ja liigesehaigused ja depressioon.
Füüsika seisukohalt tähendab see seda, et ajarändur peab olema sellises aegruumi piirkonnas, kus aeg on aeglenenud lõpmatuseni ja kahe ruumipunkti vaheline kaugus on lõpmatult väike.
Füüsikaline evo - univ.füs. koosseisu ja 1. Evolutsioon-süsteemi pöördumatu struktuuri aerng kooskõlas ajalooline areng,mitmekesisemaks ja loodusseadustega,keem keerukamaks elem.

Füüsiline isik on inimene. Ainult inimene on õigustatud ja kohustatud Seaduses sätestatud juhtudel on juba inimloode õigusvõimeline alates eostamisest, kui laps sünnib elusana.
Füüsikaline plahvatus on aine muutumine füüsikaliselt, tekitades kindlas ruumiosas kõrge rõhu, mis paisub ja plahvatab kõrge rõhu tagajärjel (näiteks aurukatla plahvatamine) [11].
Füüsiline isik on inimene. Tsiviilõiguses, kui rääkida isikust, võib mõelda nii füüsilist kui ka juriidilist isikut, kes on õigussubjekt – õiguste ja kohustuste kandja.

Füüsiline isik on kohustatud oma kodumajapidamises ja isiklikes sõiduvahendites tekkinud vanaõli jäätmekäitlejale üle andma kohaliku omavalitsuse organite määratud korras.
Füüsiline sõltuvus - seisund, mille puhul organism on kehavõõra aine omaks võtnud ja selle aine sisalduse alanemine organismi kudedes kutsub esile psüühilisi ja kehalisi vaevusi.
Füüsikaline murenemine on näiteks tuuleihe, mille korral tuule poolt kantud liivaterad kivimeid kulutavad või kaljuprakku voolanud vesi, mis külmudes paisub ja seeläbi kaljut lõhub.

Füüsiline atraktiivsus on seotud positiivsete atributsioonidega; sooerinevused (nt naisautojuht teeb liiklusõnnetuse, seda atributeeritakse mitte situatsiooni vaid soostereotüübiga)
Füüsiline olemus on aga erinev pole Thomas Nageli arvates võimalik kogeda teiste olendite olemise kogemust kuna kõik maailmaga seotud kogemused on selgelt privaatse iseloomuga.
Füüsiline vara – maa, hooned, tarbekaubad; 2)finantskapital – sularaha, aktsiad jms. ÄRITEENUSED e tootjateenused – teenised, mis osutatakse firmadele tootmisotstarbel.

Füüsikaliseks murenemiseks ehk rabenemiseks nimetatakse kivimite purunemist, mida põhjustavad temperatuuri ööpäevased ja aastaajalised kõikumised ning vee külmumine kivimilõhedes.
Füüsikast on teada, et jõumoment jagatud jõuga määrab rõhukeskme, seega M PA ρ ⋅ g ⋅ sin ϕ ⋅ Σaz 2 Σaz 2 ZP = = = , PA ρ ⋅ g ⋅ sin ϕ ⋅ Σaz Σaz
Füüsilised kahjustused on minimaalsed. Psüühilised ehk emotsionaalsed kahjustused väga võimsad! Harva tulevad vägistamise järgselt arsti kontrollile ja psühholoogi juurde.

Füüsikaline libratsioon on võimalik Kuu ebasümmeetrilisuse tõttu: kui Kuu kaldub kõrvale oma orientatsioonist, pööravad tõusu-mõõnajõud ta tagasi ja ta hakkab võnkuma.
Füüsiline lagunemine - Enamus poorseid materjale allub siiskusest tingitud liikumisele- paisumisele jakahanemisele. See võib põhjustada pragusid ja viimistluskihi koorumist.
Füüsiline koormus on logistiku töös minimaalne, kimbutama kipuvad kõik istuvale tööle iseloomulikud tervisehädad – seljavalud, kanged liigesed, samuti silmahädad.

Füüsikaline murenemine - ( Seisneb kivimite peenendumises kivimipragudes oleva vee külmumise ja paisumise taga järel) esineb rohkem seal, kus on suur temperatuuri amplituud.
Füüsikaline suurus - Füüsikaline suurs on keha, aine, nähtuse või protsessi oluline omadus, mida saab kvalitatiivselt eristada ja kvantitatiivselt üheselt määrata.
Füüsiline kaardistamine – geeni täpseks lokaliseerimiseks kromosoomil; kromosoomaberratsioonide e. -murdude määratlemine; in situ hübridiseerimine kromosoomipreparaadil

Füüsika printsiip - looduse kohta käivat kõige üldisemat tõdemust, mis vastab absoluutselt kõikide eksperimentide tulemustele, nimetatakse füüsika printsiibiks.
Füüsikaõpetaja muttik - Must Peeter; matemaatikaõpetaja Sagrits-Kõver; Julius-Kili. Ühes tunnis vedasid poisid kihla, kas kärbes maandub õpetaja pea peale või mitte.
Füüsikalisteks ohtudeks on auru segunemine hästi õhuga, kergesti tekivad plahvatusohtlikud segud. Ained võivad imenduda kehasse hingamise, naha ja seedeelundkonna kaudu.

Füüsiline isik on inimene ning juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Füüsilise isiku õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kohustusi.
Füüsilisel asjal on vorm (ehitus) ja mateeria, mis on vastavuses aktuaalsuse (tegelikkuse) ja potentsiaalsusega (võimalikkusega). Mateerial on potents võtta vorme.
Füüsiline väärkohtlemine on mistahes käitumine lapse suhtes, mis alandab tema psüühilist ja füüsilist heaolu, seades ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi.

Füüsilised isikud on inimesed; tsiviilõiguse subjektid; õiguste ja kohustuste kandjad Õigusvõime on isiku võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi.
Füüsiline haigus on patu märk, usuti neil aegadel, ning meenutati ka altarimaalil patu ligiolekut: imelik roheline olend inglite seas, aknast sisse murdev kurat.
Füüsikaliselt tähendab see seda, et inimene peab sattuma sellisesse aegruumi piirkonda, kus aeg on aeglenenud lõpmatuseni ehk aeg on lakanud eksisteerimast.

Füüsikaline evolutsioon – ebapüsivatest elementaarosakestest raskemate aatomite(keemiliste elementide), tähtede, planeetide ja galaktikate teke ning edasine areng.
Füüsikaliselt tähendab see, et kui keskkonna elastsuspiir pole ületatud, siis ühes ja samas ruumipiirkonnas levivad erinevad lained teineteist ei mõjuta.
Füüsikaline evolutsioon – universumi füüsikalise koosseisu ja struktuuri areng kooskõlas loodusseadustega, keemiliste elementide mitmekesisuse teke, galaktikate

Füüsiline töö on asendunud vaimse tööga, enam ei käida jala vaid sõidetakse autoga, meelelahutus ja vaba aja veetmis viisid on muutunud veebipõhiseks.
Füüsikaliseks murenemiseks nimetatakse kivimite purustumist, mida põhjustavad temperatuuri ööpäevased ja sessoonsed kõikumised ning vee külmumine kivimilõhedes.
Füüsiline isik on ettevõtja, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks.

Füüsiline väärkohtlemine on ükskõik mistahes käitumine lapse suhtes, mis alandab tema füüsilist heaolu ja seab ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi.
Füüsikaliseks keemiaks nimetatakse teadusharu, mille uurimisobjektiks on aine ehitus ja keemiliste protsesside kulgemise üldised füüsikalised seaduspärasused.
Füüsikaline murenemine – ehk rabenemine toimub kivimiosakeste – mineraalide – temperatuuri kõikumisest tingitud soojuspaisumise ja kokkutõmbumise toimel.

Füüsikaline murenemine ehk rabenemine - on kivimite mehhaaniline peenendumine mida põhjustab temperatuuri kõikumised ja kivimi pragudes oleva jää külmumine.
Füüsikalised parameetrid - õhu temperatuur, niiskus, müra; • füüsikalis- keemilised ja keemilised parameetrid - ioonide ja keemiliste ainete sisaldus õhus.
Füüsilised näitajad - eale mittevastavad seksuaalse - ebaharilik või tugev suguelundite orientatsiooniga mängud mängu- või pärakupiirkonna sügelemine.

Füüsiliste piiridega ehk keskkonnaruumiga, st. olemasolevate ressursside kogusega ja keskkonna võimega inimeste poolt toodetud jääkaineid neutraliseerida.
Füüsikaline murenemine ehk rabenemine - toimub ülekaalulukalt neis maakera piirkondades,kus valitseb suhteliselt kuiv suure temperatuuri kõikumisega kliima.
Füüsikaline maailmapilt tähendab füüsikaliste teadmiste konteksti, millesse uued lisanduvad teadmised kas sobituvad või siis sunnivad maailmapilti muutma.

Füüsikast on teada, et laetud osakeste vahel mõjuv jõud on võrdeline laengute korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.
Füüsika arenguga on toimunud suured muutused meie ettekujutuses ümbritsevast maailmast, selle olemusest ning selles valitsevatest seaduspärasustest.
Füüsikaseadused on universaalsed ning kehtivad kõikjal ühtmoodi, kuid erinevas kohas ja olukorras olevatele vaatlejaile võib asi tunduda isemoodi.

Füüsikuid - filosoofe pani kõige rohkem imestama, et lainetega ei kaasnenud liikumist selle tavapärases, aine (massi) edasikandumise mõttes.
Füüsilistel objektidel on lainelised omadused (aatomtasandil), difraktsioon esineb ka mateeria korral ning seda uuritakse kvantmehaanika seaduspärasustega.
Füüsikaline suurus on füüsikalise objekti mõõdetav iseloomustaja (karakteristik). Füüsikaline objekt (loodusnähtus) on olemas ka ilma inimeseta.

Füüsika printsiibid on looduse vaatlemisel avastatud kõige üldisemad teooriat aluseks võetud tõdemused. Printsiip on teooria aluseks võetud tõde.
Füüsikaline murenemine - on kivimite mehaaniline väiksemaiks osadeks lagunemine 5. Gleihorisont- on sinakashall või rohekashall või valkja värvusega.
Füüsikaline suurus – võetakse kasutusele nähtuse või keha omaduste täpseks iseloomustamiseks Füüsikalistel suurustel on tähised ja ühikud.

Füüsiline isik on inimene Vaatamata formaal-juriidilistele erisustele õigussubjektide liigituses, on summa summarum õiguse subjektiks inimene.
Füüsiline pingutus - lihastes 3 allikat, kus lihased saavad ATP:1)lihastes olev ATP 10 s 2)glükolüüs-glükoosi lahundamine 3) aeroobne hingamine.
Füüsilisele isikule on kuriteo eest kohaldavad põhikaristused rahaline karistus ja vangistus Rahaline karistus- f isikule 30 kuni 500 päevamäära.

Füüsika areng on tihedalt seotud inimeste praktiliste vajadustega Aurumasina leiutamisega oli vaja ehitada hästi ökonoomseid soojusmasinaid.
Füüsilised inventuurid on nn aineliste varade inventuurid ja raamatupidamislikud on näiteks nõuete ja kohustuste kontrollimine raamatupidajate poolt.
Füüsikaline murenemine e. rabenemine – peenenemine temperatuuri muutuste, jää, vee ja tuule mõjul, keemiline ja mineraloogiline koostis ei muutu.

Füüsilisele isikule on põhikaristusena ettenähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilise isikule rahaline karistus või sundlõpetamine.
Füüsikalisel murenemisel e. rabenemisel omandab kivim parema õhtustatuse ja veeläbilaskmise toob taimedele ja mikroorganismidele sobiva elukeskkonna.
Füüsikaseadused on kõigis inertsiaalsüsteemides ühesugused st, et ühtlane sirgjooneline liikumine ei muuda füüsikalise nähtuse olemust.

Füüsikaline murenemine ehk rabenemine – toimub kivimite ja nendes esinevate mineraalide mehhaaniline purustamine mitmesuguse suurusega osakesteks.
Füüsikaliseks aluseks on soojuspaisumine. Reaumuri skaala jaotas jää sulamis - ja vee keemispunkti vahel 80 võrdseks osaks - Reaumuri kraadiks.
Füüsikaliselt on reaalne neljamõõtmeline aegruum, mis võib ajas ulatuda põhimõtteliselt miinus lõpmatusest kuni pluss lõpmatuseni.

Füüsikalist murenemist ehk rabenemist soodustavad temperatuuri kõikumine, vaja oleks ka mineraalaineid, keemiline ja mineraloogiline koostisaine.
Füüsikute arvates on asi selles, et meie arusaamine füüsikaseadustest on puudulik, eriti annab tunda kvantgravitatsiooni teooria puudumine.
Füüsiline isik – inimene, kellel on õigusvõime ja teovõime - õigusvõime – võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi.

Füüsiline isik - inimene • juriidiline isik - ühik • nõustaja - kui jagab teemat võib appi tulla mulle endale, ainult koos minuga.
Füüsilised vajadused – tahan end hästi tunda, olla vaimult ja kehalt Klientidel on kahte liiki vajadusi: olemasolevad ja varjatud vajadused.
Füüsikaline aseskeem on küll väga ilmekas, kuid ta ei ole levinud seepärast, et primaarparameetrid re, rb ja rk pole otseselt mõõdetavad.

Füüsikaline evolutsioon – universumis viis keemiliste elementide mitmekesisuse tekkeni, galaktikate, tähtede ja planeedisüsteemide arenguni.
Füüsikaline murenemine ehk rabenemine toimub temperatuurist tingitud kivimiosakeste – mineraalide soojuspaisumise ja kokkutõmbumiste toimel.
Füüsiline sõltuvus - kehaline vajadus tarvitada kindlat ainet või aineterühma, saamaks tagasi igapäevane enesetunne ning kogeda joovet.

Füüsikaline murenemine ehk rabenemine – põhjustajad: a. temperatuur b. jää c. vesi d. tuul 1. keemiline murenemine ehk porsumine a. vesi
Füüsikaline pendliks nimetatakse jäika keha, mis saab võnkuda liikumatu punkti ümber, kusjuures see punkt ei ühti tema inertsikeskmega.
Füüsikaliselt on see kõik õige, kuid realismi nõudeid see maal ei täida, kuna valgus ,värvus ja jõu perspektiiv ei käi kokku.

Füüsikaline evolutsioon on ebapüsvate elementaarosakestest raskemate aatomite, tähetede, planeetide ja galaktikate teke ning edasine areng.
Füüsikaline murenemine ehk rabenemine toimub põhiliselt ja ülekaalukalt nendes maakera piirkondades, kus valitseb suhteliselt kuiv kliima.
Füüsikaline ohutegur – TÖÖTAMINE KÕRGUSTES Iga kõrguses töötav inimene on kindlasti teadlik sellise tööga kaasnevatest ohtudest.

Füüsiline vananemine – ehitise põhitarindite tugevuse, töökindluse ja agressiivsetele mõjudele vastupanu järk-järguline kahanemine
Füüsilisele isikule on põhikaristusena ettenähtud rahaline karistus v vangistus, juriidilisele isikule aga rahatrahv v sundlõpetamine.
Füüsikaline murenemine – kivimis olevate keemiliste elementide reageerimine vee, hapniku, süsihappegaasiga ja keemiliste saasteainetega.

Füüsiline vägivald on tahtlik füüsilise jõu kasutamine teise inimese suhtes, tekitades vigastusi, füüsilist valu või isegi surma.
Füüsikaliselt on asjad natuke teistmoodi, aga (tsiteerides üht eesti klassikut) mitte sellest ei tulnud ma täna siia rääkima.
Füüsiline isik on inimene. Tsiviilõiguses, kui rääkida isikust, võib mõelda nii füüsilist kui ka juriidilist isikut, kes on

Füüsiline isik on inimene ja juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Ainult inimene on õigustatud ja kohustatud.
Füüsiline väärkohtlemine on ka see, kui lapsevanem või hooldaja varjab lapse haiguse sümptome või kahjustab oma tegevusega lapse tervist.
Füüsiline inspekteerimine – tehakse selleks, et kindlaks teha mingite varaliste objektide olemasolu või dokumentide seisukord, kvaliteet.

Füüsikaline pendel – võib olla iga keha,kui see on nii kinnitatud,et ta saab võnkuda ning kinnituspunkt ei ühti raskuskeskmega.
Füüsikaliseks pendliks nimetatakse jäika keha, mis saab võnkuda liikumatu punkti ümber, ning see punkt ei ühti tema inertsikeskmega.
Füüsikalist murenemine ehk rabenemine on kivimite ja nende koostemineraalide mehaaniline peenenemine ilma, et keemiline koostis muutuks.

Füüsiline atraktiivsus – on seotud positiivsete atributsioonidega, kui inimene näeb hea välja, siis temasse atributeeritakse rohkem.
Füüsiline ergonoomia on seotud inimese anatoomiliste, antropoloogiliste ja füsioloogiliste tunnustega ning füüsilise aktiivsusega.
Füüsiline koormus on personalijuhi töös minimaalne, kimbutama kipuvad hoopis kõik istuvale tööle iseloomulikud tervisehädad.

Füüsiline keskkonda on väga mõnus, kuigi ruumid on üpriski väikesed, on seal siiski meeldiv õhkkonda, valitseb puhtus ja kord.
Füüsiline isik – inimene õigussubjektina · Juriidiline isik – Juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt.
Füüsiline tõendus on materiaalsed vahendid, varustus ja materjalid, millega ettevõte kommunikeerib oma väärtusi klientidele.

Füüsikaline pendel on jäik keha, mis võngub raskusjõu mõjul ümber horisontaalse telje, mis ei läbi selle keha massikeset.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised meetodid - kasutatakse aine koostisosade iseloomulikke füüsikalisi omadusi (nt.spektraalanalüüs). 3. Füüsikalis-keemilised meetodid - määratakse koostisosade selliseid omadusi, mis oma olemuselt asuvad füüsika ja keemiaga piirnevates valdkondades (nt.kromatograafia,mitmesugused elektrokeemilised meetodid).
Füüsilisest tööst on asendunud vaimsega, võime tõdeda, et tänapäeval ei mängi enam suurt rolli, kas oled naine või mees.

Füüsikaline pendel – pendel, mille juures me arvestame niidi venimist, kaalu ja niidi otsa riputatud keha ei ole aine punkt.
Füüsikaliseks termoregulatsiooniks nim. organismi kohanemisreaktsiooni normaalse kehatemp-i säilitamiseks soojuse äraandmise muutumise teel.
Füüsikaline evolutsioon - ehk kosmiline evolutsioon on areng, mis viis keemiliste elementide tekkeni ning universumi kujunemiseni.

Füüsika tegelane – Archimedes, kes elas ja tegutses Sürakuusas 3. saj, sai surma, kui Syrakusa vallutati tormijooksuga.
Füüsikalised faktorid on kliima temperatuur jne. Alguses võib tekkida imestus, et miks need peaks siis kuritegevust mõjutama.
Füüsikaliselt on muld mitmefaasiline süsteem, milles on esindatud aine oleku kolm faasi – vedel, tahke ja gaasiline.

Füüsikaseadustel on kõigi konstantse kiirusega (seega ilma kiirenduseta) liikuvate vaatlejate jaoks üks ja seesama kuju.
Füüsiline isik on inimene, juriidiline isik aga seaduse alusel loodud õigussubjekt. Füüsilise isiku õigussubjektsus.
Füüsikaliselt on muld mitmefaasiline süsteem, milles on esindatud aine kõik kolm faasi – gaasiline, vedel, tahke.

Füüsiline ettevalmistus – külastage perearsti, kontrollige hammaste tervislikku olukorda, jälgige, et poleks nahavigastusi.
Füüsikud katseliselt on suutnud luua aatomituumi ka raskematest barüonidest Nukleonide koguarvu tähistatakse sümboliga A
Füüsiline eluiga - ajavahemik mille jooksul ehitis konstruktiivselt eksisteerib. Kõige pikem eluea liik ehitise jaoks.

Füüsikaline libratsioon on võimalik Kuu ebasümmeetrilisuse tõttu: kui Kuu kaldub kõrvale oma orientatsioonist, pööravad
Füüsikaline neeldumine — tingitud kolloidide pinnaenergiast (NH3, NO3, Cl- ioonid) a. positiivne füüsikaline neeldumine.
Füüsiline kiht – Sellel tasemel toimub GET-info küsimine, POST- serverile info saatmine, HEAD- TCP-B SYN-i kohta.

Füüsikalisel neeldumisel on omad piirid. Mida rohkem on kolloide, huumust, seda suurem on ka füüsikalise neeldumise võime.
Füüsiline ohutegur on keskmine(sest köögis on pliit,ahi ja köögitehnika)sest alati on oht kas või näppu lõigata.
Füüsikaline murenemine e. rabenemine- toimub kivimiosakeste e. mineraalide soojuspaisumise ja kokkutõmbumise tagajärjel.

Füüsiline isik - eraisik juriidiline isik - varaliselt iseseisev, maksukohustusi ise kandev asutus, organisatsioon
Füüsiline isik - tsentraliseeritud maksukogumine, kus maksuhalduril on aktiivne ja maksukohuslasel passiivne roll.
Füüsikaliseks pendliks nimetatakse iga reaalset keha ,mis ripub kinnitatuna raskuskeskmega mitte kokkulangevast punktist.

Füüsikaline murenemine e. Rabenemine Kivimite mehaaniline peenendumine ilma keemilis-mineraloogilise koostise muutusteta
Füüsiline sõltuvus - kehaline vajadus saada uimastit üha uuesti ja uuesti, vastasel juhul esinevad võõrutusnähud
Füüsilise objektina on ehitatud saali ühte otsa greenroom, mille ees on klaas ja kus toimub suurem osa stseenidest.

Füüsika keel on suures osas kattuv matemaatika keelega, tihti öeldaksegi, et matemaatika on füüsika keel.
Füüsika kursusest on teada, et elektronide liikumise trajektoori saab mõjutada nii elektri- kui magnetväljaga.
Füüsikaline murenemine - kivimiosakeste temperatuuri kõikumisest tingitud soojuspaisumise ja kokkutõmbumise toimel.

Füüsilised vajadused – tööasend, tegevused, harjutused-lõdvestused. Õige ja mugav tööasend on tervise pant.
Füüsikalistelt omadustelt on metanool kergesti lenduv, värvitu, tuleohtlik, mürgine, nõrga alkoholilõhnaga vedelik.
Füüsiline heaolu – normaalne anatoomiline areng, toimetulek; bioloogiliste protsesside häireteta kulgemine.

Füüsikaline nähtus - protsess, milles muutub aine olek jt. aine füüsikalised omadused, kuid ei muutu koostis.
Füüsikast on teada, et elektronide liikuvus pooljuhis on peaaegu kaks korda suurem aukude liikuvusest.
Füüsikaline etapp – ebapüsivate elementaarosakeste kuni kõigi teiste raskemate aatomite edasise arenguni.

Füüsikaliselt on muld mitmefaasiline süsteem, milles on esindatud 3 faasi – tahke, vedel ja gaasiline.
Füüsiline planeerimine – Tegeleb looduse ja antropogeense keskkonna säilitamise või muudatuste planeerimisega.
Füüsika seevastu on alles avastamise ja uurimise algusjärgus, iga järgnev avastus tekitab uusi küsimusi.

Füüsikalistest omadustest on puhas broom terava ärritava lõhna ja sööbiva toimega punakaspruun mürgine vedelik.
Füüsikaline murenemine on ülekaalus seal,kus kliima on kuiv ja temperatuuri kõikumine suur,näiteks kõrbetes.
Füüsikatunnis on klass muudetud täis äikest ja elektrit ning keemias panna molekulid klassis liikuma.

Füüsikuna on mul äärmiselt hea meel sellise raamatu nagu „Matemaatika õhtuõpik” ilmumisest.
Füüsikaline evolutsioon - Elementaar osakestest tekkisid aatomid, umbes 5 miljardit aastat tagasi tekkis Päike.
Füüsikaline suurus on füüsikalise objekti või nähtuse selline omadus, mida saab arvuliselt kirjeldada.

Füüsika seisukohalt on elektrijuhtivuse temp-. Sõltuvus peamiseks metallide ja mittemetallide eristajaks.
Füüsikalised mudelid on looduslike objektide ja nähtuste mudelid, millega kirjeldatakse füüsika maailma.
Füüsikaliselt tähendab see seda, et vahemaa läbimiseks kulutatud aeg ei saa olla 0 ega negatiivne.

Füüsilised ründed - Füüsilised ründed ohustavad eelkõige infosüsteemide käideldavust ja terviklust
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsika keel on spetsiifiline keel, mis tugineb tavakeelele, kuid millele on omased järgmised tunnused: • kaotab sõnade mitmetähenduslikkuse (näit. “laeng”: elektrilaeng, lõhkelaeng, emotsionaalne laeng ); • võimaldab lühemalt üles kirjutada füüsikas kasutatavaid lauseid ( näit.
Füüsikaline murenemine ehk rabenemine. Kivimite purunemine ilmastiku nähtuste (nt. vee jäätumine) toimel.

Füüsikaline termoregulatsioon – organism annab soojust ära: veresoonte valendiku muutus, higistamine, hingamine.
Füüsikalised ohutegurid – valgustatus, õhu temperatuur ja liikumiskiirus, niiskuse sisaldus tööruumides.
Füüsiliseks kapitaliks on sellised tootmistegurid mida ei kasutata täielikult ühe tootmisperioodi jooksul.

Füüsikalisteks nähtusteks nimetatakse neid protsesse kus muutub aine olek ja kuju, aine koostis jääb samaks.
Füüsikaline pendel – suvalise kujuga jäik keha, mis saab rippudes võnkuda liikumatu punkti ümber.
Füüsilis - st isikust ettevõtjana tegutsev vandeadvokaat peab olema kantud äriregistrisse.

Füüsikaline murenemine – rabenemine – soojenemine ja pisumine, peenestub mitme suurustega osakesteks,
Füüsikaline suurus on mingi nähtuse või objekti mõiste, millel on nimi, on mõõdetav ja on valem.
Füüsiline aktiivsus on igasugune kehaline liikumine, mida tekitavad energiat kasutavad skeletilihased.

Füüsikaline evo - univ.füs. koosseisu ja struktuuri aerng kooskõlas loodusseadustega,keem elem.
Füüsiline afekt – kui ajutine raske psüühikahäire, mis tabab normaalset inimest nagu gripp.
Füüsiline sõltuvus - sõltuvusaine puudumisel tekivad tunduvad tervisehäired ehk võõrutusnähud.

Füüsiline areng – kirjeldan imiku füüsilist arengut, toon välja kaasasündinud refleksid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised konstandid on võetud mitmete füüsikaliste mõistete ja ühikute aluseks (tihedus, soojusmahtuvus, Celsiuse, Fahrenheiti ja Reaumuri temperatuuriskaalad, gramm,liiter,kolor jt.). Vesi külmub (tahkub) 0*C ja keeb 100*C. Vesi aurub ka madalal temperatuuril, samuti auruvad jää ja lumi.
Füüsikaliseks pendliks nimetatakse iga reaalset keha ,mis ripub siusoidaalse seaduspärasuse järgi.

Füüsikuil on tavaks uskuda, et inimvaimust sõltumatu füüsikaline maailm eksisteerib.
Füüsilise nägemisega – see on Tõe projektsioon, rakendatud ja kontrollitav anunnak- kide poolt.
Füüsiline puhkus on kiire, kerge ja tõhus ning sellega võib tegeleda igalpool ja igal ajal.

Füüsilised tööriistad on loodud, et lahendada praktilisi probleeme, mis ületavad inimese võimed.
Füüsikaline evo - areng, mis viis keemiliste elementide tekkeni ja universumi kujunemiseni.
Füüsikalised ohutegurit on müra, vibratsioon, töökoha sisekliima, kiirgused ja valguse puudused.

Füüsiline vägivald on päris karm teema kuna seal tehakse otseselt kellegile tõsiselt haiget.
Füüsilised isikud on ka siis põhiõiguste kandjad, kui nad asutavad nt mittetulundusühingu.
Füüsilist vägivalda on togimise, tõukamise või isegi peksmise näol kogenud paljud õpilased.

Füüsikalised omadusedvask on punaka värvusega, sepistatav, valtsitav ja traadiks tõmmatav metall.
Füüsikalist suurust nimetatakse kiirenduseks. See näitab kui palju muutub kiirus ajaühikus.
Füüsiline tervis on seotud inimese kehaliste näitajatega e.kuidas keha töötab (näiteks

Füüsikalised kehad on võimelised teleportree- ruma aegruumis ainult sellest väljas olles.
Füüsikalised suurused on inimene kasutusele võtnud selleks, et loodust mõista ja kirjeldada.
Füüsikast on teda, et iga keha pinna temperatuur, millelt toimub aurumine, alaneb.

Füüsiline koormus – põhinevad nende tegevuste tulemusel tekkivast enesetunde muutusest.
Füüsiline lähedus – nn jalutamisdistantsilt leitakse sageli abikaasad, meeldivad naabrid
Füüsiline vägivald on kas lapse või tema hooldaja tegemise või tegemata jätmise tulemus.

Füüsika seisukohalt on amorfne aine üliväikse voolavusega (suure sisehõõrdega) vedelik.
Füüsiline aktiivsus tähendab jõupingutust, visadust või teisi silmanähtavaid aktsioone.
Füüsiline isik – selleks, et olla õiguse subjekt, omab õigusvõimet ja teovõimet.

Füüsiline koormus on koolipsühholoogi töös väike, seevastu vaimne koormus üsna suur.
Füüsikaline m on rebenemine, vajab vahelduvat temperatuuri ja esineb kuivad kliimas.
Füüsikaline objekt - kõik kehad, mis meid ümbritsevad ja loodusnähtus mis meie ümber.

Füüsikaline suurus on jõud. Jõud on vastastikmõju mõõduks ja tema arvväärtus isel.
Füüsikalised ohutegurid on valgustus, mikrokliima,ventilatsioon, õhurõhk, müra vibratsioon,
Füüsikalisteks suurusteks on keha mass, ruumala, liikumiskiirus, temperatuur ja elektrijuhtivus.

Füüsiline aktiivsus on üks inimese põhiinstinkte,mis on talle oluline kogu elu jooksul.
Füüsiline isik - TTS ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest
Füüsiline isik – inimene Juriidiline isik – seaduse alusel loodud õigussubjekt.

Füüsiline vägivald – 3,7% Eesti töötajatest on ähvardatud, 1,4% vastu on kasutatud.
Füüsikaline evolutsioon – ebapüsivatest elementaarosakestest aatomite ja molekulide teke.
Füüsikalised mutageenid on radioaktiivne kiirgus, UV-kiirgus ja otsene elektromagnetkiirgus.

Füüsikalised mõjurid - vibratsioon, röntgenkiirgus, radioaktiivne kiirgus jt. kiirgused.
Füüsiline tervis on valdkond,mida tavaliselt peetakse tervise põhiliseks näitajaks.
Füüsikaline pendel - vb iga keha , kui see on nii kinnitatud, et ta saab võnkuda ning

Füüsiklised nähtused on ainetega toimuvad muutused, mille käigus ained jäävad samaks.
Füüsiline isik on inimene ja juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt.
Füüsiline seisund – vastavalt hormonaalsele muutusele muutuvad ka isiksuseomadused.

Füüsiline võimekus – koormustaluvus, füüsilise pingutuse võime(kastide tõstmine)
Füüsikaline pendel on suvaline keha, mille kinnituspunkt ja massikese ei lange kokku.
Füüsikalised ravivahendid – mehaanilise, valguse, soojuse ja elektrienergia manustamisena.

Füüsiline lähedus on oluline osa ka lapse ja vanema läheduse tekkimise protsessiga.
Füüsilised nõuded – ekstreemsed temperatuurid, halvasti kujundatud tööruum, ohud
Füüsiliste toodete e. kaupade puhul on nendes peidus mitmeid immateriaalseid aspekte.

Füüsika kursusest on teada, et elektronide liikumise trajektoori saab mõjutada nii
Füüsikaline emolüüs – füüsikalised tegurid kutsuvad punaliblede purunemise esile.
Füüsikalised faktorid on peamine tegur sesoonse ja ööpäevase dünaamika kujunemisel.

Füüsikaseadused on igas universumis samad, mõned jälle pole selles nii kindlad.
Füüsikaline murenemine – kivimite mehhaaniline peenendumine ilma koostise muutusteta.
Füüsikaliseks murenemiseks ehk rebenemiseks. Murenemine on kivimeid purustavate protsesside

Füüsilised isikud - isik Juriidilised isikud: Seaduse alusel loodud õigussubjekt.
Füüsilist keskkonda on meil vaja, et meil üldse oleks võimalik oma toodet pakkuda.
Füüsikaline nähtus on aine oleku või keha kuju muutus aga aine ise jääb samaks.

Füüsikalised saastumised on piimatoodetes oma tõsiduselt ja esinemissageduselt viimasel
Füüsiline eluiga - ajavahemik mille jooksul ehitis konstruktiivselt eksisteerib.
Füüsiline kiht - Siia kuuluvad riistvara ja selle juhtimise nad edasi saadaks.

Füüsilised puuded on väga erineva raskusastmega ja puudutavad erinevaid kehaosi.
Füüsikaline evol - ebapüsivatest elementaarosakestest aatomite ja molekulideni
Füüsikaline murenemine -  mineraalide mehaaniline purustamine osakesteks.

Füüsikalised nähtused - objektidega muutub asukoht, nt keha liigub, valguspeegeldus.
Füüsikaliseks pendliks nimetatakse keha, mis ripub masskeskmega mitte kokku langevast
Füüsiline heaolu - kehaline tervis, toimetulek, suremus-statistika; materiaalne

Füüsiline vägivald on toores, julm ja võib ka mõjuda teinekord kehaliselt isegi
Füüsilised isikud on inimesed. 46. Füüsiliste isikute õigusvõime, teovõime.
Füüsikaline murenemine e. rabenemine on kivimite peenenemine välisjõudude toimel.

Füüsikalistelt omadustelt on tegemist värvitu ja lõhnatu kergestilenduva vedelikuga.
Füüsikaline evolutsioon - elementaarosakestest tekkisid aatomid ja edasi molekulid.
Füüsikaline suurus - objekti mõõdetav iseloomulik arvväärtus, mõõtühik,

Füüsiline sõltuvus – on tegelikult organismi kohanemine uimasti olemasoluga.
Füüsiliselt mees - mehe vahel vaid sõjatallermaaks saab virtuaalne maastik.
Füüsikaline murenemine – ehk rabenemine; kivimite mehaaniline peenendumine ilma

Füüsikaliseks saviks on osakesed alla 0,01 mm, 0,01-1 mm on füüsikalin eliiv.
Füüsiline areng on väga intensiivne, kehapikkuse ja kehamassi juurdekasv.
Füüsiline kaasaaitamine on näiteks võimalike takistavate tegurite kõrvaldamine.

Füüsikaline murenemine – füüsikaliselt surutakse kivimid üksteisest eemale.
Füüsikaline nähtus – nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused
Füüsikat on esmatutvumisel loomulik käsitleda loodusteaduslikult.

Füüsiline tegevus on kasuks nii laste kehalisele kui ka vaimsele tervisele.
Füüsilise kehata ehk elektromagnetväljana oli pikemat juttu juba eespool.
Füüsilised isikud on õigussubjektid ja võivad osaleda haldusõigussuhtes.

Füüsika mõistmisel on oluline õigesti teada füüsika suhet matemaatikaga.
Füüsiline läbivaatus on alati esmaseks teabeks patsiendi seisundi hindamisel.

Füüsikaline monist – Väita mittemateriaalse vaimu olemasolu on alusetu.
Füüsikalistest omadustest on tähtsamad mulla lasuvustihedus, poorsus ja eripind.
Füüsiline atraktiivsus - > suhte Loomine – suhte säilimine- suhte katkemine

Füüsilised kontektsid - keskkonnapsühholoogia, kuidas mõjutab inimest ruum.
Füüsikaline murenemine ehk rabenemine temperatuuri kõikumine jää tuul vesi
Füüsikaline murenemine e. RABENEMINE, 2. keemiline murenemine e. PORSUMINE.

Füüsikaliste omadused on alkoholidel tingitud vesiniksidemete olemasolust.
Füüsikaline maailmapilt on muutuv ajas ning see määrab ainult hetkeseisu.
Füüsiline kiht – Sellel tasemel toimub füüsiline andmeedastus.

Füüsiline tegelikkus - on üheainsa Jumala või maailmahinge väljendus.
Füüsiline vorm on hea ja mitmed tegelevad töö kõrvalt hobidega.
Füüsikaline pendel on keha, mis on riputatud masskeskmest kõrgemale.

Füüsikaline suurus nimetatakse suurust, millel on kindel mõõtühik.
Füüsikalistest omadustest on olulised viskoossus, pindpinevus ja aurustuvas.
Füüsiline kiusamine on näiteks löömine, tõukamine ja näpistamine.

Füüsiline teeninduskanal on firmale üldjuhul kõige kallim teeninduskanal.
Füüsikal - kiirgused (uv, röntgen, radioaktiivne kiirgus)
Füüsikaline murenemine ehk rabenemine Keemiline murenemine ehk porsumine

Füüsikaseadused on kõikides intertsiaalsüsteemides ühesugused.
Füüsilised häired on meie ühiskonnas suuresti mõjutanud vanureid.
Füüsikaline murenemine e. rabenemine. Mineraloogiline koostis ei muutu.

Füüsikaline murenemine e. Rabenemine.Keemiline murenemine e. Porsumine.
Füüsiline isik – õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi.

Füüsikalised tegurid – sisekliima, ventilatsioon, müra, valgustus
Füüsikute suust on kõlanud hüüded: "Varsti on ta meil käes.
Füüsilised tingimused - need tingimused peavad olema tööga sobivad.

Füüsik volta - Voolu suund vastupidine elektronide suunale.
Füüsikaline murenemine e. rabenemine. On tingitud peaasjalikult temp.
Füüsikaline murenemine on ülekaalus seal, kus on ööpäevased temp.

Füüsilised muutused on toimunud ning vaimne pagaski on suurenenud.
Füüsikaline mudel – Nähtuse või keha lihtsustatud käsitlus
Füüsikalised printsiibid - kõige üldisemad tõdemused looduse kohta.

Füüsiline sõltuvus – organismi kohanemine uimasti olemasoluga.
Füüsiline toode on vaid kliendi probleemi lahendamise vahend.

Füüsikalised ohutegurid on (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus):
Füüsiline isik – on inimene õigussubjektina (Vikipeedia)
Füüsilise isikuõigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kohustusi.

Füüsi - listele ja psüühilistele probleemidele.
Füüsika ajaloost on teada legend õhurõhu avastamise kohta.
Füüsika areng on vajalik tehnika probleemid lahendamisel.

Füüsikalised ohutegurid - masinate liikuvad osad ja kukkuvad esemed
Füüsilise isikuõigusvõime on võime algab sünniga ja lõpeb surmaga.

Füüsikaga on seotud enamus tegevusi mida meie teeme.
Füüsikaline aatom on reduktiivse põhjusliku ahela alglüli.
Füüsikaline evolutsioon – elementaarosakestest tekkisid aatomid.

Füüsikalised nähtused on seletatavad mehaaniliste protsessidega.
Füüsilised sümptomid – objektiivsed, inimese keha näitajad.

Füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime.
Füüsikaline mudel – idealiseeritud kehad või nähtused.
Füüsikaseadused on ühesugused nii Maal kui ka kosmoses.

Füüsiline turve – kõik varad, mitte ainult infovarad.

Füüsikaline auramine - Auramine veekogudelt või maapinnalt.

Füüsikaliselt on iga riba ühtlase heledustugevusega.

Füüsilised probleemid on ainult kujuteldavad, otse vastupidi.
Füüsikaline neeldumine on tingitud kolloidide pinnaenergiast.
Füüsiline isik – kus peamiselt või alaliselt elab.

Füüsiliste võtetega – kurnamine, sõelumine, setitamine.
Füüsika praktikum – 24 Aulo Aasmaa [990963 – LDW51]
Füüsiline kaasabi on nt. takistuse kõrvaldamine jnms.

Füüsiline koostis - tooraine, pooltooted, valmistoode.
Füüsilist sõltuvust on raske alkoholismist välja tulla.

Füüsikalised nähtused – aine olek või keha kuju muutub
Füüsikalisi omadusi on tingitud metallilisest sidemest.

Füüsilised kaebused on psüühiliste pingete peegeldus.
Füüsilised takistused – raskendab suhtlemist kliendiga

Füüsiline lähedus – suhete loomise oluline faktor
Füüsikaline keemia – keemia üldised põhialused.

Füüsik omadused - Toatemp tahke, õli on vedel.
Füüsika maailmas on see aga midagi palju enamat.

Füüsikaline evolutsioon – Aatomite ja molekulide teke
Füüsikaline suurus on mass. Mass on inertsimõõt.
Füüsiline kasvukeskkond - maja, ümbrus, atraktsioonid.


Füüsiline isik on inimene õigussubjektina.
Füüsikaseadused on kõigis inertsiaalsüst.


Füüsilisel isikl on elukoht ja tegevuskoht.

Füüsikalised omadused on sarnased alkaanidega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused - enamik aldehüüde ja ketoone on kergesti lenduvad vedelikud, madalad esindajad(metanaal,etanaal..) lahustuvad vees väga hästi, pikema süsinikahelaga aga mitte nii hästi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused on määratud nende molekulide võimega moodustada tugevaid vesiniksidemeid. Sel põhjusel on KHd võrdlemisi kõrge keemistemperatuuriga vedelad või tahked ained.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused – üsna kõrge keemistemperatuur (normaaltingimustel vedelad või tahked), lahustuvad hästi vees, kuid süsinikahela pikenedes, lahustuvus kiiresti väheneb.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsiline vorm on ühtlaselt arenenud ja hooldatud keha ning terve vaimu oskus täita loomulikult ja rahuldavalt erinevaid igapäevaseid ülesandeid spontaanse särtsakuse ja
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused on omadused, mis ei mõjuta aine täitumist keemilises reaktsioonis. Füüsikalisi omadusi saab jagada kaheks: 1)kvalitatiivsed, need on õhk, värvus, olek.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused on üsna varieeruvad, kuid paljude vesiniksidemete tekke võimaluse tõttu (nii NH kui OH) on nad vähelenduvad ja suhteliselt hästi vees lahustuvad.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused – värvuseta, omapärane lõhn,põletava maitsega,hea lahustuvus vees, head lahusti omadused,lahustuvad hästi orgaanilisi ühendeid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused – kõik ülejäänud (olek, värvus, lõhn, maitse, lahustuvus, elektri- ja soojusjuhtivus, tihedus, kõvadus, tugevus jne.)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused – Karboksüülhapete füüsikalised omadused on määratud nende molekulide võimega moodustada tugevaid vesiniksidemeid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikaline objekt – õun/kivi füüsikaline suurus- kiirus, kiirendus füüsikaline nähtus- jää sulamine, kivi kukkumine
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused - on tihedus, sulamistemperatuur, soojuspaisumine, elektrijuhtivus/takistus, magneetilised.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused – Uurides rasva molekuli ehitust, näeme, et rasv peab olema väga hüdrofoobne aine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused - Kaltsiumoksiid on valge , hallikasvalge, kahvatukollane või kahvatuhall aine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised meetodid – kasutatakse aparatuuri, millega uuritakse aine füüsikalisi omadusi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsiline areng – kuidas erinevad kehastruktuurid „küpsevad“ Nt kasv (pikkus)

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikaline nähtus – Ainetega toimuvad muutused kusjuures ained ise jäävad samaks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused – kergeim gaas, värvusetu, lõhnatu, maitsetu, vees ei lahustu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsilised ressursid – tootmishoone, sisseseade, kontoriruumid, materjalide laovaru,

Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused on aga erinevad, eriti väikese järjenumbriga elementidel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsikalised omadused - hallikas, väga kõva kristalliline aine, hea pooljuht.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füüsika tähtsus on ühiskonnale viimase 200 aastaga oluliselt muutunud.


Vote UP
-2
Vote DOWN
Füüsiline kiusamine on kõige selgem kiusamise vorm ning esineb siis, kui inimene saab füüsiliselt kannatada, kas hammustuse, jalaga või rusikaga löömise, kriimustuse, sülitamise või mõne teise füüsilie rünnaku läbi.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !